R I N G E N S L U T T E S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R I N G E N S L U T T E S"

Transkript

1 hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1

2 V I S I O N E N Logbog d : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d jg va h dt. Udgt mgt adld, d gø og bydal fokomm at væ tætt og m luttd. D fl vdmøll og d y upok oto all vg - dt hl tagt dt ud om om d bædygtg tltag d blv vækat vd åtudkftt vd at lå gm. Djlgt at og jovt at komm tlbag om tut, md gtg god td. - Hlmut Kupp, pot ofok bædygtghd Td og fotætg va vo føt fotællg to af øglod om udgagpukt tma fatholdt dt vd abjd. E adkal omtuktug af d kollktv taf k ammholdt md y fotætg- og udtydgtatg udgø k vo vd abjd. Som Kta La agd dt ba, bl og by kal amtæk dt bædygtg lgg d holtk dgagvkl. Dt bædygtg lvfølglg d ødvdg foudætg fo all tatg. V bvdt om at d d kommd å lgg opdagd opgav poltk og amfudmægt bvdtgøl af d almdlg vlfæddak. Dt vdt at v gm øgt vlfæd tlvad ha øgt fobugt og dmd vo gø kl adl CO2 poblmt. Holdg tl poblmt og fotål af kokv, må og kal væ atulg dl af daglgdag fo go dbygg. V g pcppt Cadl to Cadl mplmtt y bydl kal væ CO2-utal. Roucgavdl og goptmg kal væ kavpaamt all y pojkt. By Købhav ha d å haft ælg foku md ambto om at opå ælg mtopoltatu. V m d gmm g to udvklgpottal fotæd hgmt og glmt dutomåd tæt på d kollktv fatuktu, d åb på dat. Købhav ha md Nodhav, Calbg, Rfhalø, Sydhav, Øtad m.fl, gagvæd pla, d ækk lagt d dtt åtud. Lad o få fædgbyggt Mto og gjot by tl kollktv taf kbtjt by, fl ytt foku fa g avl og kd at by ctum go m ctum fo t mgt tø oplad d tlgod mag fokllg bhov og mulggø vdt fokllg bgvhd. Dt gæld lvklat ogå byudvklg fobdl md kyt på Svgd og udvklg af Malmö om amm md Købhav må udgø dt y ctum, md bo om lk. dyhav amag fælld y kov Dt baal ll pagmatk ft ma tl at g, dl af vo bval. V øk md dtt pojkt at påpg ækk fohold d fokomm dlyd, æmt ldt av, og påtag o g oll om d lll dg vtyt om Kj y klæd. V tag afæt d kdgg at d gældd plavæktøj tlyladd ha pllt fallt, og kk magt at løft udvklg d bædygtg kotkt d hadl amfudmægt avalgt. D fmhkd væktf loof d udtøtt af gældd plapak, kk dt optmal udgagpukt fo bædygtg udvklg d æt åt. ø u d v o 2

3 Folagt babjd dfo ad fa ækk vgtg tma - d ok dbyd fobud - m bhadl kltv fo at tydlggø d vætlg pot v y og bædygtg fmtd fo Øudgo. Vo om udvklg af t vadpotct Vkhög, d om ftdboætg og udvklg af Babäck om bædygtgt foøgct lvfølglg fotat tgt dl af vo folag lvom d kk bhadl m dgåd dt ftfølgd. DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Pdlg hl go fmm gm ffktvg og udbygg af ktd kollktv ytm, hutgtog, ltba og pobu, fædggøl af Mto m.m blkøl kal duc. VIDENSKORRIDOREN D ktd tagt på Rg, fa Rokld tl Ktatad, tyk og udbygg md y vdttuto og tudbolg COAS tabl og udgø amm md fokby dyamkk go va på Slco-vally. E lag bådcampu tak tlgod y udvklgmulghd fo uddal og fokg lag hl tagt. FORTÆTNING OG UDTYNDING Ny bbyggl koct omkg kudpukt fatuktu ko fgpla Koctato tyk omkg ktd tatoby og d tll æhdkav tl offtlg tafk. I lato tl Købhav udæv omådt fa ctum tl Rg 3, tl ælg fotætg- og udtydgzo. D gø kl udtyd og tlplat gæ mllm by og lag udtøtt og tydlggø gm y FORTÆTNINGSOMRÅDER ad- og katbbyggl. I d byæ kotkt babjd ladkabumm om kollktv fællum d udtøtt katv og bædygtg fotætg. D udvkl gtlg gø tatg på all vau fa lad tl hu. FRIZONER Sælg omåd tl mdltdg fomål, plact åvl fotætg- om udtydgzo, df og fmm lag oa d tyd plalægg td tl dt kpmtd og ykabd og f tatv. Hvd k mulghd fo at gø omdalomåd m tat og d k bylv omdalfa. PLANLÆGNING Oga tl udvklg af d fokllg tatg tabl bdt ammat af komptc - admtatv ytm tl tyg af ladbyttodg og y fagmodll udvkl md udgagpukt økoomk lbaltk, m avalg floof. Dt dlyd at dt kommual lvty pll fallt på hl dtt omåd d tal om alt fo vætlg goal og laddækkd t. ø u d v o 3

4 D E N K O L L E K T I V E T R A F I K Itmodal alæg: -kft mllm tapotmdl. Et tmodalt alæg bytt h tl at btg dt td, hvo tafkat ka kft fa pobl tl kollktv tapotfom. ø u d v o 4

5 Rg fotat v dt tafkal oplæg. Udvklg af gba d k ffktv pdlgmulghd udt go, v om foudætg fo at ku dbg blpdlg. D lvfølglg tal om mgavtg på l md Øudbo V folå at kølfadag fj og ttogvt avd tl vtg kollktv tafk. Dt y hutgtog ka md fodl lægg fobdl md ktd motovjtacé og kytba gø tl lokalba. b y b a hutgtog f o b d l fodgæg c y k l t Foudætg : - tatoal tafk kal ld ud om d to bykoctato - Købhav hådflad - tablg af tmodal alæg vd d to dfaldvj tl Købhav og Malmø ka dhold uppld vcfukto om ftct, hotll og lgd - mtog fædgbygg dt ha vt g på all måd at væ t højffktvt ytm d tætt d by, og gudfoudætg fo at d tmodal alæg ka fug - hvvkoctato kal fmov koct lag Rg povtato - vl væ md tl k maxmal pdlgudyttl, md fyldt tog bgg vj - d kollktv kudpukt lokal åld at amkølpukt pg mod ctt fl og fl aml op - bolg lokal glt tæt tlkytg tl kollktv tafk - hvlvt opbakg tl m dfftd abjdtd vl gv bd udyttl af d kollktv tafk Itmodal alæg vd dfaldvj DER SPILDES I ØRESUNDSREGIONEN CA.10 MIA.KR OM ÅRET PGA AF BILKØER Fo kk at tal om d mægd CO2 d udld!!! ø u d v o 5

6 Byzo ; Et ffktvt kollktvt tafkytm kæv udbygg af t tvæk d bd g hl go. Lag d gaml fg ffktv togdft og d at ælgt på tagt fa Rokld tl Lud kaldt vdkodo. Dt kal væ upfffktvt at fæd mllm d fokllg udvg og fokgtlbud. Mag af d k. og alagt tacé båd lag og mllm fg ka fomtlg avd og udbygg md ltba, dfo omådt afgæt af Rg 3. Glt kal hl opladt bydal tyk md hblk på at tlgod fodgæg og cyklt gm udvklg af t m fmakt kollktvt tvæk. vg latbukuvtt alap okld uvttct ø od uvttt COAS købhav uvttt mm malmø högkola högkola lud ktatad uvtt Foudætg : - d tafkal fg ffktv md hutgtog d ha pmæ top ko bydal - d fotætt md bolg - paalllt udvkl t ffktvt ltba og ll pobut d ka btj gfobdl d tltæb maxmal gåaftad på 1000m ( dfo Rg 3 zo ) ltt byba populæ og latvt bllg alæg kmpl talg; Stockholm, Pa, Macht, Nat, Gobl, Züch blot ogl. - tablg af p-alæg æhd af kollktv tafkalæg kal duc jf. Hollad d ku tllad 1 p plad p. 300m2 bolg/hvv hv lokaltt tltækklg tatoæ. ø u d v o 6

7 V I D E N S K O R R I D O R E N Tagt på ckl umm t tot pottal fo go. Dt dlyd at kal d poltk målætg om at gå fot og v vj, hold læg d tl klmakofc 2009 kal d k ogt hådgblgt. COAS kal bygg og g af t tatoalt aktktkoyfæ af tot fomat å båd Blbao ffkt og d kokt mulghd fo at aml højtpof ld fokgkapactt fa hl vd go, udytt optmalt. Dt bkæmmd at v 2001 toppd tøtt tl fokg altatv g dt kal æd! Fobdg : - tagt opfatt om lag bådcampu d ka tltækk uddalttuto fa hl go. Studbolg tg y tuktu COAS - du tø fl xbltt uddalytmt tvæfaglg og bd ammatt tlbud kal udvkl - fokg og hvv kal tyk amabjdt tætt tuktu tæt vd kudpukt. Skab ffktv pdlgtaf k og mulghd fo at udytt pottal maxmalt åvl d ådlg om d økoomk gvt vl væ mållg - ækk foøg omkg bædygtghd kaal ud lag ak og ylggø y vdmølltyp, oto, bogafoøg, jodvam mv. COAS Mlmö Högkola Högkola Ktatad - ubugt hall d foladt dutomåd lå tl d økoomk dålgt tlld og md accptd uddalttuto - kmplv mukuddal d lgg pdt og glt ha kummlg vlkå Od Uvtt Rø Rokld Uvttct Mdck fokgct Glotup Hoptal Mukuddal Købhav Uvtt Holm kutkol IT-uvtt Bomdck fokg ø u d v o 7

8 y kov gø kl F O R T Æ T N I N G O G U D T Y N D I N G Dt vo påtad at fotætg og udtydg må aku om to ammhægd tøl. Dt dlyd at t af hovdpoblm md fgpla udfyldg d åkaldt vømmhudomåd. Aftad tl tato blvt fo to og vlfædmodll ha udtyt tot t all md paclhu og bl. Udfo Rg 3 fathold fgpla d om at tatoby koct og tyk og gtlg fotætg plalægg md udgagpukt tlvad udtydg. Udgagpuktt hlt klt økt om fotætg omkg ko og udtydg mllm fg. Udtydg d m tlfældg og pdt omåd mllm fg kal modll bplat og på gt væ gudtamm foøgt på at goptt balac CO2- gkabt. H gdfø allmadtt ( Damak) og atuladkabt gvd. Admtato vatag af ladgvdglkabt d udabjd tatg fo åvl bodvtt om ladkabdvtt. Mak æhd af byzo dlægg og d udvkl pcpp fo atukovomåd, gægomåd, højffktv jodvamalæg, vdmøllpak m.v. ø 0720 NRNR 0720 u d v o 8

9 R g 3 Z o Idfo Rg 3 Købhav udæv v hl zo tl kombt fotætg- og udtydgzo zo kl at btj md kollktv taf k - md latv bkd dat. V t tot pottal at udvkl modl d ka hådt tyg af d kommd å udvklg d fotadzo. Modll om v ha døbt ladbyttmodll kobl øgt byggt fotætgzo md opkøb af lad udtydgzo og bat på lbal økoomk modl, hvo fotætg og udtydg dgå økoomk ymbo. Gø kl Ladkablomm RING 3 Udtydg og fotætg Gø kl ø u d v o 9

10 L a d b y t t m o d l l - top fo byudvklg d kk koblt tl ladkabgvdg - dukto af pdt bbyggl udtydgzo d kk plact bædygtg, kollktv tafkal kotkt - ælg plalæggvæktøj udvkl - lvat omåd d kal udgø d y fotætg og udtydgzo udvælg og kotlægg - køb af lad udtydgzozo blv tafomt tl byggt byzo (fotætgzo) - kta byggt ka opå vd opkøb udtydglomm, d hft kovt tl atupojkt - dutomåd og kltbygg få lov tl at tå t å d d tll kav om dvg ll omdal d ka øg om mdltdg bug fo dv kpmtpojkt - bvag af k. katv mljø blø md kta byggt - paclhuomåd udtydgzo kovt gadvt tl ladkablomm dlagt gud tlplat md t atal tæ d modva d opåd byggt dtt mulggø tatg hvo alt ybygg CO2-utalt. Tlplatg tltæb bodvtt af hy tl dy- og platlv. ø u d v o 10

11 Ladbyttodg kmplfct lato tl t byæt ladkabum ø u d v o 11

12 Dagam: Effkt af ladbytt ø u d v o 12

13 B y z o I fotætgomåd omkg d ktd bydal, v to pottal mulghd fo at gkab y byum, og md l fotætg kab udlag fo udvklg af t gtlgt bylv. Bbygglpoct må lokalt hæv og d kal udvkl fokllg bolgmodll g t-f tag mllmkala d ka dpa d lokal kotkt. I kombato md tllgtag tl kk ba tltdvæl af k. bygg, m ogå d umlg og byaktktok kvaltt, udabjd tuktupla fo udvklg af d klt omdalomåd. H fatlægg fuktoudyttl, d økd og mulg tæthd, amt placg af d byæ faal / lomm. E lag ækk ktd bolgbbyggl fotæd bæ g oplagt mulghd fo fotætg dt væ g md almdlg famlbolg ll ugdom- og ældbolg. Tlvad fd, pclt lag Rg 3, lag ækk dutomåd d kk læg aktv, hvo bygg fofald og æmt pøglagtg tmg optå. V t mgt tot pottal d omåd kk ba om fmtdg amm om y fom fo bymæghd fotad, m tllg mulghd fo at dokumt bædygtg avalghd d kommd å udvklg. Idføl af ækk åkaldt fzo ka lokalt tyk mulghd fo at mplmt fokllg tatv af m kpmtd at. Rg 3 Rg 3 ø u d v o 13

14 SPORBUS EKSISTERENDE BY REKREATION FORTÆTNING D t g o a l D omtalt d og tak gæld lvfølglg go glt fohold på Svgd af Rg adkll kk vætlgt fa fohold på Sjællad. V m udmækt d bkv pcpp ka da gudlag fo amm tatg på bgg d af udt vd Malmø md fotætg af by ud mod bo om lag føt kdt foøgt på at kab goal tyk omkg lv bo d må væ hl go ubtdt tygdpukt og lvv. Omådt mllm d to ydt gvj omkg Malmö fotll v o udævt tl fotætg og udtydgzo tlvad hådtt ft ladbyttmodll. RINGBANE FORTÆTNING REKREATION AMFITEATER PORTEN TIL SVERIGE COAS KØBENHAVN ROSKILDE KALKBROTT VA RT EG SPORBUS FORTÆTNING N MALMÖ LUND HELSINGBORG FORTÆTNING PRÆCIS KANT REKREATION EKSISTERENDE BY FORTÆTNING RINGBANE REKREATION MALMÖ SPORBUS LANG KYST Lmham kalkbud t vatg fo Malmö. På t tdpukt Euopa tøt. Kalkt fa buddt bl.a. gåt tl kotukto af Jutatu Ro D Jao ø u d v o 14

15 E k m p l p å t a t o æ f o t æ t g TRAFIKAL STRUKTUR UNDERSTØTTER FORTÆTNING 2. Ektd bygg 1. Ektd tuato LETBANE US SPORB LUND TRUP GLOS US SPORB E SKILD FORTÆTNING TOG RO S RBU SPO N HAV EN KØB Motovj BÆK HOL UDTYNDING KØBENHAVN / /MALMØ j v to Mo GE KØ GT BU SPORBUS STRANDPARK ARKEN 3. Gagtøg fobd bbyggl ø 4. Blf fotætg u d v o 15

16 Fotætgtuktu md kpmtd bygg og bllg bolg. Evtul placg af katv uddal ROSKILDE LUND Iduthall gavd vtult. Nogl fd tl kollktv fomål, muk, bllg udljg og kpmt Ekmplt på fotætg af æld dutog hvvomåd d æ bypf, Kkbjg vd Glotup Stato ø u d v o 16

17 E k m p l p å u d v k l g a f b y æ 1. Ektd tuato l a d k a b l o m m 2. Gadv udvklg md fæ bygg, m bplatg, t, vdmøll og bd mulghd fo kollktv katv avdl Å Å Ladkablomm udvklt tl ammhægd kov- og katozo ø u d v o 17

18 F R I Z O N E R ø u d v o 18

19 R E V I T A L I S E R I N G A F I N D U S T R I G R U N D E Udvalgt omåd df om fzo. Rgo ha bug fo budl og katv lomm / oa fo at bva d magfoldghd d kotat ftpøg by y udvklgomåd. Ivækætt og ubkultu bø hav mulghd fo at udvkl kpmt, d oft vl v g at væ gd fo udvklg af pottlt højtpofld bomljø t kmpl Ilad Bygg, hvo aktv bbo gm åækk ha lagt gud tl dt bylv d på tdt dag. Htd dutpak ø u d v o 19

20 gagmt, lav økoodt altatv bylv gudlæggd bat på højt mubokk og ukudt, oft m og fobudt md dt fohådvæd ættk, mllm h. foladt dutbygg og på bakaal d lgg ubyttd ull kaftct ubkult væt ha d Slo52 og t A-hu Ekmpl Luftkatllt, g hllg av ud Købhav. Nu dlagt og lukkd plalægg og udvkl at ogt adt tådt tdt. all kmpl på Chtaa Kbh., Bootplaat Hollad, Zwchutzug Bl kab d v, gæodpojkt d md udgagpukt udtjt duttuktu t, dyamk og katv t om by kultulv d må væ tltdvæd hv tto magfoldgt bylv kal udfold g pak. at væ om dt god lv Plalægg dt tlyladd om vætlgt oll bdd og tøjfotov tl ættk fa alt, fo gl by vd at kotoll og lav pll fohold. dé d vklghd Idé om dt magfoldg bylv kt om ymbolk dé, jældt fofægt å matpla blåtmpl. omåd og facldt kk tltækklgt at udpg omåd d kal tlgod gø tt tl kultu, dæt, dagttuto, kol ov. glg, bø ft vo At væ om bylvt vd at plalægg fo dt mdltdg og ufoud lg. byudvk opfattl pll lagt m ctal oll d fmtdg Dfo : y byudvklgom- d udpg pottll fzo fobdl md åvl k. om al pott oplagt t åd hovdtad - Rfhalø pottal dlagt - fotætgzo dfo g 3 udpg omåd md ælgt dutkvat og udtydgzo ll udvklgom- d gv mulghd fo at v bygggud op tl 5% af pott d atlé, abjd, akd åd tl gæodpojkt kmplv baa, loppm m.v klubb, mt kp øvum, c, fvllgt hjælpabjd, byøkologk - om kompato fo gudalg hæv bbyggltæthd aal og byggtt på ad - d btal kk jdomkat på d udvalgt aal - udtydgzo bva udvalgt dutbygg d fd tl katv fomål - dt offtlg ytm akd bhovt og volv g åbt hybd kotllato ø u d v o 20

21 E F T E R S K R I F T Dt dlyd at d mag vo og folag v optll kk på all pla lg kl at gmfø. Dt om bkdt mt at væ bagklog og d lgg d kokt folag tl hadlg kk og dgøg af d mag god tto d fd plalægg om d maft g dag. M v t på at d lgg læ tudt af plalæggkokv, om d ha maftt g pod fa 1950 og fm tl dag. Fo mag mlykkd foøg på at på om fmtd jagt på d vg vækt ha ultt bybyggkultu, dt væt at væ gtg tolt af. Dt på v bkæmmd at vo fc på god byum og god bygg oft ht t d htok tadto, ll udladk toby d ha væt m fmyd. At kd og kk mdt lvkd må væ dgagbø hv d kal k ø ædg. Vo plalovytm foældt og magt kk læg at vatag d amfudopgav d lgg at udvkl bædygtgt og md høj aktktok kvaltt om gudpaamt. Udldg af CO2 y pll og al tltækklg gud tl at govvj all pla fo udvklg af åvl dt kollktv tafkytm go, om d gll byudvklg lvfølglg t tvt og tæt amabjd på tvæ af udt. Dfo to v hll kk på dt at dt kommual lvty ha fmtd d ctal dl af go udvklg ka kk ba på æv, lokal t. D kal på mag måd gø op md tæghd ytmt og d kal udvkl m flkbl og dyamk dkab d kk tyt af jagt på høj gudp og d hutg fotjt fo d klt kommu. Ekmpl fa Hambog og Bacloa, hvo bytyt ha valgt at lad kvaltt afgø hvlk dvlop d få mulghd fo at hvv g byggtt, bæd og tltald - og gak kl at dfø. D kal kab um fo fl kpmt og dt offtlg ytm må hav ælg foplgtgl tl at gå fot og v vj td hvo by- og bolgudvklg pak ovtagt af dt pvat makd. Dt lgg kk d fo amm af vo opgav at pg på m kokt tltag at folå tuktu af fokllg åd og oga d ka vatag opgav blot at kotat at byplalægg fomtlg kk ka udvkl g m, ud at pæg g, ogt fkatd amm. Hvm vd måk lgg d dtt udag hlt y pottal fo økoomk bædygtg udvklg d ogå lt bædygtg. ø u d v o 21

22 kl kl 0.12 kl kl 0.08 kl TIDEN GÅR kl kl ø u d v o kl

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Strategi 2030 September 2014

Strategi 2030 September 2014 Strati 2030 Sptmb 2014 Forord Stor ambitio for jba Dt st kostat foradri D ivsts m d 100 mia. kr. i jba d kommd 15 år. Et historisk højt ivau, m ødvdit for at opfyld målsæti om fordobli af d kollktiv trafik

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V SPR 799,- 3.999,PX54C u X54C-SX290V lg æa m ømpa Pow4a kolog. 2.2 Hz l Co 3-2350 poco. 4 B DDR3 R. 500 B hak. DVD æ. l HD 3000 gafk. la LED kæm. HD. Wcam. umk aau. Kolæ. USB 3.0. Bluooh 3.0. WL- og ga

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere