AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT TINGLYST DOKUMENT"

Transkript

1 AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Datiløbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :17',21 EJENDOM: Adresse: Adresse Adresse Adresse Langkærvej Brande Askær, Brande 0003i Askær, Brande 0002 St. Langkær By, Brande 0002y Askær, Brande 0003a Askær, Brande 0006b Askær, Brande 0007a Askær, Brande 0002e Hejnsvigvej Bække Skødegård, Bække 0001 I Hambrggårdvej Bække 0017a 0018m 0009a 001 0i Skødegård, Bække 0001 cu Staushedevejen Bække B ekke By, Bække 12, :44:36 Side 'l af 20

2 l"4atrikelnummer: Matrikelnummerl [Viatrikelnummer: Adresse Adresse: Adresse: Adresse 0012ac Kragelund By, Bække 00'11a Kragelund By, Bække 0011h Kragelund By, Bække 0008n 0O12ad O012ø 0006aø 0031 c Kragelund By, Bække 0008c Kragelund By, Bække 001 1g Kragelund By, Bække 001 1e Hambrggårdvej Bække 0029a Tværvej Bække 0031 n 0031e 0031 b Kragelund By, Bække 0001ab 0031 m 001 6c Staushedevejen Bække 001 3h Bække By, Beekke 0036e 0009k 0002h Fittinvei '9--t Vrbasse '.44"36 Side 2 af 20

3 Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Matrikelnummer Adresse Adresse Adresse: Fitting By, Vrbasse 0004a1 Staushedeveien Gesten V. Gesten By, Gesten 0004ar V. Gesten By, Gesten 0002b V. Gesten By, Gesten 001 5d V. Gesten By, Gesten 001 5e V. Gesten By, Gesten 0070b V. Gesten By, Gesten 0072d V. Gesten By, Gesten 0048b Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001 a Gammelby By, Ringive Hejnsvigvej Billund Grene By, Grene 0001 b Elkjærhøjevej Billund Sdr. Elkær, Grene 0001 y Sdr. Elkær, Grene 0001 bd Skjldbjergvei Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse 0004i Skjldbjergvq Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse 0004h Skjldbjergvej Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse Skjldbjergvej "4436 Side 3 af 20

4 fuiatrikeinummer: Adresse Adresse Matrikelni mmer: 6623 Vrbasse Slauggård, Vrbasse vvv d Slauggård, Vrbasse 0002c Gilbjergvej Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse 0004 Hestlundvej Give UUUJU 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k 0004q 0004 SERVITUT: Dkument type MYNDIGHED: r\\ /Þ lkast-brande kmmune Rådhusstrædet lkast 2v8ee :36 Side 4 af 20

5 PATALEBERETTIGET: CVR Energinet.dk Tnne Kjærsvej Fredericia TEKNISKE ANUEG: El: ledninger g tekniske anlæg SERVITUT TEKST: DEKLARATION OM LUFTLEDNINGSANLÆG OG MASTER Ledning: Kassø - Tjele Undertegnede ldsejer(e) (herefter benævnt Ejer) meddeler herved ledningsejer Energinet.dk, Tnne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, CVR-nr (herefter benævnt Selskabet) en fra min/vr g fremtidige ejeres side upsigelig tilladelse til på ejendmmen(ne) i én masterække at fremføre et flersystems-luftledningsanlæg med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet g kmmunikatin (herefter benævnt Luftledningsanlægget). Det præciseres, at Luftledningsanlægget ikke er gæst på ejendmmen(e) g at det ikke er Selskabet sm skal afhlde mkstningerne frbundet med eventuelle flytninger af Luft led nin gsan lægget. Gæstepri nci ppet er hermed fraveget. Ejer, fremtidige ejere g Selskabet er enige m, at der ved fastsættelse af købesummen, er taget højde fr nærværende fravigelse af gæsteprincippet. Følgende bestemmelser skal være gældende inden fr et deklaratinsareal i p til 33 meter på hver side af Luftledningsanlæggets ledningsmidte g i hele Luftledningsanlæggets længde (herefter benævnt Arealet): Ejer g fremtidige ejere har følgende rettigheder g frpligtelser i henhld til denne deklaratin: a) Ejer g fremtidige ejere må dyrke Arealet i den udstrækning, det er muligt uden, at der pstår risik fr beskadigelse af Luftledningsanlægget. b) :44.36 Side 5 af 20

6 Ejer g fremtidige ejere må ikke fretage gravearbejde i Arealet uden frudgående tilladelse fra Selskabet. c) Ejer g fremtidige ejere må ikke bebygge Arealet uden frudgående tilladelse fra Selskabet. d) Ejer g fremtidige ejere må ikke beplante Arealet uden frudgående tilladelse fra Selskabet. Ud ver vennævnte begrænsninger, frpligter Ejer g fremtidige ejere sig til at respektere de begrænsninger i brugen af Arealet, sm Stærkstrømslven g anden lv til enhver tid freskriver. Herunder fremhæves særligt, at ved alle frmer fr arbejde g transprt på Arealet skal Ejer g fremtidige ejere verhlde de af Sikkerhedsstyrelsen til enhver tid fastsatte respektafstande i en sikkerhedszne mkring Luftledningsanlægget. Dette medfører, at hverken persner, værktøi eller ngen del af det ved arbejdet eller transprten anvendte materiel må befinde sig i større højde ver jrden end 3 meter inden fr 15 meter i vandret afstand fra anlæggets yderste ledninger, eller i alt29 meter fra ledningsmidte, Landbrugsmaskiner må dg færdes på Arealet med den maksimale højde, sm til enhver tid er gældende i henhld til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Den på deklaratinstidspun ktet gældende maksimale h øjde fr kørsel med landbrugsmaskiner under luftledninger er fastsat til 4,5 meter. Selskabet har følgende rettigheder g frpligtelser: e) Selskabet har ret til at drive Luftledningsanlægget g har ret g pligt til at vedligehlde g vervåge Luftledningsanlægget samt udskifte anlægsdele. Selskabet har ret til fr egen regning at fretage fiernelse g beskæring af bevksning på Arealet, jfr. Sikkerhedsstyrelsens gældende regler herm. f) Hvis Selskabet i frbindelse med drift g vedligehldelse af Luftledningsanlægget frvlder skader eller ulemper på ejendmmen, udbedrer Selskabet sådanne skader, g Ejer mdtager erstatning fr afgrødeskader, strukturskader g ulemper fra Selskabet i henhld til Landsaftalen "36 Side 6 af 20

7 s) Selskabet har ret g pligt til at fierne master g ledninger g retablere Arealet, hvis Luftledningsanlægget ikke længere skal benyttes. Påtaleretten tilkmmer ledningsejeren, der er Energinet.dk, CVR nr Ledningsejeren kan uden samtykke fra ejerne af de vennævnte matrikler verdrage sine ledningsanlæg med tilbehør g sine rettigheder g pligter efter denne servitut. Ledningsejeren kan desuden uden samtykke fra ejerne af de vennævnte matrikler tinglyse påtegning på denne servitut m skift af påtaleret. Selskabet har ret til at lade denne deklaratin tinglyse sm servitutstiftende på ejendmmen. Med hensyn til de på ejendmmen hvilende servitutter g hæftelser af enhver art henvises til tingbgen på tidspunktet fr tinglysning af denne deklaratin. FøLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: 0003d 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k "4436 Side 7 af 20

8 I t- -:l-^l-. rvr 1tf táel tul I il I tgr, Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dat/løbenL mmer: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: 0004q UUU+U Realkreditpantebrev DKK Nrdea Kredit Realkredit A/S Sd-pantebrev EUR Nrdea Kredit Realkredit A/S 11.A s1 Sd-pantebrev EUR Nrdea Kredit Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Akset A/S Realkreditpantebrev DKK Nrdea Kredit Realkredit A/S Realkreditpantebrev DKK Nrdea Kredit Realkredit A/S FøLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: ñnlz rmanf tr na' yvr\vr r rvr rr tj yvt Askær, Brande 0003i Askær, Brande 0002 St, Langkær By, Brande 0002y Askær, Brande 0003a Askær, Brande 0006b Askær, Brande 0007a Askær, Brande 0002e  n lan Qanrif r rf Side I af 20

9 Datiløbenummer: O Skødegård, Bække 0001 I a 0018m 0009a 0010i Skødegård, Bække 0001 cu :44:36 Side 9 af 20

10 Datiløbenummer: Dat/løbenummer. ñnkr rmant trrne' ^ -J ^- ô^-,i+.,+,11 lugl I ùttl vltut , s s , O O A.nden Servitut "36 Side 10 af 20

11 Dkument type: Datiløbenummer: ac Kragelund By, Bække 0011a Kragelund By, Bække 0011h Kragelund By, Bække 0008n 0012ad O012ø 0006aø 0031 c Kragelund By, Bække 0008c Kragelund By, Bække Kragelund By, Bække 001 1e a Side 11 af 20

12 Dat/løbenummerl Dat/løbenummer. Dat/!øbenummer: ^. ^^ e^ñ, +' + VlLLlt /-\l ^ ltiel I \rçl 0031 n 0031 e 0031 b Kragelund By, Bække 0001 ab 0031 m 001 6c , h 0036e 0009k 0002h Q "36 Side 12 af 20

13 Dat/løbenummerl Dkument type: Dkument type: Datiløbenummer: Dkument type: Dkument type: Fitting By, Vrbasse 0004a V. Gesten By, Gesten 0004ar V. Gesten By, Gesten 0002b V. Gesten By, Gesten 001 5d V. Gesten By, Gesten 0015e V. Gesten By, Gesten 0070b V. Gesten By, Gesten 072d V. Gesten By, Gesten 0048b :36 Side 13 af 20

14 Datiløbenummer: Landsejerlav. Dat/iøbenummer: Datiløbenummer: Datc/løbenummer: llat;'ikelnumme!': Elkær Gde., Ringive 0001 a Gammelby By, Ringive O O7.2Ai Grene By, Grene 0001 b Sdr. Elkær, Grene 0001 y Sdr. Elkær, Grene 0001 bd Side 14 af 20

15 Datiløbenummer: Dkument type: Mltkenberg, Vrbasse 0004i Mltkenberg, Vrbasse 0001 g 25.O O Slauggård, Vrbasse 0002a Slauggård, Vrbasse 0002c :44'.36 Side 15 af 20

16 Dkument t'y'pe: Datlløbenummer: ^ ^t^^ ^ñ,;+,+ F\t tl ttt I ùtit vttul Mltkenberg, Vrbasse d 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k 0004q , Side 16 af 20

17 Dkument type Dkument type: ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: CVR: Kntaktplysninger: LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade Odense C tsk Revsing-Askær, BILAG: Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 1 1 4afde0-7 4bb-468e-98c8-847e5048d60b Andet. Tinglysningsrids 05 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 3e2d e b f f99202 Andet. Tinglysningsrids 06 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: 4ddd8ed4-cf8b-40c eef8dc06d29 Andet. Tinglysningsrids 42 Bilagsreferencel Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: bbdfa534- a5a4-42}c-ac a Andet. Tinglysningsrids 07 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: aae7 fí e7-4f e bf-8 b0 a d3 36 6a4f Andet. Tinglysningsrids 08 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 07 df7 7 f3-0 e2e4a18-b88f-786 eeb a Andet. Tinglysningsrids :44'.36 Side 17 af 20

18 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: ea2-d dd-b1f4-b8faa7b2eb8b,-ì.t ^ ^- ^+ tugl. Tinglysningsrids 10 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 21 80e e aee6-a1 934d2e47 c8 Andet. Tinglysningsrids 12 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: 9 1 f 1 e e2c4 a59-a432-2d 9c394 esaec Andet. Tinglysningsrids 15 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: 0b635b b -97 a8-24c5aaba8dbf Andet. Tinglysningsrids 18 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: a 1 e-d f -b247-32a9 1 d 206 b63 Andet. Tinglysningsrids 19 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: e9f-c1 d8-4d98-be8d-8bd 0e77 3a4bf Andet. Tinglysningsrids 23 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: d7a009a 1-495a-4f aí-9ce6-01 a61 fd84a0b Andet. Tinglysningsrids 25 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: f c30e-46b6-a985-d b 1 86bdfb424 Andet. Tinglysningsrids 26 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 82O8 e822-f f - ae a4 - ef29fc 0 ca 1 d 3 Andet. Tinglysningsrids 32 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 997d e 08-ad bb033 1 Andet. Tinglysningsrids 39 Bilagsreference: Bilag referencekde: Reqkrivclsc af hilan' -'-"-J' 6cc23ab2-2ec e-99ff458aa6 1 d Andet. Tinlvsninsrids ' "'c', 43 -"'-' A Side 18 af 20

19 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag a7bd800f-9c6544d4-9dfb- 1 f56b GMl-dkument med krdinater til servitutter g bygning på lejet grund. Stedfæstelse RESULTAT AF TINGLYSNING EJEN DOM: Adresse: Hestlundvej Give 0003d 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k 0004q 0004 STATUS: Tinglyst :36 Side 19 af 20

20 TINGLYSNINGSDATO: Aß 08:58:5i DOKUMENTTYPE: Matrikulær ændring :44'.36 Side 20 af 20

21 ,/ t 7 nr I Ë t Ë 'É i 3 Ejerlav: Bækl<e By, Bække Matr. w.:29 Beliggenhed : Hambr ggändvej B,ække Tinglysningsafgrft i alt h. f 'b OO, - SE: Anmelder: Jysk Landbnrgsrådgiwing Landbvej Brørup Tlr J.nr.9582 /GVH Købesummen ønskes ildce fienttiggirt çe} FAF:I'jÊ7å?E rli L-lijrlß.Ùil+7 =11.?tii+ ÏÈ j= g.-ìuúrutl K BETINGET SKøDE Undertegnede Anna Wilhelmine Petersen, Hambrggårdvei 6, 6622 Bække sælger g verdrager herved til medundertepede Martin Hjrth Asserhltvej I 6622 Bække den mig ifølge tinglyst adkmsttilhørende ejendm: Matr.nr. 29 Bække By, Baekke af areal 7,5092 ha Ovenn evnte matr.nr. udgør en landbrugsej endm' Ejendmmen er beliggende Hambrggardvej 6,6622 Bække. Fffi2Ílt G ', u-xtñr(c

22 I 2 Ejendmmen verdrages med de samme rettigheder g frpligtelser, hvrmed den har tilhørt sælger g der henvises til ejendmmens blad i tingbgen, hvraf fremgãr,atder på ejendmmen er tinglyst følgende servitutter: t9.02.t Dk. m master m.v. Dk. m master m.v. Overdragelsen sker i øvrigf på følgende nælmere aftalte vilkar: $r. Ilandlens mfang Ejendmmen sælges sm den er g frefindes g sm beset af køber med de på grunden v erende bygninger, ledninger, installatiner, vamreanlæg hegn" træer, beplantninger m.m. I d.et mfang det findes på ejendmmen medfølger markiser, flagstang, legehus, drivhus, sanitet g alt i vægge g gulve mnteret badeværelsesudstyr, fäste indvendige lamper i køkken, bryggers g baderum g udvendige lam rer, pejse g brændevne, pstkasse, renvatinsstativer g behldere, el-radiatrer, el- g gasvandva::rrere, FlvfTV-antenner g parablantenner excl. recelver. Endvidere medfølger: Electrlux 4-pladet kmfu, TermWind emhætte samt fast gulvbelægning' Det på ejendmmen værende tankanlæg til firringslie tilhører ejendmmen. Der medfølger ingen besætning, maskiner eller behldninger i handlen. Køber vertager ejendmmen sm beset g er bekendt med dens faktiske stand. Køber er bekendt med, at der hensta enkelte maskiner uden værdí, men at der iøwigf ikke medfølger ngen løsøre. Køber sørger selv fr at rydde ejendmmen' Sælger medtager planter fra haven efter eget ønske. Planteme skal være fiernet senest den3l/t2-

23 L ë 3 'E.c 'z É _it $2. Oplysninger Sælger plyser, ^t der sælger bekendt ikke fra det ffentlige eller privat er rejst sager eller krav sm ikke er pfyldt, at sælger ikke ba begæret ejendmmen mvwderet eller indgivet klage ver den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke indenfr de senest 10 år, dg højest i sælgers ejertid ha været knstateret eller aftrjutpet skader på grund af svarnpe- g/eller insektangreb, medmindre andet er plyst, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendmmen utinglyste rettigbeder eller frpligtelser, at al frfalden gæld vedrørende anlægsarbejder g tilslutninger til vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, klalq rensnings- g ledningsanlæg vil være b talt i frbindelse med handlens afslutning, g at der sælger bekendt illke er planer m / tn ffet beslutning m at udfcre arbejde eller afsagt kendelser af ffentlige myndigþeder, fr hvilke udgifterne senere vil blive pâlagt ejendmmen, at installatiner g løsøre afleveres i brugbar stand på vertagelsesdagen, at lietanken sælger bekendt er lvlig, at de på ejendmmen værende bygninger med installatiner sælger bekendt er lvligt pført, indrettet g benyttet. Lvligheden afbyguingsarbejder der er mfattet af bygningsreglementet fr småhuse, kan ikke frventes dkumenteret ved ibruglagningstilladelse, tt de på ejendrnmen værende bygninger m.ed installatiner, sælger bekendt, er lvligt pført. indrettet g benyttet, g at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler ved ejendmmen" at der ikke freligger ngen miljøgdkendelse til husdyrhld, at ejendmmensjrderilke erhelt eller delvistbrtfrpagtet g at ejendmmens bygninger ilke er helt eller delvist udlejet g at jagtretten på ejendmmen ikke er brtlejet. Køber e bekendt med g accepterer, at ngle af udbygníngerne ilfte er registeret g at tagetagen i bebelsen ikke er gdkendt eller registreret. s3. Flyvehavre Sælger plyser, at der kan f'rekmme flyvehalte på ejenrlnunens jrder, jfr' bkg. m.542 af 28 Frmtói,G aru.ûß,fxc

24 4 juni 1995 $ 3, hvilket køber erklærer sig indfrstået med. $4. Energimaerknin g/frbrugerb esþttelse Ejendmmen er mfattet af lv nr- 485 af 12. juni 1996 m fremme at energi- g vandbespa elser i bygninger. Sælger er frpligtet til at fremlægge ensrgimærke g energiplan pä ejendmmen til køber. Disse dkumenter freligger iljce, g køber g sælger er enige m. at energimærke g energiplan ikke udarbejdcs. Parteme er girt bekendt med, at handlen ik:ke er mfattet af lv m frbrugerbesþttelse, herunder atkøber ikke ha 6 hverdages frfydelsesre!jfr. lvnr. 39t af l4.juni $s. Frsikringsfrhld Køber er girt bekendt med bedriftens samlede frsilcringsfrhld tegnet hs Alm. Brand under plice w Køber pfrdres til mgående at fä bragt samtlige frsilringsfrhld i den afkøber ønskede stand. $6. Overtagelsestidspunkt Overtagelsen af ejendmmen finder sted den 15. ktber 2004, g fra denne dat henligger ejendmmen med alt dens tilbehør fr købers regning g risik i enhver henseende. I tilfælde af ildebrand g andre skader, fr hvilke der er tegnet frsikring, er risiken dg vergået til køber allerede fra tidspunktet fr aftalens indgåelse med ret til at mdtage frsikringssummerne til anrdningsmæssig anvendelse md frinden at cpfylde nærværende skødes bestemmelser. Sælger vedligehlder ejendmmen g løsøret frsv'arligt i sin helhed indtil vertagelsesdagen. Sælger fraflytter ejen<immen g afleverer den i ryddeliggirt stand senest på vertageisesdagen kl

25 I 5 'É 'e É $7. Købesum g berigtigelse Købesummen er aftalt til kr ,00, sk iver krner enmillinethundredefemtitusinde 00/100, der berigtiges således: A. Køber har depneret kntant hs Hme, Vejen- kr ,00 B. Restkøbesummen depneres kntant senest på vertagelsesdagen i BG Bank, Vejen- Depsitar er bemyndiget til når alle frhld i afralen er pfyldte, af det depnerede beløb at udrede eventtrelle restarcer g pririteter, der ikke skal vertages afkøber, salær til den medvirkende ejendmsrnægler samt andre beløb, sm skal afhldes afsælger fr at sikre køber anmærkningsfrit skøde. Nar endeligt skøde er tinglyst uden væsentlige etsanmærkninger udbetales restbeløbet med fradrag kr ,00 af refusinssald til sælger. Renten tilfalder sælger" Købesum i alt lrr. 1.1SO.OOO.0O Køber er berettiget til uden vederlag at vertage tinglysningsafgift ûa sælgers nuværende realkreditlån. I det mfang sælger indfrier lån, må disse alene aflyses efter aftale med købe s pengeinstitut Køber respekterer, at der på ejendmmen hæfter ejerpantebrev med meddelelse til BG Bank, Bække kr ,00. Hæftelsen vedrører ikke købesummens berigtigelse g ej erpantebrevet tiltransprteres g vertages af køber uden udgift fr sælger. Køber vertager ingen gældspster ttdenft r købesummen. Fm26? G rulfl/a'5pxc

26 6 $8. Afgiftsgruudlag / Frdeling af købesummen Værdien af ejendmmen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr Parterne erklærer på tr g lve, at hele købesummen er fr køb af fast ejendm' Den kntante købesum udgør kr , der specificeres således 1. Stuehusværdi incl. grundværdi 2- Udbygningernes værdi 3. Jrdværdi Fast ejendm i alt Parterne i nærværende handel har, jfr. ejendmsavancebeskatningslven g afskrivningslven, frdelt købesufirmen sm venfr angivet. Såfremt den skatteansættende myndighed i frbindelse med eller efter at denne handel er indgået, æ,nd er den aftalte frdeling kan ingen af parteme gøre k av md hin ndg eller md den medvirkende ejendmsknsulent eller md andre rådgivere. Parterne frptigter sig tit ikke selv at kræve frdelingen ændret til egen skaüemæssig frdel- $e. Refusin Overtagelsesdagen er skæringsdag fr alte indtægter g udgifter vedrørende ejendmmen, g der udfærdiges sædvanlig refusinspgørelse, hvis sald berigtiges kntat. Eventuelle frfaldne ydelser før eller på skæringsdagen betales af sælger. Køber drager rnsrg fr rettidig betaling af atle frbrugsafgifter g ejendmsskatter, der frfalder efter vertagelsesdagen g dette gælder uanset, m pkrævningskrtene måtte lyde på.sælgers navn. Dette er gså tilfældet, selv m køber ikke mdtager pkrævinger. Sælger sørger fr aflæsning af de frskellige frbrugsmålere pr. vertagelsesdagen g giver frsyningsselskaberne besked herm samtidig med. rr.eddelelse m ejerskifte. Sælger sørger fr afmelding af PBS Behl<iningenaffiningslietilpvarmningafstuehusetpmälespåvertageisesdagen kntant til sælger til dagspris. gafregnes

27 H 7 Ê 'E I.2 É I $ 10. Vandfrsyning Sælger plyser, at ejendmmen tbrsynes med vand fra egen bring. Sælger plyser, at der i sælgers ejertid har været tilstrækkeligt vand til alm. hushldning. Sælger kan ikke garantere fr den fr emtidige vandmængde g vandkvalifet. Køber er bekendt med vandanalys e af 28Æ44 fretaget af Steins Labratrium. P.g.a. at analysen ikkeverhldergældendegrænseværdierydersælgerkøberengdtgørelsepåkr. t6.875,00tilfüd g endelig afgørelse vedrø ende vandfrsyningen. Beløbet medtages på refusinspgørelsen. Klak- g afløbsfrhld $ 1r, Miljøfrhld m.v. Om klak- g afløbsfrhld m.v. plyses, at ejendnrmens stuehus er tilsluttet septiktanldtrixtank. Køber er gjrt bekendt med, at kmmunens l'av til nyetablerede afløbsanlæg et, at alt spildevand skal tilledes en hustank med et rumindhld på mindst 2"000 liter. Det eksisterende eülæg pfflder ikke dette ktav, men der er ikke på nuværende tidspunkt fra kmmunens side stillet krav m ændring af det bestående anlæg. Køber er bekendt med atejendmmen er beliggende i et mråde hv der skal ske frbedringer af afløbsfrhldene i Der vil på deüe tidspu:kt blive stille krav m frbedring af ejendmmens afløbssystem. Køber er iøvrigt gjrt bekendt med spildevandsplan fr fr Vejen Kmmune. Køber har fïiet udleveret kpi af det kmmr nale plysningsskema. s 12. Støtterdninger Hektarstøtte Sælger plyser at 3,3 ha af ejendmmens arealer er EU-tilskudsberettiget. Sælger er indfrstået med, at uanset lvændringel på mrådet verlrørende EU-tilskuddet, skal tilskuddet udbet les til den enhver tid værende ejer/bruger af det a eal der er: tiiskud,sberettiget på udbetalingstidspunktet. Tilskud fr 2004 tilfalder sælger. Fqt2Él G mu-natæxc

28 I $13. Medlemskaber Køber indtræder i sælgers rettigheder g frpligtelser verfr ejendmmens frsyningsselskaber $ 14. Mmsre guleringsfrpligtelse Sælger erklærer, at der ikke på den slgte ejendm er ngen reguleringsfrpligtelse fr investeringsgder, jfr. lvbkg. nr. 804 af 16. august 2000 rn merværdiafgift med ændringers ls. Landbrugslven Købe erklærer ved sin underskrift at kt nne pfftde alle landbrugslvens erhvervelsesbestemmelser g afgiver særskilt erklæring herm. eventuel refusinssald i sælgers favør udlignes. Indtil dette er sket, beva er sælgeren ejendms s 16. Omkstninger Omkstningeme ved tinglysning af skødet be-.ales af ksber g sælger med halvdelen til hver Køber betaler alene salær til egen ejendmsknsulent. Sælger betaler alene dkumentatinsmkst únger til tingbgs- g servitutudskrifter samt salær, udlæg g mkstninger til ejendmsmægler g eventuelle udgifter til egen advkat" Sælger ftigøt det slgte fr de pantehæftelser, sm ikke vertages af køber g betaler mkstningerne i frbindelse hermed. $ 1?. Betingelser Nærværende skøde er betinget af købesummen-s berigtigelse, jfr. frar samt betinget af at en

29 3 I 3 'é I 'E É 2 retten til det verdragne med de heraf følgende retsvirkninget, herunder med ret til i tilfælde af mislighldelse fra købers side under en umiddelbar fgedfnetning at tilbagetage ejendmmen g på grundlag heraf begære nærværende betingede skøde udslettet aftingbgen' 9 $ 18. Fuldmagt Endeligt skøde gives g tages, nål betingelserne herfr er tilstede. Pa te-me giver hemred fuldmagt til knsulenterne Knud lvfønsted eller Gj erlufhânsed" Jysk Landbrugsrådgivning, til på vre vegne, at påtegne g underskrive endeligt skøde. /a7i"+-,den 2'l * La / Sælger: Çn{t*r' Anna Wilhelmine Petersen Brørup, den 15. ktber 2004 Køber: Itft.1l r?//ir"-flt MartinHjrth Til vitterlighed m undersk iftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed f.s.v. angar sælger: Underskrift: ft- ^, Navn: Stilling: Bpæl: Undersk ift: ntu.ffiückc

30 Frannævntc ejendm matr.nr. 29 Bælte er pr. 0l vr rderet til: Kntantejendmsværdi.."...'.tr herafkntant gnrndværdi......jn. Ejendmnen udgør e'n landejendm- Marr. nr m0, ,- er i matriklc,n nt ret sm landbrug. Re& û Skødemdtagerhr afgivet behørig crklæring m pfyldelse af betingelserne i landbrug5lvens $ 12, s& 3, jvf. Lendbnrgsministeriets bekaegørelse nr. 435 af 9. jun Vejenkmmune, l9-1r-2004

31 I.a I 9 Ejerlav: Matr. nr.: 29 Beliggenhed: Hambrggårdvej Bætrke SE Anmelder: Jysk l^andbrugsrådgivning Landbvej Brørup Ttf J.nr.9582 /GVH EhIDELIGT SKØDE Da betingelserne i skødets $ l? nu er pffldte, gives der hermed køberen, Martin'Ifjrth' Asserhltv ej 8, 6622 Bække endeligt skøde på franstående landbrugsejendm. Brørup, den 22. nvember 2004 Fr parterne ifølge fuldmagt: Hansen Til vitterlighed m dateringens rigtighed, underskriftens ægthed g underskriverens myndighed NAvn: qltta V. I.IA.NSEFI Navn: Stilling: HA {NE NABE-NIELSEN As-sistgrt Bpæ1: Undersk ift: Êm6lG f4ttüjlæxc

32 .: Ë I.E I *** tt * :t * * * * * *f* *** * *** * *** ReÈten i Hlsued Tinglysnings af de I ingen Side: AkL.nr.: P 255 L2 É.E eåtegming på skøde. Vedrørende malr.îr. 29, Ejendmsejer: Martin Ifjrth Lyst første gang den: 23 -LL.24 under nr Senest ændret den 23-7'I under nr Skødet er endeligt Anm.: PanÈebrev NykrediÈ Dkk Retten i Hlstsed den 23.LI.2004 l_ ) Birgit Brink a Fn"?fiG rüljerx,e

33 -d à'd -1 Ejerlav: I'tatr. nn D.t'tc p.nt bw l n lkke vcrdngs ül.r. lld p.nt ellq 916 ül geeta ùd ft lndlvldul! tt tfelgnlng Afgift: DKK 29 Bække BY, Bække P ÅôÔ Akt: skab nf (Udfyldes af tinglysningskntret ) -- )- Gade 9 husnr: Hambrggårdvej 6 K edit hæfter fr disse plysnínger PåIydende nyt lån - F hldsmæssigt kurstab, nyt lån - Indfrielsessu n, indfnede lån - Ornkstninge. indfriede l/ln - Frhldsmæssige mkstnínger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb DKK I.377DKK DKK 7.8Z4D[<K 5.579DKK 80(.665DKK Sagsnunner l (03) Side I af 9 Anmelder Navn: Adr. : Tlf.nr. : BGBank Vejen Nørregade Vejen Tft Ved be egningen er anvendt ku sværdi PANTEBREV / EeIIe Thra re Itebitrs navn 09 bpæi, Asserhltvej I 6622 Bække Martin Ejrth Asserl ltvej I 6622 Bække EEHFAËT le5 5j 111 J jltl!=!jrl47?5,lrl.lrlrl4 Tri 1ã"5t-t çt i erkender herved at skylde Kredit s navn s bpel' Realkredit Danmark ^/S - CVR nr' L74 KØbenÌ avn Lânets stórrelse r Rente- g betalingsvilkår: 30-årigt bligatinslån Serie 23D Realkredit Danmark A/S 930.OOO DKK 5,OO% årlig rente. Rente g afdrag andrager kvartårlig I,6134)( af hvedstlen. Eerudver betales bidrag O,57+8% p.a. beregnet af reatgæiden dg minimum 8OO DKK p. a. pr. f ån. Ydelsen frfalder 1. mar- fr periden 1. jan. 31. mar., 11. juni fr periden 1. apr. 30. juni, 1. sep. fr Periden 1. juti s p., Ø a 8, Bp-lraãtrdtlbg tkal medd016 ül ktcdltr' v3d E nkrt blt llng sf rmtef g atdne krn Lndltr ldalgl LtPlt ld t dl lt c ldr 8' ukt 9 e. =

34 > a 0psigelse: Den pantsatte ejendn: 0prykkende panteret efter: Sagsnunner: 22A Cr.-1 (03) Side 2 af dec. fr periden 1. kt dec. Der henvises iøvtigt til pantebrevets rrsærli.gre bestem nelserrt Der henviees til parrtebrevets rrsærlige bestemmelserilllatr. nn. 29 Ingen Respekterede De før den O lyste. servitutter r!.y. (Henvisning til tingbgen til str kkelig) S*lige bestenmelser: 1 2 Udlånsbetingelser. Debitr er underkastet kreditrs tii enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulatlv, der udleveres ved henvendelse til kreditr- De på tidspunl<tet fr lånetilbudets afgivelse gældende betingelser fr udbetalingen g fastsættelse af kursen er udleveret tii debi.tr. Lånets afvikling. Lånet afvlkles sm É nnuitetsl ån- Debi.tr er, indtil tånefrhldet er endeligt afviklet, pligtig at frrente g afdrage gæiden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kntante ydelser i verengbtemmelge med pantebrevet. Ydelsen erlægges knta rt med eidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, sm ikke er en Lørdeg, søndag ei- Ier helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, fãrfalder lånet til skadesløs betaling, ligesm der påløber mrarenter g gebyrer i her hld til de af kreditr til enhver tid fastsatte regler herm. ydelserne er fastsat således, at der i lånets IØbetid Pnås dækning fr rente g afdrag på de i anledning af lånet udstedte re alkreditbl igatiner. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreciitrs nærmere bestemmelse. Kreditr kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre sl-þt' relsen g/eller beregningsmåden fr bidraget i -verensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ fr grupper af Iån, herunder gså fr allerede udbetalte Iån, g lran endvidere i knlcrete til-

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE

NIELSEN THOMSEN ADVOKATER. Afgift: 11100 GENPART 197861 01 0000.0021 29.01.2007 TA 11.100p00 K BETINGET SKØDE NIELSEN THOMSEN Matr.nr.: 4 dk Høje-Taastrup by, Høje- Taastrup Ejerl.nr. 1 Beliggende: Skjeberg Alle 1 2630 Taastrup Anmelder: Advokat Thomas Fiellau Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544 7000 Afgift:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers 197 6

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere