2 Juni Juli August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Juni Juli August 2010"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 2 Juni Juli August 2010

2 Angst og forjættelse (synden og håbet) Angst og forjættelse, synd og håb står i et dialektisk forhold til hinanden. Det dialektiske ved tilværelsen er nok, kort fortalt, det, der fik mig til at læse teologi. Et enestående eksempel på livets dialektik er det uomtvistelige faktum, at vi skal dø. I mindre omfang manifesterer denne dialektik sig i den konstante pendlen mellem udlængsel og hjemlængsel (at græsset altid er grønnere på den anden side), som vi vel alle erfarer med jævne mellemrum. I naturen kan man se årstiderne som stående i et dialektisk forhold til hinanden; i al fald på disse breddegrader. Bevæger vi os endnu længere nordpå, bliver modsætningen mellem sommerens lys og vintermørket et endnu stærkere vidnesbyrd på det dialektiske. Det hellige (guddommen) er ligeledes blevet karakteriseret som det, der på én gang drager og skræmmer. Og et begreb som frihed afslører også sin indbyggede dialektik deri, at kun den er fri, som forpligter sig (takket være Kant) og tjener (takket være Jesus, og takket være provsten Littmarck fra Gamla Uppsala, som digtede dette i salmen»herre, du vandrer forsoningens vej«(den Danske Salmebog 2003, nr. 613 v. 2). For det første står angsten for mig som noget, vi alle må omkring. Digteren Tom Kristensen udtrykte det i»hærværk«således:»asiatisk i vælde er angsten«. Mit udtryk»at vi alle må omkring angsten«skal ikke forstås på den måde, at vi skal søge at blive den kvit ved med et ironisk Kierkegaardudtryk at udbryde»vær pjat!«; men angsten er simpelthen et grundvilkår. For at det overhovedet kan forsvares at hævde en så altomfattende betydning af angsten, er vi nødt til hele tiden på bedste dialektiske vis også at holde os forjættelserne (og troen på, at dem kan kun Gud stå for) for øje. Ikke for at redde projektet ved i sidste ende at indføje Gud og hans forjættelser og på den måde kunne bortrangere angsten. Nej, netop ved at blive i angsten, altid uforløst, kan Guds forjættelser til fulde komme til orde. Det er da også en væsentlig pointe (forkyndelsens kerne, formoder jeg!), at Gud blev menneske og dermed tog alt det på sig, som uvægerligt hører til et menneskeliv, inklusive den bundløse angst. Når angsten antages at have disse uhyre proportioner, ja, så skulle der ingen grund være til at bekymre sig for morgendagen, være mørkeræd osv. Angsten må nødvendigvis være stor, for at Guds forjættelser (nemlig det Han har lovet os: opstandelse fra død til evigt liv!) kan bibeholde deres vælde og styrke. Derfor kan man på én gang frygte Guds ord og glæde sig over det, en slags ærefrygt. Man kan sige at meget karismatisk kristne (»glade troende«) synes at kaste alle deres (evt. skønne spildte?) kræfter ind på at begribe forjættelserne og have huset prydet og rengjort til disses endelige opfyldelse (Kristi genkomst?); men at have det alt for rent kan være farligt. Hellere lidt skidt i krogene end et rent helvede! Se hertil Matthæusevang. kap. 12, v om dæmonerne, der kom farende tilbage, så snart huset var rent! På den anden side kan»vi andre«, mere luthersk og kierkegaardsk sindede (»fortvivlede/bange troende«), risikere at komme til at overbetone angsten som eneste forudsætning for i frimodighed at kunne tage imod Guds nåde. I desperationen over, at vi endda indimellem ængstes for det gode (nye livsmuligheder, en ny kæreste, kærlighedens evige favntag i os; at livet er stærkere end døden!) (jeg vil ikke afvise, at de ovenfor såkaldt karismatisk kristne også indimellem måtte ængstes for det gode det ses måske bare ikke så tydeligt udadtil), er der måske kun dialektikken at ty til som en slags spejlvendende middel. Hvis målet (at Gud skal blive alt i alle) helliger midlerne, så er jeg parat til at indeslutte både synd og håb samt angst og forjættelse under ét og samme gudsbegreb. Betyder det så, at Gud har en finger med i spillet, endog når det gælder synden? Den såkaldte arvesynd er vel næppe en arv fra Gud, men fra mennesket, nemlig fra det allerførste af slagsen: Adam! Ved at tale om arvesynd får man dog let associationer til, at denne brist eller ufuldkommenhed skulle have med det seksuelle at gøre og blev overført gennem selve forplantningen! Generelt er det ikke dette perverterede fokus på synden, jeg ønsker at anlægge. Tværtimod vil jeg fastholde syndens kobling til håbet, lige som angsten er nært be-slægtet med den forventningens glæde, som indeholdes i forjættelserne. Det medfører for mit gudsbegreb, at synd og angst på den ene side har lige så berettiget eksistens som på den anden side håbet og forjættelserne. Min hævdede ligeberettigelse mellem sådanne begreber, som vi normalt skelner skarpt imellem, leder frem til den kætterske tanke, at Gud måske har en hensigt med ikke at ville fjerne synden. Når Han nu er almægtig, kunne han vel gøre det én gang for alle i en håndevending? At vi får syndsforladelse betyder ikke, at synden er væk. Nej, tværtimod tror jeg (bemærk»tror«! Jeg kan naturligvis lige så lidt som alle andre vide det; men jeg forsøger ydmygt at lytte til det Ord, der har bud til os alle), at Gud netop vil lade os leve på menneskelig vis, dvs. begrænset af synd og angst, men samtidig (og netop pga. begrænsningen) med øjnene vidt åbne for håbet om forjættelsernes opfyldelse (se Grundtvigs»Et jævnt og muntert«, 2. halvdel af 1. vers). Dét»salige bytte«som man af og til hører om i kirken (at Gud har byttet med os: Han blev menneskelig, vi bliver guddommelige), er altså blot (i det mindste i denne verden), at man tror sig syndfri; men i virkeligheden er det ud af begrænsningen (som menneske), dvs. ud af sin angst og synd/ufuldkommenhed, at man netop føler glæden og håbet spire frem. Også håbet om frelse og udfrielse. Hvis begrænsningen ikke fandtes, ville håbets vej også være spærret. Derfor skal vi glæde os over at være mennesker (og ikke med Luthers ord»ulykkelige, strandede guder«). Vikar i Bregninge-Søby Pastorat januar-februar-marts og i Rise Pastorat april-maj-juni Jeppe Sørensen, præst 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret i hænde i det sogn, hvor moderen bor senest 14 hverdage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødselseller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moderens fødsels- eller dåbsattest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præsterne. Medbring: Oplysning om barnets navn og om hvor fødslen er anmeldt, forældrenes dåbsattester og evt. vielsesattest, samt navn og adresse på mindst 3 faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle omstændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne papirer. (Herfra sørger man desuden for anmeldelse til folkeregister, skifteret og socialudvalget af hensyn til udbetaling af begravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag inden kl Bladudvalg Dagny Lyngborg, Tranderup. Ingolf Andersen, Søby. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Kirsten Svane, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Et nyt årti i Folkekirken også her på Ærø v. Lars P. Christiansen, Kegnæsgaard, Tranderup Folkekirken Hvis man grundigt og omhyggeligt tænker tilbage på dette årti er det overraskende, hvor meget der har ændret sig og ikke altid i en gunstig og positiv retning men på en måde, der viser en interesse for vores folkekirkeordning, en interesse, der må betegnes som levende og positiv. Kirken har fyldt meget i aviserne, og debatten har været mildt sagt»lige på og hård«: Præstesager, kirkens økonomi, menighedsrådsvalg, flygtningeproblemer, ændringer i den kirkelige lovgivning m.m. har været emner, der dels har sat sindene i kog og dels vist os, hvor rummelig og mangfoldig folkekirken er. Nogen har haft den opfattelse, at rummeligheden er et sundhedstegn for folkekirkeordningen, andre har været af den opfattelse, at rummeligheden og kirkens selvstændighed skal begrænses. Til tider har man ligefrem set en magtkamp, når sager har været fremme i offentligheden. Man har prøvet at skelne stærkt mellem kirkens indre liv og rammer og de ydre rammer, der reguleres af lovgivningen, Enighed er langt fra opnået. Er det præsterne, biskopperne, menighedsrådsforeningen, kirkeministeriet eller folketinget og politikerne, der har det afgørende ord at skulle have sagt? Dette er en problemstilling, vi vil høre meget mere om i det kommende årti. Den pressede økonomi har sat spotlight på kirkens forbrug af ressourcer, et forbrug der selvsagt er meget forskelligt fra sogn til sogn. Medlemstallet er faldende, hvilket vil sige, at vi bliver færre og færre til at holde»forretningen«i gang. Skal pengene bruges til forvaltning af»døde mursten«eller til at holde kirke for? Jeg ved godt, at der er noget retorisk over spørgsmålet, men det er et spørgsmål om pengenes rette anvendelse og hertil kommer al den tid, der anvendes i menighedsrådene på at forvalte pengemidlerne. Vi er langt fra færdige med emnet: Kirkens økonomi med tilhørende analyser af, hvordan de tildelte ressourcer forvaltes. Folkekirkens folkelige forankring ligger bl.a. hos de folkevalgte menighedsråd. De afholdte menighedsrådsvalg, der trods store reklameudfoldelser, er en sørgelig oplevelse, hvis man udelukkende ser på den folkelige deltagelse og dermed på stemmeprocenten, der er katastrofal! Menighedsrådenes mandat kan diskuteres og måske kan man ligefrem tale om et demokratisk underskud i folkekirken. På dette område vil der ganske givet være meget at forholde sig til og arbejde med i det kommende årti. Som afslutning på dette tilbageblik vil jeg ikke undlade at nævne flygtningeproblematikken, der i nogen grad har sat forholdet mellem kirke og stat til debat. Også på dette område har staten (læs politikerne) blandet sig voldsomt i kirkens interne anliggender. Tydeligst når politikere har krævet præster dømt og afskediget, inden alle forhold har været kendt og behandlet af rette vedkommende myndighed. Alt kan åbenbart anvendes, hvis man politisk vil promovere sig selv. Det kan ikke undre, at kredse inden for folkekirken mener, at nu er tiden moden til en adskillelse mellem kirke og stat. Denne diskussion vil i forstærket grad fortsætte i det kommende årti. Forsideillustration: Forsidebilledet viser Ommel Kirkes tårn. Ommel Kirke er den yngste af de ærøske kirker og er indviet i maj Kirken er tegnet af arkitekten Niels Jacobsen, Odense og er opført som filialkirke til Marstal Kirke, placeret i det åbne landskab ud mod øhavet mellem Kragnæs og Ommel, overfor den daværende skole. (Foto Peter Nielsen) 3

4 Folkekirken Som allerede nævnt adskillige gange i det foregående afsnit er der rigtig mange problemstillinger, der er uafklarede og derfor vil være på dagsordenen i det kommende årti og hertil kommer nye opgaver og forhold, der skal findes en løsning på. Nye spektakulære sager ligesom debatten om klima og klokkeringning vil uden al tvivl dukke op igen. Folkekirkens vigende medlemstal vil også optage sindene, fordi sammenhængen mellem antal medlemmer er uløseligt forbundet med økonomien. Kirkelukninger især i tyndt befolkede områder vil også være et emne/et forhold, der skal findes en løsning på. Et blik til nabolandet Sverige kan give et fingerpeg om, hvad der venter os. Det har altid været usikkert at profetere om fremtiden, men jeg vil hævde, at den kirkeordning vi kender her i starten af årtiet, vil på grund af helt nødvendige forandringer og tilpasninger, være meget anderledes ved årtiets afslutning. Jeg kan kun opfordre alle med kærlighed til folkekirken til levende og åbent at følge med i folkekirkens forandringer både på landsplan og lokalt plan. Et nyt årti for folkekirken på Ærø Nogen vil synes, at der er sket meget på det kirkelige landkort på Ærø de sidste 10 år. Andre vil mene, et der ikke er sket afgørende nyt nok! En vis tilbageholdenhed præger mange ø-boer og så er der jo også andet bøvl på øen, der optager sindene. Alt det her kirkelige er ikke prioriteret særligt højt. Selv medlemstallet ofrer man ikke mange tanker, og økonomien må de, der mener de har forstand der-på, tage sig af. Kristendommen, den kirkelige forkyndelse, fællesskabet om gudstjenesterne må præsterne tage sig af. Jamen hvad tager menighedsrådene sig af vi har da nogle stykker af dem her på øen. De forvalter og administrerer på livet løs: Kirkerne, kirkegårdene, præsteboligerne med konfirmandstuer, sognehusene, det kirkelige personale (præsterne), kirkebladet, budgetter og regnskaber m.m. Der er nok at se til: 7 kirker, 5 præsteboliger. sognehusene med diverse personalefaciliteter, jorder, der skal bortforpagtes, træer der skal fældes og plantes, kirkegårdsmurene der skal renoveres, arbejdsklimaet der skal være i orden og m.m. Men hvad med fællesskabet og det kirkelige livs trivsel i sognene? Alt det oven for nævnte er jo kun rammerne. 32 menighedsrådsmedlemmer + 5 præster bistået af 6 gravere, 1 kordegn 2 kirketjenere, organister og kirkesangere klarer alt det pligtige og nødvendige arbejde under den nuværende struktur og organisation. Hele dette apparat til betjening af en befolkning på 6694 personer, hvoraf 5986 er medlemmer af folkekirken (90%). Kunne dette gøres bedre, anderledes og billigere? En uvildig analyse af organisation, struktur, personaleforbrug, administration m.m. kunne være ønskeligt. Er Ærø større end man godt kunne forestille sig et stort samlet Ærø sogn? Kunne man ikke forestille sig, at de Sognepræstens ferie Ferie juli begge dage inklusive. Telefonsvarer henviser til anden præst! Menighedsrådsmøder Sted: Sognehuset, Søbakkevej, Søby og Bregninge Præstegårds konfirmandstue på skift. Dag: Mandage OBS. ændret fra tirsdage! Tid: Kl Datoer: 14. juni Søby; juli sommerferie; 16. august Bregninge. Dagsorden: Søby Kirkes opslagstavle udenfor kirken. Bregninge Kirke, mappen i våbenhuset Kirkelige handlinger februar, marts, april Døbte Søby Viktoria Mondrup Wang Larsen, Østerbro 6. Begravede Bregninge Bodil Nilie Rasmussen, Sygehusvejen, Søkilden. sogne, der ejer landbrugsjord, solgte denne? Hvor store beløb er det egentlig nødvendigt at have liggende på»kistebunden«? Skal større opgaver løses optager man glad og gerne de fornødne lån! Kunne man ikke forestille sig, at alle personaleansættelser og den dertil hørende administration blev placeret i provstiet? Hvor effektivt og kompetent er et menighedsråd egentlig som arbejdsgiver? Man taler ofte om samarbejde mellem menighedsrådene hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og tale om sammenlægning af menighedsråd? Og så tilbage til det væsentlige i vores kirke: FÆLLESSKABET. Kirken er ikke for de få, men for os alle, et sted, hvor vi er fælles om gudstjeneste, dåb, konfirmation og begravelse. Kirken er netop sådan et værdigt rum et fristed til eftertanke. Derfor pas godt på folkekirken og brug den også her på Ærø. Bregninge-Søby Sogne Søby Jørgen Dahl Enevoldsen, Søbakkevej 22. Maren Christine Jacobsen, Sygehusvejen, Søkilden. Arne Carl Peder Hansen, Præstevænget 1. Edel Hansine Hansen, Havevej 1. Jørgen Edvard Bjørgren, Søby Landevej 20. Mary Kristine Hansen, Sygehusvejen, Søkilden. Ærø Single-Festival Søby Kirke den 25. juli kl Singlefestivalen i Søby afsluttes med gudstjeneste i kirken inden alle udenøes tager afsted. Musikken leveres af festivalens deltagere og prædikant og liturg er sognepræsten. Hele weekenden vil Søby svinge med masser af musik og mange gæster. Det hele kulminerer i en festlig gudstjeneste i kirken, hvor musikerne fra festivalen leverer musikken og mange fra festivalen deltager. Alle de tilrejsende kan nå færgen kl

5 Fælles Gudstjeneste på Søby Havn søndag den 29. aug. kl , Ø-Havets Dag Vi fortsætter selvfølgelig samarbejdet på opfordring fra mange og dem, der trækker det store arbejde med at få arrangementet Ø-Havets Dag op at stå. Menighedsrådet mener, at dette er en god måde, hvorpå vi kan lave en friluftsgudstjeneste i et helt perfekt element. Fællesgudstjenesten i Bregninge- Søby Pastorat vil foregå på Søby Havn, hvortil hele øen selvfølgelig inviteres til at deltage. Vi transporterer kirkens klaver ned til havnen og organist Paul Nedergaard vil udskifte orglet med el-klaveret. Vores kirkesanger Birthe Henriksen og Søbykoret vil lede salmesangen. I tilfælde af regn rykker vi indenfor i Værftets hal, så vi har en nødplan klar. Sidste år blev det afholdt i Værftets store hal ved siden af en nybygning, fordi himmelen truede med regn. Det var i sig selv en oplevelse at kunne knytte prædiken til et helt rigtigt skib og ikke et kirkeskib, hvor menigheden sad på skruen, maskindele og andet, som skulle påmonteres de følgende dage. Folkekirkens Nødhjælp Den 7. marts 2010 var der igen indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, og igen var vi i Bregninge/Søby meget generøse, tilsammen blev der indsamlet ,00 kr. På Folkekirkens Nødhjælps vegne vil jeg gerne takke de trofaste indsamlere, og for den venlige modtagelse rundt om ved dørene. Med venlig hilsen fra Marietta Larsen pris og tilmelding bringes i annonce i Ugeavisen i august samt i kirkebladet, der udkommer pr. 1/9. Annette Finnerup Åben vejkirke i Bregninge Kirke sommeren 2010 Sommerferien nærmer sig med raske skridt og dermed tilrettelæggelsen af tilbuddet om, at kirkens gæster kan få information og rundvisninger ved kirkeværter. Sidste år var vi 15 kirkeværter, der deltes om opgaven, og da én måske to af vore garvede værter takker af, indbydes interesserede til at melde sig. Om man bor i sognet eller er»udensogns«, spiller ingen rolle det vigtigste er, at man har interesse for kirken, både som kirke og spændende kulturhistorie, og kan lide af møde mange forskellige mennesker. Der vil blive indkaldt til orienteringsmøde midt i juni, hvor de seks ugers vagter bliver fordelt, og nye værter får information. Ring blot til enten Marietta Larsen tlf eller undertegnede på tlf Annette Finnerup Klaverhøst Der er mulighed for at høre spændende og charmerende klassisk klavermusik ved koncerten i Søby Kirke lørdag d. 14. august kl Det er kirkens egen organist Paul Nedergaard der underholder, på et klaver fremskaffet til lejligheden. Paul Nedergaard var oprindelig klassisk pianist inden han blev organist. Han blev uddannet på Holstebro Musikskole af Erling Helmer Petersen og på Vestjysk Musikkonservatorium af Jørgen Hald Nielsen inden han tog diplomeksamen i Siden har han givet et par halvoffentlige klaveraftener i Rådhushallen i Ringkøbing i forbindelse med højskolekurser. Paul Nedergaard har også arbejdet sammen med professionelle sangere og klassiske musikere. Til koncerten vil de enkelte stykker blive præsenteret undervejs. Man kan evt. læse mere om de komponister, der har skrevet musikken på Ærøskøbing-siderne i dette blad.(en koncert med et tilsvarende program bliver nemlig afholdt dér tidligere på sommeren). Der er gratis adgang til koncerten. Vel mødt! Festlig palmesøndag Vikarierende sognepræst i Bregninge og Søby, Jeppe Sørensen kunne ikke have fået en bedre afsked efter 3 måneder som afløser for Agnes Haugaard, end eftermiddagen på sognegården i Bregninge palmesøndag 28. marts. I samspil med 2 medlemmer af»klezmorkester«uffe Holmsgaard og Mette Marie Ørnstrup, blev der serveret suverænt udført jødisk musik fra mange kanter af Europa og på alle tangenter, til glæde for næsten 100 søndagsgæster, der trampede, klappede og dansede sig igennem en dejlig søndag. Vi siger tak til Jeppe og de andre medlemmer af orkestret, for en flot musikalsk oplevelse, der samtidig var en»øjenåbner«for en noget anderledes musikgenre. Peter Nielsen Sensommertur til kirker på Sydfyn Lørdag d. 11. september 2010 På vegne af Bregninge-Søby Menighedsråd annonceres herved en bustur til forskellige seværdige kirker på Sydfyn, bl.a. Aastrup, Horne og Hundstrup. Turen ledes ligesom sidste år af Ole Finnerup og undertegnede og er åben for alle ærøboer. Hvis du er interesseret, så sæt allerede nu kryds ved datoen. Detaljeret program med oplysning om 5

6 Tranderup Sogn Siden sidst... Siden sidst er et indlæg fra Tranderup Menighedsråd, hvor der kort bliver beskrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra menighedsrådet. Ved den traditionelle afslutning på»sogneeftermiddage«i Tranderup sognehus den 18. april blev der endnu engang, fundet mange interessante emner til efterårets og vinterens»sogneeftermiddage«. Det er nu menighedsrådets opgave ud fra de indkomne forslag, at sammensætte et program, som vil blive offentliggjort i næste kirkeblad. Vinteren har været lang og hård ved mange ting. Dette viste sig også på vores kirkegård. Da der, efter at frosten var forsvundet fra jorden, blev sat vand på ledningsnettet der føder vore vandhaner på kirkegården, viste der sig pludselig en nysprungen kilde på den»nye«kirkegård. Det kunne dog hurtigt konstateres, at det ikke var så romantisk som man kunne fristes til at tro, men desværre bare resultatet af 40 års tæring på nedgravede rør! Spørgsmålet meldte sig så, om vi skulle grave ned og lede efter de gamle rør og reparere disse, eller skulle vi være konsekvente og lægge nogle nye med det samme. Vi valgte det sidste og godt for det. Vore håndværkere gik omgående til opgaven og fik det afsluttet i løbet af en enkelt dag og vi fik oven i købet en ekstra og længe ønsket vandhane med i købet, så det nu bliver lettere for vore besøgende på kirkegården at hente vand til gravstederne. Lissi Anneberg, formand Rise og Tranderup kirke har fået ny kirkesanger Da Ruth Nøjgaard er ansat som kirkesanger i begge kirker og har fået bevilliget et års orlov. Har vi, i de enkelte kirker, besluttet at ansætte Helge Taggatz, Dunkær, i hendes vikariat. Begge sogne vil byde Helge Taggatz velkommen til kirkerne og ser frem til et godt samarbejde. Sommerkoncert i Tranderup Kirke Der er lagt op til en festlig aften, når Øhavskoret optræder med et alsidigt program til sommerkoncerten onsdag d. 9. juni kl i Tranderup Kirke. Repertoiret spænder fra klassisk romantisk musik af den engelske kom- Tranderup og Ærøskøbing fællesstof: ponist Edward Elgar til et udvalg af sommersange og nutidige arrangementer af velkendte spirituals. Tilhørerne vil også selv få lejlighed til at synge, idet fællessange fra Højskolesangbogen vil indgå i aftenens program. Øhavskoret er et forholdsvis nyoprettet kor, som har bestået siden sidste efterår. Koret har allerede markeret sig ved flere lejligheder, blandt andet ved et par julearrangementer i Tranderup og Rise Kirker og en højtidelig lukning af altertavlen i Bregninge Kirke Askeonsdag. For nylig var Øhavskoret et af de tre kor, som optrådte til et kortræf i Kulturladen i Rise. Alle er velkomne til at deltage i koncerten, hvortil der er gratis adgang. Menighedsrådsmøde i Tranderup Sognehus Mandag den 16. august kl Afsked med Lars Ole Gjesing Som det sikkert er de fleste bekendt, skal vi sige farvel til vores præstepar, Lars Ole og Hanne Gjesing, idet Lars Ole er bevilget afsked fra sin stilling som sognepræst i Ærøskøbing-Tranderup pastorat fra udgangen af august måned Lars Ole blev ansat i stillingen som sognepræst i Ærøskøbing den 1. januar 1980, så det er efter 30 års virke, at Lars Ole stopper som præst for at lade sig førtidspensionere. Vi er mange i menighederne, som gerne vil tage afsked med Lars Ole og Hanne Gjesing, idet vi har så meget at sige tak for. Derfor har menighedsrådene i Ærøskøbing og Tranderup besluttet af lave en afskedsreception efter gudstjenesterne på Lars Oles sidste arbejdsdag. Lars Ole skal have gudstjeneste den 29. august kl i Tranderup og kl i Ærøskøbing. Derfor er afskedsreceptionen berammet til at starte umiddelbart efter gudstjenesten i Ærøskøbing Kirke kl Afskedsreceptionen vil blive holdt i den store sal på Friskolen. Lissi Anneberg og Lars Danquart Ærøskøbing Sogn Ny graverafløser ansat ved Tranderup Kirke Fra den 26. februar 2010, kunne menighedsrådet byde velkommen til Olav Havsteen-Mikkelsen, som graverafløser ved vores kirke. Olav er bekendt med stillingen, da han tidligere har afløst graveren. Vi glæder os over samarbejdet og håber Olav falder godt til i sognet. 6 Ændring af tidspunkt for eftermiddagsringning Der er tidligere blevet ringet med kirkeklokken hver dag kl. 8.00, kl og kl fra Ærøskøbing kirke. På vores menighedsrådsmøde i februar 2010 blev vi enige om at søge at få ændret vores daglige ringning kl til kl Tidligere skulle kl nok markere, at arbejdsdagen var slut, men det er ikke relevant i dag. Årsagen til vores ønske var, at det er lettere at administrere i forhold til den nye overenskomst for gravere, samt at vi tror, at folk hurtigt vil vænne sig til det nye ringetidspunkt. Vi har fået tilladelse af biskop Kresten Drejergaard til at ændre den dag-

7 lige ringning kl til kl , og det nye ringetidspunkt trådte i kraft efter påske, tirsdag den 6. april Lars Danquart Romantisk klavermusik i kirken Den klassiske klaveraften onsdag d. 30. juni kl i Ærøskøbing Kirke er en hyldest til de tre betydelige romantiske komponister Frédéric Chopin, Robert Schumann og Franz Liszt. Chopin og Schumann har 200 års jubilæum i år, og Liszt har 200 års jubilæum næste år (2011). Frédéric Chopin ( ) var født og voksede op i Warszawa i Polen, med en fransk far og en polsk mor, men levede det meste af sit voksne liv i Paris. Han var en slags vidunderbarn som pianist og begyndte også tidligt at komponere. Det lykkedes ham i løbet af sit korte liv at skabe en helt ny og meget original slags klavermusik, hvor han eksperimenterede med harmonierne og brugte de klangvirkninger, som pedalen gav, på en hidtil uhørt måde. Selv om hans klavermusik ofte er virtuos, er den samtidig melodisk og udtryksfuld på en særegen måde, og det er derfor meget naturligt, at hans klavermusik i høj grad har holdt sig på koncertpianisternes repertoire. Robert Schumann ( ) er indbegrebet af den sværmeriske romantiske komponist. Han blev født i Zwickau i den bjergrige sydlige del af den tyske egn Sachsen som søn af en boghandler, og han skulle egentlig have været jurist, men da han kom til Leipzig, blev det den musikalske interesse, der tog overhånd. Han var meget opslugt af romantisk poesi, præget, som den var, af, at digterens personlige sjæleliv og rige følelsesliv var i centrum. Det var derfor meget logisk, at da han begyndte at komponere, skrev han ikke musik, der holdt sig til gammeldags klassiske former, som f.eks. traditionelle sonater, men musik, der eksperimenterede med formen. Schumann var også musikanmelder og kæmpede en brav kamp i sit tidsskrift»neue Zeitschrift für Musik«for den musik, der ville gå nye veje og ikke var konservativ og akademisk. Udover klavermusik skrev Schumann en række meget smukke lieder, sange med klaverakkompagnement og orkestermusik. I sine sidste leveår endte den ekstremt følsomme komponist desværre med at blive sindssyg. Franz Liszt ( ) var først og fremmest berømt som den mest virtuose pianist, verden nogensinde havde oplevet. Den popularitet, han opnåede i forbindelse med sine offentlige koncerter, kan kun sammenlignes med den fandyrkelse, der blev pop- og rockstjerner som Elvis og the Beatles til del i 1900-tallet. Til gengæld blev den fantastiske showmand og performer Liszt ikke i samme grad anerkendt for det, han også var, nemlig en seriøs og original komponist, der bl.a. inspirerede den store tyske operakomponist Richard Wagner. Til koncerten d. 30. juni vil der blive fremført musik af disse 3 komponister med Paul Nedergaard, Ærøskøbing, som pianist på et til lejligheden lejet klaver. Der vil være gratis adgang til koncerten. Paul Nedergaard I gang efter ferien Ærøskøbing Kirkekor starter igen efter sommerferien 20. august. Nye sangere er velkomne! Man skal mindst gå i 3. kl., når man starter. Koret øver hver fredag eftermiddag, og de nye sangere skal komme til korprøver regelmæssigt gennem et par måneder, inden de får lov til at starte i det rigtige kirkekor, som synger til gudstjeneste hver søndag, og hvor man får penge for det. Fra starten får man en mappe med mange forskellige sjove sange i, men der er også mange salmer, der skal læres. Første større gudstjeneste er høstgudstjenesten i september, hvor kirken er pyntet flot op. Inden koret starter, kommer jeg ud og laver lidt reklame for koret på Rise Skole og på Ærø Friskole. Interesserede er velkomne til at henvende sig på tlf.: Paul Nedergaard, organist Orgelkoncert med Dreisig En fremtrædende klassisk musiker giver koncert i Ærøskøbing Kirke onsdag d. 7. juli kl Det drejer sig om domorganist Flemming Dreisig, Vor Frue Kirke i København, som skal give en koncert med klassisk orgelmusik. Flemming Dreisig er kendt på Ærø, hvor han har virket som organist i to omgange, først i Ærøskøbing og siden i Søby Han er uddannet dels på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København og dels i Paris. Han underviste i 15 år på konservatoriet i København, fra som professor. Efter at have været organist i Rønne i 8 år blev han i 2003 ansat i sin nuværende stilling som domorganist i København, hvorfra man jævnligt kan opleve ham i fjernsyn og radio i forbindelse med gudstjenester, andagter eller koncerter. Hovedværket ved koncerten d. 7. juli bliver et værk af den tyske komponist Julius Reubke. Julius Reubke blev født i 1834 og var en meget begavet musiker og komponist, som imidlertid fik den triste skæbne at dø utrolig ung, i en alder af 24, af tuberkulose. Han komponerede en»orgelsonate over Salme 94«i C-mol, som betragtes som et hovedværk indenfor romantisk orgelmusik, og som Flemming Dreisig opfører ved denne koncert. Derudover vil der bl.a. blive musik af Bach. Der er gratis adgang til koncerten. Paul Nedergaard, organist Anmeldelse af koncertgudstjeneste 1. søndag efter påske i Ærøskøbing kirke bød Lars Ole Gjesing:»Velkommen til koncertgudstjeneste det ord findes ikke, men det har vi opfundet til i dag.«de medvirkende var Nadja Bundgård som sangerinde, Mikael Bundgård ved trommerne, Morten 7

8 Rise Sogn Døbte Gustav Andersen, Frydendal 1. Aksel Godtfredsen, Ll. Risevej 12. Ida Godtfredsen, Ll. Risevej 12. Begravede Harry Holmegaard, Dunkærgade 20 Karoline Marie Larsen, Kirkevej, St. Rise 2. Hans Kromann Groth, Vejsnæs 1. Friweekend Fungerende sognepræst Jeppe Sørensen har friweekend d juni. Kirkekaffe Menighedsrådet byder på kaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne d. 6. juni kl. 11, d. 4. juli kl.11, d. 1. august kl og d. 5. september kl Sankt Hans aften Igen i år vil der være samlet brænde sammen til et godt Sankt Hans-bål i Rise Præstegårdshave. Vi åbner haven lidt tidligere i år, og der vil være varme pølser på grillen allerede fra start. Bundgård spillede guitar, og deres far Keld Pedersen spillede orgel. Endvidere spillede Ib Brisson bas, Leif Møller Madsen guitar, Bjarne Finnerup trompet og Paul Nedergaard spillede på kirkens orgel til slutningssalmen. Programmet var flot og afvekslende. Efter at Nadja havde budt velkommen og takket Lars Ole, fordi der blev støttet op om ideen, indledtes med et instrumentalnummer:»don t cry for me Argentina«. Derefter bad Birthe Henriksen indgangsbøn, hvorefter der var en fællessang:»jeg har hørt om en stad«. Lars Ole forestod bøn og tekstlæsning efterfulgt af Trosbekendelsen, som vi alle sagde i kor. Så opførte solisterne fire numre:»halleluja«,»hvem kan sejle foruden vind«,»go down Moses«samt»Amazing Grace«. Lars Ole prædikede over påskens budskab / moderne livsopfattelse. Efter prædikenen sang vi»tak, Gud«som fællessalme. Solisterne gav os så endnu tre numre:»sne på min rude«,»this little light of mine«,»caledonia«samt som ekstranummer:»go tell it on the mountain«. Derpå forestod Lars Ole bøn og velsignelse, og vi sang»du som har tændt millioner af stjerner«som fællessalme. Birthe bad udgangsbøn, og i kor bad vi Fadervor. Det hele sluttede med endnu et instrumentalnummer:»don t cry for me Argentina«. Kirken var godt fyldt op knap 200»næsten som juleaften«, sagde Lars Ole. Det var en fantastisk flot oplevelse, de stående klapsalver var velfortjente, og jeg gik derfra med en rigtig god følelse indeni. Susanne Tholle Sædvanen tro, er der underholdning, lavet af børnene som synger og laver teater. Der vil ydermere være musikalsk, men dæmpet underholdning af et 4 mands orkester under ledelse af Sven Erik Svane. Kaffen er varm og kagebordet i år endnu længere. Båltalen holdes af vores fungerende sognepræst Jeppe Sørensen. Kom og vær med til en hyggelig Sankt Hans. Menighedsmøde Rise Menighedsråd har afholdt menighedsmøde 13. april for sognets medlemmer af folkekirken. Det var et rigtigt godt møde hvor diskussionslysten var stor. Vi er glade for det pæne fremmøde. Vi vil fremover forsøge at holde flere af disse møder. Det er her man skal komme hvis man har ønsker eller ideer til aktiviteter eller hvis man vil præge den strukturelle udvikling i sognene på Ærø. Der lægges, fra kirkeministeriet, op til mange ændringer, både hvad angår sognenes geografiske struktur, men også personalemæssigt, kan der ske ændringer. Menighedsrådsmøder i Rise Præstegård, konfirmandstuen 15. juni 2010 kl august 2010 kl Sommerkoncert i Rise Kirke Fra Bach til Fabricius-Bjerre musik for orgel og trompet torsdag den 5. august kl I kirkemusikken er kombinationen trompet og orgel velkendt, og de to instrumenter klæder hinanden. To dygtige musikere vil give tilhørerne en oplevelsesrig koncert med både kendte værker og overraskende momenter. Dorthe Zielke er trompetist og har spillet i diverse orkestre, herunder bl.a. Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, landsdelsorkestrene, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, og Radiosymfoniorkestret i Berlin og Frankfurt. Hun er solotrompetist i Europa Philharmonie, som er et turnerende symfoniorkester. Ligeledes rejser hun med det berømte Mahler Chamber Orchestra. Derved får Dorthe Zielke lejlighed til at spille under de bedste dirigenter, lytte til verdenskendte solister og spille i orkester med dygtige kolleger alt sammen vigtige inspirationskilder for hendes musikalske virke. Som orgelsolist har Søren Johannsen givet en række koncerter, både herhjemme og i udlandet. Han har bl.a. opført J. S. Bachs samlede orgelværker i alt fire gange, og dertil en enkelt gang spillet dem over 22,5 timer i samme døgn, hvilket fremgår af Guinness Rekordbog Søren Johannsen har arbejdet freelance, indtil han i 2003 blev ansat som organist ved Frederiksberg Slotskirke. I 2007 blev han organist ved Christians Kirke på Christianshavn. Har man set»kløvedal i Indonesien«, husker man muligvis baggrundsmusikken. Her hører man nemlig de to 8

9 musikeres første cd,»trompetist.dk«, der var til stor inspiration for en kendt kunstmaler på Bali. Duoen har udgivet en ny cd med musik af bl.a. Wagner, Bellini og en ny melodi til en salme, komponeret af Bent Fabricius-Bjerre. Cd en»trompetist.dk/2009«har i efteråret bl.a. været»ugens cd«på P2 og»ugens anbefaling«på Kirken i København. Cd er kan naturligvis købes ved koncerten. Overskud fra salget støtter KFUM/K s sociale arbejde og et børnehjem i Honduras. Interesserede kan hente yderligere information på Ved koncerten spilles musik af blandt andre Bach, Moussorgsky og Bent Fabricius-Bjerre. Der er gratis adgang. præstefolk i Bolbro Sogn i Odense. Det varede i 4 år, hvorefter præstegerningen flyttedes til Ærø til Bregninge Sogn. Der var vi i 30 år til 1995, hvor min mand blev pensioneret. Det var da naturligt for os at flytte til Marstal, hvor jeg havde mit arbejde, til den by vi var blevet godt kendt med, da vi i en årrække havde et fritidshus her. Ruth Poulsen Farvel Efter næsten 24 år har jeg nu valgt at stoppe arbejdet som kordegnevikar i Marstal Sogn. Det er et arbejde, jeg har været glad for, og som jeg vil komme til at savne. Jeg har mødt gode medarbejdere, og arbejdet har absolut ikke været kedeligt, idet det består af mange forskellige arbejdsgrene, det være sig føring af den elektroniske kirkebog og papirarbejdet i den forbindelse, administrationen af kirkegårdens gravsteder, almindeligt kontorarbejde og i de fleste år tillige kasserer for menighedsrådet. Denne funktion eller det meste af den er nu samlet hos én kasserer, som er fælles for hele øen. Endvidere er der mødet med mennesker, især i forbindelse med kirkelige handlinger og ikke mindst ved dødsfald, hvor begravelse eller bisættelse skal aftales og anmeldelse skrives. I en del tilfælde foretager kordegnen også udsyngning af afdøde fra hjemmet, og dermed er vi inde på en anden og meget anderledes funktion af kordegnearbejdet, nemlig kirkesangertjenesten ved gudstjenester, bryllupper og begravelser. Min vej til kordegnearbejdet startede i 1960, hvor jeg for første gang var kirkesanger i Marielyst Strandkirke på Falster, hvor folk strømmede til kirke! Kirken blev betjent af frivillig arbejdskraft. En dag blev det min mand, Finn Poulsen s tur til som præst at forestå gudstjenesten. Der skulle også bruges en kordegn og kirkesanger, og da biskop Høgsbro søndagen forinden havde brugt sin kone til den opgave, Marstal Sogn tænkte min mand, at han kunne jo også bruge sin kone, og derved blev det. Senere har jeg ind imellem været kirkesangervikar på hele Ærø. I Nykøbing Falster, hvor min mand dengang var præst, havde han 30 timers kirkebogsføring om måneden. Den ansvarlige sognepræst for kirkebøgerne gav da sin tilladelse til, at jeg måtte hjælpe til med kirkebogsføringen. Den viden, jeg fik dér, kvalificerede mig til stillingen som kirkebylærer i Bregninge Sogn, Ærø. En kirkebylærer er en gammel betegnelse for den person, som førte det andet sæt kirkebøger, kontrabøgerne. Og derfor var jeg i 1986 i stand til at varetage arbejdet som kordegnevikar i Marstal Sogn. Kordegnearbejdet i Marstal er fuldstændig forandret i de år jeg har fungeret, fra at alt blev ført i hånden til nu, hvor alt bliver ført elektronisk. Det krævede, at jeg måtte lære at betjene en computer, og senere har jeg været på kurser for at kunne føre kirkebøgerne elektronisk. Jeg er kontoruddannet i København, hvor jeg er født og opvokset. I 1959 blev vi gift, og tiden i Nykøbing Falster varede til 1961, hvor vi blev Kl. 16-gudstjenesterne i Marstal Kirke Der er kun to eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke i sommerperioden. Søndag den 6. juni kl : Jazzgudstjeneste. Ved gudstjenesten udskiftes orgelet af Svanes orkester, som ledsager salmesangen og spiller præ- og postludium i svingende jazzstil. Lars Peter Kristiansen prædiker. Søndag den 5. september kl : Høstgudstjeneste. Vi takker for årets høst ved en festlig gudstjeneste i en flot pyntet kirke. Lars Peter Kristiansen prædiker. Marstal Kirkekor vil gerne være større! Nyt korskolehold begynder fredag den 27. august kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Elever fra 6. klasse og opefter har mulighed for at afvikle deres korskoleperiode direkte i Marstal Kirkekor. Ring og hør nærmere! Marstal Kirkekor har gennem årene medvirket i mange forskellige musikalske sammenhænge og med meget forskelligt repertoire både rytmisk og klassisk men eftersom korets hovedopgave er at ledsage salmesangen om søndagen, er vægten naturligvis lagt dér. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: 9

10 Seks sommerkoncerter i Marstal Kirke Lørdag den 12. juni kl Sønderjysk Pigekors Juniorkor under ledelse af Katrine Thygesen Koret er en del af det højt profilerede Sønderjysk Pigekor, som holder til i Sønderborg. Juniorkoret har flere gange deltaget i konkurrencer, hvor det har fået høje placeringer. Der er derfor al mulig grund til at komme og lytte til flot pigekorsang, når Juniorkoret for sjette år i træk kommer på sommerbesøg i Marstal. Torsdag den 15. juli kl Martin Norddahl, orgel Fynske Martin Norddahl studerer orgel på tredie år på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, men ud over orgelstudierne får han også tid til at spille cembalo og komponere, primært for soloklaver og kammermusikbesætninger. Samtidig er han en passioneret jazzpianist, så Norddahl er meget alsidig. Ved koncerten i Marstal Kirke spiller han værker af Bach, Franck og Bent Lorentzen. Torsdag den 29. juli kl Karsten Hermansen, orgel Musik af Bach, Mendelsohn m.fl. Sommerens lokale indslag bliver en orgelkoncert med kirkens organist, som spiller et varieret program med musik af blandt andre Bach og Mendelsohn. Torsdag den 12. august kl Roger Andreassen, orgel Norske Roger Andreassen er uddannet ved Oslo Universitet og var fra 1975 til 1996 assisterende domorganist i Hamar Domkirke. Siden 1991 har han været organist i Ringsaker Kirke, men det har ikke forhindret ham i at optræde i det meste af Europa som koncertorganist og akkompagnatør. Han har blandt andet spillet i Peterskirken i Rom, Kølnerdomen og katedralerne i Edinburgh og Dublin. Ved koncerten i Marstal Kirke spiller han blandt andet norsk musik. Tirsdag den 17. august kl Vaidas Alaune, orgel Vaidas Alaune kommer fra Litauen, men bor nu i Danmark, hvor han på andet år studerer på Det Kgl. Danske 10 Musikkonservatorium. Han har spillet orgel i syv år, og efter sin ankomst til Danmark har han med stor succes deltaget i tre internationale orgelkonkurrencer. Både i hjemlandet og efter flytningen til Danmark har Alaune været meget aktiv som solist og kammermusiker. Ved koncerten i Marstal Kirke er der blandt andet værker af Bach, P. Vasks og Boellmann på programmet. Torsdag den 26. august kl Serguei Azizian, violin Serguei Azizian er født i Armenien i 1957 og kom til Danmark, da han i 1993 vandt. Sjællands Symfoniorkesters koncertmesterkonkurrence. Siden da har han givet mange koncerter, indspillet adskillige cd er og undervist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han nu er professor. Gennem de senere år har Azizian været en jævnlig og højt værdsat gæst ved Søbygaards årlige sensommerkoncerter, men denne sommer får vi chancen for at høre ham i Marstal Kirke. Der er fri entre til alle koncerterne. Menighedsrådets møder: Tirsdag d. 25. maj Tirsdag d. 31. august Møderne begynder kl i konfirmandbygningen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. Dagsorden og beslutningsprotokol vil være fremlagt på Marstal kirkekontor, på Marstal Bibliotek, i Ommel Kirke og ophængt i udhængsskabet ved hovedlågen til Marstal Kirke. Indsamlinger Ingen specielle formål, jf. nedenfor. Når der ikke er INDSAMLING til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«til projektet»børnearbejde i Indien«formidlet af Danmissionen (sommerhalvåret, 1/4-1/10) og menighedsplejen (vinterhalvåret 1/10-1/4). Aftensang 29. juni 3. august Hver tirsdag aften kl Musik, tekstlæsning og sang. Varighed: Ca. 25 min. 29/6, 6/7 og 13/7 (Hauge). 20/7, 27/7 og 3/8 (Kristiansen). www Gudstjenestelisten for Marstal Sogn kan også findes på Ærøportalen www. aeroe.dk under»samfund«. Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Ærø Provsti Onsdag den 21. april var konfirmanderne fra Marstal på tur med præsterne Anders Hauge og Lars Peter W. Kristiansen. Turen gik til to af Ærø s andre kirker. Første stop var ved Søby kirke, hvor Anders Hauge fortalte om symbolikken i kirkens farver. Loftets blå farver symboliserer havet og kirkebænkenes gule farver de modne kornmarker. Næste stop var ved Søbygård, hvor de energiske unge løb om kap med provst og organist op ad den højeste bakke. Så var det godt bagefter, i dejlig solskin, at indtage lækkert hjemmebag, sodavand og kaffe, som menighedsrådet stod for. Den sidste bid var dårligt sunket før regnen styrtede ned. Et rigtigt aprilsvejr, må man sige. Sidste stop var ved Bregninge Kirke, hvor Anders Hauge fortalte om kalkmalerierne og Karsten Hermansen, organist, om den smukke altertavle.efter rundvisningen i kirken blev præster og de kommende konfirmander fotograferet foran kirken. Det var en dejlig tur med en flok søde unge mennesker. Samme dag kl var der småbørnsgudstjeneste i Marstal Kirke. Godt 70 børn, forældre og bedsteforældre deltog. Lars Peter W. Kristiansen

11 foretog Gudstjenesten, hvor børnene bla. lærte at synge»nu titte til hinanden«som mimespil. Bagefter satte børnene solstråler på en papsol, som var sat op på opslagstavlen. Det var en herlig Gudstjeneste, som sluttede med pizzaspisning, der blev serveret af menighedsrådet. Dagen efter, torsdag den 22. april, blev der holdt gudstjeneste for den ældre generation. Også her mødte folk talstærkt op. Prædikant var Lars Peter W. Kristiansen. Efter en stemningsfuld gudstjeneste og altergang, serverede menighedsrådet kaffe og hjemmebagte boller. Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 3. jun. kl Grøn Kristiansen 10. jun kl Centersalen Kristiansen 17. jun kl Blå Hauge 24. jun kl Centersalen Hauge 1. juli kl Orange Hauge 8. juli kl Centersalen Hauge (altergang) 15. juli kl Strandstuen Kristiansen 22. juli kl Centersalen Kristiansen 29. juli kl Rød Kristiansen 5. aug. kl Centersalen Kristiansen 12. aug. kl Grøn Hauge 19. aug. kl Centersalen Hauge 26. aug. kl Blå Kristiansen 2. sept. kl Centersalen Kristiansen Arrangementsoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Søndag 6. juni Marstal. Jazzgudstjeneste. Svanes orkester spiller, Lars Peter Kristiansen prædiker. Lørdag 12. juni Marstal. Koncert med Sønderjysk Pigekors Juniorkor under ledelse af Katrine Thygesen. Onsdag 23. juni Rise. Sankt Hans. Rise Præstegårdshave. Skolernes sommerferie Bregninge. Åben Vejkirke. Onsdag 30. juni Ærøskøbing. Klaveraften med Paul Nedergaard. Onsdag 7. juli Ærøskøbing. Orgelkoncert. Flemming Dreisig Torsdag 15. juli Marstal. Koncert med Martin Norddahl, orgel. Torsdag 29. juli Marstal. Koncert med Karsten Hermansen, orgel. Torsdag 5. august Rise. Koncert med trompet og orgel. Dorthe Zielke og Søren Johannsen. Torsdag 12. august Marstal. Koncert med Roger Andreassen, orgel. Lørdag 14. august Søby Kirke. Koncert ved Paul Nedergaard Tirsdag 17. august Marstal. Koncert med Vaidas Alaune, orgel. Torsdag 26. august Marstal. Koncert med Serguei Azizian, violin. Søndag 29. august Friskolen. Afskedsreception for Lars Ole Gjesing Søndag 29. august Søby Havn. Fællesgudstjeneste på havnen. Søbykoret og Birthe Henriksen medvirker. 11

12 Fælles for de ærøske sogne Provstiudvalgets møder Tid og sted for Ærø Provstiudvalgs møder kan ses på provstiets hjemmeside Møderne annonceres ikke længere særskilt i de øvrige trykte medier. De næste ordinære møder afholdes 17. juni, 24. juni Budgetsamråd, 8. juli og 7. sept. kl i konfirmandstuen, Strandstræde, Marstal. Budgetsamrådet afholdes dog i sognehuset i Tranderup, Tranderupgade 55. Ærø tog til Holland Amsterdamturen april Mandag den 12. april kl tog vi af øen med færgen til Svendborg, hvor bussen holdt og ventede. Enkelte valgte stillerummet under overfarten, men de fleste forudså, at det nok ikke var stilheden, der ville præge deltagerne. Fra Svendborg gik det så via Fredericia sydpå, og første pause var ved grænsebutikkerne. Alt gik fint, indtil vi nærmede os Hamborg, hvor der som sædvanligt var kø for at komme gennem Elbtunnelen, men den dag var køen særlig lang, så tidsmæssigt kostede det 1½ time. Det medførte senere ankomst til Amsterdam, og bordbestillingen til aftensmad kunne ikke holde men ikke noget problem, sultne ærøboer skal nok finde noget spiseligt, og det gjorde vi, så ingen gik sultne i seng. Vi var indlogeret på et meget centralt beliggende hotel, så de fleste seværdigheder var indenfor»gåafstand«. Tirsdag morgen kunne vi sove længe, der var først afgang fra hotellet kl Første punkt var en kanalrundfart, hvor vi så en meget stor del af Amsterdam. Amsterdam er en meget smuk og meget velholdt by, for så vidt angår huse, gader og frie områder. Kanalområderne er ligeledes mange steder pæne og velholdte, ligesom de både, der ligger i kanalerne, er pæne og velholdte. Men desværre er der også mange steder, hvor kanalområderne og ikke mindst de husbåde, som ligger i kanalerne, absolut ikke pynter, og hvor der ikke er brug for et par, men for mange kærlige hænder. I Amsterdam er cykler det dominerende transportmiddel. De kører stærkt, og man får nærmest indtryk af, at alle har forkørselsret og påkørselsret. Det er bare med at se sig for og passe godt på ind i mellem også, når man går på fortovet. De cykler godt, der står cykler overalt, men desværre er det ikke alle, som sætter cyklerne pænt, og det pynter ikke på byen, at der rundt omkring står og ligger så mange»cykelvrag«. Næste punkt på tirsdagens program var et besøg på Rijksmuseum. Det var godt nok under ombygning, men de største seværdigheder var samlet i den del, der kunne besøges. Der var utrolig mange smukke malerier af Rembrandt m.m.fl. Selv om»nattevagten«tilsyneladende var det største tilløbsstykke, så var der mange absolut lige så imponerende malerier m.m.m. Sidst på eftermiddagen gik turen til Albert Cuip Straat- Markt. Det er en meget lang gade med masser af boder. Her kan købes alt fra nipsenåle over krydderier og tøj til cykler. Efter en lille»slapper«på hotellet var det så tid til aftensmad og så tror jeg, at alle var trætte og mætte af indtryk, så sengen kaldte. Onsdag morgen kl. 9 hentede bussen os, og så gik turen til blomsterparken Keukenhof. Her blev vi mødt af et imponerende syn næsten alle træer og buske var lysegrønne, kirsebærtræerne blomstrede, og tusindvis af tulipaner, hyacinter og andre løgplanter var sprunget ud i alle mulige farver og faconer. Hertil kom, at solen skinnede det meste af tiden. Uden for selve parken kunne vi nyde udsigten over store marker med blomstrende løgplanter det var et fantastisk syn. Om eftermiddagen blev vi så kørt tilbage til centrum. Her var vi på en byvandring og fik en lille afslapningspause, inden vi besøgte Anne Franks Hus. Heldigvis havde arrangørerne, ligesom til alle andre seværdigheder, bestilt tid, så vi undgik at stå i den lange kø, der var, for at komme ind. Det er et lille, men spændende hus og et besøg, som får os til at tænke tilbage i tiden og tænke på, hvor grusom verden og mennesker kan være. Torsdagen startede med et besøg på van Gogh Museet. En arkitektonisk flot bygning, hvor der er så god plads, at billeder hænger med tilpas afstand. Van Goghs billeder er under ingen omstændigheder ensformige, de afspejler tydeligt både lyse og mørke sider og dermed hans sindstilstand. Som alle øvrige seværdigheder, som vi har besøgt, absolut et besøg værd. Om eftermiddagen besøgte vi»vorherre op loftet«. Det er et gammelt rigmandshjem, hvor der er indrettet en katolsk kirke på loftet. Efter reformationen måtte katolske kirker kun indrettes, hvis de var gemt væk, og det er denne lille kirke, som desværre var under reparation. Et lille spændende museum. Så var der byvandring gennem kineserkvarteret og Red Lightdistriktet, hvor vi koncentrerede os om de gamle bygninger og de smalle gader og kun i beskedent omfang lod os distrahere af de for os noget usædvanlige udstillinger og aktiviteter, som hashrygning m.v. For en del af os sluttede dagen med en fantastisk koncertoplevelse i Concertgebouw. Dirigent var den verdensberømte Nicolaus Harnancourt. Programmet var seks symfoniske digte komponeret af den tjekkiske komponist Bedrich Smetana: Vysehrad (Det høje slot beskriver slottet Vysehrad i Prag), Vltava (kendt under det tyske navn Moldau), Sárka (amazonekrigeren Sárka fra en gammel tjekkisk legende), Z ceských luhú a hájú (fra bøhmiske enge og skove), Tábor (opkaldt efter byen Tábor i det sydlige Bøhmen) og Blanik (opkaldt efter bjerget Blanik, hvor den sovende ridderhær vil vågne og redde landet, når det ser mørkest ud). Efter koncerten gik nogle direkte tilbage til hotellet, medens andre havde brug for et lille svinkeærinde, for at kapere den imponerende musikoplevelse. Fredag morgen var der afgang fra hotellet kl præcis, og hjemturen gik helt efter planen, så vi nåede færgen fra Svendborg kl , hvor vi rigtig blev rystet sammen, inden vi gik i land i Ærøskøbing. En stor tak for en meget vellykket tur til Alssund busser, til Janet Ligaard, Kathrine Østergaard-Jensen, Lars Ole Gjesing og Jesper Bus. Til guiderne på turen Kathrine og Lars Ole en absolut ikke mindre tak I vil begge kunne autoriseres som guider I var meget velforberedte, I kunne svare på næsten alle de spørgsmål, der blev stillet, og I bugserede jeres»gråhårede børnehave«igennem hele turen på en fin og meget omsorgsfuld måde. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til alle deltagerne for et hyggeligt samvær. Einer Sillemann 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Birger D. Petersen Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing. Tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst (kbf), provst, Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag og torsdag lukket. Tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Mandag fri. Kirketjener, Ommel kirke Verner Kristensen. Tlf Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver Martin Skov. Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærø Provsti Ærø Provsti, Kirkestræde 14, 5960 Marstal Tlf , fax , e-post: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Ærø Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Børnenes sider Konfirmandlejr marts kom 6 vordende konfirmander til Ærø. De kom sammen med deres præst og en medhjælper den lange vej fra Hald for at holde konfirmandlejr sammen med 25 Søby/Bregningekonfirmander. Sammen med en flok voksne fik de 31 unge en forrygende weekend. Janni stillede gæstfrit Den Grønne Gren til rådighed. Marianne, Ærø Catering, sponsorerede vores mad, bl.a. skønne frikadeller, god Lasagne og fint pålæg. Hos Finn Bager, Søby, kunne vi kvit og frit hente det dejligste brød. MANGE TAK TIL JER ALLE 3. I sørgede for, at det var let og morsomt at være køkkenpersonale. Kirsten, Margrethe og Marietta Temaet på konfirmand-weekenden var Kong David med linjer frem til Ny Testamente og Jesus. Vi arbejdede i 3 grupper, en praktisk gruppe, en teatergruppe og en salmegruppe. Humøret var højt, vejret var godt men lidt koldt, og mange af de kommende konfirmander havde dejligt meget krudt bag i. En fin udfordring til os lidt ældre. Vi skulle lave vores egen gudstjeneste lørdag aften ud fra temaet og de 3 gruppers arbejde. Det lykkedes over al forventning. Den praktiske gruppe bagte brød formet som en Davidsstjerne over et dejligt varmende bål (også for os andre), fremstillede slynger á la David og opførte en fremragende grædemur i våbenhuset, hvor der blev stukket mange små sedler med ønsker og bønner ind. Teatergruppen opførte en forestilling under gudstjenesten lige fra David blev salvet til konge frem til Jesu liv og gerning. Salmegruppen producerede salmer, der blev sunget under gudstjenesten. Som I kan se, mangler de hverken poesi, viden eller humor. Gudstjenesten blev et smukt punktum på en god lørdag. Tange 14

15 Om at gøre en forskel Melodi: Mester Jakob Kære alle, kære alle hjælp nu til, hjælp nu til! Kom og gør en forskel, kom og gør en forskel på vor jord, på vor jord! Signe og Josefine Sangen om Jesus Melodi: Oles nye autobil Jesus han har intet land, men er konge for hver mand, som vil tro hans ord og på jorden bor. Jesus er en hellig mand, hjælper alle dem, han kan, som vil tro hans ord og på jorden bor. Jesus han er søn af Gud, deler altid brødet ud til enhver, som tror og på jorden bor. En discipel blandt de tolv vidste ingen noget om. Judas var en nar. Han forræder var. Jesus fik en voldsom død på et kors, mens blodet flød. Verden dømte ham, og dét var en skam. Tredje dag da stod han op, gravens sten blev lukket op. Døden er forbi, og det kan vi li. Jesus fløj til himlen op, sidder ved Gud Faders top. Vi er glad igen. Jesus er vor ven! Emma og Peter Sangen om David Melodi: Du som gir os liv og gør os glade David var en hyrdedreng på engen, gik og passed godt på sin dyr, men en dag så sprang han ud af sengen for at kunne holde rigtig styr på den store Goliat, en kæmpe, som kun David rigtig kunne dæmpe. Goliat han var en kæmpe kæmpe. David han var kun en lille dreng, derfor brugte han sin list med lempe, fjenden var jo kæmpestor og streng. David brugte slyngen med det samme, for han vidste, at den kunne ramme. Det var en bedrift en af de store kongejobbet det var lige ham. Lige meget hvad det var, han gjorde, gik det godt, men sikke dog en skam, at han ville ha soldatens kone det var flovt for Davids kongetrone. Selvom David ikke var fuldkommen, fik han del i verdens herlighed. Den dag, da profeten var ankommen, fik han del i Herrens kærlighed. Herren tilgav David sine synder. Det er også der, at vi begynder! Vi kan alle lave fejl i livet, vi kan alle gøre nogen ondt. Derfor er det godt at bli tilgivet, det får livet til at køre rundt. Gud han er begyndelsen og ende. Nej, hvor er det godt, at vi ham kende! Linda og Emilie Det gode liv Melodi: Mester Jakob Kære Jesus, kære Jesus, hør nu her, hør nu her: Tak for ordet til os, tak for ordet til os. Det gi r håb, det gi r tro! Signe og Josefine Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL Haugaard 5. september Hauge Kristiansen Kristiansen Kristiansen Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste 14. søn. e. Trinitatis Kirkekaffe Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste Ingen Konfirmander 9.30 Ligaard 12. september 9.30 Haugaard Hauge Ingen og minikonfirmander Høstgudstjeneste 15. søn. e. Trinitatis Høstgudsyjeneste Ligaard 19. september Ligaard Hauge Hauge Sognesøndag 16. søn. e. Trinitatis Kirkekaffe Ligaard 26. september Kristiansen Kristiansen Ingen 17. søn. e. Trinitatis Høstgudstjeneste oktober Kristiansen Haugaard Kristiansen Kristiansen Østergaard-Jensen 18. søn. e. Trinitatis Kirkekaffe Musikgudstjeneste Hauge 10. oktober Ligaard Hauge Ingen 19. søn. e. Trinitatis Ingen Hauge 17. oktober 9.30 Hauge Hauge Kristiansen Kristiansen Sognesøndag 20. søn. e. Trinitatis Kirkekaffe Kristiansen Haugaard 24. oktober Kristiansen 9.30 Haugaard Kristiansen Ingen 21. søn. e. Trinitatis Ligaard 31. oktober 9.30 Ligaard Hauge Hauge 22. søn. e. Trinitatis Ligaard 7. november Ligaard Kristiansen Kristiansen Alle Helgens Dag Kirkekaffe Kristiansen Kristiansen Hauge 14. november Hauge 9.30 Kristiansen Hauge Ingen Sognesøndag 24. søn. e. Trinitatis november Kristiansen Kristiansen Kristiansen Sidste søn. i kirkeåret Kirkekaffe Ingen Ligaard 28. november 9.30 Ligaard Hauge Ingen Musikgudstjeneste 1. søn. i advent Krybbespil Ligaard 5. december 9.30 Ligaard Kristiansen Kristiansen 2. søn. i advent Kirkekaffe Krybbespil MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

1 Marts /April Maj 2011

1 Marts /April Maj 2011 Kirke bladet Ærø 1 Marts /April Maj 2011 Indsættelse af Jeppe Sørensen den 16. januar 2011 i Tranderup og Ærøskøbing Kirker Ved provst Anders Hauge Udgangspunkt for dit virke som præst i det embede, som

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere