Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning."

Transkript

1 Aalborg Universitet Urbane Projekter Andersen, Anne Juel Publication date: 2013 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 19, 2015

2 Anne Juel Andersen, Erhvervs PhD-afhandling, november 2013 Urbane projekter mellem sted, diskurs og planlægning - redskaber i strategisk byomdannelse Anne Juel Andersen, Erhvervs PhD-afhandling, november 2013 Denne afhandling er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, og Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi

3 Urbane projekter mellem sted, diskurs og planlægning - redskaber i strategisk byomdannelse Anne Juel Andersen, Erhvervs PhD-afhandling, november 2013 Denne afhandling er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi - med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen Vejledere: Professor Hans Kiib og professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen og afdelingsleder Peter Mikkelsen fra Aalborg Kommune

4 Forord Tak til Hans Kiib og Ole B. Jensen for god, tålmodig og inspirerende vejledning. I har udfordret mig på en rejse ind i for mig ukendt land og åbnet døre ind til steder jeg ikke vidste fandtes. Christian Bjerg, Peder Baltzer og Peter Mikkelsen skal have tak for at have prioriteret og gjort det muligt for mig at holde 3 års orlov fra kommunale sager, så jeg kunne koncentrere mig om PhD-projektet. Det har været fantastisk. Tak til kollegerne i Urban Design gruppen og alle andre på Gammel Torv for at tage godt imod mig i det daglige og faglige miljø. En særlig tak skal lyde til mine kontorfæller i Tegnesalen på Gammel Torv, herunder de med-phdstuderende i adpl, og til Gitte Marling som med stor energi har bistået med udvikling af et inspirerende PhD-miljø. Det har været et skønt fællesskab at være en del af. Specielt vil jeg sige tak til Ditte Bendix Lanng, Simon Wind, Mette Olesen og Maria Vestergaard som har bidraget med værdifuld og humørfyldt sparring om stedsbegreber, forskningsdesign, videnskabsteori og meget mere. Tak til Lars Marcus og Daniel Koch for at tage godt imod mig og for inspirerende drøftelser af mit projekt under mit ophold på KTH i Stockholm. Også tak til alle de mange spændende mennesker jeg har mødt på diverse PhD-kurser, og som jeg har lært af og blevet klogere sammen med. Tak til alle interviewpersoner: Henning G. Jensen, Henrik Thomsen, Knud Tranholm, Kurt Markworth, Sven Buch, Bodil V. Henningsen, Rie Malling, Eva Møller Sørensen, Claus Rene Pedersen, Dorte Nielsen, Helga Madsen, Erik Godtfredsen, Troels Winther Møller, Claus Greve, Poul Pryssing, Lars Nørgaard, Lars Thiis, Malin Olsson og 3 beboere i Danmarksgadekvarteret for beredvilligt at stille op og øse ud af jeres viden, synspunkter og refleksioner. Udover de nævnte har også Bente Jensen, Vibeke Stoustrup, Mette Kristoffersen, Karin Højlund, Erik Møller, Annette Rosenbæk, Ulla Kristensen, Jesper Schultz, Charlotte Zeth, Mette Tams og Thomas Birket-Smith fra Aalborg Kommune bidraget med værdifuld viden, Lenette Andersen har holdt styr på økonomien, og resten af kollegerne i Plan og Byg, og andre på Stigsborg Brygge, har bidraget med positiv interesse gennem forløbet - tak for det. En særlig tak går til Rie Malling for interesseret og vedholdende sparring og opbakning gennem hele forløbet, og tak til Jonas Thomsen for godt humør i vores fælles kontor. Mange tak skal også lyde til Bente Pedersen - hun har stået for lay-out og ydet en kæmpe indsats med grafisk tilrettelæggelse, tilpasning og illustrationer. Til sidst vil jeg sige en stor tak til min familie for jeres positive opbakning gennem hele forløbet: min kære mand Søren, mine børn Emma og Jakob for mange hyggelige og inspirerende samtaler, og også tak til Julie, Vib, Inger og min far som har fulgt interesseret med undervejs.

5 Dansk resume Denne PhD-afhandling handler om urbane projekter som led i strategisk byomdannelse. Den er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, og Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Udgangspunktet har været en dyb interesse i de konstante forandringer og udviklinger der sker i byen, og en tilsvarende undren over de skiftende rationaler og diskurser som er til stede i de projekter som planlægges og gennemføres. Afhandlingen fokuserer på de skiftende byplanoptikker på byen og på urbane projekter som komplekse netværk. Den teoretiske ramme for analyserne er sted, diskurs og planlægning - tre grundlæggende forskellige teoretiske felter, men som hver især fungerer som nødvendige elementer og ressourcer i analyserne. Lidt firkantet kan det siges at sted er i centrum for transformationen og besvarer spørgsmål om HVOR? Planlægning er det bevidste værktøj for transformationen og besvarer spørgsmål om HVORDAN? Endelig kan diskurs siges at udtrykke den rationalitet som styrer transformationen og besvarer således spørgsmål om HVORFOR? Forskningsspørgsmålene er: 1. Hvordan kan strategiske urbane projekter forstås i en teoretisk ramme bestående af sted, diskurs og planlægning? 2. Hvordan hænger skiftende rationaler for urbane projekter og bypolitiske diskurser sammen med ændrede konjunkturer og de narrativer som knytter sig hertil? Det skal diskuteres på hvilken måde samfundsudviklingen, bredt betragtet, påvirker stedsopfattelser og planlægningsmæssige diskurser. Tre cases om urbane projekter i Aalborg efter 1990 analyseres som en del af afhandlingen: Byøkologiprojektet i Danmarksgadekvarteret, , var et byfornyelsesprojekt med et ekstra lag ovenpå om økologi og demonstration af forskellige teknologiske løsninger. Det er et projekt som, i hvert fald som udgangspunkt, er drevet af naboskabsrationalet. Kennedy Arkaden, som blev indviet i 2004, er et knudepunkt for offentlig transport kombineret med butiks- og biografcenter samt kontorer, og repræsenterer projekter drevet af mobilitetsrationalet. Endelig er Nordkraft, et tidligere kraft-varmeværk som er konverteret til kulturhus og som åbnede i , repræsentant for projekter drevet af fyrtårnsrationalet. Udover casene er Aalborgs byplanpraksis siden 1950 analyseret og periodiseret med fokus på skiftende rationaler for urbane projekter, ligesom den danske byplanpraksis siden 1990 er undersøgt via artikler i fagtidsskriftet byplan. Endvidere er et antal europæiske eksempler på ikoniske urbane projekter studeret med brug af de samme teoretiske optikker som gælder for de dybtgående casestudier. Afhandlingen består af 4 dele: Del 1 problemstilling, teori og metode består af kapitel 1 problemstilling og forskningsspørgsmål, kapitel 2 sted, diskurs og planlægning som teoretisk ramme og kapitel 3 forskningsdesign. Del 2 byplanpraksis lokalt, nationalt og globalt består af kapitel 4 baggrund og kontekst, Aalborgs urbane transformationer og kapitel 5 urbane projekter i Danmark og Europa Del 3 tre caseanalyser består af kapitel 6 caseanalyse af byøkologiprojektet, kapitel 7 caseanalyse af Kennedy Arkaden og kapitel 8 caseanalyse af Nordkraft. Del 4 konklusion og perspektivering består af kapitel 9 med samme navn. Analyseresultaterne og dermed konklusionerne findes på 3 vidensniveauer:

6 Historisk specifikke udviklingsforløb hvad angår byplanpraksis henholdsvis i Aalborg og nationalt/internationalt De analytiske værktøjer her har været et fokus på forskellige rationaler eller byplanoptikker på byen, og, med brug af Jessop s (2004) metode, en periodisering ud fra identificering af perioder af relativ ensartethed på baggrund af strukturelle sammenhænge, specifikt for urbane projekter. Denne viden udtrykkes med bølgemodellen om de historisk skiftende rationaler som dominerende tilgange til byen i forskellige perioder. De europæiske eksempler på ikoniske urbane projekter fungerer som referencer. Tre grundlæggende rationaler baseret på henholdsvis områder (naboskabsrationalet), forbindelser (mobilitetsrationalet) og punkter (fyrtårnsrationalet) eksisterer samtidigt igennem hele perioden siden 1950, men det er tydeligt at forskellige rationaler dominerer tænkningen i forskellige perioder. Det viser sig at rationalerne som drivkræfter for urbane projekter rummer en træghed i sig, som rækker ud over hvad de konkrete bymæssige udfordringer tilsiger. De dominerer tænkningen om byen i lange perioder. Projektdynamikker i tre cases Netværksmodellen er konstrueret ud fra den teoretiske ramme: sted, diskurs og planlægning. Udover disse aspekter rummer modellen også rummer repræsentationer, narrativer og magt i urbane projekter. Med forståelsen af projekter som netværk handler det ikke om at finde årsagsforklaringer, men derimod om forståelse af komplekse relationer mellem mange forskellige aktører. Modellen kaster lys på den komplekse virkelighed og mange forskellige sandheder. Caseanalyserne tester netværksmodellen og producerer kontekstafhængig og projekt-specifik viden som ikke gør det ud for at være forudsigende teorier, men til gengæld kan bidrage via det gode eksempels magt. Caseanalyserne rummer således en række pointer om brugen af urbane projekter som strategisk værktøj i bypolitik, udvikling af stedsopfattelser, brugen af narrativer i planlægningsprocesserne, repræsentationers funktion som diskursivt udtænkte forestillede virkeligheder, magtstrukturer og planlægningstilgange - viden som kan bruges i fremtidig praksis i forbindelse med andre projekter. Modellernes generelle brugbarhed Netværksmodellen blev konstrueret og brugt som en analysemodel i relation til specifikke urbane projekter, men den udtrykker også en generel forståelse af projekter som socio-økologiske komplekse netværk. Med sin tænkning og forståelse af urbane projekter som komplekse redskaber for forandring af steder, udtrykker modellen en konstruktiv designtilgang, hvilket hæver den op fra analyseniveauet til også at kunne anvendes som redskab i udvikling af strategisk byomdannelse, hvor stedet med sine mange dimensioner spiller en vital rolle. Netværksmodellen er abstrakt i forhold til tid og rum, mens bølgemodellen er historisk specifik i forhold til synet på byen, stedsopfattelser og således også målet med projekterne som afhænger af de tidstypiske byplanrationaler. Ved at kombinere de to modeller og de resultater de har produceret, dvs. overføre tankesættet fra bølgemodellen som en ekstra, vigtig dimension i netværksmodellen, argumenteres for et mere generelt vidensniveau i forhold til forståelse af urbane projekter.

7 English summary This PhD thesis is about urban projects as part of strategic urban transformation. It is the result of a collaboration between Aalborg Municipality, Technical and Environmental Department, and Aalborg University, Department of Architecture, Design and Media Technology. The starting point has been a deep interest in the constant change and development of the city and a similar wonder towards the changing rationales and discourses present in the urban projects undertaken. The thesis focuses on the changing urban planning perspectives on the city and on urban projects as complex networks. The theoretical framework for the analysis is place, discourse and planning - three mutually different theoretical fields, each of which feeds the analysis. Bluntly it can be said that place is at the center of transformation and answers questions about WHERE? Planning is the conscious tool for transformation and answers questions about HOW? Finally, the discourse is said to express the rationality which govern the transformation and answer thus questions about WHY? The research questions are: 1.How can strategic urban projects be understood in a theoretical framework consisting of place, discourse and planning? 2.How does changing rationales for urban projects and urban discourses correspond with changed economic conditions and the narratives associated with this? In what ways does social change, broadly considered, affect place perceptions and planning discourses? Three case studies about urban projects in Aalborg after 1990 are analysed as part of the thesis: The Urban Ecology Project in Danmarksgade District was an urban renewal project with an extra layer about ecology and demonstration of different technological solutions, and it is a representative of a project run by a neighbourhood rationale. The Kennedy Arcade which opened in 2004, consisting of a hub for public transport combined with a shopping and cinema centre and offices, is a representative of a project run by a mobility rationale. Finally Nordkraft, a former heat and power station converted into a culture house which opened in , is a representative of a project run by a lighthouse rationale. In addition, the urban planning practice in Aalborg since 1950 have been analysed and periodised focusing on changing rationales for urban projects, as well as Danish urban planning practice since 1990 which has been studied through articles in the specialist journal Byplan. Furthermore a number of European examples of iconic urban projects have been studied using the same theoretical perspectives as in the in depth case analysis. The dissertation consists of 4 parts: Part 1 problem, theory and method, consisting of Chapter 1 problem and research questions, Chapter 2 place, discourse and planning as a theoretical framework and Chapter 3 research design. Part 2 urban practice locally, nationally and globally consisting of Chapter 4 background and context, urban transformations in Aalborg from 1950 to 2013 and Chapter 5 urban projects in Denmark and Europe Part 3 three case studies, consisting of Chapter 6 case analysis of The Urban Ecology Project, Chapter 7 case analysis of the Kennedy Arcade and Chapter 8 case analysis of Nordkraft. Part 4 conclusions and perspectives, consisting of Chapter 9 with the same name. The analysis results and thus the conclusions are at 3 levels of knowledge:

8 Historically specific development in terms of urban planning practices respectively in Aalborg and nationally/internationally The tools here have been a focus on different rationales or urban planning perspectives on Aalborg and other cities and, with the use of Jessop s (2004) method, a periodisation based on identification of periods of relative homogeneity based on structural relationships, specifically for urban projects. This knowledge is expressed with the wave model of the historically changing rationales as dominating approaches to the city in different periods. The European examples of iconic urban projects serve as references. Three fundamental rationales, based on areas (the neighbourhood rationale), connections (the mobility rationale) and spots (the lighthouse rationale) exist together all the time, but it seems clear that different rationales dominate the thinking in different periods. It turns out that the rationales as drivers for urban projects include an inertia as going beyond what the specific urban challenges dictate - they dominate the way of thinking about the city for long periods. Project dynamic in three cases A network model has been constructed based on the theoretical framework: place, discourse and planning, and in addition to these concepts it also contains representations, narratives and power as aspects of urban projects. With the understanding of projects as networks, there is no focus on causal explanations but on the contrary on the complex relationships between many different actors. The model sheds light on the complex reality and many different truths. The case analysis produce a number of project specific points about the use of urban projects as a strategic tool in urban policy, development of place perceptions, the use of narratives in the planning processes, the functions of representations as discursive devised imagined realities, power structures and planning approaches - knowledge that can be used in the future practice of other urban projects. The general usability of the models The network model was initially designed and used as a model of analysis in relation to specific urban projects, but it also expresses a general understanding of projects as socio-ecological complex networks. The model offers a constructive approach to design, which promises further from the level of analysis in relation to the development of strategic regeneration where place with its many dimensions play a vital role. The model can be used as a strategic tool in relation to designing how projects can be handled in the network. The network model is abstract in relation to time and space, while the wave model is historically specific as the view of the city, place conceptions and thus the goal of the projects are dependent on the time typical urban planning rationales. Combining the two models and the results they have produced, ie. add the mindset from the wave model as an additional, important dimension to the network model, make possible a more general level of knowledge with regard to the understanding of urban projects.

9 Indhold DEL 1 - PROBLEMSTILLING, TEORI OG METODE 9 Kapitel 1 Problemstilling og forskningsspørgsmål Problemstilling Forskningsspørgsmål Begreber og afgrænsninger Læsevejledning Kapitel 2 Sted, diskurs og planlægning som teoretisk ramme Introduktion Stedsteori Diskursteori Planlægningsteori Kapitel 3 Forskningsdesign Introduktion Netværksmodel Metoder i projektet Videnskabsteoretiske overvejelser DEL2 BYPLANPRAKSIS LOKALT, NATIONALT OG GLOBALT Kapitel 4 Baggrund og kontekst, Aalborgs urbane transformationer Introduktion Periodisering Planer og projekter Planer og projekter Planer og projekter Rationalerne Kapitel 5 Urbane projekter i Danmark og Europa Introduktion Byplanfaglig udvikling i Danmark siden 1990 Ikoniske eksempelprojekter Eksemplerne

10 DEL 3 TRE CASEANALYSER 151 Kapitel 6 Caseanalyse af byøkologiprojektet Indledning Det fremmede blik Danmarksgadekvarteret og byfornyelsen Ideer og visioner De fysiske delprojekter Planlægningsforløbet Området efter byfornyelsen Analyse Sammenfatning af analysen Kapitel 7 Caseanalyse af Kennedy Arkaden Indledning Det fremmede blik Byomdannelsen i området Ideer og visioner Det gennemførte projekt Planlægningsforløbet Området efter Kennedy Arkaden Analyse Sammenfatning af analysen Kapitel 8 Caseanalyse af Nordkraft Indledning Det fremmede blik Byomdannelsen i området Ideer og visioner Det gennemførte projekt Planlægningsforløbet Området efter Nordkraft Analyse Sammenfatning af analysen DEL 4 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 279 Kapitel 9 Konklusion og perspektivering Introduktion til konklusion Skiftende rationaler Netværksmodellen og de 6 aspekter Mønstre og sammenhænge Perspektivering Referencer og litteratur Liste over figurer og illustrationer

11 Del 1 Problemstilling, teori og metode

12

13 Kapitel 1 Problemstilling og forskningsspørgsmål

14 kapitel 1 Problemstilling Introduktion - mødet mellem praksis og forskning Siden 1986, hvor jeg tog min eksamen fra Aarhus arkitektskole med speciale i planlægning, har jeg arbejdet i praksis med byfornyelse, byomdannelse og byprojekter, først 8 år som privat byplankonsulent og siden mange flere år i Aalborg Kommune som byplanlægger og projektleder for forskellige omdannelsesprojekter i midtbyen og på havnefronten i Aalborg. Det har været en dyb interesse i den konstante forandring og udvikling af steder som har været drivkraften, både for at blive arkitekt og for siden at arbejde med byfornyelse og andre urbane projekter som har haft til formål at ændre et sted, en bydel, en by. Med fysiske indgreb i byen gøres løbende forsøg på at omstille, tilpasse eller vedligeholde byen så den passer til de ændrede behov som prioriteres. Der ligger altid en eller flere drivkræfter eller rationaler bag urbane projekter, afhængigt af politiske diskurser og prioriteringer i byen og af hvilket syn på steder, demokrati og planlægningsprocesser som er fremherskende. Steder er altid er under udvikling og bliver aldrig færdige. Udfordringen er at finde potentialer på stederne for at gøre noget ved fortidens fejltagelser i takt med at konteksten ændrer sig, eller det bliver muligt at se stedet i et nyt lys. Interessen for steder i forandring, skiftende rationaler og diskurser og bevidste indsatser i form af urbane projekter er grundlæggende for forskningsprojektet. Offentlig planlægning har gennem de sidste mange år ændret karakter fra at være formel, bureaukratisk og styrende til mere at handle om strategier og projekter. Dette har været omstridt. Sommetider har projektorientering i planlæggerkredse været brugt som skældsord for at lade stå til. Til gengæld har det at holde strengt fast i vedtagne planer været set som idealet. Det står dog efterhånden klart, at detaljerede planer ikke kan styre udviklingen i en by. Trends, økonomi og konkrete muligheder og ønsker er dynamiske i den globale virkelighed, og ingen politikere ønsker på forhånd at fraskrive sig muligheder, som måtte opstå i fremtiden. Globalisering og samfundsudviklng har medført en ny urbaniseringsbølge - en centralisering mod de store byer, som konkurrerer på bl.a. kultur og stedskvaliteter. Byerne og kommunerne har dermed fået nye roller - de skal ikke blot sikre velfærd men fungere som vækstgeneratorer for hele samfundet, og brander sig med mere eller mindre indlysende midler. Byen og kommunen byder sig til som sted og forsøger at tiltrække private investeringer, virksomheder, højtuddannede, forskere, studerende osv. Ikke bare arkitektoniske trends, men også måden at tænke på, måden at se sig selv som fagperson i et kommunalt system, og måden at opfatte sted på, har forandret sig. Der er sket skift i opfattelsen af arkitekters og planlæggeres egen rolle og byplanfagets rolle, fra fx som det var i byfornyelsen i erne, hvor arkitekterne og planlæggerne havde en klar fornemmelse af hvad der skulle gøres, nemlig at rette op på forslummede bydele, til at der efterhånden, med omstillingen fra industrisamfund til kultur- og videnssamfund, er en langt større usikkerhed i forhold til hvad kommunens rolle egentlig er og skal være. Med stigende afhængighed af private investeringer og private aktører er der kommet mere fokus på at arbejde strategisk, på hvilke virkemidler man har som kommune, hvordan man evt. kan indgå partnerskaber osv. Det er således et nærværende spørgsmål, hvilken rolle kommunen skal have i samspillet med de private investorer. Er det simpelthen at optræde som serviceorgan for private som gerne vil investere, og hvad så med almenvellet? Og hvad med demokratiet? Det er et politisk spørgsmål, fordi planlægning grundlæggende handler om politik: at gøre forskel på steder og træffe beslutninger om, hvilke interesser der skal tilgodeses i de kontroverser som der næsten altid er tale om, når der gribes ind i steder. Planlægning handler om at gribe ind, manøvrere og prioritere mellem forskellige løsninger. Hvad enten urbane projekter er privat eller offentligt igangsat og finansieret, rummer de en stor påvirkningskraft i forhold til byen. Problemstillingen handler om hvordan de urbane projekter kan forstås og udnyttes som et aktivt bypolitisk redskab for forandring af stedet og byen. Praksis og forskning kan opleves som to helt adskilte verdener med hver sine mål i form af henholdsvis resultater og viden. Praksis syn på forskning kan til tider være, at det forskerne finder frem til, er noget vi 12

15 kapitel 1 godt ved i forvejen, eller at forskerne er verdensfjerne og urealistiske. Forskernes syn på praksis kan i sin negative version til gengæld være at praktikerne er jordbundne og visionsløse, evt. regelryttere, og ikke tør udfordre magten. Med erhvervs PhD-projektet mødes praksis og forskning, og dermed bliver det et mål at forene de positive modstykker til ovenstående karikatur - viden, visioner og realisme. Det er en personlig motivation at koble praksis med forskning og teori og dermed tilføre fordybelse, refleksion og viden til praksis, som derved kan kvalificeres, samtidig med at praksis kvalificerer og indgår i forskningen. Den indledende negative frase om praksis syn på forskning skal vendes til at forskningen giver rum for tiltrængt refleksion, som kan åbne for nye tilgange til projekterne i praksis. Som erfaren praktiker er det en fornøjelse gennem teori at få nye briller til at se med. Der er en styrke i erfaringerne fra mange års involvering og engagement i feltet byomdannelse og lysten til at reflektere, forske og skabe ny viden er groet ud af praksis. Det er derfor vigtigt at vedkende mig både min position som forsker med det formål at skabe viden, og som planlægger med det formål at medvirke til gode projekter og forandring af steder. Erhvervs PhD-ordningens fokus på at skabe anvendelsesorienteret forskning i tæt sammenhæng med praksis, er således i høj grad til stede i nærværende projekt. Nye strategier for byomdannelsen En omfattende rumlig transformation af mange vestlige byer fra industribyer til byer som lever af viden, kultur og oplevelser har længe været igang. Som konsekvens af den globale arbejdsdeling og samfundsøkonomiske udvikling er industriproduktion i stort omfang flyttet til lavtlønslande, og i stedet for konkurrerer byerne om at vokse og klare sig på nye vilkår. Op mod årtusindskiftet blev der formuleret et nyt teoretisk grundlag for byomdannelsen med stærkt fokus på videnserhverv og kulturpolitik, og på internationalt plan blev en række nye erhvervs- og kulturpolitiske strategier formuleret vedrørende oplevelsesindustriens fremme (Gilmore and Pine 1999, Greenberg 2000, Evans 2001, Florida 2005/01) som også affødte en række nationale erhvervspolitiske og bystrategiske udmeldinger i Danmark, herunder Landsplanredegørelsen En række store projekter op gennem 00 erne kan ses som en fysisk manifestation af netop denne strategi (Carlberg og Christensen 2005, Kiib 2007, Marling, Kiib og Jensen 2009). Projekterne blev i vid udstrækning styret af investorernes gunstige muligheder inden for boligbyggeri og konsumorienterede erhverv. I mellemtiden har verden gennemlevet (og gennemlever) en finansiel og økonomisk krise som har ændret afgørende på disse forhold. Efter opbremsningen i den kommunale økonomi er der behov for forskning vedrørende krisens betydning på det bypolitiske eller planmetodiske område, og behov for at sætte højkonjunkturens strategier, metoder og samarbejdsformer under kritisk lup. Der må stilles spørgsmål til perspektiverne for fremtidens praksis i videns-, kultur- og oplevelsesbyen - hvad er bykvalitet, og for hvem og hvordan skal den skabes? De nye vilkår både i den private og den offentlige økonomi medfører nye strategiske mål, hvilket stiller krav om fornyelse af planstrategier og metoder i byernes omdannelsesplanlægning samt gentænkning af de samarbejdsformer, der indgår i byomdannelsen, i en helhedsorienteret retning. Det skal overvejes om en ny diskurs er mulig/ under udvikling. En række store problemkomplekser fylder meget i debatten om byomdannelse og urbane projekter. Udover omstillingen fra industri til kultur, viden og oplevelser, skal bæredygtighed og klimatilpasning håndteres, og den skæve demografiske udvikling skal også tænkes ind. I urbane projekter er processerne komplekse, og typisk er der mange parter involveret, og de ser projektet ud fra forskellige vinkler. Narrativer spiller tilsyneladende en vigtig rolle i kommunikationen om et projekt, og det skal undersøges hvordan narrativerne opstår og udvikles, og ikke mindst hvordan de skiftende rationaler for projekterne spiller sammen med økonomien og samfundsudviklingen. Der skal med projektet fokuseres på rationaler og strategier i bytransformationen, og på hvordan de hænger sammen med konjunkturer, samfundsøkonomi og samfundsudvikling. I denne afhandling forstås planlægning som et redskab i bytransformation. Planlæggerrollerne skal granskes, ligesom tværgående samarbejde og helhedsoritering skal det. Hvordan er projekternes dynamik? Hvad er det der gør nogle projekter - og strategier - vellykkede, 13

16 kapitel 1 og andre ikke? Handler det om de bagvedliggende ideer og visioner? Handler det om timing og management eller om samarbejde og reel dialog mellem parterne. Hvad betyder arkitekturen for de komplekse processer, og hvad betyder til gengæld de komplekse processer for arkitekturen? Rationalerne bevæger sig i bølger Som et konkret resultat af mødet mellem praksis og forskning blev der i en brainstorm i forbindelse med den indledende problemformulering tegnet en figur, som fortolker de væsentligste rationaler bag projekterne, se nedenfor. Set over dette lange stræk bliver det tydeligt, at en række forskellige strategier og diskurser har afløst hinanden. Tidsforløbet blev opdelt i 3 perioder med hver sit dominerende rationale eller blik på byen i forhold til de gennemførte urbane projekter. Perioderne er ikke skarpt afgrænsede, men lejrer sig ind over hinanden. Alle de tre rationaler er virksomme gennem hele perioden, men med skiftende dominans og skiftende indbyrdes relationer. Figuren viser det indledende bud på en sådan fortolkning i forhold til Aalborg. Den første periode efter krigen var domineret af mobilitet som rationale for de urbane projekter som blev gennemført. Efter krigen var der stor samfundsmæssig konsensus om at sætte rationaliteten i højsædet og udvikle og gennemføre handlingsrettede politiske programmer og fornyelse af hele samfundsstrukturen i forhold til et ideal om lighed, basale rettigheder, stabilitet og velfærd. Biltilgængelighed og radikale fornyelser af midtbyer i form af sanering og nedrivning af slumkvarterer var målet, og byplanlægningen blev brugt som et redskab til at virkeliggøre de politiske visioner og programmer. Vækst var både udgangspunkt, middel og mål for indsatsen (Kiib 2004). Efter oliekrisen fulgte en langvarig økonomisk krise, hvor væksten til gengæld gik i stå. Samtidig opstod en ny diskurs, som handlede om at kritisere de modernistiske planlægningsprincipper. Nu kom i stedet decentralisering og lokalsamfundsværdier i højsædet, og naboskabsplanlægning blev et nyt dominerende rationale bag de urbane projekter: Der var fokus på at genskabe den historiske bymidte med blandede lokalsamfund med plads til sociale fællesskaber, og på at skabe plads til fodgængere. I løbet af 1990 erne og 00 erne blev skabelse af fyrtårne i form af bymæssige attraktioner eller kraftcentre et dominerende rationale bag projekterne. Tiloversblevne industri- og havneanlæg gav plads til byomdannelse af havnefronter og tidligere industrigrunde, og skabte mulighed for nye urbane sammenhænge. Fokus flyttede fra sociale fællesskaber i midtbyens boligområder til offentligt byliv, blandede byfunktioner, store projekter og mere eller mindre ekspressiv arkitektur. Ny global økonomi og internationale trends om oplevelsesøkonomi og øget konkurrence mellem byerne med fokus på attraktivitet betød, op igennem 00 erne, at skabelse af fyrtårne og branding nu fik en kæmpe betydning for de centrale byområder. Det har været et mål at afprøve denne tankegang på lokal og national empiri i forhold til urbane projekter. Der er ikke tale om en egentlig hypotese til efterprøvning - den vil ikke kunne be- eller afkræftes eksakt - men mere en måde at tænke udviklingen på, også med henblik på perspektiver for fremtiden. Rationalerne udvikler sig indholdsmæssigt og hænger sammen med samfunds- og byplandiskurser. Med bølgemodellen som redskab skal undersøges de bærende narrativer for byplanlægning og urbane projekter. Sted Mobilitet Naboskaber Fyrtårne prioritet Planlægning Diskurs År Indledende fortolkning af rationalerne for Aalborgs urbane projekter siden 2. verdenskrig Tidligt i forløbet blev den teoretiske ramme sted, diskurs og planlægning valgt for analyserne 14

17 kapitel 1 Urbane projekter som analytisk objekt Formålet med forskningsprojektet er at skabe ny viden om og forståelse af urbane projekter, for at blive i stand til at udvikle en mere refleksiv praksis i forhold til nye projekter, som kan bruges aktivt i en bymæssig forandringsstrategi. Derfor undersøges 3 cases bestående af projekter der som udgangspunkt repræsenterer hvert sit hovedrationale, henholdsvis mobilitet, naboskabsplanlægning og fyrtårnsrationale, gennemført i Aalborg i løbet af de seneste 20 år. Formålet med caseanalyserne er at studere dynamikkerne i projektudvikling og sammenhængen med stedsudvikling. Caseanalyser som metode er bl.a. inspireret af Bent Flyvbjerg (1991, 2006, 2011), der er fortaler for kontekstafhængig forskning via konkrete cases, og argumenterer for at praktisk rationalitet kun kan forstås gennem cases. Caseanalyserne er således inspireret af begrebet progressiv phronesis (Flyvbjerg 1991), hvor der gennem studier af cases og konkret praksis fokuseres på værdier - hvor er vi på vej hen? Er det ønskeligt? Hvad bør der gøres? - og på magt: hvem vinder og hvem taber, og gennem hvilke magtforhold? Her sættes dog en anden teoretisk ramme for analyserne, idet sted, som spiller en afgørende rolle for de urbane projekter med forandring af stedet som mål, skal trækkes med ind. Urbane projekter i de centralt beliggende byområder er genstand for stor politisk opmærksomhed og rummer kæmpe symbolsk værdi, og det har fra starten været et mål at undersøge forskellige typer af projekter, hvordan de udvikles og hvad der påvirker projekternes resultater i forhold til stedet. Hvordan er dynamikken i et projekt, og hvordan kan et projekt for forandring af et sted Sted Projekt Magt Diskurs Planlægning Repræsentationer Narrativer Netværksmodellen, som der gøres nærmere rede for i kapitel 3 afgrænses? Det stod klart at projekterne er komplekse og må undersøges ud fra forskellige vinkler, således at hverken arkitekturen eller processerne står alene, men tænkes sammen i forhold til stedet. Som led heri har det fra starten været tanken at undersøge narrativers rolle som strategisk funktion i forhold til byomdannelsen, herunder hvordan branding af steder foregår via italesættelse af skiftende billeder, med konflikter og kulturkløfter som en integreret del. Det analytiske objekt i forskningsprojektet er urbane projekter, hvormed menes strategiske fysiske indsatser i en eksisterende by (se også begrebsafklaringen i næste afsnit). Derfor udvikles en projekttankegang, som bl.a. sammenkobler arkitekturen med de processer som går forud, og som inddrager de forskellige aspekter ved stedet i form af planlægningsprocesserne og de mange betydende parter, der gør sig gældende og påvirker projektet. Den teoretiske ramme Tre teoretiske felter trækkes ind i analyserne: sted, diskurs og planlægning. De urbane projekter griber fysisk ind i et sted med ny og ændret arkitektur, med henblik på at påvirke også de sociale forhold og betydningerne på stedet. I sammenhæng med de urbane projekter skal det geografiske stedsbegreb og rummets og stedets betydning og rolle undersøges, ligesom det skal diskuteres hvordan man kan forstå et sted og hvad det vil sige skabe et sted. Stedsopfattelserne og identiteter knyttet til stederne ændrer sig over tid, de produceres og udvikler sig løbende, ikke mindst påvirket af de narrativer om steder som opstår i sammenhæng med planlægningsmæssige strategier (Jensen 2007). Der skal fokus på stedet i analysen af de urbane projekter, og processerne i den forbindelse. Diskurs er centralt i forhold til at undersøge hvad det er der styrer transformationen - hvilke skiftende strategier og verdensbilleder som driver projekterne. Når diskurs sættes sammen med sted, kommer det til at handle om de måder vi forstår og behandler rum og sted på i projekterne. Der tages udgangspunkt i Jensens (1999) definition af en diskurs som omfatter tre analytiske aspekter: sprog, magt-rationalitet og praksis. (Jensen 1999, s. 76). Endvidere trækkes på Sehesteds (2002) forståelse og brug af diskursanalyse som redskab i studiet af netværksrelationer. Diskursen er opstået, konstrueret, på et tidspunkt, og den udfordres hele tiden - en diskurs udvikler sig ved at udelukke alter- 15

18 kapitel 1 native handlinger og meninger ved brug af forskellige magtmekanismer. Med planlægning sættes fokus på processerne som redskab i sammenhæng med urbane projekter. Traditionel planlægning er delvist blevet afløst af langt mere komplekse processer, og i den sammenhæng er også nye planlæggerroller under udvikling. De sidste 20 års planlægningspraksis er præget af et mix af nye roller, som er væsentlige at fokusere på for at forstå udviklingen i planlægningens praksis. rumlig transformation og diskurser. Der skal suppleres med beskrivelser af et antal danske og udenlandske eksempler. 2. Sammenhængene mellem konjunkturudvikling og planlægning og byomdannelse skal undersøges, og det skal diskuteres på hvilken måde finanskrisen og den stramme økonomi samt den tiltagende globalisering påvirker den planlægningsfaglige diskurs. Der er før gennemført forskning og analyser af urbane projekter med fokus på diskurs og planlægning. Det nye teoretiske fokus på sted skal befrugte analyserne af byomdannelsescases og bringe ny viden om hvordan urbane projekter påvirker stederne, og dermed byen, både sprogligt/billedligt, fysisk og socialt. Der er således især fokuseret på stedsvinklen i analyserne, dvs. relationerne sted-planlægning og sted-diskurs. Relationen planlægning-diskurs, som bl.a. er indgående behandlet af Flyvbjerg (1991) og Sehested (2002) via egentlige magtanalyser, er til gengæld nedtonet i projektet. Forskningsspørgsmål Projektet har udviklet sig i løbet af de tre år, det har varet. Indledningsvist - igennem det første år - blev forskningsspørgsmålene formuleret bredt og beskrivende. Det konkrete udgangspunkt for analyserne i forskningsprojektet er Aalborg. De indledende spørgsmål var: Hvad har byomdannelsesprojekterne i Aalborg gjort ved byen og hvilke rationaler, diskurser og strategier har der været på spil? Hvilken form for bykvalitet er søgt - og opnået? Hvilken rolle har narrativer om stedet spillet for diskursernes kamp om at definere betydning - og for planlægningen? Hvordan har rationaler og diskurser i Aalborgs byomdannelse hængt sammen med samfundsudvikling og teoriudvikling? Følgende formulering stammer således fra den studieplan, som blev udformet og godkendt efter 2 måneder: 1. Hvad har rationalerne, diskurserne og strategierne for projekterne været de sidste 20 år, og hvilke sammenhænge og udviklingsretninger kan spores? Tre Aalborg cases som repræsenterer henholdsvis mobilitet, naboskabsplanlægning og skabelse af kulturelle fyrtårne som strategier og rationaler for byomdannelsen skal analyseres med hensyn til planlægningsteori, Efterhånden som jeg bevægede mig dybere ind i projektet og ned i de videnskabsteoretiske aspekter, og begyndte at forholde mig til relationelle positioner, både når det drejer sig om stedsforståelse, diskursforståelse og hvad det er for en viden og objektivitet der er på spil i forskningsprojektet, udviklede det sig i retning af en interesse for og undersøgelse af projektdynamikker, dvs. forskningsspørgsmålene ændrede sig i retning af at søge en dybere forståelse af projekter som redskab, så at sige et designredskab i forhold til byens udvikling. Den samfundsmæssige interesse i hvad det er der gør at diskurserne ændres, og sammenhænge mellem konjunkturer og andre samfundsforhold og rationaler for urbane projekter handler om et andet niveau, samfundsniveauet - eller der hvor der kommer noget udefrakommende og påvirker de konkrete projekter. Hvor den første formulering af forskningsspørgsmålene først og fremmest skelnede mellem to emner - udviklingen indenfor byplanprojekter og denne udviklings sammenhæng med økonomi og samfundsforhold, har projektet udviklet sig til at lægge vægten på et andet skel, nemlig mellem dynamikkerne på projektniveau og udviklingstræk i en større sammenhæng, dvs. to niveauer fremfor to emner. Det samfundsmæssige niveau handler, udover samfundsøkonomi og konjunkturer mv., i høj grad om byplanmæssige påvirkninger og rejsende ideer (Tait/Jensen 2007). I takt med at det således i forløbet blev mere og mere tydeligt at projektet bevæger sig på de to niveauer, udviklede de to hovedmodeller sig som eksponenter for hvert sit niveau. Forskningsspørgsmålene er endt med følgende formulering: 1. Hvordan kan strategiske urbane projekter forstås i en teoretisk ramme bestående af sted, diskurs og planlægning? 16

19 kapitel 1 2. Hvordan hænger skiftende rationaler for urbane projekter og bypolitiske diskurser sammen med ændrede konjunkturer og de narrativer som knytter sig hertil? Det skal diskuteres på hvilken måde samfundsudviklingen, bredt betragtet, påvirker stedsopfattelser og planlægningsmæssige diskurser. Begreber og afgrænsninger Gennem afhandlingen benyttes en række begreber. I det følgende en kort redegørelse for hvordan begreberne bruges, og hvilken forståelse der lægges ind i dem. Der er således fokus på at forstå projekter som aktive redskaber til at ændre steder, dvs. som design med de forskellige aspekter i netværksmodellen som betydende. Denne forståelse af projekter som redskaber til at ændre verden er bl.a. næret af Aktør-netværk-teori og designteori, hvilket uddybes i kapitel 3. Rationaletankegangen bidrager med et perspektiv på urbane projekter som til dels er frigjort fra konkrete trends. Modellen har et potentiale til at kunne bruges til at tænke på tværs af disse, netop fordi rationalerne knytter sig til tre forskellige opfattelser af stedspåvirkninger: henholdsvis via forbindelser, områder og kraftpunkter. Dermed kan også rummes fx de helt forskellige roller bæredygtighed og arkitektur har haft i projekterne, og som påvirker strategierne indholdsmæssigt gennem tiden. De to sæt forskningsspørgsmål viser således en udviklingsproces fra fokus på hvad er der sket til hvordan kan problemerne forstås og et mere handlingsorienteret syn på projekterne. Byfornyelse Byfornyelse betegner den indsats som knytter sig til lovkomplekset af samme navn siden Der er tale om politisk besluttede handlinger til fornyelse af privatejede bygninger og friarealer. Der gives kommunalt og statsligt tilskud til byfornyelse efter en række specifikke regler, som er ændret mange gange. Helhedsorienteret byfornyelse Helhedsorienteret byfornyelse er en indsats, støttet efter byfornyelseslovgivningen, som siden 1998 har indeholdt muligheden for at en kommune med statslig refusion kan træffe beslutning om en tværgående fornyelse af et område. I dag er områdefornyelse det officielle navn. Der kan gives støtte til byrum, sociale og kulturelle foranstaltninger mv. Det er en forudsætning, at der samarbejdes på tværs af kommunale forvaltninger og parterne i det aktuelle område. Byomdannelse Byomdannelse er et bredt begreb, som betegner processerne i en overgangsfase, hvor et større eller mindre byområde ændres grundlæggende. Ændringerne kan vedrøre funktioner, bygninger og anlæg. Byomdannelse kan foregå som bevidste og styrede processer, men kan også have en mere ukoordineret form, hvor det betegner noget der over en periode sker for et område. Ordet byomdannelse optræder i Erhvervs- og Bypolitisk udvalgs betænkning i 2001 som havde fokus på nye redskaber til byomdannelse af ledigblevne arealer (Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg 2001). I 2003 blev planloven ændret, så det blev muligt at udpege byomdannelsesområder og bestemme deres rækkefølge i kommuneplanen, samt som noget nyt at lokalplanlægge for byomdannelsesområder, hvor virksomheder er under afvikling. I Aalborg Kommune betegner byomdannelse en omfattende indsats, hvor tidligere industri- og havneområder omdannes til byformål bestående af såvel rekreation, kultur- og vidensinstitutioner samt boliger og erhverv. 17

20 kapitel 1 Organisatorisk har der gennem en årrække eksisteret en enhed team byomdannelse som fra kommunens side har ledet de omtalte byomdannelsesprojekter i byen. Urbane projekter Urbane projekter defineres som det analytiske objekt i forskningsprojektet. Projekt henviser til at der er tale om en bevidst og koordineret, aktiv fysisk indsats for at forny og omdanne et område. Hvem der konkret er aktiv med initiativer kan være forskelligt - en privat investor, en kommune, staten, en forening eller andet. Men kommunen spiller altid en rolle som plan- og bygningsmyndighed, og det er bl.a. den rolle, der er fokus på i diskussioner om planlæggerroller. Planlægning betegner i sammenhæng med urbane projekter de faciliteterende processer som varetages i forbindelse hermed. Det urbane henviser til det bymæssige, dvs. det at projektet foregår på et sted som allerede i forvejen har været eksisterende by, dvs. der er tale om byomdannelse jf. tidligere definition. I afhandlingen fokuseres på projekter gennemført i centrale byområder. Ofte er der massivt politisk fokus og stærke symboler og narrativer på spil i disse centrale projekter. Det at gribe ind i en eksisterende kompleks bymæssig sammenhæng er en særlig udfordring, som det har været et ønske at undersøge med forskningsprojektet. Urbane projekter kan gennemføres for at ændre byfunktioner, men det kan også handle om forbedring eller fornyelse af eksisterende funktioner. I afhandlingen er der fokus på tre grundlæggende forskellige rationaler for urbane projekter: mobilitet - forbindelser, naboskaber - områder og fyrtårne - kraftcentre eller punkter. Fælles for alle urbane projekter er, at de handler om at ændre et sted. Indgreb Når ordet indgreb bruges i afhandlingen, tænkes der på en enkeltstående handling. Indgreb adskiller sig fra projekt ved at være langt mindre komplekst. Selvom et indgreb naturligvis sagtens kan indgå i en kompleks sammenhæng, bruges det her om en mere isoleret handling med henblik på at påvirke en proces, som ellers ville have forløbet anderledes. Indsats En indsats kan betegne det, at en række små projekter tænkes, planlægges og udføres koordineret, således at der bliver tale om en samlet indsats. Indsats kommer dermed til at betegne noget bevidst og koordineret med henblik på at ændre et eller flere steder. En indsats kan sprede sig over mange steder i modsætning til et projekt. Transformation Med transformation menes den overordnede omstilling af en by eller bydel, fx aktuelt fra industriby til videns- og kulturby. Transformation af en by vil dermed typisk bestå af en række projekter og indsatser og også tidsmæssigt strække sig over en længere periode. Strategisk At noget, fx et projekt, er strategisk, understreger at det indgår i en langsigtet planlægning som middel henimod et mål, der rækker ud over den konkrete handling. Det endelige udfald afhænger også af andre aktørers handlinger og strategier. Dermed adskiller noget strategisk sig fra noget taktisk som ikke har øje for det langsigtede mål. Design Design i denne afhandling betegner, med henvisning til Simon (1981/1969) den proces, med hvilken vi gennem bevidste handlinger forsøger at ændre eksisterende situationer til andre som foretrækkes. Design bruges således i en bred betydning som ikke kun, men også, handler om fysisk udformning. Design går på tværs af en række forskellige discipliner, alt afhængigt af det konkrete projekt eller problemkompleks. Netværk Der er tale om et netværk, når aktører i en gruppe eller et samfund relaterer sig til hinanden i netværk fremfor formelle hierarkier. Det betyder at selve relationerne får stor betydning og dermed giver mening til aktørerne. Netværksstyring og netværkssamfund er udtryk for det fokusflyt der gennem de sidste mange år er sket væk fra stabile institutioner og henimod mere dynamiske organiseringer. 18

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Byg bro mellem siloerne

Byg bro mellem siloerne Oplæg ved LEDERTRÆF 23.9..2014 Københavns kommune Byg bro mellem siloerne Øg kvaliteten Servicer flere Spar penge Bo Vestergaard Konsulenthuset Fair Proces & Professional Partner, Relational Coordination

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Bo Vestergaard. Diplomuddannelsen i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering

Bo Vestergaard. Diplomuddannelsen i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering Diplomuddannelsen i ledelse To hovedteorier bag social kapital Fair proces og relationel koordinering Bo Vestergaard Gratis artikler på www.fairproces.dk Udvikler og skriver praktisk teori om social kapital

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere