Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies"

Transkript

1 Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies På pletten Spot on 1/2013

2 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 2 Fra redaktøren Netavis i nyt koncept Ja, så er jeg tilbage med en netavis det har taget sin tid. Jeg har arbejdet med bogskrivning og mange andre ting i mellemtiden. Jeg har også ændret konceptet; Der er også store heste i internet avisen nu. Det bliver mest små nyheder. Så kan det godt være at dækningen bliver mere overfladisk, men hellere overfladisk end slet ikke. Oversættelse? Ja, jeg vil prøve at holde linien med dansk og engelsk, men det afhænger af tiden. Hvis nogen har lyst til at oversætte helt eller delvis til andre sprog, så er de velkomne (send oversættelsen til mig, så laver jeg opsætningen). Annoncer ja, de er velkomne af heste. Dog ikke i ubegrænset antal og jeg forbeholder mig ret til at vælge og udelade. Det er vigtigt, at du har et GODT foto. Du skal selv have taget billedet eller have købt billedrettighederne jeg videresender regningen til afsenderen, hvis jeg skulle pådrage mig en sådan for et annoncefoto. Knabstrupper anekdoter Med hensyn til den nævnte bogskrivning, såudkom min 3. bog i august. Den hedder Knabstrupper anekdoter og er på dansk, engelsk og tysk. De 19 anekdoter er fordelt over de 200 år, som knabstrupperen har eksisteret i. From the editor Internet magazine with a new concept Now, I m back with an internet magazine, and I know it has taken some time. I have worked with book projects and a lot of the things in the meantime. I have made some changes too. There are news about big horses in the magazine too. It will mainly be small pieces of news. That means the way I cover things will be more light, but better with small news than no news. Translation? I ll try to keep the line with Danish and English, but it depends on the time. If somebody has the ability and feel for it to translate to other languages please feel free. Please let me know and I ll make the layout. Free adverts for horses are welcome. But only limited numbers and I keep the right to choose and decide whether to bring the advert or not. It is important that you have a GOOD photo. It has to be a photo of our own, meaning, that you have taken it yourself or that you have bought the copyrights of the photos. I ll forward the bill to the sender of the photo if I m charged for breaking the copyright. Knabstrupper anecdotes Talking about book projects; my 3rd book about spotted horse was edited this year in August. It is named Knabstrupper anecdotes and it is in Danish, English and German. It is 19 anecdotes from the 200 years the breed has existed. Next book Which one will be the next book? Well I don t know 100 %. Ms. Mary Basset (Broomells Stud in Forsidefoto: Fra Knabstrupper jubilæet på Dorthealyst i august Skuespillerinden, som spillede Amalie Lunn på Mikkel (spillet af Neubrans Power Ranger) i den historiske allé. Foto: Merete Norring. From the Knabstrupper anniversary on Dorthealyst in August The actress, who played Amalie Lunn on the stallion Mikkel (played by Neubrans Power Ranger). The photo is from the historical avenue. Photo: Merete Norring. Indhold: Side 2 - Fra redaktøren Side 4 - Knabstrupper jubilæum Side 8 - Plettede heste kan være år gamle. Side 9 - Kåring i Sverige Content: Page 2 - From the editor Page 4 - Knabstrupper anniversary Page 8 - Spotteds could be 25,000 years old Page 9 - Knabstrupper grading in Sweden

3 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 3 Fra redaktøren 2 Næste bogprojekt Hvad er næste bogprojekt? Ja, jeg ved det ikke med sikkerhed. Mary Bassett (Broomells Stud, England) og til dels jeg har lavet et kæmpearbejde omkring British Spotted Ponies alt med en gennemarbejdet bog for øje. Desværre er problemet med de manglende stambøger ikke løst. Det er stambøgerne fra British Spotted Horse and Pony Society: Vol. I, no / (studbookno ) Vol. I, no. 5/ 1966 (studbookno ) Vol. 2, no. V/ 1972 (studbook no ) Vol. 2, no. VII/ 1974 (studbook no ) I løbet af det næste 1 1½ års tid vil vi tage beslutning om, vi kan udgive en bog udfra det, som vi har eller om det kvalitetsmæssige kompromis vil være for stort. Korte nyheder Korte nyheder om plettede ponyer og heste er velkomne. Hvis du sender billeder med, skal de være i en høj opløsning, og du skal have rettighederne eller have fået lov til at bruge billedet. England) and partly I have made a huge work about the British Spotted Ponies because we wanted to make a very good book. Unfortunately the problem with the missing studbooks hasn t been solved. I m talking about the studbooks from British Spotted Horse and Pony Society: Vol. I, no / (studbookno ) Vol. I, no. 5/ 1966 (studbookno ) Vol. 2, no. V/ 1972 (studbook no ) Vol. 2, no. VII/ 1974 (studbook no ) I løbet af det næste 1 1½ års tid vil vi tage beslutning om, vi kan udgive en bog udfra det, som vi har eller om det kvalitetsmæssige kompromis vil være for stort. Short news Short news about spotted horses and ponies are welcome. If you have some photos, I can use, they are welcome. Photos have to have a high quality, and you ought to have permission to use the photos. Avlshingst til salg/ Graded stallion for sale Til salg Kåret knabstrupperhingst og super springhest Fairbanks Skrødstrup KNN 162. For sale Graded knabstrupper stallion and a great show jumper Fairbanks Skrødstrup KNN 162. Henv./contact: Mr. Niels Fynbo Pedersen Tel.no

4 4 Knabstrupperhesten 200 år I weekenden den 17. og 18. august var der et stort anlagt jubilæum på Dorthealyst ved Knabstrup. Dorthealyst blev oprindelig bygget som enkesæde under Knabstrup Gods (i den periode, hvor Knabstrupperhestene hørte til på Knabstrup Gods). I dag er der også ridefaciliteter på stedet, så rammen for jubilæet var helt perfekt!! Tak til familien Seidenfaden for det. Historisk allé På stedet var der lavet en historisk allé, hvor nogle af de kendte malerier var forstørret op på kæmpe bannere, og Holbæk Museum forestod en historisk rundvisning. The Knabstrupper horse years On the weekend of 17 and 18 August was a huge anniversary arrangement held on Dorthealyst near the village of Knabstrup. Dorthealyst was originally built as a dower to Knabstrup Manor (in the period in where Knabstrup horses was bred on Knabstrup Manor). Today there are also horse-riding facilities on Dorthealyst, so that the frame of the anniversary was absolutely perfect! Thanks to the family Seidenfaden. Historically avenue On site there was made a historic avenue where some of the famous paintings was blown up on giant banners, and Holbæk Museum was in charge of a historical tour. Knabstrup Historisk skuespil Skuespillerne fra Holbæk Teater opførte et historisk skuespil foran hovedbygningen på Dorthealyst. Skuespillet omhandlede Major Lunn, dennes ugifte datter Amalie og maleren Johan Thomas Lundby, der er en af de allerstørste guldaldermalere. Man har en formodning om, at der var en romance mellem Amalie og Lundby, da denne opholdt sig på Knabstrup i noget af sommeren Historical drama The actors from Holbæk Theatre performed a historical spectacle in front of the main building of Dorthealyst. The play was about Major Lunn, his unmarried daughter Amalie and the painter Johan Thomas Lundby, who is one of the greatest Golden Age painters. One has a suspicion that there was a romance between Amalie and Lundby, as Lundby s stay on Knabstrup Manor in the summer The

5 Wendandi (opvarmning til show/ preparation for the show) Romancen blev ikke til mere og Lundby meldte sig til krigen (1. slesviger krigen), hvor han omkom på en af krigens første dage angiveligt ved en vådeskudsulykke. Jeg var meget betaget af skuespillet, der foruden af være underholdende også byggede på historiske korrekte oplysninger. Det var simpelthen i topklasse! Historisk hestevognstur Der var arrangeret hestevognstur i området omkring Knabstrup Gods, og her fik vi forevist hvor jernbanen til Knabstrup Teglværk lå, resterne af det gamle Knabstrup, Teglværket, malkepladsen og vi sluttede af mellem bygningerne på Godset. Desværre var det oldenborgheste, som trak vognene, ja, ikke for det, de gjorde det godt. Turen var også meget spændende. Foredrag om Majorens avlsarbejde Gerda Lunn Gram holdt et meget interessant foredrag om det avlsarbejde, som Majoren lavede. Jeg hæftede mig især ved, at hun fortalte, at Majorens avlsprincip og mål at avle efter var, at hestene skulle være nøjsomme, stærke, kunne klare kuperet terræn med store læs og tåle kulde. Hun fortalte også, at da Flæbehingsten var efter en frederiksborghingst fra Løvenborg, er der nogle som mener, at Frederiksborg og Knabstruppere er en og samme race, hvilket hun ikke mente! En spændende foredrag. Præsentation af bog Jeg præsenterede min bog Knabstrupper Anekdoter og overrakte 3 eksemplarer til hhv. romance ended without further and Lundby volunteered for the war (1 st Schleswiger war), where he died on one of the war s first days allegedly by an accidental shot accident. I was fascinated by the spectacle that in addition of being entertaining also based on historical correct information. It was simply top class! Historic horse-drawn carriage There was organized horse-drawn carriage in the area around Knabstrup Manors, and here we were shown where the railway to Knabstrup brickyard lay, the remains of the old Knabstrup castle, the brickyard, the dairy square (the place where they were milking the cows during the summer far from the stable) and we ended between the buildings on the Manor. Unfortunately it was Oldenburg horses that pulled the carriages, well, they did a good job. The trip was also very exciting. Lecture on the Major s breeding Ms. Gerda Lunn Gram gave a very interesting lecture on the breeding work that the Major did. What I found most interesting was, that she told us that The Major s breeding principles and goals was that the horses had to be frugal, strong, able to cope with hilly terrain with big loads and to stand the cold. She also told that when Flæbehingsten was after a Frederiksborg stallion from Løvenborg, there are some who believe that Frederiksborg and Knabstruphorses are one and the same breed, which she did not believe in! An interesting lecture. Presentation of the book I presented my book Knabstrupper Anecdotes and handed over 3 copies to the Lunn Society and Knabstrup Manor, Mr. Alex Rasmussen for his lifelong interest and Ulla Lunn to stand for this huge

6 1/2013 På pletten/ Spot on Knabstrupper jubilæum/ Knabstrupper anniversary 6 Lunn Samfundet og Knabstrup Gods, Alex Rasmussen for sin livslange interesse og Ulla Lunn for at stå for dette kæmpe arrangement. Der står mere om bogen andetsted i denne netavis. Boder Der var flere boder rundt på området. Dels en jubilæumsbod med t-shirts, vin, postkort og brocher. Dels Knabstrupperforeningens bod kombineret med min bog- og keramikbod. Dertil kom forskellige små boder med lokalt islæt. Knabstrupperkåring Knabstrupperforeningen afholdt en stor kåring i forbindelse med arrangementet med materialprøve, hingstekåring, hoppekåring og følskue. Jeg havde så travlt med mange af de andre ting, at jeg dårligt så kåringen, men jeg ved, at mange har lagt et meget stort arbejde i kåring. event. You can find more pieces of information about this book somewhere else in this magazine. Booths There were several stalls around. An anniversary booth with t-shirts, wine, postcards and brooches. The Knabstrupper (horse) Society had a booth combined with booth with books and ceramics. Finally there were various stalls with local influences. Knabstrupper grading The Knabstrupper Society held a grading at the event with a performance test, stallion licensing, mare grading and foal show. I was so busy with many of the other things that I hardly saw the grading, but I know, that many people put a lot of work and energy in the arrangement. Show of Wendandi Stud Wendandi had come from Petershagen in Germany (about 200 km SW of Hamburg) and they made a show with classical riding. Nor did I

7 1/2013 På pletten/ Spot on Knabstrupper jubilæum/ Knabstrupper anniversary 7 Opvisning af Wendandi Stutteri Wendandi var kommet fra Petershagen i Tyskland (ca. 200 km SV for Hamborg) og de lavede klassisk opvisning. Heller ikke dette nåede jeg at se ret meget af, men jeg kunne høre på tilskuerne, at de havde haft en stor og dejlig oplevelse. Tak for det. Tak for arrangementet Tak til arrangørerne af dette fantastiske arrangement, der havde et højt niveau på alle punkter. Især tak til Ulla Lunn for at være primus motor. managed to see much of it, but I could hear people in the crowd tell, that they had had a great and wonderful experience. Thank you. Thank you for the arrangement Thanks to all who did a great job, to make this once in a lifetime arrangement. The level was so high. Particularly many thanks to Ms. Ulla Lunn to coordinate and put all her energy and effort into this weekend. Knabstrupper anekdoter Knabstrupper anecdotes Knabstrupper Anekdoten Dansk - English - Deutsch Dkr. 199,- Små plettede ponyer Small spotted ponies Dansk /English Dkr. 75,- Knabstrupper hesten På dansk. Mere end 400 fotos og illustrationer. In Danish. More than 400 photos and illustrations. Dkr. 350,- Special tilbud for alle 3 bøger resten af Dkr. 498,- (plus evt. forsendelse) Special offer for all 3 books for the rest of Dkr. 498,- (plus P&P). Paypal or bank transfer. ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

8 1/2013 På pletten/ Spot on Plettede heste år/ Spotteds could be 25,000 years old 8 Næste internet magasin/ Next internet magazine * Mindre nyheder fra forårets hingstekåring i DK Minor news from the stallions grading in DK (spring) * Kåring i Tyskland, august 2013 Grading in Germany, August 2013 * Ponytravløb Pony race in trot og flere andre ting (indlæg mm. modtages gerne). and other news ect. (please send me some) Se på/ See on Små ponyer sælges fra avler Small ponies for sale from the breeder Margrethe Madsen, Kalundborg, Danmark Feature reprinted courtesy of Horse & Hound. Thank you. Noten bragt efter tilladelse fra Horse & Hound. Tak. Frit resume: Forskere mener at have fundet bevis for, at der har eksisteret plettede heste i år. Tidligere mente man kun, at der var brune og sorte, men nu er der bevis for, at de plettede heste har eksisteret som forhistoriske heste. Dvs. at der nu er fundet bevis for, at alle de tre hestefarver, som er fundet på hulemalerier har eksisteret og disse tre farver, mener forskerne er nok til at danne alle andre farver. Det har i mange år været en diskussion mellem forskere, om de plettede heste havde eksisteret - nu mener man, at det er bevist, at hulefolket ved Perce Merle i Frankring malede det, som de så. ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

9 1/2013 På pletten/ Spot on Kåring i Sverige/ Grading in Sweden 9 Kåring i Sverige I april var der knabstrupperkåring i Sverige i Falköbing, der ligger mellem de to store søer Vänern og Vättern. Det var et 1-dags arrangement med pointsbedømmelse af hingste og bedømmelse af ungdyr og kåring af hopper. BIS blev den 4-årige hingst Sanvic Ballisto fra stutteri Sanvic (162 cm i stg.). Ballisto var efter Danilo SKNN 18 (eft. Faust af Elmelygaard SKNN 7) og Havens Artemis KNN Sanvic Ballisto er desværre død i sommers efter en ulykke. Sanvic Ballisto Sanvic Ballisto 4 års hingst/ Bedste hingst og BIS Sanvic Ballisto, 4 years old stallion/ Best stallion and BIS Det var meningen, at der sædvanen tro skulle afholdes et sommerskue, kaldet Riks. Dette måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Grading in Sweden In April a knabstruppergrading was held near Falköbing a city between the two big lakes named Vänern and Vättern. The grading took one day and young stallions were licensed, colts and fillies shown and some mares were graded too. BIS was the 4 years old stallion Sanvic Ballisto, who was bred by stud Sanvic. He was 162 cm I stick measurement. He is by Danilo SKNN 18 (by Faust af Elmelygaard SKNN 7) and his dam is Havens Artemis KNN Sadly Sanvis Ballisto died later caused by an accident. The Swedish worked for at show in the middle of the summer, as they used to have, but they had to cancelled it because a lack of participants. Midåkra Berelain Midåkra Berelain 3 års/ Y old mare. E/by Ecuador Skrødstrup KNN 158 og/ out of Miriel TV SKN Bedste hoppe/ Best mare. Casper Casper 2 års hingsteplag/ 2 Y old colt. Eft./by Sandokhan 1 KNN 114 og/ out of Corell SWB. Bedste plag/ Best younghorse ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot Lige før en byge Just before a shower Nr. 2/No. 2 December 2009 Nørgaards Caryion Copyright Merete Norring 2009. Kun til privat brug. Skriftlig tilladelse nødvendig,

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's sorcerer and the birds Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

The Amager s International School Newsletter

The Amager s International School Newsletter The Amager s International School Newsletter 2005 May. Issue nr.3 Amager`s International School Address: Engvej 141, 2300 Copenhagen S. Denmark Tel.: 32 58 72 42 Fax: 32 84 72 42 Web.: www.a-i-s.dk E-mail:

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

July 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Radiomuseum, Ringsted

July 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Radiomuseum, Ringsted Den Danske Forening Heimdal July 2012 Radiomuseum, Ringsted Ipswich Global Fiesta Bageri i Sct Hansgade, Ringsted Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 THE DANISH ASSOCIATION

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

May 2013. Den Danske Forening Heimdal. Medlemsblad. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872

May 2013. Den Danske Forening Heimdal. Medlemsblad. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 Den Danske Forening Heimdal May 2013 Atlantic Cod a la Hanne at the Smorgasbord Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 THE DANISH ASSOCIATION HEIMDAL INC 36 AUSTIN STREET

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2002

POLIT EN #4 - december 2002 POLIT EN #4 - december 2002 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 WWW.DANFIL.DK/KLUBBER/ISLAND.HTM Ikke set før nu! A spectacular domestic parcel letter with a beautiful margin pair of 20 aur imperforate. Each stamp with

Læs mere

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100 English version Byron Erickson PIB Copenhagen A/S Under udarbejdelsen af denne bog har mange bidraget med oplysninger om firmaets historie og forholdene omkring det. Jeg

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872

Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 Den Danske Forening Heimdal March 2011 photos: Alan Pryzbylak Medlemsblad Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872 THE DANISH ASSOCIATION HEIMDAL INC 36 AUSTIN STREET NEWSTEAD QLD

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008 News from the DLN Generalforsamlingen 2008 Den 12. april afholdt DLN igen generalforsamling. Denne gang i Odense med deltagelse af 20 medlemmer. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden. Mødet

Læs mere

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk Kerteminde 2012 30. June - 8. July www.art-festival.dk 1 Kerteminde Kommune Peter Juel Transport Nordjysk Lift Nobody Teltudlejling Niels Jantzen Farver Restaurant Firenze Ib Andresen Industri Persolit

Læs mere