PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS"

Transkript

1 PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1. RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt procesvarmeleverancen mellem Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS (herefter Gartnernes Varmeforsynings) og gartnerierne i Århus er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser eller ej. 2. Når der udelukkende leveres procesvarme, er udgangspunktet i varmeforsyningsloven, at disse procesvarmeleverancer er omfattet af prisbestemmelserne, hvis procesvarmeleverancen kommer fra et centralt kraftvarmeanlæg. Sagens centrale spørgsmål er, om bestemmelsen kun gælder direkte procesvarmeleverancer fra et centralt kraftvarmeanlæg eller om bestemmelsen tillige gælder procesvarmeleverancer fra et transmissions- eller distributionsselskab til en slutkunde (som fx gartnerier), hvor distributionsselskabet har fået procesvarmen leveret fra et centralt kraftvarmeanlæg. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Sagen forelægges for Energitilsynet, da sagen er principiel. Energitilsynet har ikke tidligere har taget stilling til prisbestemmelsens anvendelse på procesvarmelevering, efter at bestemmelsen er blevet affattet på ny blandt andet på foranledning af Energitilsynet. Sagen kan få økonomisk betydning for andre selskaber, der ikke er i et direkte kundeforhold med et centralt kraftvarmeanlæg, men får videredistribueret opvarmet vand herfra. Sådanne selskaber vil, hvis indstillingen følges, ikke være omfattet af prisreguleringen, og varmeleverancen vil skulle ske på almindelige markedsmæssige vilkår. 4. Sekretariatet vurderer nemlig, at procesvarmeleverancen fra Gartnernes Varmeforsyning til gartnerierne i Århus ikke er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Gartnernes Varmeforsyning har derfor ikke pligt til at foretage anmeldelse af sine priser og øvrige betingelser. 5. Vurderingen baseres på en ordlyds- og formålsfortolkning af, at varmeforsyningslovens prisbestemmelser ikke finder anvendelse på procesvarmeleverancer i andre situationer, end hvor leveringen kommer direkte fra et centralt værk, og procesvarmekunden skal forhandle priser og vilkår med et centralt værk om varmeleverancen.

2 Side 2/11 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM 2. AFGØRELSE 6. Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse følgende afgørelse: Procesvarmeleverancen fra Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS til gartnerierne er ikke omfattet af prisbestemmelsen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS er ikke omfattet af de øvrige prisbestemmelser i varmeforsyningslovens kapitel 4 og har dermed ikke pligt til at foretage anmeldelse af sine priser og øvrige betingelser for så vidt angår denne procesvarmeleverance, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1.

3 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM Side 3/11 3. SAGSFREMSTILLING 3.1. SAGSFORLØB OG PARTENS VURDERNG 7. Sekretariatet er i forbindelse med sekretariatets kontrol af varmeforsyninger blevet opmærksom på, at Gartnernes Varmeforsyning leverer varme til gartnerier i Århus. 8. Til brug for sekretariatets vurdering af, om Gartnernes Varmeforsyning er omfattet af varmeforsyningsloven ved sin levering af varme til gartnerierne i Århus, bad sekretariatet den 20. december 2012 selskabet om at komme med nogle nærmere angivne oplysninger. 9. Den 14. januar 2013 fremsendte Gartnernes Varmeforsyning oplysninger til sekretariatet, herunder selskabets vedtægter. Sekretariatet traf den 22. februar 2013 afgørelse om, at selskabet var omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering, herunder anmeldelsespligten, som Gartnernes Varmeforsyning den 23. marts 2013 påklagede til Energiklagenævnet. Den 10. april 1013 meddelte Gartnernes Varmeforsyning til Energiklagenævnet, at klagen over afgørelsen ønskedes tilbagekaldt. Sekretariatet havde forinden overfor Gartnernes Varmeforsyning bekræftet, at sekretariatet ville genoptage sagen. Sekretariatet henviste til, at Gartnernes Varmeforsyning i sit klageskrift havde fremsat en række nye argumenter, som ikke tidligere havde været behandlet af sekretariatet. 10. I forbindelse med Gartnernes Varmeforsynings klage til Energiklagenævnet har selskabet blandt andet anført, at Gartnernes Varmeforsyning ikke er omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt. Gartnernes Varmeforsyning er af den opfattelse, at sekretariatet har foretaget en for udvidende fortolkning af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt. Ifølge Gartnernes Varmeforsyning er formålet med opretholdelse af prisbestemmelsen for procesvarme i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, at beskytte aftagere, der måtte have en dårlig forhandlingsposition overfor større centrale kraftvarmeanlæg. 11. Gartnernes Varmeforsyning har blandt andet anført dette: [ ] Som udgangspunkt vil det kræve for en aftager af varme til procesformål at foretage store investeringer, når de skal forsynes med fjernvarme. Der vil blandt andet være tale om investering i udbygning af fjernvarmenet, og internt i virksomheden en varmeveksler m.v. Dette kan bevirke, at disse varmeaftagere binder sig til en varmeleverandør, som på denne måde får en monopollignende position, og netop dette gør, at de aftagere, der forsynes af det centrale kraftvarmeanlæg, som er kommercielle selskaber, og hvor aftageren af procesvarmen kan betragtes som et reelt civilt kundeforhold til de store distributionsnet, betyder at varmeaftager ikke har en reel forhandlingsposition. Og det er i disse tilfælde, der er nødvendigt at sikre gennemsigtighed i henhold til priserne. [ ]

4 Side 4/11 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM 12. Gartnernes Varmeforsyning henviser til, at Gartnernes Varmeforsyning får leveret varmen fra Studstrupværket gennem AffaldsVarme Århus højtryksledning med hvem selskabet har en aftale og til hvem selskabet afregner for levering af varme. Gartnernes Varmeforsyning har ingen direkte forbindelse til Studstrupværket, der er et centralt kraftvarmeværk. Da Gartnernes Varmeforsyning ikke er kunde i forhold til det centrale kraftvarmeanlæg, som producerer varmen, er der ikke i sagen tale om en aftager, der kræver en særskilt beskyttelse overfor et større selskab. 13. Nedenfor i figur 1 er illustreret de forskellige led i leveringskæden for procesvarmen fra Studstrupværket til gartnerier i Århus, hvor der er sat cirkel om det leveringsled, som sagen vedrører. FIGUR 1 LEVERINGSKÆDE FOR PROCESVARMEN TIL GARTNERIER I ÅRHUS Studstrupværket (DONG) AffaldVarme Aarhus Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS Gartnerier i Århus Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 14. Gartnernes Varmeforsyning mener derfor ikke, at sekretariatet har hjemmel til at opretholde sin afgørelse af 22. februar Dette indebærer, at Gartnernes Varmeforsyning ikke er underlagt en anmeldelsespligt efter varmeforsyningsloven. 15. Den 30. maj 2013 oplyste sekretariatet overfor Gartnernes Varmeforsyning, at sekretariatet som led i sin sagsbehandling var i dialog med Energistyrelsen om forståelsen og fortolkningen af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt. Ved af 24. maj 2013 kom Energistyrelsen med sin fortolkning: [ ] Jeg har dog lige nærlæst bemærkningerne til 20, stk. 2, 2. pkt. Jeg mener på basis heraf ikke, at det er imod lovgivers hensigt, at gartnere ikke bliver beskyttet overfor et distributionsnet, om end det nu er forbrugerejet eller ejet af en tredje. Af bemærkninger fremgår det ikke, at gartnere absolut, dvs. i alle tilfælde, skal sikres en omkostningsbestemt pris. Der står, at der er grund for forbrugerbeskyttelse i tilfældet af, at der ikke er en reel forhandlingsposition: Dette kan netop i de områder, der forsynes af de centrale kraft-varme-anlæg, som er kommercielle selskaber, og hvor aftageren af procesvarme kan betragtes som en relativt lille kunde i forhold til de store transmissions- og distributionsnet, betyde, at varmeaftageren ikke har en reel forhandlingsposition. Derfor mener jeg, at det netop er i overensstemmelse med lovgivers hensigt, at varmeforsyningslovens beskyttelse kun vedrører det første led, dvs. i det direkte

5 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM Side 5/11 forhold mellem det store kommercielle centrale kraft-varme-anlæg og dets procesvarmeaftager. Lovgiver taler kun om en situation, hvor en lille proceskunde skal forhandle direkte med det centrale værk. Og her menes der lille i forhold til de store transmissionsnet og distributionsnet, som også forhandler med det centrale værk. I forhold til andre aftagere i et distributionsnet er proceskunden normalt ikke en lille kunde. Her er proceskunden jo ofte en eftertragt storforbruger, som netop kan få fordele/rabat, når den kobler sig på. Dvs. at en proceskunde i dette forhold de facto har en reel (om ikke at sige meget gunstig) forhandlingsposition. Det er således efter min vurdering helt i overensstemmelse med lovgivers hensigt, at prisreguleringen ikke gælder i anden led, dvs. i forholdet mellem et distributionsnet og en proceskunde. I øvrigt mener jeg, at ordlyden af 2. pkt. (ligesom bemærkningerne) støtter fortolkningen, at det kun gælde for direkte levering fra et centralt kraftvarmeværk: 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg,.. (min understregning). Der kan også henvises til 20, stk. 15. Også denne bestemmelse understøtter fortolkningen, at der herved kun forstås direkte levering fra det centrale værk og ikke videredistribution. 20, stk. 15, tillader fordeling af afgiftsfordelen ved levering af opvarmet vand eller damp fra et centralt kraftvarmeanlæg. Det har helt klart ikke været mening (er der heller ikke mulighed for), at et distributionsnet kan fordele afgiftsfordelen, når den videredistribuerer opvarmet vand fra et centralt kraftvarmeanlæg. [ ] 3.2. OPLYSNINGER I SAGEN OM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG DETS VARMELEVERANCE 16. Gartnernes Varmeforsyning har til formål at fremskaffe fælles varmeforsyning og formidle denne til gartnerier i Århus kommune. Gartnernes Varmeforsyning har oplyst, at selskabet alene formidler og leverer varme til procesformål. Energitilsynet lægger derfor til grund, at der ikke leveres energi til andre formål end proces, herunder energi til bygningers opvarmning eller forsyning med varmt vand. 17. Selve varmen produceres på Studstrupværket, som er et centralt kraftvarmeanlæg. Gartnernes Varmeforsyning får varmen leveret fra AffaldsVarme Aarhus, som er transmissions- og distributionsselskab, med hvem Gartnernes Varmeforsyning afregner for varmeleverancen. Når Gartnernes Varmeforsyning har modtaget varmen fra AffaldsVarme Aarhus i sit tilslutningsanlæg, leveres den videre til gartnerierne. De gartnerier, som modtager varmen fra Gartnernes Varmeforsyning, ejer også anparter i selskabet. Gartnernes Varmeforsyning indgår ikke leveringsaftaler med eller er i et direkte kundeforhold med Studstrupværket, men er alene i et kundeforhold med transmissions- og distributionsselskabet Affaldsvarme Aarhus.

6 Side 6/11 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM 4. HØRING 18. Da der alene er tale om en ren juridisk vurdering i en begunstigende forvaltningsakt, hvor partens anbringender lægges til grund, og der i øvrigt ikke er grund til tvivl om selve sagens faktiske omstændigheder, har sekretariatet vurderet, at det ikke har været nødvendigt at foretage en høring.

7 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM Side 7/11 5. BEGRUNDELSE 19. Det vurderes, at varmeforsyningslovens 20, stk. 1, fastlægger anvendelsesområdet for bestemmelserne i kapitel 4. Hvis en varmeforsynings ydelse ikke er omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, er den således ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i kapitel 4 om priser i varmeforsyningsloven, herunder pligten til at foretage anmeldelse af tariffer og andre betingelser til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens 21, stk Varmeforsyningslovens 20, stk. 1 med ændringer, lyder således: 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a-20 c, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varmeanlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 21. Det følger af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, 1. pkt., at prisreguleringen med princippet om nødvendige omkostninger gælder for levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Som udgangspunkt er alene levering til disse formål omfattet af prisreguleringen. Det fremgår imidlertid af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt., at levering til andre formål, f.eks. til procesformål, også er omfattet, ifald der er tale om levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 22. Ved vurdering af leveringens formål i 20, stk. 1, 1. pkt., gælder prisreguleringen alle leveringsled, når der i sidste ende leveres varme til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand (herefter bliver levering til disse formål benævnt rumvarmeformål ). F.eks. er levering af biogas til et kraftvarmeanlæg, som leverer til et fjernvarmedistributionsnet, der leverer til husstande, som anvender det opvarmede vand til opvarmning af boligen og varmt brugsvand, omfattet af prisreguleringen. Det fremgår eksempelsvis af Energistyrelsens notat, der blev sendt til Folketinget den 19. december 2008 (j.nr / ) og også af bemærkningerne til nyaffattelsen af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, i Hvis der ved vurdering af formålet med leveringen ikke ses flere led frem, vil en levering af biogas til et kraftvarmeværk aldrig blive omfattet af prisreguleringen. Ved vurdering af leveringens formål er det kun relevant, hvad varmeleverancen i sidste ende skal bruges til. Det er ikke relevant, hvilket værk varmeleverancen kommer fra.

8 Side 8/11 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM 23. Prisreguleringens udgangspunkt er, at en levering for at være omfattet skal ske til rumvarmeformål. Levering til procesformål er tilsvarende omfattet, men der er knyttet nogle vilkår/begrænsninger for anvendelsen. Om der er tale om levering til procesformål vurderes ligesom levering til rumvarmeformål flere led frem. Når det er fastslået, at der i sidste ende leveres til procesformål, er leveringen omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering, hvis der er tale om levering af varmt vand fra et centralt kraftvarmeværk, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt. I modsætning til vurdering af formålet med leveringen, er det således for en vurdering af, om procesvarmeleverancen er omfattet af prisreguleringen afgørende, hvor varmeleverancen kommer fra. 24. Spørgsmålet i denne sag er, om bestemmelsen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt. indebærer, at alene direkte levering af procesvarme, dvs. i første led, fra et centralt kraftvarmeanlæg er omfattet, eller om prisreguleringen også gælder i de efterfølgende led, når det opvarmede vand fra det centrale kraftvarmeanlæg videredistribueres. 25. I nærværende sag er der tale om indirekte levering af opvarmet vand til procesformål fra Studstrupværket, som er et centralt kraftvarmeanlæg. Gartnernes Varmeforsyning har oplyst, at Gartnernes Varmeforsyning får leveret varmen fra Studstrupværket gennem transmissions- og distributionsselskabets højtryksledning. Transmissions- og distributionsselskabet er AffaldsVarme Aarhus, med hvem Gartnernes Varmeforsyning har en aftale og til hvem der afregnes for levering af varmen. Gartnernes Varmeforsyning har ingen direkte kundeforbindelse til Studstrupværket. 26. Hvis Gartnernes Varmeforsynings varmeleverance til gartnerierne er omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk.1, medfører det blandt andet, at Gartnernes Varmeforsyning har pligt til at anmelde sine priser og andre betingelser til Energitilsynet efter de regler, der er udstedt med hjemmel i varmeforsyningslovens 21, stk. 1, om anmeldelse. 27. Det vurderes, at bestemmelsen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt., indebærer, at prisreguleringen efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1, alene finder anvendelse på levering af opvarmet vand til procesformål i det første led, når leveringen kommer direkte fra et centralt kraftvarmeanlæg. For andre leverancer til procesformål, hvor prisfastsættelsen i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, ikke finder anvendelse, sker denne på almindelige markedsmæssige vilkår, som Energitilsynet ingen kompetence har til at bedømme. Vurderingen baseres på såvel en ordlyds- som formålsfortolkning af bestemmelsen. 28. En ren sproglig fortolkning af fra et centralt kraftvarmeanlæg i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt., vurderes at føre til, at bestemmelsen kun finder anvendelse, når der består et direkte kundeforhold mellem et centralt kraftvarmeanlæg og en aftager, som modtager procesvarme, men ikke i en situation, hvor et centralt kraftvarmeanlæg kun indirekte leverer varmt vand til den endelige procesvarmeaftager, i og med varmeydelsen først leveres til eksempelvis et transmis-

9 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM Side 9/11 sionsselskab og sidenhen et selskab, som det er tilfældet i denne sag, hvor det er Gartnernes Varmeforsyning, som leverer procesvarme til gartnerierne. 29. Hvis dette udgangspunkt skulle have været fraveget ved indsættelsen af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt., skulle det have været anført udtrykkeligt. Det har derfor formodningen imod sig, at varmeforsyningslovens 20, stk. 1, sidste pkt., også skulle gælde i det indirekte varmeleveranceforhold. Der er i øvrigt ikke noget grundlag for at foretage en udvidende fortolkning. 30. Derfor finder sekretariatet, at en sproglig fortolkning umiddelbart fører til, at bestemmelsen ikke kan finde anvendelse på det indirekte leveranceforhold. 31. Ordlydsfortolkningen understøttes af en formålsfortolkning af bestemmelsen. Ved lov nr. 577 af 18. juni 2012 blev varmeforsyningslovens 20, stk. 1, affattet på ny. Af lovbemærkningerne fremgår det, at hensigten med ændringen var at begrænse prisbestemmelsens anvendelsesområde til kun at gælde leverancer af varme med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med vand. Det fremgår ligeledes, at anledningen for lovændringen var, at Energitilsynet havde tilkendegivet, at lovgrundlaget for prisbestemmelsernes anvendelsesområde på procesvarme var uklart, hvorfor en præcisering var relevant. 32. I forbindelse med folketingudvalgets afgivelse af betænkning den 31. maj 2012 (til lovforslag nr. 183), blev varmeforsyningslovens anvendelsesområde fra udelukkende at gælde levering til rumvarmeformål udvidet således, at prisbestemmelsen også vil gælde varmeleverancer fra et centralt kraftvarmeværk til andre formål, herunder procesformål. Om baggrunden blev det blandt andet anført, at det var for at beskytte procesvarmeforbrugere, som befinder sig i den særlige situation, at de ikke har en reel forhandlingsposition. I lovbemærkningerne er følgende anført: [ ] Det har vist sig, at det i de centralt forsynede områder også er nødvendigt med en prisregulering af levering af opvarmet vand eller damp til andre formål end rumopvarmning og forsyning med varmt brugsvand. Det kræver for aftagere af varme til procesformål generelt store investeringer, når de skal forsynes med fjernvarme. Der er tale om investeringer i udbygning af fjernvarmenet og internt i virksomheden i varmeveksler m.v. Investeringernes størrelse kan bevirke, at disse varmeaftagere binder sig til varmeleverandøren, som på denne måde får en monopollignende position. Dette kan netop i de områder, der forsynes af de centrale kraft-varme-anlæg, som er kommercielle selskaber, og hvor aftageren af procesvarme kan betragtes som en relativt lille kunde i forhold til de store transmissionsog distributionsnet, betyde, at varmeaftageren ikke har en reel forhandlingsposition. Formålet med prisreguleringen er netop at beskytte varmeforbrugeren i en sådan situation ved at kræve, at der i varmepriserne alene kan indregnes nødvendige omkostninger. [ ] 33. I første omgang havde lovændringen sigte mod, at alle leverancer til procesformål, dvs. både levering af opvarmet vand og af damp, blev omfattet. Ved tillægsbetænkning af 6. juni 2012, blev anvendelsen på procesvarmeleverancer dog

10 Side 10/11 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM begrænset til levering af opvarmet vand. Det begrundedes med, at store industrivirksomheder, der aftager damp fra et centralt kraftvarmeværk, selv kan indgå aftaler på lige vilkår med det centrale kraftvarmeværk. Af bemærkningerne fremgår, at: [ ] Hensigten var at beskytte procesvarmeforbrugere, over for hvem det centrale kraft-varme-værk har en monopollignende position. Ved dette ændringsforslag foreslås det, at alene levering af varmt vand fortsat skal ske efter prisbestemmelserne, og at levering af damp kan ske på markedsbestemte vilkår. Det er generelt store industrier, der aftager damp til andre formål såsom procesformål. Det vurderes ikke, at disse store industrivirksomheder ud over de almindelige konkurrenceretlige regler har brug for yderligere beskyttelse via prisreguleringen i lov om varmeforsyning. Det bør være muligt for disse virksomheder at indgå aftaler på lige vilkår med det centrale kraft-varme-værk. [ ] 34. Hensigten med udvidelsen af prisreguleringens anvendelsesområde til i begrænset omfang at omfatte levering til procesformål var at beskytte proceskunder, der ikke har en reel forhandlingsposition overfor det centrale kraftvarmeanlæg, og hvor kraftvarmeanlægget derfor har en monopollignende position. En formålsfortolkning af bestemmelsen fører derfor ligesom ordlydsfortolkningen til, at prisreguleringen alene gælder i det direkte led, hvor proceskunden skal forhandle med det centrale kraftvarmeanlæg om prisen for procesvarmen. 35. Det bemærkes, at Energistyrelsen i sin af 24. maj 2014 er kommet med en tilsvarende vurdering: [ ] Derfor mener jeg, at det netop er i overensstemmelse med lovgivers hensigt, at varmeforsyningslovens beskyttelse kun vedrører det første led, dvs. i det direkte forhold mellem det store kommercielle centrale kraft-varme-anlæg og dets procesvarmeaftager. Lovgiver taler kun om en situation, hvor en lille proceskunde skal forhandle direkte med det centrale værk. Og her menes der lille i forhold til de store transmissionsnet og distributionsnet, som også forhandler med det centrale værk. I forhold til andre aftagere i et distributionsnet er proceskunden normalt ikke en lille kunde. Her er proceskunden jo ofte en eftertragt storforbruger, som netop kan få fordele/rabat, når den kobler sig på. Dvs. at en proceskunde i dette forhold de facto har en reel (om ikke at sige meget gunstig) forhandlingsposition. [ ] 36. På denne baggrund vurderes det, at Gartnernes Varmeforsyning i sin procesvarmeleverance til gartnerierne ikke er omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, uanset at varmen i første led kommer fra Studstrupværket, som er et centralt kraftvarmeanlæg. Ifølge selskabets oplysninger leverer Gartnernes Varmeforsyning alene varme til procesformål. Selskabet er herefter ikke omfattet af de øvrige prisbestemmelser i varmeforsyningslovens kapitel 4 og har således ikke en pligt til at foretage anmeldelse af sine priser og øvrige betingelser, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1.

11 ENERGITILSYNET PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM Side 11/ Hermed er sekretariatet enig med Gartnernes Varmeforsyning i, at selskabet ikke har pligt til at foretage anmeldelse efter varmeforsyningslovens kapitel 4 om priser, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1, når der udelukkende leveres procesvarme.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift (Varmeforsyning) Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Spørgsmål om anvendelse af substitutionsprisprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og IVV

Spørgsmål om anvendelse af substitutionsprisprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og IVV Horten advokatpartnerselskab Att: Line Markert Philip Heymanns Allé 7 2900 Hellerup 15. juli 2015 Sag 13/02846 / MEL-RVN LETT Advokatpartnerselskab Att: Kurt Bardeleben Rådhuspladsen 4 1550 København V

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER

OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER 20. december 2016 Varme 16/06171 MLD/SSH 1. RESUMÉ 1. Aars Fjernvarme og virksomheden Danpo indgik i 2014 en aftale om overvæltning af affaldsafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Varmeforsyningsloven og område 4

Varmeforsyningsloven og område 4 Varmeforsyningsloven og område 4 Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temamøde om Landsbynærvarme Dansk Fjernvarme, marts 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at: fremme den mest samfundsøkonomiske,

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning)

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft Punkt 4 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 24. februar 2015 Varme 14/04034 /MLD Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft 1. Resumé... 2 2.

Læs mere

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Finn Bertelsen, Energistyrelsen Dansk Mikrokraftvarme Afslutningskonference, 23. september 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr 772 af 24/07/2000 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel 1 - Formål og definition Kapitel 2 - Varmeforsyningsplanlægning Kapitel 3 -

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN PUNKT 3 APRIL 2016 21. marts 2016 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET Der er ingen nye klagesager at orientere om. 2. AFGØRELSER

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

FORHØRINGSNOTAT 22. juli Energistyrelsens forhøringsnotat vedr. en ny prisloftbekendtgørelse

FORHØRINGSNOTAT 22. juli Energistyrelsens forhøringsnotat vedr. en ny prisloftbekendtgørelse FORHØRINGSNOTAT 22. juli 2011 J.nr. 2302/1202-0014 Ref. rvn Side 1/6 Energistyrelsens forhøringsnotat vedr. en ny prisloftbekendtgørelse Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny prisloftbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/16004 Varme Sagsbehandler: MEL/ Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Resumé 1. DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy),

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Godkendelse af projektforslag

Godkendelse af projektforslag Aarhus 19. december 2014 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0038 ano/jhp Godkendelse af projektforslag 1. Indledning Skanderborg Kommune har fra Skanderborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

NYE REGLER OM ENSRETNING AF REGN- SKABSÅR M.V. PÅ VARMEOMRÅDET

NYE REGLER OM ENSRETNING AF REGN- SKABSÅR M.V. PÅ VARMEOMRÅDET PUNKT 5 TILSYNSMØDE DEN 31. OKTOBER 2017 MED EFTERFØLGENDE ÆN- DRINGER GODKENDT AF FORMANDEN FOR ENERGITILSYNET NYE REGLER OM ENSRETNING AF REGN- SKABSÅR M.V. PÅ VARMEOMRÅDET 14. november 2017 Varme 17/10673

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 27. april 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 27. april 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets afgørelse af 18. april 2016 Dampprisloft for I/S AffaldPlus affaldsforbrændingsanlæg i Næstved.

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets afgørelse af 18. april 2016 Dampprisloft for I/S AffaldPlus affaldsforbrændingsanlæg i Næstved. A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere