Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse"

Transkript

1 Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2. Dansk & international sportsret. 3. Landbrugets retsforhold. Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 16. november 2010

2 Landbrugsreformerne De Stampeske landbolove Baggrunden for forordningerne: 27. oktober 1767 udstedes instruks om oprettelse af landbokommission Generalprokurør Henrik Stampe ( ) formand Hvorfor kom bøndernes kår pludselig på dagsordenen? Stampe: Ejendomsret har en utrolig påvirkning hos en bonde eller jordbruger. De 4 forordninger: Friheden & selvejet 6. maj 1769: Om Hoveriets Bestemmelse i Danmark 13. maj 1769: Om Selveier- Bønder i Danmark 6. juni 1769: Ang. Straffens størrelse for dem som have ødelagt eller ødelægge Bøndergårde 28. juli 1769: Om Fællesskabets videre Ophævelse i Danmark

3 13. maj 1769: Om Selveier-Bønder i Danmark 1. Bonden skal være selvejer 2. Det skal være tilladt at overdrage jord til fæstebonde 3. Selvejerbonden skal betale skat 4. Selvejerbonden skal beskyttes mod al Salgs Fornærmelse og Forurettelse 5. Selvejerbonden kan disponere over gården som han for godt befinder (pantsætte, lade gå i arv mv) 6. Hvis gården har en sådan størrelse at flere familier kan ernære sig på den, skal bonden have ret til at opdele ejendommen.

4 Kort om perioden Målsætning Bevare en selvstændig, stærk bondeklasse Beskytte bønderne over for godsejerne Skabe selvstændig stilling for bonden Opretholdelsespligt: Gårde skulle opretholdes som selvstændig avlsbrug

5 Kort om perioden Målsætning: Samme målsætning som 1769-reformerne. Landbrugslov 1925: Begrebet landbrugsejendom indføres. Forpagtning og sammenlægning forbudt Landbrugslov 1949 Højst være ejer af 2 ejendomme Selskaber kan ikke eje landbrugsejendomme

6 Perioden Målsætning: Samme som 1769-reformerne Problemer: Afvandring af arbejdskraft fra landet. Krav om større bedrifter Landbrugsloven af 1967: Forbud mod selskabsdannelse Dyrkningspligt Liberalisering af samdrift- og sammenlægningsregler 1. januar 1973 Danmark medlem af EF SL Mansholt ( ) & Mansholtplanen

7 Mansholt-planen & den europæiske landbrugspolitik EF-landene: Fælles landbrugspolitik Udjævne indtægterne i landbruget og andre erhverv Landbrugsreform 1992: Undgå affolkning af landdistrikterne Familebruget (selvejet) bærende element i EU Landmand er producent & naturforvalter Landbrugspolitik skal skabe ligevægt på markederne

8 Landbrugsloven Fra selveje til godsdannelse Forenkling og præcisering i form af Tre hovedlove: 1. Lov om landbrugsejendomme, der vedrører landbrugets struktur og ejerformer (Lov ). 2. Lov om drift af landbrugsjorder, der skal skabe rammerne for driften af landbrugsjorden (Lov /Lbkg ) 3. Lov om dyrehold, der skal regulere fødevareproduktionen fra jord til bord (Lov , stadig gældende 2010)

9 Fra selveje til godsdannelse Landbrugsloven af 2004: Ejerformer: Selveje Begrænset selskabs-, forenings,- og fondseje Forpagtning Uddannelseskrav Store eller små ejendomme?

10 Strukturudviklingen i landbruget (1970- ca. 2002) : landbrugsbedrifter,2002: landbrugsbedrifter stigning i antallet af bedrifter over 150 ha er steget med 80%. 3. Fra 1995 er antallet af svinebedrifter faldet med 40%, men den samlede mængde svin er forøget med 14% forøgelsen af malkekøer pr. Bedrift med 46%

11 Forventningerne til udviklingen i : Antallet af hel- og deltidsbedrifter vil falde markant. Heltidsbedrifter vil vokse fra et gennemsnitsareal i 2001 på 87 ha til 161 ha i Deltidsbedrifter vil i samme periode vokse fra 21 ha til 24 ha.

12 Landbrugsloven 2010 (Lov nr. 243 af 22. marts 2010 med ikrafttræden 1. april 2010) Baggrunden for loven Den politiske opbakning til lovforslaget Konkurrenceevnen Finansieringen Lovens hovedlinjer

13 Baggrunden for Landbrugsloven 2010 Den politiske opbakning Snævert flertal af borgerlige partier. Led i et større politisk forlig, der også omfattede andre lovkomplekser ( Grøn Vækst ) Når Socialdemokratiet kommer til magten vil loven blive ændret.

14 Baggrunden for Landbrugsloven 2010 Konkurrenceevnen Skærpet international konkurrence med landbrug som har størrelsesøkonomiske fordele Dansk landbrug vil miste konkurrencekraft, hvis landbruget ikke kan udnytte størrelsesøkonomiske fordele Produktions- og vækstmulighed skal opretholdes og udvikles

15 Baggrunden for Landbrugsloven 2010 Finansieringen Selvejet betyder at landbruget tømmes for kapital ved hvert generationsskifte, derfor meget stor gældsbyrde (350 mia.kr. 2010). Faldende ejendomspriser: Ikke muligt at rejse investeringskapital. Konklusion: Afgørende at ikke-landmænd kan investere i landbrug. Ny finansieringskilde.

16 Landbrugsloven 2010: Hovedlinjer Ophævelse af bopælspligten på landbrugsejendomme. Upersonlig bopælspligt. Størrelsesmæssige begrænsninger på landbrugsbedrifter afskaffes. Udvidelse af adgangen til, at ikke-landmænd kan investere i landbrug (tilpasning af selskabsreglerne). Grænsen for antallet af dyreenheder (750) inden for en bedrift ophæves. Mulighed for etablering af jordløse husdyrproduktioner. Uddannelseskrav ophæves. Ophævelse af afstandskrav ved køb og forpagtning.

17 Landbrugsloven 2010 Bopælspligten: Ved køb: 10 år, men kan opfyldes af en lejer. Driftsbopælspligt ophæves

18 Landbrugsloven 2010 Landbrugsloven 2004: Hver ægtefælle kan som udgangspunkt eje hver 800 ha (1.600 ha.) fordelt på et ubegrænset antal ejendomme. Hver ægtefælle kan i stedet erhverve 4 ejendomme à 500 ha (i alt ha.). Hver ægtefælle kan i stedet erhverve 1 ejendom på ha. og 3 mindre ejendomme alle under 200 ha., som derefter kan suppleres, så landmanden bliver ejer af i alt ha (4.200 ha. I alt for 2 ægtefæller) Landbrugsloven 2010: Alle størrelsesmæssige begrænsninger ophævet

19 Landbrugsloven 2010 Ikke-landmænds erhvervelse Landbrugsloven 2004: Begrænset selskabs-, forenings- og fondseje Kravene til erhvervelse: 1.Landmanden i selskabet repræsenterer flertallet af stemmer i selskabet 2.Landmanden i selskabet ejer mindst 10% af selskabskapitalen 3.Har tidligere haft adkomst på ejendommen eller 4.Opfylder betingelserne for personlig erhvervelse (kravet om egen drift overgår til selskabet) 5.Samtlige øvrige aktier og anparter ejes af» Ægtefælle» Samlever» Søskende, søskendebørn, svigerbørn, svigerforældre eller beslægtede i ret op- og nedstigende linje eller pensionskasser og livsforsikringsselskaber og disse ikke ejer mere end 400 ha eller 4 ejendomme. Landbrugsloven 2010: Ingen begrænsninger, men beholdt princippet om, at landmanden i selskabet skal have bestemmende indflydelse.

20 Landbrugsloven 2010 Landbrugsloven 2004: Max 750 dyreenheder pr bedrift. Krav om at landmand ejer en vis del af jorden (25% af arealet op til 120 dyreenheder og 30% for dyrehold over 120 dyreenheder) (Harmoniareal) Presser jordpriser i vejret Øger strukturpresset. Landbrugsloven 2010: Grænsen for antallet af dyreenheder (750) inden for en bedrift ophæves. Etablering af jordløse husdyrproduktioner. Mindsker strukturpresset. Miljølovgivningen gælder fortsat.

21 Landbrugsloven 2010 Landbrugsloven 2004: Gennem tiden forskellige afstandsgrænser: 2 km ved fortrinsstilling. 10 km ved erhvervelse/bopælspligt. 15 km ved forpagtning Landbrugsloven 2010: Ingen afstandskrav til landbrugsejendommene

22 De små landmænds sidste bastion Fortrinsstillingen ved handel med landbrugsjord Landbrugsloven 2004: Den primære købers ejendom overstiger efter købet 100 ha (fraregnet fradragsarealerne, 12, stk. 5). Den fortrinsstillede må ikke blive ejer af mere end 70 ha. Landbrugsloven 2010: Den primære købers ejendom overstiger efter købet 150 ha. Højst fortrinsstilling til 40% af arealet. Den fortrinsstillede må ikke blive ejer af mere end 70 ha. Suppleringsjorden skal ligge inden for 2 km luftlinjeafstand.

23 Har dansk landbrug valgt et forkert spor? Professor, Søren Kjeldsen-Kragh: Har dansk landbrug valgt et forkert spor? Tidsskrift for Landøkonomi, nr. 2, juni 2010: Satset mere på mindre og mellemstore landbrug som indtjeningsmæssigt kan klare sig i konkurrencen Større indsats for at fremme samarbejde mellem landbrugene. Etablering af driftsfællesskaber. Konklusion: Ja, dansk landbrug har valgt et forkert spor.

24 Hvilket landbrug ønsker vi?

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere