Fraseologi og anglicismer. Per Budtz-Jørgensen Vejleder: Lars Heltoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraseologi og anglicismer. Per Budtz-Jørgensen 53302 Vejleder: Lars Heltoft"

Transkript

1 Fraseologi og anglicismer Per Budtz-Jørgensen Vejleder: Lars Heltoft

2 Indhold Indledning... 3 Problem... 5 Anglicisme: definitioner... 6 Gottlieb: Faste udtryk som symptom på dyb påvirkning Andersen: Sprogændringer Ændringer fra oven Ændringer fra neden Diskussion Konklusion Litteratur Hjemmesider Bilag 1: Liste over ord og udtryk, jeg har redigeret/revideret Bilag 2: Redaktionsregler vedrørende låneord

3 Indledning Jeg har i foråret 2014 været i praktik på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). Følgende beskrivelse af DSL er taget fra selskabets hjemmeside: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabeligt uddannede daglige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet, Carlsbergfondet og en række andre fonde. DSL's formål er at nyudgive danske sproglige og litterære værker fra nyere og ældre tid udgive bibliografier udgive ordbøger på videnskabeligt grundlag opbygge elektroniske sprogresurser, især tekstkorpora, som kilde til bl.a. ordbøger, nyudgive dokumenterne til Danmarks historie frem til (Hjemmeside 1) Jeg var beskæftiget inden for det tredje punkt, "udgive ordbøger på videnskabeligt grundlag", idet jeg arbejdede på Den Danske Ordbogs (DDO) redaktion. Om DDO kan man på ordnet.dk læse: Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende. (Hjemmeside 2) Arbejdet på DDO blev påbegyndt cirka blev ordbogen udgivet i seks bind på Gyldendal. Kort tid efter blev ordbogen publiceret på nettet, hvor den altså løbende opdateres. Det var denne løbende opdatering, jeg var med til på mit praktikophold. Der er syv ansatte på DSL, der er fast tilknyttede DDO-projektet. De arbejder dog også på andre projekter, lige nu især en ny dansk begrebsordbog, der efter planen skal udkomme medio Det betyder, at den løbende opdatering af DDO sker i et mere møjsommeligt tempo, end de selv kunne ønske sig. Ikke desto mindre blev der i 2013 redigeret 529 nye artikler og revideret 742 eksisterende artikler i DDO (DSL's årsberetning : 36). Inden praktikken udfærdigede jeg sammen med min kontaktperson på DSL, Lars Trap-Jensen, og min vejleder på RUC, Lars Heltoft, en praktikkontrakt, der angav, hvad jeg skulle lave på DSL. Den overordnede arbejdsopgave kom til at lyde: "Revision af DDO's bestand af faste udtryk med særlig henblik på anglicismer." Vi var interesserede i faste udtryk som for eksempel man skal ikke bide 3

4 den hånd, der fodrer én, tænke ud af boksen og kalde det en dag. Det er udtryk, der finder relativt stor udbredelse i dansk, og som synes at være oversættelseslån fra de engelske udtryk bite the hand that feeds, think outside the box og call it a day. Der er to årsager til min interesse for anglicismer. For det første er mit andet fag på kandidaten engelsk. Projektet har givet mig mulighed for at arbejde inden for et område, hvor de to fag overlapper eller støder sammen. For det andet har jeg gennem en del år arbejdet som oversætter og undertekster, som oftest fra engelsk til dansk. Det er i branchen en udbredt holdning, at anglicismer er noget, man bør undgå. Det fremgår direkte af forskelligt undervisningsmateriale og kan give sig udtryk i formaninger som: "På dansk hedder det løbe en risiko, ikke tage en risiko." Det sidste er måske at gå over stregen. Jeg er ikke purist, men jeg er tilbøjelig til at være enig i, at vi låner for mange ord og udtryk fra engelsk, også i situationer, hvor vi i forvejen har udmærkede danske ord og udtryk. Projektet har givet mig mulighed for at se nærmere på fænomenet anglicismer. Helt konkret samlede jeg i løbet af praktikken en liste over engelske låneudtryk som de ovenfor nævnte, undersøgte, hvor hyppigt de forekom i korpus, og hvis de forekom hyppigt nok, reviderede jeg de relevante artikler i DDO (i dette tilfælde artiklerne 'hånd', 'boks' og 'dag'). Jeg redigerede også nye artikler. Det blev til ord som for eksempel point of no return, blockbuster og wakeupcall. I løbet af mit ophold på DSL redigerede jeg 18 nye artikler og reviderede cirka 60 eksisterende artikler. Jeg vedlægger en liste over dem som bilag 1. Jeg fik mod slutningen af mit ophold en særlig interessant arbejdsopgave. Jeg skulle til DDO's redaktionsregler formulere en tilføjelse, der skulle behandle, hvornår et låneord- eller udtryk er blevet dansk nok til, at det skal med i DDO. Jeg vedlægger tilføjelsen til redaktionsreglerne som bilag 2. Kort sagt kan man sige, at det afgørende er, om der er tale om kodeskift eller ej. Taler folk stadig dansk, når de bruger et givet fremmedord, eller er de slået over i et andet sprog, for eksempel engelsk? For at finde ud af det kan man blandt andet kigge på, om der foreligger særlig dansk udtale eller dansk bøjning. 4

5 Problem Det er de "faste udtryk med særlig henblik på anglicismer", der er emnet for denne rapport. I den forbindelse er det naturligvis interessant, hvordan man forstår begrebet anglicisme. Det bliver første punkt på dagsordenen. Men derudover har jeg inden og under praktikken haft den hypotese, at lånte faste udtryk som for eksempel man skal ikke bide den hånd, der fodrer én kan indebære en dybere påvirkning af dansk end enkeltord som for eksempel firewall, som vi optager i sproget for at kunne henvise til nye fænomener, vi endnu ikke selv har noget ord for. Talemåden man skal ikke bide den hånd, der fodrer én er kendt fra Jeg vil vove den påstand, at hvis det var en ældre dansk talemåde, så ville den være formuleret på en anden måde. Situationen med en hånd, noget foder og et bid passer lige så godt ind i en dansk kontekst som i en engelsk. Men den sproglige udformning er ikke lige så mundret som i andre danske talemåder. For det første er der noget med valensen af ordet 'bide'. Enten burde det hedde 'bide i den hånd', eller også burde det hedde 'bide den hånd + adverbium', for eksempel 'bide den hånd over', 'bide den hånd af' eller lignende. For det andet lyder det klodset med den adjektiviske ledsætning 'der fodrer én'. Det kan igen være et valensproblem. På engelsk behøver verbet 'feed' ikke noget direkte objekt, men det gør det på dansk. Eller det kan være, at vi på dansk er tilbøjelige til at bruge et nominelt led uden ledsætning, for eksempel 'foderhånden' eller 'den fodrende hånd'. Sagen er imidlertid den, at udtrykket man skal ikke bide den hånd, der fodrer én er udbredt på dansk. Jeg har selv undersøgt det. Der må altså være nogle, måske endda et flertal, der ikke synes, at det lyder klodset, men derimod helt normalt. Min hypotese er på den baggrund, at udtryk som man skal ikke bide den hånd, der fodrer én kan skubbe til eksisterende sproglige strukturer eller trække dem i retning af for eksempel engelsk valens, engelsk fraseologi eller engelsk syntaks. De har dermed et relativt større påvirkningspotentiale end ord som firewall, der allerhøjst på fonologisk plan kan tænkes at være årsag til ændringer af det danske sprog. Jeg vil i denne rapport forsøge at finde opbakning til min hypotese i Henrik Gottliebs artikel "Phraseology in flux" (Gottlieb 2012) og Henning Andersens teori om sprogændringer (Andersen 2001b). Gottlieb forsøger i sin artikel at påvise, hvordan faste ordforbindelser, der bliver oversat direkte fra engelsk til dansk, kan påvirke dybdelagene i dansk. Andersen beskriver to mulige forløb, der begge potentielt kan medføre ændringer i et sprogs grammatiske system. Jeg vil forsøge at 5

6 koble Gottliebs og Andersens teoretiske udgangspunkter og herudfra diskutere påvirkningspotentialet i engelske låneudtryk ud fra egne eksempler. Anglicisme: definitioner Inden jeg går videre til den egentlige begrebsafklaring, vil jeg her bringe nogle statistiske oplysninger om engelsk i dansk, der kan være med til at sætte en ramme for rapporten. Går vi tilbage til år 1900, var der 398 engelske låneord i dansk (Gottlieb 2004: 59). Knud Sørensens ordbog over anglicismer i dansk fra 1997 indeholder 6180 opslag (Sørensen 1997). Med hensyn til antal er der altså sket noget siden da. Nogle af anglicismerne har vi rent faktisk lånt fra England eller Storbritannien, men langt de fleste stammer fra USA. Det er især efter Anden Verdenskrig, at den kulturelle og sproglige påvirkning fra storebror USA har været stor, og den er kun vokset med opfindelsen og udbredelsen af internettet i 90'erne. Det er nok ikke forkert at sige, at der i dag kommer flere nye engelske/amerikanske låneord ind i det danske sprog end nogen sinde før. Flere undersøgelser understøtter denne påstand. I Jørgen Nørby Jensens gennemgang af 135 nye ord i dansk mellem 1998 og 2003 er 91 eller 67 % anglicismer (Jensen 2004). I Pia Jarvads ordbog over nye ord i dansk fra , der indeholder over opslagsord, er 38 % anglicismer (Jarvad 1999). Det er 3800 ord alene på de 40 år. Til sammenligning er 57 % af ordene danske dannelser. Man gætter på, at der dannes nye ord på dansk om dagen (Gottlieb 2012: 174). Af disse må man formode, at langt de fleste er danske dannelser. På den baggrund er de engelskinspirerede dannelsers overlevelsesevne meget markant. Det tyder på, at de har en særlig høj status blandt nye ord. Ikke desto mindre har Jarvad andetsteds opgjort, at anglicismer i løbende tekst kun udgør 1 % af ordmaterialet (Gottlieb 2012: 173). Selv i tv-undertekster udgør anglicismer kun 2 % af ordmaterialet (Gottlieb 2012: 174). Sammenfattende er der ingen tvivl om, at engelsk i dag er det fremmedsprog, der udøver størst indflydelse på dansk. Men omfanget af denne indflydelse er omstridt. Som allerede nævnt kan man argumentere for, at de mange engelske låneord blot er et overfladefænomen, der ikke i sig selv indebærer, at der forekommer nogen påvirkning af dybdestrukturerne i det danske sprog, for eksempel morfologi og syntaks. Jeg vil dog i denne rapport gøre gældende, at der er et potentiale for påvirkning i blandt andet de faste udtryk. 6

7 Anglicisme. Anglificering. Engelsk eller engelskinspireret låneord. Kært barn har mange navne. Jeg vil i det følgende redegøre for, hvordan man kan forstå begrebet anglicisme. Man kan tale om en smal definition og en bred definition. Den smalle definition tilsiger kort sagt, at kun ord der overføres direkte med hensyn til stavemåde og udtale, kan betegnes som anglicismer. Det kunne for eksempel være ord som firewall, like og straight. Mange af de sprogforskere, der har beskæftiget sig med anglicismer i Danmark, hælder imidlertid til en mere bred definition. Det gælder for eksempel Knud Sørensen og Henrik Gottlieb. Sidstnævntes definition på anglicismer lyder: Any individual or systemic language feature adapted or adopted from English, or inspired or boosted by English models, used in intralingual communication in a language other than English. (Gottlieb 2004: 44) Ifølge Gottlieb er en anglicisme altså et hvilket som helst sprogligt træk, der overføres fra engelsk til dansk, og som bruges, når to eller flere danskere snakker dansk sammen. Ifølge denne definition vil også ord og udtryk som for eksempel arbejdsfrokost, stå op for og tænke ud af boksen kunne betegnes som anglicismer, idet de formodes at være konstrueret på baggrund af engelske udtryk. Både Sørensen og Gottlieb inddeler ud fra arten af engelsk indflydelse låneordene i forskellige typer (Sørensen 1995: 19ff og Gottlieb 2004: 45ff). Sørensens inddeling er intuitiv og let at gå til, mens Gottliebs er mere fagligt stringent og detaljeret. Jeg tager her udgangspunkt i Gottliebs, som jeg har oversat til dansk. Han opererer med tre overordnede kategorier: aktive anglicismer, reaktive anglicismer og kodeskift. De to første fremgår af tabellerne nedenfor, den tredje kommer jeg ind på nedenfor. Visse kategorier er udeladt, og til nogle af kategorierne har jeg brugt Sørensens betegnelser. Jeg knytter kommentarer til de enkelte kategorier, i det omfang jeg finder det nødvendigt: 7

8 AKTIVE ANGLICISMER KATEGORI ANGLICISME ENGELSK FORLÆG Direkte lån Oversættelseslån Hybrider sammensatte ord med sprogstof fra både dansk og engelsk Pseudolån danske ord, der lyder engelsk, men ikke findes på engelsk (længere) blockbuster wi-fi point of no return kropsalder falsk profet stå op mod softkernerugbrød håndlotion fiskefarm stationcar butterfly overhead block-buster wi-fi point of no return body age false prophet stand up against soft lotion farm station wagon butterfly tie (forældet) overhead projector REAKTIVE ANGLICISMER KATEGORI ANGLICISME DANSK STANDARD ENGELSK FORLÆG Betydningslån annoncere meddele announce danske ord, der modtager ny betydning fra et tilsvarende engelsk ord abonnere på konflikte gå ind for, tro på stride imod subscribe to conflict Ortografiske lån addresse adresse address Fonetiske lån unik udtalt [you'nik] [oo'nik] unique Morfosyntaktiske kalker flerordsforbindelser, der er direkte oversat fra engelsk "Mikkel Thygesen har tidligere bevist sig som målscorer for Brøndby." gøre sig gældende prove oneself 8

9 Aktive anglicismer er ord(materiale), der, som Gottlieb selv skriver er "adapted or adopted from English" (Gottlieb 2004: 48). Det er altså ord, der enten er overtaget direkte i deres helhed (adopted) eller tillempet ved for eksempel oversættelse (adapted). Man kan tale om en direkte påvirkning fra engelsk eller, anskuet fra sprogbrugerens synsvinkel, en aktiv, viljestyret overtagelse i en dansksproget sammenhæng af et engelsksprogligt træk. Lad mig give et tænkt eksempel: En dansk sprogbruger, der også kan engelsk, hører på engelsk om et fænomen, lad os bare tage firewall igen. Et par uger efter skal han tage stilling til virusbeskyttelse på sin egen computer og bruger ordet firewall til at betegne fænomenet, nu i en dansk sammenhæng. Sprogbrugeren kunne have valgt at betegne fænomenet med et andet ord, men vælger aktivt, bevidst, netop ordet firewall. Reaktive anglicismer beskriver Gottlieb, som ord(materiale), der er "inspired or boosted by English models" (Gottlieb 2004: 48). Her er tale om en mere indirekte påvirkning, eller igen, anskuet ud fra sprogbrugerens synsvinkel, en reaktiv, ubevidst overtagelse i en dansksproget sammenhæng af et engelsksprogligt træk. Et tænkt eksempel med det ortografiske lån addresse: En sprogbruger støder efterhånden oftere på ordet adresse i engelske sammenhænge end i danske. Eller også tillægger han de engelske sammenhænge større rigtighedsværdi, selv om han oftest støder på ordet i danske sammenhænge. Hvorom alting er, er han tilbøjelig til at stave ordet med to d'er, også på dansk. Sprogbrugeren reagerer på nogle sproglige stimuli, som han tillægger en bestemt værdi, og det trækker ham ubevidst i en bestemt retning, når han træffer sproglige valg. Kodeskift betegner, at der skiftes sproglig kode fra dansk til engelsk. Det kan ske på mikroniveau, hvor danske og engelske sætninger blandes sammen: "Jeg var nede i Rødovre Centret. Lige pludselig var det bare sådan "What the fuck?" Så kom der bare en fyr løbende med en pistol. Crazy shit." Eller det kan ske på makroniveau, når danskere konsekvent vælger at kommunikere sammen på engelsk inden for for eksempel forskning og uddannelse, erhvervsliv eller i reklamebranchen. Jeg interesserer mig i denne rapport mere for aktive og reaktive anglicismer end for kodeskift og vil ikke yderligere behandle dette begreb. På Den Danske Ordbogs redaktion går man ud fra en smal definition på anglicismer, ifølge hvilken kun de direkte lån, hybriderne og pseudolånene fra Gottliebs tabeller bliver talt med. Et ord eller udtryk skal altså direkte indeholde sprogligt materiale fra engelsk for at kunne kategoriseres som en anglicisme. Det, Sørensen og Gottlieb kalder et betydningslån, for eksempel verbet abonnere, der modtager en ny betydning, gå ind for, betragter DDO, med Henrik Galberg Jacobsens ord, som 9

10 "en latent intern mulighed i dansk" (Jacobsen 1994: 25), der realiseres, muligvis under påvirkning fra engelsk. På den baggrund er der per marts 2014 registreret 2300 anglicismer (egen optælling), det vil sige ord og udtryk, der angives at stamme fra engelsk eller amerikansk engelsk, ud af i alt opslagsord (Hjemmeside 3). Det er cirka 2 %. Slår man for eksempel abonnere op, finder man to betydninger: en hovedbetydning, "have abonnement på for eksempel en avis", og en overført betydning, "gå ind for, tro på" (Hjemmeside 4). Om sidstnævnte betydning kan man læse, at den er kendt fra 1966, men ikke at den kan være et betydningslån fra engelsk. Om abonneres oprindelse står der kun, at det kommer fra fransk. Vi kan også prøve at slå oversættelseslånet blodbank op i DDO (Hjemmeside 5). Dette ord har ingen angivelse af oprindelse. Det er sammensat af to ældre danske ord, som man naturligvis kan slå op hver for sig, men man kan ikke se, hvornår blodbank første gang blev realiseret i dansk, og om det muligvis skete efter engelsk forbillede. Ifølge Sørensen og Gottliebs definition er der altså mange ord i DDO, som burde være registreret som havende engelsk oprindelse, men som ikke er det. Omvendt er det langt fra muligt i alle tilfælde at sige, om et ord eller udtryk er realiseret først på engelsk, siden på dansk, om det er sket i omvendt rækkefølge, eller om det er sket samtidig. Gottlieb: Faste udtryk som symptom på dyb påvirkning Lad mig nu vende tilbage til det egentlige emne for denne rapport, de "faste udtryk med særlig henblik på anglicismer". Disse faste udtryk, som måske, måske ikke, stammer fra engelsk, kan placeres to steder inden for Gottliebs typologi. Enten er de oversættelseslån, eller også er de morfosyntaktiske kalker. Hvornår et givent udtryk skal placeres i den ene kategori, og hvornår det skal placeres i den anden, må være et spørgsmål om aktion og reaktion. Men det kan være svært i det enkelte tilfælde at sige, om et udtryk er realiseret aktivt eller reaktivt. Lad os tage et eksempel: "Han bestemte sig for at tage tidligt fri og kalde det en dag." Eksemplet er taget fra en prædiken i Bethlehemskirken fastelavnssøndag Det er ikke umiddelbart til at sige, om kalde det en dag her er et oversættelseslån (engelsk forlæg: call it a day) eller en morfosyntaktisk kalke. Og hvad med bestemme sig for noget (muligt engelsk forlæg: decide to) frem for det (måske) mere idiomatiske beslutte sig for noget? For slet ikke at tale om tage fri frem for holde fri. 10

11 Gottlieb har skrevet en artikel om disse morfosyntaktiske kalker (Gottlieb 2012). Han definerer dem selv sådan her: "Multi-word units consisting of all-danish elements, but directly translated from English." (Gottlieb 2012: 176) Han henviser til, at denne anglicismetype tidligere er blevet behandlet af Fritz Larsen, Henrik Galberg Jacobsen og Knud Sørensen. Larsen kategoriserer lånte faste udtryk som oversættelseslån og nævner tre typer: 'set phrases', 'verb + particle' og 'idioms' (Larsen 1994: 30). 'Set phrases' vil jeg her oversætte med kollokationer. Larsen giver blandt andre eksemplerne for alle praktiske formål (engelsk forlæg: for all practical purposes eller for all intents and purposes) og i deres egen ret (in their own right). 'Verb + particle' kender vi på dansk som partikelverber. Larsen skriver: Danish has the same two constructions as English, synthetic compound verbs, as in overkomme/overcome, and analytic phrasal or prepositional verbs, as in komme over/come over. The meanings, however, are often quite different in the two languages or overlap only to some extent; this may invite semantic borrowing from the dominant language, as we have seen in the case of overkomme, overhøre, overse. (Larsen 1994: 31) Larsen nævner de klassiske eksempler overkomme, overhøre, overse, hvor dansk har overtaget betydninger fra engelsk, der for eksempel i tilfældet overse er helt uforenelige med den traditionelle danske betydning. Gottlieb og Sørensen ville have kaldt dette et betydningslån. 'Idioms', på dansk idiomer, er faste udtryk, hvis samlede betydning ikke kan udledes af de enkelte ords betydning. Larsen nævner blandt andre eksemplerne stjæle nogens torden (steal someone's thunder), vippe med båden (rock the boat) og minsandten kalde det en dag (call it a day). Larsen skriver om disse eksempler, at "they may not all become common expressions, but some of them will" (Larsen 1994: 33). I den forbindelse er det sjovt, at jeg netop i løbet af min praktik reviderede artiklen 'dag' og tilføjede udtrykket kalde det en dag efter at have konstateret, at det forekom med tilstrækkelig hyppighed i korpus. Jeg undersøgte også både stjæle nogens torden og vippe/rokke (med) båden, men de forekommer (endnu) ikke tit nok. Også Galberg Jacobsen kategoriserer de faste udtryk som betydningslån eller oversættelseslån (Jacobsen 1994: 24). Han taler om brugen af et komfortabelt flertal i stedet for et pænt flertal og løfte en blokade i stedet for hæve en blokade. Sørensen opererer med ti forskellige slags anglicismer, heriblandt direkte lån, oversættelseslån og idiomer. Han kategoriserer altså idiomerne for sig. Ikke desto mindre inddeler han dem selv efterfølgende i direkte lån og oversættelseslån. Blandt førstnævnte giver han eksemplerne business as usual og acquired taste. Blandt sidstnævnte leve på lånt tid og kysten er klar. 11

12 Jeg er overordnet set tilbøjelig til at være enig med Larsen, Galberg Jacobsen og Sørensen og kategorisere for eksempel call it a day som en slags oversættelseslån. Men det ændrer ikke på, at Gottliebs artikel om morfosyntaktiske kalker er vældig interessant i forhold til mine egne hypoteser om "de faste udtryk med særlig henblik på anglicismer". Gottlieb sætter sig for empirisk at dokumentere, at den engelske påvirkning af dansk stikker dybere end som så. Han taler om et overfladeniveau af sproget, som omfatter blandt andet ordforråd, ortografi og fonologi, og et under-overfladen-niveau, som omfatter semantik, morfologi, fraseologi og pragmatik (Gottlieb 2012: 175ff). I artiklen fokuserer han på fraseologien, men selve begrebet morfosyntaktisk kalke henviser til, at også morfologien og syntaksen er i spil. Gottlieb skriver: 1. The object of study is phraseology, an area more intimate than lexis. Thus, in languages profoundly affected by English, the phraseology shows a more complete picture of Anglification than what may be obtained by merely looking at English loanwords. 2. Language users are often not aware that phrases are copied from English, and for that reason calques often lack the smart connotations typical of loanwords another reason for concluding that if these English-inspired expressions are successful, the English influence has come a long way. (Gottlieb 2012: 177) I punkt 1 går Gottlieb ud fra, at fraseologi stikker dybere end ordforråd. Således vil det i sprog som dansk, som han altså mener er dybt påvirket af engelsk, give et mere fuldstændigt billede af graden af anglificering, hvis man kigger på fraseologi morfosyntaktiske kalker end hvis man bare kigger på låneord. I punkt 2 er den bagvedliggende antagelse, at der for mange sprogbrugere i forskellige sammenhænge kan være prestige forbundet med at bruge direkte lån fra engelsk. Hvis nu kalkerne, der altså er oversættelseslån, er forbundet med den samme prestige, er det for Gottlieb et bevis på, at vi ubevidst tillægger også dybereliggende strukturer i engelsk så høj værdi, at det kan komme til at påvirke de dybereliggende strukturer i dansk. Gottlieb undersøger forekomster for seks håndplukkede og seks vilkårlige morfosyntaktiske kalker i forskellige korpora fra 1990 til 2010 for at se, om de vinder frem i sproget på bekostning af tilsvarende danske kalker. Af de håndplukkede kan nævnes anglicismen når det kommer til i forhold til danske udtryk som med hensyn til og hvad angår. Af de vilkårlige kan nævnes anglicismen peppe op i forhold til danske udtryk som sætte kulør på. Gottlieb når frem til, at de seks håndplukkede kalker på de 20 år næsten har tredoblet deres semantiske markedsandel, fra 7 % til 19 %, men at kun én af dem (have sex) har opnået en andel på mere end 50 % og er blevet det 12

13 dominerende udtryk (Gottlieb 2012: 187). De seks vilkårlige kalker havde allerede i 1990 en stor markedsandel (i visse tilfælde langt over 50 %) og er steget relativt mindre i udbredelse (Gottlieb 2012: 194). Alt i alt dokumenterer Gottlieb, at der blandt netop disse 12 faste udtryk er en tendens til, at de engelske oversættelseslån vinder frem på bekostning af ældre danske udtryk. Det er naturligvis et kritikpunkt, at Gottlieb kun ser på 12 udtryk. Det er han også selv inde på. Men mon ikke sagtens det kunne forholde sig sådan, at tendensen blandt de 12 udtryk er en generel tendens i dansk, ligesom det er en generel tendens, at vi optager mange nye låneord fra engelsk? Det afgørende er, om man kan følge Gottlieb i, at denne tendens i fraseologien kan bruges til at dokumentere en påvirkning af dybdestrukturerne i dansk. Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se, hvordan udtryk som få enderne til at mødes, når det kommer til og bakke op skulle udgøre nogen særlig radikal ændring af det danske sprog. De er muligvis oversat ord for ord fra engelsk, men resultatet er blevet et dansk udtryk med normalt ordforråd, normal ordstilling, normal bøjning og så videre. Kort sagt forekommer de blot at være ændringer på sprogets overflade og ikke på under-overfladen-niveauet. Men hvordan kan man nærmere forstå forskellen mellem ændringer på overfladen og ændringer i dybden? Det vil jeg i det følgende gå til Henning Andersens teori om sprogændringer for at finde svar på. Andersen: Sprogændringer Alt det her med anglicismer og påvirkning af det danske sprog fra engelsk er i sidste ende et spørgsmål om sprogændringer. Sprog forandrer sig hele tiden, men her er der muligvis nogle ændringer, som vi ikke synes er hensigtsmæssige. Jeg vil i det følgende redegøre for Henning Andersens teori om sprogændringer, som den kommer til udtryk i artiklen "Actualization and the (uni)directionality of change" (Andersen 2001b). Det skal munde ud i en diskussion af, om Gottliebs morfosyntaktiske kalker og mine egne engelske låneudtryk skal forstås som ændringer i sprogets overflade eller dybde. Det første, man skal holde sig for øje, er, at sprogændringer altid indebærer eller udspringer af synkron variation (Andersen 2001b: 225). Synkron variation vil sige, at der på et givet tidspunkt er forskellige sproglige elementer, der kan bruges til at udtrykke det samme indhold. Den synkrone variation giver sig udslag i, at forskellige sprogbrugere vælger forskellige varianter, men også ved, at den enkelte sprogbruger vælger forskellige varianter i forskellige situationer. Gottlieb 13

14 undersøger i sin artikel den synkrone variation inden for nogle bestemte betydningsområder med femårsmellemrum og konstaterer en diakron udvikling fra 1990 til 2010, hvor for eksempel udtrykket når det kommer til vinder frem på bekostning af udtrykket hvad angår. En teori om sprogændringer skal kunne redegøre for, hvordan en sådan diakron udvikling forløber, hvilke stadier der indgår i den, hvad der udløser den eller motiverer den, og hvorfor den bevæger sig i en bestemt retning frem for en anden. Andersens teori om sprogændringer er pragmatisk og talerorienteret. Hans udgangspunkt er, at sprogændringer sker som følge af, at sprogbrugere træffer bestemte sproglige valg i bestemte situationer for at opnå bestemte mål. Han går ligesom Gottlieb ud fra, at der er et overfladeniveau og et under-overfladen-niveau af sproget. Begrebet aktualisering, som altså lægger navn til Andersens artikel, vedrører overfladeniveauet. Det er "the observable manifestation of grammar innovations in speech" (Andersen 2001b: 225). Aktualiseringer er simpelthen konkrete forekomster af nye elementer i et sprog. Lad os tage et eksempel fra en , som Lars Heltoft var så venlig at videresende til mig: Fra: xxx Sendt: 19. februar :05 Til: Lars Heltoft Emne: Automatisk svar: Ændring af STO vedr gymnasielærerkompetence Tak for din mail. Jeg er ude af kontoret og ikke at træffe før mandag den 24. februar Med venlig hilsen xxx Aktualiseringen er her konstruktionen ude af kontoret. Det formodede engelske forlæg er out of the office. Der er to ting, der springer i øjnene. Dels er der præpositionsforbindelsen ude af, der på dansk klinger meget definitivt. DDO har for adverbiet ude blandt andre betydningerne 4.a, "i en situation hvor noget ikke længere overvejes, regnes for en mulighed eller betyder noget" og 4.b, "i en situation hvor nogen eller noget ikke længere er med i eller involveret i noget" (Hjemmeside 6). Hvis vi går ud fra, at afsenderen af en ikke har tilstræbt betydningen ikke længere med nogen tilknytning til kontoret, men snarere noget i retning af lige nu befinder jeg mig et andet sted end på mit kontor, ville den typiske præpositionsforbindelse på dansk være ikke på som i jeg er ikke på mit kontor. Dels har hele udtrykket et overført betydningsindhold på engelsk, ikke på arbejde, som det umiddelbart (endnu) ikke har på dansk. På dansk er der ingen logisk eller indlysende 14

15 betydningsmæssig forbindelse, ingen kohærens, mellem de to udsagn ude af kontoret og ikke at træffe før mandag den 24. februar Det ville der have været på engelsk, hvor det første udsagn ville være grundlaget for at forstå det andet udsagns relevans: Jeg er ikke på arbejde i dag. [Oplagt spørgsmål: Hvornår er du så på arbejde?] Jeg møder på arbejde igen mandag den 24. februar. Med hensyn til under-overfladen-niveauet af sproget taler Andersen om to strukturlag, grundgrammatik ('base grammar') og brugsregler ('usage rules'). Han definerer dem på følgende måde: (i) a base system of content categories, syntactic relations, and expression types that embodies universal principles of grammar and (ii) a system of usage rules that are formulated in terms of this base grammar, but make reference to more superficial categories, in part community-specific (including pragmatic, stylistic, and sociolinguistic ones) rules that enable speakers to match the local and contemporary usage of the tradition of speaking they consider theirs. (Andersen 2001b: 236) Andersen antager altså, at det dybeste lag af sproget udgøres af et grundsystem, der er en konkret manifestation af universelle grammatiske principper (jævnfør Noam Chomskys begreb universalgrammatik). Jeg forstår grundgrammatikken som det lag, der bestemmer, hvordan en ytring kan og skal se ud for at kunne betragtes som meningsfuld. Man kunne også kalde det sprogets produktionsregler. Det næste lag i sproget antager Andersen er en samling brugsregler, der er formuleret ud fra grundsystemet, og som "henviser til mere overfladiske kategorier". Jeg forstår brugsreglerne som det lag, der bestemmer, hvilke(n) ytring(er) der er mest hensigtsmæssige i en given sammenhæng. Det skal her nævnes, at Andersen selv skriver om formålet med sin artikel, at "this is no place for a full-scale presentation of [a theory of change]" (Andersen 2001b: 227). Det indebærer, at han vælger ikke at bruge krudt på at redegøre i alle detaljer for disse mere eller mindre kontroversielle dybdelag af sproget (som han selv medgiver ikke er empirisk dokumenterbare (Andersen 2001b: 226)). På baggrund af disse to overordnede lag i sproget, overfladen, aktualiseringerne, og underoverfladen, brugsreglerne og grundgrammatikken, skitserer Andersen to mulige forløb eller retninger for sprogændringer. Jeg vil i det følgende præsentere dem som henholdsvis ændringer fra oven og ændringer fra neden. Det skal forstås sådan, at ændringer enten er pragmatisk motiverede og bevidste, hvilket vil sige, at de manifesterer sig på overfladen og derefter kan sive ned i dybden. Eller at de er grammatisk motiverede og ubevidste, hvilket vil sige, at de opstår, i 15

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt?

Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt? Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt? Speciale, cand.ling.merc. engelsk Handelshøjskolen i Århus Iben Lehmann Rasmussen, juni 2008 Vejleder: Birthe Mousten

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

Engelsk i Dansk En empirisk undersøgelse af tendensen til anglicismer blandt tre danske befolkningsgrupper

Engelsk i Dansk En empirisk undersøgelse af tendensen til anglicismer blandt tre danske befolkningsgrupper CLM Kandidatafhandling August 2010 Titel: Engelsk i Dansk En empirisk undersøgelse af tendensen til anglicismer blandt tre danske befolkningsgrupper Studerende: Anita Godsk Waaben Uddannelse: Cand. Ling.

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk En empirisk undersøgelse af forskellige oversættelsesmetoder i tekniske forbrugertekster med særligt fokus på den ortografiske repræsentation Kandidatafhandling

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* 135 Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Abstract To argue that language policies are subject to the

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6 Indledning... 1 I Tilegnelsesteorier... 1 I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2 LAD... 2 Den kritiske periode... 3 Non-interface hypotesen... 4 Naturlig rækkefølge... 5 I 2 Sproglig opmærksomhed....

Læs mere

Oversættelse af EU-dokumenter

Oversættelse af EU-dokumenter Oversættelse af EU-dokumenter - en undersøgelse af retningslinjer for oversættelse inden for Den Europæiske Union SPECIALE Tina Thorsø Yde Sørensen Handelshøjskolen i Århus Cand.ling.merc.-studiet i spansk

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst Skrevet af: Annette Dinesen Horsbøl Niels Verner Larsen Vejleder: Birthe Mousten Cand.ling.merc. speciale Engelsk Institut

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

Kulturmødet i praksis

Kulturmødet i praksis Karina Kuhre Vejleder: Pablo Cristoffanini Aalborg Universitet Kultur, Kommunikation og Globalisering 10. semester, speciale Marts 2009 76,17 normalsider Resumé Being an exchange student and taking a year

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere