Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøindsatsen - før, under og efter Auken"

Transkript

1 Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at vi nu er nede på niveauet fra før, han blev miljøminister. Formanden for Folketingets Miljøudvalg, Eivind Vesselbo (V) Jyllands-Posten d. 13. juni 23 Vi har blot fjernet de overflødige ekstrapenge, som Auken havde krævet ind til sit miljøimperium. Besparelserne går ikke ud over miljøet. Statsminister Anders Fogh Rasmussen på Venstres Landsmøde d. 8. november 23 (jf. Venstres hjemmeside

2 Miljøindsatsen - før, under og efter Auken 8 CASA, Oktober 25 ISBN Elektronisk udgave: ISBN Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25, København K. Tlf.:

3 Indhold Resumé... 2 Indledning Udviklingen i Miljøministeriets finanslovsposter Miljøministeriets hovedområder... 9 Centralstyrelsen... 1 Miljøstyrelsen Renere Produkter, miljømærkning etc Miljøforanstaltninger i landbruget Øvrige miljøforanstaltninger Danmarks Miljøundersøgelser DMU Skov- og naturforvaltning Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Naturforvaltningen før, under og efter Auken Skov- og Naturstyrelsen lønmidler og antal ansatte Midler til naturforvaltning... 2 Arealerhvervelser til naturformål Vandmiljøplan II Bilag 1: Anders Fogh Rasmussens velkomsttale Bilag 2: Privat skovbrug m.m Bilag 3: Inflationsudviklingen Bilag 4: Regeringer og miljøministre

4 Resumé VK-regeringen har skåret kraftigt ned på de statslige ressourcer til miljøområdet. Dette er bl.a. sket med den argumentation, at der var opbygget et overforbrug på miljøområdet under de socialdemokratisk ledede regeringer i perioden fra til 21. Således udtalte Venstres Eivind Vesselbo, der er formand for Folketingets Miljøudvalg, til Jyllands-Posten d. 13. juni 23: Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at vi nu er nede på niveauet fra før, han blev miljøminister. På Venstres Landsmøde d. 8. november sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (se bilag 1): Vi har blot fjernet de overflødige ekstra-penge, som Auken havde krævet ind til sit miljøimperium. Sigtet med denne undersøgelse er via de årlige finanslove at analysere, i hvor høj grad denne præmis er gældende, dvs. hvorledes den statslige indsats har ændret sig fra omkring 199 og frem til de nyeste budgettal i finanslovsforslaget for, og om det opnåede og planlagte niveau svarer til tiden før Auken. Der er dels gennemført en sammenligning af niveauerne for de af Miljøministeriets konti, hvor en sammenligning over årene er mulig, dels gået i dybden på naturområdet, hvor regeringen i regeringsgrundlaget har stillet en ekstra indsats på 1 mia. kr. i udsigt i regeringsperioden, dvs. frem til og senest med finansloven for 29. I undersøgelsen er foretaget en indeksregulering af beløbene således, at købekraften af midlerne gøres sammenlignelige. Der er primært anvendt lønindeks, da langt hovedparten af midlerne anvendes til løn, herunder også via tilskud. Det er således ikke de faktiske tal i finanslovene, der sammenlignes, men værdien af midlerne omregnet til -niveau. I undersøgelsen er kortlagt den statslige indsats i tiden: før Svend Auken blev miljøminister (199-) under Svend Aukens miljøministerperiode (-21) og efter Svend Aukens miljøministerperiode (22-29). Der er foretaget en sammenligning for ministeriet samlet for en række centrale hovedområder, og endelig er naturområdet gennemgået mere detaljeret. Undersøgelsen viser måske lidt overraskende at generelt var den statslige indsats på de fleste centrale hovedområder i perioden før Auken på niveau med under Auken, og at niveauet efter Auken ligger væsentligt under det niveau, der var før Auken. Hvis man sammenligner det gennemsnitlige niveau for perioden med tiden før Auken ses, at regeringen har reduceret så meget på en ræk- 2

5 ke centrale miljøområder, at niveauet for disse ligger 643 mio. kr. under det niveau, der var i tiden før Auken. I tabellen nedenfor er dette specificeret ud på de områder, analysen omfatter: Finanslovspost (beløb i mio. kr.) Niveauet efter Auken Ændring i forhold til perioden under Auken Ændring i forhold til perioden før Auken Konto Centralstyrelsen (Departement m.m.) Konto Fællesudgifter til miljøbeskyttelse (MST) Konto Renere Produkter m.m Konto Miljøforanstaltninger i landbruget *) (2) Konto Øvrige miljøforanstaltninger Konto Miljøundersøgelser (DMU) Konto 23.51, og Naturforvaltning og skovdrift Konto Geologisk forskning og undersøgelser (GEUS) I alt (ekskl ) *) Udgiften var på ca. 2 mio. kr. årligt under Auken. I tiden før Auken er alene afsat midler i et enkelt år (ca. 2 mio. kr.), hvorfor der ikke er beregnet et beløb. Sammenlignes alene finanslovsforslaget for med tiden før Auken er forskellen 598 mio. kr. Med andre ord skal miljøområdet til næste år tilføres yderligere 598 mio. kr. for, at bevillingerne på de pågældende miljøområder svarer til det niveau, der var før Auken. En særlig analyse af naturområdet viser, at såfremt det skal op på niveauet fra tiden før Auken, kræver det: at der tilføres 194 mio. kr. mere end planlagt i lønmidler til Skov- og Naturstyrelsen i at der ansættes 467 flere personer end planlagt i Skov- og Naturstyrelsen i at der afsættes 6 mio. kr. mere end planlagt i naturforvaltningsmidler i at der erhverves hektar naturarealer mere end planlagt i svarende til 1.9 fodboldbaner. 3

6 Indledning I maj 22 udgav CASA rapporten Regeringens første måneder set med miljøbriller. Her blev gennemgået samtlige de konti i finansloven, som indeholdt miljøaspekter, og hvor der var ændringer i den endelige finanslov for 22 i forhold til det finanslovsforslag, som den tidligere SR-regering havde fremsat for år 22 (fremsat i august 21). Resultatet af gennemgangen var en påvisning af, at VK-regeringen alene med virkning i 22 gennemførte besparelser for 4,7 mia. kroner på miljørelaterede konti samt yderligere besparelser på,6 mia. kr. på konti som delvis havde et miljømæssigt formål. Denne opgørelse omfatter alle konti med miljøaspekter uanset, hvilket ministerium kontoen tilhører, herunder international miljøbistand. Set over perioden blev de samlede besparelser på miljørelaterede konti over disse 4 år opgjort til over 2 mia. kr. Rapporten var medvirkende til, at der blev sat fokus på VK-regeringens nedskæringer på miljøområdet. Som led i den efterfølgende debat blev det bl.a. fremhævet af regeringspartierne, at man ønskede indsatsen på miljøområdet nedsat til det niveau, der var før SR-regeringen kom til, dvs. til niveauet under den tidligere Schlüter-regering, hvor den nuværende udenrigsminister Per Stig Møller var miljøminister. Denne holdning kommer bl.a. til udtryk i en artikel i Jyllands-Posten den 13. juni 23. Under overskriften Miljøindsats som før Auken er den nuværende formand for Folketingets Miljøudvalg, venstremanden Eivind Vesselbo, citeret for følgende: Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at vi nu er nede på niveauet fra før, han blev miljøminister. For at verificere, i hvilket omfang dette er sket, er indledningsvis gennemført en sammenligning af finanslovens hovedposter under Miljøministeriet i det omfang, disse poster har eksisteret hen over perioden fra 199 og frem til nu. Samlet omfatter ministeriet 13 hovedposter, hvoraf de 3 dog ikke kan sammenlignes over år, fx fordi de ikke fandtes i tiden før Auken. For de resterende 1 poster er der på grundlag af de årlige finanslove foretaget en opgørelse af, hvordan bevillingerne har udviklet sig i perioden fra 199- og frem til budgettallene for 29 korrigeret for inflation og lønindeksets udvikling. Dette sikrer en sammenligning af værdien af de midler, som årligt er sat af og anvendt til et givent område. I undersøgelsen er anvendt følgende periodebetegnelser: før Auken dækker perioden med finanslovene for 199-, som blev vedtaget under de tidligere borgerlige regeringer. Selvom der var et regerings- 4

7 skifte i starten af, er finansloven for vedtaget under den borgerlige regering, hvorfor finansloven for henføres til perioden før Auken under Auken dækker perioden med finanslovene for -21, der er vedtaget under socialdemokratisk ledede regeringer og med Svend Auken som miljøminister i hele perioden efter Auken dækker perioden fra finansloven for 22 til og med 29, der er vedtaget under den eksisterende borgerlige regering (samt det seneste finanslovsforslag for ). I bilag 4 er der en oversigt over regeringerne og miljøministrene. Der hersker ikke i debatten nogen uenighed om, at der på posten for den internationale miljøindsats blev gennemført en væsentlig forhøjelse af de statslige midler op gennem 9erne. Denne indsats har VK-regeringen skåret kraftigt ned igen. Et interessant spørgsmål er imidlertid, hvordan statens bevillinger til de traditionelle miljøkerneområder, som også var centrale i Schlüter-regeringens periode, har udviklet sig efter regeringsskiftet i 21. Ud over analysen af de 1 poster er der udvalgt et enkelt område naturforvaltning til en mere dybgående analyse. Dette område er der særlig fokus på i tilknytning til anvendelsen af den ekstra 1 mia. kroners pulje, som regeringen ifølge regeringsgrundlaget har afsat til Mere natur og bedre miljø i denne regeringsperiode. Formålet med rapporten er således at tage begrundelsen for nedskæringerne på ordet og underkaste den en nærmere analyse på såvel et overordnet niveau som på et af de centrale miljøområder, som staten har været inddraget i før, under og efter Auken. Kilden til samtlige oplysninger i analysen er de årlige finanslove. Dette gælder også omtalen af formålet med de enkelte konti. Det bemærkes, at alle tal vedrørende 25 til 29 er budgettal. Analysen er gennemført i august 25 af Karl Vogt-Nielsen, miljøkoordinator på CASA, og er finansieret af CASAs egne midler. 5

8 1. Udviklingen i Miljøministeriets finanslovsposter Hvis man ukritisk sammenligner hele Miljøministeriets samlede rammer fra og frem til 29, får vi et resultat, der ikke giver nogen mening. Dels er hele energiområdet i en periode (frem til ) indeholdt i tallene, Miljøbistanden er blevet overført til andre ministerier og til gengæld er Kort- og Matrikelstyrelsen kommet ind under Miljøministeriet. Grafikken i fig. 1 fortæller derfor ikke noget om prioriteringerne til forskellige indsatser. Søjlerne kan ikke sammenlignes: Fig 1: Miljøministeriet i alt (total - uden korrektion for overflyttede resortområder etc) Mio. kroner Renser vi energiområdet og Kort- og Matrikelstyrelsen ud, er billedet som i fig. 2. Den internationale miljøbistand indgår dog stadig i tallene: Fig. 2: Miljøministeriet i alt (Inkl. international miljøbistand) Mio. kroner

9 Fjerner vi også den internationale miljøbistand får vi nu et mere rent billede af de kerneområder, som kan sammenlignes på miljøindsatsen i perioderne før, under og efter Auken. I fig. 3 er beløbene reguleret med inflationen. I fig. 3b er anvendt lønindeks til regulering. Da lønnen stiger hurtigere end inflationen, fås en højere nutidsværdi af midlerne jo længere siden, det er. Langt de fleste midler under ministeriet anvendes til løn. Derfor vil lønindekset blive brugt i de øvrige sammenligninger, da dette vil give den mest korrekte sammenligning af værdien af de midler, der har været brugt. 2. Fig. 3: Miljøministeriet i alt (Netto-opgørelse for sammenlignelige konti omregnet til -niveaui) 1.5 Mio. kroner Fig. 3b: Miljøministeriet i alt Netto-opgørelse for sammenlignelige konti omregnet til -niveau Lønindeks reguleret 2. Mio. kroner mio. kr mio. kr mio. kr Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 665 mio. kr. årligt mindre end under Auken. Lidt overraskende viser det sig imidlertid, at niveauet næsten var det samme før Auken, og VK-regeringen ligger 643 mio. kr. under det niveau, der var før Auken. 7

10 I denne sammenligning er indeholdt de 1 (ud af 13) hovedbudgetposter på miljøområdet, som kan sammenlignes over perioden fra og frem til budgettallene for 29. Alle posterne er for sammenligningens skyld omregnet til - niveau. Det drejer sig om følgende budgetposter, der optræder både i finansloven for og for : Konto Centralstyrelsen (Departement m.m.) Konto Fællesudgifter til miljøbeskyttelse (Miljøstyrelsen) Konto Renere Produkter (Tilskudsordning) Konto Miljøforanstaltninger i landbruget (Tilskudsordning) Konto Øvrige miljøforanstaltninger (Diverse) Konto Miljøundersøgelser (Danmarks Miljøundersøgelser) Konto Fællesudgifter til skov- og naturforvaltning (Skov- og Naturstyrelsen) Konto Naturforvaltning (Tilskudsordning) Konto Privat skovbrug (Tilskudsordning) Konto Geologisk forskning og undersøgelser (GEUS). I næste afsnit er hver af disse poster gennemgået. Følgende budgetposter inden for Miljøministeriet i finanslovsforslaget for kan ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere år: Konto Miljøbeskyttelse, Jordforurening/Affaldsbehandling. Kontoen har skiftet indhold over tid og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Kontoen er på 5 mio. kr. og dermed også ubetydelig. Konto International miljøbistand. Hovedindsatsen blev i 22 flyttet til Udenrigsministeriet og foregår nu delvis begge steder. En sammenligning over tid vil ikke give mening. Konto Kortproduktion. Kort- og Matrikelstyrelsen blev ved regeringsskiftet i 21 overflyttet fra By- og Boligministeriet til Miljøministeriet. En sammenligning er derfor ikke relevant. Udgiften er i på 99 mio. kr. (i 21 var rammen 19 mio. kr.). Endvidere skal bemærkes, at energiområdet efter valget i blev slået sammen med Miljøministeriet, men blev efter valget i 21 lagt under Økonomi- og Erhvervsministeriet. I dag er det placeret sammen med Transportministeriet. Energiområdet er derfor også holdt uden for analysen. 8

11 2. Miljøministeriets hovedområder I det følgende er foretaget en oversigtsmæssig sammenligning af de 1 centrale budgetposter i Miljøministeriet hen over årene. Analysen viser, at den statslige indsats på mange områder var bevillingsmæssig større i perioden før Auken end under Auken, og at der på næsten alle områder er væsentlig lavere bevillinger i perioden efter Auken i forhold til før Auken. Hvis det er regeringens målsætning at føre den statslige miljøindsats tilbage til tiden før Auken, skal der på de analyserede miljøposter samlet tilføres yderligere 557 mio. kr. i i forhold til regeringens finanslovsforslag for, for at statens bevillinger på disse centrale miljøområder har den samme værdi som de midler, der blev tilført områderne i tiden før Auken. Det drejer sig om bevillingerne til følgende poster i finanslovsforslaget for : Bemærk, at nedenstående opgørelse afviger fra den tilsvarende i resumeet ved at sammenligne finanslovsforslaget for med perioden før Auken (hvor den i resumeet sammenligner et gennemsnit for hele VK-perioden med før Auken ): Finanslovspost (beløb i mio. kr.) Finanslovsforslaget Ændring i forhold til perioden før Auken Konto Centralstyrelsen (Departement m.m.) Konto Fællesudgifter til miljøbeskyttelse (MST) Konto Renere Produkter m.m Konto Miljøforanstaltninger i landbruget *) Konto Øvrige miljøforanstaltninger Konto Miljøundersøgelser (DMU) Konto 23.51, og Naturforvaltning og skovdrift Konto Geologisk forskning og undersøgelser (GEUS) I alt (ekskl ) MST = Miljøstyrelsen DMU = Danmarks Miljøundersøgelser GEUS = Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse *) Udgiften var på ca. 2 mio. kr. årligt under Auken. I tiden før Auken er alene afsat midler i et enkelt år (ca. 2 mio. kr.), hvorfor der ikke er beregnet et beløb. De poster, hvor der er det største efterslæb i forhold til perioden før Auken, er først og fremmest den statslige indsats på naturområdet. Herefter er det Renere Produkter m.m. og Miljøstyrelsens samt DMUs aktiviteter. Det skal dog nævnes, at Miljøministeriet i 24 har oprettet en ny central funktion Center for Koncernforvaltning, som i et vist omfang står for opgaver, der før blev finansieret via fx Miljøstyrelsen og Natur- og Skovstyrelsen. 9

12 Udviklingen i hver af de 1 poster gennemgås efterfølgende. Centralstyrelsen Konto Centralstyrelsen (Departement, Center for Koncernforvaltning m.m.) Centralstyrelsens udgifter omfatter primært: Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Center for Koncernforvaltning er et administrativt servicefællesskab på ministeriets område, oprettet i 24. Centret løser opgaver for Miljøministeriets departement, Skovog Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er overført løn- og driftsmidler fra disse institutioner til centret vedrørende de fælles funktioner, der indgår i centret. Centret løser endvidere i mindre omfang it-opgaver for Naturklagenævnet, Miljøklagenævnet, Institut for Miljøvurdering, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Institut for Miljøvurdering har til opgave at skabe overblik over den aktuelle og den langsigtede miljøsituation i Danmark og globalt, at vurdere effektiviteten af miljøinitiativer samt at formidle denne viden til offentligheden og beslutningstagere. Ud over at drive egen forskning skal instituttet kunne trække på forskningsmæssig ekspertise på andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. Udgifterne til Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet Endelig indeholder kontoen den reserve på 5 mio. kr., der i er afsat til Mere natur og bedre miljø (andel af den 1 mia. kr., der er afsat i regeringsgrundlaget hertil. De øvrige 95 mio. kr. henstår på en generel reservekonto uden for ministeriet). I fig. 4 ses udviklingen i centralstyrelsens rammer: 3 Fig. 4: Centralstyrelsen (departement, koncernforvaltning mm) (Lønindeks-reguleret) 25 2 Mio. kroner mio. 211 mio. 29 mio

13 Som det fremgår af teksten ovenfor, er der blevet oprettet en ny central funktion, hvilket slår igennem fra 25. Denne vækst skal ses i forhold til reduktionerne i bl.a. Miljøstyrelsen. Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 2 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 12 mio. kr. mere end før Auken. Miljøstyrelsen Konto Fællesudgifter til miljøbeskyttelse. Dækker udgiften til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er national myndighed på miljøområdet og administrerer ministeriets lovgivning på området. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i Lov om miljøbeskyttelse, Lov om vandforsyning, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og Lov om jordforurening. Miljøstyrelsen arbejder for en bæredygtig udvikling, hvor mennesker og miljø beskyttes mod forurening først og fremmest ved en forebyggende indsats, der skal sikre ren luft, vand og jord og dermed gode levevilkår for mennesker, flora og fauna. Indsatsen retter sig primært mod danske forhold, men strækker sig i stadig større grad ud over landets grænser. Hovedparten af Miljøstyrelsens administrative funktioner er overført til et fælles ministerielt center, Center for Koncernforvaltning. Miljøstyrelsen deltager i arbejdet med at fremme eksporten af dansk miljøteknologi og miljøekspertise. Det sker dels gennem miljørådgivningsaktiviteter, dels gennem eksportfremmeaktiviteter Fig. 5: Miljøstyrelsen (miljøbeskyttelse) Lønindeksreguleret Mio. kroner mio. kr. 392 mio. kr mio. kr Som nævnt er der oprettet en fælles administrativ enhed, som fra 24 har overtaget en række funktioner fra styrelsen. 11

14 Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 148 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 149 mio. kr. under det niveau, der var før Auken. Renere Produkter, miljømærkning etc. Konto Renere Teknologi Renere Produkter mm Kontoen omfatter Miljømærkesekretariatet, hvis formål er at fremme afsætning af renere produkter. Endvidere indgår gebyr- og indsamlingsordninger vedr. dæk og blyakkumulatorer samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedr. udtjente biler (denne ordning har nogle år givet et stort provenu). Kontoen omfatter også udgifter til at fremme indsamlingen af brugte nikkel-cadmium-batterier. Tidligere omfattende kontoen store statslige programmer for renere teknologier og renere produkter. Endvidere omfattede ordningen tilskud til miljøstyring i virksomheder. Disse er nu nedlagt. 35 Fig. 6: Renere Produkter mm Lønindeksreguleret 3 25 Mio. kroner mio. kr. 166 mio. kr mio. kr Hullet i kan ikke umiddelbart forklares, mens den lave udgift i og 21 skyldes en ekstraordinær modregning fra indtægt fra afgift på bilskrotningsordningen. Der blev således stadig givet tilskud under programmet for renere produkter, men ministeriet havde stort set ikke udgifter herpå. Dette giver et lidt fejlagtigt billede i forhold til indsatsen, men det vil kræve en grundigere analyse at udrede detaljerne heri. Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 99 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 78 mio. kr. under det niveau, der var før Auken. 12

15 Miljøforanstaltninger i landbruget Konto Miljøforanstaltninger i landbruget Indsatsen omfatter udgifter til administration, tilsyn og kontrol, information, efteruddannelse af brugere af plantebeskyttelses- og biocidmidler, forskning i midlernes virkning samt forskning og udvikling med henblik på at nedbringe den samlede miljø- og sundhedsmæssige belastning fra plantebeskyttelses- og biocidmidler Fig. 7: Miljøforanstaltninger i landbruget Lønindeksreguleret Mio. kroner Niveauet ligger ret konstant. Der er tale om en ordning med et, i denne sammenhæng, lille beløb. Da der i årene /93 er modregnet en række indtægter, som ikke umiddelbart kan spores, foretages ikke nogen sammenligning mellem før og efter, og da ordningen er uden betydning for det samlede billede, indgår kontoen ikke i den samlede opgørelse. Øvrige miljøforanstaltninger Konto Øvrige miljøforanstaltninger Kontoen omfatter i dag en ny pulje, kaldet Virksomhedsordningen, der har til formål at fremme rammevilkårene for en forbedring af virksomhedernes miljøforhold, sikre en effektiv og smidig gennemførelse af EU-regulering og forenkle virksomhedernes miljøarbejde. Midlerne (ca. 4 mio. kr. årligt) skal anvendes inden for områder, som har potentiale for væsentlige miljøgevinster, miljøteknologi og på effektive og forenklede rammebetingelser for erhvervslivet fx på vand- og affaldsområdet. Endvidere indgår tilskudsordningen til at reducere partikeludslippet fra tunge lastbiler og busser (tilskud til eftermontering af partikelfiltre). Tidligere indeholdt denne konto Den Grønne Jobpulje og Den Grønne Fond. I blev der afsat 125 mio. kr. til en 3-årig trafik- og miljøpulje. 13

16 Fig. 8: Øvrige Miljøforanstlatninger Lønindeksreguleret Mio. kroner mio. kr mio. kr. 23 mio. kr Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 6 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 8 mio. kr. under det niveau, der var før Auken. Danmarks Miljøundersøgelser DMU Konto Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er en sektorforskningsinstitution. DMU har som hovedformål at drive forskning om de strukturer, processer og sammenhænge, der er af betydning for anvendelsen og beskyttelsen af Danmarks miljø- og naturværdier. DMU rådgiver på natur- og miljøområdet, herunder i tilknytning til råstofaktiviteter i Grønland og vildtforvaltning i Danmark, og udfører myndighedsopgaver i tilknytning til ansvaret for den nationale natur- og miljøovervågning i Danmark. DMU udfører udviklingsarbejde med klart samfundsmæssigt sigte, formidler og varetager viden- og teknologioverførsel til relevante offentlige og private interessenter og udfører driftsopgaver i forbindelse med de nævnte formål. DMU har ansvaret for den nationale miljø- og naturovervågning i Danmark og varetager overvågningsopgaver og tværgående koordinering af det samlede overvågningsprogram, udarbejder prioriteringsoplæg og påser, om overvågningen lever op til nationale og internationale forpligtelser. DMU varetager endvidere opgaven som Nationalt Knudepunkt for Det Europæiske Miljøagentur. DMU opgør de danske udledninger af luftforurening i forbindelse med Klimakonventionen og Kyotoprotokollen. DMU udarbejder den danske miljøtilstandsrapport, gennemfører risikovurdering af genmodificerede organismer og analyser af olieforureninger på havet. DMU udfører opgaver for og formidler viden til offentlige myndigheder og private i ind- og udland, herunder udviklingslande. DMU varetager vidensudveksling med den internationale forskningsverden og deltager inden for sit arbejdsområde i uddannelsesaktiviteter på uddannelser, som er omfattet af universitetsloven. 14

17 Fig. 9: Danmarks Miljøundersøgelser Lønindeksreguleret 25 2 Mio. kroner mio. kr. 178 mio. kr mio. kr Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 47 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 66 mio. kr. under det niveau, der var før Auken. Skov- og naturforvaltning Omfatter 3 konti: Konto Fællesudgifter til skov- og naturforvaltning (Skovog Naturstyrelsen), konto (Naturforvaltning) samt konto (Privat skovbrug). De to sidste var i indeholdt i konto

18 Konto dækker Skov- og Naturstyrelsen, som er den nationale myndighed på skovog naturområdet, som bl.a. omfatter følgende områder: Fysisk planlægning, skovbrugserhvervet, jagt- og vildtforvaltning, naturbeskyttelse og naturforvaltning, friluftsliv, råstofforvaltning samt miljøpåvirkninger fra husdyrhold, bioteknologi og dambrug. Styrelsen varetager via statsskovdistrikterne driften af ca. 19. ha skov-, natur- og landbrugsarealer, som omfatter ca. 24 % af Danmarks skove og betydelige dele af arealet med beskyttede naturtyper. Skov- og Naturstyrelsen består af en central styrelse, 14 statsskovdistrikter og 6 landsdelscentre fordelt over hele landet samt Statens Planteavlsstation. Skov- og Naturstyrelsen gennemfører endvidere anlægsopgaver, erhvervelser m.m. i forbindelse med drift og administration af Miljøministeriets arealer. Endvidere indgår midler til myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Konto dækker naturforvaltningen, hvis formål er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet især med løvtræ og overvejende i bynære områder samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv. Midlerne til naturforvaltningsprojekter anvendes til naturgenopretning, førstegangspleje af naturarealer, skovtilplantning, fremme af naturskovsstrategien, initiativer til gavn for friluftslivet samt naturgenopretning på havet. Endvidere ydes tilskud til organisationer, institutioner, initiativ- og interessegrupper m.v. til initiativer, der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø, herunder oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål. Der vil ved anvendelsen af bevillingen blive lagt vægt på støtte af projekter vedrørende konkret, lokalt forankret miljøarbejde. Tilsvarende indeholder kontoen midler til at sikre levevilkårene for beboerne i de små ø- samfund (forsøgsordninger, projekter m.v.) Frem til 25 anvendtes midler til at genoprette vådområder for at reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet som led i Vandmiljøplan II. Endelig gives støtte til nedbringelse af okkerbelastningen i vandløb, søer og havet og til gennemførelse af vandløbsrestaureringer. Konto har til formål at øge og forbedre skovarealet, herunder løvskovsandelen, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove, herunder sikre gentilplantning efter stormfald, og at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud og støtte til konsulentvirksomhed og produktudvikling. 16

19 Fig. 1: Naturforvaltning inkl. privat skovdrift Delvist lønindeksreguleret og delvist inflationsreguleret Naturforvaltning Privat skovbrug 8 Se note Mio. kroner mio. kr. 695 mio. kr. 424 mio. kr Note: I 22 blev ekstraordinært overført 467,1 mio. kr. i refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen til kontoen for privat skovbrug. Dette gav en samlet nettoindtægt på 27 mio. kr., selvom der var en udgift på 197 mio. kr. på kontoen. Var denne refusion ikke indgået i år 22, ville det gennemsnitlige niveau have været 482 mio. kr. (frem for 424). I opgørelsen er konto reguleret til -niveau efter inflationsindeks, da en stor del af midlerne går til opkøb af arealer. De to andre konti er primært lønrelateret. Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 271 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 363 mio. kr. under det niveau, der var før Auken. 17

20 Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Konto Geologisk forskning og undersøgelser Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstitution, som varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks geologiske naturværdier. GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. GEUS yder bl.a. bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS yder bistand til Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat om mineralske råstoffer i Grønland. GEUS opgaver omfatter gennemførelse af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende bl.a. geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser. Endvidere er sektorforskningen i seismologi med tilhørende overvågningsopgaver i 24 overført fra Kort- og Matrikelstyrelsen til GEUS Fig. 11: Geologisk forskning og undersøgelser (GEUS) Lønindeksreguleret Mio. kroner mio. kr. 176 mio. kr. 138 mio. kr Resultatet er, at VK-regeringen i gennemsnit har afsat 38 mio. kr. årligt mindre end under Auken og 9 mio. kr. over det niveau, der var før Auken. 18

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere