Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies"

Transkript

1 Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/free internet magazine with spotted horses and ponies På pletten Spot on 1/2013

2 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 2 Fra redaktøren Netavis i nyt koncept Ja, så er jeg tilbage med en netavis det har taget sin tid. Jeg har arbejdet med bogskrivning og mange andre ting i mellemtiden. Jeg har også ændret konceptet; Der er også store heste i internet avisen nu. Det bliver mest små nyheder. Så kan det godt være at dækningen bliver mere overfladisk, men hellere overfladisk end slet ikke. Oversættelse? Ja, jeg vil prøve at holde linien med dansk og engelsk, men det afhænger af tiden. Hvis nogen har lyst til at oversætte helt eller delvis til andre sprog, så er de velkomne (send oversættelsen til mig, så laver jeg opsætningen). Annoncer ja, de er velkomne af heste. Dog ikke i ubegrænset antal og jeg forbeholder mig ret til at vælge og udelade. Det er vigtigt, at du har et GODT foto. Du skal selv have taget billedet eller have købt billedrettighederne jeg videresender regningen til afsenderen, hvis jeg skulle pådrage mig en sådan for et annoncefoto. Knabstrupper anekdoter Med hensyn til den nævnte bogskrivning, såudkom min 3. bog i august. Den hedder Knabstrupper anekdoter og er på dansk, engelsk og tysk. De 19 anekdoter er fordelt over de 200 år, som knabstrupperen har eksisteret i. From the editor Internet magazine with a new concept Now, I m back with an internet magazine, and I know it has taken some time. I have worked with book projects and a lot of the things in the meantime. I have made some changes too. There are news about big horses in the magazine too. It will mainly be small pieces of news. That means the way I cover things will be more light, but better with small news than no news. Translation? I ll try to keep the line with Danish and English, but it depends on the time. If somebody has the ability and feel for it to translate to other languages please feel free. Please let me know and I ll make the layout. Free adverts for horses are welcome. But only limited numbers and I keep the right to choose and decide whether to bring the advert or not. It is important that you have a GOOD photo. It has to be a photo of our own, meaning, that you have taken it yourself or that you have bought the copyrights of the photos. I ll forward the bill to the sender of the photo if I m charged for breaking the copyright. Knabstrupper anecdotes Talking about book projects; my 3rd book about spotted horse was edited this year in August. It is named Knabstrupper anecdotes and it is in Danish, English and German. It is 19 anecdotes from the 200 years the breed has existed. Next book Which one will be the next book? Well I don t know 100 %. Ms. Mary Basset (Broomells Stud in Forsidefoto: Fra Knabstrupper jubilæet på Dorthealyst i august Skuespillerinden, som spillede Amalie Lunn på Mikkel (spillet af Neubrans Power Ranger) i den historiske allé. Foto: Merete Norring. From the Knabstrupper anniversary on Dorthealyst in August The actress, who played Amalie Lunn on the stallion Mikkel (played by Neubrans Power Ranger). The photo is from the historical avenue. Photo: Merete Norring. Indhold: Side 2 - Fra redaktøren Side 4 - Knabstrupper jubilæum Side 8 - Plettede heste kan være år gamle. Side 9 - Kåring i Sverige Content: Page 2 - From the editor Page 4 - Knabstrupper anniversary Page 8 - Spotteds could be 25,000 years old Page 9 - Knabstrupper grading in Sweden

3 1/2013 På pletten/ Spot on Fra redaktøren / From the editor 3 Fra redaktøren 2 Næste bogprojekt Hvad er næste bogprojekt? Ja, jeg ved det ikke med sikkerhed. Mary Bassett (Broomells Stud, England) og til dels jeg har lavet et kæmpearbejde omkring British Spotted Ponies alt med en gennemarbejdet bog for øje. Desværre er problemet med de manglende stambøger ikke løst. Det er stambøgerne fra British Spotted Horse and Pony Society: Vol. I, no / (studbookno ) Vol. I, no. 5/ 1966 (studbookno ) Vol. 2, no. V/ 1972 (studbook no ) Vol. 2, no. VII/ 1974 (studbook no ) I løbet af det næste 1 1½ års tid vil vi tage beslutning om, vi kan udgive en bog udfra det, som vi har eller om det kvalitetsmæssige kompromis vil være for stort. Korte nyheder Korte nyheder om plettede ponyer og heste er velkomne. Hvis du sender billeder med, skal de være i en høj opløsning, og du skal have rettighederne eller have fået lov til at bruge billedet. England) and partly I have made a huge work about the British Spotted Ponies because we wanted to make a very good book. Unfortunately the problem with the missing studbooks hasn t been solved. I m talking about the studbooks from British Spotted Horse and Pony Society: Vol. I, no / (studbookno ) Vol. I, no. 5/ 1966 (studbookno ) Vol. 2, no. V/ 1972 (studbook no ) Vol. 2, no. VII/ 1974 (studbook no ) I løbet af det næste 1 1½ års tid vil vi tage beslutning om, vi kan udgive en bog udfra det, som vi har eller om det kvalitetsmæssige kompromis vil være for stort. Short news Short news about spotted horses and ponies are welcome. If you have some photos, I can use, they are welcome. Photos have to have a high quality, and you ought to have permission to use the photos. Avlshingst til salg/ Graded stallion for sale Til salg Kåret knabstrupperhingst og super springhest Fairbanks Skrødstrup KNN 162. For sale Graded knabstrupper stallion and a great show jumper Fairbanks Skrødstrup KNN 162. Henv./contact: Mr. Niels Fynbo Pedersen Tel.no

4 4 Knabstrupperhesten 200 år I weekenden den 17. og 18. august var der et stort anlagt jubilæum på Dorthealyst ved Knabstrup. Dorthealyst blev oprindelig bygget som enkesæde under Knabstrup Gods (i den periode, hvor Knabstrupperhestene hørte til på Knabstrup Gods). I dag er der også ridefaciliteter på stedet, så rammen for jubilæet var helt perfekt!! Tak til familien Seidenfaden for det. Historisk allé På stedet var der lavet en historisk allé, hvor nogle af de kendte malerier var forstørret op på kæmpe bannere, og Holbæk Museum forestod en historisk rundvisning. The Knabstrupper horse years On the weekend of 17 and 18 August was a huge anniversary arrangement held on Dorthealyst near the village of Knabstrup. Dorthealyst was originally built as a dower to Knabstrup Manor (in the period in where Knabstrup horses was bred on Knabstrup Manor). Today there are also horse-riding facilities on Dorthealyst, so that the frame of the anniversary was absolutely perfect! Thanks to the family Seidenfaden. Historically avenue On site there was made a historic avenue where some of the famous paintings was blown up on giant banners, and Holbæk Museum was in charge of a historical tour. Knabstrup Historisk skuespil Skuespillerne fra Holbæk Teater opførte et historisk skuespil foran hovedbygningen på Dorthealyst. Skuespillet omhandlede Major Lunn, dennes ugifte datter Amalie og maleren Johan Thomas Lundby, der er en af de allerstørste guldaldermalere. Man har en formodning om, at der var en romance mellem Amalie og Lundby, da denne opholdt sig på Knabstrup i noget af sommeren Historical drama The actors from Holbæk Theatre performed a historical spectacle in front of the main building of Dorthealyst. The play was about Major Lunn, his unmarried daughter Amalie and the painter Johan Thomas Lundby, who is one of the greatest Golden Age painters. One has a suspicion that there was a romance between Amalie and Lundby, as Lundby s stay on Knabstrup Manor in the summer The

5 Wendandi (opvarmning til show/ preparation for the show) Romancen blev ikke til mere og Lundby meldte sig til krigen (1. slesviger krigen), hvor han omkom på en af krigens første dage angiveligt ved en vådeskudsulykke. Jeg var meget betaget af skuespillet, der foruden af være underholdende også byggede på historiske korrekte oplysninger. Det var simpelthen i topklasse! Historisk hestevognstur Der var arrangeret hestevognstur i området omkring Knabstrup Gods, og her fik vi forevist hvor jernbanen til Knabstrup Teglværk lå, resterne af det gamle Knabstrup, Teglværket, malkepladsen og vi sluttede af mellem bygningerne på Godset. Desværre var det oldenborgheste, som trak vognene, ja, ikke for det, de gjorde det godt. Turen var også meget spændende. Foredrag om Majorens avlsarbejde Gerda Lunn Gram holdt et meget interessant foredrag om det avlsarbejde, som Majoren lavede. Jeg hæftede mig især ved, at hun fortalte, at Majorens avlsprincip og mål at avle efter var, at hestene skulle være nøjsomme, stærke, kunne klare kuperet terræn med store læs og tåle kulde. Hun fortalte også, at da Flæbehingsten var efter en frederiksborghingst fra Løvenborg, er der nogle som mener, at Frederiksborg og Knabstruppere er en og samme race, hvilket hun ikke mente! En spændende foredrag. Præsentation af bog Jeg præsenterede min bog Knabstrupper Anekdoter og overrakte 3 eksemplarer til hhv. romance ended without further and Lundby volunteered for the war (1 st Schleswiger war), where he died on one of the war s first days allegedly by an accidental shot accident. I was fascinated by the spectacle that in addition of being entertaining also based on historical correct information. It was simply top class! Historic horse-drawn carriage There was organized horse-drawn carriage in the area around Knabstrup Manors, and here we were shown where the railway to Knabstrup brickyard lay, the remains of the old Knabstrup castle, the brickyard, the dairy square (the place where they were milking the cows during the summer far from the stable) and we ended between the buildings on the Manor. Unfortunately it was Oldenburg horses that pulled the carriages, well, they did a good job. The trip was also very exciting. Lecture on the Major s breeding Ms. Gerda Lunn Gram gave a very interesting lecture on the breeding work that the Major did. What I found most interesting was, that she told us that The Major s breeding principles and goals was that the horses had to be frugal, strong, able to cope with hilly terrain with big loads and to stand the cold. She also told that when Flæbehingsten was after a Frederiksborg stallion from Løvenborg, there are some who believe that Frederiksborg and Knabstruphorses are one and the same breed, which she did not believe in! An interesting lecture. Presentation of the book I presented my book Knabstrupper Anecdotes and handed over 3 copies to the Lunn Society and Knabstrup Manor, Mr. Alex Rasmussen for his lifelong interest and Ulla Lunn to stand for this huge

6 1/2013 På pletten/ Spot on Knabstrupper jubilæum/ Knabstrupper anniversary 6 Lunn Samfundet og Knabstrup Gods, Alex Rasmussen for sin livslange interesse og Ulla Lunn for at stå for dette kæmpe arrangement. Der står mere om bogen andetsted i denne netavis. Boder Der var flere boder rundt på området. Dels en jubilæumsbod med t-shirts, vin, postkort og brocher. Dels Knabstrupperforeningens bod kombineret med min bog- og keramikbod. Dertil kom forskellige små boder med lokalt islæt. Knabstrupperkåring Knabstrupperforeningen afholdt en stor kåring i forbindelse med arrangementet med materialprøve, hingstekåring, hoppekåring og følskue. Jeg havde så travlt med mange af de andre ting, at jeg dårligt så kåringen, men jeg ved, at mange har lagt et meget stort arbejde i kåring. event. You can find more pieces of information about this book somewhere else in this magazine. Booths There were several stalls around. An anniversary booth with t-shirts, wine, postcards and brooches. The Knabstrupper (horse) Society had a booth combined with booth with books and ceramics. Finally there were various stalls with local influences. Knabstrupper grading The Knabstrupper Society held a grading at the event with a performance test, stallion licensing, mare grading and foal show. I was so busy with many of the other things that I hardly saw the grading, but I know, that many people put a lot of work and energy in the arrangement. Show of Wendandi Stud Wendandi had come from Petershagen in Germany (about 200 km SW of Hamburg) and they made a show with classical riding. Nor did I

7 1/2013 På pletten/ Spot on Knabstrupper jubilæum/ Knabstrupper anniversary 7 Opvisning af Wendandi Stutteri Wendandi var kommet fra Petershagen i Tyskland (ca. 200 km SV for Hamborg) og de lavede klassisk opvisning. Heller ikke dette nåede jeg at se ret meget af, men jeg kunne høre på tilskuerne, at de havde haft en stor og dejlig oplevelse. Tak for det. Tak for arrangementet Tak til arrangørerne af dette fantastiske arrangement, der havde et højt niveau på alle punkter. Især tak til Ulla Lunn for at være primus motor. managed to see much of it, but I could hear people in the crowd tell, that they had had a great and wonderful experience. Thank you. Thank you for the arrangement Thanks to all who did a great job, to make this once in a lifetime arrangement. The level was so high. Particularly many thanks to Ms. Ulla Lunn to coordinate and put all her energy and effort into this weekend. Knabstrupper anekdoter Knabstrupper anecdotes Knabstrupper Anekdoten Dansk - English - Deutsch Dkr. 199,- Små plettede ponyer Small spotted ponies Dansk /English Dkr. 75,- Knabstrupper hesten På dansk. Mere end 400 fotos og illustrationer. In Danish. More than 400 photos and illustrations. Dkr. 350,- Special tilbud for alle 3 bøger resten af Dkr. 498,- (plus evt. forsendelse) Special offer for all 3 books for the rest of Dkr. 498,- (plus P&P). Paypal or bank transfer. ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

8 1/2013 På pletten/ Spot on Plettede heste år/ Spotteds could be 25,000 years old 8 Næste internet magasin/ Next internet magazine * Mindre nyheder fra forårets hingstekåring i DK Minor news from the stallions grading in DK (spring) * Kåring i Tyskland, august 2013 Grading in Germany, August 2013 * Ponytravløb Pony race in trot og flere andre ting (indlæg mm. modtages gerne). and other news ect. (please send me some) Se på/ See on Små ponyer sælges fra avler Small ponies for sale from the breeder Margrethe Madsen, Kalundborg, Danmark Feature reprinted courtesy of Horse & Hound. Thank you. Noten bragt efter tilladelse fra Horse & Hound. Tak. Frit resume: Forskere mener at have fundet bevis for, at der har eksisteret plettede heste i år. Tidligere mente man kun, at der var brune og sorte, men nu er der bevis for, at de plettede heste har eksisteret som forhistoriske heste. Dvs. at der nu er fundet bevis for, at alle de tre hestefarver, som er fundet på hulemalerier har eksisteret og disse tre farver, mener forskerne er nok til at danne alle andre farver. Det har i mange år været en diskussion mellem forskere, om de plettede heste havde eksisteret - nu mener man, at det er bevist, at hulefolket ved Perce Merle i Frankring malede det, som de så. ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

9 1/2013 På pletten/ Spot on Kåring i Sverige/ Grading in Sweden 9 Kåring i Sverige I april var der knabstrupperkåring i Sverige i Falköbing, der ligger mellem de to store søer Vänern og Vättern. Det var et 1-dags arrangement med pointsbedømmelse af hingste og bedømmelse af ungdyr og kåring af hopper. BIS blev den 4-årige hingst Sanvic Ballisto fra stutteri Sanvic (162 cm i stg.). Ballisto var efter Danilo SKNN 18 (eft. Faust af Elmelygaard SKNN 7) og Havens Artemis KNN Sanvic Ballisto er desværre død i sommers efter en ulykke. Sanvic Ballisto Sanvic Ballisto 4 års hingst/ Bedste hingst og BIS Sanvic Ballisto, 4 years old stallion/ Best stallion and BIS Det var meningen, at der sædvanen tro skulle afholdes et sommerskue, kaldet Riks. Dette måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Grading in Sweden In April a knabstruppergrading was held near Falköbing a city between the two big lakes named Vänern and Vättern. The grading took one day and young stallions were licensed, colts and fillies shown and some mares were graded too. BIS was the 4 years old stallion Sanvic Ballisto, who was bred by stud Sanvic. He was 162 cm I stick measurement. He is by Danilo SKNN 18 (by Faust af Elmelygaard SKNN 7) and his dam is Havens Artemis KNN Sadly Sanvis Ballisto died later caused by an accident. The Swedish worked for at show in the middle of the summer, as they used to have, but they had to cancelled it because a lack of participants. Midåkra Berelain Midåkra Berelain 3 års/ Y old mare. E/by Ecuador Skrødstrup KNN 158 og/ out of Miriel TV SKN Bedste hoppe/ Best mare. Casper Casper 2 års hingsteplag/ 2 Y old colt. Eft./by Sandokhan 1 KNN 114 og/ out of Corell SWB. Bedste plag/ Best younghorse ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other use with a written permission only.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot

P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot P o n y p å p l e t t e n Pony on the spot Lige før en byge Just before a shower Nr. 2/No. 2 December 2009 Nørgaards Caryion Copyright Merete Norring 2009. Kun til privat brug. Skriftlig tilladelse nødvendig,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Free internet magazine with spotted horses and ponies

Free internet magazine with spotted horses and ponies På pletten Gratis internetavis om plettede heste og ponyer/ Free internet magazine with spotted horses and ponies Spot on 1/2013 1/2014 ønskes til anden offentliggørelse. /For private use only. Any other

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere