Husorden For Kildevænget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden For Kildevænget."

Transkript

1 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Det er naturligt at opstille visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle tager hensyn til hinanden. Ordensregler er et led i bestræbelserne for, at skabe god ro og orden for alle vore beboere. at holde bebyggelse og de frie arealer i en pæn stand og vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at beboerne, gennem huslejen, skal betale istandsættelser, - af alt der ødelægges! Har du problemer, - eller føler du dig generet af medbeboere, bør du af hensyn til det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter en henvendelse til ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen. Er man ikke enige, sendes en skriftlig klage til ejendomskontoret, hvor denne behandles fortroligt. De godkendte regler her, er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelsen og ejendomskontoret. 1.- Affald. 2.- Altaner. 3.- Antenner. 4.- Adgang til boligerne. 5.- Adgangs stier. 6.- Bad og toilet. 7.- Barnevogne, cykler, indkøbsvogne m Beplantning. 9.- Bilvask Branddøre og døre med dørpumper Dørskilte El Fodring af dyr Forsikring. 15,- Forurening Fravær fra boligen i længere tid Fremleje Fyrværkeri Havegrill Hobbyrum Husdyr Hærværk Internet. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret. Indholdsfortegnelse: 24.-Indeklima. 25.-Indkøbsvogne. 26.-Kælderrum, pulterrum m.m. 27.-Komfur og lignende. 28.-Leg og boldspil. 29.-Låse. 30.-Maskiner i boligen. 31.-Mangler. 32.-Musik. 33.-Opklæbning. 34.-Paraboler. 35.-Parkering og motorkørsel. 36.-Postkasser Reklamer / skiltning. 38.-Renholdelse. 39.-Skadedyr. 40.-TV. 41.-Tørregårde / Tørrerum. 42.-Trapper. 43.-Toilet / Køkken. 44.-Vandforbrug. 45.-Vask / Tørring. 46.-Vinduer og døre.

2 1. AFFALD. Affald skal af hygiejniske grunde være pakket ind i de udleverede affaldsposer. ( Ejendommen leverer affaldsposer, ca. hver anden måned svarende til 60 dages forbrug. ) Glas, porcelæn, skarpe og spidse genstande, må ikke kastes i affaldsskakten, de skal anbringes i affaldsrummet, på en måde så de ikke er til fare for vore ejendomsfunktionærer. Storskrald ( papkasser, møbler og lignede ) må efter aftale med driftslederens anvisninger afleveres. Genstande må ikke henstilles i kældergange på offentlig vej / gård eller lign.. ( En mulighed er, at få ejendommens aflåste trailer stillet midlertidigt til rådighed ved bopælen.) 2. ALTANER. Altanerne skal holdes ryddelige, således at tøj, plastposer og lignende ikke virker skæmmende. Altanafløbet må ikke tilstoppes, bl.a. af hensyn til fare for frostsprængninger eller andre skader. Lejer skal med jævne mellemrum rense altanafløbet for blade m. v. Der må ikke tørres tøj på altanerne, hvis det hænger højt og er synligt udefra! Altankasser må opsættes, hvis de ikke er til fare eller gene. Husk at vanding kan give problemer. Det er vigtigt, at duer ikke kan slå sig ned på altanen. - Det ikke tilladt at fodre fugle! Af hensyn til de andre beboere og brandfare, så er det ikke tilladt at grille på altanen. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes på altaner, vinduer eller på trapper. 3. ANTENNER. Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med typegodkendte kabler og stik. En udvendig parabol / antenne eller loftantenne må ikke opsættes uden tilladelse. 4. ADGANG TIL BOLIGERNE. Driftslederen kan kræve, at få adgang til boligen for reparation af installationer, vandrør m.m.. 5. ADGANGSSTIER. Ved forurening af udendørs fællesarealer, er den pågældende pligtig omgående at rydde op efter sig. 6. BAD OG TOILET. Med et hensyn til godt naboskab og nattero, så bør der ikke bades i tidsrummet kl. 24:00 06:00. Undgå tilstopning af afløbsrøret! Vær opmærksom på, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, Vat, Avispapir og lignende må ikke skylles ud i toiletkummen.( Rens derfor jævnligt for hår ) Eventuelle utætheder i installationen bedes omgående meldt til ejendomskontoret Solnavej BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.V. Barnevogne, Cykler, Knallerter m.v. må ikke henstilles i og omkring indgangspartiet ved opgangen. Der skal være fri passage! Der må ikke opstå gene for andre. Benyt pladser og rum, indrettet hertil. Cykelkældre må kun benyttes af brugbare cykler. Der må ikke stå knallerter/ scooter / motorcykler. 8. BEPLANTNING. Beplantningen på fællesarealerne er til glæde for alle vore beboere! Vis derfor hensyn ved færdsel. Kun ejendommens funktionærer tilladt, at foretage beskæringer og lignende. 9. BILVASK. Må kun foregå på de ved ejendomskontoret, dertil afmærkede vaskepladser!

3 10. BRANDDØRE & DØRE MED DØRPUMPE. Alle Branddøre skal holdes lukket! Døre forsynet med en dørpumpe, skal være lukket og må ikke vedvarende holdes åbne af træstykker, sten eller andet. Udluftning i dagtimerne kan tillades. 11. DØRSKILTE. Navneskilte må kun opsættes på hoveddøren i en udførelse, som er godkendt af afdelingen. Reklamer, Malerier m.v. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. 12. EL - INSTALLATIONER. Vedligeholdelse varetages normalt af afdelingen. Hvis der sker uregelmæssigheder ved de tekniske installationer, så skal ejendomskontoret straks kontaktes. Ved fejlagtig behandling eller misbrug så må beboeren selv hæfte for udgifterne. Er der fejl på lejerens egne elektriske apparater Radio / Tv m.m. vil lejeren ligeledes også hæfte for udgifterne til et givet vagt udkald! 13. FODRING AF DYR. Det er forbudt, at Fodre fugle eller andre dyr ( Rotter / Mus ) ved udkastning af brød og lignende! 14. FORSIKRING. Det er meget vigtigt at have en husstands - eller familieforsikring. Lejeren bærer ansvaret for, at boligens wc / håndvask / vinduer er hele. Tegn eventuelt: glas / kumme forsikring. Før du tegner en forsikring, bør du spørge boligorganisationen / ejendomskontoret, om der er en kollektiv forsikring, eller om du på en anden måde allerede er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke en lejerens private indbo. Heller ikke vandskade på indbo, ved rør - eller radiatorsprængninger, samt opstemninger i kloakrør. Forsikringsskader på tredje mand, som lejer eller dennes husstand begår er lejerens ansvar. Til disse skader regnes f.eks. hærværk. Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at dette sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Dette er så nok ikke rigtigt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis træffer aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. 15. FORURENING. Ved forureninger af fællesarealer både inde - og udendørs, er det pågældende beboers pligt omgående, at rydde op efter sig. Der må hverken i lejligheden, kælderrum eller lignede steder kunne opbevares - eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. kan være til gene eller fare for afdelingen og beboerne. 16. FRAVÆR FRA BOLIGEN I EN LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være en god ide at underrette din nabo, ejendomskontoret eller en servicemedarbejder. som jo så kan holde boligen lidt under opsyn. 17. FREMLEJE. Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB`s Udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt.

4 18. FYRVÆRKERI. Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Fyrværkeri må kun afbrændes fra de store plæner og under en behørig kontrol, der skal altid søges en tilladelse hos Politi og ejendomskontor. 19. HAVEGRILL. Grilning på ude arealerne skal foregå så langt fra boligerne, at nødvendigt hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Benyt de dertil anlagte grillpladser på den store græsplæne. 20. HOBBYRUM. Hobbyrum skal renholdes af brugere og efterlades i pæn stand. Hobbyrum må ikke benyttes til opbevaring af møbler, tæpper og andet. Privat indbo henvises til kælderrum anvist ved indflytning. 21. HUSDYR. Det er ikke tilladt at holde husdyr eller have dem i pleje. Hjælpe og Førerhunde er dog undtaget! Hunden skal altid føres i snor på ejendommens område. Hjælpe og førerhunde henvises også til at benytte et hundetoilet, som er oprettet specielt hertil! Hvor ejendommens personale kan gøre rent! 22. HÆRVÆRK. Ved hærværk og ødelæggelser på ejendommen, rejses der erstatningskrav over for skadevolderen. 23. INTERNET. TV- stikket giver mulighed for, at tilslutte sig Internet via TDC. (Weeb speed) er for egen betaling. 24. INDEKLIMA. Luft ordentlig ud! Boligen ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Undgå fugtskader! Ved badning, madlavning, vask m.v. opstår der store mængder fugt. Fugtproblemer kan man undgå, hvis alle rum holdes ensartet opvarmet ved ca. 20 grader. Der bør dagligt luftes ud 2-3 gange i ca. 10 til 15 minutter. Luk ikke helt for varmen i de rum, som ikke benyttes. Indretning af boligen:. Det anbefales, at man ikke placerer tunge møbler, sofa, skabe, senge m.v tæt op ad ydervægge. Der bør være minimum 10 cm s afstand mellem væg og møbel. Muren er ikke isoleret, der dannes fugt med risiko for skimmelsvamp, når tunge møbler står tæt op mod muren. 25. INDKØBSVOGNE. Må ikke henstilles på afdelingens område. 26. KÆLDERRUM, PULTERRUM M.M. Disse rum er oprindeligt indrettet, som sikringsrum krævet i lovgivningen. Sikringsrum / pulterrum kan kræves ryddet med kort varsel. De skal være aflåst, og eventuelle vinduer lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds / eller soverum. Der må ifølge brandvedtægten ikke opbevares brandfarlige væsker i større mængder. 27. KOMFURER OG LIGNENDE. Du bør sætte dig ind i brugsanvisningen af de tekniske installationer for at få fuldt udbytte af disse. Spørg på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Opstår der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, bør ejendomskontoret straks kontaktes. Ved eventuelt misbrug eller fejlagtig betjening, så hæfter beboeren selv for de opståede skader!

5 28. LEG OG BOLDSPIL. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kælder, ved gadedør og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentligt gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og må ikke finde sted på afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne eller male graffiti på afdelingens træ og murværk. Skader på ejendommen eller på haveanlægget, - vil påføre et erstatningskrav. Det er ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne, og der må ikke spilles bold i opgange og gangarealer. Boldspil må kun foregå på de store plæner. Der er opsat legeredskaber til dette formål. 29. LÅSE. Ejendommen vedligeholder dørlåsen, som er monteret i døren, hvor der blev udleveret nøgler til ved indflytning! Ved ekstra dørlåse til lejemålet er den pågældende lejer pligtig, at vedligeholde disse. 30. MASKINER I BOLIGEN. Maskiner der kan medføre støjgener for andre beboere, f eks. vaskemaskiner / opvaskemaskiner og symaskiner, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen i fornødent omfang. Der skal altid søges om skriftlig tilladelse til opsætning på ejendomskontoret, før en opsætning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Vaskemaskiner / opvaskemaskiner skal altid stå på godkendte drypbakker. El-boremaskiner og værktøj, der afgiver direkte eller indirekte støj, må benyttes i tidsrummet: Mandag fredag: kl. 07:00 20:00 Lørdag: kl. 10:00 18:00 Søn - og helligdage: kl. 10:00 18: MANGLER. Hvis ingen har et kendskab til, eller tager sig af de mangler og skader, som jo altid vil opstå her i bebyggelsen, så bliver de selvfølgeligt ikke udbedret! Alle beboere bør derfor, hvis man har kendskab til sådanne ting give besked til ejendomsmesteren,. 32. MUSIK. Når radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.v. benyttes skal det ske under hensyntagen til naboerne. I sene de aftentimer bør der vises særligt hensyn, dæmp ned således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Musik / radio og tv m.v. må ikke være til gene for de andre naboer mellem kl. 23:00 og kl. 07:00. Også om dagen er det rart med fred og ro. Derfor er støjende adfærd forbudt. Ophold med megen snak eller støj på trapper, i gadedøre eller i kældergange kan være til gene for andre. Derfor er dette ikke tilladt. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj, efter kl. 23:00, og før kl. 07:00 eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder fest, som godt kan trække lidt ud. Musik gener må aldrig ske for åbne vinduer og døre. 33. OPKLÆBNING. Det er ikke tilladt, at opklæbe plakater og klistermærker m.m. på bygningsdele. Det koster et stort besvær og er meget bekosteligt, når den slags skal fjernes! Ved graffiti og ødelæggelser på ejendommen, rejses der derfor et erstatningskrav over for skadevolderen! Husk derfor, at fortælle og orientere dine børn om ordensreglerne her i Kildevænget!

6 34. PARABOLER. Regler for parabolantenner findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installations retten. Lejeren skal, for at få tilladelse til opsætning af parabol, skriftligt ansøge og fremsende kopi af forsikringspolice ( f.eks. en familieforsikring ) til ejendomskontoret inden installationen foretages! Lejeren vil efterfølgende få anvist en plads til opsætning samt et girokort til indbetaling af et depositum til retablering ved fraflytning. Lejeren vil så få tilladelse til at opsætte parabol på bagvæg af altan eller på altangulv.( Der gives ikke tilladelse til opsætning på væg facade, sidefacade af altan, - eller ud over altankant! ) Har en lejer uden tilladelse opsat en parabol, fremsendes en påmindelse fra boligselskabet om, at der skal ansøges om tilladelse til en opsætning. 35. PARKERING OG MOTORKØRSEL. Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Der må ikke parkeres, hvor der er Parkering Forbudt, markeret med gult. Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder. Last- (køretøjer på mere en 3,5 ton) og campingvogne, trailere og lignende samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene. Tomgangsdrift af motorer giver dårlig luft og støj, derfor er unødvendig tomgangsdrift ikke tilladt. Køretøjer må ikke speedes støjende op. 36. POSTKASSER / LÅSE. Postkasser vedligeholdes almindeligvis af ejendommen ved f.eks. hærværk og lignende. Mister en lejeren nøglerne til postkassen skal man selv rekvirere låsesmed. Postkassen er privat, ejendommen har ingen ekstra nøgler. ( det samme gælder for hoveddøren til lejemålet. ) 37. REKLAMER / SKILTNING. Reklamer og skilte, udover de godkendte navneskilte, må kun anbringes efter en skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. 38. RENHOLDELSE. Renholdelse af boligområder vedkommer alle beboere. Undgå derfor hen kastning af papir eller andet affald på fællesarealerne. Benyt de dertil opstillede affaldskurve. 39. SKADEDYR. Det er forbudt, at Fodre fugle eller andre dyr ( Rotter / Mus ) ved udkastning af brød og lignende! Hvis der ses Rotter, eller andre skadedyr i området, bør det straks bemærkes til ejendomskontoret. 40. TV / TELEFONI. Ejendommens antenneanlæg er tilsluttet ( TDC ) You See og indeholder den store TV - pakke. Ejendommens antenneanlæg giver ligeledes via ( TDC ) mulighed for tilslutning til IP telefoni. 41. TØRREGÅRDE / TØRRERUM. Ved flere vaskerier / tørrerum / tørregårde findes der nogle speciale regler. Disse regler er ophængt på de pågældende steder, og kan ændres, ved at beboerne indkaldes til et blokmøde. Tørregårdene må kun anvendes til deres formål. Vasketøj i tørregården bør hurtigst muligt fjernes når det er tørt!

7 Generelle regler ved brugen af tørrerum : Vaskes der fra kl til så skal rummet være tømt næste dag inden kl Vaskes der fra kl til så skal rummet være tømt næste dag inden kl Vaskes der fra kl til så skal rummet være tømt næste dag inden kl Aflåses tørrerummet, så skal en vaske lås, med tydelig mærkning af adresse benyttes. Tørrerum skal altid efter endt brug afleveres i en rengjort stand! Det er meget vigtigt, for et godt naboskab, at alle vaskereglerne de overholdes! 42. TRAPPER. Trappe og repos skal holdes frie, der må ikke stå flasker, fodtøj, legetøj, aviser, planter og lignende ting her. Beboerne skal selv feje under deres måtter og holde disse rene. 43. TOILET / KØKKEN. Vedligeholdelse / reparation eller udskiftning ved en normal slidtage af blandingsbatterier og cisterne, varetages af afdelingen. Hvis der ved en forkert behandling sker skader på vaske og wc. eller toiletbræt, så er det for lejerens egen regning! 44. VANDFORBRUG. Vand er blevet meget dyrt! Hvis dit toilet begynder at Stå & løbe eller en vandhane den ikke længere lukker helt tæt. Kontakt omgående ejendomskontoret og få dette udbedret. Vedligeholdelse / reparation eller udskiftning varetages af afdelingen. Man skal ikke selv betale! 45. VASK OG TØRRING. Ejendommens vaskerier, må kun benyttes af ejendommens beboere. Bemærk! Børn under 15 år må ikke benytte vaskerierne, - uden opsyn fra en voksen. Vaskerummene må kun benyttes i tiden: kl. 07:00 til 20:00 Søn- og helligdag kl. 09:00 til 20:00 Beboerne skal respektere ordensregler og vaske tider. Samt være færdige til tiden! Det er ikke tilladt, at tage andres vaske tur, når en lejer, som står for vaske tur endnu ikke er startet! Man kan jo være på vej, forsinket, syg eller andet! Kontakt derfor først den pågældende lejer for at få en aftale! Adressen står på vaske låsen! Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. Disse regler kan ændres, ved at indkalde til et blok råd. Vaske lås må kun udleveres af ejendomskontoret. Der må kun bruges en lås pr. lejemål. Skader sket på tekstiler under brug af vaskeriet og maskinerne er ejendommen uvedkommende. Egen vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler, må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. Maskinerne må kun benyttes i tidsrummet kl. 07:00 20:00 Tøj, som hænges til tørre samt luftning af sengetøj kan foregå på altaner blot dette ikke er synligt udefra. Det skal derfor holdes under overkanten af altanen. 46. VINDUER OG DØRE. Døre forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke vedvarende holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller lignende. Kælderrum skal være aflåste, og vinduer skal holdes lukkede. Vinduerne til den enkelte beboers overladte lokaler, herunder pulterrum og kælderrum, skal af beboerne holdes forsynet med hele ruder.

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. for. 3201-0 - Højebo. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. 3201-0 - Højebo. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Side 1 af 12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er

Læs mere

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8. Sallinghus Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Mørkhøjvænge. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3206-6 - Mørkhøjvænge

Husorden. for. Mørkhøjvænge. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3206-6 - Mørkhøjvænge for Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden. For. 4701-6 Stationsgården. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. 4701-6 Stationsgården. Ballerup Ejendomsselskab For Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For SKYTTEVÆNGET SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For SKYTTEVÆNGET SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For SKYTTEVÆNGET SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For. 4712-9 Skotteparken. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. 4712-9 Skotteparken. Ballerup Ejendomsselskab For Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8.

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8. For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: Kab@ kab-bolig.dk. Hjemmeside: www. Kab-bolig.dk 1 GENERELT Byggeriet Søndermarken er en af 17 ejendomme i den selvejende organisation Frederiksberg

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden. For ELLEPARKEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ELLEPARKEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER revideret 16.12.2008 For ELLEPARKEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 revideret 16.12.2008 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. for Kilometergården. i Herlev Boligselskab

Husorden. for Kilometergården. i Herlev Boligselskab for Kilometergården i Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side.

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side. H U S O R D E N Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014 4010-9 Lille Friheden Husorden / 2014 Side. 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALD... 4 3. ALTANER, TERRASSER OG HEGN OMKRING

Læs mere

Husorden. For. Thorsgård. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Thorsgård. Høje-Tåstrup Boligselskab For Thorsgård Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden LOLLIKHUSE. For. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3013-2 Lollikhuse Godkendt på afdelingsmødet den 26.

Husorden LOLLIKHUSE. For. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3013-2 Lollikhuse Godkendt på afdelingsmødet den 26. For LOLLIKHUSE Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

HUSORDEN. PAB afdeling 20

HUSORDEN. PAB afdeling 20 HUSORDEN PAB afdeling 20 Godkendt på afdelingsmødet 29-09-2014 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 3 ÆNDRINGER I HUSORDEN... 3 GENERELT... 3 VEDLIGEHOLDELSE AF LEJLIGHEDEN...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere