Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv"

Transkript

1 Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler, de assisterede ved. Det var slet ikke alle steder i landet, det lod sig gøre alene af den grund, at loven kom så sent i 1861, at trykkerierne ikke kunne nå at producere nok protokoller inden årsskiftet. Men i Gladsaxe lykkedes det distrikstjordemoder madam Sophie Møller at få fat i en protokol, og derfor kan vi følge Gladsaxes jordemødre ad den vej fra Uddannelsen Jordemoderskolen blev oprettet så tidligt som Den blev knyttet til Frederiks Hospital og siden til Fødselsstiftelsen i København. Frederiks Hospital, Fødselsstiftelsen og hvad Staten ellers havde af institutioner for syge i København, blev i 1910 slået sammen til Rigshospitalet og flyttet ud på Blegdamsvej. Uddannelsen tog indtil 1895 ni måneder. Derefter blev den forlænget til et år. I 1927 blev den forlænget til to år, og i 1939/40 til tre år. Uddannelsen var alle dage benhård. En stor del af tiden gik med vask og rengøring, fordi hospitalet fik så lidt for at uddanne kvinderne, at de blev anset som gratis arbejdskraft. I øvrigt var uddannelsen en mesterlære, hvor praktisk arbejde som "føl" hos en jordemoder og teori gik hånd i hånd. Indtil 1895 var det kun gifte kvinder, der havde født mindst ét barn, der kunne optages på skolen, men blandt andet på grund af krigene i 1848 og 1864 og udvandringen af især unge mænd til Amerika, var der et stort overskud af kvinder, der stod uden forsørger. Enten fordi de var blevet enker, eller fordi der ikke var mænd, de kunne gifte sig med. Eller fordi deres mand var blevet handicappet, og kvinden derfor måtte overtage forsørgerrollen i familien. Der blev i årene omkring århundredeskiftet åbnet for kvinder på en lang række uddannelser, og jordemodervæsnet blev nu gjort tilgængeligt for en langt større ansøgerskare. Jordemodervæsnet var et kvindefag. Og det havde status af noget, kvinder gjorde af et næstekærligt hjerte. Det betød i praksis, at trods en fin uddannelse, var det uhyre vanskeligt at leve af erhvervet bagefter. Nogle betalte i naturalier. Nogle betalte i klingende mønt. Men folk gav, hvad de kunne, og jordemødrene og deres eventuelle familie levede ofte i stor fattigdom. Det betød, at borgerskabets døtre fravalgte jordemodererhvervet. De blev hellere f.eks lærerinder eller sygeplejersker. De, der tog jordemoderuddannelsen kom ofte fra de fattigste kår. De blev udpeget af sognerådenes fattigvæsen, senere amterne, og det var således også sognets eller amtets fattigkasse, der betalte for uddannelsen. Tilbage til Gladsaxe

2 Vi ved meget lidt om madam Møller, der førte den første jordemoderprotokol fra 1862 til Madam Møller var distriktsjordemor. Hele landet var på det tidspunkt blevet inddelt i jordemoderdistrikter, og Gladsaxe og Herlev udgjorde tilsammen et distrikt. Altså faldt grænsen i Gladsaxe-Herlev sammen med sognekommunens grænser, for indtil 1909 hørte Gladsaxe og Herlev sammen som én kommune. Andre steder blev distriktsgrænserne draget på anderledes primitiv vis, nemlig ved at amtmanden tog en passer og slog en cirkel omkring jordemorens bopæl, der svarede til, at hun havde maksimalt 10 kilometer fra sin bopæl og til den fødende. Der kunne være mange praktiserende jordemødre i et distrikt, men kun én af dem kunne kalde sig distriktsjordemor. At være distriktsjordemor betød, at sognet sørgede for fri bolig samt en meget lille løn i rede penge til jordemoren. I Gladsaxe havde distriktsjordemoren i mange år bolig på Buddingevej 293. Til gengæld for fri bolig og løn skulle distriktsjordemoderen principielt tage sig af alle distriktets fødsler. Uanset om den fødende havde penge at betale med eller ej. Men fordi hun trods alt var garanteret en vis indtægt og havde fri bolig, var distriktsjordemoren ofte bedre stillet end sine privatpraktiserende medsøstre. Foto: Buddingevej 295.tif Fototekst: Buddingevej 295 fotograferet i 1927 inden vejen blev udvidet. Huset i baggrunden var gult og lå i 1981 stadig på hjørnet af Buddingevej og Rådhuspassagen. Cirka midt i billedet blev Buddinge Kirke senere bygget, og stien ind ved bilen blev senere døbt Rådhusvænget. Stien førte ind til det vandhul, der kaldtes Buddinge Gadekær. Bilen har formentlig tilhørt beboerne i nummer 293, hvor både sognefogden og distriktsjordemoren boede og havde brug for en bil for at passe deres arbejde. Der, hvor Højgaardernes hus lå, blev ejendommen på Kildebakken 2-6 opført i midten af 1960 erne. Frøken Karen Højgaard Karen Christensen blev født d. 6. november 1868 i Havnelev sogn i Præstø amt som datter af gårdmand Christen Hansen og Inger Marie Madsdatter. Fadderne var to piger og en karl, ingen andre gårdmænd. I 1899 bestod hun jordemodereksamen, og derefter bosatte hun og hendes ældre søskende sig i Kirke Værløse. I 1909 flyttede Karen samt hendes ældre bror, Niels og storesøster, Maren, til Gladsaxe. Niels fik hvervet som sognefoged, mens Karen fik jobbet som distriktsjordemor fra Maren fungerede som husbestyrerinde for sine to søskende og en logerende lærer, Axel Asmussen, der kom fra nabosognet i Præstø Amt, og som flyttede ind og boede hos dem i mange år. Karen, Maren og Niels kaldte sig nu for Højgaard, og Karen fortalte folketællingsmyndighederne, at hun var født i 1875, mens hun overfor de lokale skattemyndigheder fortalte, at hun var født i At hun løj sig yngre kan have hængt sammen med, at hun var forelsket i deres logerende, lærer Asmussen, som var hele 18 år yngre end

3 hun selv. De tre søskende fik i øvrigt ikke officiel tilladelse til at hedde Højgaard før i 1927, indtil da hed de reelt Christensen, men det vidste ingen i Gladsaxe. De tre søskende og læreren bosatte sig i Buddinge. Først i en lejet bolig, men fra 1912 under eget tag på adressen Buddingevej 293, hvor Niels Højgaard lod huset bygge. Vi ved ikke, om Karens løn blev forhøjet, fordi hun ikke havde fri bolig, men boede hos sin ældre bror og siden arvede huset. Distriktsjordemorens instruks, altså arbejdsbeskrivelse, fra 1896 sagde, at medmindre hun var ude og assistere ved en fødsel, måtte hun ikke rejse bort fra sit distrikt ud over et døgn uden at have fået kredslægens tilladelse. Senere blev reglerne lempet, sådan at hun kunne alliere sig med en anden jordemor, der kunne vikariere. Men uanset hvad, forventede alle inklusiv jordemødrene selv, at de skulle være til at træffe døgnet rundt. Så næsten alle jordemødre havde enten som Karen Højgaard en husbestyrerinde eller en ung pige i huset, der kunne løbe/cykle/ringe og få fat i jordemoren, hvis hun skulle være taget i biografen eller ud at handle eller til fest, når den fødende eller hendes mand ringede og sagde, at nu var det nu. Karen Højgaard assisterede ved et sted mellem 60 og 100 fødsler pr. år indtil hun gik på pension i oktober På det tidspunkt var begge Karens ældre søskende døde, men lærer Asmussen logerede stadig hos hende. I januar 1940 tog Karen og overlærer Asmussen det store skridt og lod sig vie på Gladsaxes kommunekontor. Karen var nu 72 år, og Axel Asmussen var 54. Lærer Asmussens brors barnebarn, Jesper Asmussen, har fortalt arkivet, at ægteskabet var pro forma. Axel Asmussen havde dårligt hjerte og blev stadig mere syg. Karen Højgaard havde dårlig økonomi, og ville få svært ved at få det til at løbe rundt uden lærer Asmussens bidrag til husholdningen. Ved at gifte sig, vandt de begge. Hun lovede at tage sig godt af ham, indtil han døde. Til gengæld arvede hun hans tjenestemandspension. Axel Asmussen døde knapt 60 år gammel i 1945, mens Karen blev 91 og døde i På det tidspunkt var hun flyttet over i det splinternye byggeri, Vadbro, som lå cirka 200 meter fra hendes gamle hjem på Buddingevej 293. Foto: Asmussen, Axel 11.tif Fototekst: Axel Asmussen blev født 20. august 1885 og døde 18. september Han var lærer og siden overlærer (=inspektør) ved Søborg Skole. Desuden var han sognerådsmedlem i Gladsaxe og , hvor han blev afløst af Aage Bruhn Andersen. 100 fødsler pr. år En distriktsjordemoder skulle omkring 1915 have cirka 100 fødsler på årsbasis for at have en rimelig løn. Staten kompenserede, hvis hun ikke nåede op på 100 fødsler, men kompensationen var ikke pensionsgivende, så rigtig godt var det ikke. Den distriktsjordemor, som afløste Karen Højgaard, hed Anna Sara Jensen.

4 Hun var uddannet i 1922 og kom til Gladsaxe i marts Hun lejede sig ind på Buddinge Hovedgade 149, men flyttede i 1947 til Kidhøj 31 i Bagsværd, da hun giftede sig. På det tidspunkt, hvor Anna Jensen fik stillingen, var der væsentlig større konkurrence om fødslerne, end da Karen Højgaard arbejdede i distriktet. Der var flere meget aktive jordemødre, og Anna Jensen fik svært ved at komme ind på "markedet". Hun lå konstant med mellem 40 og 60 fødsler pr. år. Måske til hendes egen tilfredshed, eftersom det må have været meget svært at kombinere mand og børn med en jordemoderstilling, hvor der var fødsler om året. For de privatpraktiserende jordemødre gjaldt det naturligvis også om at få flest mulige fødsler. Og som for Anna Jensen var det hårdt at komme ind på "markedet" og få sig en tilstrækkelig stor andel af fødslerne. Foto: Johansen, familien.tif Fototekst: Hr. og fru Johansen fra Gladsaxe med deres trillinger født d. 4. april Blandt en jordemors mange vigtige opgaver var at lære at spotte de potentielt vanskelige fødsler, INDEN fødslen gik i gang. De fødsler, der kunne forventes at blive vanskelige, blev typisk henvist til Rigshospitalet. Det var derfor også en læge og en jordemor fra Rigshospitalet og ikke én af de lokale, der kom og assisterede ved trillingefødslen, der fandt sted i ægteparrets eget hjem. De, der måtte opgive Ingen tvivl om, at jordemoderskolen uddannede flere jordemødre i begyndelsen af 1900-tallet, end der var levebrød til. Mange jordemødre slog sig ned i hovedstadsområdet og fristede et hårdt liv. I 1917 slog frøken Julie Henriette Nielsen sig ned som jordemor i Søborg. Hun fik to fødsler i januar, og derefter ingen. For fru Martine Hjelmer i Bagsværd gik det endnu værre. Hun fik én fødsel i 1919 og måtte derpå opgive. Fru Johanne Marie Nielsen i Søborg havde ti fødsler på fire år, heraf kun én i Søborg, mens resten var udenbys. Hun opgav også. Fru Anna Kirstine Hansen var også aktiv i Søborg fra 1909 til Hun nåede at få 22 fødsler alt i alt. Frøken Haralda Emilie Hansen, der siden giftede sig med en hr. Ærrebo, prøvede at få et udkomme i Søborg fra Men hun havde kun mellem 25 og 36 fødsler om året, så også hun stoppede hurtigt sin karriere her i kommunen. Til gengæld ved vi om netop Haralda, at hun både før og efter sin tid i Gladsaxe fungerede som jordemor i København. Først fra 1901 til 1930, derefter fra 1932 til I 1936 lykkedes det Anna Kirstine Larsen i Søborg at snuppe 11 lokale fødsler fra de ellers etablerede jordemødre, men åbenbart opgav hun kampen og afleverede sin protokol efter fire måneder. I 1947 slog fru Grethe Nørgaard Grove sig ned på Kildekrogen 11, hvorfra hun tog ud til hjemmefødsler. Hun fik 17 fødsler i alt i årene Og Ella Petersen fra Lauggårds Alle 10 fik 38 fødsler i alt fra Det kan

5 sagtens være, at de her omtalte jordemødre flyttede til nye distrikter efter deres nederlag i Gladsaxe. Vi ved det bare ikke. De, det gik lidt bedre Reservejordemor frøken Dagmar Jørgensen fra Søborg, der siden blev gift Andersen, fungerede i Gladsaxe fra 1906 til Hun havde i gennemsnit 30 fødsler pr. år. Det var også alt for lidt til at leve et bare nogenlunde hæderligt liv, men som reservejordemor har hun formentlig også fået et mindre tilskud fra sognet/amtet. Og fru Kirstine Nielsen fra Søborg havde i snit 40 fødsler pr. år fra 1908 til Fru Lizzi Olesen fik 52 lokale fødsler fra oktober 1944 til oktober 1945, men derefter stoppede hun. Så gik det bedre for Esther Christiane Kjeldsen, der flyttede ind på Klausdalsbrovej 17 og praktiserede fra oktober 1950 til januar 1959 de sidste par år fra en adresse på Buddinge Hovedgade 157, altså fem huse fra distriktsjordemor Anne Jensen, der først stoppede i Carla Scharling Jordemor Carla Johanne Andrea Scharling f. Jacobsen var én af de to jordemødre i Søborg, der klarede sig virkelig godt. Hun startede på Søborg Hovedgade 104, men oprettede efter få år fødeklinik på Søborg Hovedgade 93 på 1. sal. Selv boede hun og hendes mand på 2. sal. Fødeklinikken var indrettet i en 2½ værelses lejlighed. Den store hjørnestue havde 2-3 senge, mens kammeret var indrettet til enestue. Det sidste værelse var indrettet til fødestue. Klinikken fungerede fra 1928 til 1951, hvorefter fru Scharling nøjedes med at gå ud og assistere ved hjemmefødsler og i ny og næ en fødsel på Astrid á Rogvis Fødeklinik. Omkring krigens tid toppede fru Scharlings karriere med små 200 fødsler om året. Carla Scharling var gift med repræsentant Emil J. Scharling. Hun var selv født 16. juni 1886 og døde 4. juni 1967, altså næsten 81 år gammel. Hun fik sin jordemodereksamen i september 1915, og praktiserede som jordemor indtil 1965! Dog med færre og færre fødsler som årene gik, så i året 1965 var hun kun ude til tre fødsler i alt. Carla Scharling og Leonarda Hansen, som vi vender tilbage til om et øjeblik, havde begge klinik i Søborg. Og begge havde et glimrende udkomme. De var uddannet med kun et års mellemrum, men hvor Carla Scharling var af den gamle skole, og mente, at læger kun burde tilkaldes i alleryderste nødstilfælde, var Leonarda Hansen tilhænger af alle de moderne former for smertestillende midler æter, kloroform, narkose og de skulle gives af en læge, hvorfor hun tilkaldte læge til rigtig mange af sine fødsler. Det gav de to jordemødre hver deres kundegrundlag. Carla Scharling tog sig af de "almindelige" søborgensere og gladsaxeborgere, mens Leonarda Hansen i stor stil henvendte sig til de moderne og velhavende borgere tit fra gentoftesiden af Søborg Hovedgade. Foto: Søborg Hovedgade 93.tif

6 Fototekst: Her i hjørneejendommen over slagter Svanes butik havde Carla Scharling fødeklinik. Foto: Eugen Amding, Leonarda Hansen Leonarda Jeanette Pauline Lundqvist eller Lundkvist blev født 7. april Hun blev gift med en lagerforvalter Hansen, der døde fem dage før deres yngste barns fødsel i 1915 og efterlod Leonarda som enke kun 30 år gammel. Leonarda valgte at forblive i sin enkestand og tog 18. september 1916 jordemodereksamen, så hun fremover kunne forsørge sig selv og sønnen, Børge Lundqvist Hansen født 1910 samt datteren, Else Lissi Lundqvist Hansen fra På det tidspunkt var uddannelsen som sagt et-årig, men i løbet af det år, havde eleverne ingen ferie og kun ganske få fridage. Det var først, da uddannelsen blev forlænget til tre år i 1939, at jordemodereleverne fik bevilget to ugers ferie om året! Og da elevernes eventuelle børn ikke måtte være på hospitalsområdet, har Leonarda Hansen, ligesom mange af sine medsøstre, skullet undvære sine børn næsten fuldstændigt i et helt år. Børnene blev oftest sat i pleje ved deres bedsteforældre, mens mødrene uddannede sig. Allerede 24. november 1916 assisterede den nybagte jordemoder ved sin første fødsel i Søborg. Klinik/bopæl var dengang på Buddinge Alle 33 (siden omdøbt til Selma Lagerløfs Alle). Det første år havde Leonarda Hansen fire fødsler, men allerede få år senere stabiliserede antallet sig på et gennemsnit omkring de 100 fødsler om året. Reelt stoppede hun i 1950, hvor hun havde 61 fødsler, men over de følgende fire år fortsatte hun dog med at fungere som jordemor for nogle ganske få udvalgte. Kigger man i Leonardas jordemoderprotokoller kan man se, at der ved mange af Leonarda Hansens fødsler var en læge til stede, fordi hun valgte at give en stor del af sine patienter narkose. Der er tale om næsten 1/3 af patienterne, der således fik narkose af jordemoderen under opsyn af en læge. De første år skiftede Leonarda Hansen adresse flere gange. Hun startede som sagt på Buddinge Alle. Få år senere finder man hende på Frederiksborgvej 62 (senere Søborg Hovedgade). I 1927 flyttede hun til Søborg Hovedgade 110 og i 1929 flyttede hun til Søborg Hovedgade 84, hvor hun blev indtil hun rykkede ind på Carl Blochs Alle. I 1923 påbegyndte Sygekassen Søborg opførelsen af en etageejendom på Carl Blochs Alle 7-9. Ejendommen stod færdig i 1925 og rummede seks lejligheder, hvoraf en del dog blev slået sammen efter behov. 1. april 1934 flyttede Leonarda Hansen ind i denne bygning. Her lejede hun hele loftsetagen (= 2. sal), der i den anledning blev ombygget med nye skillevægge i den ene del af etagen. Desværre er byggetegningerne væk, men ud fra korrespondancen i kommunens byggesagsarkiv ser det ud til, at loftsetagens venstre side forblev privat beboelse, mens lejligheden til højre fik nye skillerum og kom til at rumme 5 enkeltværelser, kontor og bad i stedet for køkken. Lejlighederne i bygningen

7 var oprindelig indrettet med dagligstue, spisestue, soveværelse, pigeværelse og køkken. På det tidspunkt, hvor Leonarda Hansen flytter til Carl Blochs Alle 7-9 er begge hendes børn flyttet hjemmefra. Til gengæld huser hun løbende en husassistent, en barneplejerske og en sygeplejeelev i de år, hun driver sin fødeklinik fra adressen. Der var stor udskiftning blandt personalet, kan man se af folkeregisterkortet, for der var tale om helt unge piger, som generelt enten giftede sig eller fik job andetsteds. En del af sygeplejeeleverne fik f.eks job på Rigshospitalet, mens en del af barneplejerskerne flyttede til andre fødeklinikker eller fik job på diverse spædbørnehjem. De sidste års få fødsler kunne nemt foregå i den store, private lejlighed i modsatte side af etagen. Den sidste fødsel fandt sted 6. marts Da var Leonarda Hansen næsten 71 år gammel. Leonarda Hansen døde 28. juli 1959 på Plejehjemmet Kildegården på Søborg Hovedgade 188, hvor hun boede det sidste år af sit liv. Foto: Leonarda Lundqvist.tif Fototekst: Leonarda Hansen f. Lundqvist. Foto venligst doneret af Svend Aage Hansen. Tiden efter Astrid á Rogvi Konkurrencen mellem jordemødrene i Gladsaxe var lige så skrap som alle andre steder i landet. Distriktsjordemor Karen Højgaard kunne leve nogenlunde anstændigt, men var også i den heldige situation, at hun i praksis ikke havde megen konkurrence på hjemmefødslerne. Der var naturligvis privatpraktiserende jordemødre i både Herlev og Gladsaxe, men Karen Højgaard tog stadig de fleste af hjemmefødslerne i distriktet. Det gik knapt så godt for hendes efterfølger, for stadig flere valgte klinikfødslerne hos enten Carla Scharling eller Leonarda Hansen. Og da Gladsaxe Kommune tegnede overenskomst med Astrid á Rogvi om køb af sengepladser var distriktsjordemoderens tid i Gladsaxe i praksis forbi. Embedet blev da også nedlagt, senest da Anna Jensen gik på pension i Astrid á Rogvi havde fødsler på klinikken i Høje Søborg fra 1951 til På det tidspunkt var antallet af fødeklinikker for stærkt nedadgående. Ligesom hjemmefødsler efterhånden hørte fortiden til. Fødslerne blev i stedet flyttet ind på sygehusene, og i 1973/74 betød det, at landets jordemødre fik en helt ny overenskomst, hvor de blev knyttet til hospitalerne, og hvor der for første gang nogen sinde var tale om faste arbejdstider, fast løn og ikke mindst ferie på linie med alle andre indenfor sundhedsvæsnet. Til gengæld mistede de deres nære kontakt med den enkelte fødende kvinde. Nu kunne det nemt ske, at den jordemor, der havde taget sig af alle de indledende undersøgelser og samtaler, hav-

8 de fri når barnet skulle fødes, og det derfor blev en for den fødende ukendt jordemor. Men for de fleste jordemødre var det en lettelse, fremover at kunne have et almindeligt liv ved siden af arbejdet. Denne artikels generelle afsnit er baseret på Helen Cliffs bog: Jordemoderliv fra Kilder: Jordemoderprotokoller (Landsarkivet i København = LAK) Lokale vejvisere (Gladsaxe Byarkiv) KRAKs vejvisere (LAK) Skattelister (ligner folketællinger) fra 1915 og 1921 (Gladsaxe Byarkiv) Folkeregisteret for Gladsaxe på Carl Blochs Alle Leonarda Hansens navn + Buddingevej Karen Asmussen f. Højgaard + Carla Scharling (Gladsaxe Byarkiv) Anmeldelser over døde i Kbh. Amts nordre Birk, 1959 (LAK) Gladsaxe Kommunes Byggesagsarkiv, matrikel 22di Buddinge (Carl Blochs Alle 7-9) + 16h Buddinge (Buddingevej 293) + 1kg Buddinge (Søborg Hovedgade 93) Folketælling for Gladsaxe Sogn Havnelev Sogns kirkebog, fødte kvinder for Karen Christensen/Højgaard (LAK) Borgerlig ægteskabsprotokol, 1940 for Karen og Axel Asmussen (LAK) Byggesager på matrikel 16h Buddinge (Gladsaxe Kommunes byggesagsarkiv) Oplysninger fra Leonarda Hansens efterkommer i Sverige, Svend Aage Hansen

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Lidt om en skolefrøkens liv Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Lidt om en skolefrøkens liv Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Lidt om en skolefrøkens liv Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Den 24. september 1870 blev en lille pige født i København. Hendes far stammede fra Høyer Sogn i Tønder Amt, og for at ære hans oprindelsessted,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Astrid á Rogvis fødeklinik Høje Søborg

Astrid á Rogvis fødeklinik Høje Søborg Astrid á Rogvis fødeklinik Høje Søborg Astrid á Rogvis fødeklinik Høje Søborg 2003 Gladsaxe Kommune, Byarkivet Tekst: Eva Molin Tryk: Gladsaxe Kommune Layout: Grafia Design ApS Oplag: 500 Forsidefoto:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere