DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU"

Transkript

1 DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU 1. SEMESTER Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Grundforløb (2,5 t.) Sammenhængende skr. fremstilling af et kendt emne Redegøre for indhold (i forskellige genrer) Elementært ordforråd Pænt, rimelig korrekt engelsk nogenlunde fluency Kunne skrive og beskrive forskellige typer tekst (fx fiction, non fiction) Træne kortere skriftlige opgaver: - Oversættelse (evt korte oversættelser direkte på tavlen i timen) - Referat - Dele af essay (personkarakteristik) - Ovenstående evt i forbindelse med de læste tekster Kendskab til formelt og uformelt sprog (jf. AP) (8-10 elevtimer) Substantiver (pluralis, tællelighed, genetiv) Kongruens Ordstilling (ligefrem) Do-omskrivning Undervisningsdifferentie ret grammatik (jf. screening) Del evt klassen op i niveau eller hyppige fejltyper. Screening (indgang) resultat Ordforrådsarbejde, tool box Mundtlig og/eller skriftlig opsamling efter hvert emne Træne karakteristik mundtligt og skriftligt Træne referat skriftligt Selvevaluering/ Korrekthed Logbog/enkel portefølje (følge udvikling) Træne lytte- /læseforståelse via matrixarbejde 1

2 2. SEMESTER 1g forår (2,5 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK Redegøre for indhold (i forskellige genrer) Formulere egne synspunkter og argumenter Videreudbygning af AP-kompetencer Varieret ordforråd Hovedsagelig korrekt engelsk (fluency) Træne kortere øvelser med ret og forklar - dimensionen: grammatisk terminologi inden for et område, der passer med det gennemgåede Delopgave 1 trænes mhp. grammatisk korrekt terminologi Træne delopgave 2: Essayopgavens elementer (tema, karakteristik, opbygning, synsvinkel, indledning/afslutning, korrekt brug af citat= BURGEREN). Faggruppen anbefaler, at den litterære del trænes først parallelt med læsning af fiktive tekster, så begrebsapparatet øves. VALGFRIT HERFRA. Genitiv - fortsat To have Verber - regelmæssige/uregelmæ ssige - Simpel tid/ udvidet tid Verber (fort.) - Modalverber - Futurum - Be + passiv Pronominer: - Personlige - Relative Stort begyndelsesbogstav Stillejeøvelser, jf. AP: talesprog >< skriftsprog (GB + USA) EVALUERING Ordforrådsarbejde (fluency) Lade elev være ansvarlig for referat af timen Elevstyret klassedialog (argumentation, fluency) Portefølje Screening (udgang): - differentieret grammatik - selvevaluering Perspektivering: Mundtlig og skriftlig opsamling efter hvert emne (10-12 elevtimer) Undervisningsdifferentie ret grammatik (jf. screeningsresultat) 2

3 3. SEMESTER 2g efterår (2 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Nuanceret og sammenhængende og skr. fremstilling på engelsk af et kendt emne Redegøre for indhold, synspunkter og stilleje Formulere egne synspunkter/argumenter Varieret og nuanceret ordforråd Flydende, hovedsagligt korrekt engelsk Træne indledning/afrunding via omskrivning af egen tekst/anden tekst. Fx lærer udlever eksempel på essay, men har fjernet indledning samt konklusion. De skal nu tilføje de fjernede elementer. (kan evt udvides til egen aflevering af samme opgave) Træne essayopgaven herunder både fiktionsbaseret samt introduktion til den sagprosabaserede opgave. (her evt i forbindelse med læsning af sagprosatekster > argumentation, stilleje > Brug gerne SOAPSTONE eller On Purpose) Kohæsion/kohærens (i egen/andres tekstproduktion) Fortsat arbejde med Delopgave 1 med mere detaljeret forklaring, dække mere komplekse områder, mere præcist sprog om sprog Ordstilling (ligefrem) Genitiv Verber: - simpel/udvidet form - have + sammensatte tider - Regelmæssige / uregelmæssige - Omskrivning med do Stillejeøvelser, jf. AP: talesprog >< skriftsprog, sociolekt, høj >< lav stil (GB + USA) evt. test/genscreening (jvf. 1g/grundforløb) Analyse af vellykket/mislykke t kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Fejlsætningsøvelse efter aflevering: sproglig opmærksomhed, grammatisk terminologi, bevidsthed om egen praksis Perspektivering fortsat Retorik (formidling): - analyse af taler - Analyse af elevernes egne taler (AT demokrati) Klassefeedback 3

4 Træne abstract til SRP baseret på SRO (25 elevtimer) 4. SEMESTER 2g forår (2 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret og skr. fremstilling på engelsk Flydende og hovedsagelig korrekt engelsk Beherskelse af faglig terminologi Varieret og nuanceret ordforråd Træne delopgave 2: B- opgaven (sproglig præcision) Have afprøvet de tre delopgaver (sproglig delprøve 1 + delprøve 2) fælles definition på fx det gode essay eleven formulerer selv fokuspunkter til terminsprøve, udformer en fejlliste med forklaring + eksempelsætninger + paragrafhenvisninger (skabelon) Verber fortsat: - Be + passiv - modalverber - futurum - regelmæssige/uregelmæ ssige Pronominer (personlige, relative) Stort begyndelsesbogstav Hele STX-sæt (jf. termin: helt sæt), fokuseret retning Analyse af vellykket/mislykke t kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eleverne udarbejder løbende skema over hvert afsluttet forløb (20 elevtimer) Arbejde med den litteraturhistoriske oversigt fx via periodeskema. 4

5 5. SEMESTER 3g efterår (3 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret skrft. fremstilling på engelsk Redegøre for indhold, synspunkter, stilleje i forskellige typer tekster Varieret og nuanceret ordforråd Flydende og korrekt engelsk Træne abstract til SRP (2.gang), fx baseret på ATprøvesynopsis Detaljearbejde i den skriftlige dimension: afsnitsovergange, sproglig præcision (B-opgaven) Principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng (kohærens/kohæsion) (20 elevtimer) Ordstilling (omvendt) Artikler (bestemt, ubestemt) Adjektiv Adjektiv >< adverbium Mundtlig prøveform, fx amfi-modellen Hele STX-sæt Analyse af vellykket/mislykket kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eksamensskabelon: eleverne udarbejder skitse til den ideelle forberedelse til mundtlig eksamen: eksemplariske noter, vocabulary, tidslinjer, arbejdsplan etc Eleverne udformer 5

6 perspektiveringskatalog baseret på studieplan/forløb 6. SEMESTER 3g forår (3 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret og skrft. fremstilling på engelsk Redegøre for indhold, synspunkter, stilleje i forskellige typer tekster Analyse og fortolkning med beherskelse af faglig terminologi (fx point of view, narrator, setting etc.) Se Stinas tjekliste i Moodle! Varieret og nuanceret ordforråd Endelig opsamling på evt. elevportefølje fx før eller efter terminsprøve: Fælles definition på det gode essay, den gode B-opgave etc. Evt vise dem autentiske opgaver. (eleven formulerer selv fokuspunkter til eksamen, udformer en fejlliste med forklaring + eksempelsætninger + paragrafhenvisninger (skabelon)) (25 elevtimer) Adverbiers placering Pronominer: - possessive - refleksive - demonstrative - spørgende - ubestemte Konjunktioner Præpositioner Verbernes former efter præpositioner Tegnsætning Hele STX-sæt Analyse af vellykket, mislykket kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eksamensplan: noter, vocab, tidslinje Eleverne udformer perspektiveringskatalog baseret på studieplan/forløb Flydende og korrekt engelsk 6

7 Bilag 1: Personkarakteristik: Karakteristik af hovedperson(er) bipersoner: 1. Ydre kendetegn: navn, køn, alder, sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog), job, sociale forhold, bolig, miljø, familie m.m. 2. Indre kendetegn: følelser, adfærd, holdninger, personlige egenskaber m.m. 3. Personernes relationer: til omgivelserne, til sig selv. Man kan karakterisere personerne på to måder i en tekst: direkte eller indirekte. 1. Direkte personkarakteristik: alder, udseende, egenskaber, væremåde, holdninger og andres syn på personen beskrives og oplyses direkte i teksten. 2. Indirekte personkarakteristik: personen karakteriseres gennem dennes adfærd, handlinger og tale, og vi må slutte os til, hvordan denne person så egentlig er. 7

8 Man kan ydermere inddele i to typer personer: 1. Runde personer: beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker (nuanceret beskrivelse, både gode og dårlige egenskaber fremstilles) 2. Flade personer: beskrives meget kort eller som brikker i et handlingsforløb. Fremstår som typer. 8

9 Bilag 2: Temalæsning Temalæsning. Progressions- og Evalueringsforslag Nedenstående er et forsøg på at åbne elevernes øjne for deres egen videnstilvækst i forbindelse med tekstlæsning. Tanken er at man efter hvert forløb samler op på den enkelte tekst samtidig med at man samler op på hele temaet. Altså: Hvad har vi lært udover det specifikke indhold i gennemgåede tekst? Hvad kan vi tage med videre frem mod næste tekst/emne hvilke kompetencer har vi tilegnet os? Nedenstående tre eksempler er alle tænkt som egnede til grundforløbet, men tanken er at man kan evaluere efter alle forløb på denne måde med forskelligt fokus ud over det indholdsmæssige fra gang til gang. Læser man f.eks et litteraturhistorisk tema er det oplagt at have fokus på periode. Inspiration til metode i de flg forløb er hentet i Anglo Files, The Lift, The Entrance og Context Tema1 har som kompetencefokus METODE i tekstanalyse af skønlitterær tekst (noveller) Tema2 har som kompetencefokus METODE+GENRE i digtanalyse Tema3 har som kompetencefokus ARGUMENTATION i et faktuelt tema 9

10 Tema 1: Grundforløbet: Growing Up, Tekster: The Lift: Champagne Flight The Lift: Reunion The Entrance: Clara s Day Pink: Family Portrait Theme: Growing Up To help you get an overview of the texts we have read, fill in the following: Text: Champagne Flight Author, Genre, Year: Summary (max 30 words)... Main Points/message: What aspects of Growing up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 10

11 Text: Reunion Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text: Clara s day Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 11

12 Text: Family portrait Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Theme: Growing Up Do some of the texts deal with the same aspects of Growing Up? If so, in what way? If not, in what way do they differ? The Lift: Champagne Flight The Lift: Reunion The Entrance: Clara s Day Pink: Family Portrait 12

13 Fokus på tekstanalyse: Where, When, Who, What? Disse spørgsmål kan alle besvares med et enkelt ord eller en enkel sætning, men så når vi ikke frem til en analyse. nedenfor er oplistet en række analyseelementer, forklar hvad man som læser skal undersøge ved hvert element. Where? The setting When? Who? Characters What? structure/composition Events Theme Title Symbolism Message Other issues we might consider: Narration/point of view Tone Language/style Perspectives 13

14 Fokus på ordforråd Hvilke nye gloser har du lært via arbejdet med ovenstående tekster? Hvilke gloser er nyttige når man taler om temaet Growing Up? In English In Danish Explain the meaning and use Tema 2: Grundforløbet 1g: Tema: CD-Poetry Tekster: Pink: Family Portrait Tracy Chapman: Fast Car Elev valgte tekster Theme: CD-POETRY To help you get an overview of the texts we have read, fill in the following: Text: Family Portrait Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 14

15 Text: Fast Car Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text:Your own choice of song Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 15

16 THEME: CD-Poetry Do you see any parallels between the poems and the way they are written? If so, in what way? If not, in what way do they differ? Pink: Family Portrait Tracy Chapman: Fast Car selvvalgt Fokus på genre og tekstanalyse: digte Her ser du en lang liste over mulige analyseområder vi har brugt dem alle i vort arbejde med i digt-forløbet. Det er dog vigtigt at understrege at man i det enkelte digt kun meget sjældent går alle områder igennem. Det er meget mere givtigt at vælge nogle få områder ud for så at gå virkelig i dybden. Som du kan se er listen på dansk oversæt listen med de engelske analyse-termer vi brugte i forløbet og svar på HVORFOR det er givtigt at analysere dette område, når man arbejder med digte. Titel? Hvornår er digtet skrevet? Forfatter? (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!) Hvilken type digt er det?!) Lyrisk? (=Med følelser?) Episk? (=fortællende?) Dramatisk? (= alvorlig handling?) Hvordan er digtet udformet? (Strofer? Rim? Linjer?) Handling? (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?) 16

17 Tid? (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?) Sted? (Hvor foregår handlingen?) Miljøkarakteristik? (Bolig? Mennesker? Samfund?) Personkarakteristik? (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Udvikler personen sig? Din opfattelse af personen? O.a.) Fortællersynsvinkel? (Jeg-fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?) Hovedtema? (Hvad er det vigtigste digtet handler om?) Sidetemaer? (Hvad handler det også om?) Sproglige virkemidler? (Tillægsord? Metaforer? Symboler? Ironi? Slang? O.a?) Hensigt? (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser repræsenterer positive værdier? Negative?) 17

18 Hvad er din vurdering af digtet? Fortolkning/perspektivering? (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter digtet i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt om emnet før? Hvad er din mening?) Fokus på tekstanalyse-vokabular Oversæt de analysetermer vi har brugt i vores arbejde med digtene: In English stanza In Danish strofe 18

19 Tema 3: Tema: The USA (non-fiction) Tekster: The Big apple a melting pot American culture Small Town America Theme: THE USA Text: The Big Apple a melting Pot (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 19

20 Text: American Culture (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text Small Town America (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: 20

21 What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Theme: The USA Do some of the texts deal with the same aspects of The USA? If so, in what way? If not, in what way do they differ? Do the writers present their messages in the same way? If so, in what way? If not, in what way do they differ? The Big apple a melting pot American culture Small Town America Fokus på tekstanalyse non-fiction Når man skal analysere non-fiktion er det nogle lidt andre spørgsmål man som læser stiller til teksten end når det drejer sig om skønlitteratur. Nedenfor er oplistet nogle analyseområder du skal svare på HVAD man ser på under hvert område og HVORFOR man undersøger netop dette. What type of text is it? Who is speaking? To whom is the writer speaking? What is characteristic of the text? 21

22 The arguments, counterarguments, evidence lay-out What is actually said? What is the writer s intention? What is the medium? How reliable is the text? Fokus på ordforråd Hvilke nye gloser har du lært via arbejdet med ovenstående tekster? Hvilke gloser er nyttige når man taler om temaet The USA? In English In Danish Explain the meaning and use of the word 22

23 Bilag 3: Tjekliste til selvevaluering af skr. opgaver i engelsk: A-niveau, STX: Navn: Opgavetitel: Stilens elementer: Genlæs Hvordan har jeg løst opgaven? opgaveformuleringen. Hvor mange tekster/billeder skal inddrages? Svar: Hvor mange har jeg brugt? Konklusion: Tilfreds eller noget jeg skal gøre anderledes næste gang? Hvordan skal de enkelte tekster indgå i A-opgaven ifl. opgaveformuleringen (genstand for analyse eller del af perspektivering eller.)? Hvor meget har jeg skrevet om de enkelte tekster? (Indram med blyant) Svar: Indledning (fx angivelse af tema, intro til primærteksten.). Redegørelse over for analyse 1. Redegørelse: who, what, where. Kronologisk gennemgang af teksten. 2. Analyse: why, how. Teksten brydes op, for at underbygge analysens hoveddele. Brug af citater? Hvordan begynder min besvarelse? Hvor meget redegør jeg, og hvor meget analyserer jeg? (Indram med blyant) Er der en god balance? Hvordan citerer og henviser jeg til kilder? 23

24 Afslutning (fx afrunding på analyse/tema...) Hvordan slutter min besvarelse? Får jeg bevaret den røde tråd i min opgave? Besvarelsens længde? Hvor lang er min opgave? Overgange mellem afsnit Hvilke krav stilles der til B- opgaven (account, short essay, discussion, inddragelse af specifik tekst, perspektivering til andre tekster eller.)? Svar: Hvordan binder jeg de enkelte afsnit sammen? Er der flydende overgange? Hvorledes har jeg forholdt mig til disse krav i min besvarelse? 1. Er jeg fx objektiv mht. account? 2. Er mit korte essay en kort afsluttet tekst med argumentation/ kommentar? 3. Fik jeg opstillet forskellige synspunkter mht. discussion? (evt. egen stillingtagen til sidst?) 4. Fik jeg inddraget tekst(er)/billede(r) og perspektiveret korrekt? Sprogfejl. Hvilke typer sprogfejl har jeg? Kan der skelnes mellem alvorlige 24

25 og mindre alvorlige fejl? Sæt egne mål for indsatsområder: Opstil fokuspunkter på basis af en rettet stil, som du vil arbejde med i din næste aflevering: (Fx angivelse af tema i indledning, komma, placering af adverbier ) Jeg vil så rette stilen med særligt fokus på de kriterier du selv har opstillet. Navn: Følgende ting skal jeg have fokus på i min næste aflevering: Grammatikevaluering: Se på den rettede opgave du har fået tilbage. 25

26 Kan du lokalisere de fejl, som er af den mere alvorlige slags? Når du har fundet de alvorlige fejl, så prøv at finde de relevante paragraffer i grammatikbogen. Udvælg max. 10 fejl, helst af forskellig type/fejlkategori (fx kongruens, substantivernes flertalsdannelse, verbets tider, osv.) Opstil dem i skemaet nedenfor, og ret fejlene. Husk at skrive den relevante huskeregel ud for rettelsen. Navn: Klasse: Fejl: Rettelse: Regel: Inspiration: Hanne Heimüller, Knæk studiekoden, Gyldendal

27 Bilag 4: Retteskema til referat inklusiv selvevaluering Engelsk referat/summary Navn: Råd og bemærkninger Er lykkedes: Skal du arbejde mere med: Referatets to hovedområder 1. Indhold Informativ indføring (who, when, where, what) 1. linje bør opsummere tekstens hovedtema/emne Objektivitet. Egen mening/ holdning er irrelevant. Inddeling i afsnit Klar, logisk struktur Referatet skelner mellem det væsentlige/det mindre væsentlige Taksonomi: Referatet forbliver redegørende (aldrig how, why ) Længde (bør være kort og præcist. Undgå at overskride det påkrævede antal ord) 2. Sproget 27

28 Skrives altid i 3. person ental samt nutid: The text is about/focuses on... Klare og forståelige sætninger Varieret og nuanceret sprog Grammatik: - Tid - Kongruens - Ordstilling - Ordklasse Øvrige bemærkninger: Bedømmelse 28

29 Bilag 5: Progression i arbejdet med Summary 1 (Summarizing a simple text, simple plot) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Name/ author og text: Notes about who you meet in the text: Notes about when things take place Notes about where things takes place Notes about what happens 29

30 Progression i arbejdet med summary 2 (Tackling a complicated text with a complicated structure) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Divide the text into suitable short sections and write a one-sentence summary in your own language of each of these sections in this box; mark what lines your summaries cover + give them numbers: 1. Consider what order of the one sentence summaries would make a clear and coherent structure of your actual summary and write the order of the numbers here: 30

31 Progression i arbejdet med summary 3: (Focus on relevant/irrelevant content) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Divide the text into suitable sections and write one-sentence summaries in your own language of each of these sections in this box; mark what lines your summaries cover + give them numbers: 1. Discuss the relevance of each summary in relation to a clear summary of the whole text and decide which ones are relevant to include; write the numbers of those here: 31

32 Bilag 6: Periodeskema Fill out the table to sum up what you have learned about the literary period (based on texts read in class) Foreign influence The Romantic Age: Purpose of literature Predominant genre(s) Predominant style(s) - Refresh our sense of wonder in life - Teach us to feel - lyrical poetry - often first person - meditative poems - Anti-conventional - A free natural expression of emotions - symbolism (Blake) - Often in form of a sonnet (Wordsworth) Themes - common life (both city scene and The Lake District) - external nature the inner feelings of the poet - imagination is superior to reason and devotion to beauty - Fascination with the past, especially the myths and mysticism of the Middle Ages. The artist - the isolated individual - the chosen son/the bard/a prophet - free imagination - the source of the poems is in the individual + nature as a source of inspiration 32

33 Relationship to God Relationship to society Relationship to man - pantheism: God is in everything - fascination with the outcast (Satan, Cain, Faust) - The French Revolution - Rich >< poor - Industrial revolution: urbanization - Emphasis on radical individualism - solitary life rather than life in society Relationship to love Relationship to nature Keywords Key texts - love and worship of nature - nature stimulates the human mind - full of spirit - Nature leads to deeper thinking imagination spontaneity subjectivity feelings spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquillity innovation 33

34 Bilag 7: Oversættelse Oversættelse, fokuspunkter: Ordbogsopslag Understreg de ord og udtryk, som det er nødvendigt at slå op i ordbogen. Navneord (substantiver) Er det ental/flertal, fx child/children? Er det ejefald (genitiv), fx the boy s bike/the boys bikes? Udsagnsord (verber) Afgør hvilken tid det er, og hold jer til det i oversættelsen. Er det regelmæssigt/uregelmæssigt? Regelmæssig datid: + ed (she walked) Uregelmæssig datid: se ordbog/grammatikbog (she sang) Tillægsord (adjektiver) Lægger sig op ad navneord (substantiver) Fx The beautiful (tillægsord) lady (navneord) Biord (adverbier) Lægger sig op ad udsagnsord, tillægsord og andre biord (Kendes ofte ved ly endelsen). Fx she sings (udsagnsord) beautifully (biord) 34

35 Forholdsord (præposition) Afgør hvilket ord forholdsordet forbinder sig til (fx "han blev forelsket i hende" slå op under "forelsket" og lad pegefingeren løbe ned over siden i ordbogen til du ser, at "forelsket i" skal oversættes med "in love with"). Husk at forholdsord ikke kan styre en "at-sætning", fx: "læreren var sikker på at eleverne kunne oversætte teksten": "the teacher was sure that the students could translate the text". Faste udtryk/vendinger Er vigtige at slå op for at undgå danismer. Fx hedder "Det regner skomagerdrenge" "It's raining cats and dogs". Her skal I bruge ordbog for at få det oversat korrekt, da der ofte vil være eksempler hvor det faste udtryk optræder. 35

Ny Skriftlighed. Ny skriftlighed i studieretningen

Ny Skriftlighed. Ny skriftlighed i studieretningen Rapport fra IBC International Business College vedrørende deltagelsen i projektet om Ny Skriftlighed med arbejdstitlen: Ny skriftlighed i studieretningen Projektnummer 128981 Kontaktperson: Mette Andersen

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser SPROGFORUM NO. 15 Læring og læreoplevelser ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017609 Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser Redaktionen for nr. 15: Nanna Bjargum, Leni Dam, Karen-Margrete Frederiksen, Birgit

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Teori Comprehensible Input Plus 1 s. 4 Comprehensible Output s. 4 Grammatiksyn s. 5 Ordforrådstilegnelse s. 6 Menneskesyn

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

ENGRAM Engelsk grammatik

ENGRAM Engelsk grammatik ENGRAM Engelsk grammatik www.engram.dk LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013 www.engram.dk ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S,

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne Abstract The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne "The Singles Issue" is a production thesis in which we have developed a concept for a theme issue on single life for the magazine

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING?

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? Proffesionsbacheloropgaven 2011 Udarbejdet af: Anders Martinsen Studienr.: 270127/94047 Stamhold: 27.61 Fag: Engelsk Vejledere: Jette Steensen & Vibeke Haaning Antal anslag:

Læs mere

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Matematikvejledning i gymnasiet

Matematikvejledning i gymnasiet ROSKILDE UNIVERSITET Matematikvejledning i gymnasiet Afsluttende projekt på matematikvejlederuddannelsen Projektet er udarbejdet af: Marit Hvalsøe Schou Bente Pernille Pihl Dato 15. januar 2014 Vejledere:

Læs mere

Oversættelse af ordspil

Oversættelse af ordspil Oversættelse af ordspil - En analyse af oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice i Undreland Maria Boel Olsen Cand.ling.merc i engelsk (Translatør og Tolk) Vejleder: Rita Lenstrup Institut

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;;

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;; SPROGFORUM Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik Sprogtilegnelse. _.- :. - ;; SPROGFORUM NO. 10 Sprogtilegnelse ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 579 1 Nr 10, 1998: Tema: Sprogtilegnelse Redaktionen for

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere