Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:"

Transkript

1 For Author s Guidelines in English, scroll down to page 7. Klinisk Sygepleje er et dansk tidsskrift med fokus på sygepleje. I Klinisk Sygepleje udgives artikler der afspejler såvel det metodisk, teoretiske som det praktiske aspekt af sygepleje. Tidsskriftet ønsker at bidrage til at belyse og udfordre sammenhænge mellem teori og praksis og dermed overstige den dikotomi der indimellem kan erkendes i faget. Klinisk Sygepleje henvender sig til alle professionelle som arbejder i sundhedssektoren. Målgruppen for Klinisk Sygepleje er således praktikere, ledere, forskere, lærere, samt studerende på alle niveauer. Redaktionens mål er at publicere artikler af god kvalitet, med en grundig bedømmelse og en så hurtig sagsbehandling som muligt. Klinisk Sygepleje udkommer fire gange om året i hhv. i februar, maj, august og november måned Artikler kan skrives på dansk, svensk og norsk samt engelsk. Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler: Refereebedømte artikler, der bedømmes ved dobbeltblind procedure af mindst to personer fra et panel af sygeplejersker og andre faggrupper med forskeruddannelse. Listen over referees kan ses på tidsskriftets hjemmeside. Ikke-refereebedømte artikler der bedømmes af redaktørerne og redaktionsgruppen Forfatteren (erne) anmoder om refereebedømmelse, men redaktørerne forbeholder sig retten til at afvise denne anmodning, hvis det vurderes at artiklen ikke i tilstrækkelig grad lever op til krav om videnskabelighed. Artiklerne opdeles i følgende undertyper: Originalartikler Teoretiske, filosofiske, begrebsafklarende og fagprofessionelle, artikler Metodeartikler Oversigtsartikler Essays Kommentarer Anmeldelser Originalartikler Originalartikler er artikler, der er baseret på indsamling af data fra fx interview, observationer og vurderinger af en gruppe patienters funktion eller ernæringstilstand. De bygges sædvanligvis over IMRAD modellen (Introduction, Methods, Results and Discussion). Introduktionen skal være kort og præcis og skal lede frem til den problemstilling der undersøges og formålet med den empiriske undersøgelse der ligger til grund for artiklen. Metodeafsnittet skal være tilstrækkelig tydelig til, at man kan forstå hvordan undersøgelsen er gennemført, hvordan data (informanter) er udvalgt og indsamlet, og hvordan data er blevet analyseret. Hvis der er anvendt statistik, skal de statistiske metoder beskrives. Etiske tilladelser og overvejelser skal beskrives. Resultatafsnittet skal være præcist og logisk i sin opbygning. Diskussionen begynder med en diskussion af de valgte metoder (intern validitet) og overførelsesværdien til anden praksis eller generaliserbarhed (ekstern validitet). Derefter diskuteres resultaterne, som skal tage udgangspunkt i en fortolkning af resultaterne og diskuteres i forhold til den eksisterende litteratur og evt. teori. Der afsluttes med en konklusion og implikationer for praksis samt videre forskning. 1

2 2

3 Teoretiske, filosofiske, begrebsafklarende og fagprofessionelle artikler Dette er artikler, hvor et begreb, en filosofisk retning, en teori eller et fagprofessionelt emne eller problem behandles. Artiklerne skal fokusere på udvikling af et eller flere emner, klarlægge aspekter af en begrebsmodel, filosofi, teori eller fagprofessionelle spørgsmål eller lægge nye aspekter til en eksisterende teori eller et begreb. Det kan også være artikler der på en konstruktiv måde kritiserer eller kommenterer et eksisterende begreb, en filosofi, en teori eller et fagprofessionelt emne eller problem. Introduktionen skal tydeligt identificere konceptet, det filosofiske, teoretiske eller fagprofessionelle emne der diskuteres. Emnet skal placeres i den eksisterende sygeplejerelevante kontekst. Det skal være tydeligt, hvordan artiklens indhold kan bidrage til den samlede viden der findes på området. Metodeafsnittet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan materialet er blevet behandlet. Diskussionen skal indeholde en kritisk analyse af litteraturen og en ny måde at se på det valgte emne (konceptet, filosofien, teorien eller der fagprofessionelle emne) og hvordan denne måde kan være med til at revidere den eksisterende viden på området. Implikationer for sygeplejen diskuteres. I konklusionen beskrives hvordan artiklen bidrager til den eksisterende viden. Metodeartikler Metodeartikler skal dels kunne repræsentere en overordnet tilgang til forskning og udvikling, fx epidemiologisk metode, dels være artikler om metoder til dataindsamling, fx fokusgruppeinterview eller metoder til analyse af data, fx indholdsanalyse. Ofte vil det være relevant at inddrage flere aspekter, men det vil også være relevant at dykke ned i et emne fx validering af et oversat spørgeskema eller betydning af medinterviewer i et kvalitativt interview. Eksempler på metodeartikler: Validitet i kvalitativ og kvantitativ forståelse Indholdsanalyse Begrebsanalyse Grounded theory Registerbaseret forskningsmetode Spørgeskemabaseret forskningsmetode Oversigtsartikler (review) Oversigtsartikler er en systematisk, kritisk gennemgang af den foreliggende litteratur på et afgrænset område, hvor forfattere med overblik og indsigt sætter litteraturgennemgangens fund i relation til klinisk og videnskabelig praksis. Oversigtsartikler skal indeholde et metodeafsnit, der skriver hvilken søgestrategi og hvilke databaser der er anvendt. Metoden til at vurdere litteraturens kvalitet skal fremgå, herunder in- og eksklusionskriterier). Oversigtsartikler må ikke indeholde upublicerede data. Hvis der foreligger en relevant metaanalyse/metasyntese eller systematisk oversigt, skal vurdering af dette inkluderes. Oversigtartikler skrives over IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) modellen og der afsluttes med konklusion og evt. implikationer for praksis. Essays Essayet som genre giver plads til en kritisk, personlig og søgende refleksion. Det akademiske essay er en genre som har mange forskellige udtryk, og med en anden iboende frihed til at bevæge og lade sig bevæge både i form og indhold, end hvad en artikel kan rumme. Kravene til tema, formulering og afgrænsning af problemstilling, brug af kilder og referencer, samt kravene til en overskuelig struktur, er samtidig afgørende for essayets form og struktur. Diskussionen må ligeledes vise hvordan fakta og synspunkter fortolkes og vurderes. Tilfredsstillelse af generelle formkrav er en del af det at skrive et godt essay. Mange fag har et bestemt område af virkeligheden som sit studieobjekt og de fleste essays vil derfor behandle empiri fra dette område. For at kunne udvælge og analysere relevant empiri, må forfatterne benytte en metode og begrunde at denne metode er relevant. Centralt i essayet står refleksion og selvrefleksion som metode: argumentative fremstillinger er genrens 3

4 primære kendetegn. Refleksion forstås i vid forstand som en grundig overvejelse, hvor også forudsætningerne for erkendelse, normer og opfattelser bliver tematiseret. Kommentarer Der publiceres to forskellige typer kommentarer. Den ene type er konstruktiv respons på artikler eller andet der er bragt i Klinisk Sygepleje. Disse kommentarer skal modtages indenfor en måned efter udgivelse af et tidsskrift for at bevare aktualiteten. Den anden type kan være kommentarer til et aktuelt emne, fx en etisk problemstilling eller andet der er relevant for sygeplejefaget. Anmeldelser Anmeldelser af bøger eller andet materiale skal modtages senest ½ år efter udgivelsen. Anmeldelser skal være en kritisk men konstruktiv og begrundet bedømmelse og ikke blot et referat af indholdet. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af udgivelsens betydning for praksis. Interessekonflikter Når en artikel er godkendt til publicering af redaktørerne, udsender forlaget en forfattererklæring, hvor det fremgår hvem der er 1. forfatter til det indsendte manuskript og hvor rækken af medforfattere er angivet. Alle forfattere bekræfter med deres underskrift at manuskriptet ikke er sendt til andre tidsskrifter og at manuskriptet ikke tidligere har været publiceret (originalpublikation). Når manuskriptet er publiceret i Klinisk Sygepleje anses det for at være ejet af Klinisk Sygeplejes jf. lov om ophavsret. Hvis forfatterne senere ønsker artiklen publiceret i et andet tidsskrift, skal der søges tilladelse hos Klinisk Sygepleje. Forfatter og medforfatterskab Klinisk Sygepleje følger Vancouver-reglerne for ret til forfatterskab og regler for taksigelser. Forfatterskab Forfatterskab gives udelukkende til personer der har 1) deltaget væsentligt til idé og design, indsamling af data, eller analyse og fortolkning af data, 2) skrivning af artiklen eller gennemført en kritisk revision på et intellektuelt grundlag og 3) final godkendelse af den version der skal publiceres. Forfattere skal opfylde både punkt 1, 2, og 3. Taksigelser Alle der har bidraget til arbejdet, f.eks. ved fondsansøgning, dataindsamling eller generel supervision, og som ikke opfylder forfatterskabskriterierne, nævnes her. Udtryk kun taknemmelighed over for personer, der har støttet afgørende. Tak vedrørende økonomisk støtte anføres også her - husk evt. bevillingsnummer. Personer der står anført under taksigelser, skal ved deres underskrift godkende dette. Manuskripter Må højst være på 5000 ord (uden abstract, tabeller, figurer og referenceliste). Manuskripter indsendes elektronisk (cd eller ) til forlagets manuskriptredaktør for Klinisk Sygepleje, Liva Skogemann, Artiklen sendes som et samlet dokument, indeholdende titelside, engelsk abstract og keywords, brødtekst og litteraturliste. Essays må være på højst 1500 ord, kommentarer 200 ord og anmeldelser på 500 ord. Hvis manuskriptet sendes på cd, vedlægges to print af manuskriptet, figurer og/eller tabeller. Manuskriptet indskrives med dobbelt linjeafstand i punkt 12 med bred margin i højre side. Manuskriptet skal forsynes med sidetal og med 1. forfatterens navn på sidefoden. Titelside Skal indeholde forfatterens/forfatternes titel/titler, navn(e), arbejdsadresse(r), adresse(r), telefonnummer på kontaktperson og titlen på artiklen. Manuskriptets titel angives på dansk og engelsk og må ikke overskride 6-8 ord. 4

5 Antal ord i manuskript (højst 5000 ord) og abstract (højst150 ord) anføres. Forfattere, som ønsker deres artikel refereebedømt, skal aflevere to dokumenter: en separat titelside samt en blindet artikel, altså uden angivelse af forfatternavne, arbejdssteder mv. Abstract og keywords Efter titelsiden skal være et engelsk abstract (højst 150 ord), der indeholder: baggrund, formål, evt. teoretisk forankring, metode, resultater og konklusion. Efter abstract angives fem keywords, der er sigende for indholdet, (på engelsk) i alfabetisk rækkefølge. Indskrivning af tekst Undgå at anvende specielle koder, layout- og retteprogrammer mv., da disse kan forsage problemer i redigeringsprocessen. Medfører tilbagesendelse af manuskriptet til omskrivning Skriv al tekst med ordinær skrift, også overskrifter (se senere) Anvend dobbelt linjeafstand og bred højremargen Automatisk orddeling og fast højre margin skal slås fra Anvend ikke indryk ved almindeligt linjeskift Citater på tre linjer og derover skrives med indryk og enkelt linjeafstand. Husk at angive sidetal i den citerede publikation Anvend ikke fed skrift i teksten Anvend kun kursiv skrift, såfremt du virkelig ønsker at fremhæve et ord Undgå specialtegn, da de kan forsvinde ved udprintning og/eller sætning af manuskriptet Formelle krav og godkendelser I manuskripter, der rapporterer biomedicinsk forskning, skal det fremgå, at studiet er godkendt af den relevante videnskabsetiske komité. Når det er relevant i forhold til lovgivning om oprettelse af databaser, skal det fremgå, at studiet er anmeldt til Datatilsynet. Overskrifthierarki Inddel artiklen i passende afsnit med gennemtænkte overskrifter og underoverskrifter. Alle overskrifter markeres i manuskriptet med tal i venstre margin: 0) Artikeloverskrift 1) Første underoverskriftsniveau 2) Andet underoverskriftsniveau Litteratur Alle litteraturhenvisninger anføres i overensstemmelse med Vancouver-reglerne (http://www.icmje.org/index.html#reference). Se nedenstående eksempler: Artikel i tidsskrift 1. Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): Bog 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. København: Munksgaard Danmark; Kapitel i bog Poulsen I. Geriatrisk udredning. I: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri en tværfaglig udfordring. København: Munksgaard Danmark;

6 Websites Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash (Besøgt 25. oktober 2009) Litteraturhenvisninger anføres med tal i parentes (1), hver gang de forekommer i teksten. De skal fremstå i rækkefølge. Der kan højst henvises til 30 kilder. Oversigtsartikler er undtaget fra denne regel. Kun litteratur anvendt i artiklen må anføres under litteratur. Det er forfatterens ansvar, at litteraturen er angivet korrekt. Eventuelle fodnoter angives med hævet tal, og noteres i slutningen af dokumentet. Tabeller og figurer Tabeller og figurer skal være relevante for forståelsen af artiklen. De nummereres i den rækkefølge, de forekommer i teksten. Angiv i teksten, hvor de skal placeres, og der skal henvises til dem i teksten. Tabeller og figurer forsynes med en kort beskrivende tekst. Der må højst være 6 tabeller og figurer (i alt) i et manuskript. Hvis en grafisk figur har været offentliggjort tidligere, skal der foreligge skriftlig tilladelse til, at den må benyttes i din artikel. En sådan tilladelse skal indhentes fra den person, der har copyright til det skriftlige materiale, som figuren oprindelig illustrerede. Bedømmelse af manuskripter Hvis et manuskript ikke opfylder kravene i forfattervejledningen, eller hvis artiklens indhold er irrelevant for tidsskriftets formål og hensigt, kan redaktionsgruppen afvise artiklen. Redaktøren kan ligeledes returnere manuskriptet med anmodning om, at det skrives om. Hertil er det muligt at få vejledning hos redaktøren. Vejledning fra redaktøren er ingen garanti for, at artiklen godkendes til optagelse i tidsskriftet. Korrektur Læs omhyggelig korrektur på en papirudskrift af manuskriptet, inden det afsendes. Efter grafisk opsætning af manuskriptet modtager forfatteren første korrektur til vurdering og godkendelse. Det er forfatterens ansvar at påse at fejl og mangler rettes, ligeledes at forfatternavne og rækkefølge er korrekt. Anden korrektur læses af redaktøren. Som tak for en artikel til publicering modtager forfatteren et års friabonnement på Klinisk Sygepleje. Ansøgning om tilladelse til dobbeltpublikation Redaktionen og Forlaget kan give tilladelse til at en forfatter, hvis artikel har været publiceret i Klinisk Sygepleje, efterfølgende bliver publiceret i et andet tidsskrift. Forfatteren skal skrive en ansøgning til redaktøren for Klinisk Sygepleje, og herefter skal ansøger skriver under på, at det ved artiklens sekundære publicering fremgår, at artiklen tidligere har været publiceret i Klinisk Sygepleje og med angivelse af titel, årstal, volumen, nummer og sidetal. Tidsfrister for indlevering af manuskripter til Klinisk Sygepleje Manuskripter modtages løbende. Redaktørerne og redaktionsgruppen forbeholder sig ret til at prioritere hvornår de enkelte artikler udgives. 6

7 Klinisk Sygepleje (Danish Journal of Clinical Nursing) is a Danish journal with focus on nursing. Klinisk Sygepleje publishes articles reflecting both the methodical, theoretical as well as the practical aspects of nursing. The aim of the journal is to contribute to the illustration of and to challenge the relation between theory and practice, thereby transcending the dichotomy sometimes acknowledged within the field. Klinisk Sygepleje appeals to all professionals employed in the health sector. The target group thus includes practicians, leaders, researchers, teachers, as well as students at all levels. The editors intention is to publish articles of good quality, with a thorough evaluation, and a swift case handling. Klinisk Sygepleje is issued four times/year, in February, May, August, and November respectively. The articles may be written in Danish, Swedish, Norwegian, and English. Types of articles The two main types of articles published are: Referee-evaluated articles evaluated by a double-blind procedure of at least two people from a panel of nurses and other groups within the field with research educations. Please find the list of referees on the homepage of the journal. Articles which are not referee-evaluated, but evaluated by editors and the editorial group. The author(s) request for the referee evaluation, but the editors reserve the right to decline this request if the article does not, in their opinion, live up to the scientific requirements to a sufficient degree. The articles are divided into the following subtypes: Original articles Theoretical and philosophical articles, articles clarifying concepts, and field-specific articles Articles on methods Outline articles Essays Comments Reviews. Original articles Original articles are articles based on the data collected from e.g. interviews, observations, and evaluations of a group of patients functions or nutrition conditions. Usually, they are based on the IMRAD model (Introduction, Methods, Results and Discussion). The introduction should be short and precise and lead to the problem being investigated and the purpose of the empirical investigation forming the basis of the article. The paragraph on method must clearly outline how the investigation was carried out, how the data (informants) was selected and collected, and how the data was analyzed. If the author uses statistics, the statistic methods must be described. Ethical permissions and considerations should also be described. The paragraph on the results must have a precise and logical structure. The discussion starts with a discussion of the methods chosen (internal validity) and the transfer value to another practice or suitability for generalization (external validity). Then, the results are discussed based on an interpretation of the results and in relation to existing knowledge and possible theory. Finally, the article presents a conclusion and the implications for practice and further research. 7

8 Theoretical and philosophical articles, articles clarifying concepts, and field-specific articles These articles deal with the clarification of a concept, a philosophical movement, a theory, or a field-specific professional subject or problem.the articles must focus on the development of one or several subjects, clarifying the aspects of a concept model, a philosophy, a theory, or field-specific questions, or the article must add new aspects to an already existing theory or concept. The articles may also in a constructive way criticize or comment on an existing concept, a philosophy, a theory, or a field-specific subject or problem. The introduction must clearly identify the concept, the philosophical, theoretical, or field-specific subject being discussed. The subject must be placed in the existing, nursing-related context. It should be well-defined how the contents of the article may contribute to the collected knowledge within the field. The paragraph on method must include a description of how the material was treated. The discussion must contain a critical analysis of the literature and a new approach to the study of the chosen subject (the concept, the philosophy, the theory, or the field-specific subject), and how this approach may contribute to a revisal of the existing knowledge within the field. Discuss the implications for the nursing profession. In the conclusion, please describe how the article contributes to the existing knowledge. Articles on methods The articles on methods must partly represent an overall approach to research and development, e.g. epidemiological method, and partly be articles on methods of collecting data, e.g. interviews with focus groups for the analysis of data, e.g. analysis of content. Often, it will be relevant to include more aspects, but it will also be relevant to delve into a subject, e.g. the validation of a translated questionnaire or the importance of a cointerviewer in a qualitative interview. Examples of articles on methods: Validity in qualitative and quantitative understanding Analysis of content Analysis of concept Grounded theory Register-based research method Questionnaire-based research method. Outline articles Outline articles provide a systematic, critical interpretation of the existing literature within a limited field in which the authors with overview and insight relate the findings of the literature reading to clinical and scientific practice. The outline articles must include a paragraph on method describing the search strategy and the data bases used. The method of evaluating the quality of the literature must be evident, including the criteria of inclusion and exclusion. The outline articles must not contain unpublished data. If a relevant Cochrane-review exists, the evaluation of this must be included. The writing of the outline articles must be based on the IMRADmodel (Introduction, Methods, Results and Discussion), and conclusively, the outline articles present a conclusion and possible implications for practice. Essays The essay genre makes room for a critical, personal, and enquiring reflection. The academic essay is a genre which has many different expressions, and as opposed to the article the essay holds a certain inherent freedom to move and to be moved in both form and contents. At the same time, the requirements of both subject, wording, and restrictions on the way of presenting the problem, the use of sources and references, as well as the demand for a well-planned structure are essential to the form and structure of the essay. Also, the discussion should indicate how the facts and points of view are interpreted and evaluated. Meeting the general requirements of form is part of writing a good essay. Many professions have certain areas of reality as their objects of study, and most essays will therefore examine empirical data from this particular area. To enable the authors to select and analyze relevant, empirical data, they need to use a method and give the 8

9 grounds for the relevance of using this method. The crux of the essay is reflection and self-reflection as a method: Argumentative accounts are the primary characteristic of the genre. Reflection is generally understood as a thorough consideration in which other themes are the conditions of realization, standards, and perceptions. Comments Two different types of comments are published. One type is a constructive response to articles or other issues in Klinisk Sygepleje. These comments must be handed in within a month after the publication of a journal to ensure topicality. The other type may be comments on a current subject, e.g. an ethical problem or other issues relevant to the nursing profession. Reviews Reviews of book or other material must be handed in six months after publication at the latest. Reviews should be critical, but constructive and well-founded evaluations and not just a summary of the contents. The review must contain a description of the importance of the publication for practice. Conflicts of interest Once an article has been approved for publication by the editors, the publishers will issue an author s statement in which is appears who is author 1 of the manuscript and who are the co-authors. With their signature, all authors confirm that the manuscript has not been sent to other journals, and that the manuscript has not been published previously (original publication). Once the manuscript is published in Klinisk Sygepleje, it is considered the property of Klinisk Sygepleje according to the copyright act. If the authors wish to publish the article in another journal at a later date, they must apply for permission from Klinisk Sygepleje. Authorship and co-authorship Klinisk Sygepleje keep to the Vancouver regulations for the authorship rights and the regulations for acknowledgements. Authorship Authorship is given only to persons who have 1) participated considerably to the idea and design, to the collection of data, or to the analysis or interpretation of data, 2) participated considerably in the writing of the article, or have carried out a critical revision on an intellectual basis, and 3) final approval of the version which is to be published. The authors must conform to all three points. Acknowledgements All contributors to the work, e.g. by fund applications, collection of data, or generel supervision, and who do not fulfil the author criteria, are mentioned here. Gratitude should only be expressed to people whose assistance has been important. Acknowledgements regarding financial support should also be mentioned here please remember to include any grant numbers. People mentioned by name in Acknowledgements must agree to this in writing. Manuscripts The size of the manuscript must not exceed 5,000 words (abstract, tables, illustrations/figures, and references excluded). Manuscripts should be handed in electronically (on cd or by ) to the manuscript editor for Klinisk Sygepleje, Liva Skogemann, Please hand in the article as one document including title page, English abstract, and key words, ordinary text, and references. Essays must not exceed 1,500 words, comments 200 words, and reviews 500 words. If the manuscript is handed in on a cd, please include two printouts of the manuscript, illustrations/figures, and/or tables. Please use double spacing in the manuscript, point 12, with a wide right margin. Please number the manuscript pages and include the name of author 1 at the foot of each page. 9

10 Title page The title page must contain the author s/authors title(s), name(s), work address(es), address(es), telephone number of the contact person, and the title of the article. The title of the manuscript must be in both Danish and English and must not exceed 6-8 words. Please cite the number of words in the manuscript (max. 5,000 words) and in the abstract (max. 150 words). Authors who requests the referee evaluation must submit two documents: a separate title page and a blinded article, ie without indication of author names, places of work etc. Abstract and key words After the title page, please write an English abstract (max. 150 words) containing: background, object, possible theoretical rooting, method, results, and conclusion. After the abstract, please list five key words describing the contents of the article (in English), in alphabetical order. Text writing Avoid the use of special codes, lay-out, and correction programmes etc. as these may cause problems in the editing process and result in the manuscript being returned to the author for rewriting Write all text in ordinary types, including the headings (see below) Use double spacing and a wide right margin Switch off the automatic division of words and fixed right margin Do not use indentation when changing lines Please use indentation and single spacing for quotations longer than three lines. Please remember to cite page number(s) in the publication quoted Avoid the use of bold type in the text Avoid the use of italics unless you really wish to stress a word Avoid the use of special characters as these may disappear in the printing and/or in the typesetting of the manuscript. Formal requirements and approvals It must appear from manuscripts reporting bio-medical research that the study has been approved by the relevant research ethical committee. When relevant in connection with the legislation regarding the establishment of data bases, it must appear from the manuscript that the study has been reported to Datatilsynet (the data supervision authority). Headings Please divide the article into suitable paragraphs with headings and subheadings. All headings must be marked in the manuscript with numbers in the left margin: 0) Article heading 1) First subheading level 2)Second subheading level References Please cite all references according to the Vancouver regulations (http://www.icmje.org/index.html#reference). See examples below: Article in journal 1. Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): Book 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. Copenhagen: Munksgaard Danmark; Chapter in book 10

11 Poulsen I. Geriatrisk udredning. In: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri en tværfaglig udfordring. Copenhagen: Munksgaard; Websites Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash (visited 25th October 2009) Please cite literature references with numbers in parenthesis (1) each time they occur in the text. Please number the references in chronological order. Refer to max. 30 sources. Outline articles (tidl. Key articles?) are exempted from this requirement. Under references, please only refer to literature used in the article. The author is responsible for the accuracy of the references. Footnotes should be marked by raised numbers and noted at the end of the document. Tables and figures All tables and figures must be relevant to the comprehension of the article. Please number the tables and figures successively in the order they appear in the text. State their positions in the text and refer to them in the text. Please accompany the tables and figures with a short, descriptive text. Do not include more than 6 tables and figures altogether in the manuscript. If a graphic illustration has been published previously, the author must obtain a written permission from the copyright holder to use the illustration in the article. Evaluation of manuscripts In case a manuscript does not meet the requirements of these Author s Guidelines, or if the content of the article is irrelevant to the purpose and intent of the journal, the editorial group may decide to reject the article. Likewise, the editor may return the manuscript requesting a rewrite, possibly under guidance from the editor. Guidance from the editor does not, however, guarantee the acceptance of the article for publication in the journal. Proofreading Prior to remittance, please carefully proofread a paper print of the manuscript. Once the manuscript has been typeset, the author receives the first proof for evaluation and approval. It is the responsibility of the author to ensure that all mistakes are corrected and that the names of the authors and the order of these are correct. Second proof is read by the editor. In acknowledgement of an article accepted for publication, the author will receive one year s free subscription to Klinisk Sygepleje. Double and secondary publications The editors and the publisher can give permission to an author whose article has been published in Clinical Nursing, to subsequently publish it in another journal. The author must write an application to the Editor of Klinisk Sygepleje, and then the applicant must sign, that by the secondary publication appears that the article has been previously published in Klinisk Sygepleje and stating the title, year, volume number and page number. Deadlines for handing in manuscripts for Klinisk Sygepleje Manuscripts are received continuously. The editors and the editorial group reserve the right to fix the order of priority of the publication of the articles. 11

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere