Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:"

Transkript

1 For Author s Guidelines in English, scroll down to page 7. Klinisk Sygepleje er et dansk tidsskrift med fokus på sygepleje. I Klinisk Sygepleje udgives artikler der afspejler såvel det metodisk, teoretiske som det praktiske aspekt af sygepleje. Tidsskriftet ønsker at bidrage til at belyse og udfordre sammenhænge mellem teori og praksis og dermed overstige den dikotomi der indimellem kan erkendes i faget. Klinisk Sygepleje henvender sig til alle professionelle som arbejder i sundhedssektoren. Målgruppen for Klinisk Sygepleje er således praktikere, ledere, forskere, lærere, samt studerende på alle niveauer. Redaktionens mål er at publicere artikler af god kvalitet, med en grundig bedømmelse og en så hurtig sagsbehandling som muligt. Klinisk Sygepleje udkommer fire gange om året i hhv. i februar, maj, august og november måned Artikler kan skrives på dansk, svensk og norsk samt engelsk. Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler: Refereebedømte artikler, der bedømmes ved dobbeltblind procedure af mindst to personer fra et panel af sygeplejersker og andre faggrupper med forskeruddannelse. Listen over referees kan ses på tidsskriftets hjemmeside. Ikke-refereebedømte artikler der bedømmes af redaktørerne og redaktionsgruppen Forfatteren (erne) anmoder om refereebedømmelse, men redaktørerne forbeholder sig retten til at afvise denne anmodning, hvis det vurderes at artiklen ikke i tilstrækkelig grad lever op til krav om videnskabelighed. Artiklerne opdeles i følgende undertyper: Originalartikler Teoretiske, filosofiske, begrebsafklarende og fagprofessionelle, artikler Metodeartikler Oversigtsartikler Essays Kommentarer Anmeldelser Originalartikler Originalartikler er artikler, der er baseret på indsamling af data fra fx interview, observationer og vurderinger af en gruppe patienters funktion eller ernæringstilstand. De bygges sædvanligvis over IMRAD modellen (Introduction, Methods, Results and Discussion). Introduktionen skal være kort og præcis og skal lede frem til den problemstilling der undersøges og formålet med den empiriske undersøgelse der ligger til grund for artiklen. Metodeafsnittet skal være tilstrækkelig tydelig til, at man kan forstå hvordan undersøgelsen er gennemført, hvordan data (informanter) er udvalgt og indsamlet, og hvordan data er blevet analyseret. Hvis der er anvendt statistik, skal de statistiske metoder beskrives. Etiske tilladelser og overvejelser skal beskrives. Resultatafsnittet skal være præcist og logisk i sin opbygning. Diskussionen begynder med en diskussion af de valgte metoder (intern validitet) og overførelsesværdien til anden praksis eller generaliserbarhed (ekstern validitet). Derefter diskuteres resultaterne, som skal tage udgangspunkt i en fortolkning af resultaterne og diskuteres i forhold til den eksisterende litteratur og evt. teori. Der afsluttes med en konklusion og implikationer for praksis samt videre forskning. 1

2 2

3 Teoretiske, filosofiske, begrebsafklarende og fagprofessionelle artikler Dette er artikler, hvor et begreb, en filosofisk retning, en teori eller et fagprofessionelt emne eller problem behandles. Artiklerne skal fokusere på udvikling af et eller flere emner, klarlægge aspekter af en begrebsmodel, filosofi, teori eller fagprofessionelle spørgsmål eller lægge nye aspekter til en eksisterende teori eller et begreb. Det kan også være artikler der på en konstruktiv måde kritiserer eller kommenterer et eksisterende begreb, en filosofi, en teori eller et fagprofessionelt emne eller problem. Introduktionen skal tydeligt identificere konceptet, det filosofiske, teoretiske eller fagprofessionelle emne der diskuteres. Emnet skal placeres i den eksisterende sygeplejerelevante kontekst. Det skal være tydeligt, hvordan artiklens indhold kan bidrage til den samlede viden der findes på området. Metodeafsnittet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan materialet er blevet behandlet. Diskussionen skal indeholde en kritisk analyse af litteraturen og en ny måde at se på det valgte emne (konceptet, filosofien, teorien eller der fagprofessionelle emne) og hvordan denne måde kan være med til at revidere den eksisterende viden på området. Implikationer for sygeplejen diskuteres. I konklusionen beskrives hvordan artiklen bidrager til den eksisterende viden. Metodeartikler Metodeartikler skal dels kunne repræsentere en overordnet tilgang til forskning og udvikling, fx epidemiologisk metode, dels være artikler om metoder til dataindsamling, fx fokusgruppeinterview eller metoder til analyse af data, fx indholdsanalyse. Ofte vil det være relevant at inddrage flere aspekter, men det vil også være relevant at dykke ned i et emne fx validering af et oversat spørgeskema eller betydning af medinterviewer i et kvalitativt interview. Eksempler på metodeartikler: Validitet i kvalitativ og kvantitativ forståelse Indholdsanalyse Begrebsanalyse Grounded theory Registerbaseret forskningsmetode Spørgeskemabaseret forskningsmetode Oversigtsartikler (review) Oversigtsartikler er en systematisk, kritisk gennemgang af den foreliggende litteratur på et afgrænset område, hvor forfattere med overblik og indsigt sætter litteraturgennemgangens fund i relation til klinisk og videnskabelig praksis. Oversigtsartikler skal indeholde et metodeafsnit, der skriver hvilken søgestrategi og hvilke databaser der er anvendt. Metoden til at vurdere litteraturens kvalitet skal fremgå, herunder in- og eksklusionskriterier). Oversigtsartikler må ikke indeholde upublicerede data. Hvis der foreligger en relevant metaanalyse/metasyntese eller systematisk oversigt, skal vurdering af dette inkluderes. Oversigtartikler skrives over IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) modellen og der afsluttes med konklusion og evt. implikationer for praksis. Essays Essayet som genre giver plads til en kritisk, personlig og søgende refleksion. Det akademiske essay er en genre som har mange forskellige udtryk, og med en anden iboende frihed til at bevæge og lade sig bevæge både i form og indhold, end hvad en artikel kan rumme. Kravene til tema, formulering og afgrænsning af problemstilling, brug af kilder og referencer, samt kravene til en overskuelig struktur, er samtidig afgørende for essayets form og struktur. Diskussionen må ligeledes vise hvordan fakta og synspunkter fortolkes og vurderes. Tilfredsstillelse af generelle formkrav er en del af det at skrive et godt essay. Mange fag har et bestemt område af virkeligheden som sit studieobjekt og de fleste essays vil derfor behandle empiri fra dette område. For at kunne udvælge og analysere relevant empiri, må forfatterne benytte en metode og begrunde at denne metode er relevant. Centralt i essayet står refleksion og selvrefleksion som metode: argumentative fremstillinger er genrens 3

4 primære kendetegn. Refleksion forstås i vid forstand som en grundig overvejelse, hvor også forudsætningerne for erkendelse, normer og opfattelser bliver tematiseret. Kommentarer Der publiceres to forskellige typer kommentarer. Den ene type er konstruktiv respons på artikler eller andet der er bragt i Klinisk Sygepleje. Disse kommentarer skal modtages indenfor en måned efter udgivelse af et tidsskrift for at bevare aktualiteten. Den anden type kan være kommentarer til et aktuelt emne, fx en etisk problemstilling eller andet der er relevant for sygeplejefaget. Anmeldelser Anmeldelser af bøger eller andet materiale skal modtages senest ½ år efter udgivelsen. Anmeldelser skal være en kritisk men konstruktiv og begrundet bedømmelse og ikke blot et referat af indholdet. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af udgivelsens betydning for praksis. Interessekonflikter Når en artikel er godkendt til publicering af redaktørerne, udsender forlaget en forfattererklæring, hvor det fremgår hvem der er 1. forfatter til det indsendte manuskript og hvor rækken af medforfattere er angivet. Alle forfattere bekræfter med deres underskrift at manuskriptet ikke er sendt til andre tidsskrifter og at manuskriptet ikke tidligere har været publiceret (originalpublikation). Når manuskriptet er publiceret i Klinisk Sygepleje anses det for at være ejet af Klinisk Sygeplejes jf. lov om ophavsret. Hvis forfatterne senere ønsker artiklen publiceret i et andet tidsskrift, skal der søges tilladelse hos Klinisk Sygepleje. Forfatter og medforfatterskab Klinisk Sygepleje følger Vancouver-reglerne for ret til forfatterskab og regler for taksigelser. Forfatterskab Forfatterskab gives udelukkende til personer der har 1) deltaget væsentligt til idé og design, indsamling af data, eller analyse og fortolkning af data, 2) skrivning af artiklen eller gennemført en kritisk revision på et intellektuelt grundlag og 3) final godkendelse af den version der skal publiceres. Forfattere skal opfylde både punkt 1, 2, og 3. Taksigelser Alle der har bidraget til arbejdet, f.eks. ved fondsansøgning, dataindsamling eller generel supervision, og som ikke opfylder forfatterskabskriterierne, nævnes her. Udtryk kun taknemmelighed over for personer, der har støttet afgørende. Tak vedrørende økonomisk støtte anføres også her - husk evt. bevillingsnummer. Personer der står anført under taksigelser, skal ved deres underskrift godkende dette. Manuskripter Må højst være på 5000 ord (uden abstract, tabeller, figurer og referenceliste). Manuskripter indsendes elektronisk (cd eller ) til forlagets manuskriptredaktør for Klinisk Sygepleje, Liva Skogemann, Artiklen sendes som et samlet dokument, indeholdende titelside, engelsk abstract og keywords, brødtekst og litteraturliste. Essays må være på højst 1500 ord, kommentarer 200 ord og anmeldelser på 500 ord. Hvis manuskriptet sendes på cd, vedlægges to print af manuskriptet, figurer og/eller tabeller. Manuskriptet indskrives med dobbelt linjeafstand i punkt 12 med bred margin i højre side. Manuskriptet skal forsynes med sidetal og med 1. forfatterens navn på sidefoden. Titelside Skal indeholde forfatterens/forfatternes titel/titler, navn(e), arbejdsadresse(r), adresse(r), telefonnummer på kontaktperson og titlen på artiklen. Manuskriptets titel angives på dansk og engelsk og må ikke overskride 6-8 ord. 4

5 Antal ord i manuskript (højst 5000 ord) og abstract (højst150 ord) anføres. Forfattere, som ønsker deres artikel refereebedømt, skal aflevere to dokumenter: en separat titelside samt en blindet artikel, altså uden angivelse af forfatternavne, arbejdssteder mv. Abstract og keywords Efter titelsiden skal være et engelsk abstract (højst 150 ord), der indeholder: baggrund, formål, evt. teoretisk forankring, metode, resultater og konklusion. Efter abstract angives fem keywords, der er sigende for indholdet, (på engelsk) i alfabetisk rækkefølge. Indskrivning af tekst Undgå at anvende specielle koder, layout- og retteprogrammer mv., da disse kan forsage problemer i redigeringsprocessen. Medfører tilbagesendelse af manuskriptet til omskrivning Skriv al tekst med ordinær skrift, også overskrifter (se senere) Anvend dobbelt linjeafstand og bred højremargen Automatisk orddeling og fast højre margin skal slås fra Anvend ikke indryk ved almindeligt linjeskift Citater på tre linjer og derover skrives med indryk og enkelt linjeafstand. Husk at angive sidetal i den citerede publikation Anvend ikke fed skrift i teksten Anvend kun kursiv skrift, såfremt du virkelig ønsker at fremhæve et ord Undgå specialtegn, da de kan forsvinde ved udprintning og/eller sætning af manuskriptet Formelle krav og godkendelser I manuskripter, der rapporterer biomedicinsk forskning, skal det fremgå, at studiet er godkendt af den relevante videnskabsetiske komité. Når det er relevant i forhold til lovgivning om oprettelse af databaser, skal det fremgå, at studiet er anmeldt til Datatilsynet. Overskrifthierarki Inddel artiklen i passende afsnit med gennemtænkte overskrifter og underoverskrifter. Alle overskrifter markeres i manuskriptet med tal i venstre margin: 0) Artikeloverskrift 1) Første underoverskriftsniveau 2) Andet underoverskriftsniveau Litteratur Alle litteraturhenvisninger anføres i overensstemmelse med Vancouver-reglerne (http://www.icmje.org/index.html#reference). Se nedenstående eksempler: Artikel i tidsskrift 1. Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): Bog 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. København: Munksgaard Danmark; Kapitel i bog Poulsen I. Geriatrisk udredning. I: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri en tværfaglig udfordring. København: Munksgaard Danmark;

6 Websites Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash (Besøgt 25. oktober 2009) Litteraturhenvisninger anføres med tal i parentes (1), hver gang de forekommer i teksten. De skal fremstå i rækkefølge. Der kan højst henvises til 30 kilder. Oversigtsartikler er undtaget fra denne regel. Kun litteratur anvendt i artiklen må anføres under litteratur. Det er forfatterens ansvar, at litteraturen er angivet korrekt. Eventuelle fodnoter angives med hævet tal, og noteres i slutningen af dokumentet. Tabeller og figurer Tabeller og figurer skal være relevante for forståelsen af artiklen. De nummereres i den rækkefølge, de forekommer i teksten. Angiv i teksten, hvor de skal placeres, og der skal henvises til dem i teksten. Tabeller og figurer forsynes med en kort beskrivende tekst. Der må højst være 6 tabeller og figurer (i alt) i et manuskript. Hvis en grafisk figur har været offentliggjort tidligere, skal der foreligge skriftlig tilladelse til, at den må benyttes i din artikel. En sådan tilladelse skal indhentes fra den person, der har copyright til det skriftlige materiale, som figuren oprindelig illustrerede. Bedømmelse af manuskripter Hvis et manuskript ikke opfylder kravene i forfattervejledningen, eller hvis artiklens indhold er irrelevant for tidsskriftets formål og hensigt, kan redaktionsgruppen afvise artiklen. Redaktøren kan ligeledes returnere manuskriptet med anmodning om, at det skrives om. Hertil er det muligt at få vejledning hos redaktøren. Vejledning fra redaktøren er ingen garanti for, at artiklen godkendes til optagelse i tidsskriftet. Korrektur Læs omhyggelig korrektur på en papirudskrift af manuskriptet, inden det afsendes. Efter grafisk opsætning af manuskriptet modtager forfatteren første korrektur til vurdering og godkendelse. Det er forfatterens ansvar at påse at fejl og mangler rettes, ligeledes at forfatternavne og rækkefølge er korrekt. Anden korrektur læses af redaktøren. Som tak for en artikel til publicering modtager forfatteren et års friabonnement på Klinisk Sygepleje. Ansøgning om tilladelse til dobbeltpublikation Redaktionen og Forlaget kan give tilladelse til at en forfatter, hvis artikel har været publiceret i Klinisk Sygepleje, efterfølgende bliver publiceret i et andet tidsskrift. Forfatteren skal skrive en ansøgning til redaktøren for Klinisk Sygepleje, og herefter skal ansøger skriver under på, at det ved artiklens sekundære publicering fremgår, at artiklen tidligere har været publiceret i Klinisk Sygepleje og med angivelse af titel, årstal, volumen, nummer og sidetal. Tidsfrister for indlevering af manuskripter til Klinisk Sygepleje Manuskripter modtages løbende. Redaktørerne og redaktionsgruppen forbeholder sig ret til at prioritere hvornår de enkelte artikler udgives. 6

7 Klinisk Sygepleje (Danish Journal of Clinical Nursing) is a Danish journal with focus on nursing. Klinisk Sygepleje publishes articles reflecting both the methodical, theoretical as well as the practical aspects of nursing. The aim of the journal is to contribute to the illustration of and to challenge the relation between theory and practice, thereby transcending the dichotomy sometimes acknowledged within the field. Klinisk Sygepleje appeals to all professionals employed in the health sector. The target group thus includes practicians, leaders, researchers, teachers, as well as students at all levels. The editors intention is to publish articles of good quality, with a thorough evaluation, and a swift case handling. Klinisk Sygepleje is issued four times/year, in February, May, August, and November respectively. The articles may be written in Danish, Swedish, Norwegian, and English. Types of articles The two main types of articles published are: Referee-evaluated articles evaluated by a double-blind procedure of at least two people from a panel of nurses and other groups within the field with research educations. Please find the list of referees on the homepage of the journal. Articles which are not referee-evaluated, but evaluated by editors and the editorial group. The author(s) request for the referee evaluation, but the editors reserve the right to decline this request if the article does not, in their opinion, live up to the scientific requirements to a sufficient degree. The articles are divided into the following subtypes: Original articles Theoretical and philosophical articles, articles clarifying concepts, and field-specific articles Articles on methods Outline articles Essays Comments Reviews. Original articles Original articles are articles based on the data collected from e.g. interviews, observations, and evaluations of a group of patients functions or nutrition conditions. Usually, they are based on the IMRAD model (Introduction, Methods, Results and Discussion). The introduction should be short and precise and lead to the problem being investigated and the purpose of the empirical investigation forming the basis of the article. The paragraph on method must clearly outline how the investigation was carried out, how the data (informants) was selected and collected, and how the data was analyzed. If the author uses statistics, the statistic methods must be described. Ethical permissions and considerations should also be described. The paragraph on the results must have a precise and logical structure. The discussion starts with a discussion of the methods chosen (internal validity) and the transfer value to another practice or suitability for generalization (external validity). Then, the results are discussed based on an interpretation of the results and in relation to existing knowledge and possible theory. Finally, the article presents a conclusion and the implications for practice and further research. 7

8 Theoretical and philosophical articles, articles clarifying concepts, and field-specific articles These articles deal with the clarification of a concept, a philosophical movement, a theory, or a field-specific professional subject or problem.the articles must focus on the development of one or several subjects, clarifying the aspects of a concept model, a philosophy, a theory, or field-specific questions, or the article must add new aspects to an already existing theory or concept. The articles may also in a constructive way criticize or comment on an existing concept, a philosophy, a theory, or a field-specific subject or problem. The introduction must clearly identify the concept, the philosophical, theoretical, or field-specific subject being discussed. The subject must be placed in the existing, nursing-related context. It should be well-defined how the contents of the article may contribute to the collected knowledge within the field. The paragraph on method must include a description of how the material was treated. The discussion must contain a critical analysis of the literature and a new approach to the study of the chosen subject (the concept, the philosophy, the theory, or the field-specific subject), and how this approach may contribute to a revisal of the existing knowledge within the field. Discuss the implications for the nursing profession. In the conclusion, please describe how the article contributes to the existing knowledge. Articles on methods The articles on methods must partly represent an overall approach to research and development, e.g. epidemiological method, and partly be articles on methods of collecting data, e.g. interviews with focus groups for the analysis of data, e.g. analysis of content. Often, it will be relevant to include more aspects, but it will also be relevant to delve into a subject, e.g. the validation of a translated questionnaire or the importance of a cointerviewer in a qualitative interview. Examples of articles on methods: Validity in qualitative and quantitative understanding Analysis of content Analysis of concept Grounded theory Register-based research method Questionnaire-based research method. Outline articles Outline articles provide a systematic, critical interpretation of the existing literature within a limited field in which the authors with overview and insight relate the findings of the literature reading to clinical and scientific practice. The outline articles must include a paragraph on method describing the search strategy and the data bases used. The method of evaluating the quality of the literature must be evident, including the criteria of inclusion and exclusion. The outline articles must not contain unpublished data. If a relevant Cochrane-review exists, the evaluation of this must be included. The writing of the outline articles must be based on the IMRADmodel (Introduction, Methods, Results and Discussion), and conclusively, the outline articles present a conclusion and possible implications for practice. Essays The essay genre makes room for a critical, personal, and enquiring reflection. The academic essay is a genre which has many different expressions, and as opposed to the article the essay holds a certain inherent freedom to move and to be moved in both form and contents. At the same time, the requirements of both subject, wording, and restrictions on the way of presenting the problem, the use of sources and references, as well as the demand for a well-planned structure are essential to the form and structure of the essay. Also, the discussion should indicate how the facts and points of view are interpreted and evaluated. Meeting the general requirements of form is part of writing a good essay. Many professions have certain areas of reality as their objects of study, and most essays will therefore examine empirical data from this particular area. To enable the authors to select and analyze relevant, empirical data, they need to use a method and give the 8

9 grounds for the relevance of using this method. The crux of the essay is reflection and self-reflection as a method: Argumentative accounts are the primary characteristic of the genre. Reflection is generally understood as a thorough consideration in which other themes are the conditions of realization, standards, and perceptions. Comments Two different types of comments are published. One type is a constructive response to articles or other issues in Klinisk Sygepleje. These comments must be handed in within a month after the publication of a journal to ensure topicality. The other type may be comments on a current subject, e.g. an ethical problem or other issues relevant to the nursing profession. Reviews Reviews of book or other material must be handed in six months after publication at the latest. Reviews should be critical, but constructive and well-founded evaluations and not just a summary of the contents. The review must contain a description of the importance of the publication for practice. Conflicts of interest Once an article has been approved for publication by the editors, the publishers will issue an author s statement in which is appears who is author 1 of the manuscript and who are the co-authors. With their signature, all authors confirm that the manuscript has not been sent to other journals, and that the manuscript has not been published previously (original publication). Once the manuscript is published in Klinisk Sygepleje, it is considered the property of Klinisk Sygepleje according to the copyright act. If the authors wish to publish the article in another journal at a later date, they must apply for permission from Klinisk Sygepleje. Authorship and co-authorship Klinisk Sygepleje keep to the Vancouver regulations for the authorship rights and the regulations for acknowledgements. Authorship Authorship is given only to persons who have 1) participated considerably to the idea and design, to the collection of data, or to the analysis or interpretation of data, 2) participated considerably in the writing of the article, or have carried out a critical revision on an intellectual basis, and 3) final approval of the version which is to be published. The authors must conform to all three points. Acknowledgements All contributors to the work, e.g. by fund applications, collection of data, or generel supervision, and who do not fulfil the author criteria, are mentioned here. Gratitude should only be expressed to people whose assistance has been important. Acknowledgements regarding financial support should also be mentioned here please remember to include any grant numbers. People mentioned by name in Acknowledgements must agree to this in writing. Manuscripts The size of the manuscript must not exceed 5,000 words (abstract, tables, illustrations/figures, and references excluded). Manuscripts should be handed in electronically (on cd or by ) to the manuscript editor for Klinisk Sygepleje, Liva Skogemann, Please hand in the article as one document including title page, English abstract, and key words, ordinary text, and references. Essays must not exceed 1,500 words, comments 200 words, and reviews 500 words. If the manuscript is handed in on a cd, please include two printouts of the manuscript, illustrations/figures, and/or tables. Please use double spacing in the manuscript, point 12, with a wide right margin. Please number the manuscript pages and include the name of author 1 at the foot of each page. 9

10 Title page The title page must contain the author s/authors title(s), name(s), work address(es), address(es), telephone number of the contact person, and the title of the article. The title of the manuscript must be in both Danish and English and must not exceed 6-8 words. Please cite the number of words in the manuscript (max. 5,000 words) and in the abstract (max. 150 words). Authors who requests the referee evaluation must submit two documents: a separate title page and a blinded article, ie without indication of author names, places of work etc. Abstract and key words After the title page, please write an English abstract (max. 150 words) containing: background, object, possible theoretical rooting, method, results, and conclusion. After the abstract, please list five key words describing the contents of the article (in English), in alphabetical order. Text writing Avoid the use of special codes, lay-out, and correction programmes etc. as these may cause problems in the editing process and result in the manuscript being returned to the author for rewriting Write all text in ordinary types, including the headings (see below) Use double spacing and a wide right margin Switch off the automatic division of words and fixed right margin Do not use indentation when changing lines Please use indentation and single spacing for quotations longer than three lines. Please remember to cite page number(s) in the publication quoted Avoid the use of bold type in the text Avoid the use of italics unless you really wish to stress a word Avoid the use of special characters as these may disappear in the printing and/or in the typesetting of the manuscript. Formal requirements and approvals It must appear from manuscripts reporting bio-medical research that the study has been approved by the relevant research ethical committee. When relevant in connection with the legislation regarding the establishment of data bases, it must appear from the manuscript that the study has been reported to Datatilsynet (the data supervision authority). Headings Please divide the article into suitable paragraphs with headings and subheadings. All headings must be marked in the manuscript with numbers in the left margin: 0) Article heading 1) First subheading level 2)Second subheading level References Please cite all references according to the Vancouver regulations (http://www.icmje.org/index.html#reference). See examples below: Article in journal 1. Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): Book 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. Copenhagen: Munksgaard Danmark; Chapter in book 10

11 Poulsen I. Geriatrisk udredning. In: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri en tværfaglig udfordring. Copenhagen: Munksgaard; Websites Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash (visited 25th October 2009) Please cite literature references with numbers in parenthesis (1) each time they occur in the text. Please number the references in chronological order. Refer to max. 30 sources. Outline articles (tidl. Key articles?) are exempted from this requirement. Under references, please only refer to literature used in the article. The author is responsible for the accuracy of the references. Footnotes should be marked by raised numbers and noted at the end of the document. Tables and figures All tables and figures must be relevant to the comprehension of the article. Please number the tables and figures successively in the order they appear in the text. State their positions in the text and refer to them in the text. Please accompany the tables and figures with a short, descriptive text. Do not include more than 6 tables and figures altogether in the manuscript. If a graphic illustration has been published previously, the author must obtain a written permission from the copyright holder to use the illustration in the article. Evaluation of manuscripts In case a manuscript does not meet the requirements of these Author s Guidelines, or if the content of the article is irrelevant to the purpose and intent of the journal, the editorial group may decide to reject the article. Likewise, the editor may return the manuscript requesting a rewrite, possibly under guidance from the editor. Guidance from the editor does not, however, guarantee the acceptance of the article for publication in the journal. Proofreading Prior to remittance, please carefully proofread a paper print of the manuscript. Once the manuscript has been typeset, the author receives the first proof for evaluation and approval. It is the responsibility of the author to ensure that all mistakes are corrected and that the names of the authors and the order of these are correct. Second proof is read by the editor. In acknowledgement of an article accepted for publication, the author will receive one year s free subscription to Klinisk Sygepleje. Double and secondary publications The editors and the publisher can give permission to an author whose article has been published in Clinical Nursing, to subsequently publish it in another journal. The author must write an application to the Editor of Klinisk Sygepleje, and then the applicant must sign, that by the secondary publication appears that the article has been previously published in Klinisk Sygepleje and stating the title, year, volume number and page number. Deadlines for handing in manuscripts for Klinisk Sygepleje Manuscripts are received continuously. The editors and the editorial group reserve the right to fix the order of priority of the publication of the articles. 11

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKULTUR FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORORD af Lotte Rienecker Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton & Thora Grothe Thomsen Forsknings- og udviklingskultur fra projekt til publikation

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009 DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009 Exercise Booklet Version 02-01-2009 Written by Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark Table of Contents Exercise 1: Usability Assessment

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT CAND.MERC.AUD.-STUDIET AALBORG UNIVERSITET NOVEMBER 2004 KANDIDATAFHANDLING BORTFALD AF REVISIONSPLIGT RS 2405 - ET ALTERNATIV TIL REVISION MÅLRETTET TIL MINDRE VIRKSOMHEDER UDARBEJDET AF CAMILLA MEHLSEN

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN 2004 Evaluering af sygeplejen til brystkræftpatienter i Danmark Standarder for sygeplejen Maj 2004 Evaluering af sygeplejen

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

LYKEION nyt 8.doc HUSK AT. LYKEIONS FORMÅL I foreningens vedtægter 2 hedder det bl.a.: INDHOLD

LYKEION nyt 8.doc HUSK AT. LYKEIONS FORMÅL I foreningens vedtægter 2 hedder det bl.a.: INDHOLD LYKEION nyt 8 HUSK AT der afholdes workshop om klassifikation mandag den 30. september 2002 kl. 14.30 i DANTERMcentret Bernhard Bangs Allé 17A, auditoriet på 1. Sal. INDHOLD side Anders Ekholm: Principles

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere