Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534"

Transkript

1 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning om farlige hunde 55 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 56 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 57 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 58 Betænkning om ægtefælleskifter 59 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 52 Betænkning om huseftersynsordningen 52 Betænkning om insiderhandel 522 Reform af den civile retspleje VI 523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning 524 Betænkning om revision af hundeloven 525 Betænkning om konkurskarantæne 526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 527 Provstestillingen og provstiets funktion 528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 529 Betænkning om PET og FE 53 Reform af den civile retspleje VII 53 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 532 Betænkning om indsamlinger 533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

3 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 København 22

4 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Betænkning nr. 534 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 262 Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 2 kr. pr. bog inkl. moms 2

5 Indhold Indholdsfortegnelse Indledning Historik Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens 26 voldtægt Straffelovens 27 anden tvang Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Straffelovens 29 institutionsanbragte Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Straffelovens 22 svig Straffelovens 222 børn under 5 år Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Straffelovens 226 uagtsomhed Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år Straffelovens 235 børnepornografi Straffelovens 236 pålæg Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Forældelse Dansk straffemyndighed Lovudkast med bemærkninger Bilag

6 Indholdsfortegnelse Bind I Kapitel. Indledning Straffelovrådets kommissorium Straffelovrådets sammensætning Resumé af Straffelovrådets overvejelser og forslag Straffelovrådets overvejelser Overordnede overvejelser om kriminaliseringen af seksuelle overgreb Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Voldtægt Udnyttelse af forurettedes tilstand Institutionsanbragte Groft misbrug af afhængighed Svig og pression Børn under 5 år Incest, stedbørn, plejebørn mv Pornomodeller under 8 år Forældelse Uagtsomhed med hensyn til forurettedes tilstand eller alder Blufærdighedskrænkelse Prostitution Børnepornografi Pålæg til dømte Dansk straffemyndighed Straffelovrådets forslag Kapitel 2. Historik Baggrunden for kriminaliseringen af forbrydelser mod kønssædeligheden Straffelovens kapitel 24 i hovedtræk Kriminalitetsudviklingen de seneste 25 år

7 Kapitel 3. Debatten om den nuværende kriminalisering af seksualforbrydelser Indledning Kritik i den politiske debat Definitionen af voldtægt, betydningen af ægteskab og straffelovens Uagtsom voldtægt Strafniveau for voldtægt Seksuelt misbrug af børn Prostitution og kriminalisering af sexkunder Børnepornografi Rapport fra Amnesty International om voldtægt og menneskerettigheder mv Kapitel 4. Internationale forpligtelser og udviklingstendenser i hovedtræk Konventioner mv Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen M.C. mod Bulgarien Rækkevidden af dommen M.C. mod Bulgarien Norsk reformarbejde i hovedtræk Svensk reformarbejde i hovedtræk Kapitel 5. Straffelovrådets overordnede overvejelser om kriminalisering af seksuelle overgreb Indledning Samtykke som en del af kriminaliseringen i kapitel Indholdet og opbygningen af kapitel Kapitel 6. Betegnelsen Forbrydelser mod kønssædeligheden Den gældende terminologi Straffelovrådets overvejelser

8 Kapitel 7. Straffelovens 26 voldtægt Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Indledning Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Beviskrav i voldtægtssager Generelt om bevisvurderingen Udtalelse fra Rigsadvokaten om bevisvurderingen i voldtægtssager Objektivitetsprincippet og domfældelsesprocenten i voldtægtssager Den bevismæssigt nedre grænse for voldtægt Falske anmeldelser af voldtægt Afgrænsningen af voldtægtsbestemmelsen Indledning Det gældende voldtægtsbegreb Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Indledning Definitionen af vold i voldtægsbestemmelsen Samlejebegrebet Et udvidet voldtægtsbegreb set i forhold til overgreb omfattet af navnlig straffelovens Uagtsom voldtægt Indledning Kravene til forsæt og uagtsomhed Forsæt Uagtsomhed

9 5.3. Kriminaliseringen af uagtsomhed efter de gældende bestemmelser i straffelovens kapitel Den juridiske litteratur om uagtsom voldtægt Norsk ret Kriminaliseringen af uagtsom voldtægt Norsk retspraksis om uagtsom voldtægt Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Strafudmålingen ved forskellige former for voldtægt Den gældende strafudmåling Straffelovrådets overvejelser Kapitel 8. Straffelovens 27 anden tvang Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 9. Straffelovens 28 udnyttelse af forurettedes tilstand Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringerne i 98 og Retspraksis

10 3. Betydningen af ægteskab i forhold til visse sædelighedsforbrydelser Indledning Gældende ret om betydningen af ægteskab Straffelovrådets overvejelser Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende strafniveau Straffelovrådets overvejelser Overrumplingstilfælde Kapitel. Straffelovens 29 institutionsanbragte Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel. Straffelovens 22 groft misbrug af afhængighed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

11 Kapitel 2. Straffelovens 22 svig Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Overvejelser om ophævelse af bestemmelsen i 22 samt om en opsamlende samtykkebaseret bestemmelse Strafferammen i Kapitel 3. Straffelovens 222 børn under 5 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmel- Sen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovforslag om nedsættelse af den seksuelle lavalder i Straffelovrådets udtalelse nr. 747/975 om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Lovændringen i 976 vedrørende den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse

12 .2.9. Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Strafferammen i Den gældende strafferamme og det gældende straffeniveau Tiltalefrafald uden vilkår Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Straffelovrådets overvejelser Særskilt bestemmelse om voldtægt af børn Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Den seksuelle lavalder Kapitel 4. Straffelovens 223 stedbørn, plejebørn mv. under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapital 5. Straffelovens 223 a køb af seksuelle ydelser hos personer under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i 223 a Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser

13 Kapitel 6. Straffelovens 224 og 225 anden kønslig omgængelse end samleje Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffelovrådets overvejelser Kapitel 7. Straffelovens 226 uagtsomhed Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Kriminaliseringen af uagtsomhed i straffeloven i øvrigt Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

14 Kapitel 8. Straffelovens 227 indgåelse af ægteskab Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Bind II Kapitel 9. Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution Gældende ret og baggrunden herfor De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi Alfonseri Gentagelsesvirkning Annoncering mv. 233 mv Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelserne Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer

15 .2.. Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovens Straffelovens Straffelovens Straffelovens EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Finsk ret Andre europæiske lande Undersøgelser af prostitution i Danmark Straffelovrådets overvejelser Kriminalisering af prostituerede Kriminalisering af medvirken til andres prostitution Kriminalisering af køb af sex Kapitel 2. Straffelovens 23 og 235 a pornomodeller under 8 år Gældende ret og baggrunden herfor Straffelovens Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af be- Stemmelsen Straffelovens 235 a Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Straffelovrådets overvejelser Kapitel 2. Straffelovens 232 blufærdighedskrænkelse Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra

16 .2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Lovændringen i Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 22. Straffelovens 234 salg af pornografi til børn under 6 år 597. Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Retspraksis Straffelovrådets overvejelser Kapitel 23. Straffelovens 235 børnepornografi Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i

17 .2.6. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Oversigt over udviklingen i kriminaliseringen vedrørende børnepornografi Retspraksis EU-retlige og internationale forpligtelser Rammeafgørelsen og direktivet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug Fremmed ret Norsk ret Generelt forbud mod pornografi Børnepornografi Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Gerningsindholdet i straffelovens Animeret børnepornografi Børneerotika Strafferammerne i Betinget dom med vilkår om sexologisk behandling Kapitel 24. Straffelovens 236 pålæg Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i

18 .2.4. Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Tilhold og opholdsforbud Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Pålæg om ikke at indfinde sig bestemte steder Pålæg vedrørende kontakt til personer under 8 år Kapitel 25. Straffelovens 2 biologiske børn og søskende Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i Bestemmelsens tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelsen Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 99/987 om strafferammer og prøveløsladelse Lovændringen i Straffelovrådets betænkning nr. 424/22 om straffastsættelse og strafferammer Retspraksis Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser

19 Kapitel 26. Forældelse Gældende ret og baggrunden herfor De gældende regler om forældelse i straffelovens 93 og Baggrunden for de gældende regler om forældelse Straffeloven af Borgerlig straffelov fra Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Sammenfatning Tidligere overvejelser EU-retlige og internationale forpligtelser Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 27. Dansk straffemyndighed Indledning Gældende ret og baggrunden herfor Den gældende bestemmelse i straffelovens 7, stk., nr. 2, litra a Den gældende bestemmelse i straffelovens 7 a, stk. 2, nr Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestem- Melserne Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i Lovændringen i EU-retlige og internationale forpligtelser

20 4. Fremmed ret Norsk ret Svensk ret Straffelovrådets overvejelser Kapitel 28. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet Bilag Udviklingen i seksualforbrydelser (rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, september 2) Ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for seksualforbrydelser (Justitsministeriets Forskningskontor, marts 22) Fiktiv børnepornografi (udtalelse fra Sexologisk Klinik og Visitations- og Behandlingsnetværket, september 2) Psykologiske eftervirkninger af voldtægt (udtalelse fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, februar 22)

21 Kapitel 9 Straffelovens 228, 229, 23 og 233 prostitution. Gældende ret og baggrunden herfor.. De gældende bestemmelser i 228, 229, 23 og Rufferi 228 Efter straffelovens 228 straffes forskellige handlinger med tilknytning til kønslig usædelighed, hvorimod kønslig usædelighed som sådan ikke er kriminaliseret. Kønslig usædelighed i bestemmelsens forstand foreligger, når der ydes betaling for samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje. Justitsministeriet har i forarbejder til andre lovbestemmelser lagt til grund, at dette ikke alene gælder, hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem en kunde og en person, som modtager betaling, men også hvor der er tale om et seksuelt forhold mellem personer, som begge modtager betaling. Sidstnævnte omfatter navnlig optagelse af pornofilm eller pornografiske forestillinger med samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, hvor de medvirkende modtager betaling. I forarbejderne til lov nr. 224 af 4. juni 969 om ændring i borgerlig straffelov (Pornografiske billeder mv.) er således gengivet Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål om pornomodellers beskyttelse efter straffeloven, hvoraf fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende , tillæg B, spalte 243): Straffelovens rufferi-, alfonseri- og prostitutionsbestemmelser i 228, 229 og 99 anvender udtrykkene kønslig usædelighed og utugt. Man har herved i første række tænkt på traditionelle prostitutionsforhold; der findes ikke i forarbejderne til disse bestemmelser udtalelser om, hvorvidt bestemmelserne omfatter kønsakter, der iværksættes med henblik på fotografering, lige så lidt som der er 469

22 trykt praksis herom. Det er imidletid nærliggende at antage, at man vil kunne anvende disse bestemmelser på modelarbejde af denne art, og man er under udarbejdelse af lovforslaget gået ud fra, at dette er tilfældet. Tilsvarende er i forarbejderne til lov nr. 579 af 9. december 969 om ændring af forskellige lovbestemmelser med 2 års aldersgrænser gengivet Justitsministeriets svar på et spørgsmål om, hvorvidt aldersgrænsen på 2 år i bl.a. straffelovens 228, stk. 2, vil kunne nedsættes til 2 år. I svaret citeres følgende fra svaret optrykt i forarbejderne til lovændringen i 969 (Folketingstidende 969-7, tillæg B, spalte 8): Med henblik på tilfælde, hvor der er tale om optagelser af egentlige kønsakter, bemærkes følgende: ( ) Er modellen under 2 år, vil producenten kunne straffes, hvis han tilskynder eller bistår den pågældende til at søge erhverv ved denne virksomhed d. v. s. hvor der er tale om mere regelmæssig beskæftigelse af den pågældende. Dette følger af straffelovens 228, stk. 2. ( ) Det samlede resultat vil herefter i forhold til producenterne blive: ( ) mere regelmæssig (erhvervsmæssig) beskæftigelse af den pågældende kan altid straffes, hvis den pågældende er under 2 år. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 44 af 3. maj 2 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Forældelse, styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn og unge samt IT-efterforskning) (Folketingstidende 999-2, tillæg A, side 7794): Udtrykket kønslig usædelighed tager i første række sigte på prostitutionsforhold, men det antages, at bestemmelserne [i 228 og 229] efter omstændighederne også kan anvendes i forbindelse med produktion af pornofilm og -billeder. Endvidere fremgår bl.a. følgende af forarbejderne til lov nr. 39 af 28. april 29 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug mv.) (Folketingstidende 28-9, tillæg A, side ): Visse af de forhold, som er omfattet af konventionens artikel 2, er kriminaliseret i gældende bestemmelser i dansk ret. Med hensyn til tilfælde, hvor en person f.eks. rekrutterer, tvinger eller udnytter et barn til at deltage i en pornografisk forestilling, drejer det sig navnlig om straffelovens 228 om rufferi, 229, stk., om den, der fremmer kønslig usædelighed, eller straffelovens 262 a, stk. 2, om menneskehandel. Det gælder dog kun i de grovere tilfælde, hvor den pornografi- 47

23 ske forestilling har karakter af kønslig usædelighed, herunder f.eks. hvis det optrædende barn indgår i et seksuelt forhold til andre. I forarbejderne til straffelovens 262 a, der blev indsat ved lov nr. 38 af 6. juni 22 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.), og som er den eneste anden bestemmelse i straffeloven (ud over 228 og 229), der anvender udtrykket kønslig usædelighed, angives alene helt kort, at udtrykket skal fortolkes i overensstemmelse med 228, stk. (Folketingstidende 2-22, 2. samling, tillæg A, side 2957). Der ses fortsat ikke at være trykt retspraksis, der bringer 228 (eller 229) i anvendelse på andet end prostitution, og det kan give anledning til nogen tvivl, om bestemmelsen ud over prostitution også omfatter seksuelle forhold med henblik på optagelse af pornofilm eller som led i pornografiske forestillinger. De handlinger, der er kriminaliseret i 228, er af temmelig forskellig beskaffenhed. Rufferi kan for det første bestå i at forlede nogen til kønslig usædelighed, jf. stk., nr., og stk., nr. 2,. led. Kravet om forledelse betyder, at der skal være tale om en kvalificeret medvirken i form af overtalelse. Bistand til en, der allerede har besluttet sig, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Hvis gerningsmanden har handlet for vindings skyld, er forholdet omfattet af nr. 2,. led, og ellers af nr.. Kravet i nr. om, at der skal være tale om forledelse til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed har næppe nogen selvstændig betydning, da selve begrebet kønslig usædelighed forudsætter, at der betales. Straffelovens 262 a, der trådte i kraft den 8. juni 22, omfatter bl.a. den, der ved anvendelse af tvang, frihedsberøvelse, trusler, svig eller anden utilbørlig fremgangsmåde rekrutterer en person med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, og straffelovens 262 a om menneskehandel absorberer strafansvaret for en samtidig overtrædelse af straffelovens 228, stk., nr. 2, om rufferi, jf. UfR H. Den del af straffelovens 228, stk., nr. 2, som 47

24 angår forledelse til prostitution for vindings skyld, har på denne baggrund formentlig ikke længere noget selvstændigt indhold. Rufferi kan for det andet bestå i for vindings skyld at afholde nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, jf. stk., nr. 2, 2. led. Her er det et krav, at der er tale om en person, der i forvejen driver erhverv ved kønslig usædelighed, men det kan selvfølgelig også forholde sig sådan, at gerningsmanden selv har forledt den pågældende hertil. Erhverv må forstås som et krav om en mere regelmæssig virksomhed, men det kræves ikke, at kønslig usædelighed er den pågældendes hovedbeskæftigelse. Kravet om afholdelse må forstås som spejlbilledet af forlede, og der kræves således overtalelse til ikke at stoppe eller, hvad der kommer ud på et, overtalelse til at fortsætte den kønslige usædelighed. Bistand i øvrigt til, at nogen driver erhverv ved kønslig usædelighed, er ikke omfattet af denne del af bestemmelsen. Rufferi kan for det tredje bestå i at holde bordel, jf. stk., nr. 3. Et bordel er et sted, hvor der er personer til stede, som mod betaling har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med kunder. Det er således en betingelse, at der findes bestemte lokaliteter, hvor aktiviteten foregår. Det er endvidere en betingelse (jf. kravet om at holde bordel), at driften af bordellet sker for gerningsmandens regning eller dog således, at gerningsmanden gennem andele i kundernes betaling eller på anden måde er direkte økonomisk interesseret i virksomheden. At holde bordel må afgrænses over for dels anden udlejning af lokaler til prostitution, dels flere prostitueredes fælles drift af et bordel. Udlejning af lokaler til prostitution er ikke omfattet af 228, stk., nr. 3, hvis lejen ikke væsentligt overstiger markedslejen (ved anden anvendelse), og hvis udlejeren heller ikke i øvrigt deltager i driften af bordellet. Flere prostitueredes fælles drift af et bordel er som udgangspunkt ikke omfattet af 228, stk., nr. 3. Hvis en prostitueret, der deltager i en sådan fælles drift af et bordel, har et økonomisk udbytte af de andres indtjening ved prostitution, som går ud over en deling af driftsudgifterne, vil den pågældende imidlertid holde bordel, jf. UfR H (domfældelse med stemmerne 5-2, da to andre prostitueredes deltagelse havde haft økonomisk betydning for tiltalte) og TfK Ø (frifindelse med stemmerne 3-3, da ca. syv andre prostitueredes betaling ikke havde haft så væsentlig betydning for 472

25 tiltaltes økonomi, at der forelå bordelvirksomhed omfattet af 228, stk., nr. 3). I TfK Ø og TfK Ø skete frifindelse for en principal tiltale for overtrædelse af 228, stk., nr. 3, ved at have udlejet kabiner i en pornobiograf til prostitution. På linje med rufferi straffes efter 228, stk. 2, tre yderligere forhold, hvoraf de to er begrænset til personer under 2 år. For det første straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 2 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed. Dette omfatter enhver medvirken til, at en person under 2 år søger erhverv ved kønslig usædelighed, herunder fortsætter med at drive erhverv med kønslig usædelighed. Det er således uden betydning, om gerningsmanden først kommer i kontakt med vedkommende, efter at den pågældende er begyndt at drive erhverv med kønslig usædelighed, og det kræves ikke, at der foreligger kvalificeret medvirken i form af overtalelse. Erhverv må som nævnt forstås som et krav om en mere regelmæssig virksomhed, men det kræves ikke, at kønslig usædelighed er den pågældendes hovedbeskæftigelse. Denne del af bestemmelsen omfatter således ikke tilskyndelse eller bistand til lejlighedsvis kønslig usædelighed. For det andet straffes den, der medvirker til en befordring ud af riget af en person under 2 år, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed. Bestemmelsen omfatter enhver medvirken til, at en person under 2 år rejser fra Danmark til udlandet med det nævnte formål, og det er uden betydning, om den unge er bekendt med rejsens formål eller ej. Bestemmelsen finder anvendelse, selv om gerningsmandens medvirken til den unges udrejse sker efter anmodning fra den unge. Det er også uden betydning, om gerningsmanden har noget at gøre med den kønslige usædelighed, det er planen at drive i udlandet. For det tredje straffes den, der medvirker til en befordring ud af riget af en person for, at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, hvis den pågældende er uvidende om formålet. Bestemmelsen omfatter enhver medvirken til, at en person rejser fra Danmark til udlandet, uden at den pågældende er bekendt med, at formålet hermed er den nævnte 473

26 kønslige usædelighed. Det er uden betydning, om gerningsmanden har noget at gøre med den kønslige usædelighed, det er planen at drive i udlandet. Begge de sidstnævnte led i 228, stk. 2, omfatter ikke befordring internt i riget, herunder mellem Danmark, Færøerne og Grønland, eller befordring fra udlandet til Danmark. Sådan befordring vil imidlertid være omfattet af straffelovens 262 a om menneskehandel, hvis den befordrede er under 8 år eller uvidende om, at formålet er at udnytte den pågældende ved kønslig usædelighed. Strafferammen for overtrædelse af 228 er i alle tilfælde fængsel indtil 4 år. Tilregnelseskravet er i alle tilfælde forsæt. I de led af bestemmelsen, som angår personer under 2 år, kræves således også forsæt med hensyn til forurettedes alder. Om straffelovens 228 kan der nærmere henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del (9. udg. 28) side 32-24, Knud Waaben, Strafferettens specielle del (5. udg. 999) side 68-7, Stephan Hurwitz, Den danske Kriminalret, Speciel Del (955) side og Oluf Krabbe, Borgerlig Straffelov (4. udg. 947) side Alfonseri 229 Efter straffelovens 229, stk., straffes den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde. Efter straffelovens 229, stk. 2, straffes den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, med fængsel indtil år eller under formildende omstændigheder med bøde. Straffelovens 229 omfatter forskellige handlinger med tilknytning til kønslig usædelighed, jf. om dette begreb ovenfor i afsnit.., henholdsvis utugt. 474

27 Anvendelse af straffelovens 229 forudsætter i almindelighed, at forholdet ikke kan henføres under 228 om rufferi. Hovedbestemmelsen om alfonseri fremgår af 229, stk., 2. led, om udnyttelse af en andens erhverv ved kønslig usædelighed. Erhverv må forstås som et krav om en mere regelmæssig virksomhed, men det kræves ikke, at kønslig usædelighed er den pågældendes hovedbeskæftigelse. Udnyttelse forudsætter efter forarbejderne, at der er tale om forhold af en vis varigere karakter, og hvor det drejer sig om en økonomisk fordel, som modtageren ikke har retligt eller naturligt krav på at modtage. Dette omfatter den, der formår en prostitueret til at give sig del i indtjeningen, medmindre betalingen ligger inden for rammerne af en retlig eller naturlig forsørgelsespligt. Dette omfatter også tilfælde, hvor betalingen fra den prostituerede fremstår som betaling for en ydelse, men hvor betalingen væsentligt overstiger den sædvanlige pris for den pågældende ydelse, f.eks. udlejning af lokaler. Endvidere straffes efter stk.,. led, den, der optræder som mellemmand, enten for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde. Det er ikke et krav, at den kønslige usædelighed drives erhvervsmæssigt. Den, der en enkelt gang mod betaling formidler kontakt mellem en kunde og en, der modtager betaling for samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, er således omfattet af bestemmelsen. Rigsadvokaten har i et brev af 2. marts 987, der er optrykt som bilag til Socialministeriets vejledning nr. 36 af 28. februar 2 om seksualitet uanset handicap, antaget, at bestemmelsen ikke kan antages at angå tilfælde, hvor en formidling, der foretages uden betaling, forfølger et terapeutisk formål. Rigsadvokatens udtalelse angik hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til at kontakte en prostitueret. Endelig straffes efter stk. 2 den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til erhvervsmæssig utugt. Her er det således ligesom ved stk., 2. led, men i modsætning til stk.,. led, et krav, at den erhvervsmæssige utugt (men ikke nødvendigvis udlejningen af værelser hertil) foregår som en mere regelmæssig virksomhed. I modsætning til stk., 2. led, omfatter stk. 2 også udlejning til samme pris som til andre formål end prostitution, men bestemmelsen omfatter til gengæld 475

28 kun hoteller og gæstgiverier og således f.eks. ikke private hjem. Bestemmelsen er i praksis blevet anvendt på udlejning af kabiner i en pornobiograf til brug for prostitution, jf. TfK Ø. Tilregnelseskravet er i alle tilfælde forsæt. Der kræves således i relation til 229, stk. 2, f.eks. også forsæt med hensyn til, at den, der lejer et hotelværelse, har til hensigt at benytte værelset til samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje mellem en kunde og en person, der mere regelmæssigt modtager betaling for sådanne seksuelle ydelser. Om straffelovens 229 kan der nærmere henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del (9. udg. 28) side , Knud Waaben, Strafferettens specielle del (5. udg. 999) side 68-7, Stephan Hurwitz, Den danske Kriminalret, Speciel Del (955) side 58-5 og Oluf Krabbe, Borgerlig Straffelov (4. udg. 947) side Gentagelsesvirkning 23 Straffelovens 23 indeholder en strafforhøjelsesregel, hvorefter straffen for overtrædelse af 228 og 229 kan forhøjes med indtil det halve, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for overtrædelse af en af disse bestemmelser eller tidligere er idømt fængsel for en berigelsesforbrydelse (dvs. straffelovens ). Gentagelsesvirkningen ophører efter år, jf. straffelovens 84. Om straffelovens 23 kan der nærmere henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del (9. udg. 28) side Annoncering mv. 233 mv. Efter straffelovens 233 straffes den, som opfordrer eller indbyder til utugt eller stiller usædelig levevis til skue på en måde, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse, med bøde eller fængsel indtil år. Bestemmelsen omfatter dels opfordring og indbydelse til utugt, dels at stille usædelig levevis til skue. Disse aktiviteter er efter bestemmelsen ikke strafbare i 476

29 sig selv, men kun hvis de udøves på en måde, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. Opfordring og indbydelse til utugt må i denne sammenhæng antages at tage sigte på opfordring til at modtage betaling henholdvis indbydelse til at betale for seksuelle forhold. Der er en vis tvivl om, på hvilken måde sådanne opfordringer eller indbydelser skal fremsættes for i bestemmelsens forstand at være egnede til at at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. Bestemmelsen tog oprindelig (i 96) sigte på prostitueredes henvendelser til potentielle kunder på gaden og i annoncer (samt potentielle kunders henvendelser på gaden eller i annoncer), men det er tvivlsomt, om sådanne henvendelser i dag kan anses for at være så forulempende eller forargelige, at de kan straffes efter straffelovens 233. Henvendelser på gaden kan efter omstændighederne straffes efter ordensbekendtgørelsen, hvorimod annoncering i givet fald vil være straffri. Hvad der menes med at stille usædelig levevis til skue, er også tvivlsomt. Oprindelig (i 96) var der formentlig tænkt på personer, der åbenlyst levede som prostituerede (samt personer, der åbenlyst havde som levevis at være kunder hos prostituerede). Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del (9. udg. 28) side 335 antager, at der ikke længere tilkommer dette led i bestemmelsen nogen selvstændig betydning. Om straffelovens 233 kan der nærmere henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del (9. udg. 28) side , Stephan Hurwitz, Den danske Kriminalret, Speciel Del (955) side og Oluf Krabbe, Borgerlig Straffelov (4. udg. 947) side Efter restaurationslovens 3, stk. 2, kan politiet bl.a. forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution, at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder (dvs. en bestemt restaurant, bar, natklub, diskotek mv.), og kan endvidere forbyde de pågældende indehavere at modtage disse personer som gæster. Overtrædelse af et forbud straffes med bøde, jf. lovens 37, stk., nr. 3, og straffen kan under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde stige til fængsel indtil 4 måneder, jf. lovens 37, stk

30 .2. Bestemmelsernes tidligere indhold og tidligere ændringer af bestemmelserne.2.. Borgerlig straffelov fra 93 mv I borgerlig straffelov, der trådte i kraft i 933, havde 228 følgende ordlyd: 228. Den, som for Vindings Skyld enten forleder nogen til kønslig Usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver Erhverv ved kønslig Usædelighed, fra at opgive det, eller som holder Bordel, straffes for Rufferi med Fængsel indtil 4 Aar. Stk. 2. Paa samme Maade straffes den, der tilskynder eller bistaar en Person under 8 Aar til at søge Erhverv ved kønslig Usædelighed, samt den, der medvirker til en Persons Befordring ud af Riget, for at denne i Udlandet skal drive Erhverv ved kønslig Usædelighed eller benyttes til saadan Usædelighed, naar den befordrede Person er under 2 Aar eller uvidende om Formaalet. Om forarbejderne til denne bestemmelse kan henvises til udkast til ny straffelov af 92 (U I) 2 samt side Der kan endvidere henvises til Torps betænkning af 97 (U II) 28 samt side og og udkast af 923 (U III) 28 samt spalte Endelig kan henvises til Rigsdagstidende , tillæg A, spalte ( 23). Af U I fremgår bl.a. følgende (side 23-24): 2 indeholder Straffebestemmelserne for Rufferi, og hvad dermed maa sættes i Klasse. ste Stk. handler om det egentlige Rufferi. Hertil kræves altid Forledelse af Mand eller Kvinde til kønslig Usædelighed, dog at det hermed stilles i Klasse, at Personen ved tilsvarende psykisk Paavirkning bestemmes til ikke at opgive et Erhverv ved kønslig Usædelighed, som han eller hun allerede driver. At Forledelsen sker i Vindingsøjemed hvilket i hvert foreliggende Tilfælde maa være godtgjort kræver 2 kun i almindelige Rufferitilfælde. Gaar Paavirkningen ud paa, at den paagældende skal drive Erhverv ved kønslig Usædelighed eller afholdes fra at opgive saadent Erhverv, opstilles dette Krav ikke, dels fordi Vindingsøjemed her faktisk vel altid vil foreligge og derfor med Føje kan præsumeres, dels fordi Forholdet i alt Fald er af saa ondartet Natur, at Straffen for det ikke bør gøres afhængig af denne Betingelse, hvis den undtagelsesvis ikke foreligger, end sige af, at dens Tilstedeværelse skulde godtgøres. ( ) Denne Straffebestemmelse, hvorefter Trediemand kan straffes, selv om de Personer, der udøve Usædeligheden, ikke falde ind under noget Straffebud, hviler paa det Synspunkt, at Samfundet ikke kan finde sig i denne Usædelighed fremmende Virksomhed. ( ) 478

31 Lige i Strafbarhed med de i ste Stk. nævnte Handlinger bør ud fra samme Synspunkt og under Hensyn til Angrebets Grovhed de Handlinger sættes, der omhandles i 3die Stk.; disse adskille sig fra Rufferitilfældene derved, at der ikke foreligger nogen Paavirkning til Foretagelse af usædelige Handlinger, men kun en faktisk Fremmen af disse. Det første Tilfælde, at holde Bordel, tiltrænger ikke nogen nærmere Begrebsbestemmelse i Loven. At ikke blot Entreprenøren, men ogsaa Forretningsføreren rammes, maa være udenfor Tvivl. Det andet Tilfælde [at give bolig til en person under 8, der driver erhverv ved kønslig usædelighed] er fremdraget, fordi Handlingen faktisk fremmer unge Personers Usædelighed. Det tredje Tilfælde [befordring ud af riget af en person, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed] har navnlig den hvide Slavehandel for øje, men selv om der ikke er Spørgsmaal herom, er Handlingen altid saa grov Forbrydelse, at den bør inddrages under dette Straffebud. Af U II fremgår bl.a. følgende (side 95): Dernæst foreslaas Strafbarheden overhovedet betinget af, at Handlingen foretages for Vindings Skyld. Det synes urimeligt at straffe f. Eks. en prostitueret, der, selv tilfreds med sin Levevej, af rent Venskab raader en anden til ogsaa at forsøge sig eller navnlig fraraader en Kollega at opgive dette Erhverv, fordi hun formentlig vanskeligt vil kunne klare sig i noget andet Erhverv. ( ) Ligeledes foreslaas det at stryge den Del af Straffebestememlsen i K. U. 2, 3. St., der angaar den, som tager til Huse eller giver Bolig til en Person under 8 Aar, der driver Erhverv ved kønslig Usædelighed. Saa længe det offentlige ikke har Ret og Pligt til at internere enhver saadan Person under 8 Aar og faktisk gennemfører en saadan Anbringelse gaar det formentlig ikke an at tvinge Forældre og andre paarørende, naar de ikke kan afholde de paagældende fra Utugtserhvervet, at sætte dem paa Gaden, selv om de f. Eks. forgæves har søgt at faa Værgeraad eller andre Institutioner til at tage sig af dem. ( ) Ogsaa den sidste i K.U. 2, 3. St. indeholdte Bestemmelse gaar ligesom den i L.. April 9 4 formentlig altfor vidt. Der synes ikke ved Siden af den almindelige Regel om Rufferi at være Trang til en særlig Bestemmelse om Befordring ud af Riget af myndige Kvinder, naar disse rejser frivilligt og fuldt klare over Formaalet. Torp anfører endvidere (side 95 note 2), at det kan være tvivlsomt om aldersgrænsen for bestemmelsen om befordring ud af riget bør være 8 eller 2 år. Når Torp principalt foreslog grænsen sat ved 2 år, skyldtes det hensynet til at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med konvention af 4. maj 9 angående bekæmpelse af den hvide slavehandel. Denne konvention, som Danmark ratificerede den 3. juni 93 (jf. bekendtgørelse nr. 3 af 27. november 93), bestemmer i artikel : Straffes skal enhver, som for at tilfredsstille andres Lidenskaber hverver, bortfører eller forleder en mindreaarig Kvinde i utugtigt Øjemed, selv om det sker med hendes Samtykke. Af en til konventionen knyttet slutprotokol fremgår bl.a. følgende (pkt. B): 479

32 Med Hensyn til Bekæmpelsen af de i Artiklerne og 2 omhandlede Forbrydelser er der Enighed om, at Ordene mindreaarig Kvinde og myndig kvinde betegner kvinder henholdsvis under og over det fyldte tyvende Aar. Ved Lov kan der dog fastsættes en højere Beskyttelsesalder under Forudsætning af, at denne bliver ens for Kvinder af alle Nationaliteter. Af U III fremgår bl.a. følgende (spalte ): 28, ste Stk. handler om det egentlige Rufferi. Straffebestemmelsen herom, der tidligere fandtes i Straffelovens 82, er nu optaget i Lov Nr. 8, 3. Marts 96 3 og midl. Straffelov. April 9 4. Forbrydelsen bestaar i at forlede til eller at fremme kønslig Usædelighed mellem andre. ( ) Endvidere er det i Almindelighed en Betingelse, at Handlingen foretages for Vindings Skyld. Herfra gøres i Paragrafens 2det Stykke en Undtagelse, naar Forbrydelsen udøves overfor Personer under 8 Aar. Den, der tilskynder eller bistaar saadanne til at søge Erhverv ved kønslig Usædelighed, straffes for Rufferi, selv om han ikke handler i vindesyg Hensigt. Men bortset herfra vil Handlingen, hvis den ikke foretages for Vindings Skyld, falde udenfor Rufferibestemmelsen. Kommissionen er med T. U. jfr. Mot. S. 965 enig i, at Handlingen i disse tilfælde i Almindelighed ikke har en saadan samfundsskadelig Karakter, at der er Grund til at inddrage den under det strafbares Omraade. Endvidere er i 28, 2det Stk. fastsat Straf for den, der for Vindings Skyld fremmer en Persons Befordring ud af Riget, for at denne i Udlandet skal drive Erhverv ved Kønslig Usædelighed. I Modsætning til midlertidig Straffelov 9 4, 2det Stk. i Slutningen er Reglen begrænset til de tilfælde, at den paagældende enten er under 2 Aar eller er uvidende om Formaalet. Der er næppe Trang til ved Siden af den almindelige Regel om Rufferi at give en særlig Bestemmelse om Befordring ud af Riget af myndige Personer, når disse rejser Frivillig og er fuldt klare over Formaalet. Naar Aldersgrænsen er foreslaaet sat til 2 Aar, skyldes det Hensynet til at bringe Bestemmelsen i Overensstemmelse med den i Geneve den 3. September 92 afsluttede Konvention til Bekæmpelse af den hvide Slavehandel. Kommissionen har ikke foreslaaet optaget en Bestemmelse svarende til Reglen i midl Straffelov 4, 2det Stk. om Straf for den, som uden at det sker til Opfyldelse af en lovlig Forsørgelsespligt tager en Kvinde under 8 Aar, der driver Erhverv ved Utugt, til Huse eller giver en saadan Kvinde Bolig. For de Tilfælde af denne Art, hvor det vil kunne være rimeligt at anvende Straf, vil Bestemmelsen i 28, 2det Stk. afgive fornøden Hjemmel dertil, jfr. Ordet bistaa. Ved artikel 5 i konvention af 3. september 92 til bekæmpelse af handel med kvinder og børn ændredes aldersgrænsen i pkt. B i slutprotokollen til den tidligere nævnte konvention om samme emne fra 9 fra 2 år til 2 år. Danmark ratificerede 92-konventionen den 23. april 93 med det forbehold, at konventionen først skulle træde i kraft for Danmark samtidig med ikrafttrædelsen af straf- 48

33 feloven af 93 (jf. bekendtgørelse nr. 3 af 27. november 93). Konventionen trådte således i kraft for Danmark den. januar 933. Af forarbejderne fremgår endvidere bl.a. følgende (Rigsdagstidende , tillæg A, spalte 3375): 23 (U. 28, jfr. Mot. Sp ) omhandler det egentlige Rufferi. I Stk. 2 er endvidere fastsat Straf for den, der medvirker til en Persons Befordring ud af Riget, for at denne i Udlandet skal drive Erhverv ved kønslig Usædelighed. I Modsætning til Straffelovstillæg 9 4, 2det Stk. i Slutningen, er Reglen begrænset til de Tilfælde, at den paagældende Person enten er under 2 Aar eller er uvidende om Formaalet. Naar man i Stk. 2 har undladt at betinge, at Handlingen skal være foretaget for Vindings Skyld, og har foreslaaet Aldergrænsen sat til 2 Aar, skyldes det Hensynet til at bringe Bestemmelsen i Overensstemmelse med den i Geneve den 3. September 92 afsluttede Konvention til Bekæmpelse af den hvide Slavehandel I borgerlig straffelov, der trådte i kraft i 933, havde 229 følgende ordlyd: 229. Den, som erhvervsmæssigt fremmer kønslig Usædelighed ved at optræde som Mellemmand, eller som udnytter en andens Erhverv ved kønslig Usædelighed, straffes med Fængsel indtil 3 Aar. Stk. 2. Med Fængsel indtil 4 Aar straffes den Mandsperson, som helt eller delvis lader sig underholde af en Kvinde, der driver Utugt som Erhverv. Stk. 3. Med Fængsel indtil Aar straffes den Mandsperson, som imod Politiets Advarsel deler Bolig med en Kvinde, der driver Utugt som Erhverv. Stk. 4. De i Stk. 2 og 3 givne Straffebestemmelser finder ikke Anvendelse paa Mandspersoner under 8 Aar, overfor hvem Kvinden har Underholdspligt. Om forarbejderne til denne bestemmelse kan henvises til udkast til ny straffelov af 92 (U I) 2 samt side 25. Der kan endvidere henvises til Torps betænkning af 97 (U II) 29 samt side og udkast af 923 (U III) 29 samt spalte Endelig kan henvises til Rigsdagstidende , tillæg A, spalte ( 23), og Rigsdagstidende , tillæg A, spalte 5376 ( 229). Af U II fremgår bl.a. følgende (side 95-96): 29 afviger fra K. U. 2,. St. deri, at Fremme af kønslig Usædelighed, der ikke har Karakteren af egentligt Rufferi, kun foreslaas straffet, naar det sker erhvervsmæssigt. Den Hotelportier, som lejlighedsvis paa Anmodning giver en 48

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind I Betænkning nr. 1534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2008/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0764 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II).

FT 1960/61 A.583 ff. Se også Kriminalforsorgsudvalgets betænkning (678/1973) om prostitution, kap. VIII (prostitutionsbetænkning II). Hvis betingelsen for strafbortfald er opfyldt allerede på tidspunktet for tiltalerejsning, og det må antages (»kan«), at strafbortfald vil blive statueret, bør tiltale ud fra et ønske om ikke at forstyrre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov. Udkast til. (Seksualforbrydelser mv.)

Forslag. Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov. Udkast til. (Seksualforbrydelser mv.) Civilafdelingen Dato: 29. november 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2014-731-0039 Dok.: 2128086 Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland

Læs mere

DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I

DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I DANSK STRAFFEMYNDIGHED I FORHOLD TIL SEKSUEL UDNYTTELSE AF BØRN I UDLANDET BETÆNKNING Nr. 1470 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Markedsføring og prisoplysning

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 1999/1 LSF 281 Offentliggørelsesdato: 27-04-2000 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 24 Sagsforløb 1999/1 LF 281 Lovforslag som fremsat Bilag 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Fremsat den 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0135 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0135 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0135 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. maj 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-305-0779 Dok.: DNW40590 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer II

straffastsættelse og strafferammer II Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer II Speciel del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Kapitel 14 Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og mod statsforfatningen

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven 2002/1 LSF 117 Offentliggørelsesdato: 11-12-2002 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 34 Sagsforløb 2002/1 LF 117 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 10. december 2002 af justitsministeren (Lene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

straffastsættelse og strafferammer I

straffastsættelse og strafferammer I Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer I Almindelig del BETÆNKNING NR. 1424 KØBENHAVN 2002 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer Bind I. Almindelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0608 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Betænkning nr. 1526 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

2012/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013. Betænkning. over. (Seksualforbrydelser)

2012/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013. Betænkning. over. (Seksualforbrydelser) 2012/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 00. september 2007 1. udkast Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

FRIVILLIG PROSTITUTION & RUFFERI

FRIVILLIG PROSTITUTION & RUFFERI FRIVILLIG PROSTITUTION & RUFFERI Mogens Linnet Projekt: Kandidatspeciale Studie nr.: 2006-2642 Studie: Aalborg Universitet, cand.jur. Dato: 12/05-2016 Anslag: 141.109 TITELBLAD Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere