UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN Uddrag og vurderinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger"

Transkript

1 UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN Uddrag og vurderinger

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 OVERSIGT OVER MODTAGNE INDLÆG 5 UDDRAG OG VURDERINGER 9 BILAG - INDKOMNE INDLÆG 35 UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

3 INDLEDNING Esbjerg Byråd vedtog d. 17. juni 2013 at sende Forslag til Kommuneplan i offentlig høring. Byrådet sendte forslaget i høring fra d. 8.juli 2013 til og med d. 20. september Offentliggørelsen skete i henhold til planloven med annoncering på nettet og i de lokale aviser. Kommuneplanforslaget indeholdt følgende dokumenter: Hovedstruktur med redegørelse og tilhørende temakort Forandringsrapport med tilhørende forandringskort Rammedel med tilhørende rammekort Beskrivelse af lokalområder Tids- og rækkefølgeplan Miljøvurdering Følgende baggrundsrapporter var vedlagt kommuneplanforslaget som bilag: Analyse af detailhandelen juli 2009 Analyse af detailhandelen juli 2012 Planlægning for turisme Landskabskarakteranalyse Jordbrugsanalyse I høringsfasen er der blevet afholdt tre offentlige møder om det udsendte Forslag til Kommuneplan Det første offentlige møde blev afholdt i Esbjerg den 29. august, herefter fulgte to lignende møder i henholdsvis Bramming den 5. september og 9. september. I alle tre tilfælde deltog udvalgsformanden fra Plan & Miljøudvalget, direktøren for Teknik & Miljø, planchefen, kontorchefen for Kommune- og Byplan og teamchefen for Kommuneplan & Klima. Herudover deltog et skiftende antal byrådsmedlemmer i de tre møder. Ved fristens udløb var der modtaget 34 skriftlige indlæg. Disse indlæg er sammen med et tematisk resumé af borgermøderne gengivet som bilagsmateriale i bilag til Uddrag og Vurderinger bagerst i rapporten. Blandt indlæggene er en indsigelse fra Miljøministeriet. Det er staten, her i form af Naturstyrelsen under Miljøministeriet, der har til opgave at sikre det overordnede planhensyn og de statslige interesser i planlægningen. Opgaven består blandt andet i, at Naturstyrelsen har pligt til at gøre indsigelse mod et kommunalt planforslag, hvis det strider mod de overordnede statslige interesser. Foreligger der en statslig indsigelse mod et kommuneplanforslag, kan kommunalbestyrelsen først vedtage kommuneplanen endeligt, når der er opnået enighed med den statslige myndighed om de nødvendige ændringer. De øvrige indlæg er at betragte som bemærkninger eller ideer til kommuneplanlægningen. Alle indlæg vurderes i forhold til relevans for kommuneplanen samt for de muligheder for justeringer af kommuneplanforslaget som indlægget kan medføre. DEL 1 UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

4 LÆSEVEJLEDNING Uddrag og Vurderinger har til formål at forklare hvor, hvorfor og hvordan der er sket ændringer i forhold til Forslag til Kommuneplan Indlæg fra andre myndigheder gennemgås i starten af rapporten, herefter følger borgernes bemærkninger. Uddrag og vurderinger af borgernes bemærkninger er sorteret efter kommuneplanforslagets kapitelstruktur. Der er kun medtaget de kapitler fra kommuneplanforslaget som der er bemærkninger til. Der foretages et uddrag af hver bemærkning med en efterfølgende vurdering af bemærkningen. Til slut anføres den præcise ændring som en bemærkning eventuelt fører til i forhold til det fremlagte Forslag til Kommuneplan Skemaet på næste side, hjælper til at få et hurtigt overblik over, hvem der har indsendt bemærkninger, hvad bemærkningerne handler om og hvor i rapporten bemærkningerne behandles. Alle indlæg er nummereret og genfindes i rapporten med dette nummer. Bilaget består af de skriftlige henvendelser som indlægsholderne har sendt til Esbjerg Kommune med bemærkninger til kommuneplanforslaget samt resuméet for de tre borgermøder i høringsperioden. Bilaget indledes med en indholdsfortegnelse, der gør det muligt at navigere rundt blandt indlæggene. UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

5 OVERSIGT OVER MODTAGNE INDLÆG Indlæggene gengives i kopi af originaldokumenterne i: Bilag - indkomne indlæg Indlægsnummer Indlægsholders navn og i kursiv en kort opsummering af indlæggets indhold 1 Resumé af borgermøder i Bramming, Ribe og Esbjerg Der er bemærkninger til en række temaer. De fleste bemærkninger blev besvaret på møderne. Størstedelen af bemærkningerne henvender sig ikke til kommuneplanen. Uddrag og vurderinger forholder sig følgelig kun til bemærkninger til kommuneplanen, som ikke blev besvaret på møderne: ønske om forbedrede muligheder for storparceller; trafikal infrastruktur omkring biogasanlæg og store husdyrbrug; placering af biogasanlæg ved Korskroen; kortmarkeringer af nationalpark og verdensnaturarv; tekst om lystfiskeri. Der foretages uddrag og vurdering af indlægget på side: 19, 20, 30, 33 2 Kopenhagen Fur. Kopenhagen Rådgivning ved Vibeke Hagelskær Lund Agro Food Park 15, 8200 Århus N på vegne af Jørgen Mathiesen, Østre Tovrupvej 8, 6705 Esbjerg Ø Protesterer mod arealer til fremtidig byzone omkring , 35 3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ved Jens Henrik Sørensen, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring Ønsker tilføjet bemærkning om afmærkning af vindmøller. 30, 31 4 Jysk Landbrugsrådgivning ved Per Vinther, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Ændringsforslag til retningslinier i kapitlerne om jordbrugsområder med henblik på at sikre landbrugsområder en større administrativ beskyttelse for fortsat anvendelse til landbrugsdrift; Ændringsforslag til retningslinie i kapitlet om stilleområder for at undtage landbruget fra de nævnte anlæg og aktiviteter; Ændringsforslag til retningslinier i kapitlet om landskabet med henblik på at sikre landbrugets muligheder for etablering af barjordsprojekter og udbygning af eksisterende bygningsmasse Kasper Tykgaard Hansen (ingen adresse) Ønsker ændring til tæt-lav i boligområde i Bramming 19, 20 6 KFUM og KFUK i Esbjerg ved Christian Bendixen, Kirkegade 70, 6700 Esbjerg Ønsker ændring i KFUM-karréen, der muliggør boligbyggeri 19, 20 7 Jysk Landbrugsrådgivning, Jysk Marsk og Miljø ved Mette Ibsen-From. John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø på vegne af Aksel Johnsen, Mølleskovvej 1, 6990 Gørding Ønsker udlæg til erhverv i Gørding flyttet længere mod øst. 22, 23 UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

6 8 LandSyd. Landinspektører ved Søren Nordby. Kronprinsensgade 68, 6700 Esbjerg Ønske om at fortætningsstrategien forholdes til trafikale forhold lokalt; Anmodning om udarbejdelse af lokalplan 19, 21 9 VisitEsbjerg ved Henrik Vej Kastrupsen. Skolegade 52, 6700 Esbjerg Ønsker at muligheden for at oprette autocamperpladser ved Esbjerg fremgår af kommuneplanen Sønderris Lokalråd ved Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V Foreslår at ændre arealanvendelse for område ved Sønderris reserveret til byformål til grønt byområde. 19, Francis Thomas, Hasselvej 6, 6705 Esbjerg Ø Forslagssamling med 21 forslag til udvikling af Esbjergs byrum og grønne områder; Ønsker Sædding udviklet som en ny og moderne bydel; Ønsker udbygning af jernbaneforbindelse til Hamborg og Thisted. 15, 16, 19, 21, 25, 31, Energiparken ApS ved Henning Vind (ingen adresse) Protesterer mod udskydelse af udbygning af boligområde til , Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/ S ved Morten Budtz, Skolegade 85, 6701 Esbjerg Ønsker ændring i udbygningsrækkefølgen i i Andrup. 35, Energinet.dk ved Jørn Hougaard Sørensen, Mosevej 3, 6040 Egtved Ønske om tydeliggørelse af tracé til fremtidig gastransmissionsledning DONG Energy ved Solveig F. Jørgensen, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg Protester mod fastsættelse af generelle støjkrav; Protest mod nye rekreative områder nær DONG Energy Esbjergværket. 25, University College Syddanmark ved Christian Abildgaard, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Opmærksomhedspunkt omkring udbygning af campus på Degnevej Bramming HHI ved Jørgen Søgaard Madsen, Advokathuset Bramming, Nørregade 22, 6740 Bramming 22, 23 Protesterer mod ændring af miljøklassificering af erhvervsområde i Bramming. 18 INVO Ejendomsinvest ved Jesper Kelly Innes (ingen adresse) Foreslår opdeling af lokalcenter Jerne Centerområde i to dele 15, RM Group Holding A/S ved Ole Jørgensen, Dagmarsgade 17, 6760 Ribe Protesterer mod arealanvendelsen Hovedcenter med små butikker i Ribe 15,17 UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

7 20 BERIMA Injection Moulding ved Benny Chr. Nielsen, Tøndervej 3, 6760 Ribe Ønsker område ved Øster Vedsted udlagt til lettere erhverv 22, Friluftsrådet kreds Sydvestjylland ved Henrik Hansen (ingen adresse) Tilfredshed med fokus på rammer for friluftsaktiviteter, sundhed som tema samt prioritering af adgang til naturområder; Ønsker konkret opfølgning af tidligere løfter; Ønsker stiplan; Ønsker præcis udpegning af områder til skovrejsning; Ønsker en friluftsstrategi 26, Bech Bruun ved Hanne Mølbeck, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø på vegne af Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S Protesterer mod ændringen af kajarealerne på Dokken fra centerområde til havneerhverv; Savner en redegørelse for placering af risikovirksomheder 15, René Frahm, Saturnvænget 1, 6710 Esbjerg V Foreslår udbygning af Sønderris før udbygning af Guldager. 19, Arkitektfirmaet Tegnestuen Oksbøl ved Peter Nygaard, Nørregade 1, 6840 Oksbøl Forslag til udstykninger i Bryndum samt eventuelt perspektivområde i Bryndum; Forslag til udstykning i Tarp. 20, Guldager Lokalråd ved Jørn Gade Petersen (ingen adresse) Ønsker fremskyndelse af boligudbygning i og ved Guldager. 20, Michael Aarhus Friis, Ribevej 48, 6740 Bramming 25 underskrifter i underskriftsindsamling med teksten: Vi ønsker at bevare det nuværende miljø i området og protesterer mod, at Esbjerg Kommune vil placere nye miljøklasse 3-5 virksomheder i området. Mæglergade 1A bør anvendes til bolig, som øvrige ejendomme i Mæglergade Lokalråd Ribe Midt ved Niels Frederiksen (ingen adresse) Til Helhedsplanen: Ved Skibbroen skal der vælges mellem et vandmiljø på naturens betingelser eller et maritimt/turistmiljø; Forslag om stisystem fra Ribe til Kammerslusen; Forslag om skiltning ved indfaldsveje til Ribe 33, INVO Ejendomsinvest ved Jesper Kelly Ines (ingen adresse) Foreslår en mindre udvidelse af centerområde i Tarp. 16, Tønder Kommune ved Bente Nielsen, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Høringssvaret er sendt til behandling i Tønders kommunalbestyrelse Jørn Bonde, Storegade 73, 6740 Bramming Underskriftsindsamling med teksten: Vi ønsker at bevare det nuværende miljø i området og protesterer mod, at Esbjerg Kommune vil placere nye miljøklasse 3-5 virksomheder i området. Mæglergade 1A bør anvendes til bolig, som øvrige ejendomme i Mæglergade. 33, 34 UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

8 31 PostNord AB, Group Real Estate ved Linda Boye-Krabbe, Bernstorffsgade 36, 4. sal, 1566 København V Foreslår rammeanvendelsen i ændret fra serviceområde til hovedcenter med erhverv. 16, 17, Region Syddanmark, Regional Udvikling, Strategi og Analyse ved Kasper Hove Pedersen, Damhaven 12, 7100 Vejle Ønsker fortsat god dialog og samarbejde med Esbjerg Kommune. Ingen bemærkninger Danmarks Naturfredningsforening i Esbjerg ved Leif Wagner Jørgensen (ingen adresse) Ønsker trykt udgave; Tilfredshed med forandringsrapport; Kraftig protest mod udvidelse af erhvervsområder langs motorvejen; Kraftig protest mod det foreslåede reservationsområde til boliger øst for Kongeåvej i Gredstedbro; Tilfredshed med arbejdet med de grønne strukturer; Tilfredshed med kommunens sammenhængende overvejelser om udbygningsmuligheder i landsbyer og mellembyer; Protest mod udstykning af grunde i Sjelborg; Tilfredshed med jordbrugsanalyse og planlægning for store husdyrbrug 20, 21, 23, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Tværgående planlægning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Indsigelse mod følgende: arealudlæg langs motorvejen, detailhandel (skemaopdateringer + kortmateriale med tydeligere afgrænsninger af centerområder), naturinteresser (udpegning af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser) og udpegninger til store husdyrbrug Torben Thorsen, Rahbeks Allé 35, 6700 Esbjerg Forslag til anden placering af erhverv langs motorvejen; Forslag om etablering af en begravelsesplads til kæledyr; Forslag om placering af nye cykelstier og flere pumpestationer til cykler. 23, 24, 25, 31, 32 UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

9 UDDRAG OG VURDERINGER Uddrag og vurderinger af indkomne indlæg. UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

10 BEMÆRKNINGER FRA MYNDIGHEDER NATURSTYRELSENS INDSIGELSE UDDRAG AF INDLÆG: 34 Naturstyrelsen gør indsigelse mod Esbjerg Kommunes udlæg af nogle af de nye erhvervsarealer langs motorvejen. Indsigelsen begrundes i at udlæg af transporttungt erhverv i disse områder strider mod statslige interesser, da arealerne ikke kan betragtes som byvækst indefra og udad, og da arealerne ikke er i direkte tilknytning til en eksisterende by eller bysamfund. Naturstyrelsen har konstateret, at det ikke indenfor høringsperioden har været muligt at opnå fuld enighed med Esbjerg Kommune om følgende: detailhandel. Der har ikke kunnet opnås enighed om Esbjerg Kommunes detailhandelsstruktur, herunder afgrænsningen af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særligt pladskrævende varer, aflastningsområder samt rammer for områder, der udlægges til butiksformål. en tidsplan for udpegningen af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser. de udpegninger til store husdyrbrug, hvor der er sammenfald med landskabsinteresser. Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen har haft en efterfølgende dialog om emnerne, og på den baggrund frafalder Naturstyrelsen indsigelsen mod forslag til Kommuneplan for Esbjerg Kommune. Frafald af indsigelsen sker under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Naturstyrelsens opdaterede notat af 5. november vedrørende ændringer og suppleringer. VURDERING 34 Esbjerg Kommune har været i tæt dialog med Naturstyrelsen om: Nye arealudlæg til transporttunge erhverv ved motorvejen. Område og Udvidelse af bydelscenter Vesterbyen med og UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

11 Der er fra Esbjerg Kommunes side blevet fremført argumentation for områderne, der dog ikke har vist sig at være stærk nok til at undgå indsigelsen. Der vurderes ikke at kunne fremføres yderligere argumenter. Esbjerg Kommune har efter dialog med Naturstyrelsen kunnet beholde følgende foreslåede områder langs motorvejen: og Område udgør en udvidelse af Esbjerg Kommunes erhvervsområde langs motorvejen. Område reserveres til transporttunge erhverv med tilknyttede kontorfaciliteter. Tids- og Rækkefølgeplanen sikrer, at erhvervsområder langs motorvejen bebygges indefra og ud. Område ændres fra jordbrugsområde til offentligt område, hvilket sikrer lufthavnens udvidelsesmuligheder ved at give mulighed for etablering af nye virksomheder, der har brug for direkte adgang til lufthavnens infrastruktur på airside. Der kan være tale om lufthavnens egne udbygningsmuligheder, eller eksterne virksomheder, som f.eks. fragtvirksomheder, speditører eller nye luftfartsselskaber. Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen har herudover været i dialog om en tidsplan for udpegningen af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser samt om udpegningen til store husdyrbrug. Hvad angår den potentielle natur har fokus været på at sikre tilstedeværelsen af potentiel natur i kommuneplanen samt at sikre en opgradering af området ved næste kommuneplanrevision. I forhold til udpegningen til store husdyrbrug har fokus for dialogen været at sikre en friholdelse af kystnærhedszonen, værdifulde landskaber, større uforstyrrede landskaber, større sammenhængende landskaber samt OSD/NFI for udpegningen. Landskabsudpegningerne i Esbjerg Kommune er under revision, hvilket forventes at give ændringer i udpegningerne i den kommende planperiode. TEKNISKE ÆNDRINGER Esbjerg Kommune har diskuteret en række tekniske detaljer på plads med Naturstyrelsen. Dialogen har medført at der er sket: En tilføjelse af en retningslinie om trafikbetjening af dry port-areal mellem motorvejen og Andrup. Retningslinien tilføjes kapitlet om trafik. En tilføjelse af et kort over afgrænsningen af centerstrukturen i Esbjerg by til hovedstrukturens retningslinie om centerstruktur. I de relevante retningslinier henvises der til dette kort. En tilføjelse af et skema over områder til butikker med pladskrævende varegrupper til hovedstrukturens redegørelse. En tilføjelse til rammedelsteksterne om bydelscentre, lokalcentre og pladskrævende varer om at oplysninger om enkeltområdernes arealer til detailhandel er anført i skemaer i hovedstruk- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

12 turens redegørelsesdel. En tilføjelse til retningslinien om aflastningscentre med den samlede ramme til butiksformål i aflastningsområdet Esbjerg Nord. En justering af retningslinieteksten om store udvalgsvarebutikker, der skal ligge i Esbjergs aflastningscenter eller bymidte. En rettelse af begrebet jordbrugsparceller til begrebet store parceller samt en justering af redegørelsesteksten om storparceller. En tilføjelse til retningslinien om forsøgsvindmøller over 150 meter om, at Naturstyrelsen skal give tilladelse til planlægning for området. En tilføjelse til kapitlet om klimatilpasning om at klimatilpasningsplanen sendes i høring i december En tilretning af retningslinien om risikoerhverv i det åbne land. En tilretning af kommuneplanens kort med henblik på sikkerhedszoner og planlægningszoner omkring risikovirksomheder. De områder, hvor den tekniske ændring har en politisk betydning bliver beskrevet og vurderet grundigere senere i rapporten under de relevante tematiske overskrifter. FORSLAG TIL ÆNDRINGER Indsigelsen til de nye erhvervsområder langs motorvejen ( og ) og indsigelsen mod udvidelsen af bydelscenter Vesterbyen ( og ) medfører at arealerne forbliver uændrede i forhold til Kommuneplan Dialogen om udpegningen af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser medfører at Esbjerg Kommune indarbejder tekst og kort fra Regionplan 2016 om naturområder og at Esbjerg Kommune senest i forbindelse med kommuneplan vil foretage en ny og forbedret udpegning af de potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, hvor der sondres mellem netop potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder. Dialogen om udpegningerne til store husdyrbrug medfører en revision af udpegningerne i forslaget således at kystnærhedszonen, værdifulde landskaber, større uforstyrrede landskaber, større sammenhængende landskaber samt OSD/NFI friholdes for store husdyrbrug. På den baggrund, og med indarbejdelsen af de ovenfor nævnte tekniske ændringer, frafalder Naturstyrelsen indsigelsen mod Esbjerg Kommunes kommuneplanforslag. UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

13 REGION SYDDANMARKS BEMÆRKNINGER UDDRAG AF INDLÆG: 32 Region Syddanmark bemærker at Esbjerg Kommunes forslag til kommuneplan er i god overensstemmelse og korresponderer aktivt med den Regionale Udviklingsplan samt at den flugter godt i forhold til nationale og internationale mål, som f.eks. Vækstplan for det Blå Danmark. Region Syddanmark peger herudover på eksisterende platforme for samarbejde og dialog samt mulige fremtidige samarbejder og inviterer til fortsat dialog og samarbejde om udviklingen i Syddanmark. VURDERING 32 Esbjerg Kommune mener, på linie med Region Syddanmark, at den Regionale Udviklingsplan og Kommuneplan supplerer hinanden godt og at der er mange flader for udvikling af samarbejdet. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

14 TØNDER KOMMUNES BEMÆRKNING UDDRAG AF INDLÆG: 29 Tønder Kommune har fremsendt et høringssvar til Esbjerg Kommunes kommuneplanforslag til byrådsbehandling i Tønder Kommune. VURDERING 29 Det byrådsbehandlede høringssvar er ikke modtaget. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

15 BEMÆRKNINGER FRA BORGERE CENTEROMRÅDER UDDRAG AF INDLÆG: 11 Indlægget foreslår at parkeringspladserne i Borgergade erstattes med spændende bolig- og forretningsbyggeri, så Borgergade kan blive endnu en spændende handelsgade i bymidten. De eksisterende parkeringspladser flyttes i parkeringskældre under det nye byggeri. Ved at bebygge parkeringspladserne mener indlægsholder ligeledes at der skabes en bedre sammenhæng mellem bymidten og havnen. 18 I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanforslaget skiftede en del centerområder anvendelse fra bydelscenter til lokalcenter. Dette var også tilfældet for centerområderne langs Strandby Kirkevej, der blev samlet i lokalcenter Jerne Centerområde. En indlægsholder foreslår at dette nye lokalcenter bliver opdelt og koncentreret i to lokalcentre; ét placeret ved Jagtvej og et andet placeret ved Kvaglundvej. Indlægsholder begrunder dette med, at det foreslåede centerområde overlapper to forskellige bydele og dermed også to forskellige indkøbsmønstre. Indlægsholder vil undgå bilbaseret trafik til indkøb ved at det tæt befolkede område bliver godt forsynet med butikker, der kan betjene nærområderne. Indlægsholder peger på at den østlige ende af bydelen har et varieret butiksudbud, mens den vestlige ende ved Kvaglundvej er underforsynet med butikker. 19 Indlægget advarer mod, at den nye arealanvendelse hovedcenter med små butikker, der kun giver mulighed for butikker på op til 500 m 2, vil udelukke al udviklingen af forretningslivet i Ribe. Indlægsholder vurderer med afsæt i sin egen ejendom, Saltgadehus på Saltgade 10, at ejendomme i Ribe bymidte vil falde kraftigt i værdi som følge af denne bestemmelse. 22 Indlægget peger på at kommuneplanforslaget er udtryk for et usædvanligt og uventet holdningsskifte fra kommunens side i relation til byudviklingen i center- og erhvervsområdet Dokken ved Dokhavnen. Indlægsholder peger på at den udvikling af området som indlægsholder har stået for er sket under den forudsætning, at Dokken var omgivet af havnearealer, der efter kommunens opfattelse ikke blev udnyttet eller kun vanskeligt kunne udnyttes. En forudsætning som indlægsholder er blevet bekræftet i gennem kommunens hidtidige planlægning for området både hvad angår kommuneplan, lokalplan og senest Plan for sammenhæng Esbjerg Havn og By. Indlægsholder peger på at kajarealerne er udlagt til havneaktiviteter i lokalplanen, men at retningslinierne ikke efterleves, hvilket medfører store gener, især i forhold til støj, for brugerne af kontorbygningerne på Dokken. Indlægsholder peger på at både opførte og planlagte bygninger, også udenfor lokalplanens område, ligger meget tæt på eller inden for det område, der ifølge kommuneplanforslaget skal overgå fra centerområde til havneerhverv, og i flere tilfælde vil der kunne foregå støjende havneaktiviteter nærmest op ad bygningens facader. Indlægsholder stiller sig undrende overfor, at Esbjerg Kommune med kommuneplanforslaget ønsker at tilskynde til yderligere havneaktivitet på Dokken, særligt når Dokken i gældende og tidligere kommuneplaner har været medregnet til Esbjergs bymidte og ikke til havnearealerne. Indlægsholder har den opfattelse, at kommuneplanforslaget på dette punkt er i strid med Naturstyrelsens principper for god planlægning for havne og havneanlæg, jf. Naturstyrelsens notat af 1. juni Indlægsholder refererer fra notatet, at kommuner skal basere planlægningen på miljømæssige helhedsbetragtninger, hvilket bl.a. indebærer, at miljøgodkendelser og planbestemmelser skal ses i sammenhæng og i et langsigtet udviklingsperspektiv. Notatet peger således, ifølge ind- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

16 lægsholder, på, at der desuden bør skabes bufferzoner omkring havnen, der minimerer potentielle miljøkonflikter mellem by og havn på kort og langt sigt. Indlægsholder mener på den baggrund, at Esbjerg Kommune fjerner bufferzonen og øger risikoen for miljøkonflikter til skade for såvel byudviklingen som havnedriften, når kajarealerne udlægges til havneaktiviteter i kommuneplanforslaget. 28 Indlægget foreslår en udvidelse af centerområdet i Tarp med adressen Bakken 9, 6715 Esbjerg N. Indlægsholder vil med inddragelse af denne matrikel i centerområdet kunne få plads nok til at realisere et planlagt projekt. 31 Indlægget ønsker, at der sker en ændring i arealanvendelsen for (Banegårdsposthuset), der ligger i Esbjergs bymidte og i dag er udlagt som serviceområde. Indlægsholder foreslår en ændring af arealanvendelsen til hovedcenter med erhverv således at der i området kan etableres detailbutikker og en lang række andre funktioner. Indlægsholder mener, at en sådan ændring vil harmonere med det kommende indkøbscenter på nabogrunden og vil fremtidssikre området med henblik på at Esbjerg er en by i rivende udvikling. VURDERING 11 Esbjerg Kommune har i en årrække arbejdet for at koncentrere detailhandelen i Esbjergs bymidte. Byggeriet af shoppingcentret Broen skal understøtte og styrke bymidtens tiltrækningskraft, fordi Broen tilbyder et indendørs handelsmiljø, der kan supplere gågaden. Broen ligger herudover rigtigt i forhold til hvor tyngden i Esbjergs handelsmæssige bymidte skal findes i fremtiden. En udvidelse med en handelsgade mere i bymidten i form af Borgergade vurderes ikke at underbygge arbejdet med at koncentrere bymidten. 18 Forslaget om at dele centerområderne langs Strandby Kirkevej op i to definerede lokalcentre er en videreførelse af kommunens arbejde med Esbjergs centerstruktur. I kommuneplanforslaget fremtræder Jerne Centerområde som et meget langstrakt center, hvor der kun foregår en mere samlet butiksaktivitet i den østlige ende. Hele midterstykket af centerområdet består af boliger og få, ret små butikker. Under udbygningen af Strandby Kirkevej og Jerne i øvrigt i 50 erne og 60 erne var der tænkt centerkonstruktioner ind i hver ende af Strandby Kirkevej for at betjene denne tæt befolkede bydel. Indlægsholders forslag vil således genetablere den oprindelige detailhandelsstruktur i området. Indlægsholderens forslag vurderes godt begrundet og som et forslag, der kan gennemføres uden ny høring. Det skyldes primært at en ændring af centerområdets midterstykke til boligområde ikke medfører større ændringer for grundejerne i området. En fremtidig udvikling med butikker i dette område er stadig mulig både fordi der kan placeres butikker på op til 500 m 2 i alle boligområder og fordi Strandby Kirkevej er en støjbelastet vej, hvor Esbjerg Kommune tillader etablering af dagligvarebutikker på op til m 2. En fremtidig etablering af en sådan noget større butik i dette midterstykke vil dog skulle afvejes i forhold til de to lokalcentre i hver ende af Strandby Kirkevej, hvor handelen for fremtiden ønskes koncentreret. De eksisterende butikker i området er små og vil uden problemer kunne fortsætte som butikker i et boligområde. UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

17 19 Advarslen om at den nye bestemmelse om hovedcenter med små butikker vil ødelægge udviklingen for handelslivet i Ribe, må ses som ubegrundet, i al fald i forhold til indlægsholders ejendom, der ligger udenfor det areal, hvor bestemmelsen er gældende. Bestemmelsen gælder kun Ribes middelalderbykerne som det ses på nedenstående kort. Område hvori bestemmelsen hovedcenter med små butikker er gældende. Det vurderes, at den eksisterende bevaringsværdige og fredede bygningsmasse samt de sårbare bevaringsværdige byrum indenfor den viste afgrænsning ikke vil kunne bære placering af butikker med mere end 500 m Esbjerg Byråd har til stadighed fokus på at by og havn skal sikres de bedst mulige udfoldelsesmuligheder. Ændringen af kajarealerne på Dokken udgør i den sammenhæng en formalisering af, at kajarealerne er havneareal. Dette giver ikke frit slag for, at eventuelle havneaktiviteter kan tilsidesætte miljøbeskyttelsesloven. Støjbeskyttelsen af centret er den samme som er gældende i lokalplanen for området. Ændringen er således ikke udtryk for at Esbjerg Kommune ændrer kurs i forhold til udviklingen af Dokken. Der arbejdes eksempelvis stadig aktivt med etablering af Landgangen og i kommuneplanforslaget er muligheden for pladskrævende varer på Dokken taget ud, netop for at understrege områdets bymidtekarakter. 28 Forslaget om udvidelsen i Tarp kræver en kommuneplanændring med dertil hørende offentlig høring, da en ændring fra boligområde til centerområde potentielt vil medføre nye vilkår for de berørte grundejere. 31 Esbjergs bymidte er opdelt i forskellige rammeanvendelser, der har til formål at sikre en udvikling, der samlet set gavner hele bymidten. Rammeanvendelserne understøtter således hver for sig og sammen arbejdet med at fastholde en funktionel og attraktiv bymidte. Serviceområder har til formål at betjene bymidtens handelsmæssige, kulturelle og sociale funktioner, her primært i form af parkeringsarealer og parkeringshuse. Serviceområder fungerer samtidigt som en bufferzone mellem hovedcentret og havnen mellem miljøfølsom og miljøbelastende anvendelse. Indlægget peger på at en ændring af område til en hovedcenter-anvendelse vil harmonere bedre med det kommende indkøbs- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

18 center på nabogrunden. Dette vurderes som værende korrekt, da områdets oprindelige funktion, hvor banegårdsposthuset fungerede som buffer mellem jernbanestøjen og boliger, forsvinder med bygningen af indkøbscentret. Områdets status bør derfor tages op til overvejelse ved næste revision af kommuneplanen. FORSLAG TIL JUSTERING Forslaget om at opdele centerområdet langs Strandby Kirkevej følges. Forslaget medfører oprettelsen af et afgrænset lokalcenter ved navn Centerområde ved Kvaglundvej i Strandby Kirkevejs østlige ende ligesom der sker en anden afgrænsning af Det er disse to ændringer som fremgår af nedenstående kort Centerområde ved Kvaglundvej Centerområde ved Strandby Kirkevej Centerområde ved Strandby Kirkevej ( ) indgår sammen med Centerområde Jerne ( ) i lokalcenter Jerne centerområde. Boligerne langs Strandby Kirkevej ændrer arealanvendelse fra centerområde til lavt boligområde og lægges ind under de bagvedliggende boligområder og Den nye afgrænsning af disse boligområder helt op til Strandby Kirkevej fremgår af nedenstående kort Ændringen konsekvensrettes i skemaet over bruttoetagearealer i lokalcentre. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

19 BOLIGOMRÅDER UDDRAG AF INDLÆG: 1 Indlægget ønsker forbedrede muligheder for storparceller. 5 Indlægget ønsker at få ændret anvendelse for matrikler i område i Bramming. Anvendelsen ønskes ændret til boligformål som tæt/lav samt 1 etage med udnyttet tagetage. 6 Indlægget ønsker en ændring af (KFUM-karreen). I kommuneplanforslaget har området fået ændret arealanvendelse til institutioner en arealanvendelse, hvor der kun kan etableres boliger, der har tilknytning til områdets institutioner. Indlægsholder ønsker områdets anvendelse ændret, så der kan etableres ungdomsboliger, kollegium, institutioner, ungdomsklub, kontorer, café og så foreningen fortsat kan drive foreningsarbejde. 8 Indlægget peger på problemstillinger ved fortætningsstrategien i en del af område ( ) ved Skovstien i Esbjerg. I rammeområdet gives der mulighed for både åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Indlægsholder peger på at en fortætning af området vil give trafikale problemer. Indlægsholder foreslår følgelig, at der udarbejdes lokalplan for området samt at der indføjes tekst i kommuneplanen, hvor det præciseres, at det som et særskilt kriterium for tilladelse til tæt-lav bebyggelse skal vurderes, om adgangsforholdene er tilstrækkelige, herunder kørsel, parkering, bredde, vendeplads, ind- og udkørselsforhold fra området etc. 10 Indlægget foreslår at ændre arealanvendelse for område mellem Sønderris og Guldager Kirkeby. I kommuneplanforslaget er området reserveret til byformål indlægsholder foreslår det ændret til grønt byområde. Dette begrundes i at grønne områder gavner folks mentale velfærd og følelsen af at befinde sig godt, at der skal være let adgang til lys, frisk luft, leg i naturen og mulighed for at dyrke udendørs motion for alle aldersgrupper, at det vil nedsætte mængden af bilos fra trafikken, at det vil gavne den biologiske mangfoldighed samt at arealet vil være velegnet som nedsivningsområde. 11 Indlægget omhandler en række forslag til byudvikling i og omkring Esbjerg by, herunder to forslag på boligområdet: Udvikling af Borgergade med spændende bolig- og forretningsbyggeri, så Borgergade Et indlæg kommer med forslag til en ny og moderne bydel på grunden for Sædding Centret. Indlægsholder foreslår at der udarbejdes en masterplan for området og kommer selv med en række ideer til hvad der skal til for at udvikle området og give det mere indhold. Indlægget peger især på muligheden for at bygge attraktive boliger og ferieboliger (eventuelt i form af hotel) på området. Udformes boligerne som højhuse, vil beboerne have udsigt over Ho Bugt, Langli, Skallingen og Fanø. 23 Indlægget forholder sig til at området mellem Tarphagevej, Sønderrisvej og Guldagervej er reserveret til byformål, mens der er planlagt for et nyt boligområde i Guldager Kirkeby, nord for Jacob Sørensens UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

20 Vej. Indlægsholder finder ikke at denne prioritering sker i tråd med kommuneplanens princip om at undgå byspredning ud i det åbne land. Indlægsholder foreslår i stedet at starte med udbygningen af Sønderris ind i det reserverede område, for dermed at skabe en god sammenhæng mellem Sønderris og Guldager Kirkeby før der udbygges fra Guldager Kirkeby. Indlægsholder vil dermed styrke en i forvejen attraktiv bydel i Esbjerg, som, ifølge indlægsholders oplysninger, er et af de områder i Esbjerg, hvis grunde sælger bedst. 24 Indlægget foreslår konkrete udstykninger i Bryndum og i Tarp samt foreslår et perspektivområde i Bryndum. I Bryndum begrundes udstykningerne med efterspørgsel på flere forskellige typer boliger i Bryndum samt at Bryndum er attraktiv for børnefamilier grundet institutionen på Bryndumsdamsvej 24, hvor man kan få sine børn passet døgnet rundt. I Tarp begrundes forslaget til udstykning med et gammelt ønske om at lukke et hul i områdets boligbebyggelse. 25 Indlægget ønsker fremskyndelse af boligudbygning i og ved Guldager. Indlægsholder har bemærket at disse to områder i henhold til tids- og rækkefølgeplanen er sat til tidligst at skulle udbygges i Indlægsholderen begrunder fremskyndelsen i at der fra flere sider er vist interesse i at etablere dagligvareforretning i lokalområdet, hvilket forudsætter et vist lokalt grundlag, ligesom en udbygning med boliger vil styrke børnehaven og Esbjerg International School. 33 Indlægget nedlægger en kraftig protest mod det foreslåede reservationsområde til boliger øst for Kongeåvej i Gredstedbro og mener at det foreslåede reservationsområde bør udgå. Indlægsholder peger at en udvidelse af byområdet sker ud mod de åbne enge langs Kongeåen og på den anden side af Kongeåvej, der er en ret befærdet vej med gennemkørende trafik. Samme indlægsholder finder det uheldigt at tillade udstykning af grunde i Sjelborg-området. Indlægsholder mener at områdets enestående kystnærheds natur og de kulturhistoriske lidt ydmyge boliger vil blive ganske skæmmet af ønske om byggeri af nye boliger i flere etager og i stil med de fra Hjerting Strandvej så dominante funkis betonkolosser. Indlægsholder ser herudover problemer i forhold til at udbygge på kanten til nationalparken, udenfor den nuværende, naturlige arrondering af Hjerting som en knopskydning, der vil skævvride byudviklingen, hvilket ifølge indlægsholder vil forøge de trafikale, skole- og centermæssige problemer. VURDERING 1 Ønsket om forbedrede muligheder for storparceller følges løbende af Esbjerg Kommune. Der har de senere år været meget lille efterspørgsel på disse parceller, hvorfor der kun udlægges én ny storparcel om året. 5 Størstedelen af område kan allerede i dag bebygges med boliger som ønsket af indlægsholder. Esbjerg Kommune er i færd med at udarbejde en lokalplan samt kommuneplanændring for hele Bramming midtby. Midtbyens områdeafgrænsninger og arealanvendelser bliver i den sammenhæng taget op til revision. Såfremt kommuneplanændringen bliver vedtaget som foreslået, vil hele den matrikel som indlægsholder ønsker at bebygge komme til at indgå i et boligområde. 6 Område (KFUM-karréen) tilføjes en udvidet anvendelse med ungdomsboliger, hvilket medfører at der kan etableres ungdomsboliger, kollegier og lignende i området. Alle de funktioner som UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

21 indlægsholder i øvrigt nævner harmonerer med udpegningen til institutioner. 8 Fortætningsstrategien kan uden tvivl medføre trafikale problemstillinger på mindre veje. Indlægsholderens peger således på en vigtig pointe, der indarbejdes som en justering og præcisering af fortætningsstrategien. 10, 23, 25 Der foreligger tre indlæg, der alle omhandler udbygningsmuligheder omkring Guldager og Sædding, men som trækker i lidt forskellige retninger. Kommuneplanforslaget indeholder ikke ændringer i området imellem Sønderris og Guldager forhold til Kommuneplan Det er ikke muligt at foretage ændringer i arealanvendelser i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen, da en ændring af arealanvendelser altid vil kræve en offentlig høring. Den nærmere udvikling for dette område må således afvente yderligere planlægning. Området nord for Guldager indgår i dag som en del af Tidsog Rækkefølgeplanen med tidligst mulige udbygning i 2027 på grund af områdets skolekapacitet. De tre indlægsholderes argumenter og ideer vil indgå i den videre planlægning for hele området. 11 Esbjerg Kommune holder løbende øje med udviklingen i Sædding, særligt omkring Sædding Centret. Det er Esbjerg Kommunes håb, at det lykkes Sædding Centret at få vendt den nuværende udvikling. Skulle dette ikke vise sig at være muligt vil indlæggets forslag indgå som et ideoplæg til, hvad der kan ske i området. 24 Bryndum er et kulturmiljø, derfor er det vigtigt, at ny bebyggelse ikke ødelægger den eksisterende struktur eller landsbyoplevelsen som melder sig ved ankomsten til byen. Esbjerg Kommune anser det følgelig ikke for hensigtsmæssigt at udlægge nyt boligområde ud til Bryndumdamvej. Indlæggets forslag om et boligområde nord for Bryndumdamvej er godt begrundet og foreslås flugt således, at området reserveres til byformål. På den måde kan planlægningen for området påbegyndes, når kommuneplanen er vedtaget. I den endelige planlægning af området vil indlægget her samt landsbyplanens hensigter indgå som inspiration. Området vil sandsynligvis blive udlagt til grønt byområde og boligområde. Den foreslåede udstykning i Tarp ligger omgivet af erhvervsarealer. Boliger er en støjfølsom anvendelse og udlæg af yderligere boliger i området vil derfor være uhensigtsmæssigt, da det vil indskrænke virksomhedernes udfoldelsesmuligheder. 33 I Gredstedbro er reservationen til byformål en langsigtet reservation, der betyder at området tidligst kan tages i brug efter fornyet planlægning og først forventes brugt efter planperioden. Ved eventuel inddragelse som boligområde vil området skulle vurderes på ny i forhold til hvordan et boligområde indpasses i den konkrete kontekst. Der er generelt begrænsede muligheder for udvidelse af Gredstedbro på grund af naturinteresser. UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

22 Der er ikke med kommuneplanforslaget ændret i arealudlæg ved Sjelborg eller Hjerting. Den eksisterende planlægning for et mindre sommerhusområde ved Sjelborg er videreført fra Kommunneplan FORSLAG TIL JUSTERING Der tilføjes følgende tekst til BO. 17 Tæt-lave byggerier i parcelhusområder: Ved tæt-lave byggerier på tre boliger og derover skal vejadgangen til området være af en sådan karakter, at det øgede antal beboere, og den trafik det medfører, ikke hindrer vejens brug som kvarterets fællesrum. Der tilføjes herudover forklarende redegørelsestekst om samme. I Kommuneplan reserveres et areal til fremtidige byformål nord for Bryndumdamsvej i Bryndum. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan ERHVERVSOMRÅDER UDDRAG AF INDLÆG: 7 Indlægget ønsker udlæg til erhverv i område i Gørding flyttet mod øst. Indlægsholder har et fungerende landbrug med ammekosbesætning og marker på det område som i forbindelse med kommuneplanforslaget ændrer anvendelse fra jordbrugsområde i landzone til at blive erhvervsområde i byzone. Indlægsholder peger på at ændringen vil få stor negativ konsekvens for de fremtidige udviklingsmuligheder for driften af kvægbesætningen. Indlægsholder har forståelse for kommunens ønske om at udvide det eksisterende erhvervsområde, men foreslår at udvidelsen i stedet sker i østlige retning, hvor det ikke vil komme til at omfatte en ejendom med beboelse og produktionsbygninger. 17 Indlægget protesterer mod ændring af miljøklassificering af erhvervsområde ved Bramming midtby ved den østlige ende af Industrivej, Mæglergade og Storegade. Indlægsholder gør opmærksom på at arbejdsgruppen, som sammen med Plan & Miljø, har arbejdet med erhvervsområdet i Bramming, enstemmigt har udtrykt ønske om, at områderne blev udlagt til miljøklasse 1-3 erhverv, som fortsat vil passe naturligt ind i området. Indlægsholder peger på at en ændring af hele området til miljøklasse 3-5 vil være ødelæggende for Bramming midtby og er i strid med lokale ønsker. Indlægsholder frygter at en højere miljøklassificering vil åbne op for etablering af yderligere miljøbelastende virksomheder i området, hvilket vil være i strid med byens interesser. 20 Indlægget ønsker at få udlagt et erhvervsområde til lettere erhverv i jordbrugsområdet i landzone. Området ligger vest for Øster Vedsteds bygrænse. Indlægsholder fremhæver at en ændring af området vil gøre det muligt at udvide virksomhedens lagerkapacitet, hvilket vil give miljømæssige og trafikale fordele, når lagrene samles et sted. Udvidelsen vil ligeledes, ifølge indlægsholder, give mulighed for at øge og optimere virksomhedens produktion, for derved at fastholde arbejdspladser i Esbjerg Kommune og i området omkring Ribe. 22 Indlægget savner en redegørelse for placeringen af risikovirksomheder i planlægningen. Indlægsholder peger på at Esbjerg Kommuneplan redegør for udlægningen af risikozoner på op til 500 meter omkring potentielle risikovirksomheder, men kommunen bør også på temakort præcisere UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

23 viden om risikozoner, således at dette kan indgå konstruktivt i den løbende vurdering af udnyttelsen af kommunens erhvervsarealer i henhold til gældende lokalplaner. 26, 30 To indlæg er indsendt i form af en underskriftsindsamling med to forskellige formål. I den ene del af underskriftsindsamlingen lyder teksten som følger: Nej tak til miljøbelastende virksomheder i Mæglergade i Bramming. Vi ønsker at bevare det nuværende miljø i området og protesterer mod, at Esbjerg Kommune vil placere nye miljøklasse 3-5 virksomheder i området. Mæglergade 1A bør anvendes til bolig, som øvrige ejendomme i Mæglergade. I den anden del lyder teksten som følger: Nej tak til nye miljøbelastende virksomheder midt i Bramming By. Vi ønsker at bevare det nuværende miljø i området med boliger og erhverv. Vi mener ikke, at nye miljøbelastende virksomheder i miljøklasse 3-5 skal placeres i et område med beboelse grænsende op til bymidten. 33 Indlægget nedlægger en kraftig protest mod at udbygge med erhvervsarealer langs den frie og åbne strækning af motorvejen fra de bestående erhvervsarealer i Kjersing-Andrup og op mod motorvejsafkørslen til lufthavnen. Indlægsholder peger på, at der er rigeligt med erhvervsarealer for nye virksomheder i de bestående erhvervsområder på begge sider af motorvejen. Indlægsholder peger specifikt på strækningen langs Vestkystvej og nordvest for den store rundkørsel (afkørsel 75) som havende store umiddelbart tilgængelige erhvervsarealer, også med facade til motorvejen. Indlægsholder mener følgelig at område ikke bør udvides og at område helt bør udgå. Indlægsholder peger på, at de to store domicilbygninger, som er placeret ved motorvejsafkørsel 74 til lufthavnen, viser, hvor galt det kan gå når form og placering i landskabet er helt ødelæggende for oplevelsen af at man kommer til en grøn by. 35 Indlægget foreslår, at de planlagte industriarealer langs motorvejen føres tilbage til landzone. I stedet foreslår indlægsholder, at arealer langs motorvejen fra Vestkystvej / Andrupvej til Storegade inddrages til industriarealer. VURDERING 7 Ændringer i arealanvendelser har ikke betydning for lovligt eksisterende forhold på en ejendom, men kan naturligvis have betydning i forhold til eventuelle udvidelser eller lignende. Indlægsholder foreslår at udvidelsen af erhvervsområde foregår ind i jordbrugsområde i stedet for som foreslået i kommuneplanforslaget ind i En sådan ændring af arealanvendelsen vil ikke kunne ske uden fornyet offentlig høring og kan dermed ikke finde sted i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen, men må enten ske som en selvstændig kommuneplanændring eller som en del af næste kommuneplanrevision. 17, 26, 30 Flere indlæg protesterer mod, at der sker ændringer, der giver mulighed for miljøbelastende virksomheder i Mæglergade, midt i Bramming by og i områder der grænser op til beboelse. Der er ikke i forbindelse med kommuneplanforslaget sket ændringer i forhold til Mæglergade, der ligger i boligområde ligesom den gør i den gældende plan. Det erhvervsområde, som ligger tættest på bymidten, er I dette område er der i den gældende kommuneplan tilladt erhverv svarende til klasse 5 i Håndbog om Miljø og Planlægning (2204). Klassificeringen er i kommuneplanforslaget præciseret til klasse 3-5. Der tillades således ikke tungere erhverv i området end i den gældende kommuneplan er i forbindelse med kommuneplanforslaget foreslået udvidet med den runde parkerings- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

24 plads, som tilhører virksomheden Bjerrum Nielsen. Denne udvidelse rulles grundet protesterne tilbage. 20 Ændringer af arealanvendelse, som det foreslås vest for Øster Vedsted, kan kun finde sted, når der er gennemført en offentlig høring af ændringen. Det er således ikke muligt at indarbejde en sådan ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Esbjerg Kommune vil kontakte Naturstyrelsen for at få en vurdering af om det vil være muligt at ændre arealanvendelsen i området fra landbrug til erhverv. Indlægsholder har for øjeblikket en klage liggende hos Natur- og Miljøklagenævnet omhandlende den seneste udvidelse af virksomheden. Naturstyrelsens vurdering og afgørelsen fra Natur og Miljøklagenævnet vil være afgørende for om kommunen kan ændre arealanvendelsen. 22 Esbjerg Kommune har af terrorhensyn friholdt de præcise oplysninger om placeringen af risikovirksomheder fra kommuneplanens kort, men Naturstyrelsen har i høringsperioden peget på, at kommuneplanens kort skal tilrettes med henblik på sikkerhedszoner og planlægningszoner omkring risikovirksomheder. Indlægsholder er således helt på linie med Naturstyrelsen. 33, 35 To indlægsholdere beskæftiger sig med områderne langs motorvejen. Der er et stort sammenfald mellem de områder som indlægsholderne peger på og de områder som Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod. Naturstyrelsens indsigelse har efter dialog med Esbjerg Kommune medført at og tages ud ved vedtagelsen af kommuneplanen og at betingelserne for udbygningen af tydeliggøres. Behovet for erhvervsarealer er opgjort og yderligere dokumenteret overfor Naturstyrelsen. Det er væsentligt for Esbjerg Byråd at indfaldsvejene til Esbjerg sender et signal om, at Esbjerg er en driftig by med et grønt præg, hvilket bl.a. afspejles af domicilbyggeriet ved lufthavnen. De områder som af den ene indlægsholder foreslås som alternative erhvervsarealer er allerede med i den gældende kommuneplan som erhvervsområder, bortset fra de grønne arealer mellem Kvaglund og motorvejen og øst for motorvejen ved Hedelund. Disse områder indgår i Esbjerg Kommunes grønne strukturer og ønskes fastholdt som sådanne, da de grønne strukturer er vigtige og karakteristiske for Esbjerg som by. FORSLAG TIL JUSTERING Det nye erhvervsareal i Gørding ( ) udgår, og området tilbageføres til område i landzone som i Kommuneplan Esbjerg Kommune vil overveje, hvor der alternativt kan ske udvidelse af erhvervsarealerne i Gørding. Udvidelsen af med den vestligste del af til erhvervsområde rulles tilbage, så beholder den samme afgrænsning som i Kommuneplan Kommuneplanens kort tilrettes med henblik på sikkerhedszoner og planlægningszoner omkring risikovirksomheder. Bemærkningerne omkring udbygning med erhvervsarealer langs motorvejen er der, som følge af Naturstyrelsens indsigelse mod kommuneplanforslaget, taget hånd om. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

25 GRØNNE STRUKTURER UDDRAG AF INDLÆG: 11 Indlægget omhandler en række forslag til byudvikling i og omkring Esbjerg by, herunder tretten forslag til udvikling af byens pladser og grønne byrum: Esbjerg Bypark Bymidtens Folkepark Attraktivt bilfrit gårdmiljø i Incado-karréen Strandbygade Hyggeligt bymiljø fra Rundkørslen til Strandbystrøget Strandby Torv (hjørnet af Strandbygade og Nørregade) Strandbyparken Vesterbyens grønne byrum Østerbyparken Østerbyens grønne ø Esbjerg Idrætspark og Vognsbølparken Esbjerg Aktivitets- og Fritidspark Esbjergs Dyrehaver Esbjerg Faunapark Sædding Strandparker Sædding Strandvej Hjerting historisk by med natur, kyst, strand og hav lige ved centrum Sjelborg Strandpark 15 Indlægget protesterer mod ændringen af to områder til grønt rekreativt område såfremt den nye anvendelse får den effekt at der stilles skærpede DONG Energy Esbjergværkets støjemissioner (på grund af afstanden mellem Esbjergværkets støjkilder og det nye rekreative område). Det drejer sig om en del af det offentlige område ved musikhuset ( , der ændres til ) og et rekreativt stiforløb ved østhavnen ( der sammenlægges med ). 35 Indlægget foreslår etablering af en begravelsesplads til kæledyr, der kunne ligge ved Novrup Kirkegård. Begravelsespladsen kunne ligne den der er etableret ved Tvedvej i Kolding. VURDERING 11 De konkrete ideer til udvikling af Esbjergs pladser og grønne byrum henvender sig til Helhedsplanen og til sektorforvaltningen (Vej & Park) og vil blive videresendt hertil. 15 Ændringen af henholdsvis et offentligt område og et erhvervsområde til grønt rekreativt område medfører ikke skærpede krav til støjemissioner. 35 I kommuneplanen udpeges områder til grønne byområder, herunder også arealer til kirkegårde. Hvor- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

26 dan disse kirkegårde udformes og anvendes afgøres i sektorforvaltningen (Vej & Park). FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan JORDBRUGSOMRÅDER UDDRAG AF INDLÆG: 4 Indlægget har ændringsforslag til retningslinien om særligt værdifulde landbrugsområder. Retningslinien indeholder en liste over forhold der skal sikres, hvis der udlægges areal til ikke-landbrugsmæssige formål. Indlægsholder ønsker at ændre det første listepunkt om: at arealforbruget begrænses mest muligt til: at det ved inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal dokumenteres, at der er taget størst muligt hensyn til landbruget. Indlægsholder foreslår herudover tilføjet et nyt listepunkt: at arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for den valgte anvendelse eller placering. Indlægsholder peger på at formålet med at udpege særligt værdifuld landbrugsjord skal være at give disse områder en form for større administrativ beskyttelse for fortsat anvendelse til landbrugsdrift. Indlægsholder finder dette styrket via ændringerne og tilføjelsen til retningslinien. Indlægsholder har herudover bemærkninger til redegørelsesteksten til retningslinien om værdifulde landbrugsområder. Indlægsholders bemærkninger omhandler okkerpotentielle jorder og indlægsholder anfører i den sammenhæng at: okkerpotentielle områder bør udpeges som særligt værdifuld landbrugsjord, da disse arealer har en produktionsværdi på kr. per hektar og derfor findes at være af stor betydning ikke kun for landbrugserhvervet, men også i et samfundsøkonomisk perspektiv den nuværende udpegning af okkerpotentielle områder er behæftet med stor usikkerhed og fejl, da grundlaget for bestemmelse af en okkerforureningskilde bygger på en undersøgelse som er cirka 30 år gammel, hvor der blev taget 1 prøve for hver 70 ha. En faglig begrundelse for at benytte okkerpotentielle jorder som et fravalgskriterie synes derfor at kræve en korrekt udpegning og lokalisering af de okkerpotentielle områder. det ikke har nogen betydning for den eksisterende landbrugsmæssige drift af arealerne og dermed for arealernes produktionsværdi at okkerpotentielle områder samtidig kan være udlagt som Natura 2000 områder. Indlægsholder finder på denne baggrund, at omdriftsarealer, beliggende i okker-potentielle områder, er jord af høj produktionsværdi for såvel landbruget som for samfundet, og de skal derfor udpeges som særligt værdifuld landbrugsjord. 21 Indlægget peger på, at Esbjerg Kommune er ret skovfattig, hvorfor Esbjerg Kommune opfordres til mere præcist at udpege områder, der er egnet til skovrejsning. Indlægsholder foreslår, at der kunne etableres et større skovområde ved at forbinde Østskoven og Solbjerg Plantage. VURDERING 4 I forhold til kommuneplanens anvendelighed tilstræbes det generelt at opnå formuleringer i retningslinierne som er enkle, præcise og umisforståelige. Det vurderes i den sammenhæng at udsagnet at arealforbruget begrænses mest muligt er kortere, lettere forståeligt og mere overordnet sam- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

27 menlignet med de to listepunkter som foreslås af indlægsholder. Indlægsholders forslag vurderes som værende en præcisering og detaljering af, hvordan det korte udsagn i kommuneplanforslaget skal fortolkes i en konkret sagsbehandling. Derfor foreslås det at de listepunkter, som indlægsholder foreslår, indarbejdes som redegørelsestekst til retningslinien. Redegørelsestekst har netop til formål at redegøre for retningslinien ved at fortolke retningslinieteksten og vejlede en eventuel sagsbehandler. I denne sammenhæng vurderes det som væsentligt, at sagsbehandleren får redskaber til at begrænse arealforbruget til ikke-landbrugsmæssige formål mest muligt. I 2012 udarbejdede Esbjerg Kommune i samarbejde med KL og Realdania en jordbrugsanalyse. Der blev i den sammenhæng afholdt projektgruppemøder (dialogmøder), hvor landbruget har kunnet afgive bemærkninger. Det fremgår ikke af den politiske behandling af jordbrugsanalysen, at der har været uenighed om, hvorvidt de okkerpotentielle områder skulle indgå i udpegningen. Det fremgår af jordbrugsanalysen at udpegningen af okkerpotentielle områder stadig er gældende og at der snarere kan blive tale om at udvide de okkerpotentielle områder. Denne vurdering bygger på målinger af jernindhold i vandløbene. Hovedparten af de okkerpotentielle områder er beliggende i Natura 2000 områder. Natura 2000 områder indgår også i udpegningen af de værdifulde landbrugsområder. Hvis de okkerpotentielle områder blev fjernet fra udpegningen ville det således totalt set få en meget lille betydning for den resulterende udpegning til værdifulde landbrugsområder. Den samme vurdering gør sig i øvrigt gældende i forhold til arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens Esbjerg Kommune har udpeget områder til skovrejsning. De befinder sig på hovedstrukturens temakort om Jordbrugsområder. Der er ligeledes markeret områder, hvor skovrejsning er uønsket. En stor del af området mellem Østskoven og Solbjerg Plantage er udlagt til skovrejsning, men en mindre kile igennem området ønskes dog friholdt for skov, hvilket også fremgår af kortudpegningerne på temakortet om Jordbrugsområder. FORSLAG TIL JUSTERING Der tilføjes redegørelsestekst til retningslinien om særligt værdifulde landbrugsområder. Redegørelsesteksten skal præcisere retningsliniens tekst om at begrænse arealforbruget til ikke-landbrugsmæssige formål mest muligt. Bemærkningerne giver i øvrigt ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan STILLEOMRÅDER UDDRAG AF INDLÆG: 4 Indlægget har en tilføjelse til retningslinien om stilleområder. Tilføjelsen lyder: Undtaget er eksisterende og nye bebyggelser, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af en landbrugsejendom. Indlægsholder peger på at ændringsforslaget alene vedrører vilkårene for stilleområder i det åbne land og den meters konsekvenszone som findes omkring disse. Indlægsholder anfører, at der ligger flere landbrug i disse konsekvenszoner som vil blive ramt af kravet om at der ikke kan ske ændringer eller udvidelser af anlæg. Dette skaber, ifølge indlægsholder, bekymring og frygt for disse landbrugsbedrifters fremtidige udviklingsmuligheder og eksistens i øvrigt. Indlægsholder ønsker derfor at der i retningslinien præciseres at anlæg ikke omfatter landbrugsvirksomhed bl.a. begrundet i at støjen fra denne virksomhed ikke vil være af varig karakter, men vil være temporær i forhold til den landbrugsmæssige drift i det åbne land. UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

28 VURDERING 4 Esbjerg Kommune ønsker at imødekomme landbrugets ønsker om at sikre fremtidsmulighederne for de landbrugsbedrifter, der ligger i den meter brede konsekvenszone omkring stilleområder. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune at sikre stilheden i kommunens stilleområder, da der forventes at blive en stigende efterspørgsel efter stille rekreative arealer i fremtiden. Det handler således om at afveje forskellige interesser i det åbne land på en måde så alle kan være der. Indlægsholder fremhæver at ønsket om tilføjelsen af undtagelsen ikke vil medføre varig støj. Støjen vil derimod være temporær i forhold til den landbrugsmæssige drift i det åbne land. I forhold til indlægsholders bekymring og usikkerhed overfor fremtidsmulighederne for landbrugsbedrifter i konsekvenszonen, så er det værd at bemærke at kommuneplanforslagets retningslinine tillader nye aktiviteter, så længe det kan dokumenteres, at aktiviteterne overholder konsekvenszonens støjbestemmelser. Som det ses i den justerede retningslinie har indlægget medført, at der udover aktiviteter også tillades etablering af nye anlæg i konsekvenszonen stadig med kravet om at både aktiviteter og anlæg skal overholde de anførte støjbestemmelser. Den justerede retningslinie åbner herudover op for temporær støj fra landbrugsmæssig drift i det åbne land som ønsket i indlægget. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningen giver anledning til en præcisering af retningslinien om stilleområder. Retningslinien ændres således til følgende tekst: Inden for de udpegede stilleområder kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter. Eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Inden for en konsekvenszone på meter omkring områderne kan nye aktiviteter og anlæg etableres, når det er dokumenteret, at støjbelastningen fra aktiviteten i grænsen til stilleområdet er mindre end 35 db(a) i det åbne land og 50 db(a) i byen. Undtaget er temporær støj, der er knyttet til landbrugsmæssig drift i det åbne land. LANDSKABET UDDRAG AF INDLÆG: 4 Indlægget bemærker, at værdifulde og uforstyrrede landskaber udgør, om ikke hele det åbne land, så dog næsten. Indlægsholder peger her på at kravene i følgende retningslinier får karakter af generelle vilkår, der gælder overalt i kommunen. Det gælder retningslinierne om: beskyttelse af landskabet bakkeøerne vedligeholdelse af landskabet bakkeøerne vedligeholdelse af landskabet hedesletterne større sammenhængende landskaber større uforstyrrede landskaber Det giver ifølge indlægsholder ingen mening at udpege næsten op til 90 % af det åbne land til områder med et unikt landskab, hvor der vil blive stillet en række specifikke krav til landbrugets fremtidige landbrugsbygninger. Indlægsholder opfatter det som særdeles og helt utilfredsstillende, at der på denne måde kan udstedes en politisk carte blanche til at fremsætte ubegrænsede vilkår til det fremtidige landbrugsbyggeri. Indlægsholder finder det derfor afgørende, at der arbejdes med retningsliniernes udformning samt at der sker en områdemæssig tilpasning af temakortene. Indlægsholder indgår gerne i dialog med Esbjerg Kommune om projekttilpasninger, der tilgodeser de uforstyrrede og værdifulde landskaber, men der skal i dette arbejde tages objektivt hensyn til den investerings- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

29 mæssige rentabilitet og funktionalitet. VURDERING 4 Esbjerg Kommune er forpligtet til at opstille generelle krav inden for de nævnte landskabstyper. Esbjerg Kommune forholder sig i den forbindelse til Natur- & Miljøklagenævnets nævnspraksis. Her er det væsentligt, at et givent projekt forholdes og vurderes til det landskab som projektet skal placeres i, og at projektet udvikles med udgangspunkt i den enkelte bedrift og bedriftens behov. Der skal i forbindelse med vurderingen af projektets placering i landskabet og udformning i øvrigt foreligge generelle vilkår og krav i kommuneplanen både i form af tekst og kortudpegninger. Kommuneplanens bestemmelser må ikke foregribe den konkrete sagsbehandling. Overholdes disse forhold ikke sender Natur- & Miljøklagenævnet projektet tilbage til fornyet behandling. Retningsliniernes udformning og udpegningen af områderne på hovedstrukturens temakort i kommuneplanforslaget sikrer dermed blot, at Esbjerg Kommune kan leve op til de statslige forventninger på området, men praksis er uændret. Det er stadig den løbende dialog med lodsejere og landbrugets organisationer om projekttilpasninger, hvor der tages de videst mulige hensyn til den enkelte bedrifts behov, der anses som helt afgørende for at opnå tilfredsstillende løsninger for alle parter. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan STØJ UDDRAG AF INDLÆG: 15 Indlægget protesterer mod fastlæggelse af generelle støjkrav i kommuneplanen, der svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Indlægsholder peger på at de fastsatte grænseværdier ikke tager hensyn til DONG Energy Esbjergværkets eksisterende lempede støjvilkår. Miljøstyrelsen har oplyst indlægsholder om, at der ikke kan dispenseres fra forhold, som er planlagt via Esbjerg Kommunes planlægning, og at opretholdelse af lempede støjvilkår, derfor forudsætter forudgående accept hos Esbjerg Kommune. Indlægsholder ønsker følgelig at kommuneplanen indeholder eller kan anvise muligheden for fravigelse af de generelle støjkrav, f.eks. i forbindelse med den fortsatte drift af bestående virksomheder. VURDERING 15 Det er Esbjerg Kommunes vurdering, at der fortsat kan gives tilladelse til lempede vilkår uden at dette vurderes at være i strid med kommuneplanens intentioner. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

30 FORSYNING UDDRAG AF INDLÆG: 14 Indlægget ønsker en tydeliggørelse og præcisering af reservationszone til gastransmissionsledning i både tekst og kort. Indlægsholder har bemærket at tracéet til fremtidig gastransmissionsledning mellem Skonager og Esbjerg (Vestkraft) mangler på kommuneplanforslagets kort samt at retningslinie og rammetekst fastlægger tracéer på 200 meter til fremføring af planlagte transmissionsledninger. Indlægsholder henviser til reservationscirkulære nr. 109 af 26. maj 1981, der sikrer at en reservationszone på 40 meter friholdes for bebyggelse, anlæg m.m., der vil være til hindring for anlæggelsen af naturgasledningen. VURDERING 14 Anlægstracéet til den nævnte gastransmissionsledning findes på kommuneplanforslagets kort. Grunden til at der i kommuneplanens bindinger udlægges et tracé på 200 meter er, at kommuneplanen både skal sikre interesserne for den, der skal anlægge gastransmissionsledningerne og for de virksomheder, der ønsker at etablere sig i nærheden af tracéet. Cirkulærets 40 meters tracéer kan i den sammenhæng betragtes som sikring af anlægstracéer, mens kommuneplanens 200 meters tracéer tager højde for den bufferzone som en gastransmissionsledning omgives af efter anlæggelsen. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningen giver anledning til en præcisering af redegørelsesteksten til hovedstrukturens retningslinier om elforsyning og naturgas- og olieforsyning. TEKNISKE ANLÆG I DET ÅBNE LAND UDDRAG AF INDLÆG: 1 Indlægget indeholder to bemærkninger omkring store husdyrbrug og biogasanlæg. Det ene indlæg opfordrer Esbjerg Kommune til nøje at overveje placeringen af store landbrug og risikovirksomheder her især biogasanlæg især i forhold til den trafikale infrastruktur. Det andet indlæg spørger om ikke det kommende biogasanlæg ved Korskroen burde placeres nordligere end det er vist i kommuneplanforslaget for at det kommer til at ligge mere rigtigt i forhold til dets leverandører. 3 Indlægget tager forbehold for høring ved anlægsprojekter i det kystnære område, idet det kan have indflydelse på forsvarets udstyr. Indlægsholderen anbefaler herudover, at det omfattende afsnit om vindmøller suppleres med en bemærkning om, at vindmøller på 100 meter eller mere over terræn, skal afmærkes af hensyn til luftfartens sikkerhed efter gældende regler. VURDERING 1 Placeringen af et biogasanlæg eller et stort husdyrbrug sker altid først efter en konkret undersøgelse knyttet til det enkelte projekt. I en konkret undersøgelse vurderes projektets virkninger generelt, UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

31 herunder også den trafikale infrastruktur, støj- og lugtgener og lignende. Det er ikke muligt i kommuneplanen at tage højde for alle de specifikke forhold, der gør sig gældende i forhold til disse store enkeltprojekter, men der arbejdes dog i kommuneplanen med at afgrænse områder til biogasanlæg samt områder, der giver de bedst mulige vilkår for store husdyrbrug. Placeringen af biogasanlægget ved Korskroen er resultatet af et langt forløb, hvor der blandt andet har været dialog henover kommunegrænsen om placeringen. Placeringen skal herudover ligge rigtigt i forhold til det overordnede vejnet og forsyningsnettet. I forhold til placeringen ved Korskroen har det ligeledes været væsentligt, at der her har været tale om et område med forholdsvis få naturværdier sammenlignet med andre lokaliteter. 3 Kommuneplanen indskriver generelt ikke regler i henhold til anden lovgivning. Det gælder også for lovgivning omkring vindmøller. FORSLAG TIL JUSTERING Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan TRAFIK UDDRAG AF INDLÆG: 11 Indlægget omhandler en række forslag til byudvikling i og omkring Esbjerg by, herunder fem forslag på trafikområdet: Parkeringshus Havnegade / Toldbodvej Jyllandsgade hyggeligt bymiljø fra Nørregade til Havnegade Strandby Triangel Fyrvej Jernbanetrafik Hamburg - Esbjerg Indlægsholderen peger på at en bedre jernbaneforbindelse mellem Hamborg og Esbjerg vil forbedre turisternes tilgang til Esbjerg og Vestjylland. Indlægsholder mener ligeledes, at der med tiden bør være mulighed for at jernbanetrafikken mellem Esbjerg og Thisted kan forbedres med hurtigtog, færre stop, færre togskift og bedre køreplaner end der er i dag. 35 Indlægget har forslag til anlæg af cykelstier ved Måde og langs Tjæreborgvej. Indlægsholder foreslår ligeledes etablering af flere pumpestationer til cykler f.eks. ved Banegården, Fanøfærgen, biblioteket, kommunekontoret, uddannelsesinstitutioner mm. VURDERING 11 De konkrete ideer til trafikområdet henvender sig til Helhedsplanen og til sektorforvaltningen (Vej & Park) og vil blive videresendt hertil. Indlægsholderens forslag om bedre jernbaneforbindelser syd- og nordpå henvender sig dog til kommuneplanen. I kommuneplanen og i Esbjerg Kommune som helhed arbejdes der med to foki, hvad angår jernbanetransport: et nærbaneprojekt fra Oksbøl til Ribe og en god og effektiv opkobling af Esbjerg på det nationale tognet via elektrificering og timemodel. Udbygning og opgradering af banen længere syd- og nordpå er ikke i fokus for øjeblikket, men kan overve- UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

32 jes i forbindelse med næste revision af kommuneplanen. 35 Placeringen af nye cykelstier og muligheden for at få opsat flere pumpestationer til cykler ligger udenfor kommuneplanens regi, men henhører til sektorforvaltningen (Vej & Park) og vil blive videresendt hertil. FORSLAG TIL JUSTERINGER Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan KULTUR OG FRITID UDDRAG AF INDLÆG: 11 Indlægget omhandler en række forslag til byudvikling i og omkring Esbjerg by, herunder to forslag på kultur og fritidsområdet: Etablering af multikulturhus eller biografcenter i Esbjerg bymidte Udvidelse af projektet Esbjerg Strand til at omfatte faciliteter til en lang række navngivne fritidsaktiviteter 21 Indlægget finder det vanskeligt at forfølge friluftstemaet igennem kommuneplanen og ønsker af samme grund en friluftsstrategi. Indlægsholder er tilfreds med, at der er fokus på rammerne for friluftsaktiviteter, sundhed samt prioritering af adgang til naturområder, men ønsker konkret opfølgning af tidligere løfter og ønsker at der bliver udarbejdet en stiplan. VURDERING 11 De konkrete ideer til udvikling af de fritidskulturelle tilbud i Esbjerg henvender sig til Helhedsplanen og til sektorforvaltningen (Kultur & Udvikling) og vil blive videresendt hertil. 21 Kommuneplan ser det som en stor fordel at udarbejde sektorplaner for de fysisk relaterede elementer i en sektor. Sektorplaner har et dobbeltsidigt sigte, da de dels gør det muligt at få konkretiseret og detaljeres kommuneplanens overordnede mål og dels sikrer de at den enkelte sektors overordnede mål er afstemt med kommunen øvrige fysiske udvikling. Udarbejdelsen af en friluftstrategi for at få overblik over de mange områder i kommuneplanen, der relaterer sig til friluftslivet vurderes at være et oplæg til en sektorplan og videresendes følgelig til sektorforvaltningen (Kultur & Udvikling). Der forefindes allerede en stiplan i Esbjerg Kommune. Stiplanen er udgangspunktet for Esbjerg Kommunes udpegning af hovedstier i kommuneplanen. FORSLAG TIL JUSTERINGER Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

33 TURISME UDDRAG AF INDLÆG: 1 Indlægget gør opmærksom på, at der mangler kortmarkering af nationalparken og af verdensnaturarven i kommuneplanforslaget. Indlægsholderen gør ligeledes opmærksom på at der mangler tekst om lystfiskeri. 9 Indlægget gør opmærksom på at muligheden for at oprette autocamperpladser ikke fremgår af kommuneplanforslaget. Indlægsholder forklarer at antallet af autocampere i Europa og Danmark er stigende, og at Esbjerg Kommune, såfremt kommunen skal have del i denne vækst, nødvendigvis må tilbyde professionelle rammer til denne gruppe af campister. Indlægsholder oplyser om, at autocampere ønsker at campere tæt på centrum og bidrager positivt til omsætningen i detailhandelen og på byens restauranter. Indlægsholder ønsker at kommuneplanen giver mulighed for at oprette professionelle autocamperpladser centralt i Esbjerg by for at erfaringerne herfra efterfølgende kan danne grundlag for yderligere autocamperpladser andre steder i Esbjerg Kommune. 27 Indlægget har tre kommentarer til helhedsplanen: Esbjerg Kommune skal, i forbindelse med arbejdet med at styrke Ribe bys sammenhæng med nationalparken, prioritere mellem et vandmiljø på naturens betingelser eller et maritimt/turistmiljø et stisystem omkring Ribe og ud til Kammerslusen bør fremgå af Helhedsplanen der bør være skiltning ved indfaldsvejene til Ribe, der synliggør at man nu kører ind i en middelalderby med særlige trafik- og parkeringsforhold. Det skal ske både af hensyn til brandingværdien ved sådanne skilte, men også fordi gæster så forstår at tage særlige hensyn i Ribe midtby VURDERING 1 Nationalparken er allerede fra statsligt hold afgrænset på kort og kan derfor uden problemer overføres til kommuneplanens kort. Indarbejdelsen af denne afgrænsning kræver ingen ny høring da nationalparken allerede er afgrænset på statslige kort. I forhold til væsentligheden af nationalparken for store dele af Esbjerg Kommunes turismeindsats er det en meget relevant information at medtage i kommuneplanen. Den mulige udpegning til verdensnaturarv af UNESCO er ved vedtagelsen af kommuneplanen ikke på plads og vil dermed først kunne indarbejdes ved en senere revision. Der findes tekst om lystfiskeri i kommuneplanen, da fiskeri nævnes på linie med cykling, ridning og vandring som eksempler på friluftslivsaktiviteter, der henvender sig til segmentet Det Gode Liv i redegørelsesteksten for retningslinien om oplevelser. 9 Der vurderes at komme flere autocampere i de kommende år. Det er et interessant segment som gerne skal se Esbjerg som et attraktivt stop undervejs. Campingreglementet indeholder et krav om at et udlæg af bymæssige arealer til autocamperpladser med færre end 100 enheder er mulig, hvis kommunen sammenhængende turistpolitiske overvejelser danner grundlag for udpegning af sådanne arealer i kommuneplanen. INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

34 27 Kommentarer til Helhedsplanen videresendes hertil. Kommuneplanen forholder sig ikke til de nævnte problemstillinger. FORSLAG TIL JUSTERING Afgrænsningen af nationalpark Vadehavet indarbejdes på kortet om turisme i kommuneplanen. Der indsættes en ny retningslinie med tilhørende redegørelsestekst i kapitlet om turisme. Retningslinien har ordlyden: Esbjerg Kommune vil arbejde for etablering af autocamperpladser i Esbjerg. Retningslinierne om feriefaciliteter konsekvensrettes så autocamperpladser indgår som en del af definitionen af feriefaciliteter (på linie med campingpladser og feriecentre). Den korte tekst om autocampere i de sammenhængende turistpolitiske overvejelser konsekvensrettes ligeledes. Bemærkningerne giver iøvrigt ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan UNDERVISNING OG DAGPASNING UDDRAG AF INDLÆG: 16 Indlægget gør opmærksom på at der forventes en række nye initiativer i Jerneområdet, der kalder på en særlig indsats. Indlægget noterer således med tilfredshed at kommunen vil arbejde for en styrkelse af uddannelsesmiljøet ved at bevilge en pulje til at forbedre infrastrukturen og miljøet omkring campus på Degnevej, hvor også uddannelsesinstitutionerne investerer især i udendørs anlæg i forbindelse med tilflytningen af SDU til området. VURDERING 16 De tiltag som skal sættes i værk i Jerneområdet omkring Campus, bydelshus, eventuelt ungdomsboligbyggeri samt arbejdet med at få en ny nærbanestation godt integreret i området er alt sammen muligt indenfor de rammer som er givet i kommuneplanforslaget. En afstemning af de mange konkrete tiltag foregår med Esbjerg Kommunes sektorforvaltninger. FORSLAG TIL JUSTERINGER Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan TIDS- OG RÆKKEFØLGE SAMT ZONEFORHOLD UDDRAG AF INDLÆG: 2 Indlægget protesterer mod udlæg af et areal i Tovrup, der i dag er landzone, til planlagt byzone. Indlægsholder fremhæver at ændringen af området fra land- til byzone vil låse de fremtidige udvidelsesmuligheder for indlægsholders minkfarm. INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

35 12 Indlægget protesterer mod udskydelse af udbygning af boligområde i Guldager Stationsby til Indlægsholder begrunder protesten i at der så sent som maj 2010 blev vedtaget en lokalplan for området og at det således er kommunen bekendt at indlægsholder ønsker at udstykke og udvikle området i medfør af denne lokalplan. Udskydelsen af udstykningen vil medføre et kraftigt indhug i indlægsholders rettigheder og handlemuligheder. 13 Indlægget omhandler udbygningsrækkefølgen for en del af område i Andrup. Indlægsholder ønsker udbygningsrækkefølgen ændret så byggeriet på indlægsholders areal kan fremskyndes, hvilket i så fald vil skulle ske med boliger, der ikke kræver fjernvarmetilslutning. Indlægsholder bemærker at Esbjerg Kommune ved møder i 2008 har meldt ud at området kunne bebygges i 2012, mens kommuneplanforslaget nu udskyder byggestarten til 2027, hvilket set fra indlægsholders side er helt uacceptabelt og betyder at indlægsholders forudsætninger for at arbejde med området helt bortfalder. VURDERING 2 Arealet i Tovrup ( Natur ved Østskoven) ligger ikke i planlagt byzone og der er ikke ændret i området som følge af kommuneplanforslag Byzone, landzone og planlagt byzone omkring ejendom i Tovrup Planlægningen fra Kommuneplan for området er fastholdt og ønskes fortsat fastholdt for at sikre Esbjerg Havns udvidelsesmuligheder, Andrups udbygningsmuligheder samt Esbjergs grønne rekreative struktur. INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

36 12 Tids- og rækkefølgeplanen for området i Guldager Stationsby er primært baseret på skolekapaciteten i området. Esbjerg Kommune vil dog ikke hindre dette projekt da det har en forholdsvis beskeden størrelse og følgelig har en minimal indflydelse på skolekapaciteten i området. 13 Tids- og rækkefølgebestemmelserne er fastlagt i forhold til antallet af byggegrunde i Andrup, det forventede salg samt bl.a. skolekapaciteten i området. Der byggemodnes i de kommende år grunde i det nordlige Andrup. Det er derfor estimeret, at der først er behov for at udbygge Andrup mod syd i Grundene mod syd vil skulle byggemodnes fra Andrup by og ud, hvilket gør at det sydligste område er estimeret til tidligst at blive taget i brug i 2027 og først efter endt udstykning af de to områder tættest på Andrup. Skulle der ske et øget salg af byggegrunde i Andrup, vil der kunne blive tale om en fremrykning i udbygningsrækkefølgen såfremt der er skolekapacitet til det. Det er herudover stadig ikke afgjort om der i fremtiden vil være problemer med vand i området syd for Andrup, hvilket kan have betydning for om området syd for Andrup overhovedet vil kunne bebygges. Klimatilpasningsplanen, der er under udarbejdelse og forventes at blive sendt i høring i december 2013, vil indeholde et foreløbigt bud på oversvømmelsesrisici for områder i Esbjerg Kommune. Klimatilpasningsplanen vil blive udarbejdet i to dele. Anden del vil indeholde yderligere undersøgelser af oversvømmelsesrisici for alle områder i Esbjerg Kommune. Det er muligt at en afgørelse af egnetheden til boligbebyggelse i området syd for Andrup må afvente udarbejdelsen af anden del af klimatilpasningsplanen. FORSLAG TIL JUSTERING Tids- og rækkefølgebestemmelserne for udbygning med boliger i område i Guldager Stationsby slettes. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Kommuneplan INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

37 BILAG - INDKOMNE INDLÆG INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

38 INDHOLDSFORTEGNELSE Indlæg 1 Resumé af borgermøder Bramming, Ribe, Esbjerg 37 Indlæg 2 Kopenhagen Fur på vegne af Jørgen Mathiesen 44 Indlæg 3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementtjeneste 46 Indlæg 4 Jysk Landbrugsrådgivning ved Per Vinther 48 Indlæg 5 Kasper Tykgaard 54 Indlæg 6 KFUM og KFUK ved Christian Bendixen 57 Indlæg 7 Jysk Landbrugsrådgivning på vegne af Aksel Johnson 58 Indlæg 8 Landsyd Landinspektører ved Søren Nordby 60 Indlæg 9 Visit Esbjerg 62 Indlæg 10 Sønderris Lokalråd 63 Indlæg 11 Francis Thomas 65 Indlæg 12 Energiparken ApS 111 Indlæg 13 Arkitektfirmaet Hallen og Nordby A/S 112 Indlæg 14 Energinet.dk 114 Indlæg 15 Dong Energy 115 Indlæg 16 University College Syddanmark 117 Indlæg 17 Bramming HHI 118 Indlæg 18 INVO Ejendomsinvest 120 Indlæg 19 RM Group Holding A/S 122 Indlæg 20 BERIMA Injection Moulding 124 Indlæg 21 Friluftsrådet kreds Sydvestjylland 125 Indlæg 22 Bech - Brunn 126 Indlæg 23 René Frahm 133 Indlæg 24 Arkitektfirmaet Tegnestuen Oksbøl 134 Indlæg 25 Guldager Lokalråd 143 Indlæg 26 Michael Aarhus Friis 144 Indlæg 27 Lokalråd Ribe Midt 148 Indlæg 28 INVO Ejendomsinvest 149 Indlæg 29 Tønder Kommune 150 Indlæg 30 Jørn Bonde 151 Indlæg 31 PostNord AB 152 Indlæg 32 Region Syddanmark 154 Indlæg 33 Danmarks Naturfredningsforening i Esbjerg 155 Indlæg 34 Miljøministeriet 157 Indlæg 35 Torben Thorsen 165 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

39 INDLÆG 1 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 6. november 2013 Sagsbehandler Monica Stoye Telefon direkte Sagsid Resume Resume af referater fra borgermøder om Kommuneplanforslag og Helhedsplan i henholdsvis Esbjerg, Bramming og Ribe. Alle tre borgermøder blev indledt med en lille times præsentation, hvorefter der var spørgsmål og bemærkninger fra salen. Præsentationerne havde alle samme opbygning, men var tematisk udformet så de rettede sig specifikt til det sted, hvor mødet blev holdt. Præsentationerne indeholdt: En velkomst og en overordnet introduktion til det danske plansystem ved udvalgsformanden for Plan & Miljøudvalget En præsentation af Helhedsplanen ved kontorchef for Kommune- og Byplan En præsentation af kommuneplanforslaget ved planchefen Disse tre personer indgik, sammen med direktøren for Teknik & Miljø samt teamlederen for Kommuneplan, i et samlet panel. Der deltog herudover et varierende antal byrådspolitikere ved de tre møder, som også til en vis grad bød ind med svar på borgernes indlæg. I resuméet er alle borgernes indlæg ved borgermøderne ordnet efter kommuneplanens kapitelopdeling. Alle indlæg følges af en parentes, der angiver, hvilken plan eller sammenhæng indlægget henvender sig til. Her optræder forskellige muligheder: (Helhedsplan) (Kommuneplan) (sektor) Resuméet indgår som dokument i sagsbehandlingen af både Helhedsplanen og kommuneplanforslaget. Det er derfor væsentligt at vide, hvilke indlæg, der retter sig til hvilken plan. I de tilfælde, hvor der i parentesen henvises til en sektor, så er der tale om indlæg, der ikke henvender sig til planerne, men til den eller de nævnte sektorer. Som lovet ved borgermøderne videresendes resuméet til de relevante sektorer. I de tilfælde, hvor panelet ikke har fået svaret på et indlæg, målrettes indlægget til den rigtige plan eller sektor med en parentes. I det omfang Telefon Telefax INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

40 f_16 et indlæg til kommuneplanforslaget er blevet besvaret fyldestgørende og korrekt i situationen vil indlægget ikke blive taget op igen i Uddrag og Vurderinger. Detailhandel Der prioriteres handel i bymidten, men bygges ud ved motorvejen og lufthavnen? o Der skal kun ligge erhverv i områderne langs motorvejen ingen detailhandel. Vores erhverv skal ligge tæt på den overordnede infrastruktur. (Kommuneplan) Fortæl om de store projekter i Esbjerg midtby: Broen Shopping, City Centret og hotellet på højskolen. o Planen for Broen lever. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår de går i gang. Esbjerg Kommune er meget glade for hotelmuligheden på højskolen. Plangrundlaget for City Centret er på plads og afventer nu blot bygherre. Det er meget forvirrende, at Netto ved Storegade i Bramming har fået lov at bygge ud og at der nu også placeres en jem & fix, når ikke Fakta kunne få lov at ligge der? o Sagen om den Fakta i Bramming var med til at få sat gang i en detailhandelsanalyse. Analysen skabte tvivl om, hvorvidt der skulle udbygges med butikker udenfor bymidten. Netto lå jo allerede i området og kan udvide indenfor den ramme som butikker har i området. Fakta er en dagligvarebutik, mens Jem & Fix er en butik med pladskrævende varer. Butikker med pladskrævende varer må ikke ligge i bymidten. (Kommuneplan) Der er planlagt for hovedcenter med små butikker ved Silvan i Ribe. Hvad er planen for det? o Der er ikke planlagt for nogen forandringer i området omkring Silvan i Ribe. (Kommuneplan) Boliger Problematisk med fortætning det bliver meget, meget tæt o Der er pres på byggeriet og vi skal fortætte på den rigtige måde på de rigtige steder. (Kommuneplan) Forbedre mulighederne for storparceller (Kommuneplan) For en del år siden blev en bygning revet ned i Bramming og siden har grunden bare ligget ubebygget hen. o Der er ikke byggepligt på grunden i Bramming, så kommunen kan ikke gøre noget. Udbygning med højhuse centralt i Bramming o Højhuse ligger fint i forlængelse af kommuneplanens tanker om fortætning (Kommuneplan) Der mangler boligudstykning i Brammings sydby. Når der ikke bliver udstykket noget, så flytter der jo heller ikke nogen til. o Der er lagt to store områder ud, der giver mulighed for op mod 100 nye boliger i Bramming. De boliger ligger ikke i sydbyen til gengæld er det ret let at inddrage nye områder til yderligere boligudbygning. (Kommuneplan) Erhverv INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

41 f_16 Overvej nøje placering af store landbrug og risikovirksomheder her især biogasanlæg især i forhold til den trafikale infrastruktur. (Kommuneplan) Problematisk med erhvervsområder langs motorvejen o Erhvervsarealerne ved motorvejen skal udbygges fra byen og ud. Vi udvider fra Kjersing og følger motorvejen ud til lufthavnen. Det er vigtigt, at vi har den slags erhvervsarealer i Esbjerg. Der er ikke udlagt erhvervsarealer ret mange andre steder i kommunen. Der friholdes en grøn kile til naturnetværk ved lufthavnen. Erhvervsområderne langs motorvejen er tiltænkt transporttunge erhverv. Siemensarealet er udlagt som dry port, hvilket kan afhjælpe Esbjerg Havns behov for udvidelser. Havnen kan ikke udvides yderligere ved kysten pga. en række naturbeskyttelsesforanstaltninger. Bør biogasanlægget ved Korskroen ikke blive placeret nordligere så det ligger mere rigtigt i forhold til dets leverandører? (Kommuneplan) Grønne strukturer Der bør være flere mindre torvedannelser langs Kongensgade i Esbjerg o Esbjerg Kommune vil gerne udnytte sidegaderne og de mindre pladsdannelser, der kan skabes i gadekrydsene på Kongensgade, så Kongensgade bliver borgernes gade. (Helhedsplan) Udbygning med Østhavnen truer Østerbyens adgang til rekreative arealer ved vandet o Der er fokus på at arbejde med Østerbyens rekreative kvaliteter herunder forbindelsen til vandet og de grønne, rekreative arealer ved vandet. (Helhedsplan) Markedsføring af Bramming som stationsby kan f.eks. ske med udsmykning af rundkørslerne o Der arbejdes med at finde løsninger til udsmykning af Brammings byrum sammen med byforaet (Helhedsplan) Pladser som Strygejernet i Bramming er passive det er vigtigt, at de gøres aktive o Der er mange parkeringspladser i Bramming nogle af dem skal pløjes op og bruges til aktiviteter. (Helhedsplan) Det er vigtigt med grønne korridorer og grønne nærområder o Det er en stor kvalitet med de grønne nærområder det er vi meget bevidste om politisk (Kommuneplan) I Bramming trænger viadukten, springvandet ved Apoteket og skøjtesøen til en meget kærlig hånd. o Byforaet i Bramming er opmærksom på både viadukt, springvand og skøjtesø. (Vej & Park) Åerne i Ribe er ved at vokse fuldstændig til i grønt og alger. Husene falder i værdi og turisterne græmmes. Så gør dog noget! o Der er afsat 4 millioner i det gældende budget til oprensning af åerne i Ribe og det er planlagt at igangsætte en indsats i (Vej & Park) Hovedengen i Ribe fremstår som et engdrag, men er jo oprindelig en marskeng. Det er digerne, der gør at området er blevet så tørt at der endda vokser træer på det INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

42 f_16 o Esbjerg Kommune følger den nye fredning for Hovedengen, der kom for et par år siden. Der vil blive ryddet i foråret (Vej & Park) Der er generelt blevet skåret ned på bænke og blomsterkummer. Der mangler f.eks. blomsterkummer ved Johanne Dam, ved stationen og ved Stormflodssøjlen i Ribe. Der mangler ordentlige bænke ved Skibbroen. Der arbejdes med placeringen af et bådeskur på et grønt areal langs Ribe Å. Kunne det bådeskur ikke placeres ved sejlklubben i stedet? Der er mere brug for et madpakkehus/et halvtag til alle de besøgende skoleklasser. o Bænke, blomsterkummer og madpakkehuse. Det er gode forslag, som henvender sig til Teknik & Forsyningsudvalget. (Vej & Park) Hvad mener staten, når de skriver offentlig adgang til randzone? o Der er jo meget politisk debat om randzonerne (Natur & Vandmiljø og Vej & Park) Kunne man lukke lågerne i Kammerslusen, så vi fik noget mere vand i åen? o Kultursvampen i Ribe skal holdes våd. Vi har derfor lavet forsøg med at lukke lågerne ved Kammerslusen, men det fungerede ikke. Vandet skal hæves en meter ved Kammerslusen for at vandet stiger en centimeter i Ribe. (Vej & Park) Jordbrugsområder Bruge skovrejsning proaktivt som grundvandsbeskyttelse. o Esbjerg Kommune skal tage klima- og bæredygtighedshensyn i kommuneplanen. Der foreligger planer for skovrejsning og vi har pengene til det, men Naturstyrelsen har ikke penge til at betale deres del, så foreløbig ligger planerne stadig ubenyttede hen. (Kommuneplan) Fint at der bliver taget fat i planlægning for store landbrug. o Esbjerg Kommune overvejer meget, hvordan vi kan fremtidssikre de her store landbrug og er i tæt dialog med landbruget om det. De store landbrug skal jo ligge rigtigt også i forhold til infrastrukturen. (Kommuneplan) Stilleområder Det er meget vigtigt med stilleområder. Der er kun to i Esbjerg Kommune. Det er for lidt. Der burde være mange flere. Der ser oven i købet ud til at være skydebanestøj i stilleområdet i Marbæk. o Ja, der er to stilleområder. Skydebanen mellem dem har været der længe og er lovligt eksisterende. Områderne er meget store og skulle give mulighed for stilhed. (Kommuneplan) Naturen De ting som er underlagt Ramsar-konventionen må vi ikke pille ved. o Det er korrekt, at mange af vores naturområder er omfattet af Ramsar og mange andre internationale naturbeskyttelsesforanstaltninger. De områder skal vi passe på. (Kommuneplan) Tekniske anlæg i det åbne land Mangelfuld information om, hvor vindmøllerne kommer INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

43 f_16 o Der udarbejdes en særskilt vindmølleplan. (Kommuneplan) Stilles vindmølleplanlægningen i bero som følge af Sundhedsstyrelsen støjanalyse? o Afgørelsen må afvente den politiske behandling af sagen. (Kommuneplan) Hvad sker der med forsøgsmøllerne i Måde? o Det er en privatmand, der ejer møllerne. Kommunen ved ikke noget. Trafik Forbedring af cykelparkering i Esbjerg o Cykelparkering indgår som element i cykelpolitikken og i trafik- og mobilitetsplanen og det indgår i projektet om trafikknudepunktet ved Banegården. Gode cykelparkeringsforhold i bymidten skal fremmes af hensyn til vores byrum. (Vej & Park og Helhedsplan) Grindstedbanen bør ikke nedlægges den giver mulighed for at blive forbundet med direkte tog til Billund o Byrådet ønsker at fastholde Grindstedbanens tracé. Fokus er på nærbanedrift fra Varde til Ribe. (Kommuneplan) Forlængelse af cykelsti ved Darumvej. (Vej & Park) Østerbyen ønsker at beholde adgangen til de rekreative arealer ved vandet også efter udbygning af Østhavnen o Der er planer for en sti fra Østerbyen til Ribe. Den sti vil gøre de rekreative arealer ved Østerbyen mere tilgængelige. (Vej & Park) Rabatter langs vejene må af hensyn til flora og fauna først slås i august o Slåning i august er noteret og beskeden sendes videre (Vej & Park) Indkørslen til byerne i Esbjerg Kommune bør markeres med byporte. Indkørslen til Esbjerg er ikke imponerende det kunne være meget, meget bedre. o Det er et rigtigt godt forslag at arbejde med byporte. Byporte kan bruges til at vise den enkelte bys identitet og DNA frem. (Vej & Park) Vi vil gerne bevare stationsbygningen i Gørding længst muligt. Hvad siger DSB? o DSB har set lokalrådets forslag for stationsbygningen de vil gerne finde løsninger sammen med lokalrådet Omfartsvej i Gørding hvor langt er I med den? o Det er vigtigt, at vi har en løsning i form af en omfartsvej klar, hvis det ender med at baneoverskæringen i Gørding bliver lukket. (Kommuneplan) Parkeringspladserne langs Skibbroen er blevet reduceret hvorfor kan vi ikke få en skråparkering? Det ville give plads til flere pladser, og det er der hårdt brug for. o Skråparkering skal overvejes i forhold til, at det giver mange p-pladser i forhold til kulturmiljøet. (Vej & Park) Sønderportsgade i Ribe er blevet en motorvej efter at de parkerede biler er væk. (Vej & Park) Der mangler en sti fra Øster Vedsted til Vester Vedsted. Stier langs diget skal digelagene inddrages og hvem skal vedligeholde stierne langs digerne? Farupvej-krydset klumper helt til i myldretiden. En INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

44 f_16 cykel- og gangtunnel kunne afhjælpe tilstopningen. Og det er meget godt med den røde tråd og alt det, men op- og nedkørsler til broerne er lavet forkert de fungerer ikke, når man kommer på cykel. o Stier er et vigtigt fokus. Stierne skal være i orden og kommunen kan skabe det nødvendige plangrundlag. (Vej & Park) Husk at der skal være plads til cykler i de toge, som indgår i jeres nærbaneprojekt. o God ide at vi skal huske cyklerne i nærbaneprojektet. (Vej & Park) En viadukt til rute 11 ved Ribe Å? o I forhold til at sikre en god infrastruktur omkring Ribe er det rute 11 der skal fokuseres på. Der kan ikke anlægges en akvædukt ved Ribe Å, men en svingbro er mulig. Borgmesteren har medbragt ideen til Christiansborg. (Vej & Park) Kan landbrugets randzoner bruges visionært i forhold til stiplanlægning? Indgår de i Esbjerg Kommunes stiplanlægning? (Natur & Vandmiljø og Vej & Park) Skiltning af Ribe som en middelalderby den nuværende skiltning fungerer ikke. o Vi er opmærksomme på den mangelfulde skiltning ind til Ribe. Vi burde kunne gøre som i Tyskland, hvor man er gode til at henvise til Altstadt. (Vej & Park) Bliver trafikgruppen, der udformede trafikplanen for Ribe, indkaldt til en evaluering? (Vej & Park) Hvad er de seneste nye tanker omkring omfartsvejen omkring Ribe? o Der ligger to forslag fra Vejdirektoratet til udbygning af rute 11 omkring Ribe. Begge vejføringer ligger vest for Ribe. (Vej & Park) Der mangler parkeringspladser i Ribe; især syd for byen, hvor parkeringspladsen bliver brugt til autocampere om sommeren. o Belægningsprocenten på parkeringspladserne i Ribe er ikke så høj, så vi skal lære folk at bruge de eksisterende parkeringspladser og så gå ind til centrum. Vi kan ikke inddrage området op til Kurveholmen det er beskyttet. (Vej & Park) Der mangler parkering ved Vittenbergskolen. o Vi arbejder generelt med kiss and ride -løsninger ved vores skoler. Det er svært at udbygge med parkering i Ribe, fordi byen er omgivet af så mange beskyttede områder. (Vej & Park) Turisme Der savnes kortmarkeringer for nationalpark og verdensnaturarv samt tekst om lystfiskeri i kommuneplanforslaget. o Fiskeri og nationalpark bør nævnes og vises. (Kommuneplan) Hvordan gik det med forsøget med verdensnaturarv? o Byrådet bakker kraftigt op om verdensnaturarv. (Helhedsplan og Kommuneplan) Markedsføring af Bramming som bosætningsby i turistbrochurer o Bramming skal promoveres bedre på vores hjemmeside, men Bramming skal nok ikke have en egen turistbrochure. (Kommunikation) Bed & Breakfast i Brammings stationsbygning er en god ide INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

45 f_16 o Der er en arbejdsgruppe under lokalrådet i Bramming, der arbejder med overnatningsmuligheder i Bramming. (Helhedsplan) Papirkurvene i Ribe er for små og uhåndterlige, derfor sviner det i hele byen. Det er ikke godt for turismen. o Papirkurvene er gjort en del større end den oprindelige model (Vej & Park) I nævner en sti langs åen i Ribe I kunne også nævne stien fra Kammerslusen. o Godt set med stien fra Kammerslusen. (Helhedsplan / Vej & Park) Det er et problem at åen gror til, når vi nu gerne vil arbejde med det maritime Ribe o Esbjerg Kommune følger regulativerne for åløb i forhold til oprensning af åen i Ribe. (Vej & Park) Vil Esbjerg Kommune bistå nationalparken økonomisk og hvorfor har Ribe ikke søgt om optagelse i nationalparken? o Samspillet mellem Ribe og nationalparken er helt unikt. I samarbejde med nationalparken kan vi gå i dialog om hvilke projekter vi kan sætte i gang f.eks. omkring stiplanlægning, oplysning eller turismestrategi. (Helhedsplan og Kommuneplan) Toldboden bliver nævnt som projekt hvorfor så ikke også nævne sejlklubbens projekter? (Helhedsplan) Der mangler toiletter til turisterne i Ribe. (Vej & Park) Omsorg Hvad sker der med hospitalsbygningerne i Hviding? o Region Syddanmark ejer bygningerne og ejendomsselskabet Freja står for salget af bygningerne. Kommunen er inddraget i planlægningen af områdets fremtidige anvendelse. (Helhedsplan) Lokalområdebeskrivelser Sønderris og Guldager mangler. o Det er hensigten at alle lokalområder i hele kommunen skal beskrives. (Kommuneplan) INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

46 INDLÆG 2 Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg 23. juli 2013 Att. Kommune- og byplan Vedr. Esbjerg Kommunes kommuneplan Jeg henvender mig på vegne af ejer, Jørgen Mathiesen, af minkfarmen beliggende Østre Tovrupvej 8, 6705 Esbjerg Ø. Årsagen til henvendelsen er, at der ved den tidligere udvidelse af minkfarmen blev observeret, at der er lavet kommuneplan for områderne nordvest, nordøst og syd for minkfarmen. Vedtagelsen af kommuneplanen, som den ser ud på nuværende tidspunkt, betyder, at minkfarmen vil have svært ved at udvide eller miljøgodkendes på ny, da der i Pelsdyrbekendtgørelsen er faste afstandskrav til områder der i kommuneplan er udlagt til byzone på 200 m, jf. Bekendtgørelse om pelsdyrfarme 2-3. Af cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen fremgår det da også af 4-5, at der "lægges vægt på, at der ikke sker forringelser i områdets struktur- og arronderingsforhold eller i mulighederne for at vedligeholde og udvikle produktionsmulighederne for jordbruget." Som det fremgår af nedenstående kortbilag, håber ejer af minkfarmen, at der kan laves en tilretning af kommuneplanen for så vidt angår det blå- og/eller rødskraverede område. Disse områder har i dag status som værende landzone, men den fremtidige status er byzone. Hvis disse fremtidige zonestatusser bliver vedtaget i en fremtidig lokalplan, vil ejeren af minkfarmen blive låst fast for fremtidige udvidelsesmuligheder. Hvis der er brug for yderligere oplysninger omkring det tilsendte, er I velkomne til at kontakte undertegnede eller ejer Jørgen Mathiesen. Med venlig hilsen Vibeke Hagelskær Lund Miljørådgiver Tlf INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

47 Geocortex Viewer For Silverlight Nyheder Driftsstatus Vejledninger Side 1 af INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

48 INDLÆG 3 FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste FBE FBE-EES U / (Bedes anført ved henvendelser) Til: Esbjerg Kommune Eft.: Natyrstyrelsen Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet, fmn-mkr Forsvarsministeriet, fmn-pam Emne: Forslag til Kommuneplan Esbjerg Kommune Ref.: PlansystemDK 1. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har ved ref. modtaget forslag til Kommuneplan for Esbjerg Kommune. 2. Efter høring hos relevante militære myndigheder samt Beredskabsstyrelsen har FBE modtaget følgende: Søværnets Operative Kommando har ikke bemærkninger til den konkrete kommuneplan, men tager forbehold for høring ved anlægsprojekter i det kystnære område, idet dette kan have indflydelse på forsvarets udstyr. Postadresse Arsenalvej Hjørring Besøgsadresse Arsenalvej Hjørring EAN: CVR: Telefon Gennemvalg: Telefax og Internet INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

49 Flyvertaktisk Kommando anbefaler, at det omfattende afsnit om vindmøller suppleres med en bemærkning om, at vindmøller på 100 m eller mere over terræn, skal afmærkes af hensyn til luftfartens sikkerhed efter gældende regler. 3. FBE har ikke yderligere bemærkninger til Kommuneplan , Esbjerg Kommune. 4. FBE sagsbehandler er afdelingsleder Karen Saksager tlf eller hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes. Med venlig hilsen JENS HENRIK SØRENSEN kontorchef Chef for Ejendomsjuridisk sektion 2 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

50 INDLÆG 4 Esbjerg Kommune 6705 Esbjerg Ø LANDBORET Center: Esbjerg Direkte tlf: Mobil: Esbjerg den 29. april 2013 Vedr.: Kommuneplan I forbindelse med Esbjerg Kommunes forslag til kommuneplan har Sydvestjysk Landboforening nedsat et bestyrelsesudvalg med henblik på at kommentere og komme med forslag til kommuneplanen. Bestyrelsesudvalget har fokuseret på landbrugsrelaterede områder i kommuneplanen. Bemærkninger og forslag fremgår af vedlagte bilag. Der er kommenteret på kommuneplanens Hovedstruktur med redegørelse. De områder i kommuneplanen, Sydvestjysk Landboforening har valgt at kommentere, indledes med et uddrag fra kommuneplanen efterfulgt af ændringsforslag og begrundelse/bemærkning. Sydvestjysk Landboforening står meget gerne til rådighed for yderligere uddybende bemærkninger ved enten afholdelse af afklarende møde eller ved telefonisk henvendelse. Henvendelse herom bedes venligst rettes Sydvestjysk Landboforenings landboretkonsulent. Med venlig hilsen Næstformand Kurt Møller Nørremarksvej 21, 6740 Bramming Best. mdl. Anders Harck Krogsgårdsvej Tjæreborg Best. mdl. Erik Husted Grøftevej 7, 6771 Gredstedbro Sydvestjysk Landboforening John Tranums Vej Esbjerg Ø Tlf Fax INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

51 Hovedstruktur med redegørelse Jordbrugsområde side JO. 3. Særligt værdifulde landbrugsområder I særligt værdifulde landbrugsområder må der kun udlægges areal til ikke-landbrugsmæssige formål, hvis det sikres: at arealforbruget begrænses mest muligt at arealerne så vidt muligt ikke berører de bedst egnede dyrkningsjorder at der tages hensyn til arrondering af de tilbageværende ejendomme i området at der tages hensyn til foretagne investeringer i bygninger og øvrige anlæg på de berørte ejendomme, og at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål, før overgangen til anden anvendelse. Ændringsforslag I særligt værdifulde landbrugsområder må der kun udlægges areal til ikke-landbrugsmæssige formål, hvis det sikres: at det ved inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal dokumenteres, at der er taget størst muligt hensyn til landbruget at arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for den valgte anvendelse eller placering at arealerne så vidt muligt ikke berører de bedst egnede dyrkningsjorder at der tages hensyn til arrondering af de tilbageværende ejendomme i området at der tages hensyn til foretagne investeringer i bygninger og øvrige anlæg på de berørte ejendomme, og at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål, før overgangen til anden anvendelse Begrundelse Der er ændret på første udsagn samt tilføjet et ekstra udsagn. Formålet med at udpege særligt værdifuld landbrugsjord skal være for at give disse områder en form for større administrativ beskyttelse for fortsat anvendelse til landbrugsdrift. Dette findes at blive styrket gennem ændringsforslaget samt tilføjelsen. INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

52 JO. 4. Værdifulde landbrugsområder Redegørelse Bemærkning til redegørelse I redegørelsen nævnes, at kendetegnene for de værdifulde landbrugsområder er, at der er andre arealinteresser, som er vægtet højere eller på lige fod med den landbrugsmæssige drift af arealerne. Dette vedrører bl.a. okkerpotentielle jorder og natura 2000-områder. Vi finder at okkerpotentielle områder bør udpeges som særligt værdifuld landbrugsjord og ikke som værdifuld landbrugsjord. Som det fremgår af vedlagte jordbrugsanalyse fra 2009 skabes der på disse arealer en produktionsværdi på kr. per hektar. Disse arealer findes derfor entydigt at være af stor betydning ikke blot for landbrugserhvervet, men også i et samfundsøkonomisk perspektiv. Den nuværende udpegning af okkerpotentielle områder er behæftet med stor usikkerhed og fejl. Kortlægningen af de nuværende okkerpotentielle områder giver langt fra et retvisende og korrekt billede for, hvilke arealområder okkerforureningen måtte kunne lokaliseres til. Som det fremgår af rapporten Jordtyper på lavbund, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 10, 2007, blev de okkerpotentielle områder udpeget i Jylland ved et storstilet projekt i årene , hvor der blev foretaget boreprøver i de forventede okkerpotentielle områder, der i Jylland blev anslået til ha svarende til én prøve per 70 ha. Grundlaget for bestemmelse af en okkerforureningskilde bygger altså på bare 1 prøve for hver 70 ha, som er ca. 30 år gammel. Derfor forestår et stort arbejde med at få de okkerpotentielle områder korrekt udpeget og lokaliseret. At benytte okkerpotentielle jorder som et fravalgskriterie i forhold til en registrering som særligt værdifuld landbrugsjord, synes derfor ikke at være fagligt begrundet. Sydvestjysk Landboforening finder derfor, at omdriftsarealer, beliggende i okker-potentielle områder, er jord af høj produktionsværdi for såvel landbrugserhvervet som samfundet, og derfor skal udpeges som særligt værdifuld landbrugsjord. Skulle der senere opstå et behov for at inddrage arealer til andet formål end landbrug, kan det tilføjede udsagn under særligt værdifuld landbrugsjord tages i anvendelse jf. at arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for den valgte anvendelse eller placering. At okkerpotentielle områder samtidig kan være udlagt som N-2000 område har ingen betydning for den eksisterende landbrugsmæssige drift af arealerne og dermed for arealets produktionsværdi. --- O -- Stilleområder side INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

53 SR. 1. Stilleområder Inden for de udpegede stilleområder kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter, og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Inden for en konsekvenszone på m omkring områderne kan der ikke etableres nye aktiviteter, før det er dokumenteret, at støjbelastningen fra aktiviteten i grænsen til stilleområdet er mindre en 35 db(a) i det åbne land og 50 db(a) i byen. Ændringsforslag Inden for de udpegede stilleområder kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter, og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Inden for en konsekvenszone på m omkring områderne kan der ikke etableres nye aktiviteter, før det er dokumenteret, at støjbelastningen fra aktiviteten i grænsen til stilleområdet er mindre en 35 db(a) i det åbne land og 50 db(a) i byen. Undtaget er eksisterende og nye bebyggelser, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af en landbrugsejendom. Begrundelse Ændringsforslaget vedrører alene vilkårene for stilleområder i det åbne land. I konsekvenszonen på m ligger flere produktionsejendomme. Kravet om, at et anlæg fremadrettet i stilleområders konsekvenszone ikke kan ændres eller udvides skaber således bekymring og usikkerhed om disse landbrugsbedrifters fremtidige udviklingsmuligheder og eksistens i øvrigt. En præcisering af, at anlæg ikke omfatter landbrugsvirksomhed er derfor i høj grad ønskelig. Med hensyn til støj vil denne ikke være af varig karakter men temporær i forhold til den landbrugsmæssige drift i det åbne land. Endelig vil vi samtidig gerne gøre opmærksom på, at det udpegede stilleområde ved Solbjerg Plantage kun bliver benyttet rekreativt i meget beskedent omfang. Der findes således ikke noget decideret stisystem, shelters, bålsteder m.m. Naturen side O -- NA. 12. Lavbundsarealer Inden for de udpegede lavbundsarealer, som er potentielt udpegede som vådområder, må der ikke udlægges areal til formål, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. De øvrige udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Undtaget herfra er bygninger og anlæg mv., der er nødvendige for en landbrugs- og skovbrugsmæssig drift. Disse bygninger skal dog have en udformning og placering, som ikke hindrer, at lavbundsarealet vil kunne genetableres som naturområde. Ændringsforslag Inden for de udpegede lavbundsarealer, som er potentielt udpegede som vådområder, må der ikke udlægges areal til formål, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. De øvrige udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Undtaget herfra er INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

54 bygninger og anlæg mv., der er nødvendige for en landbrugs- og skovbrugsmæssig drift. Disse bygninger skal dog have en udformning og placering, som ikke hindrer, at lavbundsarealet vil kunne genetableres som naturområde. Begrundelse Det findes forståeligt, at Esbjerg Kommune tidligt igennem kommuneplanen vil varsko borgerne om fremtidige områdemæssige komplikationer ved placering af anlæg i det åbne land. Nødvendige landbrugsbygninger, som etableres i tilknytning til det eksisterende bygningskompleks, vil dog ikke ændre på de givne vilkår for en genskabelse af et naturområde. Vilkårene herfor må forventes allerede at være givet ud fra den eksisterende bygningsmasse. Den nuværende formulering med krav til udformning og placering til fremtidige landbrugsbygninger giver anledning til usikkerhed og bekymring omkring fremtidige udviklingsmuligheder. Krav til udformning og placering kunne alternativt alene referere til barjordsprojekter. --- O -- Landskabet LA. 5 Beskyttelse af landskabet bakkeøerne Ved opførelsen af de til driften nødvendige bygninger, vil der blive stillet krav om, at byggeri skal tilpasses bl.a. hegnsstrukturer og bygningsstrukturer, der skal understrege landskabet og landskabssammenhænge. LA. 6 Vedligeholdelse af landskabet bakkeøerne Ved nybygning i disse områder skal man indpasse til de i området karakteristiske markstrukturer, hegn og landskabet. LA. 9 Vedligeholdelse af landskabet hedesletterne Ved nybygning i disse områder skal man indpasse til de i området nødvendige karakteristiske markstrukturer, hegn og landskabet. LA. 13 Større sammenhængende landskaber Inden for de sammenhængende landskaber skal den visuelle sammenhæng mellem de forskellige landskabselementer sikres ved, at der i sagsbehandlingen sker en tilpasning af eventuelle projekter til det større landskab. LA. 14 Større uforstyrrede landskaber De større uforstyrrede landskaber, der er vist på hovedstrukturkortet, skal søges friholdt for større anlæg. Et nødvendigt større anlæg skal søges placeret og udformet, så det i mindst mulig grad skæmmer landskabet. Bemærkninger til ovenstående 5 punkter Af temakortet Landskaber fremgår det, at værdifulde- og uforstyrrede landskaber udgør, om ikke hele det åbne land i Esbjerg Kommune så dog næsten. Derfor får kravene under de 5 ovenstående punkter under INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

55 landskab til byggeri i det åbne land mere karakter af generelle vilkår - gældende overalt i kommunen - fremfor at stille vilkår inden for helt unikke landskabstyper. Det giver således ingen mening at udpege næsten op til 90 procent af det åbne land til områder med et unikt landskab, hvor der vil blive stillet krav til landbrugets fremtidige landbrugsbygninger omfattende placering, bygningsudformning, materialevalg, beplantning m.m. Det er særdeles og helt utilfredsstillende, at der gennem de 5 ovenstående retningslinier udstedes en politisk administrativ carte blanche til at fremsætte ubegrænsede vilkår til det fremtidige landbrugsbyggeri. Vilkår, som ikke blot knytter sig barjordsprojekter, men også til landbrugsbyggeri i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Dette bidrager til at skabe uoverskuelige konsekvenser for landbrugserhvervets allerede foretagne investeringer og fremtidige udviklingsmuligheder på de nuværende bedrifters lokalitet. Vi finder det derfor helt afgørende, at der findes en anden formulering, end den der gennemgående benyttes under de 5 ovenstående punkter samt, at der sker en områdemæssig tilpasning af omtalte temakort. Landbrugserhvervet indgår gerne i en dialog med Esbjerg Kommune om projekttilpasninger, som tilgodeser de uforstyrrede og værdifulde landskaber. Der skal bare være vished for, at der tages objektivt hensyn til den investeringsmæssige rentabilitet og funktionalitet i en tæt dialog med lodsejer. INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

56 Lindved Karina. KARLI Fra: Kasper Tykgaard Sendt: 10. september :47 Til: Esbjerg Kommune - Plan Emne: Sct. Knuds Alle, Bramming - Kommuneplan Vedhæftede filer: A1.10 Beliggenhedsplan.pdf; A Østfacade.pdf INDLÆG Cc: 5 Hej Vedr. forslag til kommuneplan har jeg følgende bemærkninger. Ang. matrikel nr. 1re, 1vd og 1ve ønsker vi at få ændret anvendelsen for hele dette område, så det udlægges til boligformål som tæt/lav samt 1 etage med udnyttet tagetage. Størrelser og højder kan ses på vedhæftede tegninger. Grund nr. 1 og 2 som tæt/lav Grund nr. 3 som 1 etage med udnyttet tagetage med højde som vist på facade. Med venlig hilsen Kasper Tykgaard Hansen Bygningskonstruktør Direkte nr Mobil nr <http://www.karlpoulsen.dk> 1 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

57 Tegning A1.10 Kommunal parkering Areal er medregnet i grund nr. 2 Grund nr m2 Grund nr m2 Sct. Knuds Alle 9-11, 6740 Bramming Sammenlægning af matrikel nr. 1re, 1vd og 1ve Grund nr. 3 Udlæg til ny tilkørselsvej Signaturforklaring: Skellinie Afmærkning af købt beplantningsbæltet. Medregnes i grund arealer, men må ikke bebygges Træ Cykel parkering Renovations container Belægning Rampe 8444 Grundareal nr. 3: 1126 m2 Bebygget areal: 553 m2 Indkørsel til kommune bygning Sct. Knuds Alle 3477 Bebyggelsesprocent: 553x100 = 49 % 1126 Der ændres ikke på grundens eksisterende terrænkoter Forprojekt Projekt Emne 1cm Bramming Erhvervsudlejning Sct. Knuds Alle 9-11 Beliggenhedsplan Format A3 Sag 2013_01 Tegn KTH Kontrol RP Dato Skala 1 : 500 Tegning A1.10 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

58 O.K tag 9,629 O.K murværk 4,600 O.K stueplan 0,600 O.K terræn 0,000 U.K kælderfundament -2,770 NB: Alle koter er relative Forprojekt 1cm Projekt Bramming Erhvervsudlejning Sct. Knuds Alle 9-11 Emne Øst facade Tegning A2.04 Format Sag Tegn Kontrol Dato Skala A3 2013_01 KTH RP : 100 Tegning A2.04 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

59 INDLÆG 6 Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg att. Ole Eriksen KFUM OG KFUKs ejendomsforening i Esbjerg Kirkegade Esbjerg Tlf Fax Esbjerg, den 12. september 2013 Vedr. ændring til kommuneplanen KFUM og KFUK vil gerne have ændret kommuneplanen for det område, hvor KFUM og KFUKs bygning ligger, Kirkegade 70 samt Skjoldsgade 41. Matrikel nr. 1 afs. Kommuneplanen ønskes ændret så der kan laves ungdomsboliger, kollegium, institutioner, ungdomsklub, kontorer, café og så foreningen forsat kan drive foreningsarbejde. Med venlig hilsen Christian Bendixen INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

60 INDLÆG 7 Esbjerg Byråd Plan, Teknik og Miljø JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg Direkte tlf: Mobil: Esbjerg, den 13. september 2013 Høringssvar til forslag til kommuneplan vedr.: Aksel Johnsen, Mølleskovvej 1, 6690 Gørding Området på matrikel 2n, Varho Gde., Gørding ændres ifølge forslag til kommuneplan fra landbrugsområde i landzone (område ) til erhvervsområde i byzone (område ). På ejendommen Mølleskovvej 1 beliggende på matrikel 2n, Varho Gde., Gørding er der en eksisterende ammekobesætning. Endvidere ligger alle marker ejet af Mølleskovvej 1 på matriklen og derved indenfor det nye kommuneplanforslag. Kvægbesætningen er under udvidelse, og det er ejers ønske fortsat at drive landbrug fra ejendommen. Kommunen har i 2012 givet tilladelse til etablering af en ny stald. Stalden forventes færdiggjort i 2013, skelet og tag er færdigt og der er indsat dyr i bygningen. Ammekøerne afgræsser (og plejer derved) for nuværende blandt andet lejede 3 områder, beliggende indenfor natura 2000 områder og som også indgår som en del af kommuneplanens Grønne Strukturer. Det vil få stor negativ konsekvens på de fremtidige udviklingsmuligheder for driften af kvægbesætning på Mølleskovvej 1, hvis den foreslåede ændring af kommuneplanen gennemføres, så området mellem Lourupvej og Mølleskovvej ændres til byzone til anvendelse af kl. 3 til 5 erhverv, fremfor nuværende område , som er landbrugsområde i landzone med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, pelsdyravl og lignende. Kvægbesætningen vil blive fastlåst i sin nuværende form, eventuelle fremtidige udvidelser eller ændringer vil ikke kunne gennemføres. Da det er ejers ønske fortsat at drive sit landbrug og da ejer ikke har planer om at afstå sin ejendom, er det yderst uhensigtsmæssigt at områdets status ændres fra landbrugsområde i landzone til erhvervsområde i byzone. Hvis den foreslåede plan er et udtryk for et ønske om at udvide det eksisterende erhvervsområde, virker det mere hensigtsmæssigt, hvis det eksisterende erhvervsområde udvides i østlig retning, hvor det ikke vil komme til at omfatte en ejendom med beboelse og produktionsbygninger, fremfor i den nu foreslåede vestlige retning hvor en hel landbrugs ejendom produktionsbygninger, marker og beboelse - omfattes. Da den foreslåede kommuneplan er uforenelig med en fleksibel drift af landbruget på Mølleskovvej 1, foreslås det hermed at område ændres fra erhvervsområde med Råd til gode oplevelser John Tranums Vej Esbjerg Ø Telefon Telefax Majsmarken Billund Telefon Telefax INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

61 byzone status til landbrugsområde i landzone med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, pelsdyravl og lignende, svarende til områdets nuværende status. Med venlig hilsen Mette Ibsen-From Miljørådgiver 2 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

62 INDLÆG 8 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

63 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

64 Tlf Fra: Henrik Vej Kastrupsen INDLÆG Sendt: 16. september :07 Til: Esbjerg Kommune - Plan Cc: Stoye Monica. MOSTO Emne: Kommentar til kommuneplanen Hermed kommentar til kommuneplanen fra Esbjerg Erhvervsudvikling. I kommuneplanen nævnes ikke noget om muligheden for at oprette autocamperpladser i Esbjerg Kommune. Antallet af autocampere i Europa og i Danmark er stigende, og såfremt vi i Esbjerg Kommune skal have en del af den vækst, så er det nødvendigt at tilbyde professionelle faciliteter til denne gruppe af campister. Autocampere ønsker at camptere tæt på centrum og bidrager positivt til omsætningen i detailhandlen og på byens restauranter. Esbjerg Erhvervsudvikling ønsker at kommuneplanen giver mulighed for at oprette professionelle autocamperpladser centralt i Esbjerg by. Erfaringerne herfra kan efterfølgende danne grundlag for yderligere autocamperpladser andre steder i Esbjerg Kommune. Med venlig hilsen Kind regards VisitEsbjerg VisitRibe Henrik Vej Kastrupsen Turistchef Tourist Director Telefon: en del af Esbjerg Erhvervsudvikling 1 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

65 INDLÆG 10 Sønderris Lokalråd v/tommy Noer Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V Tlf.: Mail: Esbjerg Kommune Teknikbutikken, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Vedr.: Kommuneplanforslag Areal mellem Guldager Kirkeby og Sønderris. På Temakort 31, Zoneforhold, er et areal omkranset af Tarphagevej, Guldagervej og Sønderrisvej mellem Guldager Kirkeby og Sønderris angivet reserveret byformål. Selv om der ikke er angivet specifikke planer i denne planperiode vil vi i Sønderris Lokalråd alligevel give udtryk for vores holdning til arealets fremtidige anvendelse. Vi ønsker at være proaktive i forhold til næste kommuneplan. Vi lægger vægt på, at vi i fremtiden kan bevare både vores skole og vores centerområde. Med hensyn til skolen vil der være tilgang af elever fra igangværende udbygninger af boligområder i Sønderris og Guldager Kirkeby. Desuden er der planlagt yderligere boligudbygning i såvel Guldager Stationsby (2019) og Guldager Kirkeby (2026) afpasset skolekapaciteten på Sønderrisskolen. Skolen er altså sikret tilgang af elever de næste ca. 20 år, hvilket vi hilser med stor tilfredshed. Syd for det omtalte areal er området udlagt til offentlige formål, herunder et nyt ældrecenter, og nord for er der udlagt et område til lettere erhverv. Det vil sige, at arealet er omgivet af boliger på to sider, et erhvervsområde på en tredje side og offentlige formål, ældrecenter, på den sidste og fjerde side. Lutter bymæssige formål. Ifølge zonekort 1, Arealanvendelse, benyttes arealet i dag som Jordbrugsområde, med blandt andet græsningsareal for heste i den nordlige ende. Samtidig kan det konstateres, at de folk, der bor i Sønderris ud til eller tæt på Sønderrisvej og Guldagervej ikke har let adgang til større grønne områder med lys og frisk luft. Undersøgelser (University of Essex, omtalt i Politiken 28. april 2013) har vist en sammenhæng mellem at bo i et grønt område og folks mentale velfærd og følelsen af at befinde sig godt. I Sønderris ønsker vi et sundt miljø for alle og specielt for vore børn at vokse op i. Der skal være let adgang til lys, frisk luft, leg i naturen og mulighed for at dyrke udendørs motion for alle aldersgrupper. Træer og buske opsuger forurening (støj og bilos) fra INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

66 trafikken og udsender i øvrigt ilt, som giver den friske luft. Udlagt som enten en del af Esbjerg Kommunes spredningkorridorer/naturnetværk eller alternativt som grønt byområde vil arealet kunne opfylde disse formål. Det vil ikke blot komme Sønderris- og Guldagerborgere til gode, men også den biologiske mangfoldighed, som vi ifølge EU- Habitat-forordningen (EU 1992) er forpligtet til at tage alvorligt. Der er i dag ingen tvivl om, at dyr og planter er trængt. Tidligere helt almindelige arter, som f.eks. flere arter af sommerfugle og humlebier er nu truede arter ifølge Rødliste 2013 (Institut of Bioscience, Århus Universitet). Det aktuelle areal vil desuden være et velegnet nedsivningsområde med forsinkelsesbassiner i forbindelse med de store regnskyl, som vi på grund af klimaforandringer forventer hyppigere forekomst af. Vi foreslår derfor at ændre status for arealet mellem Sønderris og Guldager Kirkeby fra reserveret byformål til grønt byområde. Venlig hilsen Sønderris Lokalråd Kontaktperson: Inger Jensen Marsvænget 140, 6710 Esbjerg V Tlf.: Mail: INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

67 INDLÆG 11 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

68 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

69 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

70 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

71 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

72 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

73 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

74 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

75 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

76 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

77 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

78 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

79 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

80 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

81 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

82 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

83 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

84 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

85 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

86 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

87 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

88 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

89 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

90 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

91 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

92 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

93 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

94 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

95 INDKOMNE INDLÆG UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN

UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger

UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26. Uddrag og vurderinger UDDRAG OG VURDERINGER UDDRAG OG VURDERINGER KOMMUNEPLAN 2014-26 1 Uddrag og vurderinger INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 OVERSIGT OVER MODTAGNE INDLÆG 5 UDDRAG OG VURDERINGER 9 BILAG - INDKOMNE INDLÆG

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Tids-og rækkefølge 2010

Tids-og rækkefølge 2010 Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård November 2010 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 15-11-2010 at offentliggøre Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere