! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l"

Transkript

1 t1l REFERAT GENERALFORSAMLING 20. MAI 2014 KøBMANDSBO vm/- 2r Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo, KHK's Legat og de resterende af Foreningen administrerede legater blev afholdt kl. 18,00-19,30 iejendommens Pavillon med 35 deltagere - 32 beboere og 5 eksterne - med efterfølgende spisning. Formanden VaSn Morup (VM) bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen iom. vedtægen5 17 havde udpeget Hans Stige - bestyrelsesformand for University College Sjælland og tidl. amtsskoledirektør - som dirigent, hvilket blev modtaget med applaus. Dirigenten fastslog, at med opslag iejendommen og udl egning på Foreningens hiemmeside med dagsorden iht. vedt.egtens 19 var generalforsamlingen rettidist og lovli8t indvarslet og dermed beslutningsdvgtig, Alene medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret og det var 31 af de tilstedeværende: 26 beboere og 5 eksterne - heraf bestyrelsen 2 og dirigent 1 - og 6n fuldmagt. Formanden fik herefter ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 1. BESTYRETSENS BERETNING Beretningen omfatter Foreningen (øbmandsbo, KHK's tegat med ejendommen "Købmandsbo", ørumhedes Legat, Herfurths Legat og schneiders Mindelegat. A. GeneralforsamlinEen 2013: På sidste års generalforsamling havde Lindy Olsen et indlæ9, hvor han anførte, at bestyrelsens sammensætning var i strid med Foreningens vedtægts 20 - hvilket VM bestred med henvisning tilvedtægtens 22. Bestyrelsen forelagde efterfølgende sagen for Foreningens advokat, der både mundtligt og skriftlist har meddelt, at en ligedeling med 2 eksterne og interne (beboere) - eller 3 og 3 for den sags skyld som det har været tidligere - er vedtægtsmæssigt i orden, så længe formanden - hvis stemme jf. 22 tæller dobbelt i form af, at formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed - er beboer. øvrigt henviste VM til dagsordenens punkt 4 - hvis da ikke Lindy Olsen valgte at trække sit forslag, eller det blev afvist af dirigenten Derudover har Lindy Olsen skriftligt gjort indvendig mod referatet i relation til sine egne indlæg. Bestyrelsen og dirigenten valgte dog at fastholde ordlyden i referatet. B. Medlemmer og beboere: n Købmandsbo! KHK'S Legat ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! Kontortid: onsdas kl' s-12

2 121 * 3 nye medlemmer i og uden at vide det konkret er der sikken nogle medlemmer, der er faldet fra i årets løb (flere forespørgseler efter generalforsamlingen om gennemsnitsalder for beboerne, og den er knap 73 år). * Bente & Erik lversen overto8 lejemålet 106 C. 2.tv. 01, , og Lene Bruhn Jensen overtager lejemålet 106 B. st.th.01.07,2014 (efter Bent Lauritzen). e=..1øtg!g!!ii Reviderede og underskrevne årsrapporter for Foreningen Købmandsbo, KH('s Legat, ørumhedes Legat og Herfurths Legat - der alle er uden forbehold fra revisors side - blev sammen med interne driftsregnskaber og driftsbudgetter for Foreningen og KHK's Legat fremlagt og sidstnævnte blev også lagt ud på Foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen. De høje obligationskurser er til fordel for lånere, men absolut ikke for opsparere, og med de aktuelle obligationskurser kan der kun opnås 3% ved genplaceringer af obligationer. Foreningen Købmandsbo fik et overskud i 2013 på 206 t.dkk før overførsel til KHK's Legat, og et underskud på 8 t.dkk efter overførsel af 214 t.dkk. I 2012 var overskuddet 301 t.dkk, hvor der ikke var behov for overførsel til KHK's Legat. Egenkapitalen er på t.d(k, hvoraf Sch ne iders Mindelegat udgør de 527 t.dkk. KHK'S Legat fik et o-resultat i 2013 efter ovennævnte overførsel på 214 t.dkk, og har en egenkapital på t.dkk. Regnskabsprincipperne er ændret for indregning af kursavancer og kurstab således, at der atter alene vises realiserede kursavancer i selve driftsregnskabet - og der vil kun være kursgevinster med Foreningens investeringspolitik - medens urealiserede kursavancer og -tab kun medtages i skatteregnskabet. Årsrapporterne blev gennemgået under punkt 2. For 2014 budbetteres med et samlet o-resultet, og de 2 driftsbudgetter blev gennemgået under punkt 3. D. Eiendommen "Købmandsbo"r Ejendommens regnskab endte med et underskud på 212 t.dkk mod budgetteret -172 t.dkk, og det lidt dårligere resultat skyldes stort set alene større vedligeholdelsesomkostninger. For 2014 budgetteres med et underskud på 147 t.dkk. Driftsregnskab for 2013 og driftsbudget for 2014 blev gennemgået under punkt 2 og 3. E. ørumhedes Lesat: Legatet har i 2013 i 2 omgange udbetalt 342 I.DKK - overvejende til eksterne me- Eet dårligt økonomisk og socialt stillede ansøgere. Legatet er under afvikling, og den resterende legatkapital på 279 t.dkk forventes udbetalt i dels slutningen af 2014 og dels i starten af 2015.

3 I3l F. Herfurths Lepat: Legatet har igen i 2013 udbetalt i alt 15 I.DKK til de 3 faste legatarer, der skal være bosiddende på "Købmandsbo". G. Schneiders Mindelegat: Kapitalen på 527 t.dkk står urørt, medens renterne indgår i Forenin8ens drift. H. Husorden: Ejendommens "Husorden og Beboerinformation", der indgår som en del af huslejekontrakten, er blevet ajourført, og den nye udgave pr. 1. juli 2014 bliver omdelt i løbet afjuni måned. Lryil 2011 blev forudsætningerne for et nyt TV-anlæg i ejendommen undersøgt - tostrenget isf. nuværende etstrengede system - men droppet, da der ikke var den store interesse fra beboerside. De årlige omkostninger til Yousee for den store TV-pakke er efterhånden oppe på 145 t.dkk for ejendommens 31 tilslutninger, hvilket svarer til DKK pr. lejemål - et beløb bestyrelsen i flere omgange har drøftet muligheden af at få trukket ud af huslejeindtægten og i stedet betalt direkte af beboerne. øvelsen med Yousee blev gentaget i starten af 2014 med det formål at få et tidssvarende anlæg, og at lade hver enkelt beboer selv sammensaette sin TV-pakke. Målet var en mellemløsninb - den lille TV-pakke + individuelle suppleringer - hvor ejendommen kunne spare 90 t.dkk årligt. Projektet blev også droppet denne gang da selv beskedne individuelle TV-pakker let kunne blive lige så dyre som nuværende fælles abonnement med den store pakke. Bestyrelsen har i stedet besluttet i dag at forvarsle en huslejeforhøjelse pr. 01. januar 2015 på 250 DKK månedligt for alle lejemål - primært til dækning af enkeltstående opgaver for ikke at belaste driften yderligere - og denne huslejeforøgelse giver ligeledes et provenu på 90 t.dkk. Nuværende anlæg bibeholdes, og tilsvarende gælder abonnementet hos Yousee med den store TV-pakke betalt via huslejen, J. Afrundinr: Købmandsbo er og skalvære et godt sted at bo og være, og det drejer det sig om helt overordnet - for bestyrelsen, administrator og beboerne. Der har også i 2013 været en hel del beboeraktiviteter og -arrangementer, og bestyrelsen vil sige en stor tak til de beboere, der har stået for de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holder haven i flot stand - alt sammen til glæde for stort set alle beboerne. Der er også nogle der samler papir op, hejser flag, trækker ure op, skifter elpærer og andre småting - og de får også en tak med på vejen. Tak og roser til vores administrator, Jane Bannow, for en stor og god indsats, der rækker ud over det rent administrative og bogholderimæssige, t;l Foreningens webmaster og TV-kyndige, Leif Christiansen for indsatsen - og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt godkendt - med akklamation.

4 - 2. ÅRSRAPPoRTER FoR 2013 TIL GoDKENDELSE. Det var i år Foreningens næstformand, Kirsten Sørensen (KS) der gennemgik de reviderede årsrapporter og supplerede med talfra de interne driftsregnskaber. A. Foreninren l(øbmandsbo: Resultatet på -8 t.dkk fremkommer efter overførsel af 214 t.dkk til KHK's Legat, hvor beløbet dels indgår i den frie kapital og dels nulstiller legatets årsresultat. Der er opnået en kursavance på 22 t.dkk i kraft af udtrukne obligationer - mod 98 t.dkk i 2012, hvor nogle 4% og 5% obligationsserier blev omlagt. Kontorhold og mødeomkostninger deles iforholdet 40/60 mellem Foreningen ob KHK's Legat. B. KHK,s LePat: Resultatat blev som nævnt tidligere et 0 t.dkk efter overførsel fra Foreningen, og også her er der en kursgevinst - det større beløb i 2012 skyldes tilsvarende omlægninger af obligationsserier. C. Eiendommen "Købmandsbo": Resultatet for ejendommen blev -212 t.dk(, og de enkelte hovedposter i det interne driftsregnskab blev summarisk gennemgået. Omkostninger til udskiftning af badeværelsesgulve er budgetteret under "Ejendom" men udgiftsført under "Lejligheder", og meromkostninger skyldes primært meromkostninger på denne aktivitet - 4 mod budgetteret 3 og dyrere end budgetteret pr. badeværelse. De samlede vedligeholdelsesomkostninger beløb sig til 686 t.dkk mod budgetteret 631 t.dkk. D. lndstillins: (S indstillede de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - alle som sagt uden forbehold fra revisor - til generalforsamlingens godkendelse. Da der hverken var bemærkninger eller kommentarer til årsrapporter eller interne driftsregnskaber, konstaterede dirigenten, at der vartale om enstemmig godkendelse af de fremlagte årsrapporter - ligeledes med akklamation. 3. FREMI,ÆGGE E AF BUDGET FOR 2014 Driftsbud8etter for Foreningen Købmandsbo og KHKs Legat har været både fremlagt og lagt ud på Foreningens hjemmeside, og VM henviste til disse bilag i relation til efterfglgende gennemgang.

5 a lsl A. Foreningen Kdbmandsbo: Der er budgetteret med et overskud på 170 t.dkk uden indregning af kursavancer og før overførsel til KHK's Legat - og baseret på et stort set uændret aktivitetsniveau, dog med lidt mere afsat til beboeraktiviteter. Der vil altid være en kursavance ud fra den valgte - og nærmest risikofrie - investringspolitik, da der altid købes obligationer til højest muli8e forrentning under kurs og udtrækning altid sker til kurs 100. B-(E(3!gga!iHer er der budgetteret med et underskud på 169 t.dkk, der dækkes ind via overførsel fra Foreningen. Denne overførsel indgår som en del af den frie kapital, der anvendes til betaling af de årlige afdrag til Gl {Grundejernes lnvesteringsfond) og dækning af Legatets underskud. C. Eiendommen "Købmandsbo": Ejendommens drift udviser et underskud på 147 t.dkk, jf. separat bilag. Omkostninger til ejendommens vedligeholdelse inde og ude er budgetteret til 611 t.dkk, jf. separat bilag, hvor der er specifikationer til de væsentligste aktiviteter - og disse blev summarisk gennemgået. Der er budgetteret ganske stramt, så sandsynligheden for Iidt flere omkostninger er større end sandsynligheden for en besparelse. Der er i starten af året investeret i en kalkknuser, der forventes at give besparelser til både beboerne og ejendommen. Denne investering flugter godt med de storkøbenhavnske kommuners igangværende forsøg på helt at fjerne kalken i vandet fra det meget kalkholdige vand - og dermed lavere hårdhed. Pt. undersøges muligheden for at få fjernet fugt fra sokkel og kældergulv og -veegge via installation af H2OBlock, der er foretaget fugtmålinger af sokkel og kældervægge og -gulv, der alle viste 100% fugt. Dirigenten konstaterede, at budgetforslagene var taget til efterretning, med akklamation. 4. INDKOMNE FORSLAG Lindy Olsen har rettidigt fremsendt følgende forslag: Bestyrelsen skol snarest/huttigst bringe ontdllet of medlemmer i bestyrelsen i overensstemmelse med 20's bestemmelse om, dt beboerne skol udgøre flertollet i bestyrelsen. Alternotivt: Bestyrelsen skolsenestved generolforsomlinqen i2015 fremsætte ændringsforslog vedrørcnde 20. Ændringsforsloget skolindebære, ot bestyrelsen ikke hor nogen grund til ikke ot lede foteningens virke qennem en bestyrclse, der er i overensstemmelse med Ioreningens vedtægter. Forslaget i sin helhed var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag. I indkaldelsen har bestyrelsen tilkendegivet, at den ikke kan støtte forslaget, da der ikke er nogen juridisk begrundelse for forslaget, og fordi bestyrelsen efterlever vedtægtens bestemmelser.

6 t6l Lindy Olsen fik indledningsvis ordet for at begrunde sit forslag, og udover at udtrykke glæde over den foreslåede udvidelse af bestyrelsen med 2 beboere gentog Lindy Olsen sine arbumenter fra dels generalforsamlingen i 2013 og dels i det fremsendte forslag. Lindy Olsen fastholdt således stadig, at bestyrelsens hidtidige og nuværende sammensætning var i direkte modstrid med vedtægten - i 22 står der, at formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed - oe ville gerne have advokatens svarskrivelse fremlagt. Derudover meddelte Lindy Olsen, at han trak sit forslag tilbage. VM gentog sine indledende bemærkningen fra beretningen - at der ikke er noget at komme efter, og at korrespondancen med advokaten ikke bliver fremlagt, da indholdet er refereret nærmest ordret. 5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYREI.SEN l(irsten Sørensen og Lise Høxbroe er på valg efter turnus, og bestyrelsen indstiller Kirsten Sørensen tii genvalg. Lise Høxbroe har efter 25 år i bestyrelsen - indvalgt 13. april valgt ikke at genopstille, og er således ikke på valg. VM takkede på bestyrelsens og Foreningens vegne Lise Høxbroe for sit engagement og sin loyale indsats gennem alle årene, og overrakte en velfortjent afskedsgave i form af et ophold for 2 på Norsminde Kro uden for Århus. Lise Høxbroe var det første kvindelige medlem af Foreningens bestyrelse, og alene af den grund en fornyelse. Lise Høxbroe kvitterede med at udtrykke sin glæde og tilfredshed med at have været en del af holdet igennem 25 år og over den udvikling som Foreningen har haft. Bestyrelsen har i nogen tid drøftet mulighederne for en bredere beboerindflydelse for herigennem dels at styrke den interne kommunikation og dels styrke arbejdsindsatsen vedr. ejendommens vedligeholdel- sesarbejder- Bestyrelsen nåede ikke at finde kandidater til sidste års generalforsamling, men det er lykkedes til i år. I overensstemmelse med ovenstående indstiller bestyrelsen nyvalg af Lone Hauge, 106 B. st.tv. og af Carl Eiler Jensen, 106 A. 1.th. - og begge kandidater blev præsenteret. Lone Hauge skal primært samle synspunkter op fra beboerne, og Carl Ejler Jensen bistå med koordinerin8en af håndværkere ifm. de mangeartede vedligeholdelsesarbejder ude og inde. Kirsten Sørensen blev genvalgt, og Lone Hauge og Carl Ejler lensen nyvalgt - alle med akklamation. 6. VALG AF REVISOR Bestyrelsens forslag om genvalg afap Statsaut. Revisorer ved statsaut. revisor Brian Rasmussen blev fulgt enstemmigt.

7 a l7) 7. EVENTUELT * Lene Bruhn Jensen, ny beboer fra sidst ijuni 2014, gav et kort resume af sin arbejdsmæssi8e fortid. * Ella Meisner takkede bestyrelsen for deres indsats og tilsvarende til Lise Høxbroe og foreslog: * At bestyrelsen overvejer at ændre betingelserne for beboernes investeringer i forbedringer af og i lejlighederne - betalt af ejendommen - således, at der kun var huslejestigning, indtil investeringen var betalt tilbage. * At bestyrelsen ser på mulighederne for at etablere altaner til lejlighederne - sådan som der har været tidligere. * At klaveret blev stemt. * Lindy Olsen gentog sine synspunkter vedr. bestyrelsens sammensætning. * Solveig Kiil-Nielsen var glad for valget af Lone Hauge til bestyrelsen. VM havde følgende bemærkninger til Ella Meisner's forslag, og gav tilsagn om, at de vil blive drøftet i bestyrelsen:: * Umiddelbart mener VM ikke, at der bliver nogen ændringer, da der efter de 15 amortiseringsår fortsat skal penge i kassen, og kommer de ikke fra disse individuelle forbedringer, skal pengene blot betales af alle beboerne - antagelig som en del af en generel husle.jeforhøjelse. Og så erderjo altid muligheden for helt at undgå en huslejeforhøjelse ved at betale selv for de pågældende forbedringer. * Det er korrekt, at der tidligere har været 4 altaner til lejlighederne ud mod Frederikssundsvej - 1. til 4. sal - men de blev revet ned i 1974 pga. risiko for nedstyrtning. Det er næppe sandsynligt, at der vil kunne opnås tilladelse til at få opsat altaner, da bygnin_ gen som bevaringsværdig ikke må ændre udseende - og i givet fald en lang og besvæ.lig myndighedsbehandling. I givet fald skal der opsættes altaner til alle lejligheder, men næppe praktisk muligt til stuelej. lighederne - og under alle omstændigheder en kostbar affære med en klækkelig huslejefor_ højelse tilfølge. * (laveret skal nok blive stemt ved snarlig lejlighed. Lisbeth Pedersen havde noteret med glæde at der var nogle beboere, der havde lys i vinduet 4. maj, og opfordrede alle til at gøre det samme fremover. sven Hansen meddelte, at den årlige skovtur var fastlagt til 14. august med sandsynlib afgang kl. 9,00.

8 [- I8l Jane Bannow meddelte, at brunchen i anledning af hendes 70-års fødselsdag var flyttet fra 7. iuni til 11 junipga. pinsen, ogvm supplerede med, at brunchen i anledning af hans 75-års fødselsdagvar slået sammen med Kirsten Mikkelsens 8. august og ændret til en fælles frokost kl. 12,30. * For nogle år siden markerede vi 2 25-års.iubilarer som beboere i"købmandsbo" - det var i øvrit Kaja og Sejr Rasmussen og Egon Pedersen - og i å. har viogså jubilarer: Ulla Thotup, derflyttede ind 1. maj 1989, og Birthe Jungmark, derflyftede ind 1. juni og i øvri8tvar den første beboer i Foreningens bes relse, og som stadi8 er aktiv ifm. beboe.ar.angementer. Birthe Jungmark {ik en vingave som tak for det mangeårige og gode naboskab og blev hyldet af deltagerne - og kvitterede med ettilbageblik over sine mange år i nabolaget og i "Købmandsbo" Ulla Thorup får sin vingave senere, da hun ikke deltog i generalforsamlingen. *Låsen i porten er ændret således, at der sat en vrider op indefra - så kan alle komme ud af porten uden brug af nøgle. Men husk at dreje vrideren tilbage (ellers smækker låsen i porten ikke i), Herefter erklærede dirigenten Seneralforsamlingen for afsluttet - som sædvanligt hyggeligt at være på "Købmandsbo". VM kvitterede med attakke HansStige for saerdeles veludført arbejde og overrakte det fortienie "honora/' i form af 6 flasker rødvin - med applaus fra deltagerne - og takkede derefter deltagerne i generalforsamlingen for deres medvirken til et velgennemført møde. København"3i. mai 2014 København,21. mai 2014 Hans Stige, dirigent Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen si8 uændret med vagn Morup som formand og Kirsten Sørensen som neestformand. Hans kistian Kiil-Nielsen, Lone Hauge og Carl Eiler Jensen er medlemmer af bestyrelsen.

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Højengran Time Share generalforsamling 2015. www.hojengran.dk

Højengran Time Share generalforsamling 2015. www.hojengran.dk www.hojengran.dk Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen af Time Share ejere på Højengran til afholdelse på Hotel Munkebjerg i Vejle Lørdag den 9. maj 2015 og med start kl. 12:30

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Referat af generalforsamling ---------------------------- År 1996, torsdag den 21. marts kl. 18.30, afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej 84-106 Til stede

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere