Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler:"

Transkript

1 For Author s Guidelines in English, scroll down to page 7. Klinisk Sygepleje er et dansk tidsskrift med fokus på sygepleje. I Klinisk Sygepleje udgives artikler der afspejler såvel det metodisk, teoretiske som det praktiske aspekt af sygepleje. Tidsskriftet ønsker at bidrage til at belyse og udfordre sammenhænge mellem teori og praksis og dermed overstige den dikotomi der indimellem kan erkendes i faget. Klinisk Sygepleje henvender sig til alle professionelle som arbejder i sundhedssektoren. Målgruppen for Klinisk Sygepleje er således praktikere, ledere, forskere, lærere, samt studerende på alle niveauer. Redaktionens mål er at publicere artikler af god kvalitet, med en grundig bedømmelse og en så hurtig sagsbehandling som muligt. Klinisk Sygepleje udkommer fire gange om året i hhv. i februar, maj, august og november måned Artikler kan skrives på dansk, svensk og norsk samt engelsk. Artikeltyper Der publiceres to overordnede typer af artikler: Refereebedømte artikler, der bedømmes ved dobbeltblind procedure af mindst to personer fra et panel af sygeplejersker og andre faggrupper med forskeruddannelse. Listen over referees kan ses på tidsskriftets hjemmeside. Ikke-refereebedømte artikler der bedømmes af redaktørerne og redaktionsgruppen Forfatteren (erne) anmoder om refereebedømmelse, men redaktørerne forbeholder sig retten til at afvise denne anmodning, hvis det vurderes at artiklen ikke i tilstrækkelig grad lever op til krav om videnskabelighed. Artiklerne opdeles i følgende undertyper: Originalartikler Teoretiske, filosofiske, begrebsafklarende og fagprofessionelle, artikler Metodeartikler Oversigtsartikler Essays Kommentarer Anmeldelser Originalartikler Originalartikler er artikler, der er baseret på indsamling af data fra fx interview, observationer og vurderinger af en gruppe patienters funktion eller ernæringstilstand. De bygges sædvanligvis over IMRAD modellen (Introduction, Methods, Results and Discussion). Introduktionen skal være kort og præcis og skal lede frem til den problemstilling der undersøges og formålet med den empiriske undersøgelse der ligger til grund for artiklen. Metodeafsnittet skal være tilstrækkelig tydelig til, at man kan forstå hvordan undersøgelsen er gennemført, hvordan data (informanter) er udvalgt og indsamlet, og hvordan data er blevet analyseret. Hvis der er anvendt statistik, skal de statistiske metoder beskrives. Etiske tilladelser og overvejelser skal beskrives. Resultatafsnittet skal være præcist og logisk i sin opbygning. Diskussionen begynder med en diskussion af de valgte metoder (intern validitet) og overførelsesværdien til anden praksis eller generaliserbarhed (ekstern validitet). Derefter diskuteres resultaterne, som skal tage udgangspunkt i en fortolkning af resultaterne og diskuteres i forhold til den eksisterende litteratur og evt. teori. Der afsluttes med en konklusion og implikationer for praksis samt videre forskning. 1

2 2

3 Teoretiske, filosofiske, begrebsafklarende og fagprofessionelle artikler Dette er artikler, hvor et begreb, en filosofisk retning, en teori eller et fagprofessionelt emne eller problem behandles. Artiklerne skal fokusere på udvikling af et eller flere emner, klarlægge aspekter af en begrebsmodel, filosofi, teori eller fagprofessionelle spørgsmål eller lægge nye aspekter til en eksisterende teori eller et begreb. Det kan også være artikler der på en konstruktiv måde kritiserer eller kommenterer et eksisterende begreb, en filosofi, en teori eller et fagprofessionelt emne eller problem. Introduktionen skal tydeligt identificere konceptet, det filosofiske, teoretiske eller fagprofessionelle emne der diskuteres. Emnet skal placeres i den eksisterende sygeplejerelevante kontekst. Det skal være tydeligt, hvordan artiklens indhold kan bidrage til den samlede viden der findes på området. Metodeafsnittet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan materialet er blevet behandlet. Diskussionen skal indeholde en kritisk analyse af litteraturen og en ny måde at se på det valgte emne (konceptet, filosofien, teorien eller der fagprofessionelle emne) og hvordan denne måde kan være med til at revidere den eksisterende viden på området. Implikationer for sygeplejen diskuteres. I konklusionen beskrives hvordan artiklen bidrager til den eksisterende viden. Metodeartikler Metodeartikler skal dels kunne repræsentere en overordnet tilgang til forskning og udvikling, fx epidemiologisk metode, dels være artikler om metoder til dataindsamling, fx fokusgruppeinterview eller metoder til analyse af data, fx indholdsanalyse. Ofte vil det være relevant at inddrage flere aspekter, men det vil også være relevant at dykke ned i et emne fx validering af et oversat spørgeskema eller betydning af medinterviewer i et kvalitativt interview. Eksempler på metodeartikler: Validitet i kvalitativ og kvantitativ forståelse Indholdsanalyse Begrebsanalyse Grounded theory Registerbaseret forskningsmetode Spørgeskemabaseret forskningsmetode Oversigtsartikler (review) Oversigtsartikler er en systematisk, kritisk gennemgang af den foreliggende litteratur på et afgrænset område, hvor forfattere med overblik og indsigt sætter litteraturgennemgangens fund i relation til klinisk og videnskabelig praksis. Oversigtsartikler skal indeholde et metodeafsnit, der skriver hvilken søgestrategi og hvilke databaser der er anvendt. Metoden til at vurdere litteraturens kvalitet skal fremgå, herunder in- og eksklusionskriterier). Oversigtsartikler må ikke indeholde upublicerede data. Hvis der foreligger en relevant metaanalyse/metasyntese eller systematisk oversigt, skal vurdering af dette inkluderes. Oversigtartikler skrives over IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) modellen og der afsluttes med konklusion og evt. implikationer for praksis. Essays Essayet som genre giver plads til en kritisk, personlig og søgende refleksion. Det akademiske essay er en genre som har mange forskellige udtryk, og med en anden iboende frihed til at bevæge og lade sig bevæge både i form og indhold, end hvad en artikel kan rumme. Kravene til tema, formulering og afgrænsning af problemstilling, brug af kilder og referencer, samt kravene til en overskuelig struktur, er samtidig afgørende for essayets form og struktur. Diskussionen må ligeledes vise hvordan fakta og synspunkter fortolkes og vurderes. Tilfredsstillelse af generelle formkrav er en del af det at skrive et godt essay. Mange fag har et bestemt område af virkeligheden som sit studieobjekt og de fleste essays vil derfor behandle empiri fra dette område. For at kunne udvælge og analysere relevant empiri, må forfatterne benytte en metode og begrunde at denne metode er relevant. Centralt i essayet står refleksion og selvrefleksion som metode: argumentative fremstillinger er genrens 3

4 primære kendetegn. Refleksion forstås i vid forstand som en grundig overvejelse, hvor også forudsætningerne for erkendelse, normer og opfattelser bliver tematiseret. Kommentarer Der publiceres to forskellige typer kommentarer. Den ene type er konstruktiv respons på artikler eller andet der er bragt i Klinisk Sygepleje. Disse kommentarer skal modtages indenfor en måned efter udgivelse af et tidsskrift for at bevare aktualiteten. Den anden type kan være kommentarer til et aktuelt emne, fx en etisk problemstilling eller andet der er relevant for sygeplejefaget. Anmeldelser Anmeldelser af bøger eller andet materiale skal modtages senest ½ år efter udgivelsen. Anmeldelser skal være en kritisk men konstruktiv og begrundet bedømmelse og ikke blot et referat af indholdet. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af udgivelsens betydning for praksis. Interessekonflikter Når en artikel er godkendt til publicering af redaktørerne, udsender forlaget en forfattererklæring, hvor det fremgår hvem der er 1. forfatter til det indsendte manuskript og hvor rækken af medforfattere er angivet. Alle forfattere bekræfter med deres underskrift at manuskriptet ikke er sendt til andre tidsskrifter og at manuskriptet ikke tidligere har været publiceret (originalpublikation). Når manuskriptet er publiceret i Klinisk Sygepleje anses det for at være ejet af Klinisk Sygeplejes jf. lov om ophavsret. Hvis forfatterne senere ønsker artiklen publiceret i et andet tidsskrift, skal der søges tilladelse hos Klinisk Sygepleje. Forfatter og medforfatterskab Klinisk Sygepleje følger Vancouver-reglerne for ret til forfatterskab og regler for taksigelser. Forfatterskab Forfatterskab gives udelukkende til personer der har 1) deltaget væsentligt til idé og design, indsamling af data, eller analyse og fortolkning af data, 2) skrivning af artiklen eller gennemført en kritisk revision på et intellektuelt grundlag og 3) final godkendelse af den version der skal publiceres. Forfattere skal opfylde både punkt 1, 2, og 3. Taksigelser Alle der har bidraget til arbejdet, f.eks. ved fondsansøgning, dataindsamling eller generel supervision, og som ikke opfylder forfatterskabskriterierne, nævnes her. Udtryk kun taknemmelighed over for personer, der har støttet afgørende. Tak vedrørende økonomisk støtte anføres også her - husk evt. bevillingsnummer. Personer der står anført under taksigelser, skal ved deres underskrift godkende dette. Manuskripter Må højst være på 5000 ord (uden abstract, tabeller, figurer og referenceliste). Manuskripter indsendes elektronisk (cd eller ) til forlagets manuskriptredaktør for Klinisk Sygepleje, Liva Skogemann, Artiklen sendes som et samlet dokument, indeholdende titelside, engelsk abstract og keywords, brødtekst og litteraturliste. Essays må være på højst 1500 ord, kommentarer 200 ord og anmeldelser på 500 ord. Hvis manuskriptet sendes på cd, vedlægges to print af manuskriptet, figurer og/eller tabeller. Manuskriptet indskrives med dobbelt linjeafstand i punkt 12 med bred margin i højre side. Manuskriptet skal forsynes med sidetal og med 1. forfatterens navn på sidefoden. Titelside Skal indeholde forfatterens/forfatternes titel/titler, navn(e), arbejdsadresse(r), adresse(r), telefonnummer på kontaktperson og titlen på artiklen. Manuskriptets titel angives på dansk og engelsk og må ikke overskride 6-8 ord. 4

5 Antal ord i manuskript (højst 5000 ord) og abstract (højst150 ord) anføres. Forfattere, som ønsker deres artikel refereebedømt, skal aflevere to dokumenter: en separat titelside samt en blindet artikel, altså uden angivelse af forfatternavne, arbejdssteder mv. Abstract og keywords Efter titelsiden skal være et engelsk abstract (højst 150 ord), der indeholder: baggrund, formål, evt. teoretisk forankring, metode, resultater og konklusion. Efter abstract angives fem keywords, der er sigende for indholdet, (på engelsk) i alfabetisk rækkefølge. Indskrivning af tekst Undgå at anvende specielle koder, layout- og retteprogrammer mv., da disse kan forsage problemer i redigeringsprocessen. Medfører tilbagesendelse af manuskriptet til omskrivning Skriv al tekst med ordinær skrift, også overskrifter (se senere) Anvend dobbelt linjeafstand og bred højremargen Automatisk orddeling og fast højre margin skal slås fra Anvend ikke indryk ved almindeligt linjeskift Citater på tre linjer og derover skrives med indryk og enkelt linjeafstand. Husk at angive sidetal i den citerede publikation Anvend ikke fed skrift i teksten Anvend kun kursiv skrift, såfremt du virkelig ønsker at fremhæve et ord Undgå specialtegn, da de kan forsvinde ved udprintning og/eller sætning af manuskriptet Formelle krav og godkendelser I manuskripter, der rapporterer biomedicinsk forskning, skal det fremgå, at studiet er godkendt af den relevante videnskabsetiske komité. Når det er relevant i forhold til lovgivning om oprettelse af databaser, skal det fremgå, at studiet er anmeldt til Datatilsynet. Overskrifthierarki Inddel artiklen i passende afsnit med gennemtænkte overskrifter og underoverskrifter. Alle overskrifter markeres i manuskriptet med tal i venstre margin: 0) Artikeloverskrift 1) Første underoverskriftsniveau 2) Andet underoverskriftsniveau Litteratur Alle litteraturhenvisninger anføres i overensstemmelse med Vancouver-reglerne (http://www.icmje.org/index.html#reference). Se nedenstående eksempler: Artikel i tidsskrift 1. Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): Bog 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. København: Munksgaard Danmark; Kapitel i bog Poulsen I. Geriatrisk udredning. I: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri en tværfaglig udfordring. København: Munksgaard Danmark;

6 Websites Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash (Besøgt 25. oktober 2009) Litteraturhenvisninger anføres med tal i parentes (1), hver gang de forekommer i teksten. De skal fremstå i rækkefølge. Der kan højst henvises til 30 kilder. Oversigtsartikler er undtaget fra denne regel. Kun litteratur anvendt i artiklen må anføres under litteratur. Det er forfatterens ansvar, at litteraturen er angivet korrekt. Eventuelle fodnoter angives med hævet tal, og noteres i slutningen af dokumentet. Tabeller og figurer Tabeller og figurer skal være relevante for forståelsen af artiklen. De nummereres i den rækkefølge, de forekommer i teksten. Angiv i teksten, hvor de skal placeres, og der skal henvises til dem i teksten. Tabeller og figurer forsynes med en kort beskrivende tekst. Der må højst være 6 tabeller og figurer (i alt) i et manuskript. Hvis en grafisk figur har været offentliggjort tidligere, skal der foreligge skriftlig tilladelse til, at den må benyttes i din artikel. En sådan tilladelse skal indhentes fra den person, der har copyright til det skriftlige materiale, som figuren oprindelig illustrerede. Bedømmelse af manuskripter Hvis et manuskript ikke opfylder kravene i forfattervejledningen, eller hvis artiklens indhold er irrelevant for tidsskriftets formål og hensigt, kan redaktionsgruppen afvise artiklen. Redaktøren kan ligeledes returnere manuskriptet med anmodning om, at det skrives om. Hertil er det muligt at få vejledning hos redaktøren. Vejledning fra redaktøren er ingen garanti for, at artiklen godkendes til optagelse i tidsskriftet. Korrektur Læs omhyggelig korrektur på en papirudskrift af manuskriptet, inden det afsendes. Efter grafisk opsætning af manuskriptet modtager forfatteren første korrektur til vurdering og godkendelse. Det er forfatterens ansvar at påse at fejl og mangler rettes, ligeledes at forfatternavne og rækkefølge er korrekt. Anden korrektur læses af redaktøren. Som tak for en artikel til publicering modtager forfatteren et års friabonnement på Klinisk Sygepleje. Ansøgning om tilladelse til dobbeltpublikation Redaktionen og Forlaget kan give tilladelse til at en forfatter, hvis artikel har været publiceret i Klinisk Sygepleje, efterfølgende bliver publiceret i et andet tidsskrift. Forfatteren skal skrive en ansøgning til redaktøren for Klinisk Sygepleje, og herefter skal ansøger skriver under på, at det ved artiklens sekundære publicering fremgår, at artiklen tidligere har været publiceret i Klinisk Sygepleje og med angivelse af titel, årstal, volumen, nummer og sidetal. Tidsfrister for indlevering af manuskripter til Klinisk Sygepleje Manuskripter modtages løbende. Redaktørerne og redaktionsgruppen forbeholder sig ret til at prioritere hvornår de enkelte artikler udgives. 6

7 Klinisk Sygepleje (Danish Journal of Clinical Nursing) is a Danish journal with focus on nursing. Klinisk Sygepleje publishes articles reflecting both the methodical, theoretical as well as the practical aspects of nursing. The aim of the journal is to contribute to the illustration of and to challenge the relation between theory and practice, thereby transcending the dichotomy sometimes acknowledged within the field. Klinisk Sygepleje appeals to all professionals employed in the health sector. The target group thus includes practicians, leaders, researchers, teachers, as well as students at all levels. The editors intention is to publish articles of good quality, with a thorough evaluation, and a swift case handling. Klinisk Sygepleje is issued four times/year, in February, May, August, and November respectively. The articles may be written in Danish, Swedish, Norwegian, and English. Types of articles The two main types of articles published are: Referee-evaluated articles evaluated by a double-blind procedure of at least two people from a panel of nurses and other groups within the field with research educations. Please find the list of referees on the homepage of the journal. Articles which are not referee-evaluated, but evaluated by editors and the editorial group. The author(s) request for the referee evaluation, but the editors reserve the right to decline this request if the article does not, in their opinion, live up to the scientific requirements to a sufficient degree. The articles are divided into the following subtypes: Original articles Theoretical and philosophical articles, articles clarifying concepts, and field-specific articles Articles on methods Outline articles Essays Comments Reviews. Original articles Original articles are articles based on the data collected from e.g. interviews, observations, and evaluations of a group of patients functions or nutrition conditions. Usually, they are based on the IMRAD model (Introduction, Methods, Results and Discussion). The introduction should be short and precise and lead to the problem being investigated and the purpose of the empirical investigation forming the basis of the article. The paragraph on method must clearly outline how the investigation was carried out, how the data (informants) was selected and collected, and how the data was analyzed. If the author uses statistics, the statistic methods must be described. Ethical permissions and considerations should also be described. The paragraph on the results must have a precise and logical structure. The discussion starts with a discussion of the methods chosen (internal validity) and the transfer value to another practice or suitability for generalization (external validity). Then, the results are discussed based on an interpretation of the results and in relation to existing knowledge and possible theory. Finally, the article presents a conclusion and the implications for practice and further research. 7

8 Theoretical and philosophical articles, articles clarifying concepts, and field-specific articles These articles deal with the clarification of a concept, a philosophical movement, a theory, or a field-specific professional subject or problem.the articles must focus on the development of one or several subjects, clarifying the aspects of a concept model, a philosophy, a theory, or field-specific questions, or the article must add new aspects to an already existing theory or concept. The articles may also in a constructive way criticize or comment on an existing concept, a philosophy, a theory, or a field-specific subject or problem. The introduction must clearly identify the concept, the philosophical, theoretical, or field-specific subject being discussed. The subject must be placed in the existing, nursing-related context. It should be well-defined how the contents of the article may contribute to the collected knowledge within the field. The paragraph on method must include a description of how the material was treated. The discussion must contain a critical analysis of the literature and a new approach to the study of the chosen subject (the concept, the philosophy, the theory, or the field-specific subject), and how this approach may contribute to a revisal of the existing knowledge within the field. Discuss the implications for the nursing profession. In the conclusion, please describe how the article contributes to the existing knowledge. Articles on methods The articles on methods must partly represent an overall approach to research and development, e.g. epidemiological method, and partly be articles on methods of collecting data, e.g. interviews with focus groups for the analysis of data, e.g. analysis of content. Often, it will be relevant to include more aspects, but it will also be relevant to delve into a subject, e.g. the validation of a translated questionnaire or the importance of a cointerviewer in a qualitative interview. Examples of articles on methods: Validity in qualitative and quantitative understanding Analysis of content Analysis of concept Grounded theory Register-based research method Questionnaire-based research method. Outline articles Outline articles provide a systematic, critical interpretation of the existing literature within a limited field in which the authors with overview and insight relate the findings of the literature reading to clinical and scientific practice. The outline articles must include a paragraph on method describing the search strategy and the data bases used. The method of evaluating the quality of the literature must be evident, including the criteria of inclusion and exclusion. The outline articles must not contain unpublished data. If a relevant Cochrane-review exists, the evaluation of this must be included. The writing of the outline articles must be based on the IMRADmodel (Introduction, Methods, Results and Discussion), and conclusively, the outline articles present a conclusion and possible implications for practice. Essays The essay genre makes room for a critical, personal, and enquiring reflection. The academic essay is a genre which has many different expressions, and as opposed to the article the essay holds a certain inherent freedom to move and to be moved in both form and contents. At the same time, the requirements of both subject, wording, and restrictions on the way of presenting the problem, the use of sources and references, as well as the demand for a well-planned structure are essential to the form and structure of the essay. Also, the discussion should indicate how the facts and points of view are interpreted and evaluated. Meeting the general requirements of form is part of writing a good essay. Many professions have certain areas of reality as their objects of study, and most essays will therefore examine empirical data from this particular area. To enable the authors to select and analyze relevant, empirical data, they need to use a method and give the 8

9 grounds for the relevance of using this method. The crux of the essay is reflection and self-reflection as a method: Argumentative accounts are the primary characteristic of the genre. Reflection is generally understood as a thorough consideration in which other themes are the conditions of realization, standards, and perceptions. Comments Two different types of comments are published. One type is a constructive response to articles or other issues in Klinisk Sygepleje. These comments must be handed in within a month after the publication of a journal to ensure topicality. The other type may be comments on a current subject, e.g. an ethical problem or other issues relevant to the nursing profession. Reviews Reviews of book or other material must be handed in six months after publication at the latest. Reviews should be critical, but constructive and well-founded evaluations and not just a summary of the contents. The review must contain a description of the importance of the publication for practice. Conflicts of interest Once an article has been approved for publication by the editors, the publishers will issue an author s statement in which is appears who is author 1 of the manuscript and who are the co-authors. With their signature, all authors confirm that the manuscript has not been sent to other journals, and that the manuscript has not been published previously (original publication). Once the manuscript is published in Klinisk Sygepleje, it is considered the property of Klinisk Sygepleje according to the copyright act. If the authors wish to publish the article in another journal at a later date, they must apply for permission from Klinisk Sygepleje. Authorship and co-authorship Klinisk Sygepleje keep to the Vancouver regulations for the authorship rights and the regulations for acknowledgements. Authorship Authorship is given only to persons who have 1) participated considerably to the idea and design, to the collection of data, or to the analysis or interpretation of data, 2) participated considerably in the writing of the article, or have carried out a critical revision on an intellectual basis, and 3) final approval of the version which is to be published. The authors must conform to all three points. Acknowledgements All contributors to the work, e.g. by fund applications, collection of data, or generel supervision, and who do not fulfil the author criteria, are mentioned here. Gratitude should only be expressed to people whose assistance has been important. Acknowledgements regarding financial support should also be mentioned here please remember to include any grant numbers. People mentioned by name in Acknowledgements must agree to this in writing. Manuscripts The size of the manuscript must not exceed 5,000 words (abstract, tables, illustrations/figures, and references excluded). Manuscripts should be handed in electronically (on cd or by ) to the manuscript editor for Klinisk Sygepleje, Liva Skogemann, Please hand in the article as one document including title page, English abstract, and key words, ordinary text, and references. Essays must not exceed 1,500 words, comments 200 words, and reviews 500 words. If the manuscript is handed in on a cd, please include two printouts of the manuscript, illustrations/figures, and/or tables. Please use double spacing in the manuscript, point 12, with a wide right margin. Please number the manuscript pages and include the name of author 1 at the foot of each page. 9

10 Title page The title page must contain the author s/authors title(s), name(s), work address(es), address(es), telephone number of the contact person, and the title of the article. The title of the manuscript must be in both Danish and English and must not exceed 6-8 words. Please cite the number of words in the manuscript (max. 5,000 words) and in the abstract (max. 150 words). Authors who requests the referee evaluation must submit two documents: a separate title page and a blinded article, ie without indication of author names, places of work etc. Abstract and key words After the title page, please write an English abstract (max. 150 words) containing: background, object, possible theoretical rooting, method, results, and conclusion. After the abstract, please list five key words describing the contents of the article (in English), in alphabetical order. Text writing Avoid the use of special codes, lay-out, and correction programmes etc. as these may cause problems in the editing process and result in the manuscript being returned to the author for rewriting Write all text in ordinary types, including the headings (see below) Use double spacing and a wide right margin Switch off the automatic division of words and fixed right margin Do not use indentation when changing lines Please use indentation and single spacing for quotations longer than three lines. Please remember to cite page number(s) in the publication quoted Avoid the use of bold type in the text Avoid the use of italics unless you really wish to stress a word Avoid the use of special characters as these may disappear in the printing and/or in the typesetting of the manuscript. Formal requirements and approvals It must appear from manuscripts reporting bio-medical research that the study has been approved by the relevant research ethical committee. When relevant in connection with the legislation regarding the establishment of data bases, it must appear from the manuscript that the study has been reported to Datatilsynet (the data supervision authority). Headings Please divide the article into suitable paragraphs with headings and subheadings. All headings must be marked in the manuscript with numbers in the left margin: 0) Article heading 1) First subheading level 2)Second subheading level References Please cite all references according to the Vancouver regulations (http://www.icmje.org/index.html#reference). See examples below: Article in journal 1. Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): Book 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. Copenhagen: Munksgaard Danmark; Chapter in book 10

11 Poulsen I. Geriatrisk udredning. In: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri en tværfaglig udfordring. Copenhagen: Munksgaard; Websites Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash (visited 25th October 2009) Please cite literature references with numbers in parenthesis (1) each time they occur in the text. Please number the references in chronological order. Refer to max. 30 sources. Outline articles (tidl. Key articles?) are exempted from this requirement. Under references, please only refer to literature used in the article. The author is responsible for the accuracy of the references. Footnotes should be marked by raised numbers and noted at the end of the document. Tables and figures All tables and figures must be relevant to the comprehension of the article. Please number the tables and figures successively in the order they appear in the text. State their positions in the text and refer to them in the text. Please accompany the tables and figures with a short, descriptive text. Do not include more than 6 tables and figures altogether in the manuscript. If a graphic illustration has been published previously, the author must obtain a written permission from the copyright holder to use the illustration in the article. Evaluation of manuscripts In case a manuscript does not meet the requirements of these Author s Guidelines, or if the content of the article is irrelevant to the purpose and intent of the journal, the editorial group may decide to reject the article. Likewise, the editor may return the manuscript requesting a rewrite, possibly under guidance from the editor. Guidance from the editor does not, however, guarantee the acceptance of the article for publication in the journal. Proofreading Prior to remittance, please carefully proofread a paper print of the manuscript. Once the manuscript has been typeset, the author receives the first proof for evaluation and approval. It is the responsibility of the author to ensure that all mistakes are corrected and that the names of the authors and the order of these are correct. Second proof is read by the editor. In acknowledgement of an article accepted for publication, the author will receive one year s free subscription to Klinisk Sygepleje. Double and secondary publications The editors and the publisher can give permission to an author whose article has been published in Clinical Nursing, to subsequently publish it in another journal. The author must write an application to the Editor of Klinisk Sygepleje, and then the applicant must sign, that by the secondary publication appears that the article has been previously published in Klinisk Sygepleje and stating the title, year, volume number and page number. Deadlines for handing in manuscripts for Klinisk Sygepleje Manuscripts are received continuously. The editors and the editorial group reserve the right to fix the order of priority of the publication of the articles. 11

- Refereebedømte dvs. en dobbeltblindet vurdering af to personer med forskeruddannelse. - Ikke-refereebedømte som bedømmes af redaktionsgruppen

- Refereebedømte dvs. en dobbeltblindet vurdering af to personer med forskeruddannelse. - Ikke-refereebedømte som bedømmes af redaktionsgruppen Forfattervejledning Klinisk Sygepleje (for English instructions, see page 7) Klinisk Sygepleje udgiver artikler om kliniske, metodiske og teoretiske aspekter af sygepleje, og henvender sig til alle sundhedsprofessionelle.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

FÅ FIF TIL AT SKRIVE EN ARTIKEL DER BLIVER LÆST

FÅ FIF TIL AT SKRIVE EN ARTIKEL DER BLIVER LÆST FÅ FIF TIL AT SKRIVE EN ARTIKEL DER BLIVER LÆST LEKTOR BENTE MARTINSEN, INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SEKTION FOR SYGEPLEJE ARTIKELTYPER Videnskabelige, referee-bedømte, dobbeltblind procedure af mindst to

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 20 Reviewprocessen + Læringsmål Forstå reviewprocessen ved videnskabelige artikler Kende til almindelige reviewkriterier Kunne udføre et review (inden for

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-17 Project title: Er mental sundhed associeret med problematisk skolefravær blandt 11-12-årige børn i Danmark? Applicant: Other partners

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere