Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011"

Transkript

1 Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011

2 Indhold Forord side 3 1. Fremtidens udfordringer side 4 2. Vores overordnede ambitioner.. side 5 Udviklingsområder: 3. Kulturmuligheder for og med alle..side 7 4. Samarbejde og partnerskaber. side 8 5. Livsfaser og kultur- og fritidslivet. side 9 6. Kompetencegivende miljøer. side 10 2

3 Forord Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, spændt følger handlingen i en film, provokeres af et kunstværk, bevæger os i naturen eller fordyber os i en bog. Og vi mærker det, når vi er sammen med familie, kammerater og venner i den lokale forening. Med det for øje tager kultur- og fritidspolitikken afsæt i byrådets vision, og sætter fokus på det, vi vil. Af visionen fremgår det ( ) at vi vil arbejde for en kommune, hvor der er engagement og lyst til at bidrage, hvor vi understøtter en borgerkultur med plads til den enkelte og helheden, og hvor nytænkning og iværksætteri trives. Kultur- og fritidslivet er om noget det område, hvor vi har de bedste forudsætninger for at indfri disse målsætninger. Et særligt kendetegn ved kultur- og fritidslivet er nemlig, at det opstår på baggrund af lyst, engagement og frivillighed. Kultur- og fritidslivet er med andre ord summen af det, du og jeg, din nabo og alle andre gør den til. byrådet har prioriteret at arbejde med på kultur- og fritidsområdet. I den sammenhæng skal kultur- og fritidspolitikken først og fremmest ses som en invitation fra byrådet til alle interessenter i og udenfor - Holbæk Kommune. En invitation til, at vi i fællesskab omsætter politikken til handling ved at videreudvikle kultur- og fritidslivet i de enkelte lokalsamfund og i kommunen som helhed. Endelig en stor tak til alle, der har bidraget til formuleringen af denne politik. Det har været glædeligt at opleve, hvordan borgere, organisationer, erhvervsliv og kommunale medarbejdere med stort engagement har brugt tid på at dele ud af deres erfaringer, viden og ideer. Dette i forbindelse med temadage, på workshops, og ved at deltage i arbejdsgrupper. På vegne af byrådet I forvejen er vi her i kommunen beriget med et varieret kultur- og fritidsliv. Specielt fordi engagerede borgere og dygtige fagfolk har skabt interessante, vedkommende og gode kultur- og fritidsaktiviteter. Med kultur- og fritidspolitikken udpeger byrådet en retning for den udvikling, vi ønsker at understøtte. Politikken er derfor ikke udtømmende, men indeholder de væsentligste udviklingsområder, som Emrah Tuncer Formand for Udvalget for kultur og fritid Holbæk Kommune, februar

4 1. Fremtidens udfordringer Kultur- og fritidslivet udspiller sig i en foranderlig verden. Samfundsudviklingen har betydet, at borgere har anderledes krav og forventninger til kultur- og fritidslivet end for bare år siden. Selvorganiserede fritidsaktiviteter Den travle børnefamilie efterspørger øget fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud. En ny generation af unge er mindre trofaste overfor de traditionelle fællesskaber og foreninger, og tiltrækkes mere af aktiviteter af impulsiv og løs karakter. Og en ny gruppe af ressourcestærke ældre efterspørger kulturog fritidsaktiviteter i et hidtil uset omfang. Det betyder ikke at organiserede foreninger mister betydning de vil forsat være de væsentligste aktører. Men både organisationerne og kommunen skal indstille sig på, at selvorganiserede aktiviteter i stigende grad appellerer til alle aldersgrupper. Hjørnesten for dannelse og formidling af viden Den teknologiske udvikling har gjort adgangen til viden og information enorm. Det giver fantastiske nye muligheder, men det betyder samtidig, at vi i stigende grad har brug for redskaber, der hjælper os med at sortere og forholde os kritisk til viden. Her spiller biblioteket, museet, teateret, kunstudstillingen og andre kulturinstitutioner en vigtig rolle. Derfor er det vigtigt, at kulturinstitutionerne arbejder intenst med at levere relevante og vedkommende tilbud. Dette arbejde er allerede godt i gang, og kulturinstitutionerne vil stadig være hjørnesten for dannelse og formidling af viden. Men vi har fortsat brug for at have fokus på, at kulturinstitutionerne gør sig synlige, indgår i samarbejder med andre aktører og inddrager borgerne. Med andre ord skal kulturinstitutionerne bringe sig selv i spil også i sammenhænge, hvor vi normalt ikke ser dem. Prioritering nødvendig Den sidste, men en af de mest betydningsfulde udfordringer, er, at økonomien er presset. Vi kan ikke forvente, at kultur- og fritidsområdet fremover tilføres nye midler. Det betyder, at vi må prioritere. Hvis der skal være plads til faglig kvalitet og udviklingsinitiativer, må vi vælge noget til og dermed noget fra. Men det betyder også, at vi gennem samarbejde, partnerskaber og bedre udnyttelse af faciliteter skal sikre, at vi skaber gode tilbud og muligheder for kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune. Og vi skal udnytte tværkommunale samarbejdsaftaler på fx teaterog museumsområdet. 4

5 2. Vores overordnede ambitioner Kultur- og fritidspolitikken understøtter på den ene side nærhed og gode muligheder for aktiviteter lokalt. På den anden side er det vigtigt, at kommunen også har tilbud af høj faglig kvalitet. Borgerne skal være med! Vi skelner her mellem: Kultur for. Dvs. kultur- og fritidstilbud, hvor borgerne er tilskuere, og hvor fokus er på selve produktet eller oplevelsen. Det kan fx være en kunstudstilling eller en koncert. og Kultur med. Dvs. tilbud, der åbner op for deltagelse, og hvor fokus er på relationer og mødet mellem mennesker. Det er fx når borgere dyrker idræt i den lokale klub. I dag støtter vi aktiviteter af alle typer, men tyngden af de ressourcer, kommunen bruger på tilbud, bruges til kultur med. Sådan ønsker vi, at det fortsat skal være. I Holbæk Kommune skal borgerne være med. I forhold til kultur for er der behov for, at vi sætter fokus på Holbæks særlige styrker. Fremadrettet vil vi satse på en afgrænset indsats på kultur for, så vi kan bibeholde og udvikle et højt fagligt niveau. Og vi vil prioritere de indsatser, hvor kulturen for understøtter kultur med. En ny fortælling om Holbæk Kommune Kultur spiller en særlig rolle for identitet og sammenhængskraft. For den enkelte er kulturtilbud i stigende grad det, der giver livet mening og værdi. Og for fællesskabet er kulturelle oplevelser det kit, der binder kommunen sammen både lokalt og på tværs af by og lokalsamfund. Kulturen har derfor et stort potentiale i forhold til fortællingen om, hvad det vil sige at leve og bo i netop vores kommune. I Holbæk Kommune har vi brug for at skabe en ny fælles fortælling. Vi skal fortælle om og være stolte de forcer og potentialer, vi har. Og vi skal turde prioritere de indsatser, der enten gør eller kan gøre Holbæk stærk - både indadtil og udadtil. I den fortælling, vil det ofte være Holbæk by, der er kommunens naturlige centrum, som byen i dag er det for fx teater, musik og elitesport. Udvikling af satningsområder I andre sammenhænge vil centre af høj faglig kvalitet ligge i andre lokalområder. Sølyst, der ligger i Jyderup, er et godt eksempel på, at samtidskunst af høj kvalitet ikke nødvendigvis skal ligge i en større by. Det væsentlige er ikke, om et godt kulturtilbud geografisk er placeret det ene eller andet sted. Det afgørende er, at vi udnytter de enkelte lokalområders potentialer og muligheder, og udnytter de fordele, vi har af at arbejde og udvikle i fællesskab. Vi ønsker således at samle og fokusere den faglige indsats på kultur- og fritidsområdet. Byrådet vil derfor indlede en proces, hvor vi vil identificere og udvikle få satningsområder, hvor udvalgte institutioner skal fungere som drivkraft for hele kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune. Fremover vil færre kulturinstitutioner modtage støtte. Til gengæld vil nye satningsområder med fornyet styrke kunne skabe et stærkt fagligt fundament, der sætter Holbæk Kommune på landkortet både lokalt og nationalt. Fortsat fokus på den lokale forening Når det er fortalt, vil vi dog ikke glemme, at det for mange borgere i Holbæk Kommune er de lokale fællesskaber og livet i den lokale forening, der betyder noget. I Holbæk har vi altid været ekstraordinær ordinære var en af de opsigtsvækkende udtalelser fra den konference, der indledte arbejdet med kultur- og fritidspolitikken. Det beskriver et af Holbæks kendetegn, nemlig et fokus på hverdagslivet, på livet i foreningerne og rammerne omkring det. Derfor vil byrådet fortsat prioritere basisdriften i de enkelte lokalområder. 5

6 Vi vil gøre brug af naturens potentialer Endelig er et centralt omdrejningspunkt for den historie, vi vil skabe for Holbæk Kommune, at vi udnytter kommunens geografiske placering og sætter fokus på kommunens naturgivne muligheder. Det gælder fx is- og morænelandskabet på Midtsjælland, Åmosen, Fælleden og ikke mindst Holbæk fjord. Disse områder indeholder hver især fine potentialer, som vi fremadrettet vil udnytte mere aktivt i udvikling af et kultur- og fritidsliv. Med disse overordnede ambitioner som drivkraft og med fremtidens udfordringer in mente har byrådet udvalgt fire udviklingsområder der udfoldes i de følgende afsnit. 6

7 3. Kulturmuligheder for og med alle Alle borgere i Holbæk Kommune skal have mulighed for at deltage i og skabe alsidige kultur- og fritidstilbud. Det gælder både i forhold til udbuddet af tilbud, og måden hvorpå tilbud organiseres og integreres i hverdagen. Mål: Kulturinstitutioner skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere: Vi vil derfor fortsat understøtte kulturinstitutionernes arbejde med at åbne sig for borgerne. Vi skal sammen finde veje til at gøre viden om kultur og kulturhistorie relevant og interessant for flere. Det skal vi gøre gennem inddragelse, og ved at møde borgerne, hvor de er. Mål: Anvendelse af lokaler og faciliteter optimeres og harmoniseres så flest muligt får gavn heraf: Holbæk Kommune vil støtte bredden gennem medlems- og lokaletilskud. Vi vil fremadrettet prioritere, at så mange som muligt får mulighed for at anvende kommunens lokaler og idrætsfaciliteter. Det betyder, at vi vil optimere og synliggøre fx haltider. Og det betyder, at med mindre der er særlige forhold, der taler herfor, vil borgere og foreninger skulle deles om lokaler og faciliteter. Kommunen sikrer midler til renoveringer, udbygninger og vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og anlæg gennem årlige budgettildelinger. Det skal ske på en måde så fremtidens behov tænkes ind og indpasses i fremtidige renoveringer og udbygninger. Mål: Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder: Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet. Mål: Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ikke-deltagere : I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kultur- og fritidstilbud i stigende omfang, når ud til alle. Også til ikke-brugerne. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. I den forbindelse vil vi bl.a. styrke kunsten i det offentlige rum. 7

8 4. Samarbejde og partnerskaber I Holbæk Kommune vil vi skabe kultur sammen med borgerne. Byrådet ønsker at fremme muligheder og samarbejde med borgere og organisationer. I den optik er kommunen blot én blandt flere aktører i virkeliggørelsen af kulturpolitikken. Det betyder, at vi prioriterer initiativer og kulturaktiviteter, der skabes på baggrund af borgeres eller organisationers eget initiativ. Mål: Vi iværksætter tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, fx på teater og museumsområdet: Vi ønsker at understøtte et fælles engagement i kommunen, der bygger på en fælles forståelse af, at vi alle er afhængige af hinanden kommune, foreninger, virksomheder, professionelle og amatører. Kultur- og fritidssekretariatet vil sammen med andre kommunale institutioner arbejde på at inspirere og understøtte foreninger og borgergrupper til aktivt at kunne udnytte sådanne samarbejdsrelationer. Vi kender det i dag fra teateret, hvor skoler i hele kommunen har glæde at et samarbejde med Fair Play. Sådanne partnerskaber skal vi have flere af i fremtiden. Partnerskaber skal også indgås med det private erhvervsliv. Kultur og oplevelsesøkonomi har et stort vækstpotentiale, og vi skal arbejde hen imod en afdækning af mulighederne for at udnytte denne vækst - lokalt og i samspil med de øvrige kommuner i kulturregion Midt- og Vestsjælland. Mål: På satningsområder indgås partnerskaber, som understøtter øvrige kommunale indsatser i forhold sundhed, uddannelse, erhvervs og/eller bosætning: På satningsområderne vil de involverede institutioner have en særlig rolle og forpligtigelse. De skal proaktivt indgå i samarbejder med kommunale institutioner, organisationer og borgere og derigennem løfte og berige kulturlivet sammen med andre. 8 8

9 5. Livsfaser og kultur- og fritidslivet Kultur- og fritidspolitikken tager udgangspunkt i, at vi igennem livet har forskellige behov, ønsker og ressourcer. Vi vil særligt prioritere kommunens midler til aktiviteter for børn og unge samt sundhedsforebyggende forebyggende indsatser for ældre rette mod såvel fysisk og psykiske lidelser. Det betyder, at andre grupper af borgere i højere grad skal klare sig uden en kommunal støtte. Et vigtigt aspekt er også arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden i kommunen. Foreningslivet spiller allerede en aktiv rolle i forhold til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde det arbejde vil vi understøtte! Samtidig skal der fortsat udvikles spændende og kompetencegivende koblinger mellem kultur- og fritidsområdet og sundhedsområdet, børnehaver, skoler og andre institutioner, herunder ældreområdet. Og vi skal fremadrettet undersøge, hvordan vi bedst muligt understøtter en sund livsstil. Mål: Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn: Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab. Kommunens indsats skal bestå i at give børn og unge muligheder for at opleve verden på en anden måde og dermed opnå ny viden og nye erkendelser. Børn og unge har særligt behov for at blive støttet i deres udvikling og anerkendt som individer. For forældre, foreninger og kommunen ligger der en særlig opgave i at sikre, at børn og unge tilvejebringes et godt grundlag for at kunne udvikle deres identitet og personlighed. Kulturtilbud spiller i den sammenhæng en ganske særlig rolle og det er vigtigt, at børn introduceres til og lærer om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer. ressourcer. I den sammenhæng er et forpligtende samspil med folkeskolen helt afgø rende her når vi flest mulige børn, og her har vi kvalificeret personale. Og vi skal sætte fokus på, at kulturtilbud skal være både for, med og af børn. Mål: Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur: Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde input til udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mål: Den stigende andel af ældre får mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse. Den sundhedsforebyggende indsats prioriteres: I de kommende år vil flere ressourcestærke ældre både efterspørge og være i stand til at skabe nye kultur og fritidsaktiviteter. Her ligger en ressource, som vi skal søge at gøre nytte af i forhold til at skabe et aktivt kulturog fritidsliv. Ikke bare i forhold til de ældre selv, men også på tværs af generationerne. Mange ældre vil kunne få et sundere og rigere og sundere liv, hvis de aktivt deltager i kultur- og fritidslivet. Derfor vil vi prioritere sundhedsforebyggende tilbud til de ældre, der har brug for det. For børn i udsatte situationer, kan kulturoplevelser være et middel til at bryde negative mønstre og sætte fokus på muligheder og 9

10 6. Kompetencegivende miljøer Kultur- og fritidslivet spiller en vigtig rolle for at stimulere og udvikle kompetencegivende miljøer. Kompetence skal her ikke forstås i snæver forstand som udelukkende faglige kompetencer, men også som almene og personlige kompetencer, der knytter sig til medmenneskelig forståelse og demokrati. Mål: 2-3 identitetsskabende satningsområder udvælges til at være kommunens kulturelle lokomotiv: Til at understøtte denne udvikling, vil vi udvælge to til tre satningssområder, der skal være drivkræft for kultur- og fritidslivet. Et satningsområde vil bestå af et eller nogle få institutioner, der udvikler sig på et højt fagligt niveau. De skal proaktivt indgå i samarbejder med borgere og organisationer i Holbæk Kommune og dermed løfte og berige kulturlivet. Men det er også vigtigt, at Holbæk kommune på satningsområderne markerer sig som faglige centre, der på et højt niveau kan indgå i regionale, nationale og endda internationale sammenhænge. Vi vil også arbejde for, at foreninger, kulturog uddannelsesinstitutioner, folkeoplysningsforbund med flere sammen bidrager til at understøtte kompetencegivende miljøer for kommunens borgere. Kulturtilbud har en vigtig rolle i forhold til at supplere traditionelle uddannelser. Dels kan unge som gamle her tilegne sig væsentlige kompetencer og skabe sig vigtige netværk. Dels understøtter bl.a. folkeoplysningsaktiviteter og biblioteker voksen- og efteruddannelserne. Mål: Der laves en udviklingsplan for fremtidens bibliotek: Det er vigtigt, at bibliotekets rolle og muligheder videreudvikles. Biblioteket er om noget det sted, der mærker, at den digitale tidsalder har gjort sit indtog. Derfor vil vi inden udgangen af 2012 lave en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Udviklingsplanen skal blandt andet indeholde en plan for, hvordan biblioteket sikrer faglighed, og forholde sig til, hvorledes museer og lokalarkivers formidling af historiske og kulturelle rødder kan inddrages. I den sammenhæng det væsentligt at se på bibliotekets samarbejde med folkeoplysningen. Folkeoplysningens muligheder og potentialer vil desuden blive yderligere belyst, når den ventede nye lovgivning på området foreligger (i løbet af 2011). Mål: Der udvikles en strategi for talentudvikling: Vi vil i de kommende år udvikle en strategi for talentudvikling. Fokus skal være, at det enkelte barn i højere grad får mulighed for at arbejde med netop dets interesseområder - hvad enten det handler om idræt, drama, musik eller noget helt fjerde. Det kunstneriske vækstlag skal støttes bl.a. gennem samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Yderligere skal der lokalt i kommunen skabes fleksible rammer for, at talenter får mulighed for at udvikle sig. Kulturelle aktiviteter kan dermed også medvirke til at skabe kreativitet og innovation kompetencer som vort samfund efterspørger voldsomt i disse år. 10

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen Kulturpolitisk udtalelse, 13. november 2003 Forord I 1998 formulerede BKF en kultur- og fritidspolitik, der blandt andet lagde vægt på behovet for politisk klarhed, mangfoldighed

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Idrætspolitisk strategi for Holbæk kommune

Idrætspolitisk strategi for Holbæk kommune 2012 Idrætspolitisk strategi for Holbæk kommune Kultur og Fritidspolitikken stuha Holbæk Kommune 23022012 Oplæg til Idrætspolitisk strategi for Holbæk Kommune. Indledende bemærkninger: Udarbejdelsen af

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere