Middelfart Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Antenneforening"

Transkript

1 Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden 3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastlæggelse af dette års kontingent 7) Fremlæggelse af det kommende års budget 8) Valg til bestyrelsen for 2 år i henhold til vedtægternes 7 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Bent Hørby (villig til genvalg) Jan Thagaard (villig til genvalg) John Hansen (villig til genvalg) Marianne Vinther Thomsen (villig til genvalg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Benjamin Fritz-Jensen (villig til genvalg Jørgen Jørgensen (villig til genvalg) 9) Valg af revision valgt er: PriceWaterHouseCoopers A/S Valg af revisorsuppleant valgt er: Deloitte 10 Eventuelt 1) Valg af dirigent Formanden Bent Hørby bød velkommen og forslog som dirigent Jeppe Vang Madsen, som herefter blev valgt. Som sekretær foreslog Bent Hørby foreningens sekretær Marianne Thomsen, der herefter blev valgt til at udarbejde referat fra generalforsamlingen. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, iflg. vedtægterne på foreningens hjemmeside og i den lokale uge- og dagspresse. 2) Godkendelse af forretningsorden Som stemmetællere valgtes: Per Jørgensen, Erik Christiansen og Bent Nielsen. Forretningsordenen blevet gennemgået af dirigenten. Der var ingen spørgsmål og forretningsordenen blev herefter godkendt. Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 49 stemmeberettigede medlemmer. 3) Beretning Bestyrelsens beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forgangne år blev aflagt af formanden Bent Hørby, som i beretningen berørte følgende emner: - Bestyrelsens fokus områder det forgangne år, herunder kortlægning af de muligheder vi har som antenneforening efterhånden som datoen kommer tættere på. Vores aftale med Stofa udløber pr. denne dato. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 1

2 - Medlemsudviklingen, hvor der ved udgangen af 2013 var ca medlemmer. - Programomlægningen i april 2013, der ikke gik som den burde. Et forløb som formanden beklagede og oplyste ikke ville gentage sig. - Samarbejdet med Stofa, som vi generelt er tilfredse med, men der har været episoder, hvor vi ikke har følt at Stofa har levet op til deres ansvar. Det har vi haft møde med Stofa om. De lovede at gøre deres for, at vi ikke oplever lignende episoder fremover. Som kompensation for fejlene har vi fået en økonomisk godtgørelse, som fremgår af regnskabet. - Samarbejdet med områdets øvrige antenneforeninger. - Formanden redegjorde for beslutningen om at slukke for det gamle analogle signal den 7. maj. Det vil berøre medlemmer med TV, der ikke kan vise digitale programmer. Slukningen sker for at skabe plads til de stadig flere kanaler der sendes i HD-kvalitet, men også for at få plads til de forskellige digitale tjenester der udbydes. - I løbet af marts husstandsomdeles information til samtlige medlemmer. Informationen vil indeholde et godt tilbud på en digital Smart TV-boks fra Stofa. - Hvad tilbyder andre, herunder en oversigt over priser på konkurrerende produkter? Af en sammenligning fremgik, at Middelfart Antenneforening stadig er konkurrencedygtig. - Fremtidig samarbejdspartner: Som bestyrelse har vi efter vedtægterne pligt til at undersøge alternative muligheder, for at kunne levere vores medlemmer det bedst mulige produkt til prisen. Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen for godt og engagerende samarbejde. Spørgsmål til beretningen: Medlem Henning Dyhr spurgte, hvad der ville ske, hvis han købte en Smart TV-boks hos Stofa og vi ikke fortsætter med dem som leverandør efter Formanden oplyste, at bestyrelsen ved skift til ny leverandør vil forhandle, at de medlemmer der har en boks fra Stofa får en ny boks uden beregning. Medlem Søren Rasmussen kommenterede de dyre sportsprogrammer, der betyder at specielt unge mennesker fravælger antenneforeningen. Formanden medgav ham, at sportsprogrammerne er dyre, men hvis de nye programpakker under punkt 6 blev vedtaget, vil det skabe mulighed for køb af betalingskanalerne i pakke 2 og 3 m.fl. som enkeltkanaler med et separat kort. Beretningen blev herefter godkendt. 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab Jette Rosenberg gennemgik regnskabet. Her påpegede hun blandt andet den godtgørelse vi har fået fra Stofa. Resultatet for 2013 ender på kr. godt kr. over budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes godtgørelsen fra Stofa. Herefter gennem gik Jette Rosenberg balancen. Gæld på betalingskanaler til Stofa er indfriet ved udgangen af 2014, når aftalen med Stofa udløber. Samtidig hermed vil vores likvide midler naturligvis også falde. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 2

3 Spørgsmål til regnskabet: Medlem Tage Kristensen spurgte til om der var bemærkninger til regnskabet fra foreningens revisor. Jette Rosenberg oplyste, at det var der ikke. Regnskabet blev herefter godkendt. 5) Behandling af indkomne forslag Der var indkommet et forslag fra Middelfart Lokal TV, som Bent Ove fra Lokal TV præsenterede. Forslaget gik på, at Lokal TV ønskede, at hvert medlem fra antenneforening betalte 10 kr. årligt til Lokal TV. For at bevare sendetilladelse skal de fremover sende 2 timers nyheder og 8 timers genudsendelse hver uge. For at kunne det, vil det kræve, at der bliver ansat mere personale. Det er en hjælp til denne udgift Lokal TV ønsker. Et medlem mente, at det kunne blive skruen uden ende: i år 10 kr. næste år måske 30 kr. Medlem Kenneth Borup spurgte, hvad konsekvensen af et nej ville blive. Bent Ove oplyste, at Lokal TV vil fortsætte som hidtil, indtil de ikke har økonomi til mere. Bestyrelsen blev spurgt om deres holdning. Formanden oplyste, at bestyrelsens var delt. Som udgangspunkt mener bestyrelsen ikke, vi skal betale særskilt for at sende kanaler, der har deres hovedindtægt fra offentlige midler. Medlem Knud Erik Bagger foreslog Bent Ove, at man som alternativ opretter en forening, hvor medlemmerne betaler et beløb. Bent Ove oplyste, at Lokal TV er en forening, der selv skal skaffe midler til driften, men bekræftede, at man modtager offentlig støtte. Knud Erik Bagger mente også, at det ville være forkert at antenneforeningens medlemmer blev pålagt en betaling på 10 kr. når alle frit har adgang til at se programmet. Dirigenten spurgte om nogen ønskede skriftlig afstemning. Det var der ikke. Forslaget blev herefter sendt til afstemning, men der var ikke flertal. Der var ikke indkommet yderligere forslag. 6) Fastsættelse af dette års kontingent A. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag vedrørende den lille programpakke: Kanal 5 kommer til at indgå i den lille pakke. Det er et krav fra Stofa, hvis det skal være muligt med at købe betalingskanaler efter frit valg, når man har den lille pakke. Prisen for pakken vil bliver 443,75 pr. kvartal (en stigning på 45,00 kr.) Medlem Palle Skov spurgte om det var rimeligt, at medlemmer på generalforsamligen kan vedtage ændringer af pakker, de ikke selv har. Dirigenten forklarede, at da alle medlemmer har mulighed for at ændre pakke, har de også mulighed for at være medbestemmende om, hvad pakkerne indeholder. Der var ingen yderligere spørgsmål. Forslaget blev vedtaget. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 3

4 B. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag om pakke 2 - mellem-pakken: Mellempakken er, som den ser ud i dag, en standardpakke fra Stofa, hvor vi ikke selv bestemmer indholdet. Til gengæld får vi kanalerne leveret til en favorabel pris. Nye kanaler i pakken: Disney Channel HD, TV3 Puls, National Geo. HD, TV2 Fri (også med i pakken i dag, men fra 2014 skal der betales for kanalen). De nye kanaler kommer med at samme årsag som kanal 5 i pakke 1, for at få mulighed for frit køb af betalingskanaler. Prisen for pakken bliver 897,00 kr. pr. kvartal (en stigning på 72 kr.) Forslaget vedtaget uden spørgsmål. C. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag vedr. den store pakke: 1) Nye kanaler for at skabe mulighed for frit valg + Viasat Golt som ekstrakanal: TV3 sport 2, Canal 8 HD, Disney XD, Nat. Geo. Wild HD, og Viasat Golf. - Pris 1.512,50 pr. kvartal (en stigning på 225 kr.) 2) Som 1, men uden Viasat Golf. - Pris 1.482,50 pr. kvartal. (Stigning: 195 kr.) Spørgsmål/bemærkninger: John Miltoft bemærkede, at der var tale om en forholdsvis stor prisstigning på pakken og spurgte om, hvad prisen på pakken ville blive, hvis de nye kanaler ikke kom med: Formanden oplyste, at prisen ville blive ca.1.450,00 kr. pr. kvartal. Selvom vi fravælger 5 ekstrakanaler, som vi har haft med i flere år, vil det kun give en besparelse på ca. 30 kr. i kvartalet. Desuden oplyste formanden, at hvis vores medlemmer skal have muligheden for frit valg af betalingskanaler som overbygning på pakke 1, er det et krav, at de nye programmer kommer med. John Miltoft spurgte, om det er Stofa, der bestemmer indholdet i pakkerne. Formanden oplyste, at programleverandørerne stiller forskellige betingelser for frit valg af betalingskanaler. John spurgte til prisen for at skifte pakke. Tom Andersen fra Stofa oplyste, at skift af pakke koster 299,00 kr. da det kræver en teknikker til at skifte et filter ved bopælen. Hvis man vil gøre brug af frit valg, kræver det en Smart TV-boks fra Stofa eller et tv med indbygget kortlæser. Desuden kræves et kort, der forventes at koste 100 kr. som et engangsbeløb. Herefter kom det mest vidtrækkende forslag med Viasat Golf til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. Medlem Poul Arne spurgte herefter, om vi nu havde tilbage at stemme om pakken, som den ser ud i dag eller om den nye udvidede pakke. Hvis vi vælger den nuværende pakke, afskærer vi medlemmerne fra at kunne købe enkeltkanaler. Det kunne formanden bekræfte. Herefter kom forslag 2 til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 4

5 Den vedtagne sammensætning af de tre programpakker, betyder, at vores medlemmer - fra den 7. maj, hvor programlægningen sker - har mulighed for køb af enkeltkanaler efter eget valg, hvis blot den har den lille programpakke. 7) Fremlæggelse af det kommende års budget Jette Rosenberg fremlagde budgettet. Hun startede med at oplyse, at det er vigtigt at være opmærksom på, foreningens drift ikke er afhængig af, hvilken pakke vores medlemmer vælger. Ekstrabetalingen for mellempakken og den store pakke dækker alene udgiften til pakkernes betalingskanaler. Budgettet viser et forventet overskud på ca kr. Et medlem spurgte til hvad signaludgifter dækkede over. Jette oplyste at det fx kunne være reparation på en stander. Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, som herefter blev taget til efterretning. 8) Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen blev Bent Hørby, Jan Thagaard, John Hansen, og Marianne Thomsen alle genvalgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Benjamin Fritz-Jensen og Jørgen Jørgensen genvalgt uden modkandidater. 9) Valg af revision PWC blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Deloitte valgt uden modkandidater. 10) Eventuelt Medlem Mogensen oplyste, at han sidst på dagen får et meget dårligt signal. En lokal TV forretning har oplyst ham at det skyldes dårligt signal fra Stofa. Tom Andersen fra Stofa oplyste, at alle medlemmer gratis kan kontakte Stofa for at få målt, om det signal de sender er i orden. Hvis ikke, retter Stofa fejlen. Samtidig reklamerede han for et tilbud fra Stofa om gennemgang af hjemmets installationer til en pris på 199,00 kr. Det udstyr, der for få år siden var godt nok, er det sandsynligvis ikke i dag. Fx er skærmede plasticstik ikke længere gode nok. Medlem Per Jørgensen, der selv havde fået foretaget gennemgang, kunne kun anbefale det. Herefter kunne Bent Hørby afslutte generalforsamlingen ca. kl med en tak til dirigenten. Efter referatet følger: Bestyrelsens beretning og 2013-regnskabet i hovedposter. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 5

6 Middelfart Antenneforening: Beretning for Årets fokus 2013 blev et år hvor vi har arbejdet både på den korte bane, men især på den lange. På den korte bane har det være programomlægningen i april og det løbende samarbejde med Stofa, vi har brugt kræfter på. På den lange bane har vi brugt megen energi på kortlægning af de muligheder, vi har som antenneforening efterhånden som datoen kommer tættere på. Det er den dato, hvor vores nuværende aftale med Stofa udløber, efter at vi opsagde aftalen i slutningen af Af vores formålsparagraf fremgår, at vi skal sikre radio-og tv-signaler på de teknisk og økonomisk bedst mulige betingelser. Men vi skal også arbejde for, at antennenettet udnyttes optimalt i takt med den teknologiske udvikling til gavn for medlemmerne. Derfor har vi pligt til at afsøge markedet. 2. Medlemsudviklingen Sidste år omtalte jeg i beretningen, at vi i bestyrelsen var overraskede over, at den sortseerkampagne, vi aftalte med Stofa i halen på etableringen af den tredje programpakke i 2012, kun havde givet ganske få nye medlemmer. Senere har det vist sig at der var så mange huller i gennemgangen, at vi får gennemført en ny komplet sortseerkampagne, hvor arbejdet bliver dokumenteret omhyggeligt. Når gennemgangen afsluttes sidst i marts forventer vi et resultat på mindst 200 nye medlemmer. På generalforsamlingen sidste år fortalte jeg, at vi havde haft vanskeligt ved at fremskaffe nøjagtige tal for vores medlemsudvikling i Det gælder også for Iflg. rapporteringen fra Stofa har vi ca medlemmer pr , svarende til en netto tilbagegang på ca. 90 medlemmer. Men vi har fortsat en række uafklarede spørgsmål til opgørelsen, bl.a. vedr. sortseerkampagnen. Stort et alle antenneforeninger oplever tilbagegang i antallet af medlemmer fordi der bliver flere og flere tilbud og muligheder. Uanset usikkerheden er vores medlemsnedgang noget mindre som i Da mistede vi ekstraordinært ca. 300 medlemmer, hvor halvdelen af tabet kunne henføres til at Boligforeningen af 1942 gik over til individuel opkrævning. Opgjort i runde tal er antallet af medlemmer med den lille programpakke steget med ca Både i mellempakken og den store pakke er det et fald på tæt ved 100. Hvert 4. medlem har nu den lille pakke. Hver 3. den store og 4 ud af 10 har mellempakken. Der har i årets løb været en mindre stigning af antallet af medlemmer med Stofanet, så det nu ligger tæt på Antallet af SmartTv bokse er steget lidt til næsten Og antallet af medlemmer, der ønsker billig telefoni er vokset med ca. 175 til mere end Programomlægningen i april Programomlægningen i april 2013 gik ikke helt som vi havde håbet. Det er vi både kede af og ærgerlige over. Pga. påsken vi fik først et oplæg til ny programplacering fra Stofa en uge før den aftalte omlægningsdato. Det videre arbejde med det leverede oplæg afslørede både uhensigtsmæssigheder og direkte fejl. Det burde have fået os til at trække i nødbremsen. I stedet betød det, at vi ikke fik mulighed for at informere om konsekvenserne af programomlægningen i ordentlig tid, selvom datoen blev meldt ud straks efter generalforsamlingen i marts. Det var ikke et forløb, vi fik ros for. Og det vil ikke gentage sig. Vi har i bestyrelsen aftalt en procedure, der vil sikre grundig information i god tid.

7 4. Samarbejdet med Stofa Det er ingen hemmelighed, at vores samarbejde med Stofa i perioder har været lidt anstrengt. Efter det uskønne forløb i forbindelse med programomlægningen sidste forår løb bægeret over, da det oven i viste sig, at Stofa glemte at opkræve betaling for 2. kvartal pr. 1. april selvom de havde fået oplysningerne fra os i god tid. Vi fik derfor aftalt et møde mellem bestyrelsen og en række ledende folk fra Stofa. På mødet - der fandt sted den 15. maj - fremlagde vi en række kritikpunkter. Herunder kritiserede vi, at arbejdsbelastningen hos enkelte medarbejdere hos Stofa tilsyneladende er så stor, at de ikke er i stand til at levere en rimelig kvalitet. I hverdagen møder vi generelt positive og kompetente Stofa-medarbejdere, hvor vi har en klar opfattelse af, at de alle gør hvad de kan for at yde en god indsats. Mødet med Stofa afslørede nogle organisatoriske udfordringer, men at man hos Stofa arbejdede på at få problemerne løst. Vi har da også siden oplevet klare forbedringer indenfor både kundesupport og service. Som kompensation for de mange fejl aftalte vi en økonomisk godtgørelse af en størrelsesorden, der tydeligt har forbedret årsregnskabet for Samarbejdet med områdets andre antenneforeninger Vi har tidligere været i kontakt med Strib Antenneforening for at drøfte samarbejdsmuligheder. Men det er vores indtryk at den nuværende bestyrelse i Strib er mere interesseret i et salg. Det har været naturligt at udvide dialogen til alle områdets antenneforeninger og inddrage foreningerne i Nørre Aaby og Ejby. I modsætning til os andre arbejder Ejby ikke sammen med Stofa, men selv står for programindkøb og drift af deres internet. Dialogen er fortsat med Ejby Antenneforening for at undersøge muligheden for en selvstændig drift af internet og fælles programindkøb. Det er overvejelser som forsat indgår i arbejdet med at kortlægge vores fremtidige muligheder. Foreløbig har vi aftalt, at vi opretholder kontakten. 6. Det gamle analoge signal slukker snart Til november er det 5 år siden, at DR og TV2 holdt op med at sende det gamle analoge tv-signal. Siden har de alene sendt et digitalt signal, som vi så har omformet til et gammeldags analogt signal, der kunne ses på ældre fjernsyn. Sideløbende har vi sendt det nye digitale signal, der giver langt bedre tv-billeder. Onsdag den 7. maj slukker vi det gamle analoge signal. Det betyder, at man ikke længere kan se tv på sit gamle fjernsyn, med mindre man investerer i en digital boks, der kan fås for ca. 500 kr. Men den teknologiske udvikling går stærkt, og ca. 90% af de danske hjem har et moderne fladskærms-tv, der kan modtage det digitale MPEG4-signal, vi sender. Priserne falder hele tiden og efterhånden kan man få et moderne 32 fladskærms tv med et lavt energiforbrug for ca kr. Vi slukker for det gamle analoge signal for at få plads til de stadig flere kanaler, der sendes i HDkvalitet. Men også for at få plads til de forskellige digitale tjenester, hvor man ved hjælp af en Smartboks med et kort selv kan vælge sine programmer, og vælge hvornår man vil se dem. Udover medlemmer med billedrørsfjernsyn, vil der være medlemmer med ældre fladskærme, der ikke kan modtage et MPG4-signal, der bliver berørt. Vi har sammen med Stofa planlagt en omfattende informationskampagne, hvor der bl.a. i løbet af marts bliver husstandsomdelt information til alle medlemmer med et godt tilbud på en digital Stofa Smart TV-boks.

8 7. Hvad tilbyder andre? Undersøgeler viser, at stadig flere dropper et fast-tv-abonnement og går over til internetbaseret tv. Det kan forklare, at vi mister medlemmer. Blandt leverandører af fast-tv er vi fortsat særdeles konkurrencedygtige: Leverandør: Billigst pr. halvår: Dyrest pr. halvår: Bemærkninger: kr. (38 kanaler) uden TV3+ og Eurosport. Kræver Boxer kr. (16 kanaler) kr. (5 frit valg) boks til 798 eller CA-modul: kr. (23 kanaler) kr. (65 kanaler) med alle TV3 og Viasat-kanaler Waoo + bredbånd kr. + bredbånd kr. incl. Viaplay.dk TDC-TV Middelfart Antenneforening 864 kr. (23 kanaler) + bredbånd kr. 888 kr. (37 kanaler) kr. (69 kanaler) + bredbånd kr. med alle TV3 og Viasat-kanaler kr. (66 kanaler) med TV3+, TV3 Sport 2, Eurosport 1+2 og Nat. Geo. (jf. Boxer) Fælles for alle tre alternativer er, at det koster ekstra, hvis man vil se tv i flere rum. Sådan en udgift slipper man for med en tv-pakke fra Middelfart Antenneforening. Sammenligningen viser, at de store pakker er ganske dyre. Det er især sportskanalerne der koster. Fx er listeprisen på TV3+ og TV3 Sport 1 sammenlagt ca kr. om året. Vores forslag til sammensætning af de tre programpakker giver således adgang til køb af alle betalingskanaler a la carte. 8. Fremtidig samarbejdspartner Som nævnt tidligere har vi opsagt vores aftaler med Stofa til udløb pr Vi startede allerede i 2012 en proces, der gik ud på at undersøger alternative muligheder for at kunne levere vores medlemmer det bedst mulige produkt til prisen. Undervejs er vi blevet opmærksom på den indtjening, der ligger i internetdelen af vores net, og vi undersøger fortsat fordele og ulemper ved evt. selv at overtage denne forretning. Vi ser i andre antenneforeninger, at internetforretningen kan finansiere den løbende udbygning af nettet, som også er aktuelt for os. Middelfart Antenneforening har i rigtig mange år haft et tæt samarbejde med Stofa. Generelt er vi også tilfredse med dette samarbejde. Og vi er på ingen måde afvisende overfor et fortsat samarbejde med Stofa. Men det nuværende aftalegrundlag er ikke tidsvarende set med vores øjne, hvor udviklingen nok har været mest til gunst for Stofa - især på internetområdet. 9. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og engagerende samarbejde i det år der er gået var et travlt år med at få afklaret vores fremtidig muligheder ved valg af fremtidig samarbejdspartner. Snart går vi ind i en afsluttende fase, hvor vi også får undersøgt mulighederne for en evt. ny aftale med Stofa. Jeg håber, vi har en afklaring inden sommerferien. Men først skal vi have slukket for det gamle analoge signal uden at det kommer bag på nogen. Så vi kommer ikke til at mangle udfordringer i bestyrelsen. Onsdag den 5. marts 2014 Bent Hørby Formand

9

10

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere