Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde"

Transkript

1 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland, der fører tilsynet med de midtj y- ske kommuner, om en udtalelse. Kommunen ønsker b e- lyst, hvorvidt den har hjemmel til at yde henstand med betaling af en del af købesummen, når den sælger bygg e- grunde til private. Anmodningen skyldes, at tinglysni ngsretten har nægtet endelig tinglysning af et sælgerpant e- brev, der sikrer kommunens tilgodehavende, idet retten har rejst tvivl om kommunens hjemmel til at yde henstand som sket. Til brug for sin besvarelse har statsforvaltningen stillet uddybende spørgsmål. Dem har kommunen besvaret den 11. september Statsforvaltningen har afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at det ikke kan anses for lo v- ligt, at kommunen som standardvilkår ved salg af bygg e- grunde giver henstand med betalin g af en betragtelig a n- del af købesummen i op til 4 år efter salget. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Her følger en nærmere redegørelse for dette standpunkt. Sagsfremstilling Baggrunden for kommunens forespørgsel til statsforval t- ningen er følgende: Kommunen har ved salg af en parcelhus grund modtaget kontant betaling af 20 % ved aftalens indgåelse, mens 80 % skal afdrages over 4 år med lige store afdrag i 8 hal v- årlige terminer. Det skyldige beløb forrentes med Nati o- nalbankens diskonto + 2 %. Til sikkerhed for kommunens tilgodehavende er udstedt et sælgerpantebrev.

2 Tinglysningsretten har alene villet tinglyse dette sælge r- pantebrev foreløbigt, idet retten har rejst tvivl om ko m- munens hjemmel til at yde henstand som sket. Tinglysningsretten har betegnet henstanden som et lån og i øvrigt henvist til 20, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen. Kommunen har til statsforvaltningen oplyst, at de nævnte salgsbetingelser er udtryk for kommunens meget langv a- rige praksis, hvis lovlighed ikke ses an fægtet tidligere. Kommunen har således anført og med et eksempel dok u- menteret, at henstand med størsteparten af købesummen er ydet ved kommunale grundsalg siden 1930 erne. Den aktuelt anvendte fordeling mellem kontant udbetaling og afdrag synes fastlagt ved Århus Byråds beslutning den 21. december Det fremgår, at anledningen til s a- gens behandling dengang var, at den indtil da anvendte rentefod ikke var fulgt med markedsrenten; desuden ville en afkortning af den hidtidige afdragstid på 10 år aflast e kommunens lånebehov væsentligt. Det fremgår af beslu t- ningsgrundlaget bl.a.: Endvidere er man opmærksom på, at Århus kommunes kredit over 10 år er noget usædvanligt. Det synes at v æ- re ret almindeligt, at komm uner betinger sig købesu m- men erlagt kontant, e ventuelt således at kom munen g a- ranterer for et kort banklån til finansieringen af grun d- købet. Det oplystes i beslutningsgrundlaget, at større kommuner ydede en vis kredit, om end mindre end Århus. Århus Kommunes gunstige betalingsbetingelser skønnedes at svare til en prisreduktion på ca. 20 % sammenlignet med kontantsalg. Ved kommunesammenlægningen i 1970 var der behov for at ensarte salgsvilkårene i den sammenlagte Århus Ko m- mune. Det skete, så vidt ses, ved byrådsbeslutning i På væsentlige punkt er fortsattes den tidligere Århus Kommunes salgsvilkår. Af beslutningsgrundlaget fremgår bl.a.: Ved overvejelse af spørgsm ålet om kredit givning til grundkøberne kan rejses det spørgsmål, om komm unen i det hele taget skal drive finansieringsvirksomhed, ell er om denne opgave kan overlades til kreditinst itutionerne. Når de vanskelige finansieringsforhold for tiden tages i betragtning, og der endvidere henses til private udsty k- S I D E 2

3 ningsfirmaers salgsvilkår, skønnes det hensigtsmæssigt, at komm unen yder en vis grun dsalgskredit Efter det oplyste er standardsalgsvilkårene senest behan d- let og bekræftet af magistraten den 13. marts 1978 og 15. marts Kommunen anfører i sine breve til statsforvaltningen, at en kommunes adgang til at yde henstand med en del af salgsprisen for byggegrunde er forudsat i Indenrigsmin i- steriets praksis. Der er henvist til ministerielle skrivelser af 1971, 1977 og Statsforvaltningens udtalelse Kommuners salg af byggegrunde har ikke hjemmel i skr e- ven lov. Det samme gælder kommun ernes beslutninger om de betalingsbetingelser og andre vilkår, hvorunder de sæ l- sælger fast ejendom. Kommuner har, til forskel fra andre forvaltningsmyndi g- heder, adgang til uden egentlig lovhjemmel at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter. Dispos itionerne skal have almennyttigt formål og må navnlig ikke tage sigte på at begunstige enkeltpersoner og virksomheder, ligesom de ikke må have erhvervsøkonomisk eller indtj e- ningsmæ ssigt formål for kommunen. Retligt baseres kommunernes dispositioner på de uskrevne, såkaldte kommunalfuldmagtsregler 1, der er udviklet gennem tiden ved kommunernes egen og tilsynsmyndighedernes praksis. Kommuner må i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne som hovedregel ikke drive handel, håndværk, industri og finansiel virksom hed 2. Kommuners deltagelse i jordforsyningen, dvs. køb af jord til byudvikling, by- og byggemodning af jorden samt salg af færdige byggegrunde, udgør en undtagelse fra denne hovedregel 3. Det er fast antaget, at kommuner kan drive sådan virksomhed. Formålet er navnlig, at kommunen dermed kan sikre, at der hele tiden er et udbud af grunde, således at kommunens udvikling ikke går i stå af mangel på byggemulighed for borgere og erhvervsvirksomheder. Et andet formål er at kunne tilgodese den almene intere s- se i, at kommunen udvikler sig i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens planlægning. 1 Se her om f.ek s. Karsten Revs bechs K ommunern es Opg aver, 2010, navnlig side 25 ff. 2 Samme værk side 102 ff. 3 Samme værk side 159 ff. S I D E 3

4 Kommuners salg af fast ejendom, herunder byggegrunde, skal ske til markedspris, dvs. den højeste pris, der kan opnås i fri handel. Med henblik på bl.a. at sikre, at der sælges til markedspris gælder som hovedregel en pligt til offentligt udbud af kommunale ejendomme, der er til salg. Pligten følger af styrelseslovens 4 68 samt udbudsbekendtgørelsen 5. Når en kommune vil udbyde og sælge en fast ejendom, fastlægger den vilkårene herfor. Det fremgår af 3, stk. 2, i udbudsbekendtgørelsen. Der kan f.eks. være tale om vilkår med hensyn til ejendommens anvendelse. Der kan også være tale om vilkår om pris, ved udbud f.eks., at der ikke vil blive solgt under en vis mindstepris, ell er om betalingsbetingelser. Kommunen står som udgangspunkt frit med hensyn til fastlæggelse af vilkårene. Det er dog en forudsætning, at vilkårene tager sigte på lovlige kommunale hensyn. At finansiere privates faste ejendom er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave, jf. ovennævnte hovedregel om, at kommuner ikke må drive handel, håndværk, industri e l- ler finansiel virksomhed. Det er i dag vistnok det mest almindelige, at en køber finansierer sit køb af fast eje n- dom ved realkredit eller banklån. Betalin gsbetingelser, der afviger fra det sædvanlige på markedet, må antages at skulle begrundes i lovlige kommunale interesser. Århus Byråd ses ikke, i hvert fald ikke siden 1993, at h ave taget udtrykkelig stilling til betalingsbetingelserne ved grundsalg. Byr ådet ses således ikke at have taget sti lling til, hvilke kommunale interesser der begrunder den he n- stand, der indrømmes købere af kommunale bygg egrunde. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig kommunens oplysning om, at der i dag ikke er mang e kommuner, der som grundsælgere giver henstand med bet a- lingen, sådan som Århus Kommune gør. Finansiering af grundkøb ved realkredit eller banklån er i dag relativt let tilgængelig. Det må antages, at manglende mulighed i enkelttilfælde for sådan finans iering i almindelighed skyldes manglende kreditværdighed hos låntager eller for ringe værdi af det pant, der kan stilles som si k- kerhed for lånet. Det kan derfor efter statsforvaltningens opfattelse næppe i almindelighed antages, at henstand med betaling af en del af kommunens salgspris øger u d- sigten til at sælge byggegrunde på fordelagtig vis. 4 Lov om kommunernes st yrel se, lov be kendtgø rel se nr. 885 a f 29. a u- gust Be kendtgø rel se n r. 799 a f 24. juni S I D E 4

5 Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen påtager sig en vis risiko for sit tilgodehavende ved at stille en he n- stand til rådighed for købere, som ikke har adgang t il alternativ finansiering. Kommunens pantsikkerhed respekterer efter det oplyste realkreditbe låning af ejendommen. Den omstændighed, at kommunen ved at tilbyde henstand med betalingen må antages at øge de tilbudte købspriser, kan efter statsforvaltningens opfattelse ikke berettige, at kommunen giver sådan henstand. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at det ik ke kan anses for lovligt, at kommunen som standardvilkår ved salg af byggegrunde giver henstand med betaling af en betragtelig andel af købesummen i op til 4 år efter salget. Denne udtalelse offentliggøres på Med venlig hilsen Martin Basse S I D E 5

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: [x, navne udeladt af statsforvaltningen] har ved e

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 16-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 04-07- 2 0 1 4 T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere