AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT TINGLYST DOKUMENT"

Transkript

1 AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Datiløbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :17',21 EJENDOM: Adresse: Adresse Adresse Adresse Langkærvej Brande Askær, Brande 0003i Askær, Brande 0002 St. Langkær By, Brande 0002y Askær, Brande 0003a Askær, Brande 0006b Askær, Brande 0007a Askær, Brande 0002e Hejnsvigvej Bække Skødegård, Bække 0001 I Hambrggårdvej Bække 0017a 0018m 0009a 001 0i Skødegård, Bække 0001 cu Staushedevejen Bække B ekke By, Bække 12, :44:36 Side 'l af 20

2 l"4atrikelnummer: Matrikelnummerl [Viatrikelnummer: Adresse Adresse: Adresse: Adresse 0012ac Kragelund By, Bække 00'11a Kragelund By, Bække 0011h Kragelund By, Bække 0008n 0O12ad O012ø 0006aø 0031 c Kragelund By, Bække 0008c Kragelund By, Bække 001 1g Kragelund By, Bække 001 1e Hambrggårdvej Bække 0029a Tværvej Bække 0031 n 0031e 0031 b Kragelund By, Bække 0001ab 0031 m 001 6c Staushedevejen Bække 001 3h Bække By, Beekke 0036e 0009k 0002h Fittinvei '9--t Vrbasse '.44"36 Side 2 af 20

3 Adresse Adresse Adresse Adresse Adresse Matrikelnummer Adresse Adresse Adresse: Fitting By, Vrbasse 0004a1 Staushedeveien Gesten V. Gesten By, Gesten 0004ar V. Gesten By, Gesten 0002b V. Gesten By, Gesten 001 5d V. Gesten By, Gesten 001 5e V. Gesten By, Gesten 0070b V. Gesten By, Gesten 0072d V. Gesten By, Gesten 0048b Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001 a Gammelby By, Ringive Hejnsvigvej Billund Grene By, Grene 0001 b Elkjærhøjevej Billund Sdr. Elkær, Grene 0001 y Sdr. Elkær, Grene 0001 bd Skjldbjergvei Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse 0004i Skjldbjergvq Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse 0004h Skjldbjergvej Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse Skjldbjergvej "4436 Side 3 af 20

4 fuiatrikeinummer: Adresse Adresse Matrikelni mmer: 6623 Vrbasse Slauggård, Vrbasse vvv d Slauggård, Vrbasse 0002c Gilbjergvej Vrbasse Mltkenberg, Vrbasse 0004 Hestlundvej Give UUUJU 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k 0004q 0004 SERVITUT: Dkument type MYNDIGHED: r\\ /Þ lkast-brande kmmune Rådhusstrædet lkast 2v8ee :36 Side 4 af 20

5 PATALEBERETTIGET: CVR Energinet.dk Tnne Kjærsvej Fredericia TEKNISKE ANUEG: El: ledninger g tekniske anlæg SERVITUT TEKST: DEKLARATION OM LUFTLEDNINGSANLÆG OG MASTER Ledning: Kassø - Tjele Undertegnede ldsejer(e) (herefter benævnt Ejer) meddeler herved ledningsejer Energinet.dk, Tnne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, CVR-nr (herefter benævnt Selskabet) en fra min/vr g fremtidige ejeres side upsigelig tilladelse til på ejendmmen(ne) i én masterække at fremføre et flersystems-luftledningsanlæg med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet g kmmunikatin (herefter benævnt Luftledningsanlægget). Det præciseres, at Luftledningsanlægget ikke er gæst på ejendmmen(e) g at det ikke er Selskabet sm skal afhlde mkstningerne frbundet med eventuelle flytninger af Luft led nin gsan lægget. Gæstepri nci ppet er hermed fraveget. Ejer, fremtidige ejere g Selskabet er enige m, at der ved fastsættelse af købesummen, er taget højde fr nærværende fravigelse af gæsteprincippet. Følgende bestemmelser skal være gældende inden fr et deklaratinsareal i p til 33 meter på hver side af Luftledningsanlæggets ledningsmidte g i hele Luftledningsanlæggets længde (herefter benævnt Arealet): Ejer g fremtidige ejere har følgende rettigheder g frpligtelser i henhld til denne deklaratin: a) Ejer g fremtidige ejere må dyrke Arealet i den udstrækning, det er muligt uden, at der pstår risik fr beskadigelse af Luftledningsanlægget. b) :44.36 Side 5 af 20

6 Ejer g fremtidige ejere må ikke fretage gravearbejde i Arealet uden frudgående tilladelse fra Selskabet. c) Ejer g fremtidige ejere må ikke bebygge Arealet uden frudgående tilladelse fra Selskabet. d) Ejer g fremtidige ejere må ikke beplante Arealet uden frudgående tilladelse fra Selskabet. Ud ver vennævnte begrænsninger, frpligter Ejer g fremtidige ejere sig til at respektere de begrænsninger i brugen af Arealet, sm Stærkstrømslven g anden lv til enhver tid freskriver. Herunder fremhæves særligt, at ved alle frmer fr arbejde g transprt på Arealet skal Ejer g fremtidige ejere verhlde de af Sikkerhedsstyrelsen til enhver tid fastsatte respektafstande i en sikkerhedszne mkring Luftledningsanlægget. Dette medfører, at hverken persner, værktøi eller ngen del af det ved arbejdet eller transprten anvendte materiel må befinde sig i større højde ver jrden end 3 meter inden fr 15 meter i vandret afstand fra anlæggets yderste ledninger, eller i alt29 meter fra ledningsmidte, Landbrugsmaskiner må dg færdes på Arealet med den maksimale højde, sm til enhver tid er gældende i henhld til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Den på deklaratinstidspun ktet gældende maksimale h øjde fr kørsel med landbrugsmaskiner under luftledninger er fastsat til 4,5 meter. Selskabet har følgende rettigheder g frpligtelser: e) Selskabet har ret til at drive Luftledningsanlægget g har ret g pligt til at vedligehlde g vervåge Luftledningsanlægget samt udskifte anlægsdele. Selskabet har ret til fr egen regning at fretage fiernelse g beskæring af bevksning på Arealet, jfr. Sikkerhedsstyrelsens gældende regler herm. f) Hvis Selskabet i frbindelse med drift g vedligehldelse af Luftledningsanlægget frvlder skader eller ulemper på ejendmmen, udbedrer Selskabet sådanne skader, g Ejer mdtager erstatning fr afgrødeskader, strukturskader g ulemper fra Selskabet i henhld til Landsaftalen "36 Side 6 af 20

7 s) Selskabet har ret g pligt til at fierne master g ledninger g retablere Arealet, hvis Luftledningsanlægget ikke længere skal benyttes. Påtaleretten tilkmmer ledningsejeren, der er Energinet.dk, CVR nr Ledningsejeren kan uden samtykke fra ejerne af de vennævnte matrikler verdrage sine ledningsanlæg med tilbehør g sine rettigheder g pligter efter denne servitut. Ledningsejeren kan desuden uden samtykke fra ejerne af de vennævnte matrikler tinglyse påtegning på denne servitut m skift af påtaleret. Selskabet har ret til at lade denne deklaratin tinglyse sm servitutstiftende på ejendmmen. Med hensyn til de på ejendmmen hvilende servitutter g hæftelser af enhver art henvises til tingbgen på tidspunktet fr tinglysning af denne deklaratin. FøLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: 0003d 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k "4436 Side 7 af 20

8 I t- -:l-^l-. rvr 1tf táel tul I il I tgr, Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dat/løbenL mmer: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: Dkumenttype: Hvedstl: Kreditr: 0004q UUU+U Realkreditpantebrev DKK Nrdea Kredit Realkredit A/S Sd-pantebrev EUR Nrdea Kredit Realkredit A/S 11.A s1 Sd-pantebrev EUR Nrdea Kredit Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Akset A/S Realkreditpantebrev DKK Nrdea Kredit Realkredit A/S Realkreditpantebrev DKK Nrdea Kredit Realkredit A/S FøLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: ñnlz rmanf tr na' yvr\vr r rvr rr tj yvt Askær, Brande 0003i Askær, Brande 0002 St, Langkær By, Brande 0002y Askær, Brande 0003a Askær, Brande 0006b Askær, Brande 0007a Askær, Brande 0002e  n lan Qanrif r rf Side I af 20

9 Datiløbenummer: O Skødegård, Bække 0001 I a 0018m 0009a 0010i Skødegård, Bække 0001 cu :44:36 Side 9 af 20

10 Datiløbenummer: Dat/løbenummer. ñnkr rmant trrne' ^ -J ^- ô^-,i+.,+,11 lugl I ùttl vltut , s s , O O A.nden Servitut "36 Side 10 af 20

11 Dkument type: Datiløbenummer: ac Kragelund By, Bække 0011a Kragelund By, Bække 0011h Kragelund By, Bække 0008n 0012ad O012ø 0006aø 0031 c Kragelund By, Bække 0008c Kragelund By, Bække Kragelund By, Bække 001 1e a Side 11 af 20

12 Dat/løbenummerl Dat/løbenummer. Dat/!øbenummer: ^. ^^ e^ñ, +' + VlLLlt /-\l ^ ltiel I \rçl 0031 n 0031 e 0031 b Kragelund By, Bække 0001 ab 0031 m 001 6c , h 0036e 0009k 0002h Q "36 Side 12 af 20

13 Dat/løbenummerl Dkument type: Dkument type: Datiløbenummer: Dkument type: Dkument type: Fitting By, Vrbasse 0004a V. Gesten By, Gesten 0004ar V. Gesten By, Gesten 0002b V. Gesten By, Gesten 001 5d V. Gesten By, Gesten 0015e V. Gesten By, Gesten 0070b V. Gesten By, Gesten 072d V. Gesten By, Gesten 0048b :36 Side 13 af 20

14 Datiløbenummer: Landsejerlav. Dat/iøbenummer: Datiløbenummer: Datc/løbenummer: llat;'ikelnumme!': Elkær Gde., Ringive 0001 a Gammelby By, Ringive O O7.2Ai Grene By, Grene 0001 b Sdr. Elkær, Grene 0001 y Sdr. Elkær, Grene 0001 bd Side 14 af 20

15 Datiløbenummer: Dkument type: Mltkenberg, Vrbasse 0004i Mltkenberg, Vrbasse 0001 g 25.O O Slauggård, Vrbasse 0002a Slauggård, Vrbasse 0002c :44'.36 Side 15 af 20

16 Dkument t'y'pe: Datlløbenummer: ^ ^t^^ ^ñ,;+,+ F\t tl ttt I ùtit vttul Mltkenberg, Vrbasse d 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k 0004q , Side 16 af 20

17 Dkument type Dkument type: ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: CVR: Kntaktplysninger: LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade Odense C tsk Revsing-Askær, BILAG: Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 1 1 4afde0-7 4bb-468e-98c8-847e5048d60b Andet. Tinglysningsrids 05 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 3e2d e b f f99202 Andet. Tinglysningsrids 06 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: 4ddd8ed4-cf8b-40c eef8dc06d29 Andet. Tinglysningsrids 42 Bilagsreferencel Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: bbdfa534- a5a4-42}c-ac a Andet. Tinglysningsrids 07 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: aae7 fí e7-4f e bf-8 b0 a d3 36 6a4f Andet. Tinglysningsrids 08 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 07 df7 7 f3-0 e2e4a18-b88f-786 eeb a Andet. Tinglysningsrids :44'.36 Side 17 af 20

18 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: ea2-d dd-b1f4-b8faa7b2eb8b,-ì.t ^ ^- ^+ tugl. Tinglysningsrids 10 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 21 80e e aee6-a1 934d2e47 c8 Andet. Tinglysningsrids 12 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: 9 1 f 1 e e2c4 a59-a432-2d 9c394 esaec Andet. Tinglysningsrids 15 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: 0b635b b -97 a8-24c5aaba8dbf Andet. Tinglysningsrids 18 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: a 1 e-d f -b247-32a9 1 d 206 b63 Andet. Tinglysningsrids 19 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: e9f-c1 d8-4d98-be8d-8bd 0e77 3a4bf Andet. Tinglysningsrids 23 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag: d7a009a 1-495a-4f aí-9ce6-01 a61 fd84a0b Andet. Tinglysningsrids 25 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: f c30e-46b6-a985-d b 1 86bdfb424 Andet. Tinglysningsrids 26 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 82O8 e822-f f - ae a4 - ef29fc 0 ca 1 d 3 Andet. Tinglysningsrids 32 Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: 997d e 08-ad bb033 1 Andet. Tinglysningsrids 39 Bilagsreference: Bilag referencekde: Reqkrivclsc af hilan' -'-"-J' 6cc23ab2-2ec e-99ff458aa6 1 d Andet. Tinlvsninsrids ' "'c', 43 -"'-' A Side 18 af 20

19 Bilagsreference: Bilag referencekde: Beskrivelse af bilag a7bd800f-9c6544d4-9dfb- 1 f56b GMl-dkument med krdinater til servitutter g bygning på lejet grund. Stedfæstelse RESULTAT AF TINGLYSNING EJEN DOM: Adresse: Hestlundvej Give 0003d 0003e 0004b 0004p 0003c 0003a 0003b Risbjerg By, Brande 0004n Risbjerg By, Brande 0003bk Risbjerg By, Brande 0003bi Risbjerg By, Brande 0003bh 0003k 0004q 0004 STATUS: Tinglyst :36 Side 19 af 20

20 TINGLYSNINGSDATO: Aß 08:58:5i DOKUMENTTYPE: Matrikulær ændring :44'.36 Side 20 af 20

21 ,/ t 7 nr I Ë t Ë 'É i 3 Ejerlav: Bækl<e By, Bække Matr. w.:29 Beliggenhed : Hambr ggändvej B,ække Tinglysningsafgrft i alt h. f 'b OO, - SE: Anmelder: Jysk Landbnrgsrådgiwing Landbvej Brørup Tlr J.nr.9582 /GVH Købesummen ønskes ildce fienttiggirt çe} FAF:I'jÊ7å?E rli L-lijrlß.Ùil+7 =11.?tii+ ÏÈ j= g.-ìuúrutl K BETINGET SKøDE Undertegnede Anna Wilhelmine Petersen, Hambrggårdvei 6, 6622 Bække sælger g verdrager herved til medundertepede Martin Hjrth Asserhltvej I 6622 Bække den mig ifølge tinglyst adkmsttilhørende ejendm: Matr.nr. 29 Bække By, Baekke af areal 7,5092 ha Ovenn evnte matr.nr. udgør en landbrugsej endm' Ejendmmen er beliggende Hambrggardvej 6,6622 Bække. Fffi2Ílt G ', u-xtñr(c

22 I 2 Ejendmmen verdrages med de samme rettigheder g frpligtelser, hvrmed den har tilhørt sælger g der henvises til ejendmmens blad i tingbgen, hvraf fremgãr,atder på ejendmmen er tinglyst følgende servitutter: t9.02.t Dk. m master m.v. Dk. m master m.v. Overdragelsen sker i øvrigf på følgende nælmere aftalte vilkar: $r. Ilandlens mfang Ejendmmen sælges sm den er g frefindes g sm beset af køber med de på grunden v erende bygninger, ledninger, installatiner, vamreanlæg hegn" træer, beplantninger m.m. I d.et mfang det findes på ejendmmen medfølger markiser, flagstang, legehus, drivhus, sanitet g alt i vægge g gulve mnteret badeværelsesudstyr, fäste indvendige lamper i køkken, bryggers g baderum g udvendige lam rer, pejse g brændevne, pstkasse, renvatinsstativer g behldere, el-radiatrer, el- g gasvandva::rrere, FlvfTV-antenner g parablantenner excl. recelver. Endvidere medfølger: Electrlux 4-pladet kmfu, TermWind emhætte samt fast gulvbelægning' Det på ejendmmen værende tankanlæg til firringslie tilhører ejendmmen. Der medfølger ingen besætning, maskiner eller behldninger i handlen. Køber vertager ejendmmen sm beset g er bekendt med dens faktiske stand. Køber er bekendt med, at der hensta enkelte maskiner uden værdí, men at der iøwigf ikke medfølger ngen løsøre. Køber sørger selv fr at rydde ejendmmen' Sælger medtager planter fra haven efter eget ønske. Planteme skal være fiernet senest den3l/t2-

23 L ë 3 'E.c 'z É _it $2. Oplysninger Sælger plyser, ^t der sælger bekendt ikke fra det ffentlige eller privat er rejst sager eller krav sm ikke er pfyldt, at sælger ikke ba begæret ejendmmen mvwderet eller indgivet klage ver den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke indenfr de senest 10 år, dg højest i sælgers ejertid ha været knstateret eller aftrjutpet skader på grund af svarnpe- g/eller insektangreb, medmindre andet er plyst, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendmmen utinglyste rettigbeder eller frpligtelser, at al frfalden gæld vedrørende anlægsarbejder g tilslutninger til vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, klalq rensnings- g ledningsanlæg vil være b talt i frbindelse med handlens afslutning, g at der sælger bekendt illke er planer m / tn ffet beslutning m at udfcre arbejde eller afsagt kendelser af ffentlige myndigþeder, fr hvilke udgifterne senere vil blive pâlagt ejendmmen, at installatiner g løsøre afleveres i brugbar stand på vertagelsesdagen, at lietanken sælger bekendt er lvlig, at de på ejendmmen værende bygninger med installatiner sælger bekendt er lvligt pført, indrettet g benyttet. Lvligheden afbyguingsarbejder der er mfattet af bygningsreglementet fr småhuse, kan ikke frventes dkumenteret ved ibruglagningstilladelse, tt de på ejendrnmen værende bygninger m.ed installatiner, sælger bekendt, er lvligt pført. indrettet g benyttet, g at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler ved ejendmmen" at der ikke freligger ngen miljøgdkendelse til husdyrhld, at ejendmmensjrderilke erhelt eller delvistbrtfrpagtet g at ejendmmens bygninger ilke er helt eller delvist udlejet g at jagtretten på ejendmmen ikke er brtlejet. Køber e bekendt med g accepterer, at ngle af udbygníngerne ilfte er registeret g at tagetagen i bebelsen ikke er gdkendt eller registreret. s3. Flyvehavre Sælger plyser, at der kan f'rekmme flyvehalte på ejenrlnunens jrder, jfr' bkg. m.542 af 28 Frmtói,G aru.ûß,fxc

24 4 juni 1995 $ 3, hvilket køber erklærer sig indfrstået med. $4. Energimaerknin g/frbrugerb esþttelse Ejendmmen er mfattet af lv nr- 485 af 12. juni 1996 m fremme at energi- g vandbespa elser i bygninger. Sælger er frpligtet til at fremlægge ensrgimærke g energiplan pä ejendmmen til køber. Disse dkumenter freligger iljce, g køber g sælger er enige m. at energimærke g energiplan ikke udarbejdcs. Parteme er girt bekendt med, at handlen ik:ke er mfattet af lv m frbrugerbesþttelse, herunder atkøber ikke ha 6 hverdages frfydelsesre!jfr. lvnr. 39t af l4.juni $s. Frsikringsfrhld Køber er girt bekendt med bedriftens samlede frsilcringsfrhld tegnet hs Alm. Brand under plice w Køber pfrdres til mgående at fä bragt samtlige frsilringsfrhld i den afkøber ønskede stand. $6. Overtagelsestidspunkt Overtagelsen af ejendmmen finder sted den 15. ktber 2004, g fra denne dat henligger ejendmmen med alt dens tilbehør fr købers regning g risik i enhver henseende. I tilfælde af ildebrand g andre skader, fr hvilke der er tegnet frsikring, er risiken dg vergået til køber allerede fra tidspunktet fr aftalens indgåelse med ret til at mdtage frsikringssummerne til anrdningsmæssig anvendelse md frinden at cpfylde nærværende skødes bestemmelser. Sælger vedligehlder ejendmmen g løsøret frsv'arligt i sin helhed indtil vertagelsesdagen. Sælger fraflytter ejen<immen g afleverer den i ryddeliggirt stand senest på vertageisesdagen kl

25 I 5 'É 'e É $7. Købesum g berigtigelse Købesummen er aftalt til kr ,00, sk iver krner enmillinethundredefemtitusinde 00/100, der berigtiges således: A. Køber har depneret kntant hs Hme, Vejen- kr ,00 B. Restkøbesummen depneres kntant senest på vertagelsesdagen i BG Bank, Vejen- Depsitar er bemyndiget til når alle frhld i afralen er pfyldte, af det depnerede beløb at udrede eventtrelle restarcer g pririteter, der ikke skal vertages afkøber, salær til den medvirkende ejendmsrnægler samt andre beløb, sm skal afhldes afsælger fr at sikre køber anmærkningsfrit skøde. Nar endeligt skøde er tinglyst uden væsentlige etsanmærkninger udbetales restbeløbet med fradrag kr ,00 af refusinssald til sælger. Renten tilfalder sælger" Købesum i alt lrr. 1.1SO.OOO.0O Køber er berettiget til uden vederlag at vertage tinglysningsafgift ûa sælgers nuværende realkreditlån. I det mfang sælger indfrier lån, må disse alene aflyses efter aftale med købe s pengeinstitut Køber respekterer, at der på ejendmmen hæfter ejerpantebrev med meddelelse til BG Bank, Bække kr ,00. Hæftelsen vedrører ikke købesummens berigtigelse g ej erpantebrevet tiltransprteres g vertages af køber uden udgift fr sælger. Køber vertager ingen gældspster ttdenft r købesummen. Fm26? G rulfl/a'5pxc

26 6 $8. Afgiftsgruudlag / Frdeling af købesummen Værdien af ejendmmen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr Parterne erklærer på tr g lve, at hele købesummen er fr køb af fast ejendm' Den kntante købesum udgør kr , der specificeres således 1. Stuehusværdi incl. grundværdi 2- Udbygningernes værdi 3. Jrdværdi Fast ejendm i alt Parterne i nærværende handel har, jfr. ejendmsavancebeskatningslven g afskrivningslven, frdelt købesufirmen sm venfr angivet. Såfremt den skatteansættende myndighed i frbindelse med eller efter at denne handel er indgået, æ,nd er den aftalte frdeling kan ingen af parteme gøre k av md hin ndg eller md den medvirkende ejendmsknsulent eller md andre rådgivere. Parterne frptigter sig tit ikke selv at kræve frdelingen ændret til egen skaüemæssig frdel- $e. Refusin Overtagelsesdagen er skæringsdag fr alte indtægter g udgifter vedrørende ejendmmen, g der udfærdiges sædvanlig refusinspgørelse, hvis sald berigtiges kntat. Eventuelle frfaldne ydelser før eller på skæringsdagen betales af sælger. Køber drager rnsrg fr rettidig betaling af atle frbrugsafgifter g ejendmsskatter, der frfalder efter vertagelsesdagen g dette gælder uanset, m pkrævningskrtene måtte lyde på.sælgers navn. Dette er gså tilfældet, selv m køber ikke mdtager pkrævinger. Sælger sørger fr aflæsning af de frskellige frbrugsmålere pr. vertagelsesdagen g giver frsyningsselskaberne besked herm samtidig med. rr.eddelelse m ejerskifte. Sælger sørger fr afmelding af PBS Behl<iningenaffiningslietilpvarmningafstuehusetpmälespåvertageisesdagen kntant til sælger til dagspris. gafregnes

27 H 7 Ê 'E I.2 É I $ 10. Vandfrsyning Sælger plyser, at ejendmmen tbrsynes med vand fra egen bring. Sælger plyser, at der i sælgers ejertid har været tilstrækkeligt vand til alm. hushldning. Sælger kan ikke garantere fr den fr emtidige vandmængde g vandkvalifet. Køber er bekendt med vandanalys e af 28Æ44 fretaget af Steins Labratrium. P.g.a. at analysen ikkeverhldergældendegrænseværdierydersælgerkøberengdtgørelsepåkr. t6.875,00tilfüd g endelig afgørelse vedrø ende vandfrsyningen. Beløbet medtages på refusinspgørelsen. Klak- g afløbsfrhld $ 1r, Miljøfrhld m.v. Om klak- g afløbsfrhld m.v. plyses, at ejendnrmens stuehus er tilsluttet septiktanldtrixtank. Køber er gjrt bekendt med, at kmmunens l'av til nyetablerede afløbsanlæg et, at alt spildevand skal tilledes en hustank med et rumindhld på mindst 2"000 liter. Det eksisterende eülæg pfflder ikke dette ktav, men der er ikke på nuværende tidspunkt fra kmmunens side stillet krav m ændring af det bestående anlæg. Køber er bekendt med atejendmmen er beliggende i et mråde hv der skal ske frbedringer af afløbsfrhldene i Der vil på deüe tidspu:kt blive stille krav m frbedring af ejendmmens afløbssystem. Køber er iøvrigt gjrt bekendt med spildevandsplan fr fr Vejen Kmmune. Køber har fïiet udleveret kpi af det kmmr nale plysningsskema. s 12. Støtterdninger Hektarstøtte Sælger plyser at 3,3 ha af ejendmmens arealer er EU-tilskudsberettiget. Sælger er indfrstået med, at uanset lvændringel på mrådet verlrørende EU-tilskuddet, skal tilskuddet udbet les til den enhver tid værende ejer/bruger af det a eal der er: tiiskud,sberettiget på udbetalingstidspunktet. Tilskud fr 2004 tilfalder sælger. Fqt2Él G mu-natæxc

28 I $13. Medlemskaber Køber indtræder i sælgers rettigheder g frpligtelser verfr ejendmmens frsyningsselskaber $ 14. Mmsre guleringsfrpligtelse Sælger erklærer, at der ikke på den slgte ejendm er ngen reguleringsfrpligtelse fr investeringsgder, jfr. lvbkg. nr. 804 af 16. august 2000 rn merværdiafgift med ændringers ls. Landbrugslven Købe erklærer ved sin underskrift at kt nne pfftde alle landbrugslvens erhvervelsesbestemmelser g afgiver særskilt erklæring herm. eventuel refusinssald i sælgers favør udlignes. Indtil dette er sket, beva er sælgeren ejendms s 16. Omkstninger Omkstningeme ved tinglysning af skødet be-.ales af ksber g sælger med halvdelen til hver Køber betaler alene salær til egen ejendmsknsulent. Sælger betaler alene dkumentatinsmkst únger til tingbgs- g servitutudskrifter samt salær, udlæg g mkstninger til ejendmsmægler g eventuelle udgifter til egen advkat" Sælger ftigøt det slgte fr de pantehæftelser, sm ikke vertages af køber g betaler mkstningerne i frbindelse hermed. $ 1?. Betingelser Nærværende skøde er betinget af købesummen-s berigtigelse, jfr. frar samt betinget af at en

29 3 I 3 'é I 'E É 2 retten til det verdragne med de heraf følgende retsvirkninget, herunder med ret til i tilfælde af mislighldelse fra købers side under en umiddelbar fgedfnetning at tilbagetage ejendmmen g på grundlag heraf begære nærværende betingede skøde udslettet aftingbgen' 9 $ 18. Fuldmagt Endeligt skøde gives g tages, nål betingelserne herfr er tilstede. Pa te-me giver hemred fuldmagt til knsulenterne Knud lvfønsted eller Gj erlufhânsed" Jysk Landbrugsrådgivning, til på vre vegne, at påtegne g underskrive endeligt skøde. /a7i"+-,den 2'l * La / Sælger: Çn{t*r' Anna Wilhelmine Petersen Brørup, den 15. ktber 2004 Køber: Itft.1l r?//ir"-flt MartinHjrth Til vitterlighed m undersk iftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed f.s.v. angar sælger: Underskrift: ft- ^, Navn: Stilling: Bpæl: Undersk ift: ntu.ffiückc

30 Frannævntc ejendm matr.nr. 29 Bælte er pr. 0l vr rderet til: Kntantejendmsværdi.."...'.tr herafkntant gnrndværdi......jn. Ejendmnen udgør e'n landejendm- Marr. nr m0, ,- er i matriklc,n nt ret sm landbrug. Re& û Skødemdtagerhr afgivet behørig crklæring m pfyldelse af betingelserne i landbrug5lvens $ 12, s& 3, jvf. Lendbnrgsministeriets bekaegørelse nr. 435 af 9. jun Vejenkmmune, l9-1r-2004

31 I.a I 9 Ejerlav: Matr. nr.: 29 Beliggenhed: Hambrggårdvej Bætrke SE Anmelder: Jysk l^andbrugsrådgivning Landbvej Brørup Ttf J.nr.9582 /GVH EhIDELIGT SKØDE Da betingelserne i skødets $ l? nu er pffldte, gives der hermed køberen, Martin'Ifjrth' Asserhltv ej 8, 6622 Bække endeligt skøde på franstående landbrugsejendm. Brørup, den 22. nvember 2004 Fr parterne ifølge fuldmagt: Hansen Til vitterlighed m dateringens rigtighed, underskriftens ægthed g underskriverens myndighed NAvn: qltta V. I.IA.NSEFI Navn: Stilling: HA {NE NABE-NIELSEN As-sistgrt Bpæ1: Undersk ift: Êm6lG f4ttüjlæxc

32 .: Ë I.E I *** tt * :t * * * * * *f* *** * *** * *** ReÈten i Hlsued Tinglysnings af de I ingen Side: AkL.nr.: P 255 L2 É.E eåtegming på skøde. Vedrørende malr.îr. 29, Ejendmsejer: Martin Ifjrth Lyst første gang den: 23 -LL.24 under nr Senest ændret den 23-7'I under nr Skødet er endeligt Anm.: PanÈebrev NykrediÈ Dkk Retten i Hlstsed den 23.LI.2004 l_ ) Birgit Brink a Fn"?fiG rüljerx,e

33 -d à'd -1 Ejerlav: I'tatr. nn D.t'tc p.nt bw l n lkke vcrdngs ül.r. lld p.nt ellq 916 ül geeta ùd ft lndlvldul! tt tfelgnlng Afgift: DKK 29 Bække BY, Bække P ÅôÔ Akt: skab nf (Udfyldes af tinglysningskntret ) -- )- Gade 9 husnr: Hambrggårdvej 6 K edit hæfter fr disse plysnínger PåIydende nyt lån - F hldsmæssigt kurstab, nyt lån - Indfrielsessu n, indfnede lån - Ornkstninge. indfriede l/ln - Frhldsmæssige mkstnínger, nyt lån Afgiftspligtigt beløb DKK I.377DKK DKK 7.8Z4D[<K 5.579DKK 80(.665DKK Sagsnunner l (03) Side I af 9 Anmelder Navn: Adr. : Tlf.nr. : BGBank Vejen Nørregade Vejen Tft Ved be egningen er anvendt ku sværdi PANTEBREV / EeIIe Thra re Itebitrs navn 09 bpæi, Asserhltvej I 6622 Bække Martin Ejrth Asserl ltvej I 6622 Bække EEHFAËT le5 5j 111 J jltl!=!jrl47?5,lrl.lrlrl4 Tri 1ã"5t-t çt i erkender herved at skylde Kredit s navn s bpel' Realkredit Danmark ^/S - CVR nr' L74 KØbenÌ avn Lânets stórrelse r Rente- g betalingsvilkår: 30-årigt bligatinslån Serie 23D Realkredit Danmark A/S 930.OOO DKK 5,OO% årlig rente. Rente g afdrag andrager kvartårlig I,6134)( af hvedstlen. Eerudver betales bidrag O,57+8% p.a. beregnet af reatgæiden dg minimum 8OO DKK p. a. pr. f ån. Ydelsen frfalder 1. mar- fr periden 1. jan. 31. mar., 11. juni fr periden 1. apr. 30. juni, 1. sep. fr Periden 1. juti s p., Ø a 8, Bp-lraãtrdtlbg tkal medd016 ül ktcdltr' v3d E nkrt blt llng sf rmtef g atdne krn Lndltr ldalgl LtPlt ld t dl lt c ldr 8' ukt 9 e. =

34 > a 0psigelse: Den pantsatte ejendn: 0prykkende panteret efter: Sagsnunner: 22A Cr.-1 (03) Side 2 af dec. fr periden 1. kt dec. Der henvises iøvtigt til pantebrevets rrsærli.gre bestem nelserrt Der henviees til parrtebrevets rrsærlige bestemmelserilllatr. nn. 29 Ingen Respekterede De før den O lyste. servitutter r!.y. (Henvisning til tingbgen til str kkelig) S*lige bestenmelser: 1 2 Udlånsbetingelser. Debitr er underkastet kreditrs tii enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulatlv, der udleveres ved henvendelse til kreditr- De på tidspunl<tet fr lånetilbudets afgivelse gældende betingelser fr udbetalingen g fastsættelse af kursen er udleveret tii debi.tr. Lånets afvikling. Lånet afvlkles sm É nnuitetsl ån- Debi.tr er, indtil tånefrhldet er endeligt afviklet, pligtig at frrente g afdrage gæiden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kntante ydelser i verengbtemmelge med pantebrevet. Ydelsen erlægges knta rt med eidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, sm ikke er en Lørdeg, søndag ei- Ier helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, fãrfalder lånet til skadesløs betaling, ligesm der påløber mrarenter g gebyrer i her hld til de af kreditr til enhver tid fastsatte regler herm. ydelserne er fastsat således, at der i lånets IØbetid Pnås dækning fr rente g afdrag på de i anledning af lånet udstedte re alkreditbl igatiner. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreciitrs nærmere bestemmelse. Kreditr kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre sl-þt' relsen g/eller beregningsmåden fr bidraget i -verensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ fr grupper af Iån, herunder gså fr allerede udbetalte Iån, g lran endvidere i knlcrete til-

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 21.08.2014-1005583120 TINGLYSNINGSDATO: 21.08.2014 15:00:19 EJENDOM: Adresse: Lundgårdvej 2A 6600 Vejen Ll. Andst By, Andst 0005f Ll. Andst By, Andst

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 11.04.2016-1007205793 TINGLYSNINGSDATO: 11.04.2016 11:34:29 EJENDOM: Adresse: Midstrupvej 15 8620 Kjellerup Landsejerlav: Palstrup Hgd., Levring Matrikelnummer:

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

Ratebeløb NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN

Ratebeløb NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN .. *.*..,. AM c KØ1bem~avnsKmmune erservice pkrævning & ejen t Nyrpsga 11;1)9-tCIbenhavn V ~ Girkntnummer 0401749. PBS-kreditrnr. 00749508 - grp. 00188. PBS-kundenr.: Se indbetalingskrt. Mdtager 1015100004703

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Adresse: Dronningevænget 18 0008af Adresse: Kongevejen 41 0001al Adresse: Kongevejen 51 0016u Adresse: Kongevejen 65 0024a Adresse: Kongevejen 66 0008b

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere