Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring af skade 2.4 Anmeldelse til politi 2.5 Dokumentation 2.6 Skade dækket af anden forsikring 3 Selvrisiko 4 Moms m.v. 5 Skader der aldrig dækkes 6 Voldgift 7 Sådan betales forsikringen 8 Indeksregulering 9 Besigtigelse 10 Ejerskifte, risikoændring m.v. 11 Opsigelse og ændring af forsikringen

2 1 LOVGIVNING M.V. Gældende er dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed samt Lov om forsikringsaftaler. Disse love danner grundlag for forsikringsaftalen og regulerer forholdet mellem sikrede og selskabet. 2 VED SKADETILFÆLDE 2.1 Anmeldelse af skade Anmeld skaden til selskabet hurtigst muligt, således at selskabet hurtigt kan bistå med råd og vejledning. Du hjælper dig selv og selskabet, hvis du i anmeldelsen giver så mange oplysninger som muligt. Oplys derfor hvad der er sket, og de nærmere omstændigheder omkring hvordan skaden skete. 2.2 Afværgelse af skade Når der er sket skade er det sikredes pligt at forsøge at afværge og begrænse skaden. Selskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. Du er forpligtet til at afværge og begrænse skaden mest muligt. Undladelse af dette kan få betydning for opgørelse af erstatningen, og du kan risikere at miste retten til erstatning helt eller delvist. 2.3 Udbedring af skade Hvis du vil udbedre skaden, nedrive eller fjerne det beskadigede, skal du aftale det med selskabet. Er aftale ikke indgået med selskabet kan du miste retten til erstatning helt eller delvist. 2.4 Anmeldelse til politi Tyveri, røveri, overfald og ran skal hurtigst muligt anmeldes til politiet. Kvittering for anmeldelsen indsendes til selskabet. 2.5 Dokumentation For at få erstatning for løsøre må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespris er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen i det omfang du er i besiddelse heraf indsender original kvittering/regning for købet, garantibevis eller købekontrakt. Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, kan selskabet afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. 2.6 Skade dækket af anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, skal selskabet hurtigst muligt have oplysning herom. Har andet selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. Ved ansvarsforsikring gælder, at hvis det i en anden forsikringsaftale som dækker samme interesse er fastsat, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 3 SELVRISIKO 3.1 Gælder der en selvrisiko på forsikringen, betaler sikrede, efter at erstatningsberegningen har fundet sted, den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. 3.2 Selskabet lægger ikke selvrisiko ud.

3 3.3 Sikrede behandler selv alle krav inkl. omkostninger m.v., der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 3.4 Hvis sikredes forsikringer i selskabet rammes af samme forsikringsbegivenhed kan den samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb, som er gældende for forsikringerne. 4 MOMS M.V. 4.1 I erstatningen medregnes ikke moms og andre afgifter, som sikrede på skadetidspunktet kan modregne i sit regnskab med SKAT. 4.2 Selskabet lægger ikke moms ud. 5 SKADER, DER ALDRIG DÆKKES 5.1 For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade eller udbredelse af skade, der er en direkte eller indirekte følge af eller står i forbindelse med: 1. Jordskælv eller andre naturkatastrofer. 2. Krig, krigslignende handlinger, terrorhandlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 3. Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion), og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. 4. Datamisbrug. Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes edb-datamisbrug af enhver art, herunder programmeringsmanipulation, angreb af edb-virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til edb-anlæg. 5. Datoforekomsters påvirkning. Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes dataforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf. Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindskifte eller et hvilket som helst andet tidspunkt. Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf. Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder men ikke begrænset til edb-hardware, edb-software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips). Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter. 6 VOLDGIFT 6.1 Såfremt der opstår uenighed om erstatningens størrelse, og sagen ikke kan afgøres af ankenævn, kan sikrede eller selskabet forlange sagen opgjort af upartiske vurderingsmænd. 6.2 Forløbet i forretningsgangen er følgende: 1. Indenfor en frist på 14 dage vælger sikrede og selskabet hver sin vurderingsmand.

4 2. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer en afgørelse. 3. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. 4. Vurderingsmændene udarbejder en opgørelse i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne og policens bestemmelser, samt afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af erstatningen. 5. Hver af parterne betaler sin egen valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand fordeles lige mellem parterne. 7 SÅDAN BETALES FORSIKRINGEN 7.1 Præmien fastsættes efter selskabets gældende tarif. 7.2 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. 7.3 Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres adressen, skal selskabet underrettes hurtigst muligt. 7.4 Sammen med præmien opkræves stempelafgift og andre afgifter til staten i henhold til gældende lov. 7.5 Selskabet kan i øvrigt opkræve ekspeditionsgebyrer i forbindelse med præmieopkrævningen samt gebyrer for at udskrive dokumenter, policer m.v. 7.6 Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 21 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er betalt ved udløbet af den tidsfrist, der er anført i påmindelsen. 7.7 Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykkergebyr. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. 7.8 Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger. 8 INDEKSREGULERING Præmie, selvrisiko beløb og forsikringssummer er indeksregulerede med mindre, at andet fremgår af betingelser. Regulering sker fra årets første forfald. Præmien kan være indeksreguleret uden at forsikringssummen indeksreguleres. 9 BESIGTIGELSE Selskabet har ret til at besigtige forsikringssteder, der er nævnt i policen, for at vurdere risikoforholdene. 10 EJERSKIFTE, RISIKOÆNDRING M.V. Af hensyn til præmieberegningen samt de betingelser, der gælder for forsikringen, skal selskabet altid underrettes hvis: 1. der sker ejerskifte, idet forsikringen ophører ved ejerskifte. Den nye ejer er omfattet af bygningsforsikringen, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst 4 uger.

5 Brandforsikringen for bygninger fortsætter dog, indtil det efter reglerne for opsigelse af forsikringen dokumenteres, at selskabet ikke længere hæfter overfor panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. 2. det forsikrede flyttes til et andet sted, end det der er nævnt i policen. 3. der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges f.eks. ændring af: bygningernes størrelse, anvendelse og indretning - herunder brandsektionering. virksomhedens produktion eller oplagring. benyttede energikilder. momsregistrering. bygningernes tag fra fast tag til stråtag (blødt tag). opvarmningskilde til f.eks. halmfyr, kornfyr m.v. 4. der tegnes forsikring andetsteds. 5. Antallet af virksomhedens ansatte ændres. Hvis selskabet ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 11 OPSIGELSE OG ÆNDRING AF FORSIKRINGEN 11.1 Opsigelse 1. Forsikringen gælder i aftaleperioden, der fremgår af policen, og kan af sikrede eller selskabet opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til policens hovedforfald. 2. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan sikrede dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved aftaleperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den af selskabet enten for en ny flerårig periode med rabat eller en 1-årig periode uden rabat. Forsikringen kan dog kun fornys for en ny flerårig periode, hvis selskabet har givet meddelelse om fornyelsen tidligst 3 måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. Hvis selskabet ikke giver denne meddelelse, bliver forsikringen fornyet for et år ad gangen og rabatten for flerårig tegningsperiode bortfalder. 3. For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med 14 dages varsel til sikrede samt tinglyste rettighedshavere Opsigelse og ændring efter skade 1. Fra den dag selskabet har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 14 dage efter, at selskabet har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både sikrede og selskabet opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen, kan selskabet, med mindst 14 dages varsel, gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede betingelser, f.eks. begrænsninger i forsikringens dækningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien. 3. Sikrede kan vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt hvor ændringen træder i kraft. Opsigelsen skal skriftligt fremsendes til selskabet inden 14 dage efter, at ændringen er trådt i kraft. 4. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler, se punkt 11.3.

6 11.3 Opsigelse af bygningsbrandforsikring Selskabets accept af opsigelse af brandforsikringen for bygning kræver, at de tinglyste rettighedshavere giver deres samtykke. Der kræves ikke samtykke fra rettighedshavere, hvis ejendommen uden forringelse af rettighedshaveres retsstilling forsikres i et selskab, der har koncession til brandforsikring af bygninger Ændring af forsikringsbetingelse og præmier 1. Selskabet kan ændre forsikringsbetingelser og præmie med virkning fra enhver præmieforfaldsdag. Ændringen kan ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Hvis selskabet har ændret forsikringsbetingelser eller præmie, har sikrede ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdatoen. Det er en betingelse, at forsikringstager skriftligt opsiger forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler, se punkt Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og sikredes ret til at lade forsikringen udgå, gælder ikke, når der alene er tale om indeksregulering af præmien eller lovmæssige bestemmelser.

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere