Fransk begyndersprog A stx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fransk begyndersprog A stx"

Transkript

1 Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar

2 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort beskrivelse af forsøget 4 Hvorfor en ny eksamensform? 4 Opgavesættets form og opbygning 5 Bedømmelse 8 Henvisninger og dokumentation 9 Anvendelse af hjælpemidler 10 Deltagelse i forsøget 10 Bilag

3 Forord til lærerens hæfte Kære kollega Dette hæfte er en lærervejledning til arbejdet med de nye opgavetyper i fransk begyndersprog A på stx. Hæftet indeholder korte forklaringer af opgavetyperne og skal bidrage til forståelsen af det nye opgaveformat. Den digitale skriftlig prøve i fransk begyndersprog på stx indføres som forsøgsordning, og første prøveforekomster er ved eksamensterminen maj-juni Forsøget omfatter eksamensterminerne maj-juni 2016 og maj-juni I august 2014 blev der udsendt to typeopgaver på cd-rom til alle skoler. Vi håber, at I vil bruge typeopgaverne i undervisningen. Det er vigtigt for os at få feedback på opgaverne, efterhånden som der indsamles erfaringer med anvendelsen af opgaverne i klasserne. Derfor åbnes der for systematisk evaluering, som vil foregå elektronisk på: https://www.e-survey.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=54fy5h Evalueringen er åben til ultimo februar Derefter er I altid velkomne til at sende mig kommentarer på mail. Primo 2015 vil der blive udsendt et vejledende opgavesæt, som kan være justeret i forhold til typeopgaverne på basis af evalueringen. Vi glæder os til samarbejdet og håber, at rigtig mange ønsker at deltage i forsøget. Med venlig hilsen Lene Kirk-Sørensen, fagkonsulent 3

4 En kort beskrivelse af forsøget Det vil i skoleåret 2015/2016 være muligt for hold med fransk begyndersprog A, som skal til skriftlig prøve i maj-juni 2016, at melde sig til forsøget med den nye skriftlige eksamensopgave. Det betyder, at de nye opgavetyper kan anvendes og trænes på nuværende 1. og 2.g hold. Som nævnt er der udsendt to typeopgaver. Der produceres derudover to vejledende opgavesæt forud for den første nationale skriftlige eksamen i 2016: - 1. vejledende opgavesæt: primo vejledende opgavesæt: ultimo 2015 Hvorfor en ny eksamensform? De nye skriftlige eksamensopgaver er udviklet for: at kunne anvende en skriftlig eksamensform, der afspejler det, som eleverne arbejder med i undervisningen og derved skabe større overensstemmelse mellem undervisning og prøver, at sikre at eleverne har et sprogligt beredskab, en basisviden der afprøves i en delprøve uden hjælpemidler (delprøve 1), at kunne arbejde med en skriftlig dimension i faget med ubegrænset adgang til hjælpemidler (delprøve 2), at styrke elevernes digitale kompetencer i form af anvendelse af internettet som videnskilde og faglig ressource, herunder kritisk anvendelse af oversættelsesprogrammer (delprøve 2), at skabe en tidssvarende skriftlig eksamensform, der vil virke motiverende og inspirerende for eleverne, og som inddrager de hjælpemidler, eleverne har mulighed for at benytte i forbindelse med den daglige undervisning, at kunne inddrage lyd- og videofiler i prøvematerialet som supplement til det skriftbårne materiale. Udviklingen af de nye opgavetyper finder sted på baggrund af et fagligt udredningsarbejde iværksat af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. En arbejdsgruppe har i tæt samarbejde med en tilsvarende arbejdsgruppe i faget spansk diskuteret, hvordan man kan stille en ny tidssvarende eksamensopgave, så den tester eleverne på bedst mulig måde. De udsendte typeopgaver er i efteråret 2013 blevet afprøvet på et antal skoler, og på baggrund af dette har arbejdsgruppen foretaget yderligere justeringer af opgaverne. Det har fx vist sig hensigtsmæssigt at justere antallet af opgaver i delopgave 1, som nu består af 14 opgaver. De 14 opgaver tages fra en bruttoliste på i alt 20 opgaver, så der vil være variation i opgaverne fra år til år. Instrukserne til opgaverne er nu på dansk i både delopgave 1 og 2. Det er ændret for at have fokus på elevernes løsning af opgaverne og for at være på linje med de skriftlige prøver i fagene engelsk og tysk. 4

5 Opgavesættets form og opbygning Opgavesættet består af to delprøver: Delprøve 1: Prøveform Fokus Hvordan testes der? Varighed Delprøve 1 Delprøve uden hjælpemidler. 14 delopgaver. Læsefærdighed, læsestrategier, tekstforståelse, grammatisk forståelse og ordforråd samt sprogproduktion uden hjælpemidler. Spørgsmål/svar matches, sandt/falsk, forklaring af ord, synonymer/antonymer, halve sætninger matches med andre halve sætninger, udsagn om billeder samt tekstproduktion. 1 time Delprøve 1 er baseret på en tekst på ½-1 ns. Teksten er glosseret og kan have en kort indledning på dansk. Til delprøve 1 har arbejdsgrupperne udarbejdet en bruttoliste over mulige opgavetyper (bilag 1). Alle opgavetyperne bringes altså ikke i spil i alle opgavesæt. I hvert enkelt opgavesæt indgår 14 opgavetyper i første delprøve. Instrukserne til opgaverne ligger fast, således at eleverne er fortrolige med alle opgavetyper på forhånd. Eleverne kan i undervisningen arbejde strategisk med de konkrete basale færdigheder, de skal beherske for at kunne løse delprøve 1. Opgaverne stiller mere alsidige krav end i dag, men er på niveau med de nuværende opgavetyper. For at løse de forskellige opgavetyper kræves der basale færdigheder som et alment ordforråd og beherskelse af den mest nødvendige grammatik. Opgave a, b og c (se bilag 1) er obligatoriske, de vil være i alle opgavesæt. Opgaverne tester genrebevidsthed (GB), tekstforståelse, overordnet indhold (TF), tekstforståelse på sætningsniveau (TS), tekstforståelse på ordniveau (TO), grammatik (GR), ordforråd, alment ordforråd og idiomatiske udtryk (OF) og tekstproduktion (TP). Tre af de 14 opgaver tester i hvert opgavesæt tekstproduktion. Det fremgår af skemaet i bilag 1, hvilke områder de enkelte opgaver tester. Vi har valgt, at der i opgavesættet skal indgå en delprøve uden hjælpemidler, da det sprogsyn, der ligger bag opgaverne er den kontekstualiserede og kommunikative tilgang. Det betyder, at den sproglige opmærksomhed er fundamental. Et grundlæggende kendskab til og forståelse af sproglige strukturer er en væsentlig delkomponent i de kommunikative kompetencer. Det forudsætter, at ele- 5

6 verne har en grundlæggende paratviden inden for de områder, der testes. I undervisningen kan der arbejdes strategisk med de konkrete basale færdigheder, som eleverne skal beherske for at kunne løse eksamensopgaven. Delprøve 2: Prøveform Fokus Hvordan testes der? Varighed Delprøve 2 Delprøve med alle hjælpemidler, herunder adgang til internettet (kommunikation med omverdenen er ikke tilladt). 1 delopgave. Tekstforståelse, sprogproduktion, fagets centrale hjælpemidler. Redegørelse for indhold af teksten ud fra en given opgaveformulering. Gloser og ordklasser/sproglige udtryk inddrages. Ca. 300 ord. Genrebestemt formulering. 3 timer I delprøve 2 skal eleverne skrive 300 ord ud fra en given opgaveformulering (genrebestemt formulering). Eleverne præsenteres i denne delprøve for yderligere tekstmateriale, som kan være tekst, videoklip (med franske undertekster) og/eller billedmateriale. Med adgangen til internettet gives der adgang til en række hjælpemidler, som også bruges naturligt i undervisningen. Derfor skal kritisk brug af oversættelsesprogrammer og fejlretningsprogrammer indgå som en del af den daglige undervisning. Det er vigtigt at understrege over for eleverne, at den eksamensbesvarelse, de afleverer, skal være deres egen og selvstændige besvarelse (jf. eksamensbekendtgørelsen, 20). Se mere herom i afsnittet om bedømmelse nedenfor. For at sikre at eleverne skriver selvstændigt og er bevidste om og kritiske over for det sproglige udtryk, er der i opgaveformuleringen givet en boks med forskellige ord, der skal inddrages i besvarelsen af opgaven. I instruksen står der fx: Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord. Ordene skal anvendes i den form, de står her, undtagen verberne, der står i infinitiv og skal bruges i en bøjet form. Mindst ét af verberne skal stå i le présent (nutid), mindst ét i le passé composé (før nutid/datid) og mindst ét i le futur (fremtid). Marker ordene i din tekst. Ordene kan bruges flere gange. Teksten fra delprøve 1 skal inddrages i delprøve 2. At inddrage betyder i denne sammenhæng, at eleverne skal vise, at de kan anvende teksten. Det skal altså fremgå af deres besvarelse, at de har læst og forstået teksten. Yderligere skal eleverne inddrage en eller flere af teksterne i delopgave 2. På den måde udfordres de fagligt dygtige elever, der kan vise, at de kan overskue et stort tekstmateriale. Omvendt kan den fagligt svage elev koncentrere sig om et mindre tekstmateriale. 6

7 Med de nye opgavetypers inddragelse af nye teksttyper er der fornyet fokus på det udvidede tekstbegreb. De fleste fransklærere bruger formentlig allerede de fleste af nedenstående teksttyper og genrer, men introduktionen af den nye eksamensopgave kan være en god anledning til at bruge dem systematisk. Det kan fx dreje sig om: - Videofiler, fx Interviews Nyhedsklip Kortfilm Trailers til spillefilm Taler - Lydfiler, fx Oplæsninger af tekst (fra lydbøger eller podcast) Sange Samtaler/interviews - Billeder, fx Nyhedsbilleder Billedkunst Screendumps - Hjemmesider. Eleverne skal gøre brug af en genrebestemt formulering, de skal altså være bevidste om og kunne anvende forskellige genrer. Eleverne arbejder med genrer i mange andre fag og kan inddrage deres viden herfra. Kravet til genreskrivning er selvsagt ikke så højt i fransk begyndersprog som i dansk og engelsk. Genren, som eleverne skriver i, skal dog være genkendelig. Der prøves i, om eleven har en elementær fornemmelse for genrer. Det forventes ikke, at eleverne anvender alle krav til en given genre, men at de kan demonstrere en fornemmelse for genrens basale karakteristika. De genrer, der kan komme i spil, er artikel (ikke til Le Monde men fx til et skoleblad) anmeldelse læserbrev dagbog og brev. Følgende genreskrivning bør derfor indgå som en del af den daglige undervisning: Hvordan skriver man en artikel? En artikel behandler på baggrund af et kildemateriale et emne og skal informere en modtagergruppe. En artikel kan skrives til forskellige målgrupper og i forskellige sammenhænge. Derfor skal man være bevidst om afsender- og modtagerforhold, jf. det retoriske pentagram. Hvordan skriver man en anmeldelse? 7

8 En anmeldelse kan have flere funktioner, men dens overordnede mål er at udtrykke afsenderes holdning til en given ting. Det vil fremgå af opgaveformuleringens krav, hvad anmeldelsen skal indeholde, og hvem målgruppen for anmeldelsen er. Hvordan skriver man et læserbrev? Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt fra vigtige samfundsproblemer til personlige ytringer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter, andre blot udtryk for helt personlige følelser. Et læserbrev vil også kunne publiceres på en blog. Hvordan skriver man en dagbog? En dagbog er en bog til at skrive uformelle kronologiske, daterede indlæg. En dagbog er for det meste privat, hvor man skriver til sig selv om sin hverdag, sine tanker, holdninger og ønsker. Men en dagbog kan også bruges mere offentligt i form af en webblog. Hvordan skriver man et brev? Et brev kan både være formelt og uformelt, og ord, vendinger og høflighedsvendinger varierer derefter. Brevet kan skrives som en mail. Det er vigtigt, hvem afsender og modtager af brevet er. Det vil fremgå af opgaveformuleringen. Bedømmelse Forsøget med de nye skriftlige eksamensopgaver ligger inden for den eksisterendes læreplans rammer. Eksaminandens besvarelse af opgaven skal derfor bedømmes ud fra læreplanens bedømmelseskriterier og de faglige mål. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen vurderes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan uddrage det væsentlige af det udleverede tekstmateriale, udtrykke sig skriftligt på fransk og disponere og fremstille et indhold, samt på at eksaminanden viser sikkerhed i den relevante syntaks og morfologi og behersker et alment ordforråd samt idiomatik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 1 Faglige mål Eleverne skal kunne: forstå hovedindholdet, når der tales fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet gennem forskellige medier 1 8

9 deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte såvel som almene emner læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra forskellige litterære og ikke-litterære genrer, herunder medietekster mundtligt præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende fransk udtrykke sig skriftligt om en given problemstilling på et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte en enkel dansk tekst til fransk analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige litterære og ikke-litterære genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge anvende det erhvervede kendskab til fransk og frankofon kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i samtale på fransk og i arbejdet med de studerede emner perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold demonstrere viden om fagets identitet og metoder benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde. 2 Bedømmelsen er fortsat en helhedsvurdering, hvor delprøve 1 vægter 1/3 og delprøve 2 vægter 2/3. I delprøve 1 kan man som bedømmer tage udgangspunkt i, at hver opgave giver et point. Det skal dog ikke mekaniseres, da der er behov for at lægge mærke til nuancerne. Opgaverne, der tester tekstproduktion, tæller dobbelt. Der gives endvidere i disse opgaver point for særligt sprogligt overblik og grammatisk forståelse (verbalperifraser, konjunktiv, pronominer etc.). I delprøve 2 lægges der vægt på om - genren er genkendelig - tekstmaterialet inddrages - indholdet er i overensstemmelse med opgaveinstruksen - der er sproglig konsistens dvs. ensartethed i besvarelsen - boksen med ord er anvendt korrekt - hjælpemidler er anvendt hensigtsmæssigt, fx kritisk stillingtagen til oversættelsesprogrammer - det tydeligt fremgår, at det er eksminandens egen og selvstændige besvarelse. Henvisninger og dokumentation I delprøve 2 har eleverne mulighed for at anvende alle hjælpemidler (bortset fra kommunikation med omverdenen): materiale/ information/ opslagsværker/ ordbøger fysiske bøger og internettets ressourcer. Bemærk at brugen af internettet er en mulighed for den enkelte elev i delprøve 2. Der stilles i opgaven således ikke eksplicitte krav om anvendelse af internettet. En elev kan altså godt få karakteren 12 uden at anvende internettet. 2 9

10 For al inddragelse af kilder gælder det, at de skal dokumenteres, men samtidig at anvendt kildemateriale ikke skal vedlægges som bilag. Det forventes ikke, at eleven laver en litteraturliste. Henvisninger har et dobbelt sigte: 1. Eleven skal være bevidst om, hvorfra der hentes information. 2. Censor skal have mulighed for at verificere brugen af kilder, hvis opgavebesvarelsen giver anledning til det. Anvendelse af hjælpemidler Ordbøger Mange skoler giver eleverne adgang til fx Gyldendals elektroniske ordbøger til eksamen. Derfor bør man i forhold til den daglige træning øve eleverne i at bruge ordbøgerne. De skal have forståelse for ordklasser, og man kan vise dem de mange fordele, som elektroniske ordbøger har, fx at høre udtale samt finde eksempelsætninger eller idomatiske udtryk. Oversættelsesprogrammer Det er nødvendigt at undervise eleverne i, hvilke muligheder og begrænsninger oversættelsesprogrammer som fx Google Translate giver dem. De skal anvende programmerne kritisk og være bevidste om, at deres besvarelse ikke mangler konsistens pga. ukritisk brug af oversættelsesprogrammer. En tekst alene udarbejdet ved hjælp af et oversættelsesprogram er ikke elevens egen. Læreren kan fx vise eleverne nogle skrækeksempler ved at køre en kompliceret fransk tekst igennem Google Translate og derefter diskutere resultatet på dansk. Verbebøjere Verbebøjere er et udmærket redskab i undervisningen og i en prøvesituation. Det er dog vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at de skal kunne bøje verber uden programmerne, da de ellers ikke kan løse opgaverne i delprøve 1. Stave- og grammatikkontrol Der kan opstå mange fejl, hvis man ukritisk accepterer stavekontrollers forslag. Fx er stavekontrollen i Word et oplagt emne til analyse og diskussion. Hvad kan den og hvad kan den ikke? Hvor skal man være på vagt? Det samme gælder grammatikkontrol. Deltagelse i forsøget Det er den enkelte skole, der beslutter, hvilke hold der deltager i forsøget. Udgangspunktet er, at eleverne på det eller de deltagende hold er indforstået med at deltage. Der vil være fri adgang for alle skoler til at foretage tilmelding. Tilmelding og opgavebestilling til forsøgsprøverne foretages ved den ordinære XPRS-indberetning Elever til prøve, første gang ultimo januar

11 Bilag 1 Forkortelser: genrebevidsthed (GB), tekstforståelse, overordnet indhold (TF), tekstforståelse på sætningsniveau (TS), tekstforståelse på ordniveau (TO), grammatik (GR), ordforråd, alment ordforråd og idiomatiske udtryk (OF) og tekstproduktion (TP). Opgavetype Tester a. Tekstens genre b. Tekstens tema c. Tekstens formål d. Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge (1, 2, 3, etc.) e. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål) f. Marker det rigtige svar g. Sandt eller falsk? h. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte i. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte j. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne/synonymerne i højre spalte k. Vælg det rigtige af de fremhævede ord l. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 3-5 sætninger på fransk m. Beskriv billedet og historien bag det på fransk n. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder o. Kig på billedet og gør sætningerne færdige p. Historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger i på fransk q. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på GB TF TF TF TS TS TS TS TO TO GR TP OF/TP OF TS/TP OF/GR TP 11

12 fransk. r. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på fransk. Brug mindst 3 (fx adjektiver) s. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene/klynger af ord i den rigtige rækkefølge. t. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens(nutid). TP/GR OF/GR GR 12

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Fransk Maj-juni 2007 1 v/eva Kambskard, medlem af opgavekommissionen 2 Indhold Indledning Nye prøver i spil...4 Den skriftlige prøve FSA i fransk...6 Rettevejledning...12

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen Engelsk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Forord Engelsk A hhx Vejledning /Råd og Vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfags-bekendtgørelsen. Retorik C. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010

Vejledning / Råd og vink. Valgfags-bekendtgørelsen. Retorik C. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfags-bekendtgørelsen Retorik C Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Retorik C Valgfagsbekendtgørelsen Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere