! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l"

Transkript

1 t1l REFERAT GENERALFORSAMLING 20. MAI 2014 KøBMANDSBO vm/- 2r Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo, KHK's Legat og de resterende af Foreningen administrerede legater blev afholdt kl. 18,00-19,30 iejendommens Pavillon med 35 deltagere - 32 beboere og 5 eksterne - med efterfølgende spisning. Formanden VaSn Morup (VM) bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen iom. vedtægen5 17 havde udpeget Hans Stige - bestyrelsesformand for University College Sjælland og tidl. amtsskoledirektør - som dirigent, hvilket blev modtaget med applaus. Dirigenten fastslog, at med opslag iejendommen og udl egning på Foreningens hiemmeside med dagsorden iht. vedt.egtens 19 var generalforsamlingen rettidist og lovli8t indvarslet og dermed beslutningsdvgtig, Alene medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret og det var 31 af de tilstedeværende: 26 beboere og 5 eksterne - heraf bestyrelsen 2 og dirigent 1 - og 6n fuldmagt. Formanden fik herefter ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 1. BESTYRETSENS BERETNING Beretningen omfatter Foreningen (øbmandsbo, KHK's tegat med ejendommen "Købmandsbo", ørumhedes Legat, Herfurths Legat og schneiders Mindelegat. A. GeneralforsamlinEen 2013: På sidste års generalforsamling havde Lindy Olsen et indlæ9, hvor han anførte, at bestyrelsens sammensætning var i strid med Foreningens vedtægts 20 - hvilket VM bestred med henvisning tilvedtægtens 22. Bestyrelsen forelagde efterfølgende sagen for Foreningens advokat, der både mundtligt og skriftlist har meddelt, at en ligedeling med 2 eksterne og interne (beboere) - eller 3 og 3 for den sags skyld som det har været tidligere - er vedtægtsmæssigt i orden, så længe formanden - hvis stemme jf. 22 tæller dobbelt i form af, at formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed - er beboer. øvrigt henviste VM til dagsordenens punkt 4 - hvis da ikke Lindy Olsen valgte at trække sit forslag, eller det blev afvist af dirigenten Derudover har Lindy Olsen skriftligt gjort indvendig mod referatet i relation til sine egne indlæg. Bestyrelsen og dirigenten valgte dog at fastholde ordlyden i referatet. B. Medlemmer og beboere: n Købmandsbo! KHK'S Legat ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! Kontortid: onsdas kl' s-12

2 121 * 3 nye medlemmer i og uden at vide det konkret er der sikken nogle medlemmer, der er faldet fra i årets løb (flere forespørgseler efter generalforsamlingen om gennemsnitsalder for beboerne, og den er knap 73 år). * Bente & Erik lversen overto8 lejemålet 106 C. 2.tv. 01, , og Lene Bruhn Jensen overtager lejemålet 106 B. st.th.01.07,2014 (efter Bent Lauritzen). e=..1øtg!g!!ii Reviderede og underskrevne årsrapporter for Foreningen Købmandsbo, KH('s Legat, ørumhedes Legat og Herfurths Legat - der alle er uden forbehold fra revisors side - blev sammen med interne driftsregnskaber og driftsbudgetter for Foreningen og KHK's Legat fremlagt og sidstnævnte blev også lagt ud på Foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen. De høje obligationskurser er til fordel for lånere, men absolut ikke for opsparere, og med de aktuelle obligationskurser kan der kun opnås 3% ved genplaceringer af obligationer. Foreningen Købmandsbo fik et overskud i 2013 på 206 t.dkk før overførsel til KHK's Legat, og et underskud på 8 t.dkk efter overførsel af 214 t.dkk. I 2012 var overskuddet 301 t.dkk, hvor der ikke var behov for overførsel til KHK's Legat. Egenkapitalen er på t.d(k, hvoraf Sch ne iders Mindelegat udgør de 527 t.dkk. KHK'S Legat fik et o-resultat i 2013 efter ovennævnte overførsel på 214 t.dkk, og har en egenkapital på t.dkk. Regnskabsprincipperne er ændret for indregning af kursavancer og kurstab således, at der atter alene vises realiserede kursavancer i selve driftsregnskabet - og der vil kun være kursgevinster med Foreningens investeringspolitik - medens urealiserede kursavancer og -tab kun medtages i skatteregnskabet. Årsrapporterne blev gennemgået under punkt 2. For 2014 budbetteres med et samlet o-resultet, og de 2 driftsbudgetter blev gennemgået under punkt 3. D. Eiendommen "Købmandsbo"r Ejendommens regnskab endte med et underskud på 212 t.dkk mod budgetteret -172 t.dkk, og det lidt dårligere resultat skyldes stort set alene større vedligeholdelsesomkostninger. For 2014 budgetteres med et underskud på 147 t.dkk. Driftsregnskab for 2013 og driftsbudget for 2014 blev gennemgået under punkt 2 og 3. E. ørumhedes Lesat: Legatet har i 2013 i 2 omgange udbetalt 342 I.DKK - overvejende til eksterne me- Eet dårligt økonomisk og socialt stillede ansøgere. Legatet er under afvikling, og den resterende legatkapital på 279 t.dkk forventes udbetalt i dels slutningen af 2014 og dels i starten af 2015.

3 I3l F. Herfurths Lepat: Legatet har igen i 2013 udbetalt i alt 15 I.DKK til de 3 faste legatarer, der skal være bosiddende på "Købmandsbo". G. Schneiders Mindelegat: Kapitalen på 527 t.dkk står urørt, medens renterne indgår i Forenin8ens drift. H. Husorden: Ejendommens "Husorden og Beboerinformation", der indgår som en del af huslejekontrakten, er blevet ajourført, og den nye udgave pr. 1. juli 2014 bliver omdelt i løbet afjuni måned. Lryil 2011 blev forudsætningerne for et nyt TV-anlæg i ejendommen undersøgt - tostrenget isf. nuværende etstrengede system - men droppet, da der ikke var den store interesse fra beboerside. De årlige omkostninger til Yousee for den store TV-pakke er efterhånden oppe på 145 t.dkk for ejendommens 31 tilslutninger, hvilket svarer til DKK pr. lejemål - et beløb bestyrelsen i flere omgange har drøftet muligheden af at få trukket ud af huslejeindtægten og i stedet betalt direkte af beboerne. øvelsen med Yousee blev gentaget i starten af 2014 med det formål at få et tidssvarende anlæg, og at lade hver enkelt beboer selv sammensaette sin TV-pakke. Målet var en mellemløsninb - den lille TV-pakke + individuelle suppleringer - hvor ejendommen kunne spare 90 t.dkk årligt. Projektet blev også droppet denne gang da selv beskedne individuelle TV-pakker let kunne blive lige så dyre som nuværende fælles abonnement med den store pakke. Bestyrelsen har i stedet besluttet i dag at forvarsle en huslejeforhøjelse pr. 01. januar 2015 på 250 DKK månedligt for alle lejemål - primært til dækning af enkeltstående opgaver for ikke at belaste driften yderligere - og denne huslejeforøgelse giver ligeledes et provenu på 90 t.dkk. Nuværende anlæg bibeholdes, og tilsvarende gælder abonnementet hos Yousee med den store TV-pakke betalt via huslejen, J. Afrundinr: Købmandsbo er og skalvære et godt sted at bo og være, og det drejer det sig om helt overordnet - for bestyrelsen, administrator og beboerne. Der har også i 2013 været en hel del beboeraktiviteter og -arrangementer, og bestyrelsen vil sige en stor tak til de beboere, der har stået for de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holder haven i flot stand - alt sammen til glæde for stort set alle beboerne. Der er også nogle der samler papir op, hejser flag, trækker ure op, skifter elpærer og andre småting - og de får også en tak med på vejen. Tak og roser til vores administrator, Jane Bannow, for en stor og god indsats, der rækker ud over det rent administrative og bogholderimæssige, t;l Foreningens webmaster og TV-kyndige, Leif Christiansen for indsatsen - og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt godkendt - med akklamation.

4 - 2. ÅRSRAPPoRTER FoR 2013 TIL GoDKENDELSE. Det var i år Foreningens næstformand, Kirsten Sørensen (KS) der gennemgik de reviderede årsrapporter og supplerede med talfra de interne driftsregnskaber. A. Foreninren l(øbmandsbo: Resultatet på -8 t.dkk fremkommer efter overførsel af 214 t.dkk til KHK's Legat, hvor beløbet dels indgår i den frie kapital og dels nulstiller legatets årsresultat. Der er opnået en kursavance på 22 t.dkk i kraft af udtrukne obligationer - mod 98 t.dkk i 2012, hvor nogle 4% og 5% obligationsserier blev omlagt. Kontorhold og mødeomkostninger deles iforholdet 40/60 mellem Foreningen ob KHK's Legat. B. KHK,s LePat: Resultatat blev som nævnt tidligere et 0 t.dkk efter overførsel fra Foreningen, og også her er der en kursgevinst - det større beløb i 2012 skyldes tilsvarende omlægninger af obligationsserier. C. Eiendommen "Købmandsbo": Resultatet for ejendommen blev -212 t.dk(, og de enkelte hovedposter i det interne driftsregnskab blev summarisk gennemgået. Omkostninger til udskiftning af badeværelsesgulve er budgetteret under "Ejendom" men udgiftsført under "Lejligheder", og meromkostninger skyldes primært meromkostninger på denne aktivitet - 4 mod budgetteret 3 og dyrere end budgetteret pr. badeværelse. De samlede vedligeholdelsesomkostninger beløb sig til 686 t.dkk mod budgetteret 631 t.dkk. D. lndstillins: (S indstillede de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - alle som sagt uden forbehold fra revisor - til generalforsamlingens godkendelse. Da der hverken var bemærkninger eller kommentarer til årsrapporter eller interne driftsregnskaber, konstaterede dirigenten, at der vartale om enstemmig godkendelse af de fremlagte årsrapporter - ligeledes med akklamation. 3. FREMI,ÆGGE E AF BUDGET FOR 2014 Driftsbud8etter for Foreningen Købmandsbo og KHKs Legat har været både fremlagt og lagt ud på Foreningens hjemmeside, og VM henviste til disse bilag i relation til efterfglgende gennemgang.

5 a lsl A. Foreningen Kdbmandsbo: Der er budgetteret med et overskud på 170 t.dkk uden indregning af kursavancer og før overførsel til KHK's Legat - og baseret på et stort set uændret aktivitetsniveau, dog med lidt mere afsat til beboeraktiviteter. Der vil altid være en kursavance ud fra den valgte - og nærmest risikofrie - investringspolitik, da der altid købes obligationer til højest muli8e forrentning under kurs og udtrækning altid sker til kurs 100. B-(E(3!gga!iHer er der budgetteret med et underskud på 169 t.dkk, der dækkes ind via overførsel fra Foreningen. Denne overførsel indgår som en del af den frie kapital, der anvendes til betaling af de årlige afdrag til Gl {Grundejernes lnvesteringsfond) og dækning af Legatets underskud. C. Eiendommen "Købmandsbo": Ejendommens drift udviser et underskud på 147 t.dkk, jf. separat bilag. Omkostninger til ejendommens vedligeholdelse inde og ude er budgetteret til 611 t.dkk, jf. separat bilag, hvor der er specifikationer til de væsentligste aktiviteter - og disse blev summarisk gennemgået. Der er budgetteret ganske stramt, så sandsynligheden for Iidt flere omkostninger er større end sandsynligheden for en besparelse. Der er i starten af året investeret i en kalkknuser, der forventes at give besparelser til både beboerne og ejendommen. Denne investering flugter godt med de storkøbenhavnske kommuners igangværende forsøg på helt at fjerne kalken i vandet fra det meget kalkholdige vand - og dermed lavere hårdhed. Pt. undersøges muligheden for at få fjernet fugt fra sokkel og kældergulv og -veegge via installation af H2OBlock, der er foretaget fugtmålinger af sokkel og kældervægge og -gulv, der alle viste 100% fugt. Dirigenten konstaterede, at budgetforslagene var taget til efterretning, med akklamation. 4. INDKOMNE FORSLAG Lindy Olsen har rettidigt fremsendt følgende forslag: Bestyrelsen skol snarest/huttigst bringe ontdllet of medlemmer i bestyrelsen i overensstemmelse med 20's bestemmelse om, dt beboerne skol udgøre flertollet i bestyrelsen. Alternotivt: Bestyrelsen skolsenestved generolforsomlinqen i2015 fremsætte ændringsforslog vedrørcnde 20. Ændringsforsloget skolindebære, ot bestyrelsen ikke hor nogen grund til ikke ot lede foteningens virke qennem en bestyrclse, der er i overensstemmelse med Ioreningens vedtægter. Forslaget i sin helhed var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag. I indkaldelsen har bestyrelsen tilkendegivet, at den ikke kan støtte forslaget, da der ikke er nogen juridisk begrundelse for forslaget, og fordi bestyrelsen efterlever vedtægtens bestemmelser.

6 t6l Lindy Olsen fik indledningsvis ordet for at begrunde sit forslag, og udover at udtrykke glæde over den foreslåede udvidelse af bestyrelsen med 2 beboere gentog Lindy Olsen sine arbumenter fra dels generalforsamlingen i 2013 og dels i det fremsendte forslag. Lindy Olsen fastholdt således stadig, at bestyrelsens hidtidige og nuværende sammensætning var i direkte modstrid med vedtægten - i 22 står der, at formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed - oe ville gerne have advokatens svarskrivelse fremlagt. Derudover meddelte Lindy Olsen, at han trak sit forslag tilbage. VM gentog sine indledende bemærkningen fra beretningen - at der ikke er noget at komme efter, og at korrespondancen med advokaten ikke bliver fremlagt, da indholdet er refereret nærmest ordret. 5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYREI.SEN l(irsten Sørensen og Lise Høxbroe er på valg efter turnus, og bestyrelsen indstiller Kirsten Sørensen tii genvalg. Lise Høxbroe har efter 25 år i bestyrelsen - indvalgt 13. april valgt ikke at genopstille, og er således ikke på valg. VM takkede på bestyrelsens og Foreningens vegne Lise Høxbroe for sit engagement og sin loyale indsats gennem alle årene, og overrakte en velfortjent afskedsgave i form af et ophold for 2 på Norsminde Kro uden for Århus. Lise Høxbroe var det første kvindelige medlem af Foreningens bestyrelse, og alene af den grund en fornyelse. Lise Høxbroe kvitterede med at udtrykke sin glæde og tilfredshed med at have været en del af holdet igennem 25 år og over den udvikling som Foreningen har haft. Bestyrelsen har i nogen tid drøftet mulighederne for en bredere beboerindflydelse for herigennem dels at styrke den interne kommunikation og dels styrke arbejdsindsatsen vedr. ejendommens vedligeholdel- sesarbejder- Bestyrelsen nåede ikke at finde kandidater til sidste års generalforsamling, men det er lykkedes til i år. I overensstemmelse med ovenstående indstiller bestyrelsen nyvalg af Lone Hauge, 106 B. st.tv. og af Carl Eiler Jensen, 106 A. 1.th. - og begge kandidater blev præsenteret. Lone Hauge skal primært samle synspunkter op fra beboerne, og Carl Ejler Jensen bistå med koordinerin8en af håndværkere ifm. de mangeartede vedligeholdelsesarbejder ude og inde. Kirsten Sørensen blev genvalgt, og Lone Hauge og Carl Ejler lensen nyvalgt - alle med akklamation. 6. VALG AF REVISOR Bestyrelsens forslag om genvalg afap Statsaut. Revisorer ved statsaut. revisor Brian Rasmussen blev fulgt enstemmigt.

7 a l7) 7. EVENTUELT * Lene Bruhn Jensen, ny beboer fra sidst ijuni 2014, gav et kort resume af sin arbejdsmæssi8e fortid. * Ella Meisner takkede bestyrelsen for deres indsats og tilsvarende til Lise Høxbroe og foreslog: * At bestyrelsen overvejer at ændre betingelserne for beboernes investeringer i forbedringer af og i lejlighederne - betalt af ejendommen - således, at der kun var huslejestigning, indtil investeringen var betalt tilbage. * At bestyrelsen ser på mulighederne for at etablere altaner til lejlighederne - sådan som der har været tidligere. * At klaveret blev stemt. * Lindy Olsen gentog sine synspunkter vedr. bestyrelsens sammensætning. * Solveig Kiil-Nielsen var glad for valget af Lone Hauge til bestyrelsen. VM havde følgende bemærkninger til Ella Meisner's forslag, og gav tilsagn om, at de vil blive drøftet i bestyrelsen:: * Umiddelbart mener VM ikke, at der bliver nogen ændringer, da der efter de 15 amortiseringsår fortsat skal penge i kassen, og kommer de ikke fra disse individuelle forbedringer, skal pengene blot betales af alle beboerne - antagelig som en del af en generel husle.jeforhøjelse. Og så erderjo altid muligheden for helt at undgå en huslejeforhøjelse ved at betale selv for de pågældende forbedringer. * Det er korrekt, at der tidligere har været 4 altaner til lejlighederne ud mod Frederikssundsvej - 1. til 4. sal - men de blev revet ned i 1974 pga. risiko for nedstyrtning. Det er næppe sandsynligt, at der vil kunne opnås tilladelse til at få opsat altaner, da bygnin_ gen som bevaringsværdig ikke må ændre udseende - og i givet fald en lang og besvæ.lig myndighedsbehandling. I givet fald skal der opsættes altaner til alle lejligheder, men næppe praktisk muligt til stuelej. lighederne - og under alle omstændigheder en kostbar affære med en klækkelig huslejefor_ højelse tilfølge. * (laveret skal nok blive stemt ved snarlig lejlighed. Lisbeth Pedersen havde noteret med glæde at der var nogle beboere, der havde lys i vinduet 4. maj, og opfordrede alle til at gøre det samme fremover. sven Hansen meddelte, at den årlige skovtur var fastlagt til 14. august med sandsynlib afgang kl. 9,00.

8 [- I8l Jane Bannow meddelte, at brunchen i anledning af hendes 70-års fødselsdag var flyttet fra 7. iuni til 11 junipga. pinsen, ogvm supplerede med, at brunchen i anledning af hans 75-års fødselsdagvar slået sammen med Kirsten Mikkelsens 8. august og ændret til en fælles frokost kl. 12,30. * For nogle år siden markerede vi 2 25-års.iubilarer som beboere i"købmandsbo" - det var i øvrit Kaja og Sejr Rasmussen og Egon Pedersen - og i å. har viogså jubilarer: Ulla Thotup, derflyttede ind 1. maj 1989, og Birthe Jungmark, derflyftede ind 1. juni og i øvri8tvar den første beboer i Foreningens bes relse, og som stadi8 er aktiv ifm. beboe.ar.angementer. Birthe Jungmark {ik en vingave som tak for det mangeårige og gode naboskab og blev hyldet af deltagerne - og kvitterede med ettilbageblik over sine mange år i nabolaget og i "Købmandsbo" Ulla Thorup får sin vingave senere, da hun ikke deltog i generalforsamlingen. *Låsen i porten er ændret således, at der sat en vrider op indefra - så kan alle komme ud af porten uden brug af nøgle. Men husk at dreje vrideren tilbage (ellers smækker låsen i porten ikke i), Herefter erklærede dirigenten Seneralforsamlingen for afsluttet - som sædvanligt hyggeligt at være på "Købmandsbo". VM kvitterede med attakke HansStige for saerdeles veludført arbejde og overrakte det fortienie "honora/' i form af 6 flasker rødvin - med applaus fra deltagerne - og takkede derefter deltagerne i generalforsamlingen for deres medvirken til et velgennemført møde. København"3i. mai 2014 København,21. mai 2014 Hans Stige, dirigent Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen si8 uændret med vagn Morup som formand og Kirsten Sørensen som neestformand. Hans kistian Kiil-Nielsen, Lone Hauge og Carl Eiler Jensen er medlemmer af bestyrelsen.

GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15

GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 t1l REFERAT GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 KøBMANDSBO vm/- zo-2los.2015 Den årlige generalforsamling i Foreningen KØbmandsbo samt de af Foreningen administrerede legater, herunder KHK's Legat med

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Andelsboligforeningen Sund Parken Rantzausminde, afd. C

Andelsboligforeningen Sund Parken Rantzausminde, afd. C Andelsboligforeningen Sund Parken Rantzausminde, afd. C 20. marts 2015 Protokollat over afd.c s ordinære generalforsamling d. 19. marts 2015 afholdt I Egense forsamlingshus. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

3) Fremlæggelse af regnskab for 2007 med revisors påtegning for godkendelse.

3) Fremlæggelse af regnskab for 2007 med revisors påtegning for godkendelse. Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35 26 47 37 Arne Linde Olsen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere