! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l"

Transkript

1 t1l REFERAT GENERALFORSAMLING 20. MAI 2014 KøBMANDSBO vm/- 2r Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo, KHK's Legat og de resterende af Foreningen administrerede legater blev afholdt kl. 18,00-19,30 iejendommens Pavillon med 35 deltagere - 32 beboere og 5 eksterne - med efterfølgende spisning. Formanden VaSn Morup (VM) bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen iom. vedtægen5 17 havde udpeget Hans Stige - bestyrelsesformand for University College Sjælland og tidl. amtsskoledirektør - som dirigent, hvilket blev modtaget med applaus. Dirigenten fastslog, at med opslag iejendommen og udl egning på Foreningens hiemmeside med dagsorden iht. vedt.egtens 19 var generalforsamlingen rettidist og lovli8t indvarslet og dermed beslutningsdvgtig, Alene medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret og det var 31 af de tilstedeværende: 26 beboere og 5 eksterne - heraf bestyrelsen 2 og dirigent 1 - og 6n fuldmagt. Formanden fik herefter ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 1. BESTYRETSENS BERETNING Beretningen omfatter Foreningen (øbmandsbo, KHK's tegat med ejendommen "Købmandsbo", ørumhedes Legat, Herfurths Legat og schneiders Mindelegat. A. GeneralforsamlinEen 2013: På sidste års generalforsamling havde Lindy Olsen et indlæ9, hvor han anførte, at bestyrelsens sammensætning var i strid med Foreningens vedtægts 20 - hvilket VM bestred med henvisning tilvedtægtens 22. Bestyrelsen forelagde efterfølgende sagen for Foreningens advokat, der både mundtligt og skriftlist har meddelt, at en ligedeling med 2 eksterne og interne (beboere) - eller 3 og 3 for den sags skyld som det har været tidligere - er vedtægtsmæssigt i orden, så længe formanden - hvis stemme jf. 22 tæller dobbelt i form af, at formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed - er beboer. øvrigt henviste VM til dagsordenens punkt 4 - hvis da ikke Lindy Olsen valgte at trække sit forslag, eller det blev afvist af dirigenten Derudover har Lindy Olsen skriftligt gjort indvendig mod referatet i relation til sine egne indlæg. Bestyrelsen og dirigenten valgte dog at fastholde ordlyden i referatet. B. Medlemmer og beboere: n Købmandsbo! KHK'S Legat ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! Kontortid: onsdas kl' s-12

2 121 * 3 nye medlemmer i og uden at vide det konkret er der sikken nogle medlemmer, der er faldet fra i årets løb (flere forespørgseler efter generalforsamlingen om gennemsnitsalder for beboerne, og den er knap 73 år). * Bente & Erik lversen overto8 lejemålet 106 C. 2.tv. 01, , og Lene Bruhn Jensen overtager lejemålet 106 B. st.th.01.07,2014 (efter Bent Lauritzen). e=..1øtg!g!!ii Reviderede og underskrevne årsrapporter for Foreningen Købmandsbo, KH('s Legat, ørumhedes Legat og Herfurths Legat - der alle er uden forbehold fra revisors side - blev sammen med interne driftsregnskaber og driftsbudgetter for Foreningen og KHK's Legat fremlagt og sidstnævnte blev også lagt ud på Foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen. De høje obligationskurser er til fordel for lånere, men absolut ikke for opsparere, og med de aktuelle obligationskurser kan der kun opnås 3% ved genplaceringer af obligationer. Foreningen Købmandsbo fik et overskud i 2013 på 206 t.dkk før overførsel til KHK's Legat, og et underskud på 8 t.dkk efter overførsel af 214 t.dkk. I 2012 var overskuddet 301 t.dkk, hvor der ikke var behov for overførsel til KHK's Legat. Egenkapitalen er på t.d(k, hvoraf Sch ne iders Mindelegat udgør de 527 t.dkk. KHK'S Legat fik et o-resultat i 2013 efter ovennævnte overførsel på 214 t.dkk, og har en egenkapital på t.dkk. Regnskabsprincipperne er ændret for indregning af kursavancer og kurstab således, at der atter alene vises realiserede kursavancer i selve driftsregnskabet - og der vil kun være kursgevinster med Foreningens investeringspolitik - medens urealiserede kursavancer og -tab kun medtages i skatteregnskabet. Årsrapporterne blev gennemgået under punkt 2. For 2014 budbetteres med et samlet o-resultet, og de 2 driftsbudgetter blev gennemgået under punkt 3. D. Eiendommen "Købmandsbo"r Ejendommens regnskab endte med et underskud på 212 t.dkk mod budgetteret -172 t.dkk, og det lidt dårligere resultat skyldes stort set alene større vedligeholdelsesomkostninger. For 2014 budgetteres med et underskud på 147 t.dkk. Driftsregnskab for 2013 og driftsbudget for 2014 blev gennemgået under punkt 2 og 3. E. ørumhedes Lesat: Legatet har i 2013 i 2 omgange udbetalt 342 I.DKK - overvejende til eksterne me- Eet dårligt økonomisk og socialt stillede ansøgere. Legatet er under afvikling, og den resterende legatkapital på 279 t.dkk forventes udbetalt i dels slutningen af 2014 og dels i starten af 2015.

3 I3l F. Herfurths Lepat: Legatet har igen i 2013 udbetalt i alt 15 I.DKK til de 3 faste legatarer, der skal være bosiddende på "Købmandsbo". G. Schneiders Mindelegat: Kapitalen på 527 t.dkk står urørt, medens renterne indgår i Forenin8ens drift. H. Husorden: Ejendommens "Husorden og Beboerinformation", der indgår som en del af huslejekontrakten, er blevet ajourført, og den nye udgave pr. 1. juli 2014 bliver omdelt i løbet afjuni måned. Lryil 2011 blev forudsætningerne for et nyt TV-anlæg i ejendommen undersøgt - tostrenget isf. nuværende etstrengede system - men droppet, da der ikke var den store interesse fra beboerside. De årlige omkostninger til Yousee for den store TV-pakke er efterhånden oppe på 145 t.dkk for ejendommens 31 tilslutninger, hvilket svarer til DKK pr. lejemål - et beløb bestyrelsen i flere omgange har drøftet muligheden af at få trukket ud af huslejeindtægten og i stedet betalt direkte af beboerne. øvelsen med Yousee blev gentaget i starten af 2014 med det formål at få et tidssvarende anlæg, og at lade hver enkelt beboer selv sammensaette sin TV-pakke. Målet var en mellemløsninb - den lille TV-pakke + individuelle suppleringer - hvor ejendommen kunne spare 90 t.dkk årligt. Projektet blev også droppet denne gang da selv beskedne individuelle TV-pakker let kunne blive lige så dyre som nuværende fælles abonnement med den store pakke. Bestyrelsen har i stedet besluttet i dag at forvarsle en huslejeforhøjelse pr. 01. januar 2015 på 250 DKK månedligt for alle lejemål - primært til dækning af enkeltstående opgaver for ikke at belaste driften yderligere - og denne huslejeforøgelse giver ligeledes et provenu på 90 t.dkk. Nuværende anlæg bibeholdes, og tilsvarende gælder abonnementet hos Yousee med den store TV-pakke betalt via huslejen, J. Afrundinr: Købmandsbo er og skalvære et godt sted at bo og være, og det drejer det sig om helt overordnet - for bestyrelsen, administrator og beboerne. Der har også i 2013 været en hel del beboeraktiviteter og -arrangementer, og bestyrelsen vil sige en stor tak til de beboere, der har stået for de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holder haven i flot stand - alt sammen til glæde for stort set alle beboerne. Der er også nogle der samler papir op, hejser flag, trækker ure op, skifter elpærer og andre småting - og de får også en tak med på vejen. Tak og roser til vores administrator, Jane Bannow, for en stor og god indsats, der rækker ud over det rent administrative og bogholderimæssige, t;l Foreningens webmaster og TV-kyndige, Leif Christiansen for indsatsen - og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt godkendt - med akklamation.

4 - 2. ÅRSRAPPoRTER FoR 2013 TIL GoDKENDELSE. Det var i år Foreningens næstformand, Kirsten Sørensen (KS) der gennemgik de reviderede årsrapporter og supplerede med talfra de interne driftsregnskaber. A. Foreninren l(øbmandsbo: Resultatet på -8 t.dkk fremkommer efter overførsel af 214 t.dkk til KHK's Legat, hvor beløbet dels indgår i den frie kapital og dels nulstiller legatets årsresultat. Der er opnået en kursavance på 22 t.dkk i kraft af udtrukne obligationer - mod 98 t.dkk i 2012, hvor nogle 4% og 5% obligationsserier blev omlagt. Kontorhold og mødeomkostninger deles iforholdet 40/60 mellem Foreningen ob KHK's Legat. B. KHK,s LePat: Resultatat blev som nævnt tidligere et 0 t.dkk efter overførsel fra Foreningen, og også her er der en kursgevinst - det større beløb i 2012 skyldes tilsvarende omlægninger af obligationsserier. C. Eiendommen "Købmandsbo": Resultatet for ejendommen blev -212 t.dk(, og de enkelte hovedposter i det interne driftsregnskab blev summarisk gennemgået. Omkostninger til udskiftning af badeværelsesgulve er budgetteret under "Ejendom" men udgiftsført under "Lejligheder", og meromkostninger skyldes primært meromkostninger på denne aktivitet - 4 mod budgetteret 3 og dyrere end budgetteret pr. badeværelse. De samlede vedligeholdelsesomkostninger beløb sig til 686 t.dkk mod budgetteret 631 t.dkk. D. lndstillins: (S indstillede de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - alle som sagt uden forbehold fra revisor - til generalforsamlingens godkendelse. Da der hverken var bemærkninger eller kommentarer til årsrapporter eller interne driftsregnskaber, konstaterede dirigenten, at der vartale om enstemmig godkendelse af de fremlagte årsrapporter - ligeledes med akklamation. 3. FREMI,ÆGGE E AF BUDGET FOR 2014 Driftsbud8etter for Foreningen Købmandsbo og KHKs Legat har været både fremlagt og lagt ud på Foreningens hjemmeside, og VM henviste til disse bilag i relation til efterfglgende gennemgang.

5 a lsl A. Foreningen Kdbmandsbo: Der er budgetteret med et overskud på 170 t.dkk uden indregning af kursavancer og før overførsel til KHK's Legat - og baseret på et stort set uændret aktivitetsniveau, dog med lidt mere afsat til beboeraktiviteter. Der vil altid være en kursavance ud fra den valgte - og nærmest risikofrie - investringspolitik, da der altid købes obligationer til højest muli8e forrentning under kurs og udtrækning altid sker til kurs 100. B-(E(3!gga!iHer er der budgetteret med et underskud på 169 t.dkk, der dækkes ind via overførsel fra Foreningen. Denne overførsel indgår som en del af den frie kapital, der anvendes til betaling af de årlige afdrag til Gl {Grundejernes lnvesteringsfond) og dækning af Legatets underskud. C. Eiendommen "Købmandsbo": Ejendommens drift udviser et underskud på 147 t.dkk, jf. separat bilag. Omkostninger til ejendommens vedligeholdelse inde og ude er budgetteret til 611 t.dkk, jf. separat bilag, hvor der er specifikationer til de væsentligste aktiviteter - og disse blev summarisk gennemgået. Der er budgetteret ganske stramt, så sandsynligheden for Iidt flere omkostninger er større end sandsynligheden for en besparelse. Der er i starten af året investeret i en kalkknuser, der forventes at give besparelser til både beboerne og ejendommen. Denne investering flugter godt med de storkøbenhavnske kommuners igangværende forsøg på helt at fjerne kalken i vandet fra det meget kalkholdige vand - og dermed lavere hårdhed. Pt. undersøges muligheden for at få fjernet fugt fra sokkel og kældergulv og -veegge via installation af H2OBlock, der er foretaget fugtmålinger af sokkel og kældervægge og -gulv, der alle viste 100% fugt. Dirigenten konstaterede, at budgetforslagene var taget til efterretning, med akklamation. 4. INDKOMNE FORSLAG Lindy Olsen har rettidigt fremsendt følgende forslag: Bestyrelsen skol snarest/huttigst bringe ontdllet of medlemmer i bestyrelsen i overensstemmelse med 20's bestemmelse om, dt beboerne skol udgøre flertollet i bestyrelsen. Alternotivt: Bestyrelsen skolsenestved generolforsomlinqen i2015 fremsætte ændringsforslog vedrørcnde 20. Ændringsforsloget skolindebære, ot bestyrelsen ikke hor nogen grund til ikke ot lede foteningens virke qennem en bestyrclse, der er i overensstemmelse med Ioreningens vedtægter. Forslaget i sin helhed var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag. I indkaldelsen har bestyrelsen tilkendegivet, at den ikke kan støtte forslaget, da der ikke er nogen juridisk begrundelse for forslaget, og fordi bestyrelsen efterlever vedtægtens bestemmelser.

6 t6l Lindy Olsen fik indledningsvis ordet for at begrunde sit forslag, og udover at udtrykke glæde over den foreslåede udvidelse af bestyrelsen med 2 beboere gentog Lindy Olsen sine arbumenter fra dels generalforsamlingen i 2013 og dels i det fremsendte forslag. Lindy Olsen fastholdt således stadig, at bestyrelsens hidtidige og nuværende sammensætning var i direkte modstrid med vedtægten - i 22 står der, at formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed - oe ville gerne have advokatens svarskrivelse fremlagt. Derudover meddelte Lindy Olsen, at han trak sit forslag tilbage. VM gentog sine indledende bemærkningen fra beretningen - at der ikke er noget at komme efter, og at korrespondancen med advokaten ikke bliver fremlagt, da indholdet er refereret nærmest ordret. 5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYREI.SEN l(irsten Sørensen og Lise Høxbroe er på valg efter turnus, og bestyrelsen indstiller Kirsten Sørensen tii genvalg. Lise Høxbroe har efter 25 år i bestyrelsen - indvalgt 13. april valgt ikke at genopstille, og er således ikke på valg. VM takkede på bestyrelsens og Foreningens vegne Lise Høxbroe for sit engagement og sin loyale indsats gennem alle årene, og overrakte en velfortjent afskedsgave i form af et ophold for 2 på Norsminde Kro uden for Århus. Lise Høxbroe var det første kvindelige medlem af Foreningens bestyrelse, og alene af den grund en fornyelse. Lise Høxbroe kvitterede med at udtrykke sin glæde og tilfredshed med at have været en del af holdet igennem 25 år og over den udvikling som Foreningen har haft. Bestyrelsen har i nogen tid drøftet mulighederne for en bredere beboerindflydelse for herigennem dels at styrke den interne kommunikation og dels styrke arbejdsindsatsen vedr. ejendommens vedligeholdel- sesarbejder- Bestyrelsen nåede ikke at finde kandidater til sidste års generalforsamling, men det er lykkedes til i år. I overensstemmelse med ovenstående indstiller bestyrelsen nyvalg af Lone Hauge, 106 B. st.tv. og af Carl Eiler Jensen, 106 A. 1.th. - og begge kandidater blev præsenteret. Lone Hauge skal primært samle synspunkter op fra beboerne, og Carl Ejler Jensen bistå med koordinerin8en af håndværkere ifm. de mangeartede vedligeholdelsesarbejder ude og inde. Kirsten Sørensen blev genvalgt, og Lone Hauge og Carl Ejler lensen nyvalgt - alle med akklamation. 6. VALG AF REVISOR Bestyrelsens forslag om genvalg afap Statsaut. Revisorer ved statsaut. revisor Brian Rasmussen blev fulgt enstemmigt.

7 a l7) 7. EVENTUELT * Lene Bruhn Jensen, ny beboer fra sidst ijuni 2014, gav et kort resume af sin arbejdsmæssi8e fortid. * Ella Meisner takkede bestyrelsen for deres indsats og tilsvarende til Lise Høxbroe og foreslog: * At bestyrelsen overvejer at ændre betingelserne for beboernes investeringer i forbedringer af og i lejlighederne - betalt af ejendommen - således, at der kun var huslejestigning, indtil investeringen var betalt tilbage. * At bestyrelsen ser på mulighederne for at etablere altaner til lejlighederne - sådan som der har været tidligere. * At klaveret blev stemt. * Lindy Olsen gentog sine synspunkter vedr. bestyrelsens sammensætning. * Solveig Kiil-Nielsen var glad for valget af Lone Hauge til bestyrelsen. VM havde følgende bemærkninger til Ella Meisner's forslag, og gav tilsagn om, at de vil blive drøftet i bestyrelsen:: * Umiddelbart mener VM ikke, at der bliver nogen ændringer, da der efter de 15 amortiseringsår fortsat skal penge i kassen, og kommer de ikke fra disse individuelle forbedringer, skal pengene blot betales af alle beboerne - antagelig som en del af en generel husle.jeforhøjelse. Og så erderjo altid muligheden for helt at undgå en huslejeforhøjelse ved at betale selv for de pågældende forbedringer. * Det er korrekt, at der tidligere har været 4 altaner til lejlighederne ud mod Frederikssundsvej - 1. til 4. sal - men de blev revet ned i 1974 pga. risiko for nedstyrtning. Det er næppe sandsynligt, at der vil kunne opnås tilladelse til at få opsat altaner, da bygnin_ gen som bevaringsværdig ikke må ændre udseende - og i givet fald en lang og besvæ.lig myndighedsbehandling. I givet fald skal der opsættes altaner til alle lejligheder, men næppe praktisk muligt til stuelej. lighederne - og under alle omstændigheder en kostbar affære med en klækkelig huslejefor_ højelse tilfølge. * (laveret skal nok blive stemt ved snarlig lejlighed. Lisbeth Pedersen havde noteret med glæde at der var nogle beboere, der havde lys i vinduet 4. maj, og opfordrede alle til at gøre det samme fremover. sven Hansen meddelte, at den årlige skovtur var fastlagt til 14. august med sandsynlib afgang kl. 9,00.

8 [- I8l Jane Bannow meddelte, at brunchen i anledning af hendes 70-års fødselsdag var flyttet fra 7. iuni til 11 junipga. pinsen, ogvm supplerede med, at brunchen i anledning af hans 75-års fødselsdagvar slået sammen med Kirsten Mikkelsens 8. august og ændret til en fælles frokost kl. 12,30. * For nogle år siden markerede vi 2 25-års.iubilarer som beboere i"købmandsbo" - det var i øvrit Kaja og Sejr Rasmussen og Egon Pedersen - og i å. har viogså jubilarer: Ulla Thotup, derflyttede ind 1. maj 1989, og Birthe Jungmark, derflyftede ind 1. juni og i øvri8tvar den første beboer i Foreningens bes relse, og som stadi8 er aktiv ifm. beboe.ar.angementer. Birthe Jungmark {ik en vingave som tak for det mangeårige og gode naboskab og blev hyldet af deltagerne - og kvitterede med ettilbageblik over sine mange år i nabolaget og i "Købmandsbo" Ulla Thorup får sin vingave senere, da hun ikke deltog i generalforsamlingen. *Låsen i porten er ændret således, at der sat en vrider op indefra - så kan alle komme ud af porten uden brug af nøgle. Men husk at dreje vrideren tilbage (ellers smækker låsen i porten ikke i), Herefter erklærede dirigenten Seneralforsamlingen for afsluttet - som sædvanligt hyggeligt at være på "Købmandsbo". VM kvitterede med attakke HansStige for saerdeles veludført arbejde og overrakte det fortienie "honora/' i form af 6 flasker rødvin - med applaus fra deltagerne - og takkede derefter deltagerne i generalforsamlingen for deres medvirken til et velgennemført møde. København"3i. mai 2014 København,21. mai 2014 Hans Stige, dirigent Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen si8 uændret med vagn Morup som formand og Kirsten Sørensen som neestformand. Hans kistian Kiil-Nielsen, Lone Hauge og Carl Eiler Jensen er medlemmer af bestyrelsen.

GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15

GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 t1l REFERAT GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 KøBMANDSBO vm/- zo-2los.2015 Den årlige generalforsamling i Foreningen KØbmandsbo samt de af Foreningen administrerede legater, herunder KHK's Legat med

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Indledende kommentarer og velkomst:

Indledende kommentarer og velkomst: 1 År 2014, onsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i E/ F Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev. Generalforsamlingen blev afholdt i ejerforeningens lokale, Pilegårdsvej 58, kælderen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 12200112 ------------------ ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EJERFORENINGEN KRUDTTÅRNSBAKKEN Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Krudttårnsbakken blev afholdt onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp DAGSORDEN

Grundejerforeningen Torstorp DAGSORDEN Side 1 af 8 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp Mandag kl. 19:00 i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent 3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere