DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU"

Transkript

1 DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU 1. SEMESTER Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Grundforløb (2,5 t.) Sammenhængende skr. fremstilling af et kendt emne Redegøre for indhold (i forskellige genrer) Elementært ordforråd Pænt, rimelig korrekt engelsk nogenlunde fluency Kunne skrive og beskrive forskellige typer tekst (fx fiction, non fiction) Træne kortere skriftlige opgaver: - Oversættelse (evt korte oversættelser direkte på tavlen i timen) - Referat - Dele af essay (personkarakteristik) - Ovenstående evt i forbindelse med de læste tekster Kendskab til formelt og uformelt sprog (jf. AP) (8-10 elevtimer) Substantiver (pluralis, tællelighed, genetiv) Kongruens Ordstilling (ligefrem) Do-omskrivning Undervisningsdifferentie ret grammatik (jf. screening) Del evt klassen op i niveau eller hyppige fejltyper. Screening (indgang) resultat Ordforrådsarbejde, tool box Mundtlig og/eller skriftlig opsamling efter hvert emne Træne karakteristik mundtligt og skriftligt Træne referat skriftligt Selvevaluering/ Korrekthed Logbog/enkel portefølje (følge udvikling) Træne lytte- /læseforståelse via matrixarbejde 1

2 2. SEMESTER 1g forår (2,5 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK Redegøre for indhold (i forskellige genrer) Formulere egne synspunkter og argumenter Videreudbygning af AP-kompetencer Varieret ordforråd Hovedsagelig korrekt engelsk (fluency) Træne kortere øvelser med ret og forklar - dimensionen: grammatisk terminologi inden for et område, der passer med det gennemgåede Delopgave 1 trænes mhp. grammatisk korrekt terminologi Træne delopgave 2: Essayopgavens elementer (tema, karakteristik, opbygning, synsvinkel, indledning/afslutning, korrekt brug af citat= BURGEREN). Faggruppen anbefaler, at den litterære del trænes først parallelt med læsning af fiktive tekster, så begrebsapparatet øves. VALGFRIT HERFRA. Genitiv - fortsat To have Verber - regelmæssige/uregelmæ ssige - Simpel tid/ udvidet tid Verber (fort.) - Modalverber - Futurum - Be + passiv Pronominer: - Personlige - Relative Stort begyndelsesbogstav Stillejeøvelser, jf. AP: talesprog >< skriftsprog (GB + USA) EVALUERING Ordforrådsarbejde (fluency) Lade elev være ansvarlig for referat af timen Elevstyret klassedialog (argumentation, fluency) Portefølje Screening (udgang): - differentieret grammatik - selvevaluering Perspektivering: Mundtlig og skriftlig opsamling efter hvert emne (10-12 elevtimer) Undervisningsdifferentie ret grammatik (jf. screeningsresultat) 2

3 3. SEMESTER 2g efterår (2 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Nuanceret og sammenhængende og skr. fremstilling på engelsk af et kendt emne Redegøre for indhold, synspunkter og stilleje Formulere egne synspunkter/argumenter Varieret og nuanceret ordforråd Flydende, hovedsagligt korrekt engelsk Træne indledning/afrunding via omskrivning af egen tekst/anden tekst. Fx lærer udlever eksempel på essay, men har fjernet indledning samt konklusion. De skal nu tilføje de fjernede elementer. (kan evt udvides til egen aflevering af samme opgave) Træne essayopgaven herunder både fiktionsbaseret samt introduktion til den sagprosabaserede opgave. (her evt i forbindelse med læsning af sagprosatekster > argumentation, stilleje > Brug gerne SOAPSTONE eller On Purpose) Kohæsion/kohærens (i egen/andres tekstproduktion) Fortsat arbejde med Delopgave 1 med mere detaljeret forklaring, dække mere komplekse områder, mere præcist sprog om sprog Ordstilling (ligefrem) Genitiv Verber: - simpel/udvidet form - have + sammensatte tider - Regelmæssige / uregelmæssige - Omskrivning med do Stillejeøvelser, jf. AP: talesprog >< skriftsprog, sociolekt, høj >< lav stil (GB + USA) evt. test/genscreening (jvf. 1g/grundforløb) Analyse af vellykket/mislykke t kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Fejlsætningsøvelse efter aflevering: sproglig opmærksomhed, grammatisk terminologi, bevidsthed om egen praksis Perspektivering fortsat Retorik (formidling): - analyse af taler - Analyse af elevernes egne taler (AT demokrati) Klassefeedback 3

4 Træne abstract til SRP baseret på SRO (25 elevtimer) 4. SEMESTER 2g forår (2 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret og skr. fremstilling på engelsk Flydende og hovedsagelig korrekt engelsk Beherskelse af faglig terminologi Varieret og nuanceret ordforråd Træne delopgave 2: B- opgaven (sproglig præcision) Have afprøvet de tre delopgaver (sproglig delprøve 1 + delprøve 2) fælles definition på fx det gode essay eleven formulerer selv fokuspunkter til terminsprøve, udformer en fejlliste med forklaring + eksempelsætninger + paragrafhenvisninger (skabelon) Verber fortsat: - Be + passiv - modalverber - futurum - regelmæssige/uregelmæ ssige Pronominer (personlige, relative) Stort begyndelsesbogstav Hele STX-sæt (jf. termin: helt sæt), fokuseret retning Analyse af vellykket/mislykke t kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eleverne udarbejder løbende skema over hvert afsluttet forløb (20 elevtimer) Arbejde med den litteraturhistoriske oversigt fx via periodeskema. 4

5 5. SEMESTER 3g efterår (3 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret skrft. fremstilling på engelsk Redegøre for indhold, synspunkter, stilleje i forskellige typer tekster Varieret og nuanceret ordforråd Flydende og korrekt engelsk Træne abstract til SRP (2.gang), fx baseret på ATprøvesynopsis Detaljearbejde i den skriftlige dimension: afsnitsovergange, sproglig præcision (B-opgaven) Principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng (kohærens/kohæsion) (20 elevtimer) Ordstilling (omvendt) Artikler (bestemt, ubestemt) Adjektiv Adjektiv >< adverbium Mundtlig prøveform, fx amfi-modellen Hele STX-sæt Analyse af vellykket/mislykket kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eksamensskabelon: eleverne udarbejder skitse til den ideelle forberedelse til mundtlig eksamen: eksemplariske noter, vocabulary, tidslinjer, arbejdsplan etc Eleverne udformer 5

6 perspektiveringskatalog baseret på studieplan/forløb 6. SEMESTER 3g forår (3 t.) Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Længere, velstruktureret og skrft. fremstilling på engelsk Redegøre for indhold, synspunkter, stilleje i forskellige typer tekster Analyse og fortolkning med beherskelse af faglig terminologi (fx point of view, narrator, setting etc.) Se Stinas tjekliste i Moodle! Varieret og nuanceret ordforråd Endelig opsamling på evt. elevportefølje fx før eller efter terminsprøve: Fælles definition på det gode essay, den gode B-opgave etc. Evt vise dem autentiske opgaver. (eleven formulerer selv fokuspunkter til eksamen, udformer en fejlliste med forklaring + eksempelsætninger + paragrafhenvisninger (skabelon)) (25 elevtimer) Adverbiers placering Pronominer: - possessive - refleksive - demonstrative - spørgende - ubestemte Konjunktioner Præpositioner Verbernes former efter præpositioner Tegnsætning Hele STX-sæt Analyse af vellykket, mislykket kommunikation (fokus på: stilleje, afsnitsovergange, perspektivering) Eksamensplan: noter, vocab, tidslinje Eleverne udformer perspektiveringskatalog baseret på studieplan/forløb Flydende og korrekt engelsk 6

7 Bilag 1: Personkarakteristik: Karakteristik af hovedperson(er) bipersoner: 1. Ydre kendetegn: navn, køn, alder, sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog), job, sociale forhold, bolig, miljø, familie m.m. 2. Indre kendetegn: følelser, adfærd, holdninger, personlige egenskaber m.m. 3. Personernes relationer: til omgivelserne, til sig selv. Man kan karakterisere personerne på to måder i en tekst: direkte eller indirekte. 1. Direkte personkarakteristik: alder, udseende, egenskaber, væremåde, holdninger og andres syn på personen beskrives og oplyses direkte i teksten. 2. Indirekte personkarakteristik: personen karakteriseres gennem dennes adfærd, handlinger og tale, og vi må slutte os til, hvordan denne person så egentlig er. 7

8 Man kan ydermere inddele i to typer personer: 1. Runde personer: beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker (nuanceret beskrivelse, både gode og dårlige egenskaber fremstilles) 2. Flade personer: beskrives meget kort eller som brikker i et handlingsforløb. Fremstår som typer. 8

9 Bilag 2: Temalæsning Temalæsning. Progressions- og Evalueringsforslag Nedenstående er et forsøg på at åbne elevernes øjne for deres egen videnstilvækst i forbindelse med tekstlæsning. Tanken er at man efter hvert forløb samler op på den enkelte tekst samtidig med at man samler op på hele temaet. Altså: Hvad har vi lært udover det specifikke indhold i gennemgåede tekst? Hvad kan vi tage med videre frem mod næste tekst/emne hvilke kompetencer har vi tilegnet os? Nedenstående tre eksempler er alle tænkt som egnede til grundforløbet, men tanken er at man kan evaluere efter alle forløb på denne måde med forskelligt fokus ud over det indholdsmæssige fra gang til gang. Læser man f.eks et litteraturhistorisk tema er det oplagt at have fokus på periode. Inspiration til metode i de flg forløb er hentet i Anglo Files, The Lift, The Entrance og Context Tema1 har som kompetencefokus METODE i tekstanalyse af skønlitterær tekst (noveller) Tema2 har som kompetencefokus METODE+GENRE i digtanalyse Tema3 har som kompetencefokus ARGUMENTATION i et faktuelt tema 9

10 Tema 1: Grundforløbet: Growing Up, Tekster: The Lift: Champagne Flight The Lift: Reunion The Entrance: Clara s Day Pink: Family Portrait Theme: Growing Up To help you get an overview of the texts we have read, fill in the following: Text: Champagne Flight Author, Genre, Year: Summary (max 30 words)... Main Points/message: What aspects of Growing up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 10

11 Text: Reunion Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text: Clara s day Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 11

12 Text: Family portrait Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: What aspects of Growing Up does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Theme: Growing Up Do some of the texts deal with the same aspects of Growing Up? If so, in what way? If not, in what way do they differ? The Lift: Champagne Flight The Lift: Reunion The Entrance: Clara s Day Pink: Family Portrait 12

13 Fokus på tekstanalyse: Where, When, Who, What? Disse spørgsmål kan alle besvares med et enkelt ord eller en enkel sætning, men så når vi ikke frem til en analyse. nedenfor er oplistet en række analyseelementer, forklar hvad man som læser skal undersøge ved hvert element. Where? The setting When? Who? Characters What? structure/composition Events Theme Title Symbolism Message Other issues we might consider: Narration/point of view Tone Language/style Perspectives 13

14 Fokus på ordforråd Hvilke nye gloser har du lært via arbejdet med ovenstående tekster? Hvilke gloser er nyttige når man taler om temaet Growing Up? In English In Danish Explain the meaning and use Tema 2: Grundforløbet 1g: Tema: CD-Poetry Tekster: Pink: Family Portrait Tracy Chapman: Fast Car Elev valgte tekster Theme: CD-POETRY To help you get an overview of the texts we have read, fill in the following: Text: Family Portrait Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 14

15 Text: Fast Car Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text:Your own choice of song Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 15

16 THEME: CD-Poetry Do you see any parallels between the poems and the way they are written? If so, in what way? If not, in what way do they differ? Pink: Family Portrait Tracy Chapman: Fast Car selvvalgt Fokus på genre og tekstanalyse: digte Her ser du en lang liste over mulige analyseområder vi har brugt dem alle i vort arbejde med i digt-forløbet. Det er dog vigtigt at understrege at man i det enkelte digt kun meget sjældent går alle områder igennem. Det er meget mere givtigt at vælge nogle få områder ud for så at gå virkelig i dybden. Som du kan se er listen på dansk oversæt listen med de engelske analyse-termer vi brugte i forløbet og svar på HVORFOR det er givtigt at analysere dette område, når man arbejder med digte. Titel? Hvornår er digtet skrevet? Forfatter? (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!) Hvilken type digt er det?!) Lyrisk? (=Med følelser?) Episk? (=fortællende?) Dramatisk? (= alvorlig handling?) Hvordan er digtet udformet? (Strofer? Rim? Linjer?) Handling? (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?) 16

17 Tid? (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?) Sted? (Hvor foregår handlingen?) Miljøkarakteristik? (Bolig? Mennesker? Samfund?) Personkarakteristik? (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Udvikler personen sig? Din opfattelse af personen? O.a.) Fortællersynsvinkel? (Jeg-fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?) Hovedtema? (Hvad er det vigtigste digtet handler om?) Sidetemaer? (Hvad handler det også om?) Sproglige virkemidler? (Tillægsord? Metaforer? Symboler? Ironi? Slang? O.a?) Hensigt? (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser repræsenterer positive værdier? Negative?) 17

18 Hvad er din vurdering af digtet? Fortolkning/perspektivering? (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter digtet i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt om emnet før? Hvad er din mening?) Fokus på tekstanalyse-vokabular Oversæt de analysetermer vi har brugt i vores arbejde med digtene: In English stanza In Danish strofe 18

19 Tema 3: Tema: The USA (non-fiction) Tekster: The Big apple a melting pot American culture Small Town America Theme: THE USA Text: The Big Apple a melting Pot (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: 19

20 Text: American Culture (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Text Small Town America (fiktiv tekst) Author, Genre, Year: Summary (max 30 words) Main Points/message: How reliable is the text? Comment on the arguments in the text: 20

21 What aspects of the USA does the text focus on (in particular.but also )? Other aspects you find relevant? Issues to discuss: Theme: The USA Do some of the texts deal with the same aspects of The USA? If so, in what way? If not, in what way do they differ? Do the writers present their messages in the same way? If so, in what way? If not, in what way do they differ? The Big apple a melting pot American culture Small Town America Fokus på tekstanalyse non-fiction Når man skal analysere non-fiktion er det nogle lidt andre spørgsmål man som læser stiller til teksten end når det drejer sig om skønlitteratur. Nedenfor er oplistet nogle analyseområder du skal svare på HVAD man ser på under hvert område og HVORFOR man undersøger netop dette. What type of text is it? Who is speaking? To whom is the writer speaking? What is characteristic of the text? 21

22 The arguments, counterarguments, evidence lay-out What is actually said? What is the writer s intention? What is the medium? How reliable is the text? Fokus på ordforråd Hvilke nye gloser har du lært via arbejdet med ovenstående tekster? Hvilke gloser er nyttige når man taler om temaet The USA? In English In Danish Explain the meaning and use of the word 22

23 Bilag 3: Tjekliste til selvevaluering af skr. opgaver i engelsk: A-niveau, STX: Navn: Opgavetitel: Stilens elementer: Genlæs Hvordan har jeg løst opgaven? opgaveformuleringen. Hvor mange tekster/billeder skal inddrages? Svar: Hvor mange har jeg brugt? Konklusion: Tilfreds eller noget jeg skal gøre anderledes næste gang? Hvordan skal de enkelte tekster indgå i A-opgaven ifl. opgaveformuleringen (genstand for analyse eller del af perspektivering eller.)? Hvor meget har jeg skrevet om de enkelte tekster? (Indram med blyant) Svar: Indledning (fx angivelse af tema, intro til primærteksten.). Redegørelse over for analyse 1. Redegørelse: who, what, where. Kronologisk gennemgang af teksten. 2. Analyse: why, how. Teksten brydes op, for at underbygge analysens hoveddele. Brug af citater? Hvordan begynder min besvarelse? Hvor meget redegør jeg, og hvor meget analyserer jeg? (Indram med blyant) Er der en god balance? Hvordan citerer og henviser jeg til kilder? 23

24 Afslutning (fx afrunding på analyse/tema...) Hvordan slutter min besvarelse? Får jeg bevaret den røde tråd i min opgave? Besvarelsens længde? Hvor lang er min opgave? Overgange mellem afsnit Hvilke krav stilles der til B- opgaven (account, short essay, discussion, inddragelse af specifik tekst, perspektivering til andre tekster eller.)? Svar: Hvordan binder jeg de enkelte afsnit sammen? Er der flydende overgange? Hvorledes har jeg forholdt mig til disse krav i min besvarelse? 1. Er jeg fx objektiv mht. account? 2. Er mit korte essay en kort afsluttet tekst med argumentation/ kommentar? 3. Fik jeg opstillet forskellige synspunkter mht. discussion? (evt. egen stillingtagen til sidst?) 4. Fik jeg inddraget tekst(er)/billede(r) og perspektiveret korrekt? Sprogfejl. Hvilke typer sprogfejl har jeg? Kan der skelnes mellem alvorlige 24

25 og mindre alvorlige fejl? Sæt egne mål for indsatsområder: Opstil fokuspunkter på basis af en rettet stil, som du vil arbejde med i din næste aflevering: (Fx angivelse af tema i indledning, komma, placering af adverbier ) Jeg vil så rette stilen med særligt fokus på de kriterier du selv har opstillet. Navn: Følgende ting skal jeg have fokus på i min næste aflevering: Grammatikevaluering: Se på den rettede opgave du har fået tilbage. 25

26 Kan du lokalisere de fejl, som er af den mere alvorlige slags? Når du har fundet de alvorlige fejl, så prøv at finde de relevante paragraffer i grammatikbogen. Udvælg max. 10 fejl, helst af forskellig type/fejlkategori (fx kongruens, substantivernes flertalsdannelse, verbets tider, osv.) Opstil dem i skemaet nedenfor, og ret fejlene. Husk at skrive den relevante huskeregel ud for rettelsen. Navn: Klasse: Fejl: Rettelse: Regel: Inspiration: Hanne Heimüller, Knæk studiekoden, Gyldendal

27 Bilag 4: Retteskema til referat inklusiv selvevaluering Engelsk referat/summary Navn: Råd og bemærkninger Er lykkedes: Skal du arbejde mere med: Referatets to hovedområder 1. Indhold Informativ indføring (who, when, where, what) 1. linje bør opsummere tekstens hovedtema/emne Objektivitet. Egen mening/ holdning er irrelevant. Inddeling i afsnit Klar, logisk struktur Referatet skelner mellem det væsentlige/det mindre væsentlige Taksonomi: Referatet forbliver redegørende (aldrig how, why ) Længde (bør være kort og præcist. Undgå at overskride det påkrævede antal ord) 2. Sproget 27

28 Skrives altid i 3. person ental samt nutid: The text is about/focuses on... Klare og forståelige sætninger Varieret og nuanceret sprog Grammatik: - Tid - Kongruens - Ordstilling - Ordklasse Øvrige bemærkninger: Bedømmelse 28

29 Bilag 5: Progression i arbejdet med Summary 1 (Summarizing a simple text, simple plot) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Name/ author og text: Notes about who you meet in the text: Notes about when things take place Notes about where things takes place Notes about what happens 29

30 Progression i arbejdet med summary 2 (Tackling a complicated text with a complicated structure) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Divide the text into suitable short sections and write a one-sentence summary in your own language of each of these sections in this box; mark what lines your summaries cover + give them numbers: 1. Consider what order of the one sentence summaries would make a clear and coherent structure of your actual summary and write the order of the numbers here: 30

31 Progression i arbejdet med summary 3: (Focus on relevant/irrelevant content) 1. Fill in the following table 2. Now write the summary on the basis of your notes: Divide the text into suitable sections and write one-sentence summaries in your own language of each of these sections in this box; mark what lines your summaries cover + give them numbers: 1. Discuss the relevance of each summary in relation to a clear summary of the whole text and decide which ones are relevant to include; write the numbers of those here: 31

32 Bilag 6: Periodeskema Fill out the table to sum up what you have learned about the literary period (based on texts read in class) Foreign influence The Romantic Age: Purpose of literature Predominant genre(s) Predominant style(s) - Refresh our sense of wonder in life - Teach us to feel - lyrical poetry - often first person - meditative poems - Anti-conventional - A free natural expression of emotions - symbolism (Blake) - Often in form of a sonnet (Wordsworth) Themes - common life (both city scene and The Lake District) - external nature the inner feelings of the poet - imagination is superior to reason and devotion to beauty - Fascination with the past, especially the myths and mysticism of the Middle Ages. The artist - the isolated individual - the chosen son/the bard/a prophet - free imagination - the source of the poems is in the individual + nature as a source of inspiration 32

33 Relationship to God Relationship to society Relationship to man - pantheism: God is in everything - fascination with the outcast (Satan, Cain, Faust) - The French Revolution - Rich >< poor - Industrial revolution: urbanization - Emphasis on radical individualism - solitary life rather than life in society Relationship to love Relationship to nature Keywords Key texts - love and worship of nature - nature stimulates the human mind - full of spirit - Nature leads to deeper thinking imagination spontaneity subjectivity feelings spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquillity innovation 33

34 Bilag 7: Oversættelse Oversættelse, fokuspunkter: Ordbogsopslag Understreg de ord og udtryk, som det er nødvendigt at slå op i ordbogen. Navneord (substantiver) Er det ental/flertal, fx child/children? Er det ejefald (genitiv), fx the boy s bike/the boys bikes? Udsagnsord (verber) Afgør hvilken tid det er, og hold jer til det i oversættelsen. Er det regelmæssigt/uregelmæssigt? Regelmæssig datid: + ed (she walked) Uregelmæssig datid: se ordbog/grammatikbog (she sang) Tillægsord (adjektiver) Lægger sig op ad navneord (substantiver) Fx The beautiful (tillægsord) lady (navneord) Biord (adverbier) Lægger sig op ad udsagnsord, tillægsord og andre biord (Kendes ofte ved ly endelsen). Fx she sings (udsagnsord) beautifully (biord) 34

35 Forholdsord (præposition) Afgør hvilket ord forholdsordet forbinder sig til (fx "han blev forelsket i hende" slå op under "forelsket" og lad pegefingeren løbe ned over siden i ordbogen til du ser, at "forelsket i" skal oversættes med "in love with"). Husk at forholdsord ikke kan styre en "at-sætning", fx: "læreren var sikker på at eleverne kunne oversætte teksten": "the teacher was sure that the students could translate the text". Faste udtryk/vendinger Er vigtige at slå op for at undgå danismer. Fx hedder "Det regner skomagerdrenge" "It's raining cats and dogs". Her skal I bruge ordbog for at få det oversat korrekt, da der ofte vil være eksempler hvor det faste udtryk optræder. 35

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU 1. SEMESTER Grundforløb (2 ½t.) 1 Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION: GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION ANDERLEDES Sammenhængende mdt.

Læs mere

DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU 1. SEMESTER Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION Grundforløb (2,5 t.) Sammenhængende mdt./skr. fremstilling

Læs mere

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK B-NIVEAU 1. SEMESTER Grundforløb (2 ½t.) Studieplansrum Lærerum Studieplansrum KOMPETENCER MUNDTLIG SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING DIMENSION Sammenhængende mdt. Træne mundtlig

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1A enb

Undervisningsbeskrivelse for: 1A enb Undervisningsbeskrivelse for: 1A enb Fag: Engelsk B, 2hf Niveau: B Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 2a Termin: Juni2015 Uddannelse: HF Lærer(e): Dorthe Lind (DL) Forløbsoversigt (3): 1 15.08.13

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog.

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I skoleåret 2013/14 sammelægges 4. og 5. Klasse i Engelsk. Selvom de overordnede emner og målsætninger er de samme, lægges der vægt på undervisningsdifferentiering

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe Grammatik paradigmatiske besvarelser Mette Hermann Poul Tornøe Faglige mål Eleverne skal kunne analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1A enb

Undervisningsbeskrivelse for: 1A enb Undervisningsbeskrivelse for: 1A enb Fag: Engelsk B, 2hf Niveau: B Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 1a Termin: Juni2016 Uddannelse: HF Lærer(e): Dorthe Lind (DL) Forløbsoversigt (3): 1 15.08.14

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF

Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF Projektet om imødegåelse af negativ social arv/slutkonferencen om gymnasiefremmede Tirsdag d. 29. marts 2011 Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF Oplæg v. Cecilie Laskie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Nyt fra UVM. HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014. Side 1

Nyt fra UVM. HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014. Side 1 Nyt fra UVM HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014 Side 1 Agenda Kl. 13.00-14.00 Nyt fra UVM Det nye skriftlige eksamensformat Didaktiske overvejelser om skriftlighed i engelsk Skriftlige censorer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere