Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen"

Transkript

1 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010

2 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har gennemført på idéfaseniveau for projekterne om de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt og kapacitetsudvidelsen på Øresundsbanen. Den offentlige høring er gennemført på det indledende niveau dels i henhold til projekteringsloven fra april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, dels teksten om kapacitetsudvidelsen i den politiske trafikaftale En grøn transportpolitik fra januar Baggrunden for den offentlige høring er Trafikstyrelsens debatoplæg til idéfasen, hvor projekterne er beskrevet med anlægselementer og undersøgelsestemaer. Høringen fandt sted i perioden fra den 15. september til den 1. november 2009, og debatoplægget var tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. I forbindelse med udarbejdelse af høringsnotatet er der truffet beslutning om i fremtiden at behandle projekterne hver for sig. I dette høringsnotat er projekterne derfor adskilt, men det indledende kapitel om baggrund og listen over indsendere af høringssvar er fælles. Forhold af overordnet og generel karakter er behandlet under Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. Trafikstyrelsen vil gerne sige tak for den offentlige interesse for projekterne, som de indkomne kommentarer er udtryk for. Pr. 1. maj 2010 overflyttes Trafikstyrelsens anlægsområde til Banedanmark, hvor projektarbejdet fortsættes. Henvendelser i denne sag skal således efter 1. maj rettes til Banedanmark. Se adresserne på side 10. Martin Munk Hansen Anlægschef

3 5 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Indhold Indhold Baggrund 7 Projekteringsloven 7 Den politiske aftale om kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen 9 Inddragelse af offentligheden 9 Den forventede tidsplan 10 Læsevejledning 11 Pressen 12 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Kapacitet og flaskehalse 13 Kapacitet Flaskehalse Høje hastigheder 19 Vedrørende Tyskland 21 Linjeføringer mv. 23 Nedlæggelse af overkørsel i Eskilstrup Nye baner Regional udvikling 29 Ny station 31 Påvirkning af omgivelserne 33 Generelt 33 Arealbehov 33 Støj 34 Vibrationer 35 Visuelle forhold 35 Naturinteresser 35 Kulturhistorie 36 Grundvand 36 Klima/globalt miljø 36 Råstoffer og affald 37 Gener i anlægsperioden 37 Sundhed 37 Proces mv. 39 Organisatoriske rammer Øvrige forhold Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitet og flaskehalse 43 Linjeføring 45 Regional udvikling 47 Påvirkning af omgivelserne 49 Støj Grundvand Proces 51 Bilag 1 53 Liste over indsendere af høringssvar

4 7 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Baggrund Baggrund I forbindelse med projekterne for de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt og kapacitetsudvidelsen på Øresundsbanen har Trafikstyrelsen igangsat sit planlægningsarbejde. Det omfatter indledende teknisk projektering, undersøgelse af anlæggenes påvirkninger af omgivelserne samt inddragelse af offentligheden. Trafikstyrelsen gennemførte i perioden fra den 15. september til den 1. november 2009 en offentlig høring på idéfaseniveau for projekterne om de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt og kapacitetsudvidelsen på Øresundsbanen. Den offentlige høring er gennemført på det indledende niveau dels i henhold til projekteringsloven fra 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, dels punktet i den politiske trafikaftale En grøn transportpolitik fra januar 2009 om undersøgelse af en kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen ved Kastrup. Projekteringsloven Den økonomiske vækst og den øgede mobilitet i samfundet samt den øgede internationale samhandel vil øge presset på det danske og internationale jernbane- og vejnet. Frem mod 2025 forventes både persontrafikken og godsmængden at stige markant. Der ligger derfor en stor opgave i at forberede og optimere den danske infrastruktur til denne udfordring, herunder i at forbedre forbindelsen mellem Skandinavien og det øvrige Europa og dermed til Danmarks største eksportmarkeder. En fast forbindelse over Femern Bælt vil lukke et hul i infrastrukturen mellem Skandinavien og det øvrige Europa, og den vil medføre større fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for både persontrafikken og godstrafikken. Dermed styrkes de trafikale forbindelser, herunder i særlig grad for jernbanetrafikken. Bl.a. på denne baggrund indgik Tyskland og Danmark den 3. september 2008 en traktat om at etablere en fast forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden over Femern Bælt. I den danske projekteringslov for det samlede Femern Bælt projekt fra april 2009 indgår både den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden og de tilhørende danske landanlæg med opgraderinger af veje og jernbaner. Traktaten mellem Danmark og Tyskland er en folkeretlig bindende aftale om at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt. Traktaten indledes bl.a. med ønsket om at styrke de trafikale forbindelser mellem de to stater og derigennem skabe de nødvendige betingelser for et mere intensivt kulturelt og økonomisk samarbejde til fordel for Den Europæiske Union, de to stater og regionerne nær Femern Bælt. Desuden henvises til, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil fremme jernbanetrafikken mellem Tyskland og Danmark samt mellem Skandinavien og det øvrige Europa og forstærke integrationen og dynamikken i regionerne og fremme konkurrencen og udviklingen i regionerne. Effekter Turen fra København til Hamborg afkortes med ca. 160 km for de tog, der i dag kører over Fyn og Jylland. For den vej- og jernbanetrafik, der i dag bruger færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden, spares omkring en times rejsetid mellem København og Hamborg. Udover de økonomiske gevinster, der er forbundet

5 8 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Baggrund med den afkortede transporttid, vil den faste forbindelse også bidrage til en nedbringelse af CO 2 -udledningen fra transporten sammenlignet med fortsat færgedrift. Femern Bælt-forbindelsen vil indebære fordele for landsdelstrafikken, idet der frigøres jernbanekapacitet til landsdelstrafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland, når de fleste godstog, der i dag kører via Fyn og Jylland til Hamborg, anvender den faste forbindelse over Femern Bælt. Modernisering af jernbanestrækningen fra Ringsted til syd for Holeby giver endvidere mulighed for forbedringer for pendlertrafikken med kortere rejsetider mellem Lolland- Falster, Sydsjælland og Hovedstadsområdet. Etableringen af den faste forbindelse forventes at have en positiv effekt for den regionaløkonomiske udvikling på grund af en række positive konsekvenser for især Lolland-Falster og Sydsjælland. Effekterne skyldes bl.a. lettere adgang til Tyskland, forbedrede pendlingsmuligheder, mulighed for tilvækst af arbejdspladser i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse og udbygning af landanlæg og mulighed for gensidig udnyttelse af de stærke sider på tværs af Femern Bælt. Det gælder eksempelvis i relation til turismens og erhvervslivets udviklingsmuligheder. En reduktion af rejsetiden for passagerer, reducerede transportudgifter for godstransporter samt reducerede udgifter til færgedrift medfører en række samfundsøkonomiske gevinster. Hertil kommer dynamiske og strategiske effekter af Femern Bælt-forbindelsen i form af bedre konkurrenceevne, lavere priser og øget produktivitet. Det fysiske projekt Trafikstyrelsen har ansvaret for projektering af de danske jernbanelandanlæg. Arbejdet omfatter som primære elementer elektrificering af jernbanen fra Ringsted til syd for Holeby og udbygning af banen fra Vordingborg til syd for Holeby med et ekstra spor med undtagelse af Storstrømsbroen. Elektrificering Som en del af de danske jernbanelandanlæg skal den eksisterende jernbanestrækning fra Ringsted til syd for Holeby elektrificeres. Dette betyder, at der skal opsættes master langs sporene og hænges strømførende ledninger op, som leverer strømmen til togene, også kaldet køreledningsanlægget. Visse steder skal der etableres fordelingsstationer, der leverer strømmen til køreledningsanlægget. Etablering af køreledningsanlæg til de el-drevne tog betyder, at der ved mange broer over banen ikke er tilstrækkelig frihøjde. Det medfører, at en række broer skal bygges om eller nedrives, eller at der skal bygges nye. Elektrificeringen betyder også, at der skal være en sikkerhedsafstand til banens sider, og derfor må træer beskæres eller fældes. I helt specielle tilfælde kan det også betyde nedrivning af bygninger, der står for tæt på sporet og de strømførende kabler. Etablering af et ekstra spor Der skal etableres et ekstra spor langs den eksisterende bane fra Vordingborg over Masnedsund og til Storstrømsbroen. Der etableres ikke et ekstra spor på selve Storstrømsbroen. Fra Orehoved til syd for Holeby, hvor den eksisterende jernbane kobles på en ny bane fra den faste forbindelse, etableres også et ekstra spor. De nye spor anlægges til kørsel med 160 km/t for persontog og 120 km/t for godstog. Dette indebærer, at jernbaneoverkørslen i Eskilstrup på Falster skal nedlægges, og der skal i stedet etableres en niveaufri skæring mellem vej og bane i nærheden af overkørslen. Sporarbejdet omfatter tillige anlæg af fire overhalingsspor, et nord for Glumsø, et nord og et syd for Storstrømsbroen samt et på Lolland. I henhold til projekteringsloven skal desuden merudgiften ved at anlægge jernbanen til kørsel med 200 km/t undersøges, ligesom aspekterne ved eventuelt at køre mere end 200 km/t skal belyses. Ved hastigheder over 200 km/t må det forventes, at det ikke

6 9 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Baggrund vil være muligt at anlægge hele banen tæt op ad den eksisterende bane, men at der på hovedparten af strækningen skal anlægges helt nye baner. Også placering af en eventuel ny station på Lolland skal undersøges, herunder parkeringsmulighederne for tilbringertrafik med busser, private biler, cykler mv. Til hele projektet hører bl.a. undersøgelse af omfanget af ekspropriationer, støjudbredelse, påvirkninger af naturen og kulturhistoriske interesser og kortlægning af generne i anlægsperioden. Undersøgelserne vil også omfatte afværgeforanstaltninger, som kan mindske eller fjerne negative påvirkninger. Den politiske aftale om kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen I den politiske aftale af 29. januar 2009 En grøn transportpolitik vedtog regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance at iværksætte en VVM-undersøgelse af kapaciteten på Øresundsbanen, herunder især banegodskapaciteten omkring Kastrup. Baggrunden for aftalen er, at godstog, der kører mod Sverige, på Øresundsbanen vest for stationen i Kastrup skal krydse hen over sporene for tog, der kommer fra Sverige. Da dette sker i samme niveau, kan det betyde, at persontog må vente på, at godstog krydser hen over sporene. Med ibrugtagningen af den faste Femern Bælt-forbindelse forventes antallet af godstog at blive forøget, og dermed øges risikoen for forsinkelser på Øresundsbanen. En kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen kan løse op for denne situation, og det vil en analyse af forholdene kunne afdække. En løsning kan f.eks. være etablering af en sporsluse eller et overhalingsspor, hvor et godstog kan parkere uden at genere persontogstrafikken, indtil der er plads til at køre godstoget hen over sporet fra Sverige. Undersøgelsen vil også omfatte muligheden for at etablere en niveaufri udfletning og etablering af perroner ved godsshunten under Metrostationen Lufthavnen. Inddragelse af offentligheden I forbindelse med projekterne afholdes to høringsperioder idéfasen og den offentlige høring. Formålet er at informere om projekterne og at inddrage offentligheden, således at alle personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. kan være med til at forbedre projektet. I de to høringsperioder offentliggøres information om projektet. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres i en høringsrapport. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for såvel de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer som projekteringslovens rammer kan anvendes i projekterne. Idéfase Under idéfasen kan alle fremsætte synspunkter og komme med alternative forslag og idéer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning. Idéfasen blev gennemført fra den 15. september til den 1. november 2009 på baggrund af et debatoplæg, som var tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Idéfasen blev annonceret i lokale dagblade og ugeaviser, på bibliotekerne og i Borgerservice-afdelinger i alle de berørte kommuner. Der indkom henvendelser fra i alt 43 borgere, kommuner, virksomheder, foreninger mv. Bagest i dette notat findes en liste over afsendere af henvendelser.

7 10 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Baggrund Dette høringsnotat dokumenterer processen med gengivelser af indholdet i henvendelserne og hertil. Trafikstyrelsen har søgt at referere indholdet af henvendelserne så loyalt som muligt. De indkomne henvendelser kan ses i deres fulde ordlyd på Trafikstyrelsens hjemmeside. Miljøredegørelser I 2010 gennemføres den indledende projektering af baneprojekterne og tilhørende VVM-analyser (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er ikke omfattet af planlovens regler om en VVM-analyse, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal dog være på samme niveau. Der skal således udarbejdes høringsudgaver af projekternes miljøredegørelser, som beskriver anlæggenes fysiske forhold og deres påvirkninger af omgivelserne. Høringsudgaverne offentliggøres forud for høringsperioden, som forventes at finde sted i begyndelsen af I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøder i de større byer på strækningerne Ringsted-Holeby og Tårnby-Kastrup. I denne høringsperiode er der igen mulighed for at komme med ideer, kommentarer og indsigelser til projekterne. Efter den offentlige høring udarbejdes et nyt høringsnotat for hvert af projekterne, og de vil beskrive de indkomne forslag og kommentarer, samt hvorledes de forventes anvendt i det videre arbejde. Herefter udarbejder Trafikstyrelsen de endelige miljøredegørelser. Henvendelser til projektet Pr. 1. maj 2010 overflyttes Trafikstyrelsens anlægsområde til Banedanmark, hvor projektarbejdet fortsættes. Henvendelser til de 2 projekter efter den 1. maj skal således rettes til Banedanmark på følgende adresser: Femern Bælt danske jernbanelandanlæg eller Øresundsbanen Banedanmark Amerika Plads 15, 2100 København Ø eller Internetadresse: Den forventede tidsplan Trafikstyrelsen gennemførte i sensommeren 2009 offentligt udbud af opgaven som bygherrerådgiver. Efterfølgende blev der gennemført udbud af de store tekniske rådgivningskontrakter, og der blev i januar 2010 indgået aftale herom, hvilket for projektet Femern Bælt - danske jernbaneanlæg indebar opgavestart i slutningen af januar. Kontrakter for beregninger af støj og vibrationer samt for visualiseringer blev indgået i marts, mens kontrakt for teknisk rådgivning vedrørende kapacitetsudvidelsen på Øresundsbanen forventes indgået i juni Arbejdet med projektering og undersøgelser af påvirkninger af omgivelserne er således startet, og nedenfor er nævnt projektets forventede tidsplan med milepæle undervejs mod målet. Oktober november 2010: Biologiske feltundersøgelser 2010 Marts: Indledende projektering af anlæg

8 11 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Baggrund Undersøgelse af anlæggets påvirkninger af omgivelserne Geotekniske undersøgelser April: Udgivelse af høringsnotat for idéfasen 2011 Januar: Møder med berørte grundejere Februar-april: Udgivelse af miljøredegørelser i høringsudgave, offentlig høring og afholdelse af borgermøder Udarbejdelse af projektforslag 2012 Januar: Udgivelse af endelige miljøredegørelser og fremsendelse af politiske beslutningsgrundlag til transportministeren Politisk stillingtagen til projekterne. Herefter overdrages projekterne til anlægsmyndigheden, og der skal gennemføres detailprojektering, ekspropriationer og udbud af entreprenørarbejdet, før anlægsarbejdet kan gå i gang Målet er, at den faste forbindelse over Femern Bælt åbner for trafik i Læsevejledning For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelserne til projektet fremlægges ekstrakter af høringssvarene og Trafikstyrelsens behandling heraf i tematisk form. Høringsnotatet består udover baggrundskapitlet af 2 hovedkapitler, der for overskuelighedens skyld er inddelt i forhold til de emner, som henvendelserne indeholder. Denne emneinddeling muliggør også en systematisk behandling og besvarelse, og for mange gentagelser undgås herved. Ikke alle henvendelser er blevet specifikt kommenteret, men de indgår da i de fælles, tematiserede kommentarer. I forbindelse med udarbejdelse af høringsnotatet er der truffet beslutning om i fremtiden at behandle projekterne hver for sig. I dette høringsnotat er projekterne derfor adskilt, men det indledende kapitel om baggrund samt listen over indsendere af høringssvar er fælles. Forhold af overordnet og generel karakter er behandlet under kapitlet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. Første hovedkapitel handler således om projektet Femern Bælt- danske jernbanelandanlæg. Andet hovedkapitel handler om kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen. Det første emne i det første hovedkapitel Kapacitet og flaskehalse er meget omfattende. Det skyldes de mange udsagn i denne kategori, og at de er gensidigt begrundede med forskellige og sammenhængende argumenter. Trafikstyrelsen har derfor valgt at holde disse henvendelser samlet under det fælles kapitel. følger så vidt muligt samme rækkefølge som den, de refererede høringssvar præsenteres i. Afsendere af høringssvar er opdelt i 5 grupper: B = Borger, M= Myndighed, F= Forening, organisation, K= Kommune, region eller anden tilsvarende enhed, V= virksomhed, landbrugsejendom

9 12 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Baggrund Afsendere af høringssvar har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, og disse er oplistet i bilaget sidst i dette notat. Hvis en afsender har sendt flere bidrag, tæller det kun som et nummer. I daglig tale hersker der almindelig navneforbistring hvad angår stationsnavne i Kastrup-området. I dette høringsnotat benævnes for nemhedens skyld stationen Københavns Lufthavn, Kastrup, som ligger på Øresundsbanen, derfor blot som stationen i Kastrup, velvidende, at stationen med navnet Kastrup ligger på Metrolinjen. Pressen Især projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg har i høringsperioden nydt bevågenhed primært hos den lokale presse, som har beskæftiget sig med en række af de fremsendte høringssvar for så vidt, at afsenderne også har fremsendt deres bidrag til orientering for pressen. Der har i denne forbindelse været lokal pressefokus på bl.a. placering af en eventuel ny station på Lolland, flaskehalsproblematikken koncentreret omkring Storstrømsbroen, hvor der ikke skal anlægges et ekstra spor, samt fremtidssikring af baneprojektet til kørsel med højhastighedstog.

10 13 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitet og flaskehalse Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Kapacitet og flaskehalse Kapacitet En borger (4B) spørger om, hvor stor en andel overflyttet biltransport udgør i trafikprognosen, og hvorledes stigningen forudses at være i årene efter 2020? Borgeren spørger om dels størrelsen på den maksimale kapacitet, dels om trafikprognosen mellem Ringsted og Rødby. Borgeren tager udgangspunkt i, at banestrækningen Skandinavien - Kontinentet er fuldt udbygget til hurtigtog med hastighed på 250 km/t og med den planlagte hastighed på 160 km/t. Borgeren mener, at selv en dobbeltsporet bane ikke vil give den tilstrækkelige kapacitet. Først og fremmest kræver godstransittrafikken en 4-sporet bane, men også pendlingstrafik på Sjælland og landsdelstrafik vil overskride grænsen for, hvad en dobbeltsporet bane kan afvikle. Kapacitetsforøgelsen med København-Ringsted projektet vil heller ikke være tilstrækkelig. Region Sjælland (16K) mener, at der ved den tekniske udformning af trafikanlæggene i videst muligt omfang skal ske en fremtidssikring, som kan have karakter af fleksibilitet med fremtidige udbygninger og tilslutning for øje. Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager (20 F) mener generelt, at jernbanen i Danmark er dimensioneret for lille, herunder også i forhold til planerne for de danske jernbaneanlæg i tilknytning til den faste Femern Bælt-forbindelse samt på Øresundsbanen. En borger (28B) giver på 2 borgeres vegne udtryk for, at der med den faste forbindelse over Femern Bælt gives mulighed for at nytænke biltogskonceptet, og at der vil være mulighed for at etablere en biltogsterminal på Lolland. Med en udbygning af hovedvej 9 til Fyn og Jylland vil der være 3 mio. indbyggere inden for 2 timers bilkørsel. Borgeren håber på, at infrastrukturen tilrettelægges med blik for at anvende overskudskapacitet til at forbedre pendlernes forhold på Sjælland og Lolland-Falster, og at den fremtidige banebetjening gør det muligt at pendle mellem Syddanmark og Nordtyskland. Region Skåne (39K) mener, at der skal planlægges således, at det er muligt at fordoble banegodstrafikken i 2020, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. DSB (43V) mener, at kapaciteten på den faste forbindelse over Femern Bælt skal fremtidssikres, og det bør derfor bl.a. undersøges, hvilke anlægstekniske krav der skal stilles til den faste forbindelse for i fremtiden at kunne sikre samtidig kørsel med flere tog på forbindelsen. Endvidere finder DSB, at der vil blive behov for en overhalingsmulighed på banen mellem Ny Ellebjerg og Ringsted, samt at alle overhalingsspor skal være mindst 1 km. Der foreligger ingen aktuelle prognoser om, hvor stor en andel af biltrafikken, som kan overflyttes til togtransport, når der er etableret en moderniseret baneinfrastruktur og en fast forbindelse mellem Sydøstdanmark og Nordtyskland. Imidlertid fremgår det af den officielle Femern Bælt trafikprognose fra 2003, at personer vil skifte transportmiddel til jernbanen. Om de kommer fra fly eller bil, vides ikke.

11 14 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitet og flaskehalse Kort med angivelse af projektstrækningen Ringsted-Holeby. I henhold til projekteringsloven forbliver Storstrømsbroen enkeltsporet. Med den forudsætning er der som minimum mulighed for at køre 4 tog i hver retning hver time over Storstrømsbroen. I de køreplaner, som Trafikstyrelsen arbejder med ved ibrugtagning af den moderniserede bane, er de 4 tog fordelt på 2 persontog og 2 godstog. Nord og syd for Storstrømsbroen vil det være muligt at køre flere end de nævnte tog, da strækningerne her efter udbygningsarbejdet er dobbeltsporede.

12 15 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitet og flaskehalse Trafikalt vil en betjening med 2 persontog pr. retning pr. time kunne give en køreplan med et regionaltog mellem København og Nykøbing F., der standser ved alle stationer, samt et hurtigt regionaltog mellem København og Nykøbing F., der kun standser ved de største stationer, og som også vil være det tog, der fortsætter til Tyskland. 2 godstog pr. retning pr. time er baseret på den ovennævnte trafikprognose, der er foretaget for 2015 med en fremskrivning til I prognosen regnes med to scenarier for udviklingen benævnt henholdsvis Case A og Case B. I Case A regnes bl.a. med politiske indgreb, der medfører stigende lastbilomkostninger samt fremkomst af nye effektive banegodsprincipper mv., mens Case B bygger på mere konservative forudsætninger. Planlægningen på dansk side har hidtil været baseret på Case B med udgangspunkt i 2015-prognosen. I dag køres der ca. 5 mio. tons banegods årligt gennem Danmark, som det ville være relevant at flytte til en fast Femern Bælt-forbindelse. I Case A forventes mængden at vokse til knap 11 mio. tons i 2015 og mio. tons i I Case B forventes den at vokse til ca. 8 mio. tons i 2015 og mio. tons i Med 2 godstog pr. retning pr. time kan der i princippet køre op til 48 godstog i døgnet i hver retning. Behovet er dog ikke jævnt fordelt, hvorfor det i praksis nok vil være vanskeligt at udnytte denne kapacitet til mere end ca. 40 tog pr. retning. Den samlede godskapacitet vil dog reelt være lidt større, da det om natten vil være muligt at køre mere end 2 godstog pr. time, fordi der i disse timer kun kører få persontog. Godstrafikken varierer betydeligt henover ugen med flest tog tirsdag-torsdag og færrest omkring weekenden. Den nuværende Femern Bælt relevante trafik omfatter ca. 20 godstog i hver retning på den mest belastede ugedag. Dette vil i Case A vokse til ca. 40 godstog i 2015 og i I Case B vil det vokse til ca. 30 godstog i 2015 og i Disse tal forudsætter nuværende godsmængde pr. tog og den nuværende, maksimale toglængde på 750 meter. I de seneste ti år har der været en tendens til stigende udnyttelse pr. tog, og muligheden for anlæg af overhalingsspor til 1000 m lange godstog vil indgå i Trafikstyrelsens undersøgelser. Nogle gennemkørende godstog vil formentlig fortsat med fordel kunne køres via Taulov til udveksling af gods til og fra Jylland og Fyn. Endelig vil incitamentsmodeller i et vist omfang kunne medvirke til en bedre fordeling af godstogene. Med flytning af transitgodstogene fra strækningen Ringsted-Padborg til strækningen Ringsted-Nykøbing F., bliver der frigjort kapacitet til flere indenlandske persontog mellem Sjælland og Jylland. Som en del af projektet etableres der ved anlæg af ekstra spor mulighed for at overhale godstog umiddelbart nord og syd for Storstrømsbroen for at kunne udnytte kapaciteten af den enkeltsporede bro bedst muligt. Dette kan eksempelvis ske ved at lade 2 tog køre efter hinanden, f.eks. først et hurtigt persontog efterfulgt af et langsommere godstog. Af sikkerhedsgrunde skal bestemmelser vedrørende bl.a. bremselængder og dermed mindste afstand mellem tog overholdes således, at togene ikke kan køre umiddelbart efter hinanden. Der forventes også etableret ekstra spor til overhaling af godstog mellem Ringsted og Glumsø, ligesom der forventes etableret overhalingsspor på Lolland i nærheden af den faste Femern Bælt-forbindelse. Landanlæggene bliver i henhold til projekteringsloven projekteret til kørsel med 160 km/t for persontog. Trafikstyrelsen undersøger dog også, hvor stor merudgiften vil være ved en hastighedsforøgelse til 200 km/t for persontog på den eksisterende bane f.eks. i form af udretning af kurver. Trafikstyrelsen undersøger i henhold til projekteringsloven også aspekterne ved at køre mere end 200 km/t. I henhold til de høringssvar, der indkom i forbindelse med høringen om selve projekteringsloven, har Trafikstyrelsen valgt at arbejde med en hastighed på 250 km/t for persontog som dimensionerende.

13 16 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitet og flaskehalse Dette indebærer anlæg af en helt ny bane på Sjælland-Falster f.eks. med udgangspunkt fra den kommende nye bane mellem Køge og Ringsted til et punkt på Lolland, hvor en ny bane kan kobles til den eksisterende bane mellem Nykøbing F. og Holeby. En ny bane forudsættes anlagt med dobbeltspor, og der skal bygges nye, faste forbindelser over Storstrømmen og Guldborgsund. I første omgang vil Trafikstyrelsen ikke projektere en ny bane, men vurdere de gevinster, som en sådan bane vil kunne give i form af flere rejsende, kortere rejsetider mv. Den beregnede værdi, som disse gevinster har, vil blive brugt til at vurdere, om det vil være rentabelt at anlægge en ny højhastighedsbane. Projektering såvel af baneanlæg på land som af den faste forbindelse omfatter ikke biltogsterminal. Anlæg af overhalingsspor mellem Ny Ellebjerg og Ringsted indgår i København- Ringsted baneprojektet ved Køge Nord Station. Flaskehalse Region Sjælland (16K) udtrykker bekymring over kapacitetsbegrænsningen ved den enkeltsporede baneforbindelse over Storstrømmen. Mulighederne for at etablere dobbeltspor over Storstrømmen bør derfor undersøges, og anlægget bør forberedes hertil. Fagligt Fælles Forbund (17F) mener, at Storstrømsbroen med kun et spor vil udgøre en barriere for kapaciteten og vil virke negativt for valget af såvel person- som godstransport på bane. Forbundet foreslår derfor etablering af 2 spor på Storstrømsbroen. Københavns Lufthavne (27V) mener, at Øresundstogsystemet, som i dag har et vidt forgrenet net på svensk side, skal udvides til et balanceret net, hvor der for lufthavnen vil være væsentlige fordele ved at etablere direkte linjer mod Roskilde-Holbæk, mod Ringsted-Odense og mod Køge-Næstved-Nykøbing F. En forudsætning herfor er, at de nødvendige forbindelser etableres, herunder også en niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg. Lolland Kommune (29K) udtrykker bekymring over de flaskehalse, som Storstrømsbroen, Masnedsundbroen og Kong Frederik den IX s Bro udgør, idet disse vil forlænge rejsetiden. Trafikstyrelsen anmodes derfor om at vurdere alternative løsninger på disse lokaliteter. Dansk Industri (32F) mener, at det i VVM-arbejdet skal belyses, hvor og hvornår der vil opstå kapacitetsproblemer, f.eks. ikke mindst ved Storstrømsbroen. I kapacitetsvurderingen er det endvidere et centralt element at få belyst konflikter mellem person- og godstog, hvor der med de internationale persontog regnes med en gennemsnitshastighed på hhv. 150 km/t og 200 km/t. Fonden Femern Belt Development og Femern Bælt Forum (41F) anser det for væsentligt, at opgraderingen af jernbanen fra København til Rødby Havn fra starten vil blive indrettet således, at alle flaskehalse elimineres, at rejsetiderne minimeres, og at intermodaliteten fremmes mest muligt. I den sammenhæng peger organisationerne på, at det i projekteringsfasen bør afklares, hvordan man hindrer flaskehalse på både kort og langt sigt, herunder også problemerne ved, at Storstrømsbroen kun har et spor. Organisationerne anfører desuden, at det er vigtigt, at gennemsejlingsmulighederne ved både Masnedsund og Guldborgsund ikke forringes. Eskilstrup By og Omegns Beboerforening (37F) mener, at der skal opretholdes optimale betingelser for skibstrafik gennem Guldborgsund.

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen Maj 1999 Infrastruktur og logistik i Øresundsregionen i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1. Rapportens opbygning... 2 2. Infrastrukturudbygning og fysisk planlægning i Øresundsregionen...4 2.1.

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

En vestdansk-nordtysk banestrategi

En vestdansk-nordtysk banestrategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere