Fransk begyndersprog A stx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fransk begyndersprog A stx"

Transkript

1 Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar

2 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort beskrivelse af forsøget 4 Hvorfor en ny eksamensform? 4 Opgavesættets form og opbygning 5 Bedømmelse 8 Henvisninger og dokumentation 9 Anvendelse af hjælpemidler 10 Deltagelse i forsøget 10 Bilag

3 Forord til lærerens hæfte Kære kollega Dette hæfte er en lærervejledning til arbejdet med de nye opgavetyper i fransk begyndersprog A på stx. Hæftet indeholder korte forklaringer af opgavetyperne og skal bidrage til forståelsen af det nye opgaveformat. Den digitale skriftlig prøve i fransk begyndersprog på stx indføres som forsøgsordning, og første prøveforekomster er ved eksamensterminen maj-juni Forsøget omfatter eksamensterminerne maj-juni 2016 og maj-juni I august 2014 blev der udsendt to typeopgaver på cd-rom til alle skoler. Vi håber, at I vil bruge typeopgaverne i undervisningen. Det er vigtigt for os at få feedback på opgaverne, efterhånden som der indsamles erfaringer med anvendelsen af opgaverne i klasserne. Derfor åbnes der for systematisk evaluering, som vil foregå elektronisk på: https://www.e-survey.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=54fy5h Evalueringen er åben til ultimo februar Derefter er I altid velkomne til at sende mig kommentarer på mail. Primo 2015 vil der blive udsendt et vejledende opgavesæt, som kan være justeret i forhold til typeopgaverne på basis af evalueringen. Vi glæder os til samarbejdet og håber, at rigtig mange ønsker at deltage i forsøget. Med venlig hilsen Lene Kirk-Sørensen, fagkonsulent 3

4 En kort beskrivelse af forsøget Det vil i skoleåret 2015/2016 være muligt for hold med fransk begyndersprog A, som skal til skriftlig prøve i maj-juni 2016, at melde sig til forsøget med den nye skriftlige eksamensopgave. Det betyder, at de nye opgavetyper kan anvendes og trænes på nuværende 1. og 2.g hold. Som nævnt er der udsendt to typeopgaver. Der produceres derudover to vejledende opgavesæt forud for den første nationale skriftlige eksamen i 2016: - 1. vejledende opgavesæt: primo vejledende opgavesæt: ultimo 2015 Hvorfor en ny eksamensform? De nye skriftlige eksamensopgaver er udviklet for: at kunne anvende en skriftlig eksamensform, der afspejler det, som eleverne arbejder med i undervisningen og derved skabe større overensstemmelse mellem undervisning og prøver, at sikre at eleverne har et sprogligt beredskab, en basisviden der afprøves i en delprøve uden hjælpemidler (delprøve 1), at kunne arbejde med en skriftlig dimension i faget med ubegrænset adgang til hjælpemidler (delprøve 2), at styrke elevernes digitale kompetencer i form af anvendelse af internettet som videnskilde og faglig ressource, herunder kritisk anvendelse af oversættelsesprogrammer (delprøve 2), at skabe en tidssvarende skriftlig eksamensform, der vil virke motiverende og inspirerende for eleverne, og som inddrager de hjælpemidler, eleverne har mulighed for at benytte i forbindelse med den daglige undervisning, at kunne inddrage lyd- og videofiler i prøvematerialet som supplement til det skriftbårne materiale. Udviklingen af de nye opgavetyper finder sted på baggrund af et fagligt udredningsarbejde iværksat af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. En arbejdsgruppe har i tæt samarbejde med en tilsvarende arbejdsgruppe i faget spansk diskuteret, hvordan man kan stille en ny tidssvarende eksamensopgave, så den tester eleverne på bedst mulig måde. De udsendte typeopgaver er i efteråret 2013 blevet afprøvet på et antal skoler, og på baggrund af dette har arbejdsgruppen foretaget yderligere justeringer af opgaverne. Det har fx vist sig hensigtsmæssigt at justere antallet af opgaver i delopgave 1, som nu består af 14 opgaver. De 14 opgaver tages fra en bruttoliste på i alt 20 opgaver, så der vil være variation i opgaverne fra år til år. Instrukserne til opgaverne er nu på dansk i både delopgave 1 og 2. Det er ændret for at have fokus på elevernes løsning af opgaverne og for at være på linje med de skriftlige prøver i fagene engelsk og tysk. 4

5 Opgavesættets form og opbygning Opgavesættet består af to delprøver: Delprøve 1: Prøveform Fokus Hvordan testes der? Varighed Delprøve 1 Delprøve uden hjælpemidler. 14 delopgaver. Læsefærdighed, læsestrategier, tekstforståelse, grammatisk forståelse og ordforråd samt sprogproduktion uden hjælpemidler. Spørgsmål/svar matches, sandt/falsk, forklaring af ord, synonymer/antonymer, halve sætninger matches med andre halve sætninger, udsagn om billeder samt tekstproduktion. 1 time Delprøve 1 er baseret på en tekst på ½-1 ns. Teksten er glosseret og kan have en kort indledning på dansk. Til delprøve 1 har arbejdsgrupperne udarbejdet en bruttoliste over mulige opgavetyper (bilag 1). Alle opgavetyperne bringes altså ikke i spil i alle opgavesæt. I hvert enkelt opgavesæt indgår 14 opgavetyper i første delprøve. Instrukserne til opgaverne ligger fast, således at eleverne er fortrolige med alle opgavetyper på forhånd. Eleverne kan i undervisningen arbejde strategisk med de konkrete basale færdigheder, de skal beherske for at kunne løse delprøve 1. Opgaverne stiller mere alsidige krav end i dag, men er på niveau med de nuværende opgavetyper. For at løse de forskellige opgavetyper kræves der basale færdigheder som et alment ordforråd og beherskelse af den mest nødvendige grammatik. Opgave a, b og c (se bilag 1) er obligatoriske, de vil være i alle opgavesæt. Opgaverne tester genrebevidsthed (GB), tekstforståelse, overordnet indhold (TF), tekstforståelse på sætningsniveau (TS), tekstforståelse på ordniveau (TO), grammatik (GR), ordforråd, alment ordforråd og idiomatiske udtryk (OF) og tekstproduktion (TP). Tre af de 14 opgaver tester i hvert opgavesæt tekstproduktion. Det fremgår af skemaet i bilag 1, hvilke områder de enkelte opgaver tester. Vi har valgt, at der i opgavesættet skal indgå en delprøve uden hjælpemidler, da det sprogsyn, der ligger bag opgaverne er den kontekstualiserede og kommunikative tilgang. Det betyder, at den sproglige opmærksomhed er fundamental. Et grundlæggende kendskab til og forståelse af sproglige strukturer er en væsentlig delkomponent i de kommunikative kompetencer. Det forudsætter, at ele- 5

6 verne har en grundlæggende paratviden inden for de områder, der testes. I undervisningen kan der arbejdes strategisk med de konkrete basale færdigheder, som eleverne skal beherske for at kunne løse eksamensopgaven. Delprøve 2: Prøveform Fokus Hvordan testes der? Varighed Delprøve 2 Delprøve med alle hjælpemidler, herunder adgang til internettet (kommunikation med omverdenen er ikke tilladt). 1 delopgave. Tekstforståelse, sprogproduktion, fagets centrale hjælpemidler. Redegørelse for indhold af teksten ud fra en given opgaveformulering. Gloser og ordklasser/sproglige udtryk inddrages. Ca. 300 ord. Genrebestemt formulering. 3 timer I delprøve 2 skal eleverne skrive 300 ord ud fra en given opgaveformulering (genrebestemt formulering). Eleverne præsenteres i denne delprøve for yderligere tekstmateriale, som kan være tekst, videoklip (med franske undertekster) og/eller billedmateriale. Med adgangen til internettet gives der adgang til en række hjælpemidler, som også bruges naturligt i undervisningen. Derfor skal kritisk brug af oversættelsesprogrammer og fejlretningsprogrammer indgå som en del af den daglige undervisning. Det er vigtigt at understrege over for eleverne, at den eksamensbesvarelse, de afleverer, skal være deres egen og selvstændige besvarelse (jf. eksamensbekendtgørelsen, 20). Se mere herom i afsnittet om bedømmelse nedenfor. For at sikre at eleverne skriver selvstændigt og er bevidste om og kritiske over for det sproglige udtryk, er der i opgaveformuleringen givet en boks med forskellige ord, der skal inddrages i besvarelsen af opgaven. I instruksen står der fx: Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord. Ordene skal anvendes i den form, de står her, undtagen verberne, der står i infinitiv og skal bruges i en bøjet form. Mindst ét af verberne skal stå i le présent (nutid), mindst ét i le passé composé (før nutid/datid) og mindst ét i le futur (fremtid). Marker ordene i din tekst. Ordene kan bruges flere gange. Teksten fra delprøve 1 skal inddrages i delprøve 2. At inddrage betyder i denne sammenhæng, at eleverne skal vise, at de kan anvende teksten. Det skal altså fremgå af deres besvarelse, at de har læst og forstået teksten. Yderligere skal eleverne inddrage en eller flere af teksterne i delopgave 2. På den måde udfordres de fagligt dygtige elever, der kan vise, at de kan overskue et stort tekstmateriale. Omvendt kan den fagligt svage elev koncentrere sig om et mindre tekstmateriale. 6

7 Med de nye opgavetypers inddragelse af nye teksttyper er der fornyet fokus på det udvidede tekstbegreb. De fleste fransklærere bruger formentlig allerede de fleste af nedenstående teksttyper og genrer, men introduktionen af den nye eksamensopgave kan være en god anledning til at bruge dem systematisk. Det kan fx dreje sig om: - Videofiler, fx Interviews Nyhedsklip Kortfilm Trailers til spillefilm Taler - Lydfiler, fx Oplæsninger af tekst (fra lydbøger eller podcast) Sange Samtaler/interviews - Billeder, fx Nyhedsbilleder Billedkunst Screendumps - Hjemmesider. Eleverne skal gøre brug af en genrebestemt formulering, de skal altså være bevidste om og kunne anvende forskellige genrer. Eleverne arbejder med genrer i mange andre fag og kan inddrage deres viden herfra. Kravet til genreskrivning er selvsagt ikke så højt i fransk begyndersprog som i dansk og engelsk. Genren, som eleverne skriver i, skal dog være genkendelig. Der prøves i, om eleven har en elementær fornemmelse for genrer. Det forventes ikke, at eleverne anvender alle krav til en given genre, men at de kan demonstrere en fornemmelse for genrens basale karakteristika. De genrer, der kan komme i spil, er artikel (ikke til Le Monde men fx til et skoleblad) anmeldelse læserbrev dagbog og brev. Følgende genreskrivning bør derfor indgå som en del af den daglige undervisning: Hvordan skriver man en artikel? En artikel behandler på baggrund af et kildemateriale et emne og skal informere en modtagergruppe. En artikel kan skrives til forskellige målgrupper og i forskellige sammenhænge. Derfor skal man være bevidst om afsender- og modtagerforhold, jf. det retoriske pentagram. Hvordan skriver man en anmeldelse? 7

8 En anmeldelse kan have flere funktioner, men dens overordnede mål er at udtrykke afsenderes holdning til en given ting. Det vil fremgå af opgaveformuleringens krav, hvad anmeldelsen skal indeholde, og hvem målgruppen for anmeldelsen er. Hvordan skriver man et læserbrev? Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt fra vigtige samfundsproblemer til personlige ytringer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter, andre blot udtryk for helt personlige følelser. Et læserbrev vil også kunne publiceres på en blog. Hvordan skriver man en dagbog? En dagbog er en bog til at skrive uformelle kronologiske, daterede indlæg. En dagbog er for det meste privat, hvor man skriver til sig selv om sin hverdag, sine tanker, holdninger og ønsker. Men en dagbog kan også bruges mere offentligt i form af en webblog. Hvordan skriver man et brev? Et brev kan både være formelt og uformelt, og ord, vendinger og høflighedsvendinger varierer derefter. Brevet kan skrives som en mail. Det er vigtigt, hvem afsender og modtager af brevet er. Det vil fremgå af opgaveformuleringen. Bedømmelse Forsøget med de nye skriftlige eksamensopgaver ligger inden for den eksisterendes læreplans rammer. Eksaminandens besvarelse af opgaven skal derfor bedømmes ud fra læreplanens bedømmelseskriterier og de faglige mål. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen vurderes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan uddrage det væsentlige af det udleverede tekstmateriale, udtrykke sig skriftligt på fransk og disponere og fremstille et indhold, samt på at eksaminanden viser sikkerhed i den relevante syntaks og morfologi og behersker et alment ordforråd samt idiomatik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 1 Faglige mål Eleverne skal kunne: forstå hovedindholdet, når der tales fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet gennem forskellige medier 1 8

9 deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte såvel som almene emner læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra forskellige litterære og ikke-litterære genrer, herunder medietekster mundtligt præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende fransk udtrykke sig skriftligt om en given problemstilling på et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte en enkel dansk tekst til fransk analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige litterære og ikke-litterære genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge anvende det erhvervede kendskab til fransk og frankofon kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i samtale på fransk og i arbejdet med de studerede emner perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold demonstrere viden om fagets identitet og metoder benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde. 2 Bedømmelsen er fortsat en helhedsvurdering, hvor delprøve 1 vægter 1/3 og delprøve 2 vægter 2/3. I delprøve 1 kan man som bedømmer tage udgangspunkt i, at hver opgave giver et point. Det skal dog ikke mekaniseres, da der er behov for at lægge mærke til nuancerne. Opgaverne, der tester tekstproduktion, tæller dobbelt. Der gives endvidere i disse opgaver point for særligt sprogligt overblik og grammatisk forståelse (verbalperifraser, konjunktiv, pronominer etc.). I delprøve 2 lægges der vægt på om - genren er genkendelig - tekstmaterialet inddrages - indholdet er i overensstemmelse med opgaveinstruksen - der er sproglig konsistens dvs. ensartethed i besvarelsen - boksen med ord er anvendt korrekt - hjælpemidler er anvendt hensigtsmæssigt, fx kritisk stillingtagen til oversættelsesprogrammer - det tydeligt fremgår, at det er eksminandens egen og selvstændige besvarelse. Henvisninger og dokumentation I delprøve 2 har eleverne mulighed for at anvende alle hjælpemidler (bortset fra kommunikation med omverdenen): materiale/ information/ opslagsværker/ ordbøger fysiske bøger og internettets ressourcer. Bemærk at brugen af internettet er en mulighed for den enkelte elev i delprøve 2. Der stilles i opgaven således ikke eksplicitte krav om anvendelse af internettet. En elev kan altså godt få karakteren 12 uden at anvende internettet. 2 9

10 For al inddragelse af kilder gælder det, at de skal dokumenteres, men samtidig at anvendt kildemateriale ikke skal vedlægges som bilag. Det forventes ikke, at eleven laver en litteraturliste. Henvisninger har et dobbelt sigte: 1. Eleven skal være bevidst om, hvorfra der hentes information. 2. Censor skal have mulighed for at verificere brugen af kilder, hvis opgavebesvarelsen giver anledning til det. Anvendelse af hjælpemidler Ordbøger Mange skoler giver eleverne adgang til fx Gyldendals elektroniske ordbøger til eksamen. Derfor bør man i forhold til den daglige træning øve eleverne i at bruge ordbøgerne. De skal have forståelse for ordklasser, og man kan vise dem de mange fordele, som elektroniske ordbøger har, fx at høre udtale samt finde eksempelsætninger eller idomatiske udtryk. Oversættelsesprogrammer Det er nødvendigt at undervise eleverne i, hvilke muligheder og begrænsninger oversættelsesprogrammer som fx Google Translate giver dem. De skal anvende programmerne kritisk og være bevidste om, at deres besvarelse ikke mangler konsistens pga. ukritisk brug af oversættelsesprogrammer. En tekst alene udarbejdet ved hjælp af et oversættelsesprogram er ikke elevens egen. Læreren kan fx vise eleverne nogle skrækeksempler ved at køre en kompliceret fransk tekst igennem Google Translate og derefter diskutere resultatet på dansk. Verbebøjere Verbebøjere er et udmærket redskab i undervisningen og i en prøvesituation. Det er dog vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at de skal kunne bøje verber uden programmerne, da de ellers ikke kan løse opgaverne i delprøve 1. Stave- og grammatikkontrol Der kan opstå mange fejl, hvis man ukritisk accepterer stavekontrollers forslag. Fx er stavekontrollen i Word et oplagt emne til analyse og diskussion. Hvad kan den og hvad kan den ikke? Hvor skal man være på vagt? Det samme gælder grammatikkontrol. Deltagelse i forsøget Det er den enkelte skole, der beslutter, hvilke hold der deltager i forsøget. Udgangspunktet er, at eleverne på det eller de deltagende hold er indforstået med at deltage. Der vil være fri adgang for alle skoler til at foretage tilmelding. Tilmelding og opgavebestilling til forsøgsprøverne foretages ved den ordinære XPRS-indberetning Elever til prøve, første gang ultimo januar

11 Bilag 1 Forkortelser: genrebevidsthed (GB), tekstforståelse, overordnet indhold (TF), tekstforståelse på sætningsniveau (TS), tekstforståelse på ordniveau (TO), grammatik (GR), ordforråd, alment ordforråd og idiomatiske udtryk (OF) og tekstproduktion (TP). Opgavetype Tester a. Tekstens genre b. Tekstens tema c. Tekstens formål d. Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge (1, 2, 3, etc.) e. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål) f. Marker det rigtige svar g. Sandt eller falsk? h. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte i. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte j. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne/synonymerne i højre spalte k. Vælg det rigtige af de fremhævede ord l. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 3-5 sætninger på fransk m. Beskriv billedet og historien bag det på fransk n. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder o. Kig på billedet og gør sætningerne færdige p. Historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger i på fransk q. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på GB TF TF TF TS TS TS TS TO TO GR TP OF/TP OF TS/TP OF/GR TP 11

12 fransk. r. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på fransk. Brug mindst 3 (fx adjektiver) s. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene/klynger af ord i den rigtige rækkefølge. t. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens(nutid). TP/GR OF/GR GR 12

Lærerens hæfte. Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016. Spansk A hhx. Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper.

Lærerens hæfte. Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016. Spansk A hhx. Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper. Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Spansk A hhx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort beskrivelse af

Læs mere

Fransk begyndersprog A-niveau stx

Fransk begyndersprog A-niveau stx Lærerens hæfte (version 2) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017 Fransk begyndersprog A-niveau stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper i fransk begynder A stx Februar 2016 Indhold

Læs mere

Fransk begyndersprog A-niveau hhx

Fransk begyndersprog A-niveau hhx Lærerens hæfte (version 3) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017 Fransk begyndersprog A-niveau hhx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper i fransk A hhx Januar 2017 Indhold Forord

Læs mere

Fransk begyndersprog A-niveau stx

Fransk begyndersprog A-niveau stx Lærerens hæfte (version 3) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017 Fransk begyndersprog A-niveau stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper i fransk begynder A stx Januar 2017 Indhold

Læs mere

Spansk A-niveau stx. Lærerens hæfte (version 3) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave

Spansk A-niveau stx. Lærerens hæfte (version 3) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave Lærerens hæfte (version 3) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017 Spansk A-niveau stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper i spansk A stx Januar 2017 Indhold Forord til lærerens

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Spansk A-niveau hhx. Lærerens hæfte (version 2) !!!! Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017

Spansk A-niveau hhx. Lærerens hæfte (version 2) !!!! Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017 Lærerens hæfte (version 2) Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2016-2017 Spansk A-niveau hhx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper i spansk A hhx Februar 2016 Indhold Forord til lærerens

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Konference om nye digitale eksamensopgaver

Konference om nye digitale eksamensopgaver Konference om nye digitale eksamensopgaver Vejle, 1. marts 2016 Lene Kirk-Sørensen, lekir1@stukuvm.dk 2557 4149 Side 1 Hvorfor en ny prøveform? skabe større overensstemmelse mellem undervisning og prøve,

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Justeret opgaveformat og lærerens hæfte Faglige mål, som omhandler det skriftlige arbejde anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave:

Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave: September 2015, opdateret september 2016 Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave: 1. Forbered dig før eksamen ved at åbne faner i browseren med ordbøger, grammatikbog/- hjemmesider

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog,

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014 Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk B, hf... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet... 1 Bedømmelsen... 1 Opgaveinstruksens

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Censorvejledning Engelsk A, STX (analog prøve og digitalt forsøg) Engelsk B, STX Maj 2017

Censorvejledning Engelsk A, STX (analog prøve og digitalt forsøg) Engelsk B, STX Maj 2017 (analog prøve og digitalt forsøg) Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@stukuvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse (analog og digitalt forsøg)... i (analog og digitalt forsøg)... 1 De analoge

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Fagkonsulent Dorte Fristrup Afdelingen for gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet November 2009 Indledning Grundlaget for denne evaluering af skriftlig eksamen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A MAJ 2014 FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A Mange lærere henvender sig med spørgsmål om mundtlig eksamen (skriftlig eksamen evalueres og behandles særskilt i årlige evalueringer i august/september

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010

Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010 Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools

LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools Europaskolerne Ref.: 2007-0-192-da-4 Orig.: DA LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools Meeting on 17 th and 18 th April 2007 - Lisboa

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx August 2013 Kære danskkolleger Jeg vil starte det nye skoleår med at se et par måneder tilbage i tiden, nemlig til den skriftlige prøve i dansk A, som er hovedemnet

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning af

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau G skriftlig fremstilling maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 21 beskikkede censorer på baggrund af 684 besvarelser. De 684 besvarelser fordeler sig som følger på de

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere