DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU"

Transkript

1 DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU 1. SEMESTER Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Grundforløb (2,5 t.) Sammenhængende skr. fremstilling af et kendt emne Redegøre for indhold (i forskellige genrer) Elementært ordforråd Pænt, rimelig korrekt engelsk nogenlunde fluency Kunne skrive og beskrive forskellige typer tekst (fx fiction, non fiction) Træne kortere skriftlige opgaver: - Oversættelse (evt korte oversættelser direkte på tavlen i timen) - Referat - Dele af essay (personkarakteristik) - Ovenstående evt i forbindelse med de læste tekster Kendskab til formelt og uformelt sprog (jf. AP) (8-10 elevtimer) Substantiver (pluralis, tællelighed, genetiv) Kongruens Ordstilling (ligefrem) Do-omskrivning Undervisningsdifferentie ret grammatik (jf. screening) Del evt klassen op i niveau eller hyppige fejltyper. Screening (indgang) resultat Ordforrådsarbejde, tool box Mundtlig og/eller skriftlig opsamling efter hvert emne Træne karakteristik mundtligt og skriftligt Træne referat skriftligt Selvevaluering/ Korrekthed Logbog/enkel portefølje (følge udvikling) Træne lytte- /læseforståelse via matrixarbejde 1

2 2. SEMESTER 1g forår (2,5 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK Redegøre for indhold (i forskellige genrer) Formulere egne synspunkter og argumenter Videreudbygning af AP-kompetencer Varieret ordforråd Hovedsagelig korrekt engelsk (fluency) Træne kortere øvelser med ret og forklar - dimensionen: grammatisk terminologi inden for et område, der passer med det gennemgåede Delopgave 1 trænes mhp. grammatisk korrekt terminologi Træne delopgave 2: Essayopgavens elementer (tema, karakteristik, opbygning, synsvinkel, indledning/afslutning, korrekt brug af citat= BURGEREN). Faggruppen anbefaler, at den litterære del trænes først parallelt med læsning af fiktive tekster, så begrebsapparatet øves. VALGFRIT HERFRA. Genitiv - fortsat To have Verber - regelmæssige/uregelmæ ssige - Simpel tid/ udvidet tid Verber (fort.) - Modalverber - Futurum - Be + passiv Pronominer: - Personlige - Relative Stort begyndelsesbogstav Stillejeøvelser, jf. AP: talesprog >< skriftsprog (GB + USA) EVALUERING Ordforrådsarbejde (fluency) Lade elev være ansvarlig for referat af timen Elevstyret klassedialog (argumentation, fluency) Portefølje Screening (udgang): - differentieret grammatik - selvevaluering Perspektivering: Mundtlig og skriftlig opsamling efter hvert emne (10-12 elevtimer) Undervisningsdifferentie ret grammatik (jf. screeningsresultat) 2

3 3. SEMESTER 2g efterår (2 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Nuanceret og sammenhængende og skr. fremstilling på engelsk af et kendt emne Redegøre for indhold, synspunkter og stilleje Formulere egne synspunkter/argumenter Varieret og nuanceret ordforråd Flydende, hovedsagligt korrekt engelsk Træne indledning/afrunding via omskrivning af egen tekst/anden tekst. Fx lærer udlever eksempel på essay, men har fjernet indledning samt konklusion. De skal nu tilføje de fjernede elementer. (kan evt udvides til egen aflevering af samme opgave) Træne essayopgaven herunder både fiktionsbaseret samt introduktion til den sagprosabaserede opgave. (her evt i forbindelse med læsning af sagprosatekster > argumentation, stilleje > Brug gerne SOAPSTONE eller On Purpose) Kohæsion/kohærens (i egen/andres tekstproduktion) Fortsat arbejde med Delopgave 1 med mere detaljeret forklaring, dække mere komplekse områder, mere præcist sprog om sprog Ordstilling (ligefrem) Genitiv Verber: - simpel/udvidet form - have + sammensatte tider - Regelmæssige / uregelmæssige - Omskrivning med do Stillejeøvelser, jf. AP: talesprog >< skriftsprog, sociolekt, høj >< lav stil (GB + USA) evt. test/genscreening (jvf. 1g/grundforløb) Analyse af vellykket/mislykke t kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Fejlsætningsøvelse efter aflevering: sproglig opmærksomhed, grammatisk terminologi, bevidsthed om egen praksis Perspektivering fortsat Retorik (formidling): - analyse af taler - Analyse af elevernes egne taler (AT demokrati) Klassefeedback 3

4 Træne abstract til SRP baseret på SRO (25 elevtimer) 4. SEMESTER 2g forår (2 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret og skr. fremstilling på engelsk Flydende og hovedsagelig korrekt engelsk Beherskelse af faglig terminologi Varieret og nuanceret ordforråd Træne delopgave 2: B- opgaven (sproglig præcision) Have afprøvet de tre delopgaver (sproglig delprøve 1 + delprøve 2) fælles definition på fx det gode essay eleven formulerer selv fokuspunkter til terminsprøve, udformer en fejlliste med forklaring + eksempelsætninger + paragrafhenvisninger (skabelon) Verber fortsat: - Be + passiv - modalverber - futurum - regelmæssige/uregelmæ ssige Pronominer (personlige, relative) Stort begyndelsesbogstav Hele STX-sæt (jf. termin: helt sæt), fokuseret retning Analyse af vellykket/mislykke t kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eleverne udarbejder løbende skema over hvert afsluttet forløb (20 elevtimer) Arbejde med den litteraturhistoriske oversigt fx via periodeskema. 4

5 5. SEMESTER 3g efterår (3 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret skrft. fremstilling på engelsk Redegøre for indhold, synspunkter, stilleje i forskellige typer tekster Varieret og nuanceret ordforråd Flydende og korrekt engelsk Træne abstract til SRP (2.gang), fx baseret på ATprøvesynopsis Detaljearbejde i den skriftlige dimension: afsnitsovergange, sproglig præcision (B-opgaven) Principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng (kohærens/kohæsion) (20 elevtimer) Ordstilling (omvendt) Artikler (bestemt, ubestemt) Adjektiv Adjektiv >< adverbium Mundtlig prøveform, fx amfi-modellen Hele STX-sæt Analyse af vellykket/mislykket kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eksamensskabelon: eleverne udarbejder skitse til den ideelle forberedelse til mundtlig eksamen: eksemplariske noter, vocabulary, tidslinjer, arbejdsplan etc Eleverne udformer 5

6 perspektiveringskatalog baseret på studieplan/forløb 6. SEMESTER 3g forår (3 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret og skrft. fremstilling på engelsk Redegøre for indhold, synspunkter, stilleje i forskellige typer tekster Analyse og fortolkning med beherskelse af faglig terminologi (fx point of view, narrator, setting etc.) Se Stinas tjekliste i Moodle! Varieret og nuanceret ordforråd Endelig opsamling på evt. elevportefølje fx før eller efter terminsprøve: Fælles definition på det gode essay, den gode B-opgave etc. Evt vise dem autentiske opgaver. (eleven formulerer selv fokuspunkter til eksamen, udformer en fejlliste med forklaring + eksempelsætninger + paragrafhenvisninger (skabelon)) (25 elevtimer) Adverbiers placering Pronominer: - possessive - refleksive - demonstrative - spørgende - ubestemte Konjunktioner Præpositioner Verbernes former efter præpositioner Tegnsætning Hele STX-sæt Analyse af vellykket, mislykket kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eksamensplan: noter, vocab, tidslinje Eleverne udformer perspektiveringskatalog baseret på studieplan/forløb Flydende og korrekt engelsk 6

7 Bilag 1: Personkarakteristik: Karakteristik af hovedperson(er) bipersoner: 1. Ydre kendetegn: navn, køn, alder, sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog), job, sociale forhold, bolig, miljø, familie m.m. 2. Indre kendetegn: følelser, adfærd, holdninger, personlige egenskaber m.m. 3. Personernes relationer: til omgivelserne, til sig selv. Man kan karakterisere personerne på to måder i en tekst: direkte eller indirekte. 1. Direkte personkarakteristik: alder, udseende, egenskaber, væremåde, holdninger og andres syn på personen beskrives og oplyses direkte i teksten. 2. Indirekte personkarakteristik: personen karakteriseres gennem dennes adfærd, handlinger og tale, og vi må slutte os til, hvordan denne person så egentlig er. 7

8 Man kan ydermere inddele i to typer personer: 1. Runde personer: beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker (nuanceret beskrivelse, både gode og dårlige egenskaber fremstilles) 2. Flade personer: beskrives meget kort eller som brikker i et handlingsforløb. Fremstår som typer. 8

9 Bilag 2: Temalæsning Temalæsning. Progressions- og Evalueringsforslag Nedenstående er et forsøg på at åbne elevernes øjne for deres egen videnstilvækst i forbindelse med tekstlæsning. Tanken er at man efter hvert forløb samler op på den enkelte tekst samtidig med at man samler op på hele temaet. Altså: Hvad har vi lært udover det specifikke indhold i gennemgåede tekst? Hvad kan vi tage med videre frem mod næste tekst/emne hvilke kompetencer har vi tilegnet os? Nedenstående tre eksempler er alle tænkt som egnede til grundforløbet, men tanken er at man kan evaluere efter alle forløb på denne måde med forskelligt fokus ud over det indholdsmæssige fra gang til gang. Læser man f.eks et litteraturhistorisk tema er det oplagt at have fokus på periode. Inspiration til metode i de flg forløb er hentet i Anglo Files, The Lift, The Entrance og Context Tema1 har som kompetencefokus METODE i tekstanalyse af skønlitterær tekst (noveller) Tema2 har som kompetencefokus METODE+GENRE i digtanalyse Tema3 har som kompetencefokus ARGUMENTATION i et faktuelt tema 9

10 Tema 1: Grundforløbet: Growing Up, Tekster: The Lift: Champagne Flight The Lift: Reunion The Entrance: Clara s Day Pink: Family Portrait Theme: Growing Up To help you get an overview of the texts we have read, fill in the following: Text: Champagne Flight Author, Genre, Year: Summary (max 30 words)... Main Points/message: What aspects of Growing up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 10

11 Text: Reunion Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text: Clara s day Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 11

12 Text: Family portrait Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Theme: Growing Up Do some of the texts deal with the same aspects of Growing Up? If so, in what way? If not, in what way do they differ? The Lift: Champagne Flight The Lift: Reunion The Entrance: Clara s Day Pink: Family Portrait 12

13 Fokus på tekstanalyse: Where, When, Who, What? Disse spørgsmål kan alle besvares med et enkelt ord eller en enkel sætning, men så når vi ikke frem til en analyse. nedenfor er oplistet en række analyseelementer, forklar hvad man som læser skal undersøge ved hvert element. Where? The setting When? Who? Characters What? structure/composition Events Theme Title Symbolism Message Other issues we might consider: Narration/point of view Tone Language/style Perspectives 13

14 Fokus på ordforråd Hvilke nye gloser har du lært via arbejdet med ovenstående tekster? Hvilke gloser er nyttige når man taler om temaet Growing Up? In English In Danish Explain the meaning and use Tema 2: Grundforløbet 1g: Tema: CD-Poetry Tekster: Pink: Family Portrait Tracy Chapman: Fast Car Elev valgte tekster Theme: CD-POETRY To help you get an overview of the texts we have read, fill in the following: Text: Family Portrait Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 14

15 Text: Fast Car Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text:Your own choice of song Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 15

16 THEME: CD-Poetry Do you see any parallels between the poems and the way they are written? If so, in what way? If not, in what way do they differ? Pink: Family Portrait Tracy Chapman: Fast Car selvvalgt Fokus på genre og tekstanalyse: digte Her ser du en lang liste over mulige analyseområder vi har brugt dem alle i vort arbejde med i digt-forløbet. Det er dog vigtigt at understrege at man i det enkelte digt kun meget sjældent går alle områder igennem. Det er meget mere givtigt at vælge nogle få områder ud for så at gå virkelig i dybden. Som du kan se er listen på dansk oversæt listen med de engelske analyse-termer vi brugte i forløbet og svar på HVORFOR det er givtigt at analysere dette område, når man arbejder med digte. Titel? Hvornår er digtet skrevet? Forfatter? (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!) Hvilken type digt er det?!) Lyrisk? (=Med følelser?) Episk? (=fortællende?) Dramatisk? (= alvorlig handling?) Hvordan er digtet udformet? (Strofer? Rim? Linjer?) Handling? (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?) 16

17 Tid? (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?) Sted? (Hvor foregår handlingen?) Miljøkarakteristik? (Bolig? Mennesker? Samfund?) Personkarakteristik? (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Udvikler personen sig? Din opfattelse af personen? O.a.) Fortællersynsvinkel? (Jeg-fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?) Hovedtema? (Hvad er det vigtigste digtet handler om?) Sidetemaer? (Hvad handler det også om?) Sproglige virkemidler? (Tillægsord? Metaforer? Symboler? Ironi? Slang? O.a?) Hensigt? (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser repræsenterer positive værdier? Negative?) 17

18 Hvad er din vurdering af digtet? Fortolkning/perspektivering? (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter digtet i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt om emnet før? Hvad er din mening?) Fokus på tekstanalyse-vokabular Oversæt de analysetermer vi har brugt i vores arbejde med digtene: In English stanza In Danish strofe 18

19 Tema 3: Tema: The USA (non-fiction) Tekster: The Big apple a melting pot American culture Small Town America Theme: THE USA Text: The Big Apple a melting Pot (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 19

20 Text: American Culture (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text Small Town America (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: 20

21 What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Theme: The USA Do some of the texts deal with the same aspects of The USA? If so, in what way? If not, in what way do they differ? Do the writers present their messages in the same way? If so, in what way? If not, in what way do they differ? The Big apple a melting pot American culture Small Town America Fokus på tekstanalyse non-fiction Når man skal analysere non-fiktion er det nogle lidt andre spørgsmål man som læser stiller til teksten end når det drejer sig om skønlitteratur. Nedenfor er oplistet nogle analyseområder du skal svare på HVAD man ser på under hvert område og HVORFOR man undersøger netop dette. What type of text is it? Who is speaking? To whom is the writer speaking? What is characteristic of the text? 21

22 The arguments, counterarguments, evidence lay-out What is actually said? What is the writer s intention? What is the medium? How reliable is the text? Fokus på ordforråd Hvilke nye gloser har du lært via arbejdet med ovenstående tekster? Hvilke gloser er nyttige når man taler om temaet The USA? In English In Danish Explain the meaning and use of the word 22

23 Bilag 3: Tjekliste til selvevaluering af skr. opgaver i engelsk: A-niveau, STX: Navn: Opgavetitel: Stilens elementer: Genlæs Hvordan har jeg løst opgaven? opgaveformuleringen. Hvor mange tekster/billeder skal inddrages? Svar: Hvor mange har jeg brugt? Konklusion: Tilfreds eller noget jeg skal gøre anderledes næste gang? Hvordan skal de enkelte tekster indgå i A-opgaven ifl. opgaveformuleringen (genstand for analyse eller del af perspektivering eller.)? Hvor meget har jeg skrevet om de enkelte tekster? (Indram med blyant) Svar: Indledning (fx angivelse af tema, intro til primærteksten.). Redegørelse over for analyse 1. Redegørelse: who, what, where. Kronologisk gennemgang af teksten. 2. Analyse: why, how. Teksten brydes op, for at underbygge analysens hoveddele. Brug af citater? Hvordan begynder min besvarelse? Hvor meget redegør jeg, og hvor meget analyserer jeg? (Indram med blyant) Er der en god balance? Hvordan citerer og henviser jeg til kilder? 23

24 Afslutning (fx afrunding på analyse/tema...) Hvordan slutter min besvarelse? Får jeg bevaret den røde tråd i min opgave? Besvarelsens længde? Hvor lang er min opgave? Overgange mellem afsnit Hvilke krav stilles der til B- opgaven (account, short essay, discussion, inddragelse af specifik tekst, perspektivering til andre tekster eller.)? Svar: Hvordan binder jeg de enkelte afsnit sammen? Er der flydende overgange? Hvorledes har jeg forholdt mig til disse krav i min besvarelse? 1. Er jeg fx objektiv mht. account? 2. Er mit korte essay en kort afsluttet tekst med argumentation/ kommentar? 3. Fik jeg opstillet forskellige synspunkter mht. discussion? (evt. egen stillingtagen til sidst?) 4. Fik jeg inddraget tekst(er)/billede(r) og perspektiveret korrekt? Sprogfejl. Hvilke typer sprogfejl har jeg? Kan der skelnes mellem alvorlige 24

25 og mindre alvorlige fejl? Sæt egne mål for indsatsområder: Opstil fokuspunkter på basis af en rettet stil, som du vil arbejde med i din næste aflevering: (Fx angivelse af tema i indledning, komma, placering af adverbier ) Jeg vil så rette stilen med særligt fokus på de kriterier du selv har opstillet. Navn: Følgende ting skal jeg have fokus på i min næste aflevering: Grammatikevaluering: Se på den rettede opgave du har fået tilbage. 25

26 Kan du lokalisere de fejl, som er af den mere alvorlige slags? Når du har fundet de alvorlige fejl, så prøv at finde de relevante paragraffer i grammatikbogen. Udvælg max. 10 fejl, helst af forskellig type/fejlkategori (fx kongruens, substantivernes flertalsdannelse, verbets tider, osv.) Opstil dem i skemaet nedenfor, og ret fejlene. Husk at skrive den relevante huskeregel ud for rettelsen. Navn: Klasse: Fejl: Rettelse: Regel: Inspiration: Hanne Heimüller, Knæk studiekoden, Gyldendal

27 Bilag 4: Retteskema til referat inklusiv selvevaluering Engelsk referat/summary Navn: Råd og bemærkninger Er lykkedes: Skal du arbejde mere med: Referatets to hovedområder 1. Indhold Informativ indføring (who, when, where, what) 1. linje bør opsummere tekstens hovedtema/emne Objektivitet. Egen mening/ holdning er irrelevant. Inddeling i afsnit Klar, logisk struktur Referatet skelner mellem det væsentlige/det mindre væsentlige Taksonomi: Referatet forbliver redegørende (aldrig how, why ) Længde (bør være kort og præcist. Undgå at overskride det påkrævede antal ord) 2. Sproget 27

28 Skrives altid i 3. person ental samt nutid: The text is about/focuses on... Klare og forståelige sætninger Varieret og nuanceret sprog Grammatik: - Tid - Kongruens - Ordstilling - Ordklasse Øvrige bemærkninger: Bedømmelse 28

29 Bilag 5: Progression i arbejdet med Summary 1 (Summarizing a simple text, simple plot) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Name/ author og text: Notes about who you meet in the text: Notes about when things take place Notes about where things takes place Notes about what happens 29

30 Progression i arbejdet med summary 2 (Tackling a complicated text with a complicated structure) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Divide the text into suitable short sections and write a one-sentence summary in your own language of each of these sections in this box; mark what lines your summaries cover + give them numbers: 1. Consider what order of the one sentence summaries would make a clear and coherent structure of your actual summary and write the order of the numbers here: 30

31 Progression i arbejdet med summary 3: (Focus on relevant/irrelevant content) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Divide the text into suitable sections and write one-sentence summaries in your own language of each of these sections in this box; mark what lines your summaries cover + give them numbers: 1. Discuss the relevance of each summary in relation to a clear summary of the whole text and decide which ones are relevant to include; write the numbers of those here: 31

32 Bilag 6: Periodeskema Fill out the table to sum up what you have learned about the literary period (based on texts read in class) Foreign influence The Romantic Age: Purpose of literature Predominant genre(s) Predominant style(s) - Refresh our sense of wonder in life - Teach us to feel - lyrical poetry - often first person - meditative poems - Anti-conventional - A free natural expression of emotions - symbolism (Blake) - Often in form of a sonnet (Wordsworth) Themes - common life (both city scene and The Lake District) - external nature the inner feelings of the poet - imagination is superior to reason and devotion to beauty - Fascination with the past, especially the myths and mysticism of the Middle Ages. The artist - the isolated individual - the chosen son/the bard/a prophet - free imagination - the source of the poems is in the individual + nature as a source of inspiration 32

33 Relationship to God Relationship to society Relationship to man - pantheism: God is in everything - fascination with the outcast (Satan, Cain, Faust) - The French Revolution - Rich >< poor - Industrial revolution: urbanization - Emphasis on radical individualism - solitary life rather than life in society Relationship to love Relationship to nature Keywords Key texts - love and worship of nature - nature stimulates the human mind - full of spirit - Nature leads to deeper thinking imagination spontaneity subjectivity feelings spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquillity innovation 33

34 Bilag 7: Oversættelse Oversættelse, fokuspunkter: Ordbogsopslag Understreg de ord og udtryk, som det er nødvendigt at slå op i ordbogen. Navneord (substantiver) Er det ental/flertal, fx child/children? Er det ejefald (genitiv), fx the boy s bike/the boys bikes? Udsagnsord (verber) Afgør hvilken tid det er, og hold jer til det i oversættelsen. Er det regelmæssigt/uregelmæssigt? Regelmæssig datid: + ed (she walked) Uregelmæssig datid: se ordbog/grammatikbog (she sang) Tillægsord (adjektiver) Lægger sig op ad navneord (substantiver) Fx The beautiful (tillægsord) lady (navneord) Biord (adverbier) Lægger sig op ad udsagnsord, tillægsord og andre biord (Kendes ofte ved ly endelsen). Fx she sings (udsagnsord) beautifully (biord) 34

35 Forholdsord (præposition) Afgør hvilket ord forholdsordet forbinder sig til (fx "han blev forelsket i hende" slå op under "forelsket" og lad pegefingeren løbe ned over siden i ordbogen til du ser, at "forelsket i" skal oversættes med "in love with"). Husk at forholdsord ikke kan styre en "at-sætning", fx: "læreren var sikker på at eleverne kunne oversætte teksten": "the teacher was sure that the students could translate the text". Faste udtryk/vendinger Er vigtige at slå op for at undgå danismer. Fx hedder "Det regner skomagerdrenge" "It's raining cats and dogs". Her skal I bruge ordbog for at få det oversat korrekt, da der ofte vil være eksempler hvor det faste udtryk optræder. 35

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU 1. SEMESTER Grundforløb (2 ½t.) 1 Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION: GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION ANDERLEDES Sammenhængende mdt.

Læs mere

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU 1. SEMESTER Grundforløb (2 ½t.) Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION Sammenhængende mdt. Træne mundtlig

Læs mere

DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU 1. SEMESTER Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION Grundforløb (2,5 t.) Sammenhængende mdt./skr. fremstilling

Læs mere

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU 1. SEMESTER Grundforløb (2 ½t.) Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION Sammenhængende mdt. Træne mundtlig

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Jane

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog.

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. A Piece of Cake 1 til 7. klasse: Starting Over: about British and American

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Råd, vink og advarsler ved opgaveskrivning i engelsk. udarbejdet af Niels Bruun

Råd, vink og advarsler ved opgaveskrivning i engelsk. udarbejdet af Niels Bruun 1 2 Råd, vink og advarsler ved opgaveskrivning i engelsk Det krævede omfang (en side er 200 ord): Obligatorisk niveau 2-4 sider. Højniveau 3-5 sider. udarbejdet af Niels Bruun Du skal stile mod maximumstallet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar maj 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Engelsk C Gunnur

Læs mere

Censorvejledning Engelsk A, STX (analog prøve og digitalt forsøg) Engelsk B, STX Maj 2017

Censorvejledning Engelsk A, STX (analog prøve og digitalt forsøg) Engelsk B, STX Maj 2017 (analog prøve og digitalt forsøg) Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@stukuvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse (analog og digitalt forsøg)... i (analog og digitalt forsøg)... 1 De analoge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen, dec-jan, 2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Synne S. Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk Caroline

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Workshop 4: Prøveformer

Workshop 4: Prøveformer Workshop 4: Prøveformer Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Fagets identitet Kernestof Kernestof Didaktiske principper Prøveformer You are here J Det udvidede tekstbegreb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 Vestegnen

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Engelsk C Åse Christensen (og pædagogikumkandiat Michael Andersen) Hc1en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494

Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014. Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Censorvejledning engelsk B, hf Maj 2014 Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk B, hf... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet... 1 Bedømmelsen... 1 Opgaveinstruksens

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Kommunikation og interkulturel kompetence er centrale mål for undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008- maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis ISBN 13 9788761683861 Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile Grundbog til dansk som andetsprog på avu - basis 195,00 DKK Inkl. moms Gennem

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed.

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Fag Dansk Titel I sproget er jeg. Voices of the world En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Justeret opgaveformat og lærerens hæfte Faglige mål, som omhandler det skriftlige arbejde anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

HF2 2.år 15-16 Studieplan

HF2 2.år 15-16 Studieplan HF2 2.år 15-16 Studieplan Team TT, ME, JO, BE, AHS, Klasseleder EP Klasse: 2.q Opdatering Ved starten af uge 37 udleveres en opdateret studieplan til klassen. Filen sendes til nærmeste leder. uge fælles

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS Lektionsplan 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem omformuleres, hvis eleverne

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Konference om nye digitale eksamensopgaver med internetadgang i STX engelsk A

Konference om nye digitale eksamensopgaver med internetadgang i STX engelsk A Konference om nye digitale eksamensopgaver med internetadgang i STX engelsk A STX arbejdsgruppen Mette Hermann, Line Flintholm, Jørgen Bøge, Poul Tornøe, Bjørn Christensen Fredericia Gymnasium 21. august

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg HTX Engelsk B Lene Richter Hovad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Engelsk B FLEX ved LAH Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC Hfe Engelsk B Lotus Ananda Holm Enb125X Oversigt over gennemførte

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Jan/dec 2015-16 404 Vestegnen Hf & VUC Uddannelse HF e

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2015 Hansenberg

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Relationship. Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4. Crossing the Line Social Media Being Different

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Relationship. Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4. Crossing the Line Social Media Being Different Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse HF Fag og niveau Engelsk B Lærer(e) Jacqueline Nambi Njuki Bentzon Hold 1o Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Engelsk B Inger Kjartansdóttir

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 EUC

Læs mere

Fantasy. Gennem øvelser, tekster og filmtrailere arbejder de både med kendte eksempler fra fantasy og med at skabe deres eget fantasyunivers.

Fantasy. Gennem øvelser, tekster og filmtrailere arbejder de både med kendte eksempler fra fantasy og med at skabe deres eget fantasyunivers. Fantasy Forfatter Shân Mari Linnet Nissen Niveau 7. klassetrin Niveau 12-14 lektioner Om forløbet Eleverne lærer i dette forløb genren fantasy at kende. De skal arbejde med de enkelte elementer, der kendetegner

Læs mere

Årsplan Engelsk 5. klasse ( denne årsplan vil snarest træde i kraft, når eleverne er fortrolige med større tekstmængder )

Årsplan Engelsk 5. klasse ( denne årsplan vil snarest træde i kraft, når eleverne er fortrolige med større tekstmængder ) Årsplan Engelsk 5. klasse 2017 2018 ( denne årsplan vil snarest træde i kraft, når eleverne er fortrolige med større tekstmængder ) Ud over nedenstående emner fra taskebogen: First Choice for femte, vil

Læs mere

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten Do you have a tattoo? Why Britons love being inked.

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten Do you have a tattoo? Why Britons love being inked. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Engelsk D skriftlig

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Historisk tid betyder, hvornår en tekst foregår. Hvad er epik? En tekst, der har en handling i tid, sted og en fortæller

Historisk tid betyder, hvornår en tekst foregår. Hvad er epik? En tekst, der har en handling i tid, sted og en fortæller 1 1 5 5 Hvad er epik? En tekst, der har en handling i tid, sted og en fortæller Hvad betyder begrebet historisk tid? Historisk tid betyder, hvornår en tekst foregår. Fx under 1. verdenskrig, i 1930 erne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave:

Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave: September 2015, opdateret september 2016 Råd og vink til kommende eksaminander på STX A- niveau, digitalopgave: 1. Forbered dig før eksamen ved at åbne faner i browseren med ordbøger, grammatikbog/- hjemmesider

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Engelsk A Lars Nilsson

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Uddannelse

Side 1 af 6. Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Uddannelse Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Engelsk B Jens Ahlmann Hansen 8HX116afy

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere