UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni nordic city network

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network"

Transkript

1 UNIVERSITETET & BYEN hvidbog fra ncn seminar Juni 2009 nordic city network

2 nordic city network Chairman for Nordic City Network: christer larsson urban planning director malmö city tel Nordic City Network Secretariat: per riisom, gehl architects tel louise kielgast, gehl architects tel: G E H L A R C H I T E C T S GEHL ARCHITECTS ApS gl. kongevej 1, 4. tv. dk-1610 copenhagen v cvr-nr.: tel.: fax: p 02 nordic city network hvidbog universitetet & byen

3 indholdsfortegnelse Universitetet & Byen - en kort introduktion Samspil og udveksling - et grundlag for vidensbyen.. 7 Malmø Århus Tromsø Bergen Kristiansand Trondheim aalborg Odense Fremtidens samarbejde - hvilken vej? hvidbog universitetet & byen nordic city network p 03

4 p 04 nordic city network hvidbog universitetet & byen

5 Universitetet & byen - et skridt mod vidensbyen Universiteter kan ikke længere fungere som små adskilte øer, men må på forskellige måder forholde sig til og indgå i den omkringliggende by. På samme vis må byerne åbne sig mod universiteterne og integrere dem i byens liv. Dette kræver samarbejde på tværs af sektorer, der traditionelt har været adskilt. Nordic City Network s seminar Universitetet og byen var et forsøg på at etablere sådanne samarbejder, og det viste med stor tydelighed, at interessen er tilstede blandt både byplanlæggere og universitetsfolk. Nogle byer er nået et stykke vej med etablerede samarbejdsfora, mens andre stadig er i en begyndelsesfase. Det sidste gælder langt de fleste, og i en sådan periode er det vigtigste at skabe grundlag for en god dialog, og at der er stor forsøgsvillighed blandt alle parter. I etableringen af samarbejder er det vigtigt at være opmærksom på, at universitetet har mange ansigter, som hver har deres perspektiv på, hvordan man kan sammentænke universitetet og byen. Disse forskellige aktører omfatter bl.a. universitetets ledelse, administration, lektorer og studerende. Sidstnævnte omfatter desuden mange typer - således blev vi mindet om, at der blandt studerende i dag er flere kvinder, flere ældre, flere med børn og mange forskellige sociale grupper, hvilket er vigtigt, når der skal planlægges for studieinviterende funktoner i byen. Gennem inddragelse af de forskellige ressourcegrupper skabes der et grundlag for handlekraftige samarbejder. Erfaringerne fra nogle medlemsbyer viste, at det handler om at etablere strategiske samarbejdsfora, der ikke begrænser sig til ad hoc problemstillinger, men har et længere tidsperspektiv med fælles mål. Samarbejdsfora mellem byplanlæggere og universiteter kan imidlertid ikke stå alene i bestræbelserne på at skabe fremtidens vidensbyer. Universiteterne er bare ét aspekt af byens videns- og læringsmiljøer. I udviklingen af vidensbyen må vi tænke viden og læring bredt. Hvordan kan byen bidrage til at opbygge en læringskultur blandt forskellige grupper af mennesker? Og hvilke vidensmiljøer er der brug for i den pågældende by? Et svar på det sidste spørgsmål kræver samarbejde med endnu andre aktører: eksempelvis erhvervslivet. Hvad efterpørger lokale virksomheder, og hvordan kan byen og universitetet bidrage hertil? Således er dette fokus på universitetet og byen bare ét, men væsentligt, skridt mod vidensbyen. hvidbog universitetet & byen nordic city network P 05

6 Billeder p 06 nordic city network hvidbog universitetet & byen

7 Samspel och växelverkan - en grundval för kunskapsstaden? Bo Larsson Relationerna stad / universitetet på olika nivåer Relationerna mellan stad och universitet är komplexa och finns på många olika nivåer. En aspekt är den konkreta fysiska miljön; byggnader, stråk och mötesplatser. En annan aspekt är aktiviteter, personer, stadens och universitetets dagliga liv. En tredje aspekt är hur den kunskap som utvecklas inom universiteten och anknutna forskningsinstitutioner direkt eller indirekt påverkar stadens utveckling, näringsliv och ekonomi. Ytterligare aspekter, såväl beträffande universitetet som hela staden, är kulturmiljö, identitet och tradition. På alla dessa områden har såväl stadens som universitetets inre kvaliteter och samspelet mellan stad och universitet en stor betydelse för möjligheten att attrahera forskare, universitetslärare och studenter, men också mer allmänt människor och företag. Samtidigt måste staden och universitetet förhållas till sitt globala sammanhang - det internationella vetenskapssamhället, det internationella näringslivet och det överordnade urbana utvecklingsmönstret. Inledningsvis vill jag beröra det globala sammanhanget. Universitetsstaden i sitt globala sammanhang Den globala utvecklingen präglas av en konkurrens mellan nationer, regioner och städer om ekonomisk tillväxt, kunskaper och kontroll över olika former av resurser. Kunskaper och den kreativa förmågan att utnyttja dem blir tillsammans med nätverk och ekonomiska och politiska strukturer avgörande för utvecklingen. Nationernas konkurrenskraft bestäms i hög grad av faktorer koncentrerade i viktiga stadsregioner och här spelar också universitet och forskningsinstitutioner en stor roll. Även mindre universitetsstäder kan genom kunskaper och forskning på hög internationell nivå ha stor betydelse i denna process. Universitetsstäder konkurrerar inbördes om forskare, lärare och studenter som kan främja en hög kvalitetsnivå. I många fall kan då specialisering på vissa områden vara en fördel, som också kan leda till samverkan och arbetsdelning mellan olika städer. För nationerna som helhet kan det principiellt vara av mindre betydelse, vilka av universitetsstäderna som är mest framgångsrika, om bara utvecklingen är positiv inom landets gränser. I många fall främjas utvecklingen genom större, ibland transnationella, regioner, där många städer ingår. Kunskapssamhällets och näringslivets aktörer - och även studenter - arbetar i ökande grad internationellt. På seminariet i Malmö talade vi om de hvidbog universitetet & byen nordic city network P 07

8 globala nomaderna. Frågan är vad detta betyder för de enskilda städerna och deras miljöer. I det internationella vetenskapssamhället och näringslivet är kunskapen, erfarenheten och kontaktmöjligheterna i sig det centrala, liksom en god tillgänglighet, medan städerna principiellt skulle kunna betraktas ha en sekundär betydelse. För den globala nomaden spelar det principiellt inte någon avgörande roll om man finner det Nationernas konkurrenskraft bestäms i hög grad av faktorer koncentrerade i viktiga stadsregioner och här spelar också universitet och forskningsinstitutioner en stor roll. initiativrika personer. I denna konkurrens får, vid sidan om vetenskapen, näringslivet och tillgängligheten, andra faktorer en stor betydelse: Stadens miljövärden och levnadsvillkor, välfärd och hälsa, säkerhet, upplevelse- och fritidsmöjligheter m m. Här spelar också bebyggelsemiljö, stadsrum, kulturarv och identitet en stor roll. Möjligheten att få en förankring i miljön och hemkänsla och trygghet återverkar på livssituationen som helhet. Paradoxalt kan det också ha stor betydelse för den globala nomaden att den plats där han eller hon för tillfället befinner sig har en stark egenidentitet och ett rikt och uppfattbart kulturarv. Det globaliserade samhället behöver inte betyda att städerna skall se likadana ut. Tvärtom blir skillnaderna mellan städer, regioner och länder en krydda, som stimulerar de dagliga upplevelserna. Lokala och globala livsformer vävs samman på olika sätt. Med denna bakgrund skall jag här komma tillbaka till staden, universitetet och relationerna dem. man söker i den ena eller andra staden. I praktiken kan dock helhetsaspekterna av kunskaps- och stadsmiljö förväntas en avgörande betydelse. Om flera städer har en jämförbar vetenskaplig nivå får miljövärdena en avgö rande betydelse. Därtill bidrar en stimulerande stadsmiljö indirekt till att höja kunskapsnivån genom att attrahera resurspersoner. För den enskilda staden eller universitetet är det avgörande att attrahera aktiva och En stimulerande universitets- och stadsmiljö kan förstärka de globala kontakterna och det internationella vetenskapsutbytet, genom att attrahera forskare till konferenser, symposier etc, där också fritidsprogrammet har stor betydelse. Staden Det offentliga stadsrummets betydelse har ökat. Viktiga delar av stadens liv och puls sker på gator och torg. Stadsrummens betydelse som p 08 nordic city network hvidbog universitetet & byen

9 rekreations- och mötesplats har ökat i förhållande till rollen som trafikkorridorer och transportsträckor. Städernas attraktionskraft ökar genom omvandling av tidigare svårtillgängliga eller oattraktiva trafik-, hamn- och industriområden till levande, lätt tillgängliga stadsdelar. Platser och enskilda byggnader förädlas genom sådana omvandlingsprocesser, liksom andra oattraktiva stadsdelar och restområden. I städernas omvandling får kulturarvet och kulturmiljön en stor betydelse. Föreningen av gammalt och nytt, historia och framtid, berikar stadens atmosfär och identitet. Viktigt är att attraktiva mötesplatser utvecklas eller tillskapas. I denna process får även universitetsbyggnader och -miljöer en viktig roll. Parallellt och i samspel med bebyggelsemiljöerna har stadens allmänna kulturliv, dagliga liv och traditioner en stor betydelse för attraktionskraften. Dessa kvaliteter har ofta tydlig förankring i historien, i stadens tidigare näringar och politiska struktur och i geografiska villkor, men har också utvecklats och förändrats under senare decennier. Olika delar av stadens liv är ofta knutna till särskilda platser eller stråk i staden. Samspelet mellan aktiviteter och fysisk stadsmiljö har stor betydelse för kvaliteten, och här ingår också universitetslivet och dess fysiska miljöer. Allmänt har stadens karaktär av kunskapsstad stor betydelse. Detta gäller inte enbart universitetet utan mer allmänt skolväsen, utbildning och kulturella traditioner. Detta påverkar mentaliteten, initiativrikedomen och öppenheten inför innovativt tänkande. Universitetet Universitetet är givetvis främst en koncentration av kunskap, där forsknings- och studiemiljön är beroende av ackumulerad kunskap, personer och nätverk. Universitetets praktiska verksamhet underlättas av funktionella byggnader och miljöer, och härtill kommer den stimulans för det dagliga livet som en allmänt upplevelselik och estetiskt tilltalande omgivning har. På samma sätt som för stadsmiljön i allmänhet är det betydelsefullt med mötesplatser och användbara stadsrum och med en kulturhistorisk förankring och identitet. Kulturarvet inom ett universitet består i huvudsak av tre delar: Byggnader, samlingar av olika slag och traditioner. I nyare universitetsområden saknas i regel ett äldre kulturarv. I stället är det av betydelse att universitetets fysiska och funktionella uppbyggnad är gjord på ett sätt som underlättar ett rikt dagligt universitetsliv och kulturella aktiviteter och som har en sådan arkitektonisk och rumslig kvalitet att det kan bli framtidens kulturarv. Universitetets integration i staden Universitetet har å ena sidan ett inre liv, en egen identitet genom sin kärnverksamhet och olika andra aktiviteter. Å andra sidan hvidbog universitetet & byen nordic city network P 09

10 är det en kvalitet när universitetslivet möter och överlappar det allmänna urbana livet. På motsvarande sätt bildar fysiska universitetsmiljöer ofta en mer eller mindre sluten värld, en stad i staden eller ett campus utanför staden, men samtidigt är det en kvalitet när universitetet och staden möts och integreras på olika sätt. Förhållandena varierar med universitetsbyggnadernas lokalisering. Det finns i huvudsak tre typer av lokalisering: I centrala staden, i ytterområden och i campusområden utanför den egentliga staden. Gamla universitetsbyggnader ligger oftast i centrala stadsdelar, ibland kompletterade med nyare byggnader. I många fall har centralt lokaliserade äldre byggnader övergått från andra ursprungsfunktioner till universitetsfunktion. I centrala lägen får universitetets byggnader en direkt kontakt med stadens puls, även om byggnaderna som sådana kan ha en inåtvänd karaktär. Utanför stadskärnorna finns ofta en zon av äldre institutions- och industriområden som en länk mellan stadens centrala och yttre delar. Institutionsområdena har i regel en parkartad karaktär med fristående paviljongbyggnader, men under senare decennier har ofta en betydande förtätning ägt rum. Äldre industriområden omvandlas och förädlas till varierade stadsmiljöer, ofta även inrymmande universitet och högskolor. En allmän tendens är att dessa halvcentrala arbetsområden mer och mer integreras i omgivande stadsmiljö. Detta gäller också campusområden inom det inre förstadsbältet. Annorlunda är förhållandena för mer perifera campusområden. De har uppförts som egna bebyggelsemiljöer utanför den traditionella staden och oftast med stark egenidentitet. Avsikten har varit att tillskapa en helhetsmiljö i avskildhet från intill liggande stad. I många fall är byggnaderna mer relaterade till grönska och utblickar än till varandra och mellanliggande stadsrum. Universitetet har å ena sidan ett inre liv, en egen identitet genom sin kärnverksamhet och olika andra aktiviteter. Å andra sidan är det en kvalitet när universitetslivet möter och överlappar det allmänna urbana livet. Byggnadskomplexen har i regel en inåtvänd karaktär, uppförda efter egen logik och med interna mötesplatser. Det kan finnas särskilda byggnader för service och sammankomster, men det saknas i hög grad samlande stråk och stadsrum. Dessutom uppstår i sådana områden uppstår frågan om campusområdets relationer med p 010 nordic city network hvidbog universitetet & byen

11 omgivningen. Förhållningssättet till externa campusområden är motsägelsefullt. Å ena sidan betonas deras kvaliteter som egna identitetsstarka miljöer. Å andra sidan betonas behovet av kontakt med intill liggande stad och särskilt med stadskärnan. Snabba förbindelser till stadskärnan får stor betydelse. Också inom campusområdena finns strävanden att åstadkomma tätare och mer stadslika miljöer för att främja ett rikare liv i det offentliga rummet. Därtill finns en strävan till starkare koppling till grannområdena. Oavsett universitetsfunktionernas lokalisering har stadsrummets utformning och mötesplatsernas kvalitet en stor betydelse. Av särskilt intresse är det fjärde stadsrummet, d v s övergångszoner mellan den offentliga rummet och verksamheternas interna utrymmen. Här kan finnas allmänt tillgängliga pausutrymmen, lokaler, caféer, utställningar och service av olika slag. Samarbete stad - universitet Stadsstyret och universitetet kan samarbeta inom stadsplanering och stadsförnyelse, inom evenemang av olika slag, inom marknadsföring och genom gemensamma investeringar. Stadsstyret och universitetet kan gemensamt utveckla och förädla stadens såväl som universitetets kvaliteter. En praktisk fråga är hur korta politiska mandatperioder skall förenas med långsiktiga mål. För stadens invånare innebär ett utökat samarbete med universitetet att allmänheten kan få bättre kunskaper om universitetets aktiviteter, vilket kan ha positiv effekt för kultur och näringsliv. Kunskap från universitetet kan också bidra till ett effektivare och mer demokratiskt stadsstyre och till en mer hållbar utveckling. För universitetet innebär samarbete med staden att bättre fysiska universitetsmiljöer kan uppnås, att relationerna till näringslivet kan förstärkas och att bättre mötesplatser stad/universitet kan utvecklas. Härigenom ökar den dagliga stimulansen för universitetets anställda och studenter. Avslutande kommentar Det är tydligt att det finns behov av forskning, utveckling och visioner på främst följande områden: * Universitets integration med staden. Universitetet och stadslivet. * Stadsrummens, mötesplatsernas och arkitekturens betydelse. * Kulturarv och identitet i mötet med det internationella vetenskapssamhället. * Externa campusområdens inre struktur och koppling till resten av staden. * Universitetets spin-off-effekter för stadens ekonomiska och näringsmässiga utveckling. * Samarbete mellan stad och universitet och gemensamma utvecklingsstrategier. hvidbog universitetet & byen nordic city network P 011

12 malmø Væsentlige udfordringer/anbefalinger: Start med visioner, der er nyttige for bredden og kan skabe fælles ejerskab. Udfordring: hvordan sikrer man samtidig politisk lederskab? Vigtigt at binde Universitetsholmen sammen med resten af byen som del af et ringsystem og ikke bare sidste stop. Studerende skal sætte deres præg på byen generelt og ikke ét kvarter alene. Skab partnerskabsforum mellem by og næringsliv med uddannelelsesinstitutioner som bindeled Udvikling af byrumshierarki der skal være plads til både stille og dynamiske rum Spred ikke indsatser for meget tænk i sociale motorer. Gør brug af ildsjæle og tillad midlertidigt brug. Lette inddragelse af studerende med kontaktperson i kommunen. Kulturplanlægning må gå hånd i hånd med byplanlægning Vigtigt med kommunikationsstrategi, eks. formidling af planintentioner gennem events Arbejde med konkurrenceparametre, jf. eks. HafenCity i Hamborg. p 012 nordic city network hvidbog universitetet & byen

13 Malmø er et eksempel på en industriby, der har undergået en markant udvikling de seneste 10 år. Fra at være på afgrundens rand har byen igangsat et omfattende visionsarbejde, der skal gøre Malmø til en moderne kundskabsby. Denne proces har bl.a. resulteret i etableringen af Malmø Høgskola, som blev åbnet i Malmø Høgskola har været startskuddet til en nye vidensbydel i Malmø, Universitetsholmen, hvor også det innovative væksthus, MINC, er et væsentligt bidrag til Malmøs udvikling og nye image. Der er også planer om at etablere et mediacluster på Universitetsholmen. Prioriteringen af Malmø som kundskabsby er gået hånd i hånd med en vilje til eksperimenterende byudvikling, hvor udvikling af læringsmiljøer tænkes sammen med attraktive bymiljøer. aktører og værdianalyser af 8 byrum på Universitetsholmen. Projektet har vist vigtigheden af at etablere netværk mellem aktører, styrkelsen af den urbane kvalitet i området og som en del heraf etablering af overgangszoner det 4. Stadsrum. Der er med andre ord et behov for kundskabsspredning. Ud over uddannelses- og forskningsinstitutioner rummer området i dag forskellige kreative virksomheder, IT og teknik-virksomheder og konsulentvirksomheder i alt 78 virksomheder med i alt ansatte. Den fremtidige udfordring består nu i at omsætte projektets ideer og tanker. Det vil sige, hvordan styrker og udnytter man bedst Universitetholmens urbane ressourcer? Og hvordan kan man fysisk understøtte den urbane kapital? Som led i denne proces igangsatte Malmø i samarbejde med Malmø Høgskola et pilotprojekt om Universitetsholmen som kundskabsstad. Resultatet af dette projekt er publikationen Det 4. Stadsrum, som bl.a. indeholder analyser af Universitetsholmens hvidbog universitetet & byen nordic city network p 013

14 Århus Væsentlige udfordringer/anbefalinger: Overveje hvad det helt konkret betyder at bevæge sig fra campus til spaghettiby Inddragelse af forskellige interessenter på universitetet der kan være interesseforskelle mellem eks. rektor og dekaner Universitet med flere campus kan alle steder prioriteres? Intern konkurrence mellem dele af universitetet og andre universiteter i byen ikke nødvendigvis lokalt tilhørsforhold Hvordan kan dele af universitetet flettes bedre sammen med virksomheder, som det eks. sker med Arkitektskolen, der ligger i et område med de store tegnestuer i byen? Hvordan tænke identitet i udviklingen af nye campus-områder? Bliver Kathrineberg naturligt en del af Århus Universitet? p 014 nordic city network hvidbog universitetet & byen

15 Århus er en veletableret universitetsby, men ønsker ikke bare at være en studieby men en uddannelsesby. Byen har i samarbejde med studerende og en række forskellige uddannelsesinstitutioner udarbejdet en uddannelsesstrategi. Uddannelsesstrategien er en vision for Århus 2030 og er integreret med byens erhvervspolitik ud fra den tanke, at udviklingen i indbyggertal hænger sammen med uddannelse og jobs. Uddannelsesstrategien er blevet til ud fra en Århus-model, hvor der er fokus på samarbejde, handlinger og løsninger, og hvor Århus Kommune påtager sig rollen som udviklingspartner. Dette sikres gennem et udviklingssekretariat, der skaber rammebetingelserne for udviklingen. Århus Universitet er oprindelig anlagt uden for centrum i et stort parkområde og er i mange år blevet opfattet som en by i byen. Efterhånden som byen er vokset er universitetet nu omkranset af byen. Det ønsker man at styrke ved at udvikle rammerne og byen sammen. Andre uddannelsesinstitutioner er spredt i byen. Strategien er dels at få flere uddannelsesinstitutioner ind til byen dels at flytte nogle institutioner ud til Skejby i forbindelse med Skejby Sygehus. Derudover planlægges en ny sciencepark, Kathrineberg, i et tidligere industriområde. I erkendelsen af at integreret netværk er en af de væsentligste ressourcer i udviklingen af vidensbyen, vil dette område rumme både studerende, forskning og erhverv. Strategien indeholder en række indsatsområder, bl.a. at styrke ideen om Campus Århus med en campusbus, etablering af familieboliger, styrke internationalisering (eks. velkomst til internationale studerende), dialogmøder hvert halve år med uddannelsesinstitutioner. hvidbog universitetet & byen nordic city network p 015

16 Tromsø Væsentlige udfordringer/anbefalinger: Målgruppeafklaring: hvem er den primære målgruppe og hvor langt vil de rejse for at besøge museet? Må også ses i et tidsperspektiv hvordan vil Tromsø se ud om 20 år, og hvordan vil museet passe ind i denne udvikling? I hvilken grad skal museet være et værktøj i byudviklingen? Hvilken rolle skal museet have? Lokal, national, international. Skal fokus være på forskning eller skal det bruges til andre begivenheder? Museets væsentlige aktører hvem er de? Og hvilken agenda har de? En afklaring af disse spørgsmål sætter væsentlige rammer for den videre planlægning og er væsentlige at få afgjort. p 016 nordic city network hvidbog universitetet & byen

17 Tromsø har et mål om at blive centrum for arktisk udvikling og førende kundskabsby i Norden. Dette mål diskuteres lige nu konkret i forbindelse med udviklingen af et polarmuseum med forskningsafdeling. Formålet med museet er at styrke kundskab om nordområderne, tværfaglig viden, innovativ formidling og naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning. Et af de centrale spørgsmål er placeringen af dette museum. Det kan ligge i centrum, ved universitetet (som ligger ca. 4 km. uden for byen) eller i et industriområde mellem centrum og universitetet, der er under udvikling. En sidste mulighed er at dele museet op i flere afdelinger, som placeres forskellige steder i byen. Der er fordele og ulemper ved alle placeringer og afhænger meget af, hvad der anses for at være det vigtigste formål, og hvem målgruppen er. Nogle brugergrupper vil være tilbøjelige til at bruge museet mere, hvis det har en bestemt placering i byen. forskellige daglige brugere. En nærmere målgruppeidentificering er ikke foretaget, og det skaber usikkerhed om, i hvilken retning planlægningen skal gå. Skal museet bruges som et middel til at vitalisere centrum eller universitetet eller måske skabe bindeled mellem de to ved at være katalysator for udviklingen af det gamle industriområde. Ud over at sætte fokus på forskning og kundskab mere generelt er udviklingen af et polarmuseum et vigtigt projekt, fordi det bringer mange forskellige aktører sammen museum, universitet, Tromsø Kommune og Fylke og på den måde skaber grundlag for nye samarbejdsfora, der er centrale i udviklingen af Tromsø som kundskabsby. Man ønsker, at museet skal være et nationalt fyrtårn, men samtidig skal det tiltrække international turister og en række hvidbog universitetet & byen nordic city network p 017

18 Bergen Væsentlige udfordringer/anbefalinger: I gennemføringsprosessen er det vigtigste at have en klar opfattelse af ens eget mål for fremtiden, som må gennmføres gennem en tydelig og stabil organisation med bemanningsmæssig stabilitet, god kompetence og tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Partnerskap mellem høgskoler og universitet vil kunne sikre bedre økonomisk ressourcetilgang og flere personer at fordele oppgavene på. For universitet og høgskoler er de langsigtede mål vigtigere end kortsigtede resultater. At få etableret et strategisk samarbejdsforum ud over det kontaktudvalg med rektor og studerende, som i dag findes, herunder at skabe tæt samspil med næringslivet og byen frem for tilfældige indsatser. At styrke og udvikle UiB som internationalt forskningscenter samtidig med at man styrker Bergen som en attraktiv studieby, hvor universitetet bidrager til byens rum og liv At forsimple kommunikationen til universitetet, eks. ved at etablere en 1 dørs tilgang p 018 nordic city network hvidbog universitetet & byen

19 I Bergen arbejdes der i lighed med andre byer mod at skabe en kundskabsregion, og her spiller universitetet en væsentlig rolle. Universitetet i Bergen ligger midt i byen, og lokalisering er ikke et væsentligt spørgsmål her. Derimod diskuterer man, hvordan universitetet i højere grad kan være med til at forme omgivelserne, da universitetet på mange måder er usynligt i dag. Der er udarbejdet en handlingsplan for forholdet mellem universitetet og omverdenen. I denne opstilles kriterier for fremtidige samarbejdsformer: 1. Gensidig forståelse for de forskellige institutioners rolle, funktioner og målsætninger 2. Forståelse for universitetets behov for faglige uafhængighed som forskningsinstitution 3. Satse på langsigtede samarbejdsformer Planen indeholder forslag til en række konkrete tiltag såsom årlig konference om, hvordan regionens nationale og internationale position kan styrkes, en strategigruppe bestående af UiB, Bergen Kommune og Vestlandet om regionens udvikling som kundskabsregion, styrkelse af universitetsmuseet og fremme UiB som et byuniversitet i form af flere studenterboliger og universitets aktive deltagelse i etablering af urbane mødesteder. Interessen for handlingsplanen har været stor i forbindelse med en høring i starten af Der er bl.a. stillet krav til universitetet om bl.a. at påtage sig økonomisk ansvar i forskellige projekter, ligesom det har været et ønske at høre væsentlige parter som Hydro/Statoil, som har store forskningsmiljøer lokaliseret i Bergen. I 2007 har der allerede været igangsat konkret samarbejde om en femårsvision for studenterboligbyggeri mellem Husbanken, SiB, Bergen Kommune, flere boligbyggelag og repræsentanter for studerende. hvidbog universitetet & byen nordic city network p 019

20 Kristiansand Væsentlige udfordringer/anbefalinger: Markedsføring af Kristiansand som studenterby og attraktiv by at bo og arbejde i Etablering og lokalisering af studenterboliger knap 30 % av institutterne på Agder har ubesatte stillinger som følge av rekrutteringsproblemer integrere udviklingen af Kristiansand med en mere generel byudvikling, herunder at sikre arealer for udvidelse af campus. knytte universitetet og byen bedre sammen, både i forhold til funktioner og arealer. At mindske indtrykket af stor afstand mellem centrum og Gimlemolen, eks. med attraktive forbindelser mellem bydelene. Etablering af et strategisk udviklingsforum p 020 nordic city network hvidbog universitetet & byen

21 Kristiansand er for nylig blevet en universitetsby, idet den tidligere højskole har fået ny status og nu hedder Universitetet i Agdar (UiA). På den baggrund ønsker Kristiansand at profilere sig som universitetsby og arbejde aktivt for at styrke byen som universitetsby. Det har skabt et behov for en øget bevidsthed om, hvad der kræves som værtskommune. Der er udarbejdet en rapport om Kristiansands rolle som værtskommune. Den er baseret på information, initiativ og ønsker som kommer fra UiA, andre uddannelsesinstitutioner, SiA, og de planer og strategier, som kommunen har vedtaget. Erfaringen har indtil videre vist, at der er behov for et bredere og mere omfattende samarbejde for universitetsbyen Kristiansand. I 2001 blev et nyt campus for UiA færdig. Det ligger I Gimlemoen uden for centrum og har samlet de aktiviteter, der tidligere foregik i bykernen. Der er gode busforbindelser, men ikke gode gå- og cykelforbindelser. I 2006 blev der etableret et samarbejdsråd mellem Kristiansand kommune, Høgskolen i Agder og Studentsamskipnaden i Agder med det formål at initiere, videreformidle og behandle aktuelle og nye projekter og udfordringer knyttet til at styrke Kristiansand som værtsby. hvidbog universitetet & byen nordic city network p 021

22 trondheim væsentlige udfordringer/anbefalinger: Hvordan skabe fælles mål og interesser blandt de mange forskellige aktører? Hvordan kan man bedst aktivere de relevante aktører, så der etableres et mere permanent og strategisk samarbejde? Hvilken forståelse af campusbegrebet skal være styrende for den fysiske udvikling af byens uddannelsesinstitutioner? Hvordan skabes der bedst sammenhæng mellem byens områder for herigennem at opnå den ønskede synergi, der er grundlaget for fremtidens kundskabsby? Er det muligt at prioritere offentlige mødesteder frem for arealer til private virksomheder? Hvem tager ansvar for udviklingen af det 4. stadsrum i byudviklingsprocessen? p 022 nordic city network hvidbog universitetet & byen

23 Trondheim har en lang tradition som kundskabsby. Byen har i dag 2 væsentlige uddannelsesinstitutioner NTNU og HiST, som i alt er hjemsted for studerende. Derudover findes der her nordens største uafhængige forskningsinstitution SINTEF og et universitetshospital, som bidrager til byens kundskabsmiljø. Trondheim har stor fokus på at værne om og udvikle denne kundskabstradition. at bo, leve, forske og studere i. Trondheim er i dag et eksempel på et veletableret samarbejde med byens studerende i form af et permanent studentforum, der inddrages i politiske beslutningsprocesser i byen. Det strategiske samarbejde mellem de 3 aktører ønskes styrket i form af et toplederforum med ordfører og rådmand fra kommune og fylkeskommune, rektor og direktør NTNU og HiST og konsernchef fra SINTEF. Trondheim er for nylig blevet vurderet i en OECD rapport om højere uddannelelsesinstitutioners bidrag til den regionale udvikling. En væsentlig anbefaling i denne rapport er, at byen i fremtiden skal støtte op om Trondheims vigtigste fortrin: uddannelelses- og forskningsmiljøet, og at dette skal ske i et strategisk samarbejde med uddannelelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Der er med andre ord brug for et stærkt partnerskab mellem de tre aktører. Trondheim har valgt at koncentrere indsatsen på følgende områder: rammebetingelser for kunnskapsinstitutionerne, kunnskapsinstitusjonenes bidrag til byens og regionens vækst, velfærd og værdiskabelse økonomisk, sosialt og kulturelt, og Trondheim som en attraktiv by Andre væsentlige strategiske indsatser omfatter udarbejdelsen af en helhedsorienteret studenterpolitik med følgende konkrete tiltag i 2009: etablere strategisk samarbejdsorgan på toplederniveau, udarbejde kommunikationsstrategi for studiebyen Trondheim, gennemføre et prøveprojekt omhandlende studenterbosætningstiltag, og udarbejde koncept for karrierecenter. Et andet overordnet indsatsområde er den fysiske campus- og byudvikling. I dag er NTNU og HiST spredt ud over store dele af byen, og spørgsmålet er hvilke dele af campus, der skal udvikles i fremtiden, og hvordan en sådan campusudvikling skal tænkes sammen med en generel udvikling af Trondheim som et attraktivt bymiljø. hvidbog universitetet & byen nordic city network p 023

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

DET 4. STADSRUM. værdibaseret stadsudvikling UNIVERSITETSHOLMEN SOM KUNDSKABSSTAD. Et forprojekt

DET 4. STADSRUM. værdibaseret stadsudvikling UNIVERSITETSHOLMEN SOM KUNDSKABSSTAD. Et forprojekt DET 4. STADSRUM UNIVERSITETSHOLMEN SOM KUNDSKABSSTAD Et forprojekt værdibaseret stadsudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE forord 3 1. intro marts 2010 5 2. SAMMEnfatninG: DET 4. STADSRUM OG VÆRDIBASERET STADSUDVIKLING

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Urbana. gemenskaper. Politiskt ledarskap

Urbana. gemenskaper. Politiskt ledarskap Urbana gemenskaper Politiskt ledarskap Grafisk formgivning: Stina Andersson, Malmö Stadsbyggnadskontor Omslagsbild: Tyke Tykesson FORORD Tak til vore medlemmer! Endnu engang udsender Nordic City Network

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

digitaleredskaber muligheder.

digitaleredskaber muligheder. Kultur viden Strategisk digitaleredskaber byudvikling muligheder Flytning fra land til by, klimaforandringer og økonomisk krise er nogle af de forandringer, som vi står overfor netop nu. Forandringerne

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere