Middelfart Antenneforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Antenneforening"

Transkript

1 Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden 3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastlæggelse af dette års kontingent 7) Fremlæggelse af det kommende års budget 8) Valg til bestyrelsen for 2 år i henhold til vedtægternes 7 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Bent Hørby (villig til genvalg) Jan Thagaard (villig til genvalg) John Hansen (villig til genvalg) Marianne Vinther Thomsen (villig til genvalg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Benjamin Fritz-Jensen (villig til genvalg Jørgen Jørgensen (villig til genvalg) 9) Valg af revision valgt er: PriceWaterHouseCoopers A/S Valg af revisorsuppleant valgt er: Deloitte 10 Eventuelt 1) Valg af dirigent Formanden Bent Hørby bød velkommen og forslog som dirigent Jeppe Vang Madsen, som herefter blev valgt. Som sekretær foreslog Bent Hørby foreningens sekretær Marianne Thomsen, der herefter blev valgt til at udarbejde referat fra generalforsamlingen. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, iflg. vedtægterne på foreningens hjemmeside og i den lokale uge- og dagspresse. 2) Godkendelse af forretningsorden Som stemmetællere valgtes: Per Jørgensen, Erik Christiansen og Bent Nielsen. Forretningsordenen blevet gennemgået af dirigenten. Der var ingen spørgsmål og forretningsordenen blev herefter godkendt. Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 49 stemmeberettigede medlemmer. 3) Beretning Bestyrelsens beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forgangne år blev aflagt af formanden Bent Hørby, som i beretningen berørte følgende emner: - Bestyrelsens fokus områder det forgangne år, herunder kortlægning af de muligheder vi har som antenneforening efterhånden som datoen kommer tættere på. Vores aftale med Stofa udløber pr. denne dato. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 1

2 - Medlemsudviklingen, hvor der ved udgangen af 2013 var ca medlemmer. - Programomlægningen i april 2013, der ikke gik som den burde. Et forløb som formanden beklagede og oplyste ikke ville gentage sig. - Samarbejdet med Stofa, som vi generelt er tilfredse med, men der har været episoder, hvor vi ikke har følt at Stofa har levet op til deres ansvar. Det har vi haft møde med Stofa om. De lovede at gøre deres for, at vi ikke oplever lignende episoder fremover. Som kompensation for fejlene har vi fået en økonomisk godtgørelse, som fremgår af regnskabet. - Samarbejdet med områdets øvrige antenneforeninger. - Formanden redegjorde for beslutningen om at slukke for det gamle analogle signal den 7. maj. Det vil berøre medlemmer med TV, der ikke kan vise digitale programmer. Slukningen sker for at skabe plads til de stadig flere kanaler der sendes i HD-kvalitet, men også for at få plads til de forskellige digitale tjenester der udbydes. - I løbet af marts husstandsomdeles information til samtlige medlemmer. Informationen vil indeholde et godt tilbud på en digital Smart TV-boks fra Stofa. - Hvad tilbyder andre, herunder en oversigt over priser på konkurrerende produkter? Af en sammenligning fremgik, at Middelfart Antenneforening stadig er konkurrencedygtig. - Fremtidig samarbejdspartner: Som bestyrelse har vi efter vedtægterne pligt til at undersøge alternative muligheder, for at kunne levere vores medlemmer det bedst mulige produkt til prisen. Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen for godt og engagerende samarbejde. Spørgsmål til beretningen: Medlem Henning Dyhr spurgte, hvad der ville ske, hvis han købte en Smart TV-boks hos Stofa og vi ikke fortsætter med dem som leverandør efter Formanden oplyste, at bestyrelsen ved skift til ny leverandør vil forhandle, at de medlemmer der har en boks fra Stofa får en ny boks uden beregning. Medlem Søren Rasmussen kommenterede de dyre sportsprogrammer, der betyder at specielt unge mennesker fravælger antenneforeningen. Formanden medgav ham, at sportsprogrammerne er dyre, men hvis de nye programpakker under punkt 6 blev vedtaget, vil det skabe mulighed for køb af betalingskanalerne i pakke 2 og 3 m.fl. som enkeltkanaler med et separat kort. Beretningen blev herefter godkendt. 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab Jette Rosenberg gennemgik regnskabet. Her påpegede hun blandt andet den godtgørelse vi har fået fra Stofa. Resultatet for 2013 ender på kr. godt kr. over budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes godtgørelsen fra Stofa. Herefter gennem gik Jette Rosenberg balancen. Gæld på betalingskanaler til Stofa er indfriet ved udgangen af 2014, når aftalen med Stofa udløber. Samtidig hermed vil vores likvide midler naturligvis også falde. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 2

3 Spørgsmål til regnskabet: Medlem Tage Kristensen spurgte til om der var bemærkninger til regnskabet fra foreningens revisor. Jette Rosenberg oplyste, at det var der ikke. Regnskabet blev herefter godkendt. 5) Behandling af indkomne forslag Der var indkommet et forslag fra Middelfart Lokal TV, som Bent Ove fra Lokal TV præsenterede. Forslaget gik på, at Lokal TV ønskede, at hvert medlem fra antenneforening betalte 10 kr. årligt til Lokal TV. For at bevare sendetilladelse skal de fremover sende 2 timers nyheder og 8 timers genudsendelse hver uge. For at kunne det, vil det kræve, at der bliver ansat mere personale. Det er en hjælp til denne udgift Lokal TV ønsker. Et medlem mente, at det kunne blive skruen uden ende: i år 10 kr. næste år måske 30 kr. Medlem Kenneth Borup spurgte, hvad konsekvensen af et nej ville blive. Bent Ove oplyste, at Lokal TV vil fortsætte som hidtil, indtil de ikke har økonomi til mere. Bestyrelsen blev spurgt om deres holdning. Formanden oplyste, at bestyrelsens var delt. Som udgangspunkt mener bestyrelsen ikke, vi skal betale særskilt for at sende kanaler, der har deres hovedindtægt fra offentlige midler. Medlem Knud Erik Bagger foreslog Bent Ove, at man som alternativ opretter en forening, hvor medlemmerne betaler et beløb. Bent Ove oplyste, at Lokal TV er en forening, der selv skal skaffe midler til driften, men bekræftede, at man modtager offentlig støtte. Knud Erik Bagger mente også, at det ville være forkert at antenneforeningens medlemmer blev pålagt en betaling på 10 kr. når alle frit har adgang til at se programmet. Dirigenten spurgte om nogen ønskede skriftlig afstemning. Det var der ikke. Forslaget blev herefter sendt til afstemning, men der var ikke flertal. Der var ikke indkommet yderligere forslag. 6) Fastsættelse af dette års kontingent A. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag vedrørende den lille programpakke: Kanal 5 kommer til at indgå i den lille pakke. Det er et krav fra Stofa, hvis det skal være muligt med at købe betalingskanaler efter frit valg, når man har den lille pakke. Prisen for pakken vil bliver 443,75 pr. kvartal (en stigning på 45,00 kr.) Medlem Palle Skov spurgte om det var rimeligt, at medlemmer på generalforsamligen kan vedtage ændringer af pakker, de ikke selv har. Dirigenten forklarede, at da alle medlemmer har mulighed for at ændre pakke, har de også mulighed for at være medbestemmende om, hvad pakkerne indeholder. Der var ingen yderligere spørgsmål. Forslaget blev vedtaget. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 3

4 B. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag om pakke 2 - mellem-pakken: Mellempakken er, som den ser ud i dag, en standardpakke fra Stofa, hvor vi ikke selv bestemmer indholdet. Til gengæld får vi kanalerne leveret til en favorabel pris. Nye kanaler i pakken: Disney Channel HD, TV3 Puls, National Geo. HD, TV2 Fri (også med i pakken i dag, men fra 2014 skal der betales for kanalen). De nye kanaler kommer med at samme årsag som kanal 5 i pakke 1, for at få mulighed for frit køb af betalingskanaler. Prisen for pakken bliver 897,00 kr. pr. kvartal (en stigning på 72 kr.) Forslaget vedtaget uden spørgsmål. C. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag vedr. den store pakke: 1) Nye kanaler for at skabe mulighed for frit valg + Viasat Golt som ekstrakanal: TV3 sport 2, Canal 8 HD, Disney XD, Nat. Geo. Wild HD, og Viasat Golf. - Pris 1.512,50 pr. kvartal (en stigning på 225 kr.) 2) Som 1, men uden Viasat Golf. - Pris 1.482,50 pr. kvartal. (Stigning: 195 kr.) Spørgsmål/bemærkninger: John Miltoft bemærkede, at der var tale om en forholdsvis stor prisstigning på pakken og spurgte om, hvad prisen på pakken ville blive, hvis de nye kanaler ikke kom med: Formanden oplyste, at prisen ville blive ca.1.450,00 kr. pr. kvartal. Selvom vi fravælger 5 ekstrakanaler, som vi har haft med i flere år, vil det kun give en besparelse på ca. 30 kr. i kvartalet. Desuden oplyste formanden, at hvis vores medlemmer skal have muligheden for frit valg af betalingskanaler som overbygning på pakke 1, er det et krav, at de nye programmer kommer med. John Miltoft spurgte, om det er Stofa, der bestemmer indholdet i pakkerne. Formanden oplyste, at programleverandørerne stiller forskellige betingelser for frit valg af betalingskanaler. John spurgte til prisen for at skifte pakke. Tom Andersen fra Stofa oplyste, at skift af pakke koster 299,00 kr. da det kræver en teknikker til at skifte et filter ved bopælen. Hvis man vil gøre brug af frit valg, kræver det en Smart TV-boks fra Stofa eller et tv med indbygget kortlæser. Desuden kræves et kort, der forventes at koste 100 kr. som et engangsbeløb. Herefter kom det mest vidtrækkende forslag med Viasat Golf til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. Medlem Poul Arne spurgte herefter, om vi nu havde tilbage at stemme om pakken, som den ser ud i dag eller om den nye udvidede pakke. Hvis vi vælger den nuværende pakke, afskærer vi medlemmerne fra at kunne købe enkeltkanaler. Det kunne formanden bekræfte. Herefter kom forslag 2 til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 4

5 Den vedtagne sammensætning af de tre programpakker, betyder, at vores medlemmer - fra den 7. maj, hvor programlægningen sker - har mulighed for køb af enkeltkanaler efter eget valg, hvis blot den har den lille programpakke. 7) Fremlæggelse af det kommende års budget Jette Rosenberg fremlagde budgettet. Hun startede med at oplyse, at det er vigtigt at være opmærksom på, foreningens drift ikke er afhængig af, hvilken pakke vores medlemmer vælger. Ekstrabetalingen for mellempakken og den store pakke dækker alene udgiften til pakkernes betalingskanaler. Budgettet viser et forventet overskud på ca kr. Et medlem spurgte til hvad signaludgifter dækkede over. Jette oplyste at det fx kunne være reparation på en stander. Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, som herefter blev taget til efterretning. 8) Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen blev Bent Hørby, Jan Thagaard, John Hansen, og Marianne Thomsen alle genvalgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Benjamin Fritz-Jensen og Jørgen Jørgensen genvalgt uden modkandidater. 9) Valg af revision PWC blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Deloitte valgt uden modkandidater. 10) Eventuelt Medlem Mogensen oplyste, at han sidst på dagen får et meget dårligt signal. En lokal TV forretning har oplyst ham at det skyldes dårligt signal fra Stofa. Tom Andersen fra Stofa oplyste, at alle medlemmer gratis kan kontakte Stofa for at få målt, om det signal de sender er i orden. Hvis ikke, retter Stofa fejlen. Samtidig reklamerede han for et tilbud fra Stofa om gennemgang af hjemmets installationer til en pris på 199,00 kr. Det udstyr, der for få år siden var godt nok, er det sandsynligvis ikke i dag. Fx er skærmede plasticstik ikke længere gode nok. Medlem Per Jørgensen, der selv havde fået foretaget gennemgang, kunne kun anbefale det. Herefter kunne Bent Hørby afslutte generalforsamlingen ca. kl med en tak til dirigenten. Efter referatet følger: Bestyrelsens beretning og 2013-regnskabet i hovedposter. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 5

6 Middelfart Antenneforening: Beretning for Årets fokus 2013 blev et år hvor vi har arbejdet både på den korte bane, men især på den lange. På den korte bane har det være programomlægningen i april og det løbende samarbejde med Stofa, vi har brugt kræfter på. På den lange bane har vi brugt megen energi på kortlægning af de muligheder, vi har som antenneforening efterhånden som datoen kommer tættere på. Det er den dato, hvor vores nuværende aftale med Stofa udløber, efter at vi opsagde aftalen i slutningen af Af vores formålsparagraf fremgår, at vi skal sikre radio-og tv-signaler på de teknisk og økonomisk bedst mulige betingelser. Men vi skal også arbejde for, at antennenettet udnyttes optimalt i takt med den teknologiske udvikling til gavn for medlemmerne. Derfor har vi pligt til at afsøge markedet. 2. Medlemsudviklingen Sidste år omtalte jeg i beretningen, at vi i bestyrelsen var overraskede over, at den sortseerkampagne, vi aftalte med Stofa i halen på etableringen af den tredje programpakke i 2012, kun havde givet ganske få nye medlemmer. Senere har det vist sig at der var så mange huller i gennemgangen, at vi får gennemført en ny komplet sortseerkampagne, hvor arbejdet bliver dokumenteret omhyggeligt. Når gennemgangen afsluttes sidst i marts forventer vi et resultat på mindst 200 nye medlemmer. På generalforsamlingen sidste år fortalte jeg, at vi havde haft vanskeligt ved at fremskaffe nøjagtige tal for vores medlemsudvikling i Det gælder også for Iflg. rapporteringen fra Stofa har vi ca medlemmer pr , svarende til en netto tilbagegang på ca. 90 medlemmer. Men vi har fortsat en række uafklarede spørgsmål til opgørelsen, bl.a. vedr. sortseerkampagnen. Stort et alle antenneforeninger oplever tilbagegang i antallet af medlemmer fordi der bliver flere og flere tilbud og muligheder. Uanset usikkerheden er vores medlemsnedgang noget mindre som i Da mistede vi ekstraordinært ca. 300 medlemmer, hvor halvdelen af tabet kunne henføres til at Boligforeningen af 1942 gik over til individuel opkrævning. Opgjort i runde tal er antallet af medlemmer med den lille programpakke steget med ca Både i mellempakken og den store pakke er det et fald på tæt ved 100. Hvert 4. medlem har nu den lille pakke. Hver 3. den store og 4 ud af 10 har mellempakken. Der har i årets løb været en mindre stigning af antallet af medlemmer med Stofanet, så det nu ligger tæt på Antallet af SmartTv bokse er steget lidt til næsten Og antallet af medlemmer, der ønsker billig telefoni er vokset med ca. 175 til mere end Programomlægningen i april Programomlægningen i april 2013 gik ikke helt som vi havde håbet. Det er vi både kede af og ærgerlige over. Pga. påsken vi fik først et oplæg til ny programplacering fra Stofa en uge før den aftalte omlægningsdato. Det videre arbejde med det leverede oplæg afslørede både uhensigtsmæssigheder og direkte fejl. Det burde have fået os til at trække i nødbremsen. I stedet betød det, at vi ikke fik mulighed for at informere om konsekvenserne af programomlægningen i ordentlig tid, selvom datoen blev meldt ud straks efter generalforsamlingen i marts. Det var ikke et forløb, vi fik ros for. Og det vil ikke gentage sig. Vi har i bestyrelsen aftalt en procedure, der vil sikre grundig information i god tid.

7 4. Samarbejdet med Stofa Det er ingen hemmelighed, at vores samarbejde med Stofa i perioder har været lidt anstrengt. Efter det uskønne forløb i forbindelse med programomlægningen sidste forår løb bægeret over, da det oven i viste sig, at Stofa glemte at opkræve betaling for 2. kvartal pr. 1. april selvom de havde fået oplysningerne fra os i god tid. Vi fik derfor aftalt et møde mellem bestyrelsen og en række ledende folk fra Stofa. På mødet - der fandt sted den 15. maj - fremlagde vi en række kritikpunkter. Herunder kritiserede vi, at arbejdsbelastningen hos enkelte medarbejdere hos Stofa tilsyneladende er så stor, at de ikke er i stand til at levere en rimelig kvalitet. I hverdagen møder vi generelt positive og kompetente Stofa-medarbejdere, hvor vi har en klar opfattelse af, at de alle gør hvad de kan for at yde en god indsats. Mødet med Stofa afslørede nogle organisatoriske udfordringer, men at man hos Stofa arbejdede på at få problemerne løst. Vi har da også siden oplevet klare forbedringer indenfor både kundesupport og service. Som kompensation for de mange fejl aftalte vi en økonomisk godtgørelse af en størrelsesorden, der tydeligt har forbedret årsregnskabet for Samarbejdet med områdets andre antenneforeninger Vi har tidligere været i kontakt med Strib Antenneforening for at drøfte samarbejdsmuligheder. Men det er vores indtryk at den nuværende bestyrelse i Strib er mere interesseret i et salg. Det har været naturligt at udvide dialogen til alle områdets antenneforeninger og inddrage foreningerne i Nørre Aaby og Ejby. I modsætning til os andre arbejder Ejby ikke sammen med Stofa, men selv står for programindkøb og drift af deres internet. Dialogen er fortsat med Ejby Antenneforening for at undersøge muligheden for en selvstændig drift af internet og fælles programindkøb. Det er overvejelser som forsat indgår i arbejdet med at kortlægge vores fremtidige muligheder. Foreløbig har vi aftalt, at vi opretholder kontakten. 6. Det gamle analoge signal slukker snart Til november er det 5 år siden, at DR og TV2 holdt op med at sende det gamle analoge tv-signal. Siden har de alene sendt et digitalt signal, som vi så har omformet til et gammeldags analogt signal, der kunne ses på ældre fjernsyn. Sideløbende har vi sendt det nye digitale signal, der giver langt bedre tv-billeder. Onsdag den 7. maj slukker vi det gamle analoge signal. Det betyder, at man ikke længere kan se tv på sit gamle fjernsyn, med mindre man investerer i en digital boks, der kan fås for ca. 500 kr. Men den teknologiske udvikling går stærkt, og ca. 90% af de danske hjem har et moderne fladskærms-tv, der kan modtage det digitale MPEG4-signal, vi sender. Priserne falder hele tiden og efterhånden kan man få et moderne 32 fladskærms tv med et lavt energiforbrug for ca kr. Vi slukker for det gamle analoge signal for at få plads til de stadig flere kanaler, der sendes i HDkvalitet. Men også for at få plads til de forskellige digitale tjenester, hvor man ved hjælp af en Smartboks med et kort selv kan vælge sine programmer, og vælge hvornår man vil se dem. Udover medlemmer med billedrørsfjernsyn, vil der være medlemmer med ældre fladskærme, der ikke kan modtage et MPG4-signal, der bliver berørt. Vi har sammen med Stofa planlagt en omfattende informationskampagne, hvor der bl.a. i løbet af marts bliver husstandsomdelt information til alle medlemmer med et godt tilbud på en digital Stofa Smart TV-boks.

8 7. Hvad tilbyder andre? Undersøgeler viser, at stadig flere dropper et fast-tv-abonnement og går over til internetbaseret tv. Det kan forklare, at vi mister medlemmer. Blandt leverandører af fast-tv er vi fortsat særdeles konkurrencedygtige: Leverandør: Billigst pr. halvår: Dyrest pr. halvår: Bemærkninger: kr. (38 kanaler) uden TV3+ og Eurosport. Kræver Boxer kr. (16 kanaler) kr. (5 frit valg) boks til 798 eller CA-modul: kr. (23 kanaler) kr. (65 kanaler) med alle TV3 og Viasat-kanaler Waoo + bredbånd kr. + bredbånd kr. incl. Viaplay.dk TDC-TV Middelfart Antenneforening 864 kr. (23 kanaler) + bredbånd kr. 888 kr. (37 kanaler) kr. (69 kanaler) + bredbånd kr. med alle TV3 og Viasat-kanaler kr. (66 kanaler) med TV3+, TV3 Sport 2, Eurosport 1+2 og Nat. Geo. (jf. Boxer) Fælles for alle tre alternativer er, at det koster ekstra, hvis man vil se tv i flere rum. Sådan en udgift slipper man for med en tv-pakke fra Middelfart Antenneforening. Sammenligningen viser, at de store pakker er ganske dyre. Det er især sportskanalerne der koster. Fx er listeprisen på TV3+ og TV3 Sport 1 sammenlagt ca kr. om året. Vores forslag til sammensætning af de tre programpakker giver således adgang til køb af alle betalingskanaler a la carte. 8. Fremtidig samarbejdspartner Som nævnt tidligere har vi opsagt vores aftaler med Stofa til udløb pr Vi startede allerede i 2012 en proces, der gik ud på at undersøger alternative muligheder for at kunne levere vores medlemmer det bedst mulige produkt til prisen. Undervejs er vi blevet opmærksom på den indtjening, der ligger i internetdelen af vores net, og vi undersøger fortsat fordele og ulemper ved evt. selv at overtage denne forretning. Vi ser i andre antenneforeninger, at internetforretningen kan finansiere den løbende udbygning af nettet, som også er aktuelt for os. Middelfart Antenneforening har i rigtig mange år haft et tæt samarbejde med Stofa. Generelt er vi også tilfredse med dette samarbejde. Og vi er på ingen måde afvisende overfor et fortsat samarbejde med Stofa. Men det nuværende aftalegrundlag er ikke tidsvarende set med vores øjne, hvor udviklingen nok har været mest til gunst for Stofa - især på internetområdet. 9. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og engagerende samarbejde i det år der er gået var et travlt år med at få afklaret vores fremtidig muligheder ved valg af fremtidig samarbejdspartner. Snart går vi ind i en afsluttende fase, hvor vi også får undersøgt mulighederne for en evt. ny aftale med Stofa. Jeg håber, vi har en afklaring inden sommerferien. Men først skal vi have slukket for det gamle analoge signal uden at det kommer bag på nogen. Så vi kommer ikke til at mangle udfordringer i bestyrelsen. Onsdag den 5. marts 2014 Bent Hørby Formand

9

10

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Munkebo, 1. marts, 2011 Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 28. februar, 2011 i Munkebo Forsamlings hus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt.

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Resultat 2015 Plus Fra mp. Fra fp. Fra gp. Minus I alt Grundpakken 59 43 16 11 48. Mellempakken 68 58 10 12 56

Resultat 2015 Plus Fra mp. Fra fp. Fra gp. Minus I alt Grundpakken 59 43 16 11 48. Mellempakken 68 58 10 12 56 Referat fra generalforsamling 24. marts 2015 i Midtfyns Fritidscenter Afbud fra bestyrelsen: Jan Jørgensen Offentlig godkendt revisor Anders Korsgaard deltog. I generalforsamlingen deltog 35 (2014: 25

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 26. februar, 2013 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere