R I N G E N S L U T T E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R I N G E N S L U T T E S"

Transkript

1 hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1

2 V I S I O N E N Logbog d : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d jg va h dt. Udgt mgt adld, d gø og bydal fokomm at væ tætt og m luttd. D fl vdmøll og d y upok oto all vg - dt hl tagt dt ud om om d bædygtg tltag d blv vækat vd åtudkftt vd at lå gm. Djlgt at og jovt at komm tlbag om tut, md gtg god td. - Hlmut Kupp, pot ofok bædygtghd Td og fotætg va vo føt fotællg to af øglod om udgagpukt tma fatholdt dt vd abjd. E adkal omtuktug af d kollktv taf k ammholdt md y fotætg- og udtydgtatg udgø k vo vd abjd. Som Kta La agd dt ba, bl og by kal amtæk dt bædygtg lgg d holtk dgagvkl. Dt bædygtg lvfølglg d ødvdg foudætg fo all tatg. V bvdt om at d d kommd å lgg opdagd opgav poltk og amfudmægt bvdtgøl af d almdlg vlfæddak. Dt vdt at v gm øgt vlfæd tlvad ha øgt fobugt og dmd vo gø kl adl CO2 poblmt. Holdg tl poblmt og fotål af kokv, må og kal væ atulg dl af daglgdag fo go dbygg. V g pcppt Cadl to Cadl mplmtt y bydl kal væ CO2-utal. Roucgavdl og goptmg kal væ kavpaamt all y pojkt. By Købhav ha d å haft ælg foku md ambto om at opå ælg mtopoltatu. V m d gmm g to udvklgpottal fotæd hgmt og glmt dutomåd tæt på d kollktv fatuktu, d åb på dat. Købhav ha md Nodhav, Calbg, Rfhalø, Sydhav, Øtad m.fl, gagvæd pla, d ækk lagt d dtt åtud. Lad o få fædgbyggt Mto og gjot by tl kollktv taf kbtjt by, fl ytt foku fa g avl og kd at by ctum go m ctum fo t mgt tø oplad d tlgod mag fokllg bhov og mulggø vdt fokllg bgvhd. Dt gæld lvklat ogå byudvklg fobdl md kyt på Svgd og udvklg af Malmö om amm md Købhav må udgø dt y ctum, md bo om lk. dyhav amag fælld y kov Dt baal ll pagmatk ft ma tl at g, dl af vo bval. V øk md dtt pojkt at påpg ækk fohold d fokomm dlyd, æmt ldt av, og påtag o g oll om d lll dg vtyt om Kj y klæd. V tag afæt d kdgg at d gældd plavæktøj tlyladd ha pllt fallt, og kk magt at løft udvklg d bædygtg kotkt d hadl amfudmægt avalgt. D fmhkd væktf loof d udtøtt af gældd plapak, kk dt optmal udgagpukt fo bædygtg udvklg d æt åt. ø u d v o 2

3 Folagt babjd dfo ad fa ækk vgtg tma - d ok dbyd fobud - m bhadl kltv fo at tydlggø d vætlg pot v y og bædygtg fmtd fo Øudgo. Vo om udvklg af t vadpotct Vkhög, d om ftdboætg og udvklg af Babäck om bædygtgt foøgct lvfølglg fotat tgt dl af vo folag lvom d kk bhadl m dgåd dt ftfølgd. DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Pdlg hl go fmm gm ffktvg og udbygg af ktd kollktv ytm, hutgtog, ltba og pobu, fædggøl af Mto m.m blkøl kal duc. VIDENSKORRIDOREN D ktd tagt på Rg, fa Rokld tl Ktatad, tyk og udbygg md y vdttuto og tudbolg COAS tabl og udgø amm md fokby dyamkk go va på Slco-vally. E lag bådcampu tak tlgod y udvklgmulghd fo uddal og fokg lag hl tagt. FORTÆTNING OG UDTYNDING Ny bbyggl koct omkg kudpukt fatuktu ko fgpla Koctato tyk omkg ktd tatoby og d tll æhdkav tl offtlg tafk. I lato tl Købhav udæv omådt fa ctum tl Rg 3, tl ælg fotætg- og udtydgzo. D gø kl udtyd og tlplat gæ mllm by og lag udtøtt og tydlggø gm y FORTÆTNINGSOMRÅDER ad- og katbbyggl. I d byæ kotkt babjd ladkabumm om kollktv fællum d udtøtt katv og bædygtg fotætg. D udvkl gtlg gø tatg på all vau fa lad tl hu. FRIZONER Sælg omåd tl mdltdg fomål, plact åvl fotætg- om udtydgzo, df og fmm lag oa d tyd plalægg td tl dt kpmtd og ykabd og f tatv. Hvd k mulghd fo at gø omdalomåd m tat og d k bylv omdalfa. PLANLÆGNING Oga tl udvklg af d fokllg tatg tabl bdt ammat af komptc - admtatv ytm tl tyg af ladbyttodg og y fagmodll udvkl md udgagpukt økoomk lbaltk, m avalg floof. Dt dlyd at dt kommual lvty pll fallt på hl dtt omåd d tal om alt fo vætlg goal og laddækkd t. ø u d v o 3

4 D E N K O L L E K T I V E T R A F I K Itmodal alæg: -kft mllm tapotmdl. Et tmodalt alæg bytt h tl at btg dt td, hvo tafkat ka kft fa pobl tl kollktv tapotfom. ø u d v o 4

5 Rg fotat v dt tafkal oplæg. Udvklg af gba d k ffktv pdlgmulghd udt go, v om foudætg fo at ku dbg blpdlg. D lvfølglg tal om mgavtg på l md Øudbo V folå at kølfadag fj og ttogvt avd tl vtg kollktv tafk. Dt y hutgtog ka md fodl lægg fobdl md ktd motovjtacé og kytba gø tl lokalba. b y b a hutgtog f o b d l fodgæg c y k l t Foudætg : - tatoal tafk kal ld ud om d to bykoctato - Købhav hådflad - tablg af tmodal alæg vd d to dfaldvj tl Købhav og Malmø ka dhold uppld vcfukto om ftct, hotll og lgd - mtog fædgbygg dt ha vt g på all måd at væ t højffktvt ytm d tætt d by, og gudfoudætg fo at d tmodal alæg ka fug - hvvkoctato kal fmov koct lag Rg povtato - vl væ md tl k maxmal pdlgudyttl, md fyldt tog bgg vj - d kollktv kudpukt lokal åld at amkølpukt pg mod ctt fl og fl aml op - bolg lokal glt tæt tlkytg tl kollktv tafk - hvlvt opbakg tl m dfftd abjdtd vl gv bd udyttl af d kollktv tafk Itmodal alæg vd dfaldvj DER SPILDES I ØRESUNDSREGIONEN CA.10 MIA.KR OM ÅRET PGA AF BILKØER Fo kk at tal om d mægd CO2 d udld!!! ø u d v o 5

6 Byzo ; Et ffktvt kollktvt tafkytm kæv udbygg af t tvæk d bd g hl go. Lag d gaml fg ffktv togdft og d at ælgt på tagt fa Rokld tl Lud kaldt vdkodo. Dt kal væ upfffktvt at fæd mllm d fokllg udvg og fokgtlbud. Mag af d k. og alagt tacé båd lag og mllm fg ka fomtlg avd og udbygg md ltba, dfo omådt afgæt af Rg 3. Glt kal hl opladt bydal tyk md hblk på at tlgod fodgæg og cyklt gm udvklg af t m fmakt kollktvt tvæk. vg latbukuvtt alap okld uvttct ø od uvttt COAS købhav uvttt mm malmø högkola högkola lud ktatad uvtt Foudætg : - d tafkal fg ffktv md hutgtog d ha pmæ top ko bydal - d fotætt md bolg - paalllt udvkl t ffktvt ltba og ll pobut d ka btj gfobdl d tltæb maxmal gåaftad på 1000m ( dfo Rg 3 zo ) ltt byba populæ og latvt bllg alæg kmpl talg; Stockholm, Pa, Macht, Nat, Gobl, Züch blot ogl. - tablg af p-alæg æhd af kollktv tafkalæg kal duc jf. Hollad d ku tllad 1 p plad p. 300m2 bolg/hvv hv lokaltt tltækklg tatoæ. ø u d v o 6

7 V I D E N S K O R R I D O R E N Tagt på ckl umm t tot pottal fo go. Dt dlyd at kal d poltk målætg om at gå fot og v vj, hold læg d tl klmakofc 2009 kal d k ogt hådgblgt. COAS kal bygg og g af t tatoalt aktktkoyfæ af tot fomat å båd Blbao ffkt og d kokt mulghd fo at aml højtpof ld fokgkapactt fa hl vd go, udytt optmalt. Dt bkæmmd at v 2001 toppd tøtt tl fokg altatv g dt kal æd! Fobdg : - tagt opfatt om lag bådcampu d ka tltækk uddalttuto fa hl go. Studbolg tg y tuktu COAS - du tø fl xbltt uddalytmt tvæfaglg og bd ammatt tlbud kal udvkl - fokg og hvv kal tyk amabjdt tætt tuktu tæt vd kudpukt. Skab ffktv pdlgtaf k og mulghd fo at udytt pottal maxmalt åvl d ådlg om d økoomk gvt vl væ mållg - ækk foøg omkg bædygtghd kaal ud lag ak og ylggø y vdmølltyp, oto, bogafoøg, jodvam mv. COAS Mlmö Högkola Högkola Ktatad - ubugt hall d foladt dutomåd lå tl d økoomk dålgt tlld og md accptd uddalttuto - kmplv mukuddal d lgg pdt og glt ha kummlg vlkå Od Uvtt Rø Rokld Uvttct Mdck fokgct Glotup Hoptal Mukuddal Købhav Uvtt Holm kutkol IT-uvtt Bomdck fokg ø u d v o 7

8 y kov gø kl F O R T Æ T N I N G O G U D T Y N D I N G Dt vo påtad at fotætg og udtydg må aku om to ammhægd tøl. Dt dlyd at t af hovdpoblm md fgpla udfyldg d åkaldt vømmhudomåd. Aftad tl tato blvt fo to og vlfædmodll ha udtyt tot t all md paclhu og bl. Udfo Rg 3 fathold fgpla d om at tatoby koct og tyk og gtlg fotætg plalægg md udgagpukt tlvad udtydg. Udgagpuktt hlt klt økt om fotætg omkg ko og udtydg mllm fg. Udtydg d m tlfældg og pdt omåd mllm fg kal modll bplat og på gt væ gudtamm foøgt på at goptt balac CO2- gkabt. H gdfø allmadtt ( Damak) og atuladkabt gvd. Admtato vatag af ladgvdglkabt d udabjd tatg fo åvl bodvtt om ladkabdvtt. Mak æhd af byzo dlægg og d udvkl pcpp fo atukovomåd, gægomåd, højffktv jodvamalæg, vdmøllpak m.v. ø 0720 NRNR 0720 u d v o 8

9 R g 3 Z o Idfo Rg 3 Købhav udæv v hl zo tl kombt fotætg- og udtydgzo zo kl at btj md kollktv taf k - md latv bkd dat. V t tot pottal at udvkl modl d ka hådt tyg af d kommd å udvklg d fotadzo. Modll om v ha døbt ladbyttmodll kobl øgt byggt fotætgzo md opkøb af lad udtydgzo og bat på lbal økoomk modl, hvo fotætg og udtydg dgå økoomk ymbo. Gø kl Ladkablomm RING 3 Udtydg og fotætg Gø kl ø u d v o 9

10 L a d b y t t m o d l l - top fo byudvklg d kk koblt tl ladkabgvdg - dukto af pdt bbyggl udtydgzo d kk plact bædygtg, kollktv tafkal kotkt - ælg plalæggvæktøj udvkl - lvat omåd d kal udgø d y fotætg og udtydgzo udvælg og kotlægg - køb af lad udtydgzozo blv tafomt tl byggt byzo (fotætgzo) - kta byggt ka opå vd opkøb udtydglomm, d hft kovt tl atupojkt - dutomåd og kltbygg få lov tl at tå t å d d tll kav om dvg ll omdal d ka øg om mdltdg bug fo dv kpmtpojkt - bvag af k. katv mljø blø md kta byggt - paclhuomåd udtydgzo kovt gadvt tl ladkablomm dlagt gud tlplat md t atal tæ d modva d opåd byggt dtt mulggø tatg hvo alt ybygg CO2-utalt. Tlplatg tltæb bodvtt af hy tl dy- og platlv. ø u d v o 10

11 Ladbyttodg kmplfct lato tl t byæt ladkabum ø u d v o 11

12 Dagam: Effkt af ladbytt ø u d v o 12

13 B y z o I fotætgomåd omkg d ktd bydal, v to pottal mulghd fo at gkab y byum, og md l fotætg kab udlag fo udvklg af t gtlgt bylv. Bbygglpoct må lokalt hæv og d kal udvkl fokllg bolgmodll g t-f tag mllmkala d ka dpa d lokal kotkt. I kombato md tllgtag tl kk ba tltdvæl af k. bygg, m ogå d umlg og byaktktok kvaltt, udabjd tuktupla fo udvklg af d klt omdalomåd. H fatlægg fuktoudyttl, d økd og mulg tæthd, amt placg af d byæ faal / lomm. E lag ækk ktd bolgbbyggl fotæd bæ g oplagt mulghd fo fotætg dt væ g md almdlg famlbolg ll ugdom- og ældbolg. Tlvad fd, pclt lag Rg 3, lag ækk dutomåd d kk læg aktv, hvo bygg fofald og æmt pøglagtg tmg optå. V t mgt tot pottal d omåd kk ba om fmtdg amm om y fom fo bymæghd fotad, m tllg mulghd fo at dokumt bædygtg avalghd d kommd å udvklg. Idføl af ækk åkaldt fzo ka lokalt tyk mulghd fo at mplmt fokllg tatv af m kpmtd at. Rg 3 Rg 3 ø u d v o 13

14 SPORBUS EKSISTERENDE BY REKREATION FORTÆTNING D t g o a l D omtalt d og tak gæld lvfølglg go glt fohold på Svgd af Rg adkll kk vætlgt fa fohold på Sjællad. V m udmækt d bkv pcpp ka da gudlag fo amm tatg på bgg d af udt vd Malmø md fotætg af by ud mod bo om lag føt kdt foøgt på at kab goal tyk omkg lv bo d må væ hl go ubtdt tygdpukt og lvv. Omådt mllm d to ydt gvj omkg Malmö fotll v o udævt tl fotætg og udtydgzo tlvad hådtt ft ladbyttmodll. RINGBANE FORTÆTNING REKREATION AMFITEATER PORTEN TIL SVERIGE COAS KØBENHAVN ROSKILDE KALKBROTT VA RT EG SPORBUS FORTÆTNING N MALMÖ LUND HELSINGBORG FORTÆTNING PRÆCIS KANT REKREATION EKSISTERENDE BY FORTÆTNING RINGBANE REKREATION MALMÖ SPORBUS LANG KYST Lmham kalkbud t vatg fo Malmö. På t tdpukt Euopa tøt. Kalkt fa buddt bl.a. gåt tl kotukto af Jutatu Ro D Jao ø u d v o 14

15 E k m p l p å t a t o æ f o t æ t g TRAFIKAL STRUKTUR UNDERSTØTTER FORTÆTNING 2. Ektd bygg 1. Ektd tuato LETBANE US SPORB LUND TRUP GLOS US SPORB E SKILD FORTÆTNING TOG RO S RBU SPO N HAV EN KØB Motovj BÆK HOL UDTYNDING KØBENHAVN / /MALMØ j v to Mo GE KØ GT BU SPORBUS STRANDPARK ARKEN 3. Gagtøg fobd bbyggl ø 4. Blf fotætg u d v o 15

16 Fotætgtuktu md kpmtd bygg og bllg bolg. Evtul placg af katv uddal ROSKILDE LUND Iduthall gavd vtult. Nogl fd tl kollktv fomål, muk, bllg udljg og kpmt Ekmplt på fotætg af æld dutog hvvomåd d æ bypf, Kkbjg vd Glotup Stato ø u d v o 16

17 E k m p l p å u d v k l g a f b y æ 1. Ektd tuato l a d k a b l o m m 2. Gadv udvklg md fæ bygg, m bplatg, t, vdmøll og bd mulghd fo kollktv katv avdl Å Å Ladkablomm udvklt tl ammhægd kov- og katozo ø u d v o 17

18 F R I Z O N E R ø u d v o 18

19 R E V I T A L I S E R I N G A F I N D U S T R I G R U N D E Udvalgt omåd df om fzo. Rgo ha bug fo budl og katv lomm / oa fo at bva d magfoldghd d kotat ftpøg by y udvklgomåd. Ivækætt og ubkultu bø hav mulghd fo at udvkl kpmt, d oft vl v g at væ gd fo udvklg af pottlt højtpofld bomljø t kmpl Ilad Bygg, hvo aktv bbo gm åækk ha lagt gud tl dt bylv d på tdt dag. Htd dutpak ø u d v o 19

20 gagmt, lav økoodt altatv bylv gudlæggd bat på højt mubokk og ukudt, oft m og fobudt md dt fohådvæd ættk, mllm h. foladt dutbygg og på bakaal d lgg ubyttd ull kaftct ubkult væt ha d Slo52 og t A-hu Ekmpl Luftkatllt, g hllg av ud Købhav. Nu dlagt og lukkd plalægg og udvkl at ogt adt tådt tdt. all kmpl på Chtaa Kbh., Bootplaat Hollad, Zwchutzug Bl kab d v, gæodpojkt d md udgagpukt udtjt duttuktu t, dyamk og katv t om by kultulv d må væ tltdvæd hv tto magfoldgt bylv kal udfold g pak. at væ om dt god lv Plalægg dt tlyladd om vætlgt oll bdd og tøjfotov tl ættk fa alt, fo gl by vd at kotoll og lav pll fohold. dé d vklghd Idé om dt magfoldg bylv kt om ymbolk dé, jældt fofægt å matpla blåtmpl. omåd og facldt kk tltækklgt at udpg omåd d kal tlgod gø tt tl kultu, dæt, dagttuto, kol ov. glg, bø ft vo At væ om bylvt vd at plalægg fo dt mdltdg og ufoud lg. byudvk opfattl pll lagt m ctal oll d fmtdg Dfo : y byudvklgom- d udpg pottll fzo fobdl md åvl k. om al pott oplagt t åd hovdtad - Rfhalø pottal dlagt - fotætgzo dfo g 3 udpg omåd md ælgt dutkvat og udtydgzo ll udvklgom- d gv mulghd fo at v bygggud op tl 5% af pott d atlé, abjd, akd åd tl gæodpojkt kmplv baa, loppm m.v klubb, mt kp øvum, c, fvllgt hjælpabjd, byøkologk - om kompato fo gudalg hæv bbyggltæthd aal og byggtt på ad - d btal kk jdomkat på d udvalgt aal - udtydgzo bva udvalgt dutbygg d fd tl katv fomål - dt offtlg ytm akd bhovt og volv g åbt hybd kotllato ø u d v o 20

21 E F T E R S K R I F T Dt dlyd at d mag vo og folag v optll kk på all pla lg kl at gmfø. Dt om bkdt mt at væ bagklog og d lgg d kokt folag tl hadlg kk og dgøg af d mag god tto d fd plalægg om d maft g dag. M v t på at d lgg læ tudt af plalæggkokv, om d ha maftt g pod fa 1950 og fm tl dag. Fo mag mlykkd foøg på at på om fmtd jagt på d vg vækt ha ultt bybyggkultu, dt væt at væ gtg tolt af. Dt på v bkæmmd at vo fc på god byum og god bygg oft ht t d htok tadto, ll udladk toby d ha væt m fmyd. At kd og kk mdt lvkd må væ dgagbø hv d kal k ø ædg. Vo plalovytm foældt og magt kk læg at vatag d amfudopgav d lgg at udvkl bædygtgt og md høj aktktok kvaltt om gudpaamt. Udldg af CO2 y pll og al tltækklg gud tl at govvj all pla fo udvklg af åvl dt kollktv tafkytm go, om d gll byudvklg lvfølglg t tvt og tæt amabjd på tvæ af udt. Dfo to v hll kk på dt at dt kommual lvty ha fmtd d ctal dl af go udvklg ka kk ba på æv, lokal t. D kal på mag måd gø op md tæghd ytmt og d kal udvkl m flkbl og dyamk dkab d kk tyt af jagt på høj gudp og d hutg fotjt fo d klt kommu. Ekmpl fa Hambog og Bacloa, hvo bytyt ha valgt at lad kvaltt afgø hvlk dvlop d få mulghd fo at hvv g byggtt, bæd og tltald - og gak kl at dfø. D kal kab um fo fl kpmt og dt offtlg ytm må hav ælg foplgtgl tl at gå fot og v vj td hvo by- og bolgudvklg pak ovtagt af dt pvat makd. Dt lgg kk d fo amm af vo opgav at pg på m kokt tltag at folå tuktu af fokllg åd og oga d ka vatag opgav blot at kotat at byplalægg fomtlg kk ka udvkl g m, ud at pæg g, ogt fkatd amm. Hvm vd måk lgg d dtt udag hlt y pottal fo økoomk bædygtg udvklg d ogå lt bædygtg. ø u d v o 21

22 kl kl 0.12 kl kl 0.08 kl TIDEN GÅR kl kl ø u d v o kl

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD INDHOLDSFORTGNLS - D KRINGLD ORD Tyk på d Tyk på d Sa avd Sa avd X v d a d Sa avd - ld f jv Od av d d- ll - Fl pgav d d- ll - Od av d - Od av d - X v d - ll - Fd fjl d - ll - Klak fjl: lgg ll Klak fjl:

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Her kommer jeg DANSK. Vejledning

Her kommer jeg DANSK. Vejledning daat dv ft v udt f v fø bd bdata udt bd d t bd æ æ dæ vtæd æ ætat æt æv H j aabjd at æ udv t ca tc fæd tt da d bd ct f vd vd D d ht v d, hut æ ud t ø t tt, bd,, dhd, f udt abjd d futt btavabjd fbvdthd

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Lærervejledning. økolariet undervisning. Om Bundskraberen

Lærervejledning. økolariet undervisning. Om Bundskraberen økolat uvsg Dæg, Postboks 200, 700 Vjl - Tlf 76 8 20 60 E-al okolat@vjlk - wwwokolatk Lævjlg lø s s tøj sty stakk ola t k t u s g ww l k- t@ vj la oko - E- al l - Tlf 76 8 20 60 vs g, 70 0 Vj u 200 ks

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Daish Phamacutical Acadmy Eksam 14. jui 2016 Modul 4: Famakologi I MED SVAR Tjk, at ksamsummt øvst på d sid dt samm som på dit ksamskot. Vd bsvals må ikk bytts boglig hjælpmidl, ot ll comput. Opgavsættt

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dmk ekke Uetet Sde f 6 de Skftlg pøe, de 4. deceme, Kuu yk Kuu. //4 Vghed: 4 tme lle hjælpemdle: Ige hjælpemdle "Vægtg": eele edømme om e helhed. Alle kl egude med mde det e get. Alle mellemegge kl mege.

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge PSS - pa fo kkhd og udhd ENTREPRISE 523 Vj og bo, 2 ap - Nodg Sækg Købhav Køg >>> Soød S Køg ovmb 23 Hovdaf Bag : Abjdpad abjdmjøogaao 2 Bag 2: Pojk ad 3 Bag 3: Byggpaddg 4 Bag 4: Tdpa 5 Bag 5: Fodg af

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

NR.15. ÆSTETIK OG GENBRUG... side 12 REMIDA OG DYRENES FEST. REMIDA, KREATIVITET OG PÆDAGOGENS LÆRINGSRUM... side 22. Børnene og byen Byen og børnen

NR.15. ÆSTETIK OG GENBRUG... side 12 REMIDA OG DYRENES FEST. REMIDA, KREATIVITET OG PÆDAGOGENS LÆRINGSRUM... side 22. Børnene og byen Byen og børnen DET DANSKE REGGIO EMILIA NETVÆRKS NYHEDSBREV NR.15 Btyl fo Dt Dk Rggo Eml Bø og by By og bø Fom: K Ek Fællvj 16 5000 O C E-ml: k@pot3.tl.k tlf.: 66 13 57 95.. 4 ÆSTETIK OG GENBRUG....... 12 K Jø Motup

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på www.kast-brand.dk Ny tangt at spll på EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere