Skøde 16/ Jeppe Jørgensen f Fjelsted d. 14/ Karen Jensdatter f. 26/ d. 29/8 1911

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911"

Transkript

1 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/ Jeppe Jørgensen f Fjelsted d. 14/ Karen Jensdatter f. 26/ d. 29/ Skøde 13/ Karen Jensdatter f. 26/ d. 29/ Skøde 13/ Jens Jørgen Jeppesen f.8/ Marie Kirstine Povlsen f.11/ Skøde 2/ Hans Peder Hansen f. 29/ d. 7/ Maren Johanne Jensen d. 12/ Skøde 29/ Ole Clausen Marie Clausen f. Rasmussen Skøde 16/ Rasmus Hansen Karen Kirstine Hansen Skøde 11/ Hans Peter Hansen f. 29/ d. 7/ Maren Johanne Jensen f. 5/ d. 12/ Skøde 6/ Rasmus Marius Hansen f. 12/ d. 4/ Marie Pouline Hansen f. Pedersen f. 27/ Skøde 3/ Marie Pouline Hansen f. 27/ Skøde 3/ Svend Aage Jensen f. 30/ Kirstine Jensen f. 19/ d. 14/9 2004

2 Skøde. Underskrevne Selvejergårdmand Lars Pedersen i Aalsbo gør hermed vitterlig at have uden foregående købekontrakt solgt og overdraget, ligesom jeg hermed sælger og overdrager afhænder til Insider Jeppe Jørgensen af Aalsbo en mig tilhørende jordlod som af køberen for længst er taget i besiddelse og som ifølge en i Indenrigsministeriets den 29 november forrige år approberet udskiftnings forretning i matriklen findes anført under matr. nr. 10b i Aalsbo by Rørup sogn Wends herred med hartkorn, ager og eng 1 skp. 2 fjk. ¼ alb. gammelskat 1 Rd. 13 s. Og da køberen bemeldte Jeppe Jørgensen kontant har betalt den betingede købesum, som var 400 Rd. skriver fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg ham hermed lovligt skøde på foranmeldte jordlod, da jeg hermed tilskøder den med alle de rettigheder og herligheder, såvelsom byrder og forpligtelser, hvormed jeg den ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergårde selv har ejet. Det bemærkes at køberen er forpligtet til inden forløbet af 2 år fra udstyknings approbationen at have lodden, der er begrænset af præstevejen, Brøndsætter Hendriksens jorde og et forbiløbende brakløb forsynet med fornødne hegninger og at han foruden selve hegnsbyrden mellem præstevejen, tager halvhegn mod mine tilgrænsende jorder. Således meddeles dette skøde til bekræftelse under mit navn i undertegnede vidners nærværelse Aalsbo i Rørup sogn d. 28 januar 1857 Lars Pedersen Til vitterlighed Marie Nielsen Rasmus Jeppesen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 29 november 1856 vides fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at erindrer. Fyns Stiftamtshus d. 14 februar 1857 Fischer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 16 maj 1857 og protokolleret i pantebog nr. 3 fol 96 At der i anledningen af den i forelagte skøde af dags dato ommeldte jordhandel mellem undertegnede ikke har været oprettet nogen skriftlig købekontrakt bevidnes. Aalsbo den 26 januar 1857 Sælger : Lars Pedersen Køber : Jeppe Jørgensen

3 Stempel 30 øre Udskrift Af Wedellsborg Birks Skifteprotokol. År 1891 den 14 december anmeldte Gårdaftægtsmand Hans Larsen af Aalsbo, at Husmand på Aalsbo mark Jeppe Jørgensen, er død i dag, 66 år gl., efterladende af livsarvinger to i ægteskab med Enken Karen født Jensen, avlede myndige børn, nemlig : 1. Maler Jens Jørgen Jeppesen, Aalsbo mark og 2. Købmand Peder Jeppesen i Middelfart der ville tillade deres moder at hensidde i uskiftet bo. Langkilde. År 1892 den 15 marts fremlagdes til protokollen en erklæring fra de to myndige livsarvinger efter den under 14 december f. a. afdøde Husmand Jeppe Jørgensen af Aalsbo mark, hvorved de meddeler hans Enke, deres moder, Karen, født Jensen, tilladelse til at hensidde i uskiftet bo Langkilde. Udskriftens rigtighed bekræftes. Wedellsborg birk, den 22 april 1911 J. Jørgensen Nærværende skifteudskrift begæres herved tinglæst som adkomst for Husmand Jeppe Jørgensens Enke, Karen, født Jensen, på ejendommen matr. nr. 10 b af Aalsbo by Rørup sogn, af hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. Sidste købesum var 800 kr. Retsanmærkning frafaldes. Ulvsrod Ejby den 22 april 1911 For vedkommende J. Jørgensen Læst inden Wedellsborg Birks ord. Ret, den 13 maj 1911 og indført i pantebog nr. 26 fol 99 Esmann / J. Jørgensen

4 Stempel 22 kr. Skøde. Underskrevne Karen Jørgensen, f. Jensdatter, af Aalsbo, der hensidder i uskiftet bo efter min afdøde mand, Husejer og Murer Jeppe Jørgensen af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved til min søn, Maler Jens Jørgen Jeppesen af Aalsbo, den mig tilhørende ejendom i Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 10 b for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel. Som vederlag for overdragelsen forpligter køberen sig til at overtage til forrentning fra 11 decbr. Termin s. a. At regne den på ejendommen i 1ste prioritet indestående gæld til Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift, stor oprindelig 1400 kr. men nu nedbragt til 780 kr. 46 øre, uden at den skete autorisation dog fremgård af pantebogen, endvidere forpligter sig til at forsørge sælgerinden, så længe hun lever og til at sørge for og bekoste hendes begravelse, når hun er afgået ved døden. Såfremt Sælgerinden skulle blive misfornøjet med sit ophold hos køberen, er hun berettiget til at forlange sig udbetalt årlig i stedet for den betingede forsørgelse 200 kr. skriver to hundrede kroner, der betales med halvdelen i hver 11. juni og hver 11 decbr. Termin, første gang i den første efter fraflytningen kommende termin. Og da nu køberen ved sin underskrift herpå forpligter sig til at overtage den forannævnte pantegæld, forpligter sig til at yde den foran betingede forsørgelse samt til at svare alle af ejendommen gående skatter og afgifter, skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at ejendommen er bebyrdet med en hegnsservitut. For stempel og gebyrberegningens skyld bemærkes, at ejendommens værdi i handel og vandel kan ansættes til 3300 kr. Aftægtens årlige værdi ansættes til 200 kr., den5 gange taget er 1000 kr. begravelsen antages at ville koste 150 kr.. I alt 1150 kr. Jeg Jens Jørgen Jeppesen modtager foranstående skøde og forpligter mig til at opfylde vilkårene for handelen. Skødet bedes tillige læst som aftægtskontrakt og giver Jens Jørgen Jeppesen herved sin moder oprykkende prioritet i ejendommen, næst efter den ejendommen fortiden hvilende gæld og den fornævnte servitut. Aalsbo, den 3 april 1911 Jens Jørgen Jeppesen Karen Jørgensen født Jensdatter m. f. p. Til vitterlighed også om iagttagelse af D. L J. Jørgensen Kr. Nielsen På ejendommen hviler ingen skatterestance til Amtstuen. Vurderingssum kr. Assens, den 6 april 1911 Hvid Læst inden Wedellsborg Birks ord. Ret den 13/ og indført I pantebog nr. 26 fol 99 Esmann J. Jørgensen

5 Stempel 85 kr. 60 øre. Købekontrakt. Underskrevne Maler Jens Jørgen Jeppesen af Aalsbo erkender herved at have solgt og forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til Arbejdsmand Hans Peder Hansen sammesteds den mig tilhørende ejendom i Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 10 b for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. Med de på ejendommen værende bygninger med mur, jord og nagelfast tilbehør, derunder 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 indmuret kedel. Med I handelen følger 1 hest, 1 ko, 1 ged, halvdelen af hønsene ca. 30 stk. 3 vogne, 4 harver, 1 tromle, halvpart i en håndtærskemaskine, 1 rensemaskine, 1 decimalvægt, 1 skærekiste, halvpart i en roefrømaskine og 1 seletøj. Handelen er i øvrigt sket på følgende nærmere vilkår : 1. Overdragelsen sker med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at der påhviler ejendommen hegnsservitut. 2. Overdragelsen finder sted den 1 august 1923, og køberen svarer fra den og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. Sælgeren forbeholder sig ret til at benytte malerværkstedet indtil den 15 september d. a. 3. Ejendommen og det overdragne løsøre står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til bygningernes og løsørets brandforsikringssummer i ildebrandstilfælde og til mulige andre forsikringssummer. 4. Køberen indtræder i sælgerens forhold over for Gelsted Andelsmejeri og hver af parterne hæver mælkepengene for og overskudet af den af hver især leverede mælk. 5. Købesummen er bestemt til kr. skriver elleve tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges således : a. Køberen overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 1 august 1923 at regne eller indfrielse den i ejendommen indestående gæld til Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift oprindeligt stor 3500 kr. med solidarisk og andre statutmæssige forpligtelser i forhold til denne sum derunder højere årlig ydelse end 4%, nu uden at det ses i pantebøgerne nedbragt til 3400 kr. b. Køberen har betalt c. Restkøbesummen betales senest den 7 september 1923 uden renter til forfaldstid I alt kr. 6. Når købesummen er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, er køberen berettiget til at erholde skøde på ejendommen fri for andre behæftelser end heri nævnt. 7. Af de med nærværende handel forbundne omkostninger betaler sælgeren et beløb af 50 kr. medens køberen betaler de øvrige med handelen og prioritetsgældens overtagelse forbundne udgifter.

6 8. Af hensyn til det stemplede papir erklærer vi på tro og love, at den faste ejendom i handel og vandel har en værdi af 8500 kr. og det medfulgte løsøre af 3000 kr. 9. Denne kontrakt skal fra begge sider skadesløst opfyldes og vi er begge i søgsmålstilfælde underkastet den hurtige retsforfølgning efter retsplejelovens kap. 41. Jeg Arbejdsmand Hans Peder Hansen af Aalsbo indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse i Odense, den 13 juli 1923 Som køber : Som sælger. Hans Peder Hansen Jens Jørgen Jeppesen Til vitterlighed : Markus Nielsen V. Christiansen Skøde. Da køberen Arbejdsmand Hans Peder Hansen nu har berigtiget købesummen kr. dels ved overtagelse af den i købekontrakten nævnte gæld stor til rest 3400 kr. og dels ved kontant betaling af 8100 kr., overtaget ejendommen og i øvrigt opfyldt eller forpligtet sig til at opfylde vilkårene for handelen, skøder og endelig overdrager jeg herved til ham den ved kontrakten solgte ejendom matr. nr. 10 b af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 skp, 1 fdk. 2 ¼ alb. og skal denne ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet den og under hjemmelsansvar for mig efter loven, herom henvises til købekontraktens post 1. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse i Odense, den 25 september Jens Jørgen Jeppesen. Til vitterlighed : J. Jørgensen V. Christensen På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldsvurdering : 6000 kr. Assens Amtstue, den 26 september 1923 A. Jensen. Læst o. s. v. den 2/ nr. 33 fol samt indført i realregistret for Rørup fol. 15 Anm.: Den solgte ejendom er præjudicerende behæftet med yderligere 3000 kr. private midler iflg. skadesløsbrev. Foranstående retsanmærkning annulleres K. Stephensen / Karl Andersen.

7 Stempel 90 kr. 60 øre. Købekontrakt. Underskrevne Husejer Hans Peder Hansen af Aalsbo mark erkender herved at have solgt og forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til Landmand Ole Clausen af Ejby den mig tilhørende ejendom i Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 10 b for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur jord og sømfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde. Med i handelen følger 1 hest, 1 sele, 3 vogne, 4 harver, 1 tromle, 1 rensemaskine, 1 skærekiste, halvpart i en tærskemaskine og en roesåmaskine, samt al tilstedeværende avl, afgrøde og gødning. Handelen er sket på følgende nærmere vilkår : 1. Overdragelsen sker med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at ejendommen er tiendepligtig og bebyrdet med hegnsservitut. 2. Overtagelsen finder sted straks, og køberen betaler 1 juli og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. 3. Ejendommen står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til bygningernes og det overdragne løsøres brandforsikringssummer i ildsvådestilfælde og eventuelt til andre forsikringssummer. 4. Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Gelsted Mejeri og hver af parterne hæver mælkepengene for og overskudet af den af hver især leverede mælk. 5. Købesummen er bestemt til kr. skriver tolv tusinde kroner, der berigtiges således : a. Køberen overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 11te juni d. a. at regne den i ejendommen på 1 prioritet indestående gæld til Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift, stor oprindelig med solidarisk og andre statutmæssige forpligtelser i forhold til denne beløb, medens de indbetalte bidrag til reservefonden kommer køberen til gode, herved berigtiges kr. b. Køberen betaler kontant og skadesløst den 19 juli d. a men uden tillæg af renter. c. For restkøbesummen I alt kr. Udsteder køberen til sælgeren en panteobligation som i næste post bestemt, den 19 juli d. a. Den overtagne gæld forrentes med mere end 4% p. a. 6. Obligationen som køberen skal udstede til sælgeren affattes som obligationer for umyndiges midler. Kapitalen forrentes med 4½% p. a. fra dato og sikres ved panteret i ejendommen med oprykkende prioritet efter den under 5 a nævnte Kreditforeningsgæld. I december termin d. a. betales et afdrag stor 50 kr., i 11te juni n. a. et afdrag stort 50 kr. derefter afdrages gælden med 75 kr. i hver kommende termin. Ved hvert ejerskifte afdrages ekstraordinært på gælden 1000 kr. Når debitor holder sig obligationens bestemmelser efterrettelig, henstår kapitalen i øvrigt uopsigelig fra ejer til ejer indtil 11 juni 1939, til hvilken tid den kan opsiges til udbetaling med et halvt års forudgående varsel. Når købesummen er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelser er køberen berettiget til at erholde skøde på ejendommen, fri for andre behæftelser end heri nævnt. 7. Af hensyn til det stemplede papir erklærer vi på tro og love, at den faste ejendom i handel og vandel har en værdi af kr. og det medfulgte løsøre kr.

8 8. De med nærværende kontrakt og skødet forbundne omkostninger betales af parterne hver med halvdelen. 9. Denne kontrakt skal fra begge sider skadesløst opfyldes og vi er begge i søgsmålstilfælde underkastede retsplejelovens kap. 41 Jeg Ole Clausen indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse i Gelsted, den 14 juni 1924 Som køber : Som sælger : Ole Clausen Hans Peder Hansen. Til vitterlighed : J. Jørgensen Valdemar Andersen. Ejendomsskyldsvurdering : kr. Assens Amtstue, den 18/ Lauritzen. Fm. R. Skøde. Underskrevne Husejer Hans Peder Hansen af Aalsbo mark skøder og endelig overdrager herved til Landmand Ole Clausen nu ligeledes af Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 10 b for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. og da køberen har berigtiget købesummen kr. overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, overtaget ejendommen og i øvrigt opfyldt eller forpligtet sig til at opfylde vilkårene for handelen, skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet den og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorom henvises til købekontraktens post 1. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse i Gelsted, den 16 juli 1924 Hans Peder Hansen. Til vitterlighed : Chr. Rasmussen, V. Christensen Gartner, Gelsted Tårup. Fuldmægtig, Odense. På ejendommen hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Assens, den 27/ Lauritzen. Læst o. s. v. den 29/ nr. 34 fol 96 samt indført i realregistret for Rørup fol 15. K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

9 Matr. nr. 10 b Aalsbo by, Rørup sogn. Stempel 75 kr. 60 øre. Købers bopæl : Langesø Anmelderens navn og bopæl : N. J. Jensen Sagfører, Aalsbo Skøde Underskrevne Husejer Ole Clausen af Aalsbo, skøder overdrager og endelig afhænder herved til medunderskrevne Landmand Rasmus Hansen af Langesø den mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom skyldsat under matr. nr. 10 b af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 skp 1 fdk. 2 ¼ alb. Under overdragelsen er indbefattet ejendommen rette til og underliggende med derpå værende bygninger og disses grund mur og nagelfaste tilbehør, hvorunder 2 kakkelovne, komfur og indmuret gryde, den på ejendommen værende avl, afgrøde og gødning samt besætningen bestående af 2 køer 1 kalv, 1 so, 25 høns, deraf 2 høns med kyllinger. Endvidere medfølger 1 vogn, 1 plov, 2 harver, 1 rensemaskine, 1 transportspand, 1 si, 1 malkespand, 1 hjulbør, 1 greb, 1 roegreb, 1 skovl, 1 spade, 1 kost, 1 skuffe, 2 tønder, 1 drikkekar samt halvpart i tærskemaskine og roesåmaskine. Endelig medfølger tørvene på mosen. Handelen er i øvrigt indgået på følgende Vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 132. d. m. men det solgte står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorved bemærkes, at han i ildsvådestilfælde oppebærer assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Køberen svarer alle af ejendommen gående skatter og afgifter fra den 11 d. m. og indtræder i sælgerens rettigheder og pligter overfor Gelsted Mejeri, ligesom han oppebærer mælkepenge og andel i mejerioverskud fra 11. d. m. 2. Købesummen er fastsat til kr. ti tusinde fem hundrede kroner, der er afgjort på følgende måde : a. Køberen indfrier eller overtager og forrenter fra 11. ds. den i ejendommen indestående prioritet til Kreditforeningen af Grundejer i Fyens Stift stor oprindelig 3500 kr. hvilken gæld der efter pantebogen udgør kr ,07, er forbunden med statutmæssige og solidariske ydelser og forpligtelser samt forhøjet rentesvarelse. De på gælden skete afdrag og andelen i reserve og administrationsfonden tilkommer køberen uden vederlag. b. Køberen indfrier eller overtager og forrenter fra 11. ds. den i ejendommen indestående prioritet til H. P. Hansen, Trollemoseled, stor til rest 4200 kr. c. Restkøbesummen 2800 kr. har køberen samtidig hermed betalt kontant 3. De med nærværende skødes udstedelse, stempling og tinglæsning forbundne omkostninger betales af køber og sælger med halvdelen hver, medens køberen alene betaler omkostningerne ved overtagelsen af gælden. 4. Af hensyn til stempelpligten ansætter vi herved på tro og love værdien af den faste ejendom til 7500 kr. og værdien af det medfølgende løsøre til 3000 kr

10 Da køberen som nævnt har fyldestgjort mig for købesummen, skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham som fri og fuldkommen ejendom med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet den, i hvilken henseende bemærkes, at der påhviler ejendommen helhegnspligt. I egenskab af sælgerens ægtefælle tiltræder medunderskrevne Marie Clausen, f. Rasmussen, herved nærværende skøde. p. t. Aarup, den 10 juni Som sælger : Som køber : Ole Clausen Rasmus Hansen Som sælgers ægtefælle : Som købers ægtefælle : Marie Clausen Karen Kirstine Hansen. Til vitterlighed om dateringens rigtighed underskrifternes ægthed og underskrivernes myndighed : Valdemar Andersen Ejendomsmægler Grønnemose pr. Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. torsdag den 16 juni 1927 K. Stephensen Matr. nr. 10 b Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Billesbølle Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup. Stempel 75 kr. 60 øre. Endelig Skøde Underskrevne husejer Rasmus Hansen af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til Landmand Hans Peter Hansen af Billesbølle den mig tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 10 b af Aalsbo by, Rørup sogn for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. med de derpå værende bygninger og disses mur søm og nagelfaste tilbehør, derunder 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 indmuret gryde. Endvidere medfølger besætning, bestående af 2 køer 1 kalv og 20 høns, halvpart i en tærskemaskine, halvpart i en roesåmaskine, en rensemaskine, 1 hjulbør, 2 harver, en vogn, 1 kar, 1 roegreb, 1 skovl, 1 kost, 1 transportspand, 1 malkespand og 1 si samt al på ejendommen værende avl, fourage og gødning. Handelen er indgået på følgende vilkår : 1. Det solgte overtages af køberen den 11. ds. men det står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, således at han navnlig i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve assurancesummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2.

11 Samtlige af ejendommen fra og med den 11. ds. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Købesummen er aftalt til kroner, skriver ti tusinde fem hundrede kroner, der er berigtiget ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 11. ds. at regne forrente den ejendommen påhvilende gæld til Kreditforeningen af Grundejere i Fyens stift, oprindelig stor kr. 3500,00 til 4½ % p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, således at de på gælden betalte afdrag og de dertil hørende andele i foreningens forskellige fonds uden vederlag kommer køberen til gode, b. Ligeledes ved sin underskrift herpå forpligter sig til at kvittere sin i ejendommen indestående Panteobligation, oprindelig stor 4200 kr., hvor på nu skyldes til rest kr. 3975,00 c. Samtidig hermed har betalt kontant kr. 3025,00 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering i alt kr ,00 4. Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter overfor Gelsted Mejeri for så vidt angår ejendommen, og han hæver mælkepenge og overskud fra og med den 11. ds. at regne. 5. Omkostningerne ved nærværende skødes udfærdigelse, stempling og tinglysning betales af parterne med halvdelen hver, hvorimod køberen alene betaler omkostningerne ved kreditforeningsgældens overtagelse Og da køberen dels har betalt den kontante del af købesummen og dels har lovet at overtage Kreditforeningsgælden og kvittere sin panteobligation så skal den solgte ejendom med det nævnte tilbehør herefter tilhøre ham som hans rette og fuldstændige ejendom, fri for anden gæld end her nævnt og i øvrigt med de samme almindelige rettigheder og pligter, hvormed det solgte hidtil har været ejet, og hvorved bemærkes, at der påhviler ejendommen helhegnsforpligtelse mod Præstevejen. Medunderskrevne Karen Kirstine, født Jørgensen tiltræder som sælgerens ægtefælle, idet jeg meddeler samtykke til den skete overdragelse. Af hensyn til stemplingen ansætte vi på tro og love værdien af den faste ejendom i handel og vandel til 7500 kroner og værdien af det medfulgte løsøre til 3000 kroner. p. t. Aarup, den 7 februar Som sælger : Som køber : Rasmus Hansen Hans P. Hansen Som sælger ægtefælle : Karen Kirstine Hansen. Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes fuldmyndighed bevidnes : C. Andersen, Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. mandag den 11 febr K. Stephensen

12 Granly 1951 Matr. nr. 10 b og 10 c Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Aalsbo pr. Gelsted Anmelder : Sagfører C. Andersen, Aarup. Stempel 130 kr. 00 øre. Endelig Skøde Underskrevne Husejer Hans Peter Hansen, Aalsbo pr. Gelsted, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til min søn, Gartner Rasmus Marius Hansen, Aalsbo pr. Gelsted den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 10 b og 10 c Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art og alle træer, buske og beplantninger. Det

13 solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham bekendt, idet sælgeren erklærer, at der, så vidt ham bekendt, ikke findes flyvehavre på ejendommen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen har allerede fundet sted og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 1 januar 1963 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Sælgeren oplyser, at den overdragne ejendom pr. 1/ er ansat til ejendomsværdi ,- kr. heraf grundværdi 4.500,- kr., at der ikke for tiden påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld, og at ejendommens areal ifølge Amtstuens oplysning andrager 2 ha m2. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr., skriver toti seks tusinde kroner, der er berigtiget ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 11 december 1963 at regne forrente den ejendommen påhvilende gæld til Fyens Kreditforening, oprindelig stor 3.500,- kr., uaflyst pr. 11/ nedbragt til kr ,00 til 4½ % p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. b. Samtidig hermed har udstedt pantebrev til sælgeren for resten ,00 af indhold som aftalt. I alt købesum kr ,00 4. Udenfor købesummen forpligter køberen ved sin underskrift herpå sig til at yde sælgeren så længe han lever som aftægt fuldt ophold og underhold i den overdragne ejendom. Der overlades sælgeren, til hans udelukkende brug, et værelse i ejendommens stuehus, og køberen er forpligtet, til at sørge for og bekoste lys og varme i og ren og vedligeholdelse af dette værelse. Køberen er forpligtet til at yde sælgeren god og rimelig kost, af samme slags som køberen og familie nyder og han er berettiget til at indtage sine måltider ved køberens bord sammen med denne og familie eller forlange maden serveret i sin stue. Køberen er forpligtet til at sørge for ren og vedligeholdelse af sælgerens gang og sengetøj. Køberen er i det hele forpligtet til at yde sælgeren god og omhyggelig pleje og pasning, navnlig i sygdoms og svagelighedstilfælde og til at hente læge og medicin til ham når han kræver det eller hans helbredstilstand gør det fornødent, men udgifterne hertil er køberen uvedkommende. Sælgeren skal i det hele betragtes som medlem af købers familie og har som sådant navnlig også ret til frit at færdes overalt på den overdragne ejendom både inde og ude. Af hensyn til nærværende bestemmelse bliver nærværende skøde tillige at tinglyse som pantstiftende i den overdragne ejendom, med prioritet næst fornævnte gæld til Fyens Kreditforening, og idet der med hensyn til ejendommen nu påhvilende servitutter og lignende byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Som delvist vederlag for kost og ophold betaler sælgeren til køberen kontant den 1. i hver måned 200,- kr., første gang den 1 marts Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvormed navnlig bemærkes, at ejendommen er noteret som landbrugsejendom og ifølge

14 tingbogen bebyrdet med dokument angående helhegn mod Præstevejen, lyst 16/ og dokument angående bygningsafstand fra landevej lyst 30/ Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 6. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse, ved pantebrev til sælgeren og ved prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene Medunderskrevne, Rasmus Marius Hansen, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig, idet jeg begærer skødet tinglyst tillige som pantstiftende af hensyn til min faders aftægtsrettigheder, og idet jeg af hensyn til bestemmelserne i lov nr. 259 af 31/ på tro og love erklærer, at jeg er myndig, og at jeg og mine i loven nævnte pårørende, hverken direkte eller som medejer af nogen et selskab, en forening, eller en anden institution tilhørende ejendom eller dele af sådan, ved tinglysningen af nærværende skøde vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme. Ligeledes underskrevne, købers hustru, samtykker i den foran skete pantsætning. Sælgeren erklærer på tro og love, at han som enkemand er ugift. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansættes værdien af sælgers rettigheder, efter fradrag af den betaling han skal yde herfor, til ikke at overstige 600,- kr. årlig eller i alt, da sælgeren er fyldt 85 år kr ,00. Aalsbo, den 9/ Rasmus Marius Hansen Hans Peter Hansen. Marie Hansen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 6 marts 1963 Erik Hansen Aflyst aftægt 21/10 65 Matr. nr. 10 b Aalsbo by, Købers bopæl : Rørup sogn. Anmelder : Advokat A. Helner 5560 Aarup. Skifteretsattest Det attesteres, at boet efter Gartner Rasmus Marius Hansen Gelstedvej 60, Gelsted, Død den 4 okt er overtaget til privat skifte af nednævnte arving Marie Pouline Hansen, f. Pedersen, Gelstedvej 60, Gelsted.

15 Skifteretten i Assens, den 15 november Vagn Olsen Nærværende udskrift af Assens skiftebog begæres herved tinglyst på ejendommen matr. nr. 10 b Aalsbo by, Rørup sogn, af areal ha., som adkomst for Enken Marie Pouline Hansen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende hæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Aarup, den 31 januar A. Helner. Indført i dagbogen for retten i Assens den 3 feb Olav Hansen

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere