R I N G E N S L U T T E S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R I N G E N S L U T T E S"

Transkript

1 hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1

2 V I S I O N E N Logbog d : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d jg va h dt. Udgt mgt adld, d gø og bydal fokomm at væ tætt og m luttd. D fl vdmøll og d y upok oto all vg - dt hl tagt dt ud om om d bædygtg tltag d blv vækat vd åtudkftt vd at lå gm. Djlgt at og jovt at komm tlbag om tut, md gtg god td. - Hlmut Kupp, pot ofok bædygtghd Td og fotætg va vo føt fotællg to af øglod om udgagpukt tma fatholdt dt vd abjd. E adkal omtuktug af d kollktv taf k ammholdt md y fotætg- og udtydgtatg udgø k vo vd abjd. Som Kta La agd dt ba, bl og by kal amtæk dt bædygtg lgg d holtk dgagvkl. Dt bædygtg lvfølglg d ødvdg foudætg fo all tatg. V bvdt om at d d kommd å lgg opdagd opgav poltk og amfudmægt bvdtgøl af d almdlg vlfæddak. Dt vdt at v gm øgt vlfæd tlvad ha øgt fobugt og dmd vo gø kl adl CO2 poblmt. Holdg tl poblmt og fotål af kokv, må og kal væ atulg dl af daglgdag fo go dbygg. V g pcppt Cadl to Cadl mplmtt y bydl kal væ CO2-utal. Roucgavdl og goptmg kal væ kavpaamt all y pojkt. By Købhav ha d å haft ælg foku md ambto om at opå ælg mtopoltatu. V m d gmm g to udvklgpottal fotæd hgmt og glmt dutomåd tæt på d kollktv fatuktu, d åb på dat. Købhav ha md Nodhav, Calbg, Rfhalø, Sydhav, Øtad m.fl, gagvæd pla, d ækk lagt d dtt åtud. Lad o få fædgbyggt Mto og gjot by tl kollktv taf kbtjt by, fl ytt foku fa g avl og kd at by ctum go m ctum fo t mgt tø oplad d tlgod mag fokllg bhov og mulggø vdt fokllg bgvhd. Dt gæld lvklat ogå byudvklg fobdl md kyt på Svgd og udvklg af Malmö om amm md Købhav må udgø dt y ctum, md bo om lk. dyhav amag fælld y kov Dt baal ll pagmatk ft ma tl at g, dl af vo bval. V øk md dtt pojkt at påpg ækk fohold d fokomm dlyd, æmt ldt av, og påtag o g oll om d lll dg vtyt om Kj y klæd. V tag afæt d kdgg at d gældd plavæktøj tlyladd ha pllt fallt, og kk magt at løft udvklg d bædygtg kotkt d hadl amfudmægt avalgt. D fmhkd væktf loof d udtøtt af gældd plapak, kk dt optmal udgagpukt fo bædygtg udvklg d æt åt. ø u d v o 2

3 Folagt babjd dfo ad fa ækk vgtg tma - d ok dbyd fobud - m bhadl kltv fo at tydlggø d vætlg pot v y og bædygtg fmtd fo Øudgo. Vo om udvklg af t vadpotct Vkhög, d om ftdboætg og udvklg af Babäck om bædygtgt foøgct lvfølglg fotat tgt dl af vo folag lvom d kk bhadl m dgåd dt ftfølgd. DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Pdlg hl go fmm gm ffktvg og udbygg af ktd kollktv ytm, hutgtog, ltba og pobu, fædggøl af Mto m.m blkøl kal duc. VIDENSKORRIDOREN D ktd tagt på Rg, fa Rokld tl Ktatad, tyk og udbygg md y vdttuto og tudbolg COAS tabl og udgø amm md fokby dyamkk go va på Slco-vally. E lag bådcampu tak tlgod y udvklgmulghd fo uddal og fokg lag hl tagt. FORTÆTNING OG UDTYNDING Ny bbyggl koct omkg kudpukt fatuktu ko fgpla Koctato tyk omkg ktd tatoby og d tll æhdkav tl offtlg tafk. I lato tl Købhav udæv omådt fa ctum tl Rg 3, tl ælg fotætg- og udtydgzo. D gø kl udtyd og tlplat gæ mllm by og lag udtøtt og tydlggø gm y FORTÆTNINGSOMRÅDER ad- og katbbyggl. I d byæ kotkt babjd ladkabumm om kollktv fællum d udtøtt katv og bædygtg fotætg. D udvkl gtlg gø tatg på all vau fa lad tl hu. FRIZONER Sælg omåd tl mdltdg fomål, plact åvl fotætg- om udtydgzo, df og fmm lag oa d tyd plalægg td tl dt kpmtd og ykabd og f tatv. Hvd k mulghd fo at gø omdalomåd m tat og d k bylv omdalfa. PLANLÆGNING Oga tl udvklg af d fokllg tatg tabl bdt ammat af komptc - admtatv ytm tl tyg af ladbyttodg og y fagmodll udvkl md udgagpukt økoomk lbaltk, m avalg floof. Dt dlyd at dt kommual lvty pll fallt på hl dtt omåd d tal om alt fo vætlg goal og laddækkd t. ø u d v o 3

4 D E N K O L L E K T I V E T R A F I K Itmodal alæg: -kft mllm tapotmdl. Et tmodalt alæg bytt h tl at btg dt td, hvo tafkat ka kft fa pobl tl kollktv tapotfom. ø u d v o 4

5 Rg fotat v dt tafkal oplæg. Udvklg af gba d k ffktv pdlgmulghd udt go, v om foudætg fo at ku dbg blpdlg. D lvfølglg tal om mgavtg på l md Øudbo V folå at kølfadag fj og ttogvt avd tl vtg kollktv tafk. Dt y hutgtog ka md fodl lægg fobdl md ktd motovjtacé og kytba gø tl lokalba. b y b a hutgtog f o b d l fodgæg c y k l t Foudætg : - tatoal tafk kal ld ud om d to bykoctato - Købhav hådflad - tablg af tmodal alæg vd d to dfaldvj tl Købhav og Malmø ka dhold uppld vcfukto om ftct, hotll og lgd - mtog fædgbygg dt ha vt g på all måd at væ t højffktvt ytm d tætt d by, og gudfoudætg fo at d tmodal alæg ka fug - hvvkoctato kal fmov koct lag Rg povtato - vl væ md tl k maxmal pdlgudyttl, md fyldt tog bgg vj - d kollktv kudpukt lokal åld at amkølpukt pg mod ctt fl og fl aml op - bolg lokal glt tæt tlkytg tl kollktv tafk - hvlvt opbakg tl m dfftd abjdtd vl gv bd udyttl af d kollktv tafk Itmodal alæg vd dfaldvj DER SPILDES I ØRESUNDSREGIONEN CA.10 MIA.KR OM ÅRET PGA AF BILKØER Fo kk at tal om d mægd CO2 d udld!!! ø u d v o 5

6 Byzo ; Et ffktvt kollktvt tafkytm kæv udbygg af t tvæk d bd g hl go. Lag d gaml fg ffktv togdft og d at ælgt på tagt fa Rokld tl Lud kaldt vdkodo. Dt kal væ upfffktvt at fæd mllm d fokllg udvg og fokgtlbud. Mag af d k. og alagt tacé båd lag og mllm fg ka fomtlg avd og udbygg md ltba, dfo omådt afgæt af Rg 3. Glt kal hl opladt bydal tyk md hblk på at tlgod fodgæg og cyklt gm udvklg af t m fmakt kollktvt tvæk. vg latbukuvtt alap okld uvttct ø od uvttt COAS købhav uvttt mm malmø högkola högkola lud ktatad uvtt Foudætg : - d tafkal fg ffktv md hutgtog d ha pmæ top ko bydal - d fotætt md bolg - paalllt udvkl t ffktvt ltba og ll pobut d ka btj gfobdl d tltæb maxmal gåaftad på 1000m ( dfo Rg 3 zo ) ltt byba populæ og latvt bllg alæg kmpl talg; Stockholm, Pa, Macht, Nat, Gobl, Züch blot ogl. - tablg af p-alæg æhd af kollktv tafkalæg kal duc jf. Hollad d ku tllad 1 p plad p. 300m2 bolg/hvv hv lokaltt tltækklg tatoæ. ø u d v o 6

7 V I D E N S K O R R I D O R E N Tagt på ckl umm t tot pottal fo go. Dt dlyd at kal d poltk målætg om at gå fot og v vj, hold læg d tl klmakofc 2009 kal d k ogt hådgblgt. COAS kal bygg og g af t tatoalt aktktkoyfæ af tot fomat å båd Blbao ffkt og d kokt mulghd fo at aml højtpof ld fokgkapactt fa hl vd go, udytt optmalt. Dt bkæmmd at v 2001 toppd tøtt tl fokg altatv g dt kal æd! Fobdg : - tagt opfatt om lag bådcampu d ka tltækk uddalttuto fa hl go. Studbolg tg y tuktu COAS - du tø fl xbltt uddalytmt tvæfaglg og bd ammatt tlbud kal udvkl - fokg og hvv kal tyk amabjdt tætt tuktu tæt vd kudpukt. Skab ffktv pdlgtaf k og mulghd fo at udytt pottal maxmalt åvl d ådlg om d økoomk gvt vl væ mållg - ækk foøg omkg bædygtghd kaal ud lag ak og ylggø y vdmølltyp, oto, bogafoøg, jodvam mv. COAS Mlmö Högkola Högkola Ktatad - ubugt hall d foladt dutomåd lå tl d økoomk dålgt tlld og md accptd uddalttuto - kmplv mukuddal d lgg pdt og glt ha kummlg vlkå Od Uvtt Rø Rokld Uvttct Mdck fokgct Glotup Hoptal Mukuddal Købhav Uvtt Holm kutkol IT-uvtt Bomdck fokg ø u d v o 7

8 y kov gø kl F O R T Æ T N I N G O G U D T Y N D I N G Dt vo påtad at fotætg og udtydg må aku om to ammhægd tøl. Dt dlyd at t af hovdpoblm md fgpla udfyldg d åkaldt vømmhudomåd. Aftad tl tato blvt fo to og vlfædmodll ha udtyt tot t all md paclhu og bl. Udfo Rg 3 fathold fgpla d om at tatoby koct og tyk og gtlg fotætg plalægg md udgagpukt tlvad udtydg. Udgagpuktt hlt klt økt om fotætg omkg ko og udtydg mllm fg. Udtydg d m tlfældg og pdt omåd mllm fg kal modll bplat og på gt væ gudtamm foøgt på at goptt balac CO2- gkabt. H gdfø allmadtt ( Damak) og atuladkabt gvd. Admtato vatag af ladgvdglkabt d udabjd tatg fo åvl bodvtt om ladkabdvtt. Mak æhd af byzo dlægg og d udvkl pcpp fo atukovomåd, gægomåd, højffktv jodvamalæg, vdmøllpak m.v. ø 0720 NRNR 0720 u d v o 8

9 R g 3 Z o Idfo Rg 3 Købhav udæv v hl zo tl kombt fotætg- og udtydgzo zo kl at btj md kollktv taf k - md latv bkd dat. V t tot pottal at udvkl modl d ka hådt tyg af d kommd å udvklg d fotadzo. Modll om v ha døbt ladbyttmodll kobl øgt byggt fotætgzo md opkøb af lad udtydgzo og bat på lbal økoomk modl, hvo fotætg og udtydg dgå økoomk ymbo. Gø kl Ladkablomm RING 3 Udtydg og fotætg Gø kl ø u d v o 9

10 L a d b y t t m o d l l - top fo byudvklg d kk koblt tl ladkabgvdg - dukto af pdt bbyggl udtydgzo d kk plact bædygtg, kollktv tafkal kotkt - ælg plalæggvæktøj udvkl - lvat omåd d kal udgø d y fotætg og udtydgzo udvælg og kotlægg - køb af lad udtydgzozo blv tafomt tl byggt byzo (fotætgzo) - kta byggt ka opå vd opkøb udtydglomm, d hft kovt tl atupojkt - dutomåd og kltbygg få lov tl at tå t å d d tll kav om dvg ll omdal d ka øg om mdltdg bug fo dv kpmtpojkt - bvag af k. katv mljø blø md kta byggt - paclhuomåd udtydgzo kovt gadvt tl ladkablomm dlagt gud tlplat md t atal tæ d modva d opåd byggt dtt mulggø tatg hvo alt ybygg CO2-utalt. Tlplatg tltæb bodvtt af hy tl dy- og platlv. ø u d v o 10

11 Ladbyttodg kmplfct lato tl t byæt ladkabum ø u d v o 11

12 Dagam: Effkt af ladbytt ø u d v o 12

13 B y z o I fotætgomåd omkg d ktd bydal, v to pottal mulghd fo at gkab y byum, og md l fotætg kab udlag fo udvklg af t gtlgt bylv. Bbygglpoct må lokalt hæv og d kal udvkl fokllg bolgmodll g t-f tag mllmkala d ka dpa d lokal kotkt. I kombato md tllgtag tl kk ba tltdvæl af k. bygg, m ogå d umlg og byaktktok kvaltt, udabjd tuktupla fo udvklg af d klt omdalomåd. H fatlægg fuktoudyttl, d økd og mulg tæthd, amt placg af d byæ faal / lomm. E lag ækk ktd bolgbbyggl fotæd bæ g oplagt mulghd fo fotætg dt væ g md almdlg famlbolg ll ugdom- og ældbolg. Tlvad fd, pclt lag Rg 3, lag ækk dutomåd d kk læg aktv, hvo bygg fofald og æmt pøglagtg tmg optå. V t mgt tot pottal d omåd kk ba om fmtdg amm om y fom fo bymæghd fotad, m tllg mulghd fo at dokumt bædygtg avalghd d kommd å udvklg. Idføl af ækk åkaldt fzo ka lokalt tyk mulghd fo at mplmt fokllg tatv af m kpmtd at. Rg 3 Rg 3 ø u d v o 13

14 SPORBUS EKSISTERENDE BY REKREATION FORTÆTNING D t g o a l D omtalt d og tak gæld lvfølglg go glt fohold på Svgd af Rg adkll kk vætlgt fa fohold på Sjællad. V m udmækt d bkv pcpp ka da gudlag fo amm tatg på bgg d af udt vd Malmø md fotætg af by ud mod bo om lag føt kdt foøgt på at kab goal tyk omkg lv bo d må væ hl go ubtdt tygdpukt og lvv. Omådt mllm d to ydt gvj omkg Malmö fotll v o udævt tl fotætg og udtydgzo tlvad hådtt ft ladbyttmodll. RINGBANE FORTÆTNING REKREATION AMFITEATER PORTEN TIL SVERIGE COAS KØBENHAVN ROSKILDE KALKBROTT VA RT EG SPORBUS FORTÆTNING N MALMÖ LUND HELSINGBORG FORTÆTNING PRÆCIS KANT REKREATION EKSISTERENDE BY FORTÆTNING RINGBANE REKREATION MALMÖ SPORBUS LANG KYST Lmham kalkbud t vatg fo Malmö. På t tdpukt Euopa tøt. Kalkt fa buddt bl.a. gåt tl kotukto af Jutatu Ro D Jao ø u d v o 14

15 E k m p l p å t a t o æ f o t æ t g TRAFIKAL STRUKTUR UNDERSTØTTER FORTÆTNING 2. Ektd bygg 1. Ektd tuato LETBANE US SPORB LUND TRUP GLOS US SPORB E SKILD FORTÆTNING TOG RO S RBU SPO N HAV EN KØB Motovj BÆK HOL UDTYNDING KØBENHAVN / /MALMØ j v to Mo GE KØ GT BU SPORBUS STRANDPARK ARKEN 3. Gagtøg fobd bbyggl ø 4. Blf fotætg u d v o 15

16 Fotætgtuktu md kpmtd bygg og bllg bolg. Evtul placg af katv uddal ROSKILDE LUND Iduthall gavd vtult. Nogl fd tl kollktv fomål, muk, bllg udljg og kpmt Ekmplt på fotætg af æld dutog hvvomåd d æ bypf, Kkbjg vd Glotup Stato ø u d v o 16

17 E k m p l p å u d v k l g a f b y æ 1. Ektd tuato l a d k a b l o m m 2. Gadv udvklg md fæ bygg, m bplatg, t, vdmøll og bd mulghd fo kollktv katv avdl Å Å Ladkablomm udvklt tl ammhægd kov- og katozo ø u d v o 17

18 F R I Z O N E R ø u d v o 18

19 R E V I T A L I S E R I N G A F I N D U S T R I G R U N D E Udvalgt omåd df om fzo. Rgo ha bug fo budl og katv lomm / oa fo at bva d magfoldghd d kotat ftpøg by y udvklgomåd. Ivækætt og ubkultu bø hav mulghd fo at udvkl kpmt, d oft vl v g at væ gd fo udvklg af pottlt højtpofld bomljø t kmpl Ilad Bygg, hvo aktv bbo gm åækk ha lagt gud tl dt bylv d på tdt dag. Htd dutpak ø u d v o 19

20 gagmt, lav økoodt altatv bylv gudlæggd bat på højt mubokk og ukudt, oft m og fobudt md dt fohådvæd ættk, mllm h. foladt dutbygg og på bakaal d lgg ubyttd ull kaftct ubkult væt ha d Slo52 og t A-hu Ekmpl Luftkatllt, g hllg av ud Købhav. Nu dlagt og lukkd plalægg og udvkl at ogt adt tådt tdt. all kmpl på Chtaa Kbh., Bootplaat Hollad, Zwchutzug Bl kab d v, gæodpojkt d md udgagpukt udtjt duttuktu t, dyamk og katv t om by kultulv d må væ tltdvæd hv tto magfoldgt bylv kal udfold g pak. at væ om dt god lv Plalægg dt tlyladd om vætlgt oll bdd og tøjfotov tl ættk fa alt, fo gl by vd at kotoll og lav pll fohold. dé d vklghd Idé om dt magfoldg bylv kt om ymbolk dé, jældt fofægt å matpla blåtmpl. omåd og facldt kk tltækklgt at udpg omåd d kal tlgod gø tt tl kultu, dæt, dagttuto, kol ov. glg, bø ft vo At væ om bylvt vd at plalægg fo dt mdltdg og ufoud lg. byudvk opfattl pll lagt m ctal oll d fmtdg Dfo : y byudvklgom- d udpg pottll fzo fobdl md åvl k. om al pott oplagt t åd hovdtad - Rfhalø pottal dlagt - fotætgzo dfo g 3 udpg omåd md ælgt dutkvat og udtydgzo ll udvklgom- d gv mulghd fo at v bygggud op tl 5% af pott d atlé, abjd, akd åd tl gæodpojkt kmplv baa, loppm m.v klubb, mt kp øvum, c, fvllgt hjælpabjd, byøkologk - om kompato fo gudalg hæv bbyggltæthd aal og byggtt på ad - d btal kk jdomkat på d udvalgt aal - udtydgzo bva udvalgt dutbygg d fd tl katv fomål - dt offtlg ytm akd bhovt og volv g åbt hybd kotllato ø u d v o 20

21 E F T E R S K R I F T Dt dlyd at d mag vo og folag v optll kk på all pla lg kl at gmfø. Dt om bkdt mt at væ bagklog og d lgg d kokt folag tl hadlg kk og dgøg af d mag god tto d fd plalægg om d maft g dag. M v t på at d lgg læ tudt af plalæggkokv, om d ha maftt g pod fa 1950 og fm tl dag. Fo mag mlykkd foøg på at på om fmtd jagt på d vg vækt ha ultt bybyggkultu, dt væt at væ gtg tolt af. Dt på v bkæmmd at vo fc på god byum og god bygg oft ht t d htok tadto, ll udladk toby d ha væt m fmyd. At kd og kk mdt lvkd må væ dgagbø hv d kal k ø ædg. Vo plalovytm foældt og magt kk læg at vatag d amfudopgav d lgg at udvkl bædygtgt og md høj aktktok kvaltt om gudpaamt. Udldg af CO2 y pll og al tltækklg gud tl at govvj all pla fo udvklg af åvl dt kollktv tafkytm go, om d gll byudvklg lvfølglg t tvt og tæt amabjd på tvæ af udt. Dfo to v hll kk på dt at dt kommual lvty ha fmtd d ctal dl af go udvklg ka kk ba på æv, lokal t. D kal på mag måd gø op md tæghd ytmt og d kal udvkl m flkbl og dyamk dkab d kk tyt af jagt på høj gudp og d hutg fotjt fo d klt kommu. Ekmpl fa Hambog og Bacloa, hvo bytyt ha valgt at lad kvaltt afgø hvlk dvlop d få mulghd fo at hvv g byggtt, bæd og tltald - og gak kl at dfø. D kal kab um fo fl kpmt og dt offtlg ytm må hav ælg foplgtgl tl at gå fot og v vj td hvo by- og bolgudvklg pak ovtagt af dt pvat makd. Dt lgg kk d fo amm af vo opgav at pg på m kokt tltag at folå tuktu af fokllg åd og oga d ka vatag opgav blot at kotat at byplalægg fomtlg kk ka udvkl g m, ud at pæg g, ogt fkatd amm. Hvm vd måk lgg d dtt udag hlt y pottal fo økoomk bædygtg udvklg d ogå lt bædygtg. ø u d v o 21

22 kl kl 0.12 kl kl 0.08 kl TIDEN GÅR kl kl ø u d v o kl

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler Vlkommn tl J Jg vl tart md at takk dg for, at du har lyt tl at kør cnart - om du måk har t Fataval-programmt r dtt t kprmnt, og g må ndrømm, at g kk kan lov dg nogt om hlt om udfaldt. Ud ovr, at dt blvr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph ANAYIK KEMI Elktokmk fncmåln ph DM ha at t ph-anlæ dft o ha ndtat dn plad dt ntnatonal måltknk amabjd, om Radomt A/ hdtl ha udfyldt Af Pa ønn Jakobn o Han Dalaad Jnn, Dank undamtal Mtolo A/ (DM) Påldl

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere