Undersøgelse af kvaliteten af Google Oversæt, herunder kvalitet inden for maskinoversættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af kvaliteten af Google Oversæt, herunder kvalitet inden for maskinoversættelse"

Transkript

1 Undersøgelse af kvaliteten af Google Oversæt, herunder kvalitet inden for maskinoversættelse Udarbejdet af: Cecilie Qvistgaard Hansen Louise Mundt Slivsgaard Vejleder: Henrik Selsøe Sørensen Studium: cand.ling.merc. Profil: Translatør & Tolk Engelsk Copenhagen Business School Dato: 23. juli 2009 Antal normalsider: 131,4 sider (ekskl. indkopierede sætninger:113,8 sider)

2 Abstract Examination of the translation quality provided by Google Translate, including quality in the field of machine translation During the last decade, machine translation has become accepted as an important tool for the translation of huge amounts of text material from one language to another. Thus, companies are increasingly implementing machine translation in relation to for instance customer support just as private users are increasingly applying machine translation in connection with their activities online, among other things. One of the large suppliers of machine translation is Google, whose statistical machine translation tool Google Translate has become one of the most recognised and used machine translation systems on the Internet. However, the questions are how to measure quality in machine translation and when the level of quality in machine translation can be considered acceptable. In this thesis, we look into these questions by means of a number of texts translated by Google Translate from French, Spanish and Danish on two different subjects, the declining housing market as a result of the current financial crisis and the forest fires in Australia in the beginning of The purpose was to examine whether the level of quality differs depending on source language and subject, and whether the general level of quality of the translations made by Google Translate is acceptable. Based on statistical data on the number of incomprehensible sentences and the types of errors contained in these, we find that the quality level of the translations by Google Translate varies a great deal depending on source language and subject. This variation could be an indication of the corpus behind Google Translate being more developed for, for instance, French than for Danish, which is a relatively small language. The varying level of quality depending on subject could indicate that it is more difficult for Google Translate to translate texts containing many metaphors, LSP language etc., whereas texts containing more general terminology are more easily translated by the system. In relation to the questions of how to measure quality in machine translation, what the requirements are for machine translations, and when a low quality level can be considered acceptable, the answers depend very much on the situation. Aspects such as the communication situation, including target group, text type and how much time the translator has at his/her disposal are of importance when looking at the quality level of a translation. Another thing to consider is whether to evaluate machine translation according to the same parameters that apply for human translation. Some argue that this is the correct approach while others emphasise that machine translation should be evaluated according to individual parameters. 1

3 Thus, experts in the field of quality in machine translation emphasise that the most important thing when looking at quality in machine translation is that the user of the translated material is able to understand and apply the text. If this objective is achieved, the machine translation quality is acceptable. After having looked at the general quality level in the translations by Google Translate and at the evaluation measures in relation to machine translation, the conclusion of this thesis is that the level of quality in the translations made by Google Translate is acceptable when looking at whether the overall message is conveyed to the reader. Undoubtedly, there are a lot of details that do no get across but after having read the translated texts, the reader had got the general message and thus, the quality level can be said to be acceptable. 2

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Teori og Metode Oversættelsesforslag Målgruppe Maskinoversættelse Statistisk maskinoversættelse Google Oversæt (GO) Statistisk evaluering af statistiske oversættelsesværktøjer Evaluering af maskinoversættelse Intuitiv evaluering af maskinoversættelse Framework for the Evaluation of Machine Translation (FEMTI) tekstfase: Analyse og kategorisering af artikler om boligmarkedet Analyse og kategorisering af fransk-engelske artikler Sammenfatning Analyse og kategorisering af dansk-engelske artikler Sammenfatning Analyse og kategorisering af spansk-engelske sætninger Sammenfatning Analyse og kategorisering af umiddelbart forståelige, men fejlbehæftede oversættelser Sammenfatning tekstfase: Analyse og kategorisering af artikler om skovbrandene Sammenfatning af fransk-engelske artikler om skovbrandene Sammenfatning af dansk-engelske artikler om skovbrandene Sammenfatning af spansk-engelske artikler om skovbrandene Statistik over kategorier og fejltyper Sammenligning af oversættelseskvalitet i forhold til emneområde og sprog Sammenligning af kvalitetsniveauet i oversættelserne af artiklerne om de to emneområder, det faldende boligmarked og skovbrandene i Australien Sammenfatning Sammenligning af kvalitetsniveauet i oversættelserne af artiklerne på de tre sprog, fransk, dansk og spansk Sammenfatning Sammenligning af regelbaseret og statistisk maskinoversættelse Forenkling/omskrivning af problemskabende sætninger med henblik på opnåelse af bedre oversættelse Hvad er kvalitet inden for maskinoversættelse, og hvordan måler man den? Kvalitetskravene for læseren af dette speciale Stilniveauet i GO s oversættelser

5 11 Konklusion Bibliografi

6 1 Indledning I takt med globaliseringen og internationaliseringen af samfundet er der kommet stigende fokus på sprog og på sprogets betydning både i Danmark og i verdenssamfundet generelt. Sprog spiller en stor rolle, idet det er gennem sproget, at mennesker er i stand til at kommunikere med hinanden. Globaliseringen har bevirket, at behovet for oversættelse er steget markant, og dette har bl.a. betydet, at maskinoversættelse i løbet af de seneste år er blevet mere og mere udbredt. Der er således kommet flere fuldautomatiske oversættelsesværktøjer på markedet, som oversætter tekster direkte for brugeren. Brugeren sætter blot det tekststykke ind i programmet, som vedkommende ønsker oversat, hvorefter oversættelsesværktøjet oversætter teksten med det samme. En af de store udbydere af fuldautomatisk maskinoversættelse er Google, som har lanceret Google Oversæt (herefter forkortet GO). Dette betyder, at de mange millioner mennesker, der hver dag benytter Google kan få oversat en tekst/webside til et andet fremmedsprog ved hjælp af GO. Spørgsmålet er dog hvor høj kvaliteten af oversættelserne er. For få år siden blev maskinoversættelse af mange generelt betragtet som værende af dårlig kvalitet. Maskinoversættelse blev hovedsageligt benyttet af forskere og oversættere, og de færreste forestillede sig, at det ville blive udbredt inden for andre områder. I dag benytter mange globale virksomheder maskinoversættelse til bl.a. kundesupport, og leverandører af sprogtjenester er begyndt at investere i maskinoversættelse (van der Meer 2008: 33). Overordnet set kan virksomheder benytte maskinoversættelse til at reducere omkostningerne og tidsforbruget i forbindelse med oversættelse og til at forbedre serviceniveauet i forhold til kunder, medarbejdere, partnere osv. (Lionbridge 2006: 6) Globaliseringen har også betydet, at slutbrugerne har fået mere magt, idet de deler erfaringer og oplysninger om virksomhederne via sociale netværk, blogs osv. Dette har haft stor betydning for oversættelsesindustrien og udbredelsen af maskinoversættelse, idet det er blevet nødvendigt for virksomhederne hurtigt at kunne oversætte store mængder tekst for at kunne imødekomme kundernes krav og behov (van der Meer 2008: 34). Maskinoversættelse gør således globale virksomheder i stand til at scanne millioner af blogs, chatfora m.m. og dermed øge kundetilfredsheden (van der Meer 2008: 35). Set i lyset af udbredelsen af maskinoversættelse gennem de senere år har vi fundet det interessant at undersøge, hvor brugbare de maskinoversatte tekster rent faktisk er. Til at belyse dette har vi valgt at fokusere på GO, som er et meget anerkendt maskinoversættelsessystem (NIST, 2005, 2006). GO er et statistisk maskinoversættelsessystem, som tilbyder oversættelse mellem 42 forskellige sprog, og som primært benyttes 5

7 til direkte oversættelse af en tekst eller til oversættelse af hele websider. Vi har valgt at fokusere på oversættelser af GO til engelsk, idet vi gennem vores uddannelse har tilegnet os kompetencer inden for dette sprog, som gør os i stand til at vurdere kvaliteten af en oversat tekst til engelsk. Vi har ønsket at undersøge den generelle kvalitet af GO og at anskueliggøre, hvad kvalitet er inden for maskinoversættelse. 1.1 Problemformulering Hvor høj er kvaliteten af oversættelser til engelsk leveret af Google Oversæt? o Er der forskel på oversættelseskvaliteten afhængigt af hvilket sprog en tekst er oversat fra og hvilket emneområde der er tale om? o Hvad er kvalitet inden for maskinoversættelse, og hvordan måles den? 1.2 Teori og Metode I forhold til at måle kvaliteten af et maskinoversættelsessystem som GO har vi fundet det mest hensigtsmæssigt at se på parametrene forståelsesgrad og anvendelighed. I denne forbindelse har vi fundet det essentielt at inddrage slutbrugerne, idet det er dem, der skal kunne forstå og anvende det maskinoversatte (van der Meer 2008: 35). Vi kunne også have valgt at inddrage andre led som eksempelvis udviklere eller forskere, men idet vi i dette speciale har ønsket at undersøge den generelle kvalitet af GO, fandt vi det mest nærliggende at beskæftige os med de brugere, der i sidste ende skal bedømme, om kvalitetsniveauet er acceptabelt. Vores kildemateriale består af ca. fem og seks siders tekst på hhv. dansk, fransk og spansk om to forskellige emneområder, det faldende boligmarked som følge af den aktuelle finansielle krise og skovbrandene i Australien i begyndelsen af 2009, idet vi ønsker at sammenligne kvalitetsniveauet i GO s oversættelser afhængigt af kildesprog og emneområde. I vores udvælgelse af kildemateriale har vi lagt vægt på at benytte os af anerkendte medier i henholdsvis Danmark, Frankrig og Spanien. Vi har taget udgangspunkt i antallet af anslag i kildeteksterne, hvilket betyder, at antallet af sætninger (fra punktum til punktum) varierer lidt fra sprog til sprog. Eksempelvis indeholder de spanske artikler længe- 6

8 re sætninger end de danske, hvilket bl.a. skyldes spansk syntaks og sætningsstruktur. Det har dog ikke været muligt for os at finde relevante artikler på de tre sprog i forhold til fx medietype og sværhedsgrad, der tilsammen udgør præcis det samme antal anslag (jf. bilag 1). Dette har dog ikke nogen betydning i forhold til vores sammenligning, idet denne er baseret på procenttal. Af pladshensyn har vi valgt at vedlægge kategoriseringen af de oversatte artikler om skovbrandene i Australien som bilag, ligesom vi har valgt kun at gennemgå de oversatte artikler om boligmarkedet i detaljer i forhold til fejltyperne. Alle oversættelserne er dog naturligvis medtaget i statistikken, ligesom vores sammenfatninger af fejltyperne i de oversatte artikler om skovbrandene er indeholdt i selve specialet. I denne forbindelse skal vi også gøre opmærksom på, at de sætninger fra vores kildemateriale, som vi har sat ind i dette speciale for at kunne behandle dem, har et omfang på 17,6 normalsider ( anslag). Dette er baggrunden for, at specialet samlet set har et omfang på 131,4 normalsider ( anslag). Alle vores tekster fungerer som nyhedsformidling, men benytter sig af forskellig struktur og terminologi, idet artiklerne om boligmarkedet er syntaktisk mere indviklede og indeholder mange økonomiske udtryk og metaforer, mens artiklerne om skovbrandene indeholder syntaktisk enklere sætninger og mere generel terminologi. Vi kunne også have valgt at basere vores undersøgelse på andre former for kildemateriale. Vi kunne eksempelvis have valgt at sammenligne andre teksttyper, og vi kunne have valgt at beskæftige os med andre sprog end fransk, spansk og dansk. Baggrunden for vores valg af sprog har været, at det er disse sprog, vi hver især behersker, mens baggrunden for vores valg af teksttype har været, at vi har ønsket at undersøge kvaliteten af GO i forhold til helt almindelig nyhedsformidling. Nyhedsformidling må generelt betegnes som bestående af relativt enkelt indhold, som de fleste kan relatere til, og idet vi har ønsket at evaluere den generelle kvalitet af GO i forhold til også den almindelige private bruger, er vores valg faldet på denne teksttype. Fordelen ved vores valg af teksttype er, at vores undersøgelse vil være til gavn og af interesse for den almindelige private bruger, ligesom også virksomheder vil kunne benytte undersøgelsen til at få et indtryk af styrker og svagheder ved et fuldautomatisk oversættelsesværktøj som GO. Ulempen kan dog være, at undersøgelsen ikke omfatter kvalitetsniveauet i oversættelser af sværere karakter såsom teknisk materiale og produktinformation, som kunne være af interesse for virksomheder. Vi har dog grundet pladshensyn måttet lægge os fast på én teksttype. Under vores gennemgang af de oversatte sætningers forståelsesgrad har vi taget hensyn til konteksten. Derfor kan der være eksempler på sætninger oversat af GO, der måske ikke giver mening enkeltvis, men som læseren (jf. fremgangsmåde nedenfor) fandt for- 7

9 ståelige set i forhold til konteksten. Sådanne sætninger er ikke omfattet af denne undersøgelse. Derudover er det vigtigt at understrege, at vi, idet vi i undersøgelsen har lagt vægt på forståelsesgraden af oversættelserne, kun har behandlet fejl, som har indflydelse på denne. Derfor har vi udelukkende behandlet de dele af sætningerne, som læseren uden kendskab til kildeteksten har markeret som uforståelige eller tvivlsomme i betydningen (jf. nedenstående afsnit om fremgangsmåde). Der kan derfor være eksempler på sætninger med eksempelvis grammatiske eller syntaktiske fejl, som ikke har påvirket læserens forståelse af indholdet, og som derfor ikke er behandlet i undersøgelsen. Vi har ligeledes fundet det væsentligt at bevare læserens førstehåndsindtryk af forståelsesgraden af de oversatte sætninger, idet andre faktorer begynder at spille ind ved anden og tredje gennemlæsning af en tekst (jf. afsnit om evaluering af maskinoversættelse s. 20). Fremgangsmåde Efter at have fundet mellem ca. fem og seks siders tekst om de to emneområder på hhv. dansk, spansk og fransk blev kildeteksterne oversat ved hjælp af GO i løbet af februar I denne forbindelse gør vi opmærksom på, at GO er et system, der er i konstant udvikling, hvorfor GO s oversættelser af artiklerne muligvis ville være anderledes i dag. Derefter sendte vi oversættelserne uden kildetekster til hinanden med det formål at bestemme, hvilke sætninger, der ville volde en læser uden kendskab til kildeteksten problemer. Grundet vores forskellige sproglige udgangspunkter som bachelorer i erhvervssprog i engelsk og hhv. spansk (Louise) og fransk (Cecilie) kunne vi sende de engelske oversættelser af kildeteksterne til hinanden for at undersøge, i hvor høj grad en læser uden kendskab til kildeteksterne ville forstå GO s oversættelser. Således blev oversættelserne af de spanske artikler sendt til Cecilie (læseren) uden kildeteksterne og omvendt. Oversættelserne af de danske tekster delte vi op og sendte til hinanden uden kildeteksterne. Idet dansk er vores modersmål, er vi opmærksomme på, at vi måske har haft lettere ved at forstå disse oversættelser, fordi vi måske har kunnet gennemskue, hvad der har stået i den danske kildetekst. Vi har dog bestræbt os på at kigge så objektivt på oversættelserne som muligt. De oversatte sætninger, hvor betydningen ikke var klar for læseren, inddelte vi i to forståelseskategorier: uforståelig (markeret med rødt) og tvivl om betydningen (markeret med gult). Herefter havde vi mulighed for at se på de fejltyper, der var skyld i forståelsesproblemerne inden for vores respektive sprog. Ud fra denne indledende fremgangsmåde har vi valgt at dele specialet op i følgende hovedafsnit: 8

10 1. Kvalitativ analyse og kategorisering af de udvalgte uforståelige/tvivlsomme sætninger ud fra følgende fejltypekategorier: a. b. 1 c. Grammatik/syntaks d. Nøjagtighed e. Morfologi f. Fejl i kildetekst. Disse kategorier er beskrevet nærmere i afsnittet om FEMTI på side Gennemgang af fejl, som en læser uden kendskab til kildeteksten ikke ville være i stand til at opdage, fordi de fejlbehæftede sætninger ikke umiddelbart indeholder uforståelige eller tvivlsomme elementer. Vores formål har været at undersøge, hvor mange af sætningerne oversat af GO, der indeholder betydningsforstyrrende fejl, som en bruger uden kendskab til kildeteksten sandsynligvis ikke ville opdage (jf. s. 92). 3. Sammenligning af oversættelsernes kvalitet i forhold til emneområde og sprog med det formål at kunne foretage en vurdering af, om kvaliteten varierer. En sådan variation kan tegne et billede af, om korpusset er mere udbygget for nogle sprog end for andre, samt om GO har lettere ved at oversætte nogle typer sprogbrug frem for andre (jf. s. 109). 4. Umiddelbar sammenligning af GO og det regelbaserede maskinoversættelsessystem, Systran, foretaget ved udvælgelse af et antal uforståelige sætninger oversat af GO, som efterfølgende også blev oversat vha. Systran (jf. s. 117). 5. Forenkling og/eller omskrivning af et udvalg af sætninger, som har voldet GO problemer med det formål at undersøge om en simpel forenkling/omskrivning af sætningerne ville resultere i en oversættelse af højere kvalitet (jf. s. 123). 6. Diskussion af kvalitet inden for maskinoversættelse. Hvornår skal en oversættelse være af høj kvalitet, og hvornår er det acceptabelt, at en oversat tekst blot er forståelig? (jf. s. 129) For at kunne foretage en evaluering af GO s oversættelser af vores udvalgte artikler har vi overordnet set benyttet os af den deklarative evalueringsmetode, ligesom vi også har benyttet anvendeligheds- og sammenligningsmetoden (jf. afsnit om evalueringsmetoder 9

11 s. 18). Derudover har vi benyttet fejltypekategorierne opstillet i de internationale standarder for evaluering af maskinoversættelse indeholdt i FEMTI (jf. s. 21). Baggrunden for at vi har valgt disse evalueringsparametre findes på side 20 og 21 under hhv. afsnittet om evalueringsmetoder og afsnittet om FEMTI. Derudover har vi benyttet oversættelsesteoretisk materiale til at opstille de generelle krav til oversættelser samt bl.a. virksomheden Lionbridge s white paper (2006) om anvendelsesmulighederne for og kvaliteten af maskinoversættelse til at foretage en diskussion af kvalitet inden for maskinoversættelse. I forhold til Lionbridge s white paper (2006) er vi opmærksomme på, at Lionbridge er en af verdens største oversættervirksomheder, og at de derfor har interesse i at gøre opmærksom på vigtigheden af menneskelige oversættere. Vi har dog alligevel fundet deres white paper relevant at benytte, idet den opridser nogle for dette speciale relevante og specifikke parametre for kvalitet inden for maskinoversættelse Oversættelsesforslag I vores oversættelsesforslag har vi sigtet mod oversættelser, som ligger så tæt op af kildetekstens struktur som muligt, idet GO mere eller mindre oversætter ord for ord samt sætning for sætning og således ikke tager højde for, om det eksempelvis ville være hensigtsmæssigt at bytte om på visse sætningsled. Vi har derfor så vidt muligt bevaret ordstilling og terminologi, selv i tilfælde hvor en menneskelig oversætter oftest ville vælge en fuldstændig omskrivning af sætningen. Således ville en menneskelig oversætter eksempelvis være opmærksom på at opnå et passende stilniveau (jf. afsnit om stilniveauet i GO s oversættelser s. 133) ved eksempelvis at benytte sig af korrekte kollokationer på engelsk, mens GO s kunnen udelukkende strækker sig til at se på mindre grupper af ord og oversætte det ud fra en statistisk vurdering (jf. afsnit om GO s. 15). Der forekommer dog sætninger, hvor det ikke har været muligt for os at bevare kildesætningens struktur pga. forhold som eksempelvis forskellige syntaktiske regler på kilde- og målsproget. I vores oversættelsesforslag kan der forekomme ændringer i forhold til GO s oversættelse, som vi har valgt ikke at uddybe nærmere i gennemgangen, fordi de ikke har nogen væsentlig betydning i forhold til forståelsesgraden, men som vi på trods heraf har valgt at foretage, fordi de kan opveje nuancemæssige forståelsesforskelle eller forbedre sætningens sproglige udtryk. Derudover forekommer der sætninger uden oversættelsesforslag, hvilket skyldes, at GO kun har haft problemer med enkelte termer, som er behandlet i vores gennemgang. Generelt har vi i vores oversættelsesforslag stræbt efter at levere oversættelser, der er forståelige for en engelsktalende læser, men som stilmæssigt ikke nødvendigvis er elegant eller perfekt formuleret. 10

12 1.3 Målgruppe Vi har valgt, at målgruppen for dette speciale er folk/virksomheder, der i deres daglige virke benytter eller ønsker at komme til at benytte et fuldautomatisk oversættelsesværktøj som GO til at få oversat materiale herunder artikler, undersøgelser m.m. fra et sprog til et andet. Det kan være alt fra journalister, der har brug for at blive opdateret om, hvad udenlandske medier skriver om en sag, til virksomheder, der har behov for et hurtigt indblik i eksempelvis en undersøgelse foretaget i udlandet, som har relevans for deres virksomhed. Det kan dog også være virksomheder, som overvejer at implementere maskinoversættelse, og som har behov for et indblik i, hvordan denne form for oversættelse fungerer, og hvad de skal være opmærksomme på. Da dette speciale udelukkende fokuserer på oversættelseskvaliteten ud fra et antal oversatte artikler, vil sådanne virksomheder ikke udelukkende kunne benytte vores speciale til at vurdere, om de vil implementere maskinoversættelse i deres virksomhed, idet de måske også ønsker at benytte maskinoversættelse til at oversætte andre typer tekster såsom kundemateriale o. lign. Men vi forestiller os alligevel, at dette speciale vil være til hjælp i forhold til at gøre dem bevidste om styrker og svagheder ved fuldautomatiske oversættelsesværktøjer som GO og til at vise i hvilke situationer maskinoversættelse med fordel kan anvendes. Specialet kommer ligeledes ind på, hvordan man ved hjælp af en simpel syntaksforenkling/omskrivning af en sætning kan opnå en bedre oversættelse. 11

13 2 Maskinoversættelse Fuldautomatisk maskinoversættelse og såkaldt machine-aided translation (maskinstøttet oversættelse) er de to hovedområder inden for maskinoversættelse. Der er dog også en kategori, der ligger tættere på traditionel oversættelse, nemlig oversættelse med tekniske hjælpemidler såsom termbanker (Baker 2006: 134). Man kan forestille sig, at de forskellige typer maskinoversættelse ligger på en skala, der går fra menneskelig oversættelse til fuldautomatisk oversættelse (Baker 2006: 134): Fig. 1 Oversættelse med tekniske hjælpemidler hører til kategorien menneskelig oversættelse, fordi disse hjælpemidler kun fungerer som opslagsværk, og oversætteren derfor selv skal stå for selve oversættelsen af teksten. Dette er ikke tilfældet ved maskinstøttet oversættelse, hvor oversætteren har et program til rådighed, som kan sammenligne ny tekst med allerede oversatte strenge og give forslag til en oversættelse. Udvalget af systemer til dette formål er bredt og af eksempler kan nævnes SDL Trados, Wordfast og Idiom. Vi har dog valgt at fokusere på den tredje kategori, nemlig fuldautomatisk maskinoversættelse, der foregår uden menneskelig indblanding. På dette område er det dog også vigtigt at skelne mellem to typer værktøjer. Der er det statistiske oversættelsesværktøj, hvis oversættelser er baseret på en statistisk beregning baseret på enorme referencekorpusser (jf. afsnit om statistisk maskinoversættelse s. 13), og der er det regelbaserede oversættelsesværktøj, som er baseret på leksika, ordbøger samt grammatiske, syntaktiske og semantiske regler (Stix 2006). 12

14 Der findes gratisversioner af mange af de statistiske og de regelbaserede oversættelsesværktøjer, men i mange tilfælde er det også muligt at købe den fulde version af et oversættelsesprodukt, hvilket eksempelvis er tilfældet med det regelbaserede oversættelsesværktøj, Systran. Ved at købe den fulde version af et oversættelsesværktøj får man mulighed for selv at påvirke oversættelsesværktøjet til at finde frem til bedre oversættelser. Dette kan fx være ved at oprette ordlister eller bestemme hvilke ordbøger, systemet skal prioritere (Gautschi 2005). 2.1 Statistisk maskinoversættelse Da vi i dette speciale behandler funktionaliteten af GO, som er et statistisk oversættelsesværktøj, følger her generelle oplysninger om statistiske oversættelsesværktøjer. Et statistisk maskinoversættelsessystem foretager mange forskellige statistiske udregninger for at komme frem til en oversættelse, og der er mange måder at gøre det på. Vi kan grundet pladshensyn ikke gå i helt dybden med de forskellige metoder. Der er dog nogle aspekter, som giver et godt indblik i, hvordan rammerne for statistisk oversættelse er bygget op, og disse er selvfølgelig medtaget i dette afsnit. Én af forudsætningerne for statistisk maskinoversættelse er enorme, parallelle korpusser på de relevante sprog. Google selv beskriver sit system GO således: Vi tilfører milliarder af ord til computeren i form af tekst, som både er monolingvistisk målsprogstekst og justeret tekst, der består af eksempler på oversættelser mellem sprogene, udarbejdet af oversættere. Herefter anvender vi statistiske indlæringsteknikker til at opbygge en oversættelsesmodel (Google 2009). N-grams Statistiske oversættelsesværktøjer fungerer som regel på den måde, at sætninger opdeles i såkaldte N-grams (Geer 2005: 19). Et N-gram er en del af en sætning med et bestemt antal ord (N) (Geer 2005: 18). Antallet af ord bestemmes af systemudvikleren, men det mest almindelige er at anvende tri-grams, altså kombinationer med tre ord. Grunden til at sætningerne deles op på denne måde er, at der er færre mulige oversættelser for et ord, hvis man kender konteksten. Det er dog en balancegang, da det vil være alt for ressourcekrævende at vælge et for højt antal. Dette skyldes, at sandsynligheden for at finde en tilsvarende sætning i korpusset bliver minimeret betydeligt i takt med størrelsen af systemets N-grams. GO er dog undtagelsen, der bekræfter reglen. GO har så store ressourcer i forhold til andre statistiske oversættelsesværktøjer, at det er muligt for det at arbejde med større N- grams. Dette betyder, ifølge Google, at GO kan genkende og forudsige sætningskon- 13

15 struktioner mere præcist end dets konkurrenter (Geer 2005: 20). GO s placering i tests foretaget af National Institute of Standards and Technology (NIST) (jf. s. 16) for statistiske oversættelsesværktøjer fra bl.a kunne tyde på, at Google har ret (NIST 2005). Fertility I forbindelse med fuldautomatisk oversættelse kan det ikke undgås at støde på ord, der volder visse problemer. Eksempelvis kan nogle udtryk oversættes på flere måder, uden at det påvirker betydningen. Fx kan det engelske he is nodding (han nikker) oversættes til fransk på følgende måder: Il fait signe que oui, il fait un signe de la tête, il fait un signe de tête affirmatif og il hoche la tête affirmativement (Brown 1993: 285). En anden udfordring er, når en term kun har én form på kildesproget, men flere bøjningsformer på målsproget (fx genus, singularis, pluralis). Et eksempel på dette er den engelske bestemte artikel the, som på fransk repræsenteres af formerne le, la, les og l afhængigt af genus og antal. På dansk er bøjningen helt anderledes, da betydningen af the indeholdes i den pågældende terms endelse (fx huset). Disse aspekter skal det statistiske oversættelsesværktøj tage højde for, og i den forbindelse anvendes konceptet fertility (Brown 1993: 285). Fertility dækker over den måde, hvorpå en bestemt term overføres til målsproget om termen oversættes med én tilsvarende term, eller om der er behov for flere sætningsled. Fx har det ovenstående eksempel med he is nodding en høj fertility-grad, da den franske oversættelse er mere ordrig end den engelske version. Fertility Beskrivelse 0 Termen udelades på målsproget 1 Termen oversættes med tilsvarende målsprogsterm (dvs. 1 ord) 2 Termen oversættes med to målsprogstermer (fx artikel + målsprogsterm) 3 Termen oversættes med tre målsprogstermer (bruges fx ved forklarende oversættelser, hvor der ikke er et tilsvarende ord på målsproget) X Termen oversættes med X målsprogstermer Fertility=0 opstår i tilfælde, hvor en term/del af en term bliver udeladt på målsproget. Det kan fx være en oversættelse af det spanske la gente (folk/mennesker) til det generelle people på engelsk, hvor artiklen la ikke oversættes. Fertility=1 betyder, at kildesprogstermen kan oversættes til en tilsvarende term på målsproget, altså oversættes én term til én term. Fertility=2 opstår i tilfælde, hvor man på målsproget skal bruge to termer til at formidle betydningen af én kildesprogsterm. Det kan både handle om en tilsat artikel, men det 14

16 kan også være et ekstra hjælpeverbum eller et refleksivt pronomen som i den mulige oversættelse af det engelske verbum comes (kommer) til det franske se présente. Fertility bruges i forbindelse med statistiske maskinoversættelser til statistisk at beregne hvor mange oversættelsesmuligheder, der er for den givne term (Brown 1993: 275) samt sandsynligheden for at det er den ene eller den anden oversættelse, der er passende i den specifikke kontekst (Brown 1993: 276). Fertility-værdien indgår i en avanceret sandsynlighedsregning, som til sidst skal føre til den endelige oversættelse. Sandsynlighed Der er flere måder, at finde frem til disse sandsynlighedsværdier på. Som det beskrives i Knight (1999: 6), skal man bruge en language model (sprogmodel) til formålet. Man kan fx lave et program, der indeholder stor viden om verden, de ting mennesker diskuterer, de grammatiske konstruktioner, der forekommer i forskellige situationer osv. I Knight (1999: 6) argumenteres der dog for, at det er mest hensigtsmæssigt at samle et enormt korpus over de ting, som folk siger og skriver på fx engelsk, hvilket også er den model Google har valgt. I dette korpus vil der så være en bestemt sandsynlighed for, at en person fx ytrer den engelske sætning how s it going? (hvordan går det?). Denne sætning er meget generel og bruges i mange forskellige kontekster. Der opstår derimod et problem, når en sætning bliver meget specifik, og sandsynligheden som følge heraf bliver 0, når forekomsterne af sætningen i korpusset kontrolleres. I disse tilfælde deles sætningen op af det fuldautomatiske oversættelsesværktøj, hvorefter processen gentages med sætningsleddene. Herefter tages der hensyn til målsprogets syntaks, idet fx adjektiver placeres i overensstemmelse med de syntaktiske regler på målsproget. Knight (1999: 7) kommenterer resultatet af processen således Hvis elementerne er gode, og de bliver kombineret på en hensigtsmæssig måde, så siger vi, at strengen er oversat til engelsk (oversat fra engelsk). Det væsentlige at lægge mærke til i forbindelse med denne ytring, er ordet hensigtsmæssig som demonstrerer årsagen til, at vi netop har valgt at tage udgangspunkt i sætningernes forståelsesgrad frem for grammatiske og terminologiske rigtighed. I første omgang er det nemlig ikke det vigtigste, at oversættelserne er sprogligt korrekte, men at det er muligt for brugerne at forstå det producerede resultat Google Oversæt (GO) Googles forskergruppe har udviklet sit eget statistiske oversættelsessystem for de forskellige sprogkombinationer, som er tilgængelig via GO. 15

17 GO tilbyder brugeren oversættelse mellem 42 forskellige sprog og benyttes primært til direkte oversættelse af en tekst eller til oversættelse af hele websider. Brugeren har mulighed for at få hele websider eller tekster, som brugeren selv indsætter, oversat. I forhold til kvalitetsforbedring er brugerne med til at forbedre kvaliteten af GO, idet de har mulighed for at redigere et oversat søgeord eller foreslå en bedre oversættelse. Hvis en bruger bemærker, at oversættelsen af et søgeord ikke er helt korrekt, kan vedkommende klikke på linket Ikke helt korrekt? Rediger for at redigere det oversatte søgeord. Brugerne har ligeledes mulighed for at foreslå en bedre oversættelse via linket Foreslå en bedre oversættelse. I forbindelse med systemopdateringer anvender Google brugernes feedback til at forbedre oversættelseskvaliteten af de forskellige sprogkombinationer. GO benytter primært amerikansk engelsk, men anvender dog til tider også vendinger og stavemåder, der hyppigst forekommer på britisk Statistisk evaluering af statistiske oversættelsesværktøjer Det amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST) har i flere år foretaget evalueringer af fuldautomatiske oversættelsesværktøjer. Målet med dette er at støtte forskningen på området og at fremme moderne maskinoversættelse. De årlige evalueringer bruges bl.a. til at vise, hvor der er behov for yderligere forskning (NIST 2008). Google har i de senere år været den helt store testvinder (NIST 2005, 2006). I 2008 fokuserede evalueringen på fire områder, nemlig oversættelse fra arabisk, kinesisk og urdu til engelsk samt fra engelsk til kinesisk. 39 forskellige oversættelsesværktøjer deltog i evalueringen, herunder bl.a. Google og Systran (NIST 2008). Da der til maskinoversættelse kræves enorme ressourcer i form af bl.a. korpusmateriale, blev de deltagende værktøjer delt op i to kategorier alt efter hvor meget data, der var tilgængeligt for oversættelsesværktøjet, altså en ubegrænset (unconstrained) kategori (al offentlig data) og en begrænset (constrained) kategori (data fra LDC-kataloget 1 ) (NIST 2008). I den forbindelse er det værd at lægge mærke til, at Google er en af de få deltagere, som kan gøre sig gældende i begge kategorier inden for næsten alle undersøgelsesområderne (undtaget er urdu-engelsk, hvor Google kun er repræsenteret i kategorien constrained). Kvaliteten af de forskellige oversættelsesværktøjer blev målt automatisk vha. et statistisk parameter kaldet BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), der er udviklet af itvirksomheden IBM. BLEU fungerer ved at måle nøjagtigheden af oversættelserne i for- 1 Linguistic Data Consortiums katalog indeholdende hundredvis af sproglige korpusser. http//www.ldc.upenn.edu/catalog/ ( ) 16

18 hold til en menneskelig oversættelse af høj kvalitet ved at se på de N-grams (jf. afsnit om statistisk maskinoversættelse s. 13), som oversættelserne har tilfælles. Det betyder med andre ord, at jo flere sammenfald, der er mellem den menneskelige oversættelse og den maskinoversatte oversættelse, desto bedre resultat. BLEU giver karakterer, der består af en værdi mellem 0 og 1, hvor 1 er den bedst mulige. Selvom BLEU var det primære parameter til måling af kvaliteten af oversættelserne, kan den dog ikke dække alle aspekter, hvorfor også andre parametre blev taget i betragtning automatiske såvel som menneskelige. Det menneskelige aspekt bestod i vurdering af tilstrækkelighed (adequacy) og præferencer (preference) (NIST 2008). Googles resultater i NIST-testen fra 2008: Constrained Arabisk Engelsk Kinesisk Engelsk Urdu engelsk Engelsk Kinesisk BLEUresultat 0,4557 0,2999 0,2281 0,4124 Unconstrained Arabisk Kinesisk Urdu Engelsk Engelsk Engelsk engelsk Kinesisk BLEU-resultat 0,4772 0,3195-0,4710 Selvom resultaterne ikke umiddelbart virker overvældende (set i forhold til at en perfekt oversættelse ville have værdien 1), er GO dog ét af de absolut bedste oversættelsesværktøjer. Det har den bedste BLEU-værdi ved oversættelse fra arabisk til engelsk i begge kategorier, og ligger på hhv. fjerdepladsen og førstepladsen ved oversættelse fra kinesisk til engelsk i begge kategorier. Ligeledes ligger GO på førstepladsen ved oversættelse fra urdu-engelsk samt engelsk-kinesisk i begge kategorier. Når man ser på disse resultater, er det også vigtigt at huske på, at der her er tale om en sammenligning i forhold til en menneskelig oversættelse, som er foretaget af en oversættervirksomhed, hvor der er ansat medarbejdere med både mål- og kildesproget som modersmål (NIST 2008). NIST s undersøgelser giver dog ikke desto mindre et meget godt billede af de forskellige oversættelsesværktøjers kompetencer inden for forskellige sprog, og samlet set er Google igen i 2008 den store vinder. 17

19 2.2 Evaluering af maskinoversættelse Ifølge Somers (2003: 222) findes der 6 forskellige metoder til at evaluere maskinoversættelse: 1. Evaluering af potentiale: Evaluering af et maskinoversættelsessystems succespotentiale og muligheden for at opnå et givent resultat. Denne metode er hovedsageligt af interesse for forskere (Somers 2003: 222). 2. Intern evaluering: Evaluering af om en prototype på et maskinoversættelsessystem fungerer efter hensigten eksempelvis ved at evaluere om kvaliteten af systemet forbedres ved at tilføje ordbøger, ordlister osv. Under denne evalueringsmetode hører evalueringsmetoderne black-box hvor man ser på kildeteksten og oversættelsen uden hensyntagen til teknikken bag oversættelsessystemet og glass-box, hvor man ser på teknikken bag oversættelsessystemet. Denne metode er især af interesse for forskere, udviklere og forhandlere (Somers 2003: ). 3. Deklarativ evaluering: Evaluering af kvaliteten af et maskinoversættelsessystem i forhold til oversættelsernes forståelsesgrad og nøjagtighed. Denne evalueringsmetode er lig den interne evalueringsmetode, men lægger i højere grad vægt på, hvad et givent oversættelsessystem kan på nuværende tidspunkt og har således mest fokus på black-box-metoden. Der findes tre primære metoder inden for deklarativ evaluering (Somers 2003: ): i. Analyse af fejl ii. Vurdering af oversættelsens anvendelighed i forhold til en specifik opgave iii. Intuitiv vurdering af oversættelsens kvalitet 4. Anvendelighedsevaluering: Evaluering af et systems anvendelighed i forhold til dets brugere (oversættere, redaktører, analytikere osv.). Denne metode er særligt af interesse for udviklere og forhandlere (Somers 2003: 230). 5. Operativ evaluering: Evaluering af et oversættelsessystems omkostninger over for dets fordele. En vigtig faktor i forbindelse med denne evalueringsmetode, som især er af interesse for virksomheder, investorer og forhandlere, er således investeringsafkastet (Somers 2003: 231). 18

20 6. Sammenligningsevaluering: Evaluering af et maskinoversættelsessystem ved sammenligning med et andet system med det formål at finde frem til det bedste system i forhold til nuværende og fremtidige behov. Denne metode er særligt interessant for købere og investorer inden for systemudvikling (Somers 2003: 235) Intuitiv evaluering af maskinoversættelse Der findes tre metoder til intuitivt at undersøge kvaliteten af et maskinoversættelsessystem: 1. At se udelukkende på oversættelsen. 2. At se på både kildeteksten og oversættelsen. 3. At se på kildeteksten og to oversættelser før og efter at have ændret i kildeteksten med henblik på at undersøge om en forenkling eller omskrivning af kildeteksten gør oversættelsen bedre (Somers 2003: ). I dette speciale har vi valgt at benytte os af alle tre af ovenstående metoder, der hører ind under den deklarative evalueringsmetode. Baggrunden for dette er, at vi har ønsket at tage højde for de ulemper, der er ved kun at benytte én af metoderne (jf. nedenstående). Fordelen ved metode 1 er, at man benytter sin sproglige intuition til at undersøge, om et maskinoversættelsessystem er af god eller ringe kvalitet man har således ikke behov for at være i besiddelse af særlige evner. Ulempen ved metoden er dog, at man risikerer at dømme kvaliteten som værende ringe på trods af, at systemet måske kun har lavet en enkelt fejl. Hvis systemet eksempelvis ikke har et bestemt verbum i sin ordliste og derfor laver verbet om til en anden ordklasse, vil oversættelsen komme til at fremstå meget forkert og med mange fejl, selv om systemet kun har været i tvivl om ét ord (Somers 2003: ). Denne ulempe tages der højde for ved brug af metode 2, hvor man ser på både kildeteksten og oversættelsen. Man ser således både på, om oversættelsen er flydende på målsproget (forståelsesgrad), og om oplysningerne i kildeteksten gengives korrekt på målsproget (nøjagtighed). Dermed bliver man i stand til at konkludere på, hvad der er gået godt/dårligt i oversættelsen og i nogle tilfælde, hvorfor eventuelle fejl er opstået. Ulempen ved denne metode er dog, at man bliver nødt til at besidde særlige evner for at kunne benytte den, idet man skal kunne forstå begge sprog på et rimeligt niveau. En anden ulempe er, at metode 2 ikke undersøger, hvor vidtrækkende et maskinoversættelsessystem er (Somers 2003: ). Denne ulempe tages der højde for ved brug af metode 3, som undersøger, om en forbedring, forenkling eller omskrivning af kildeteksten gør oversættelsen på målsproget bed- 19

21 re/ringere. Ulempen ved denne metode er dog, at hvis man køber et maskinoversættelsessystem, er det ikke tilfredsstillende at skulle rette op på det, før det kommer til at virke tilfredsstillende. Derudover er der ved brug af denne metode så meget data, man skal fokusere på, at andre faktorer begynder at spille ind (Somers 2003: ): Udefrakommende påvirkninger såsom store verdensbegivenheder kan påvirke ens evaluering af kvaliteten af oversættelsen. Man ser anderledes på noget anden gang, man ser det, hvilket gør det vanskeligt at evaluere kvaliteten af to oversættelser af det samme; anden gang man ser på oversættelsen, har man en idé om dens budskab, hvilket påvirker ens evaluering. Ligeledes vil en meget dårlig oversættelse af en tekst/sætning medvirke, at oversættelse nummer to vil fremstå bedre, end den måske er og omvendt. Man ser ofte anderledes på en oversættelse leveret af et maskinoversættelsessystem, hvis man kan gennemskue, hvor en fejl er opstået. Der er således en tendens til, at man er mere tilgivende over for fejl i oversættelser leveret af oversættelsessystemer i forhold til menneskelige oversættelser, hvor man forventer et andet og højere kvalitetsniveau. Ens evaluering bliver påvirket, når man bliver træt, sulten, keder sig osv. Konsekvensen er, at de sætninger, der evalueres efter lang tids arbejde, evalueres anderledes end de sætninger, der evalueres først (Somers 2003: ). I dette speciale har vi overordnet set valgt at benytte os af den deklarative evalueringsmetode, idet vores formål har været at vurdere kvaliteten af GO i forhold til forståelsesgraden og nøjagtigheden af oversættelserne. Vi har benyttet os af alle tre metoder inden for deklarativ evaluering: Vi har først foretaget en intuitiv vurdering af oversættelsernes kvalitet, hvorefter har vi analyseret de opståede fejl, og til sidst har vi diskuteret anvendelsesmuligheder og kvalitet inden for maskinoversættelse. I forhold til sidstnævnte spiller anvendelighedsmetoden også ind, idet denne metode ser på et systems generelle anvendelighed i forhold til brugerne, hvilket vi også har behandlet. Vi har derudover benyttet sammenligningsevalueringen, idet vi har ønsket at foretage en umiddelbar undersøgelse af et regelbaseret og et statistisk maskinoversættelsessystem. Vi har udvalgt et antal uforståelige sætninger i vores franske og spanske oversættelser leveret af Google Oversæt og har derefter oversat dem i Systran med det formål at sammenligne forståelsesgraden af og fejltyperne i oversættelserne. 20

22 2.2.2 Framework for the Evaluation of Machine Translation (FEMTI) I februar 1993 igangsatte Europa-Kommissionen et initiativ kendt som EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards), hvis formål var at fremskynde udviklingen af standarder for bl.a. sprogressourcer (korpusser indeholdende tekst, tale m.m.), håndtering af disse ressourcer og metoder til vurdering og evaluering af ressourcer, værktøjer og produkter (EAGLES). Det er sidstnævnte, der er interessant i denne sammenhæng, da der i den forbindelse blev opstartet et internationalt projekt mellem EU og USA kaldet ISLE (International Standards for Language Engineering) (ISLE 2007). Projektet er finansieret af EU og det amerikanske National Science Foundation, og dets formål er at fortsætte, hvor EAGLES-projektet slap. Målet med ISLE er at støtte HLT-projekter (Human Language Technologies) samt nationale projekter ved at udvikle standarder for sprogressourcer, værktøjerne til bearbejdelse af dem og HLTprodukter (ISLE 2000). De seneste år er der blevet udviklet mange metoder til evaluering af fuldautomatiske oversættelsesværktøjer. ISLE-projektet skal være en hjælp til mennesker, der overvejer at benytte automatisk oversættelse, dem der har interesse i komparative evalueringer af systemerne samt systemudviklerne. ISLE-projektets standarder for evaluering af maskinoversættelse er samlet i Framework for the Evaluation of Machine Translation (FEMTI). FEMTI er en optegnelse over de standarder, som ISLE-projektet har bedømt til at være bestemmende for kvaliteten af maskinoversættelser. FEMTI s styrke ligger i, at de mange forskellige kategorier gør det muligt at fokusere på både selve oversættelsen, men også på konteksten og formålet med oversættelsen (ISLE 2003). FEMTI er med andre ord et godt udgangspunkt, når man skal evaluere en oversættelse. I vores undersøgelse af kvaliteten af GO s oversættelser har vi fokuseret på forståelsesgraden, dvs. at den oversatte sætning skal give mening, uden at brugeren kender kildetekstens indhold (FEMTI 2003: ). Vi har også set på de tilfælde, hvor en bruger kan være i tvivl om oversættelsens betydning grundet fx ordstilling, udeladte sætningsled, grammatik osv. Fordi FEMTI giver standarder for evaluering af forskellige elementer inden for maskinoversættelse er det et oplagt valg til vores undersøgelse. Det giver os mulighed for ikke bare at evaluere oversættelserne, men også for at kunne identificere, hvad der er galt med oversættelserne. Begreberne i FEMTI er med til at give os et klart billede af, hvad der er mindre godt, og hvad der kan forbedres i den givne oversættelse. Idet sproget har mange facetter kan det dog være en udfordring at kategorisere fejlene i en sætning. Det stod hurtigt klart, at der var visse aspekter i vores undersøgelse, som FEMTI s kategorier ikke tog højde for. Det gælder fx fejl i den kildetekst, som man beder GO oversætte. Sådanne fejl vil højst sandsynligt få indflydelse på oversættelsen, 21

23 og den vil som følge heraf ofte være fejlbehæftet. Denne type fejl vil ikke kunne tilskrives det fuldautomatiske oversættelsesværktøj, men snarere forfatteren af teksten. Vi har derfor opfundet fejltypen fejl i kildetekst for at kunne gøre opmærksom på denne specielle situation. Desuden var der behov for en ekstra fejltypekategori, som kunne dække over en direkte overførsel af en kildesprogsterm. Denne kategori har vi kaldt terminologi1 for at kunne adskille den ene type terminologifejl fra den anden. Vi har opstillet specifikke definitioner på de forskellige fejltyper ud fra FEMTI, men den indbyrdes påvirkning kan ikke undgås. Visse terminologifejl kan eksempelvis ikke undgå at påvirke sætningens nøjagtighed, hvorfor der i en sådan sætning vil være én fejl, som udløser både fejltypen nøjagtighed og terminologi. Generelt har vi bedømt alle fejltyper ud fra konteksten og budskabets nøjagtighed i forhold til kildeteksten. Igen skal det pointeres, at vi kun behandler fejl, som er decideret forstyrrende for forståelsesgraden, mens mindre, ikke betydningsforstyrrende fejl i oversættelserne ikke behandles Fejltypedefinitioner Nedenstående fejltyper er defineret i FEMTI (undtaget er terminologi1 samt fejl i kildetekst). Vi har valgt at udvide definitionerne for at redegøre mere præcist for hvilke faktorer, vi har taget højde for under hver enkelt fejltype. : Korrekt oversættelse af termer (FEMTI 2003: ) o Angiver brug af forkert term. Det kan enten være en decideret forkert oversættelse eller en korrekt oversættelse, der er forkert i den givne kontekst. Forkert oversættelse af faste udtryk samt ordklasseskift (fx subjekt til verbum) hører også under denne kategori. 1: o Angiver, at kildesprogstermen er blevet overført til den oversatte tekst uden at være blevet behandlet. Grammatik/syntaks: I hvor høj grad oversættelsen lever op til de grammatiske regler på målsproget (FEMTI 2003: ) o Angiver, at der er problemer med oversættelsens grammatik og/eller ordstilling, herunder manglende/forkert præposition og udeladelse af subjekt og/eller verbum. Nøjagtighed: I hvor høj grad informationerne i originalteksten er blevet reproduceret korrekt i oversættelsen (FEMTI 2003: ) 22

24 o Angiver, at kildetekstens budskab ikke bliver formidlet korrekt i oversættelsen, herunder manglende termer i oversættelsen og ændring af tid. Morfologi: I hvor høj grad oversættelsen lever op til de bøjningsmæssige morfologiske regler på målsproget (FEMTI 2003: ) o Angiver, at oversættelsesværktøjet enten har dannet sine egne ord eller har brugt forkerte bøjningsendelser. Fejl i kildetekst o Angiver, at der i kildeteksten er en fejl (fx stavefejl), som forårsager fejl i oversættelsen. Denne type fejl kan ikke tilskrives oversættelsesværktøjet. Fejltypen morfologi er indeholdt i FEMTI, hvorfor vi har medtaget den her og ligeledes har bedømt vores oversatte artikler ud fra den. Dog forekommer fejltypen ikke i nogen af vores oversatte tekster. Oversættelsernes stilniveau behandles i et separat afsnit, da stilniveauet ikke på samme måde har direkte indflydelse på oversættelsens forståelsesgrad som de andre kategorier. Desuden skal der her ikke kun skal tages stilling til de problematiske sætninger, men også den resterende oversættelse. Denne kategori skal med andre ord vurderes ud fra helheden, mens de andre bliver vurderet ud fra enkeltstående sætninger, dog stadig med øje for konteksten. 23

25 3 1. tekstfase: Analyse og kategorisering af artikler om boligmarkedet Uforståelig Tvivl om betydningen 3.1 Analyse og kategorisering af fransk-engelske artikler Artikel 1 : En France, la crise de l'immobilier pourrait durer jusqu'en 2011 (26. november 2008). Le Monde. 1. A ce rythme, l'année 2008 s'achèvera sur mises en chantiers, loin des de Uforståelig At this rate, the year 2008 will end on 360 carried 000 yards away from Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det franske mettre en chantier er et fast udtryk, der betyder at sætte i gang; i dette tilfælde er der således tale om igangsættelse af boligbyggeri. GO genkender dog ikke denne betydning og oversætter det franske verbum mettre til det engelske verbum carry (fx at bære) og udelader at oversætte det franske chantier. Derudover er tallet blevet skilt ad, hvilket betyder, at læseren kan misforstå sætningen og få indtryk af, at der kun er påbegyndt 360 byggeprojekter. Endelig betyder det faste franske udtryk loin de her, at tallet er langt fra (far from) de byggeprojekter, der blev påbegyndt i GO oversætter dog hvert enkelt ord direkte og udelader til sidst i sætningen at oversætte præpositionen de, der her udtrykker et tilhørsforhold med årstallet

26 Oversættelsesforslag At this rate, the year 2008 will end on 60,000 building commencements, far from the 425,500 in Les promoteurs, qui avaient vendu logements en 2007, année record, n'atteindront qu'à peine ventes en 2008 et ne devraient pas dépasser en Proponents, who sold homes in 2007, record year, barely reach sales in 2008 should not exceed in Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang I denne kontekst betyder det franske substantiv promoteur bygherre (developer) og ikke proponent, som betyder en tilhænger af eller fortaler for noget. Derudover er den franske konjunktion et (og) udeladt, hvilket gør oversættelsen usammenhængende. Endelig er det franske verbum devoir, som her står i konditionalis, oversat til det engelske modalverbum should. I denne sætning ville en mere korrekt oversættelse af devraient dog være will probably (vil sandsynligvis), idet der er tale om en formodning om fremtiden (Swan 2005: 186). Oversættelsesforslag The developers who sold 127,353 homes in 2007, a record year, will barely reach 80,000 sales in 2008 and will probably not exceed 60,000 in (...) le recul de 25 % du nombre de ventes va entraîner des réductions d'effectifs chez les agents immobiliers, les diagnostiqueurs, les notaires et leurs salariés... "Je suis submergée d'appels de ( ) ( ) the decline of 25% of sales will result in reductions in the real estate agents, diagnostiqueurs, notaries and their employees... "I am overwhelmed d ' calls for ( ) 25

27 Uforståelig 1 Nøjagtighed Gennemgang GO har udeladt at oversætte det franske substantiv diagnostiqueur, hvilket bidrager til at gøre sætningen uforståelig for en person uden kendskab til fransk. Det burde have været oversat til det engelske substantiv surveyor (syns- og skønsmand). En anden faktor, som bidrager til at gøre denne sætning uforståelig, er konstruktionen d calls. Det franske d, der er en sammentrækning af de, som forekommer foran vokal og stumt h, er overført til den engelske oversættelse, hvilket forvirrer læseren, idet denne konstruktion ikke forekommer på engelsk. Dernæst er det forudgående verbum submerger oversat forkert i denne kontekst, idet betydningen her ikke er, at vedkommende er overvældet, men at hun er ved at drukne i opkald. Oversættelsesforslag ( ) 10,000 surveyors, notaries and their employees I m being bogged down by calls from ( ) 4. Aujourd'hui, c'est le schéma inverse, avec des banques qui ne financent plus les projets, et des promoteurs qui préfèrent y renoncer plutôt que construire "en blanc"", raconte Jean-François Gabilla, président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC). Uforståelig Today it is the reverse pattern, with banks not to finance more projects, and developers who prefer to build rather than abandon "white"", says Jean-François Gabilla, president of the National Federation of promoters manufacturers (FNPC). Grammatik/syntaks 26

28 Nøjagtighed Gennemgang Årsagen til at denne sætning bliver uforståelig er konstruktionen developers who prefer to build rather than abandon white. Det franske renoncer à (at opgive) er oversat korrekt til det engelske verbum abandon, og det franske verbum construire (at bygge) er oversat korrekt til det engelske verbum build GO har dog byttet om på de to verbers placering i den engelske sætning, hvilket gør sætningen fuldstændig uforståelig. Dernæst er det franske udtryk en blanc ( ud i det blå ) blot oversat til det engelske substantiv white, fordi det franske substantiv blanc betyder hvid. En korrekt oversættelse i denne kontekst ville dog have været eksempelvis at random. Derudover er det franske y, som her står i stedet for à + lui, og som refererer tilbage til byggeprojekterne, udeladt i oversættelsen. Endelig er det franske substantiv promoteur (bygherre) oversat til det engelske substantiv promotor (promotor), og substantivet constructeur er oversat til det engelske substantiv manufacturer (producent), hvilket ikke formidler den rette betydning i denne kontekst. På engelsk ville man sige developers som en fællesbetegnelse for de to franske substantiver, idet de begge betyder bygherre. Oversættelsesforslag (...) and developers who prefer to abandon them rather than to build at random, says Jean-François Gabilla, President of the National Federation of Developers (FNPC). 5. "Je trouve des financements, mais à des conditions inacceptables, et je préfère ne pas construire plutôt que de le faire à perte", souligne Alain Dinin, le PDG de Nexity. "I find financing, but with conditions unacceptable, and I prefer not to build rather than to do it at a loss," says Alain Dinin, the CEO of Nexity. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang Det engelske verbum find samt konstruktionen at a loss bidrager til tvivlen om betydningen af denne oversættelse. Det engelske verbum find fungerer ikke i konteksten, idet man på engelsk snarere taler 27

29 om at raise finance (skaffe finansiering) og ikke find finance. Derudover er det franske à perte oversat direkte til at a loss, hvilket ikke fungerer i den engelske oversættelse. På engelske ville man sige: (...) rather than to lose money. Oversættelsesforslag I m able to raise finance but under unacceptable conditions and I prefer not to build than to lose money on it. 6. Sur ce marché tétanisé, avec un stock encore négligeable de logements achevés et invendus (moins de 4 000), l'ajustement par les prix est lent à s'opérer. Uforståelig Tétanisé in this market, even with a significant stock of housing units completed and unsold (less than 4 000), the price adjustment is slow to occur. 1 Grammatik/syntaks Gennemgang Det franske adjektiv tétanisé er blevet direkte overført til den engelske sætning, hvilket gør sætningen uforståelig for en bruger uden kendskab til fransk. Tétanisé kunne i denne sætning oversættes til eksempelvis det engelske adjektiv becalmed, som betyder, at noget står stille. For at gøre sætningen forståelig skal ordstillingen dog også være korrekt på engelsk, hvilket betyder, at adjektivet becalmed skal komme før substantivet market (Swan 2005: 496). Oversættelsesforslag In this becalmed market, ( ) 7. Tout le contraire de ce qui se produit en Espagne ou aux Etats-Unis, par exemple, où la nécessité de vendre des stocks pléthoriques précipite, au contraire, la baisse des prix. The opposite of what happens in Spain or the United States, for example, where the need to sell stocks plethora precipitates, however, the lower prices. 28

30 Tvivl om betydningen Fejltype Gennemgang I denne sætning ligger problemet i den sidste del af sætningen, som ikke giver nogen mening på engelsk. Det franske substantiv stock og adjektivet pléthorique er direkte oversat til stocks plethora, hvilket ikke formidler den rette betydning på engelsk. Plethora er et substantiv på engelsk, og man taler på engelsk om a plethora of something (en overflod af noget). Oversættelsesforslag (...) where the need to sell the plethora of stocks precipitates lower prices. 8. "La préoccupation première n'est plus la restriction du crédit, mais l'absence de confiance et la montée du chômage" "The first concern is the restriction of credit, but the lack of confidence and rising unemployment," Tvivl om betydningen Fejltype Nøjagtighed Gennemgang Denne sætning er decideret forkert oversat. Den franske nægtelse ne plus er udeladt, hvorved betydningen af sætningen ændres fuldstændig, idet ne plus betyder no longer (ikke længere), hvilket er en meget vigtig betydning at få med i oversættelsen. Oversættelsesforslag The first concern is no longer the restriction of credit (...). 9. "La question d'acheter un logement ou d'en changer passe au second plan: les ménages cherchent avant tout à garder leur job et ne peuvent pas se projeter à six, neuf ou douze mois 29

31 Uforståelig Nøjagtighed "The question of buying a housing or change happening in the background: households seeking to keep their job and can not look at six, nine or twelve months" Gennemgang Det franske adverbium en, som her har en partitiv betydning og viser tilbage til substantivet logement (bolig), er udeladt i den engelske oversættelse. Dernæst har GO helt misforstået betydningen af det faste franske udtryk passer au second plan, som er blevet oversat direkte til happening in the background, men som betyder, at noget kommer i anden række (of secondary importance). Endelig er det franske se projeter à oversat til look at, hvilket ikke formidler den rette betydning i konteksten. Betydningen er snarere look ahead (se frem). Oversættelsesforslag The question of buying or changing homes is of secondary importance: households are more concerned with keeping their jobs and cannot look six, nine or twelve months ahead. 10. Economistes et professionnels de l'immobilier ne voient pas de sortie de crise avant fin 2010 Economists and real estate professionals do not end the crisis before the end of 2010 Tvivl om betydningen Nøjagtighed Gennemgang Denne sætnings konstruktion gør, at det kommer til at lyde som om, at det er økonomerne og ejendomsmæglerne, der har magten til at afslutte krisen. Dette skyldes, at det 30

32 franske verbum voir er udeladt i oversættelsen. Det burde have været oversat til expect (forudse) i denne kontekst. Derudover taler man på engelsk om real estate agents og ikke professionals, som er en direkte oversættelse fra det franske. Oversættelsesforslag Economists and real estate agents do not expect the crisis to end before (...) Artikel 2: Tréguier, Eric (19. november 2008). La crise immobilière coûtera milliards. Challenges 11. Depuis septembre, le marché immobilier français se grippe peu à peu. Uforståelig Nøjagtighed Since September, the French property market is gradually flu. Gennemgang GO har opfattet det franske verbum gripper som substantivet grippe, som betyder influenza (flu). Verbet se gripper betyder at noget bryder sammen eller blokeres, hvorfor det i denne kontekst kunne oversættes til eksempelvis det engelske verbum collapse. Oversættelsesforslag Since September, the French property market has gradually collapsed. 12. Le nombre des transactions s effondre The number of transactions collapse Tvivl om betydningen Nøjagtighed 31

33 Gennemgang Det franske verbum s effondre (bryde sammen) er oversat til det engelske verbum collapse, hvilket ikke helt formidler den rette betydning i den engelske kontekst. Et bedre engelsk verbum ville være eksempelvis decrease, som ikke er helt så kraftigt som det franske verbum, men som fungerer bedre i den engelske sætning. For at få den kraftigere betydning af s effondre med, kunne man tilføje adverbiet significantly (markant). Derudover bør man på engelsk benytte den lange tillægsform -ing, da der er tale om noget, der er i færd med at ske (Swan 2005: 386). Oversættelsesforslag The number of transactions is decreasing significantly. 13. La durée et l ampleur de ce retournement, en revanche, sont encore affaires d experts. Uforståelig The duration and extent of this reversal, however, are still business experts. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang GO har i denne sætning udeladt at oversætte den franske præposition de, som her udtrykker genitiv, hvilket betyder, at den engelske sætning ikke giver mening. Derudover er ordstillingen ukorrekt i oversættelsen, idet man på engelsk primært benytter 'sgenitiv, når der er tale om levende væsener (Swan 2005: 415). Den korrekte oversættelse ville således have været the experts business. Derudover forvirrer placeringen af adverbiet however læserens forståelse af sætningen, idet man på engelsk oftest ikke adskiller verbet og objektet (Swan 2005: 16). Oversættelsesforslag The duration and extent of this reversal are, however, still the experts business. 14. Les plus prudents, qui sont souvent proches des réseaux d agences, tablent sur une baisse de seulement 20%. 32

34 The more cautious, often close to the agency networks, expects a drop of only 20%. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang Det franske adverbium plus betyder her most (mest) og ikke more (mere), idet det er foranstillet af den bestemte artikel. Derudover er det franske subjekt qui (her: som) og verbet être (at være) udeladt i den engelske oversættelse, hvilket gør sætningen svær at forstå for læseren. Endelig ville man på engelsk oftest tale om the business community (erhvervslivet) i stedet for agency networks. Oversættelsesforslag The most cautious, who are often closely linked to the business community, expects a drop of only 20 %. 15. C est sur ces bases que nous avons calculé l addition "immobilière" de la crise Uforståelig Nøjagtighed On this basis, we calculated the addition "property" of the crisis... Gennemgang Den sidste del af denne sætning er blevet oversat ord for ord, hvilket gør sætningen uforståelig. Betydningen af den franske sætning er, at den finansielle krises indflydelse på boligmarkedet er blevet udregnet. Det franske substantiv addition er blevet oversat direkte til det engelske substantiv addition (tilføjelse). Her burde det dog have været oversat til eksempelvis det engelske substantiv effect (indflydelse/indvirkning). 33

35 Derudover er det franske adjektiv immobilière oversat til det engelske substantiv property, hvilket ikke giver mening i den engelske kontekst. Betydningen er her boligmarkedet (the housing market). Oversættelsesforslag On this basis, we have calculated the effect of the crisis on the housing market. 16. Le patrimoine total des Français atteint environ milliards d euros. The total assets of the French to about 11,000 billion. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det franske verbum atteindre er udeladt i den engelske oversættelse, hvilket gør, at den ikke giver mening på engelsk. Atteindre kunne her oversættes til det engelske verbum amount to (beløbe sig til). En anden faktor, der forvirrer læseren er, at GO ikke har medtaget, at der er tale om valutabetegnelsen euro. Dette gør, at læseren ikke har noget begreb om tallets faktiske størrelse. Oversættelsesforslag The total assets of the French amount to about 11,000 billion euros. 17. Mais si l on considère l ensemble de la période, l addition sera nettement plus salée! Uforståelig Nøjagtighed But if one considers the entire period, the addition will be much salt! 34

36 Gennemgang Den sidste del af denne sætning er fuldstændig uforståelig for læseren. Det franske adjektiv salé er oversat til det engelske substantiv salt, hvilket overhovedet ikke giver mening i konteksten. Adjektivet salé kan også betyde, at noget er dyrt. Her er der tale om betydningen, at franskmændenes tab vil blive betydeligt større. Derudover burde det franske substantiv addition have været oversat til eksempelvis additional loss (yderligere tab), idet det engelske substantiv addition snarere betyder en ofte positiv tilføjelse, hvilket ikke formidler den rette betydning i denne kontekst. Oversættelsesforslag ( ) the loss will be much more significant. 18. Sur la base d une baisse de 30% des prix, le patrimoine immobilier actuel des français serait amputé de milliards pour revenir donc à milliards. Uforståelig Based on a 30% drop in prices, the current real estate assets would be cut by French... billion for 2100 back to 4900, therefore billion. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang I denne sætning er ordstillingen vendt fuldstændig rundt, hvilket betyder, at sætningen ikke kommer til at give mening; det kommer til at lyde som om, at det er franskmændene selv, der skærer i deres ejendomsværdier, hvor det er en prisreduktion på 30 %, der vil betyde, at ejendomsværdierne forringes. Således bliver agenten en anden i den oversatte sætning. Derudover virker det som om, at de mange tal har forvirret GO, for det er især ordstillingen omkring tallene, der er gået galt selve tallene er blevet skilt fra talangivelsen billion (milliard), så sætningen slet ikke kommer til at give mening. Oversættelsesforslag Based on a 30% drop in prices, the French population s current real estate assets would be cut by 2,100 billion and would then amount to 4,900 billion. 35

37 19. Pour Cyril Blesson, économiste à Seeds Finance et auteur d une étude sur le sujet, "c est d autant plus injuste que ce sont les jeunes qui ont fait les frais de la formidable hausse des dernières années, puisqu ils ont été obligés de s endetter pour donner ce capital aux plus âgés, qui avaient pu devenir propriétaires sans souffrir, dans les années de forte inflation, et qui ont bénéficié à plein de la hausse des prix des dix dernières années." Uforståelig For Cyril hurt economist Seeds Finance and author of a study on the subject, "is even more unfair that the young people who have borne the brunt of the tremendous increase in recent years since they were forced to go into debt to capital to older, who have become homeowners without pain in years of high inflation, which have benefited fully from the rising prices of the last ten years." Fejltype Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det franske efternavn Blesson er oversat til det engelske verbum hurt (såre/slå sig) i den engelske oversættelse. Naturligvis skal efternavnet bevares i sin oprindelige form, men fejlen er sandsynligvis opstået, fordi det franske verbum blesser betyder to hurt. Derudover er den franske sammentrækning af ce og est, c est blot oversat til verbet is på engelsk. GO har således udeladt pronomenet ce, som kan oversættes til det engelske it. Dette gør sig igen gældende i anden linje, hvor GO har udeladt pronomenet ce og verbet sont. Begge udeladelser gør, at den engelske oversættelse ikke kommer til at give mening. En anden væsentlig udeladelse er udeladelsen af konjunktionen et. Denne udeladelse kan betyde, at læseren bliver i tvivl om, hvem det er, der har tjent på de stigende priser i løbet af de sidste ti år de unge eller de gamle. Dernæst er det franske verbum donner ikke blevet oversat, hvilket betyder, at substantivet capital kommer til at stå alene. Betydningen er, at de unge må betale høje beløb til den ældre generation. Endelig er det franske les plus âgés (de ældre) blot oversat til adjektivet older, hvor man på engelsk i stedet taler om the elderly eller the older generation (Swan 2003: 18). Oversættelsesforslag For Cyril Blesson, economist of Seeds Finance and author of a study on the subject, it is even more unfair that it is the young people who have born the brunt of the tremen- 36

38 dous increase in recent years as they have been forced to go into debt to pay this capital to the older generation who have become homeowners without suffering during the years of high inflation and who have benefited fully from the rising prices of the last ten years. Artikel 3: Le marché immobilier français s'enfonce dans la crise (2. juli 2008). Les Echos. 20. La publication hier des statistiques de vente de logements anciens en Ile-de- France par la Chambre des notaires et par l'insee montre que, au premier trimestre, le nombre de ventes a baissé de 7,9 %, tous biens confondus, par rapport au trimestre correspondant de The publication of statistics yesterday for the sale of housing in the Ile-de- France by the Chamber of Notaries and by INSEE showed that, in the first quarter, the number of sales fell by 7.9%, any property together, by with the corresponding quarter of Tvivl om betydningen Nøjagtighed Gennemgang Det faste franske udtryk par rapport à betyder sammenlignet med (compared with) og ikke by with, som det er oversat til i den engelske sætning. GO har splittet udtrykket par rapport à op og oversat par direkte til by og à til with, mens rapport er blevet udeladt. Derudover er det indskudte tous biens confondus oversat direkte, hvilket ikke giver mening i en engelsk kontekst. Den rette betydning fås ved eksempelvis at oversætte det indskudte til for all kinds of properties (for alle typer ejendomme). Oversættelsesforslag (...) the number of sales fell by 7.9 % for all kinds of properties, compared with the corresponding quarter of Après dix ans de hausse d'activité, le marché francilien a connu trois premiers mois moroses et le deuxième trimestre s'annonce encore pire. 37

39 Uforståelig 1 Nøjagtighed After ten years of growth of activity, the market has experienced francilien first three months and the gloomy second quarter looks even worse. Gennemgang Det franske adjektiv francilien, som refererer til noget eller nogen med tilhørsforhold til regionen Île-de-France, er overført direkte til engelsk. Dette adjektiv eksisterer dog ikke på engelsk, men en korrekt oversættelse i konteksten kunne lyde the market of Île-de- France. Det franske adjektiv morose er oversat korrekt til det engelske adjektiv gloomy, men er placeret forkert i sætningen, så det kommer til at lyde som om, det er andet kvartal, der er nedslående. Oversættelsesforslag (...) the market of Île-de-France has experienced a gloomy first three months and the second quarter looks even worse. 22. En Ile-de-France, les prix des logements se sont stabilisés (+ 0,4 %) pendant les trois premiers mois de 2008 par rapport à la même période de l'an dernier, avec de légères différences selon que les biens sont situés à Paris (+ 1,1 %), dans la petite couronne (- 0,3 %) ou la grande couronne (+ 0,7 %). In Ile-de-France, housing prices have stabilized (+ 0.4%) during the first three months of 2008 compared to the same period last year, with slight differences depending on whether the assets are located Paris (+ 1.1%) in the small ring (- 0.3%) or the large crown (+0.7%). Tvivl om betydningen Nøjagtighed 38

40 Gennemgang Årsagen til forvirringen i denne sætning er det franske substantiv couronne. Det interessante er, at couronne er oversat til to forskellige ord ring og crown i samme sætning. La Couronne er dog et fast udtryk, der betyder Paris omegn (the environs of Paris). Oversættelsesforslag ( ) located in Paris (+1.1%), in the immediate environs of Paris (-0.3%), or in the general environs of Paris (+0.7%). 23. Si certains professionnels veulent relativiser le fort ralentissement du mois de mai, du fait notamment des nombreux " ponts " (...) Uforståelig Nøjagtighed While some professionals want relativise the sharp slowdown in May, partly because of the many bridges ( ) Gennemgang Det franske verbum relativiser er overført direkte til den engelske sætning, men på engelsk findes der ikke et verbum, der hedder relativise. Den rette betydning ville derimod komme frem ved brug af verbet explain (forklare). Det franske udtryk du fait notamment (navnlig/især/hovedsagelig), men er af GO blevet oversat til partly (delvist). Dette betyder, at læseren ikke får formidlet den originale og korrekte betydning af sætningen. Endelig er det franske substantiv pont oversat direkte til det engelske substantiv bridge, hvilken i en anden kontekst ville have været en korrekt oversættelse. På fransk bruges pont dog også, når man har fri torsdag og vælger at bygge bro til weekenden ved også at holde fri fredag. Her kunne det derfor oversættes til extra holiday (ekstra fridag). Oversættelsesforslag While, on the one hand, some experts explain the sharp slowdown in May as a result of the many extra holidays in particular ( ) 24. Quant à l'affichage des performances énergétiques, il pénalise une partie du parc si aucuns travaux d'isolation n'ont été faits. 39

41 To display energy performance, it penalizes a part of the park if no insulation works have been made. Uforståelig Feltyper Nøjagtighed Gennemgang Den franske præposition quant à (hvad angår) er udeladt i den engelske oversættelse, hvilket betyder, at resten af sætningen bliver uforståelig for læseren. Dernæst er det franske substantiv parc oversat direkte til det engelske substantiv park (park), men betydningen er her boliger, hvorfor parc kunne oversættes til home. Oversættelsesforslag With regard to displaying the energy performance of a property, it penalises a part of the homes if no insulation works have been made. 40

42 3.1.1 Sammenfatning For de franske artiklers vedkommende er 16,5 % af de oversatte sætninger blevet kategoriseret som uforståelige af læseren, mens 11,8 % af sætningerne er blevet kategoriseret som tvivlsomme i betydningen. Dette betyder, at der er problemer med i alt ca. 28 % eller næsten en tredjedel af de oversatte sætninger. Baggrunden for at læseren opfatter ca. 28 % af sætningerne som uforståelige/tvivlsomme i betydningen skal findes i de forskellige fejltyper, som optræder i sætningerne:, terminologi1, grammatik/syntaks og nøjagtighed. De hyppigst forekommende fejltyper i GO s oversættelse af de franske sætninger er terminologi og nøjagtighed, som indgår i hhv. 22,4 % og 23,5 % af sætningerne. For disse to fejltypers vedkommende optræder følgende fejl: Ordklassen ændres: GO ændrer ordklassen, så den oversatte sætning i mange tilfælde ikke kommer til at give mening. Denne fejl forekommer eksempelvis i sætning 11, hvor det franske verbum gripper (at bryde sammen) er blevet oversat til det engelske substantiv flu (influenza) samt i sætning 17, hvor det franske adjektiv salée (dyr) er blevet oversat til det engelske substantiv salt (salt). Manglende genkendelse af faste udtryk: GO genkender oftest ikke faste udtryk som fx mettre en chantier (sætte i gang) (jf. sætning 1) og passer au second plan (komme i anden række) (jf. sætning 9). GO oversætter i disse tilfælde hvert enkelt ord direkte eller udelader ord. Forkert termvalg i konteksten: GO genkender en term, men ikke kan sætte den ind i konteksten, så termen bliver oversat til noget, der ikke giver mening i den konkrete sætning. Fx bliver det franske substantiv constucteur (bygherre) oversat til det engelske substantiv manufacturer (producent) (jf. sætning 4). Direkte oversættelse: GO genkender ikke en term eller flere termer og oversætter dem i stedet ord for ord. Fx bliver l addition immobilière (her: indflydelse på boligmarkedet) oversat til the addition property (jf. sætning 15), ligesom det franske substantiv pont (her: ekstra fridag) bliver oversat til det engelske substantiv bridge (bro) (jf. sætning 23). Udeladelse af sætningsled: GO udelader sætningsled, hvilket gør oversættelsen unøjagtig. Fx bliver en del af det faste udtryk par rapport à (sammenlignet med) (jf. sætning 20) udeladt. 41

43 I forhold til fejltypen grammatik/syntaks, som forekommer i 11,8 % af sætningerne, forekommer følgende fejl: Manglende angivelse af genitiv: GO undlader at angive genitiv, hvilket forekommer i sætning 13, hvor den franske præposition de, som udtrykker genitiv i sætningen, er blevet udeladt i oversættelsen. Dette betyder, at den engelske sætning ikke bliver syntaktisk korrekt. Udeladelse af subjekt og/eller verbum: GO undlader at oversætte subjektet og/eller verbet i sætningen, hvilket fører til, at oversættelsen bliver syntaktisk forkert. Et eksempel er sætning 14, hvor det franske subjekt qui (her: som) og verbet être (at være) er udeladt i den engelske oversættelse. Forkert ordstilling: GO bevarer kildesætningens ordstilling i den engelske oversættelse eller bytter selv rundt på sætningsled, hvilket fører til, at den oversatte sætning bliver syntaktisk og grammatisk ukorrekt og/eller får en anden betydning end kildesætningen. Et eksempel er sætning 18, hvor den forkerte ordstilling fører til, at agenten i sætningen ændres. I forhold til fejltypen terminologi1 er der tre tilfælde, hvor GO overfører en kildesprogsterm direkte til den oversatte sætning, fx diagnostiqueur (syns- og skønsmand) (jf. sætning 3). Dette betyder, at sætningen bliver uforståelig for en læser uden kendskab til fransk. 42

44 3.2 Analyse og kategorisering af dansk-engelske artikler Artikel 1: Bank Boligpriser falder frem til 2010 (6. oktober 2008). Politiken. 1. Boligpriser falder frem til 2010 Uforståelig Boligpriser fall to Grammatik/syntaks Gennemgang Den danske term boligpriser er overført direkte til den engelske tekst, hvilket gør sætningen uforståelig for en læser uden kendskab til dansk. Derudover er den engelske præposition to ikke korrekt i denne kontekst, idet betydningen af den danske sætning er, at boligpriserne vil falde indtil Derfor skal præpositionen until (indtil) benyttes. Endelig vil man på engelsk vælge at benytte futurum (will fall), fordi der er tale om en fremtidig udvikling (Swan 2005: 186). Oversættelsesforslag Housing prices will fall until Sådan bliver virkeligheden de næste par år, inden der igen kommer mere gang i dansk økonomi, forudser Danske Bank. Uforståelig This is really the next couple of years before returning once more in the Danish economy, Danske Bank predicts. Grammatik/syntaks 43

45 Nøjagtighed Gennemgang Det danske substantiv virkelighed er oversat til adverbiet really (virkelig) på engelsk, men det skulle have været oversat til samme ordklasse og således have været oversat til reality. Det danske inden der igen kommer mere gang i dansk økonomi har GO ikke kunnet forstå, og derfor har den taget det danske verbum komme og adverbiet igen og sat dem sammen til det engelske verbum return (at vende/komme tilbage). Dette verbum formidler dog ikke den originale betydning, hvilken derimod opnås med det engelske verbum revive, som betyder, at der kommer gang i noget igen, og som ofte bruges i økonomisk sammenhæng. Oversættelsesforslag This will be the reality for the next couple of years before the Danish economy will begin to revive ( ) 3. Der vil gå mindst et par endnu før der igen kommer mere gang i dansk økonomi og det danske boligmarked. Uforståelig It will take at least a couple more before returning once more in the Danish economy and the Danish housing market. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Fejl i kildetekst Gennemgang Det danske substantiv år er udeladt i både den danske og engelske tekst. Det er en forglemmelse eller slåfejl fra den danske journalists side, men der skulle have stået år, som igen skulle have været oversat til det engelske substantiv year. Som nævnt ovenfor (sætning 2) bruger man på engelsk verbet revive, når betydningen er, at der kommer gang i økonomien igen. Derfor formidler verbet return ikke den originale betydning i denne sammenhæng. 44

46 Endelig er ordstillingen ikke korrekt på engelsk. På engelsk forekommer inversion kun efter stedsadverbialer og efter angivelse af, hvem der har udtalt eller spurgt om noget (Swan 2005: 281). Oversættelsesforslag It will take at least a couple of years more before the Danish economy and the Danish housing market will begin to revive. 4. Banken forventer et prisfald på 10 procent fra højdepunktet i efteråret 2006, før boligpriserne retter sig. Uforståelig The bank expects a decrease of 10 percent from the peak in the autumn of 2006 before the house is directed Grammatik/syntaks Gennemgang I denne sætning er det danske substantiv boligpris blevet oversat til det engelske substantiv house (hus) og ikke house prices, som er den korrekte oversættelse. Derudover kan man i denne kontekst ikke bruge det engelske verbum direct for at rette sig, idet direct nærmere bruges i betydningen rette mod/til, fx rette klager til = direct complaints to. Et mere korrekt valg i denne kontekst ville derfor være will begin to rise again, idet betydningen her er, at boligpriserne vil begynde at stige igen. Igen bør futurum (will begin) benyttes, idet der er tale om en fremtidig udvikling (Swan 2005: 186) Oversættelsesforslag ( ) before housing prices will begin to rise again. 5. Den internationale kreditkrise, der nu har varet i over et år og tog til i styrke i september, dæmper vækstudsigterne for dansk økonomi - fra quickstep til slowfox, som banken beskriver det. The international credit crisis that has now lasted for over a year and took the momentum in September, dampen growth prospects for the Danish economy - the quick step to slowfox which it describes it 45

47 Uforståelig Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Den danske præposition fra er oversat til den bestemte artikel the, hvilket bidrager til at gøre sætningen uforståelig på engelsk. Derudover er den danske konjunktion som oversat til which men burde i denne kontekst have været oversat til as, idet as her fungerer som en konjunktion før en sætning (Swan 2005: 306). Endelig er det danske substantiv bank bare oversat til pronomenet it, hvilket ikke er ukorrekt, men kan gøre læseren i tvivl om, hvem/hvad der refereres til. Oversættelsesforslag ( ) from quickstep to slowfox as the bank describes it. 6. Især i byggeriet, hvor 40 af virksomhederne meldte om manglen på håndværkere, da manglen på arbejdskraft toppede i 2006, mærkes nedturen. Especially in the building where 40 of the companies reported the lack of craftsmen, as labor shortages peaked in 2006, marked slump. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Fejl i kildetekst Gennemgang Det danske substantiv byggeri er i denne sætning blot oversat til substantivet building, men på engelsk taler man om the building industry/building sector, når der er tale om byggesektoren som her. Derudover synes der igen at være slåfejl i den danske artikel, idet der menes 40 % af de danske byggerivirksomheder, hvilket skulle have været oversat til 40 per cent. 46

48 Dernæst synes der at være en grammatikfejl i den danske tekst, idet man på dansk ville sige meldte om mangel på håndværkere med mangel i ubestemt form. Dette burde ligeså overføres til engelsk i ubestemt form. Brugen af den bestemte form bevirker, at læseren får det indtryk, at det er en bestemt og før omtalt mangel, der henvises til. Endelig er det danske udtryk mærkes nedturen oversat direkte til engelsk og bliver dermed til marked slump, hvilket ikke giver mening på engelsk. En korrekt oversættelse kunne være the slowdown is felt med subjektet før verbet, idet inversion på engelsk kun forekommer efter stedsadverbialer og efter angivelse af, hvem der har udtalt eller spurgt om noget (Swan 2005: 281). Oversættelsesforslag Especially in the building industry, where 40 % of the companies reported a lack of craftsmen as labor shortages peaked in 2006, the slowdown is felt. 7. Omkring af de cirka ekstra arbejdspladser, der er skabt i byggeriet siden 2004 Around 20,000 of the approximately 30,000 additional jobs created in the building since 2004 Tvivl om betydningen Fejltype Gennemgang Se gennemgang af sætning 6. Oversættelsesforslag in the building industry Artikel 2: Boligpriserne har endnu ikke nået bunden (28. september 2008). Berlingske Tidende. 8. Boligpriserne har endnu ikke nået bunden House has not yet reached bottom 47

49 Tvivl om betydningen Nøjagtighed Gennemgang Det danske substantiv boligpris er her blot oversat til substantivet house (hus) frem for house prices. Derudover ville man på engelsk oftest tale om hit bottom for at nå bunden frem for det engelske verbum reach, som har en positiv konnotation, fx reach record levels (nå et rekordhøjt niveau) (Longman 2005: 1145). Verbet reach formidler således ikke helt den originale betydning i denne kontekst. Oversættelsesforslag Housing prices have not yet hit bottom 9. Boligejere, der vil sælge, kan godt skyde en hvid pil efter at få mere få huset i den nærmeste fremtid. Uforståelig Owners who want to sell, can shoot a white arrow to get more get the house in the near future. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Fejl i kildetekst Gennemgang Den danske metafor at skyde en hvid pil efter kan ikke oversættes direkte, men der er en metafor med tilsvarende betydning på engelsk, to whistle for something. Dernæst er der endnu en gang en slåfejl i den danske sætning, idet der skulle have stået få mere for huset, hvilket betyder, at den engelske oversættelse også formidler en forkert betydning. 48

50 Oversættelsesforslag House owners who want to sell can whistle for getting more money for their house in the nearest future. 10. Ni ud af ti af landets førende økonomer forventer, at priserne på boligerne er lavere om et halvt år, end de er i dag. Nine out of ten of the country's leading economists expect that the prices of homes are lower on a half years than they are today. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang Den danske præposition om skulle have været oversat til den engelske præposition in, idet denne præposition bruges sammen med angivelser af, hvornår noget vil ske tidsmæssigt (Swan 2005: 75). Idet der er tale om en fremtidig tilstand ville man derudover på engelsk benytte futurum (will be) i stedet for are (Swan 2005: 186). Oversættelsesforslag ( ) that housing prices will be lower in six months time than they are today. 11. Det viser en rundspørge Ritzau/RB-Børsens økonomiske panel har foretaget til 46 økonomer. It shows a survey Ritzau / RB-Borsen economic panel has made to 46 economists. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Nøjagtighed 49

51 Gennemgang Denne sætning ville man på engelsk naturligt koble til den forrige ved at tilføje a survey shows. Hvis man vil bevare en selvstændig sætning ville man på engelsk sige this is the result of a survey, idet man på engelsk foretrækker at bruge this, når der er tale om en uddybning af det umiddelbart foregående (Swan 2005: 585). Derudover er den danske præposition til oversat til den engelske to, men i denne kontekst er betydningen nærmere among/with the participation of (blandt/med deltagelse af). Problemet med GO s løsning er, at læseren kan blive i tvivl om, hvad der menes; det kunne komme til at lyde som om, at undersøgelsen er foretaget for økonomerne og ikke med deltagelse af dem. Oversættelsesforslag This is the result of a survey that the economic panel of Ritzau/RB-Børsen has conducted among 45 economists. 12. Økonom og partner i Benderly Economics Carsten Valgreen er en af dem, der ikke ser helt lyst på den nærmeste fremtid, når han tager boligejernes briller på Uforståelig Economist and partner in Benderly Economics Carsten Valgreen is one of those who do not look quite like in the near future when he takes home owners glasses at Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det engelske verbum do skal i denne sætning stå i tredje person singularis, idet det her refererer tilbage til Carsten Valgreen (Swan 2005: 449). Derudover har GO ikke kunnet genkende de faste udtryk at se lyst på noget og med nogens briller på og har derfor blot oversat dem direkte til engelsk. Det danske udtryk at se lyst på noget hedder dog på engelsk to look on the bright side of something, mens udtrykket med nogens briller på på engelsk kan udtrykkes med through the eyes of someone og ikke noget med glasses (briller), som det er oversat til her. 50

52 Oversættelsesforslag ( ) who does not look on the bright side of the nearest future when he looks at it through the eyes of the home owners. 13. Jeg tror vi skal helt frem til 2010, før priserne begynder at gå op igen, siger han til Ritzau. I think we should completely until 2010 before prices start to go up again, he told Ritzau. Tvivl om betydningen Fejltype Gennemgang Det danske helt frem til er oversat direkte til completely until, hvilket ikke er betydningen i denne sammenhæng. Her er betydningen, at priserne ikke vil stige igen, før vi når Denne betydning ville kunne formidles ved brug af verbet reach (at nå). Oversættelsesforslag I think that we will reach 2010 before prices start to go up again 14. Lige nu er det købers marked, efter det har været sælgers i mange år. Uforståelig Right now it is the buyer's market, after it has been sold in many years. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Betydningen af den oversatte sætning er, at købers marked er blevet solgt i mange år, hvilket formidler en helt anden betydning end kildeteksten. Årsagen til dette er, at GO ikke har genkendt udtrykket sælgers (marked), hvorfor det bare er blevet oversat til det 51

53 engelske verbum sell (at sælge) i præteritum (sold), hvilket helt ændrer betydningen af sætningen. Derudover er det danske i mange år oversat direkte til in many years, men præpositionen skulle have været for, idet in kun benyttes efter negationer og superlativer, fx the worst storm in ten years (Swan 2005: 184). Oversættelsesforslag Right now, it is a buyer's market after it having been a seller s market for many years. 15. Økonomen regner med, at faldende renter på et tidspunkt begynder at arbejde for boligejere, der vil sælge deres bolig. Uforståelig Economist expect that declining interest rates at a time begins to work for owners who want to sell their homes. Grammatik/syntaks Gennemgang Det danske udtryk at arbejde for boligejere er et lidt usædvanligt udtryk, hvilket tydeligvis forvirrer GO, og udtrykket er derfor oversat direkte. Betydningen er, at faldende renter vil være en fordel for boligejere, der vil sælge. Derudover er det danske på et tidspunkt oversat til at a time, hvilket ikke er korrekt i denne sammenhæng, idet der er tale om et udefinerbart tidspunkt i fremtiden (Swan 2005: 538). Den korrekte oversættelse ville derfor have været at some point. Fremtidsperspektivet betyder ligeså, at hjælpeverbet will skal medtages for at udtrykke at der er tale om en fremtidig udvikling (Swan 2005: 186). Endelig skal verbet expect tilføjes et -s, idet der her er tale om 3. person singularis (Swan 2005: 449). Oversættelsesforslag The economist expects that, at some point, declining interest rates will begin to help home owners who want to sell their home. 16. Vurderingen stemmer godt overens med nye tal fra den uafhængige boligportal boliga.dk 52

54 This assessment is entirely consistent with new figures from the independent boligportal boliga.dk. Uforståelig Fejltype 1 Gennemgang Det danske substantiv boligportal er overført direkte til den engelske sætning, hvilket gør sætningen uforståelig for en bruger uden kendskab til dansk. Oversættelsesforslag the independent real estate portal boliga.dk 17. I forsøget på at få solgt huset eller lejligheden, har landets boligsælgere i september barberet et rekordstort beløb af udbudspriserne. Uforståelig In seeking to sell the house or apartment, the country's housing sales in September shave a record amount of contract awards. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske substantiv sælger er blevet oversat til det engelske substantiv sale, hvilket ikke formidler den helt korrekte betydning, idet sales betyder salg. Derudover er talesprogsudtrykket barbere af oversat direkte til shave of, hvilket ikke formidler den korrekte betydning på engelsk, idet udtrykket shave off bruges i forbindelse med en mindre mindskelse af noget (Longman 2003: 1511). Som følge heraf kan udtrykket ikke bruges sammen med record amount (et rekordstort beløb). Et korrekt verbum i denne kontekst kunne være reduce (reducere). 53

55 Endelig er den danske term udbudspris oversat til contract awards, hvilket slet ikke giver mening i konteksten. Det engelske substantiv award kommer tydeligvis fra det danske substantiv pris, som også kan betyde en pris, man modtager for en given præstation. Derimod er det svært at få øje på, hvordan GO er kommet frem til substantivet contract (aftale/kontrakt). Den korrekte term for udbudspris på engelsk er asking price. Oversættelsesforslag In the attempt to sell their house or apartment, the country s home sellers reduced their asking prices by a record high amount in September. 18. Selv om september endnu ikke er slut, har den allerede overhalet august med et samlet prisnedslag på knap 1,55 milliarder kroner. Although September is not yet final, it has already overtaken in August with a total price reduction of just 1,55 billion dollars. Tvivl om betydningen Grammatik/ syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske verbum at overhale hedder på engelsk to overtake uden efterfølgende præposition som her, hvor GO har tilføjet præpositionen in. Derudover er det danske adverbium knap oversat til just, hvilket ikke formidler den helt nøjagtige betydning, idet knap på engelsk hedder just under. Når der kun står just, kunne læseren få indtryk af, at betydningen er kun 1,55 millioner. Oversættelsesforslag ( ) it has already overtaken August with a total price reduction of just under 1.55bn kroner (ang. valutaangivelsen se afsnittet om umiddelbart forståelige men fejlbehæftede sætninger s. 94). 19. Når boligsælgerne høvler af prisen på deres bolig, svinder danskernes friværdier også langsomt ind. 54

56 Uforståelig When housing sellers planed by the price of their home, diminishing the Danes friværdier also slowly entering. 1 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske udtryk høvle af prisen er et meget talesprogspræget udtryk, som betyder, at man sænker prisen markant. Sådan et udtryk kan GO ikke gennemskue og oversætter høvle direkte til det engelske plane, som betyder høvle i bogstaveligste forstand. En korrekt oversættelse af at høvle af prisen kunne lyde to reduce the price significantly. Derudover genkender GO ikke substantivet friværdi, som den derfor overfører direkte til den engelske tekst. Dette er et stort problem for en bruger uden kendskab til dansk, der således ikke forstår betydningen af sætningen. Friværdi kunne oversættes til equity/equity in the home. Dernæst er konstruktionen svinde ind oversat ord for ord til diminishing (formindske) og entering (komme ind), hvilket slet ikke giver mening på engelsk. En korrekt oversættelse ville blot have været diminish eller decrease. Endelig er ordstillingen ikke korrekt på engelsk. På engelsk forekommer inversion kun efter stedsadverbialer og efter angivelse af, hvem der har udtalt eller spurgt om noget (Swan 2005: 281). Derfor skal subjektet the Danes equity foranstilles verbet decrease. Oversættelsesforslag When home sellers reduce the prices of their homes significantly, the Danes equity also slowly diminishes. 20. Nye beregninger fra BRF Kredit viser, at der er forsvundet godt 380 milliarder kroner ud af murstenene hos de danske boligejere siden tredje kvartal Uforståelig New calculations by Credit BRF shows that disappeared good 380 billion dollars out of the bricks from the Danish owners since the third quarter of

57 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske udtryk forsvinde ud af murstenene er et talesprogsudtryk, der betyder, at værdien af en ejendom forringes. Dette udtryk genkender GO ikke og oversætter det derfor ord for ord, hvilket betyder, at sætningen ikke kommer til at give mening. Derudover er det danske adverbium godt, som her betyder godt og vel/cirka, oversat direkte til det engelske adjektiv good, hvilket ikke formidler den rette betydning på engelsk. En mere hensigtsmæssig oversættelse kunne have været approximately. Oversættelsesforslag ( ) that Danish home owners have lost approximately 380 billion kroner since the third quarter of Ud over faldende boligpriser forventer økonomerne i panelet også, at det toneangivende aktieindeks på Københavns Fondsbørs går et sejt halvår i møde. Uforståelig Besides falling house prices, economists expect the panel also that the leading share index on the Copenhagen Stock Exchange is a tough half of the meeting. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det toneangivende aktieindeks hedder på engelsk the benchmark stock index, og i denne sammenhæng er det vigtigt at være konsekvent i teksten og vælge det amerikanske ord for aktieindeks, som er stock index og ikke share index, som GO vælger (jf. afsnit om GO s. 15). Derudover er den danske præposition i udeladt i den engelske oversættelse, ligesom economists og panel er blevet skilt fra hinanden af GO. Begge disse faktorer betyder, at den første del af sætningen bliver uforståelig. Adskillelsen af economists og panel kan muligvis skyldes, at GO har forsøgt at opnå korrekt ordstilling på engelsk (subjekt før verbum), men at systemet så har overset, at de to ord hænger sammen. 56

58 Endelig kæder GO substantivet halvår og udtrykket gå i møde sammen, så den sidste del af sætningen ikke kommer til at give mening. Oversættelsesforslag In addition to falling housing prices, the economists of the panel also expect that the benchmark stock index on the Copenhagen Stock Exchange faces a tough six months. 22. Næsten fire ud af 10 regner med, at C20 ligger lavere om et halvt år sammenlignet med i dag Uforståelig Nearly four out of 10 expect that C20 is located on the lower half a year, compared with today 1 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske substantiv C20(-indekset) er overført direkte til den engelske oversættelse. Termen kan dog ikke overføres direkte til engelsk, hvorfor man må oversætte betydningen (the top 20 companies listed on the Copenhagen Stock Exchange) eller bruge OMXC20 / OMX Copenhagen 20, som ikke er en egentlig engelsk term, men som ville kunne forstås af en engelsk-talende bruger. Derudover er det danske verbum at ligge oversat til det engelske verbum locate (beliggende), hvilket ikke formidler den korrekte betydning i denne kontekst. Et korrekt valg ville være blot at benytte det engelske verbum to be. Dernæst skulle den danske præposition om have været oversat til den engelske præposition in og ikke on, idet in bruges sammen med tidsangivelser af, hvornår noget vil ske (Swan 2005: 75). Endelig er der tale om en fremtidig situation, hvorfor futurum (will be) skal medtages (Swan 2005: 186). Oversættelsesforslag ( ) OMX C20 will be lower in six months time compared with today 57

59 23. Men lidt godt er der da også i posen. Uforståelig But little good, there are in the bag Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Denne sætning er oversat direkte og kommer således til at formidle den forkerte betydning på engelsk. Det engelske little good har en negativ konnotation, idet det betyder, at der stort set ikke er nogen gode nyheder. Betydningen af den danske sætning er derimod, at der også er nogle gode nyheder. Hvis man havde kunnet overføre udtrykket direkte, skulle verbet have været is, idet der er tale om 3. person singularis (Swan 2005: 449). Oversættelsesforslag But there is also some good news Artikel 3: Iversen, Claus (11. oktober, 2008). Finanskrisen koster danskerne kassen. Berlingske Tidende. 24. Finanskrisen koster danskerne kassen Uforståelig Financial crisis cost the Danes Box Grammatik/syntaks Gennemgang I denne sætning har GO ikke genkendt det faste danske udtryk at koste kassen og har derfor oversat det direkte. Udtrykket cost the box eksisterer dog ikke på engelsk, hvor- 58

60 for en løsning kunne være at oversætte det danske udtryk til cost a packet (koste en bondegård), hvilket formidler den samme betydning. Derudover burde verbet cost have været tilføjet et s, idet der er tale om tredje person singularis (Swan 2005: 449). Uden denne endelse kunne sætningen forstås som om, der er tale om en finanskrise i datiden, idet cost kunne ses som værende bøjet i præteritum. Oversættelsesforslag Financial crisis costs Danes a packet 25. Finanskrisen rammer også helt almindelige danskeres privatøkonomi. Uforståelig Financial Crisis framework also quite ordinary Danes private. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske verbum at ramme er blevet oversat til det engelske substantiv framework, som er oversættelsen for det danske substantiv ramme. Konsekvensen er, at der mangler et verbum i sætningen, hvilket gør den umulig at forstå. Et korrekt engelsk verbum kunne eksempelvis være affect (påvirke). En mere alvorlig faktor i forhold til oversættelsens nøjagtighed er udeladelsen af substantivet økonomi i oversættelsen; GO har blot oversat substantivet privatøkonomi til private, hvilket bidrager til, at sætningen bliver uforståelig. En korrekt oversættelse ville have været personal finances. Det danske adverbium helt er blevet oversat til det engelske adverbium quite, hvilket kan misforstås, idet betydningen af quite afhænger af, hvor trykket lægges. Såfremt trykket lægges på quite i quite ordinary er betydningen helt almindelig med en negativ konnotation, hvorimod det giver en mere positiv konnotation, hvis trykket lægges på ordinary (Longman 2003: 1346). Denne konstruktion er derfor mere egnet til talesprog, hvor trykket på de forskellige sætningsled er tydeligt. En mulig oversættelse for helt i denne kontekst kunne derfor være perfectly. Oversættelsesforslag The financial crisis also affects the personal finances of perfectly ordinary Danes. 59

61 26. Efter flere år med reallønsfremgang, stigende friværdier og aktiekurser og en forbrugsfest uden sidestykke i historien, kan danskerne se frem mod en periode, hvor boligpriserne falder hurtigere end hidtil, pensionen og dermed levestandarden som pensionist bliver mindre og aktieværdier, som er bombet flere år tilbage. Uforståelig Fejltype 1 After several years of real wage gains, rising friværdier and stock prices and a forbrugsfest unparalleled in history, the Danes can look ahead to a time when house price falls faster than in the past, pensions and therefore the standard of living as a pensioner becomes less and stock values, which are bombed several years back. Gennemgang Se sætning 19 for gennemgang af den direkte overførsel af friværdi. Forbrugsfest kunne oversættes til spending. 27. Vi står midt i en højdramatisk finanskrise. Uforståelig Fejltype 1 We are in the middle of a højdramatisk financial crisis. Gennemgang Adjektivet højdramatisk er blevet overført direkte til den engelske sætning. En korrekt oversættelse kunne have været highly dramatic. 28. Den rammer danskerne direkte på pengepungen, fordi aktiekurserne er styrdykket. 60

62 It affects directly the Danes in the pocket, because stock prices are steering dive. Tvivl om betydningen Nøjagtighed Fejl i kildetekst Gennemgang Det danske substantiv pengepung er blevet oversat til det engelske substantiv pocket (lomme). Selvom de to ord ikke betyder det samme, er det muligt at bruge pocket i denne sammenhæng. Det kræver dog en lidt anden sætningskonstruktion med tilføjelse af verbet hit (ramme); it hits the pockets of the Danes eller the Danes pockets. Desuden gør det manglende t i styrtdykket, at GO har oversat de to elementer at styre og at dykke frem for fx at benytte verbet to plummet, som formidler den korrekte betydning. Oversættelsesforslag It affects the Danes pockets because stock prices are plummeting. 29. Han siger, at finanskrisen indtil nu har skåret kroner af hver danskers aktieformue. Uforståelig He says that the financial crisis has so far cut 54,600 dollars each Danes share the wealth. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det danske substantiv aktieformue er blevet oversat direkte til share the wealth, hvilket ikke giver nogen mening på engelsk. En korrekt oversættelse i denne kontekst kunne være share value. 61

63 Derudover er præpositionen af udeladt i den engelske oversættelse, hvilket bidrager til, at sætningen bliver uforståelig. Oversættelsesforslag ( ) cut each Dane s share value by 54,600 kroner. 30. Medregnes faldet i friværdien er formuetabet endnu større. Uforståelig Fejltype 1 Including the decline in friværdien property loss is even greater. Gennemgang Se gennemgang sætning Ifølge cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen, kan vi ligeså godt vænne os til, at der er trukket tunge og mørke skyer ind over vores privatøkonomi The chief economist at Handelsbanken, Jes Asmussen, we may as well get used to the withdrawal of heavy and dark clouds into our private economy Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Den danske præposition ifølge er udeladt i den engelske oversættelse, hvilket bidrager til at gøre læseren i tvivl om sætningens struktur. Den korrekte engelske præposition ville have været according to. Derudover er betydningen af denne sætning blevet den modsatte i oversættelsen, hvilket skyldes det engelske substantiv withdrawal (tilbagetrækning). I den oversatte sætning står der således, at de tunge og mørke skyer har trukket sig tilbage, hvilket er den helt 62

64 modsatte betydning end i originalteksten. En mulig oversættelse i konteksten kunne eksempelvis være the cloud of economic recession hanging over our ( ), hvilket ville formidle den oprindelige betydning. Endelig skaber oversættelsen af det danske substantiv privatøkonomi til private economy problemer, idet det engelske substantiv economy refererer til det makroøkonomiske niveau, hvilket der ikke er tale om her. Når der er tale om privatpersoners økonomi taler man på engelsk om personal finances. Oversættelsesforslag According to chief economist at Handelsbanken, Jes Asmussen, we may as well get used to the cloud of economic recession hanging over our personal finances. 32. Renten er gået op, og det får boligpriserne til at falde. Uforståelig Interest rates have gone up, and it will house to fall. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang I denne sætning har GO udeladt at oversætte det danske verbum få samt substantivet pris, hvilket gør oversættelsen uforståelig. Derudover er den danske syntaks overført direkte til den engelske sætning, hvilket ligeledes bidrager til at gøre den uforståelig. På engelsk vil det være mest naturligt at tilføje pronomenet which for at få sætningsdelene til at hænge sammen. Oversættelsesforslag ( ) which will make house prices fall. 33. Værst for ældre Uforståelig Worst of older 63

65 Grammatik/syntaks Gennemgang Denne sætning er oversat direkte, hvilket gør, at den ikke giver mening på engelsk. Den danske præposition for er oversat til den engelske præposition of, hvilket ikke er korrekt i denne kontekst, idet man på engelsk taler om, at noget er worst for someone (værst for nogen). Derudover taler man på engelsk om the elderly i betydningen de ældre (Swan 2003: 18). Oversættelsesforslag Worst for the elderly. 34. Finanskrisen har fået pilen til at pege mere i retning af 20 procent end 10 procent. The financial crisis has been an arrow to point more toward 20 percent than 10 percent. Tvivl om betydningen Nøjagtighed Gennemgang I GO s oversættelse af denne sætning er det danske substantiv pil, som i kildesætningen fungerer som et direkte objekt sammen med resten af sætningen, blevet til et subjektsprædikat, idet det danske har fået er blevet oversat til has been og ikke has made, som ville have været den korrekte oversættelse. Verbet to be gør, at der bliver sat lighedstegn mellem finanskrisen og pilen. Derudover er det danske udtryk at få pilen til at pege i retning af blevet oversat direkte, hvilket ikke fungerer optimalt i en engelsk kontekst. Det vil dog være svært at oversætte udtrykket på en måde, som gør sætningen forståelig uden at ændre hele sætningskonstruktionen, hvorfor vi i dette tilfælde bliver nødt til at acceptere, at denne sætning nok vil blive ved med at så tvivl hos brugeren. Oversættelsesforslag The financial crisis has made the arrow point more towards 20% than 10%. 64

66 35. Fald i huspriserne påvirker den daglige økonomi mest direkte hos dem, der nærmer sig pensionsalderen, og som har tænkt sig at bruge friværdien som del af forsørgelsen i alderdommen. Uforståelig 1 Drop in house prices affect the daily economy most directly by those approaching retirement age and who intend to use friværdien as part of care in old age. Gennemgang Se sætning 19 for gennemgang af den direkte overførsel af friværdi. Derudover er det danske substantiv forsørgelse blevet oversat til det engelske substantiv care, men i denne kontekst er der tale om at forsørge sig selv økonomisk, hvor den rette engelske term ville være support. Oversættelsesforslag ( ) use the equity in their home to support themselves in old age. 36. Er man 62 år og har tænkt sig at bruge af friværdien, til man bliver 85 år, er der kroner mindre til forbrug om måneden, hvis huset er faldet en halv million kroner i værdi. Uforståelig Are we 62 years and intends to use the friværdien into being 85 years, there are 1,000 dollars less for consumption per month if the house has fallen half a million dollars in value. 1 Grammatik/syntaks 65

67 Gennemgang Se sætning 19 for gennemgang af den direkte overførsel af friværdi. Betydningen af det danske er man er egentlig hvis man er, hvilket GO ikke har været opmærksom på. Are we er ikke en hensigtsmæssig oversættelse, da syntaksen tager form af et spørgsmål, dvs. verbum før subjekt (Swan 2003: 474). Derudover er det danske pronomen man oversat til det engelske pronomen we, hvilket ikke formidler den helt rette betydning, idet den korrekte oversættelse for det danske man er you eller one i formelle sammenhænge. Endelig er betydningen af den danske præposition til her indtil, hvorfor den korrekte term i denne kontekst ville være det engelske until. Oversættelsesforslag If you are 62 years old and intend to spend the equity in your home until you turn 85 ( ) 37. En gennemsnitlig dansker har banklån for kroner. Uforståelig Fejltype Nøjagtighed An average Dane has bank for 80,000 dollars. Gennemgang I denne sætning har GO udeladt at oversætte det danske substantiv lån i banklån, hvilket gør, at den engelske sætning ikke kommer til at give mening. En korrekt oversættelse for banklån ville være bank loan. 38. Omvendt har de høje renter givet danskerne mulighed for at sætte penge ind på højrentekonti. Uforståelig Conversely, the high interest rates given the Danes the opportunity to put money into højrentekonti. 66

68 Fejltype 1 Gennemgang Det danske substantiv højrentekonti er blevet overført direkte. En korrekt oversættelse ville have været high-interest account. 39. Det har givet et betydeligt merafkast for formuende danskere på det seneste. Uforståelig Fejltype 1 This has given a significant merafkast of wealthy Danes in recent times. Gennemgang Det danske substantiv merafkast er blevet overført direkte, men kunne oversættes til increase in return. 40. Lovpakken, som skal redde banksektoren og blev vedtaget af Folketinget i går, gør det muligt at placere millioner af kroner på en højrentekonto uden risiko for tab i tilfælde af bankkrak. Uforståelig Fejltype 1 The legislative package designed to rescue the banking sector and was adopted by parliament yesterday, making it possible to put one million pounds a højrentekonto without risk of loss in the event of bank failures. Gennemgang Se sætning 38 for gennemgang af den direkte overførsel af højrentekonto. 41. Indskydergarantifondens hidtidige loft på kroner er fjernet. 67

69 Deposit Guarantee Fund previous ceiling of 300,000 dollars has been removed. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang Årsagen til forvirringen i denne sætning er, at der mangler der en angivelse af tilhørsforhold mellem Deposit Guarantee Fund og previous ceiling i form af en genitivmarkør. Oversættelsesforslag The Deposit Guarantee Funds previous ceiling of 300,000 kroner has been removed. 42. Det tager nemlig tid, før afmatning slår igennem på lønnen. It takes the time slowdown will be felt on wages. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang Idet der her ikke er tale om en specifik tidsperiode, skal der ikke være bestemt artikel foran det engelske substantiv time (Swan 2003: 54). Den bestemte artikel foran time i denne sætning ville derfor forvirre en engelsk-talende læser. Derudover har GO udeladt at oversætte den danske konjunktion før, hvilket gør, at sætningen ikke hænger sammen på engelsk. Endelig er det danske udtryk slå igennem på, som betyder få indvirkning på, oversat til det engelske will be felt, hvilket ikke er en korrekt konstruktion på engelsk i denne kontekst. En korrekt oversættelse ville have været eksempelvis have an impact on. 68

70 Oversættelsesforslag It takes time before the slowdown will have an impact on wages. 43. Samtidig kommer der skattelettelser, og vi slipper for nye store stigninger på fødevarer og energi en positiv effekt af den globale afmatning. Uforståelig Nøjagtighed While there will be tax cuts, and we release new big increases in food and energy - a positive impact of the global slowdown. Gennemgang Det danske udtryk at slippe for noget er blevet oversat til det engelske verbum release, hvilket gør at sætningen ikke kommer til at give mening på engelsk. Årsagen til fejlen er sandsynligvis, at verbet release betyder at slippe i andre sammenhænge fx release the brake (slippe bremsen). Den korrekte oversættelse for at slippe for i denne kontekst ville dog være avoid. Derudover er det i den danske tekst underforstået, at der er tale om prisstigninger på fødevarer og energi, hvilket GO ikke har været i stand til at genkende. Oversættelsesforslag ( ) and we will avoid new big increases in food and energy prices ( ) 69

71 3.2.1 Sammenfatning For de danske artiklers vedkommende er 36,9 % af de oversatte sætninger blevet kategoriseret som uforståelige af læseren, mens 14,3 % af sætningerne er blevet kategoriseret som tvivlsomme i betydningen. Dette betyder, at i alt 51,2 % eller lidt over halvdelen af de oversatte sætninger indeholder utydelige elementer. Den hyppigst forekommende fejltype i GO s oversættelse af de danske sætninger er terminologi som indgår i 40,5 % af sætningerne. Dernæst følger grammatik/syntaks, som optræder i 32,1 % af sætningerne og nøjagtighed, som optræder i 27,4 % af sætningerne. Endelig optræder fejltypen terminolgi1 i 14,3 % og fejl i kildetekst i 4,8 % af sætningerne. For fejltyperne terminologi og nøjagtighed optræder følgende fejl: Ordklassen ændres: GO oversætter fx substantivet virkelighed til adverbiet really (virkelig) (jf. sætning 2), ligesom verbet at ramme oversættes til det engelske substantiv framework (sub. ramme) (jf. sætning 25). Manglende genkendelse af faste udtryk: GO genkender oftest ikke faste udtryk som fx at skyde en hvid pil efter (jf. sætning 9) og at se lyst på noget (jf. sætning 12) samt talesprogsudtryk som at høvle af prisen (jf. sætning 19) og at forsvinde ud af murstenene (jf. sætning 20). GO oversætter her oftest hvert enkelt ord direkte. Direkte oversættelse: Gælder især for de mange faste udtryk og talesprogsudtryk i de danske artikler, som GO som oftest ikke genkender. Eksempelvis udtrykket at koste kassen, som GO oversætter direkte til cost the box (jf. sætning 24). Forkert termvalg i konteksten: Eksempelvis oversættes på et tidspunkt til at a time (jf. sætning 15), ligesom det danske verbum at ligge bliver oversat til det engelske to be located (at være beliggende) (jf. sætning 22). Hertil kommer de forkerte konnotationer, en forkert term kan medføre. Dette ses eksempelvis i sætning 8, hvor det danske verbum nå er oversat til det engelske reach, som har en positiv konnotation og således ikke kan benyttes i konteksten at nå bunden. Udeladelse af præpositioner: Forekommer eksempelvis i sætning 29 og 31, hvor GO har udeladt at oversætte hhv. præpositionen af og ifølge, hvilket bidrager til, at sætningerne bliver uforståelige/tvivlsomme i betydningen. 70

72 Fejltypen grammatik/syntaks dækker for de danske sætningers vedkommende over følgende fejl: Forkert præposition: Forekommer eksempelvis i sætning 11, hvor den forkerte præposition to kunne få læseren til at misforstå sætningen og tro, at undersøgelsen er foretaget for økonomerne og ikke med deltagelse af dem. Forkert tid: GO har problemer med at gennemskue, hvilken tid, der er tale om i sætningen. Især den danske præsens, som på dansk også benyttes, når der er tale om fremtidige begivenheder eller en fremtidig tilstand, har GO svært ved at oversætte korrekt til engelsk (jf. eksempelvis sætning 1, 4 og 10). På engelsk benytter man hjælpeverbet will til at indikere, at der er tale om en fremtidig udvikling (Swan 2005: 186), men GO benytter blot en almindelig præsens på engelsk, ligesom man gør på dansk. Forkert ordstilling: I sætning 3, 6 og 19 overfører GO den danske ordstilling direkte til engelsk. På engelsk forekommer inversion dog kun efter stedsadverbialer og efter angivelse af, hvem der har udtalt eller spurgt om noget (Swan 2005: 281), hvorfor subjektet bør komme før verbet i disse sætninger. Forkert konjunktion: GO benytter en forkert konjunktion (jf. sætning 5), hvilket gør, at sætningen bliver syntaktisk ukorrekt på engelsk. Manglende angivelse af genitiv: GO udelader genitivmarkøren i den engelske oversættelse, hvilket bidrager til at gøre sætningen tvivlsom i betydningen og sår tvivl om tilhørsforholdet i sætningen (jf. sætning 41). Fejltypen terminologi1 optræder for de danske artiklers vedkommende i 14,3 % af sætningerne. De termer, der bliver direkte overført af GO, spænder fra generelle termer som boligpriser (jf. sætning 1) og boligportal (jf. sætning 16) til mere specifikke fagtermer som højrentekonto og merafkast. I alle tilfælde fører den direkte overførsel af kildesprogstermer dog til, at en læser uden kendskab til dansk ikke er i stand til at forstå sætningens betydning. Derudover optræder fejltypen fejl i kildetekst i 4,8 % af de danske sætninger og dækker eksempelvis over manglende hele ord som år i sætning 3 og manglende procentangivelse i sætning 6. Disse fejl i kildeteksten gør, at oversættelsen ligeledes bliver mangelfuld, idet GO naturligvis ikke ved, hvad der burde have stået i kildeteksten. 71

73 3.3 Analyse og kategorisering af spansk-engelske sætninger Artikel 1: La crisis económica y las viviendas (26. juli 2008). People s Weekly World. 1. Mientras tanto, gozan de miles de millones de dólares en beneficios reguladores y de impuestos por ser Empresas Auspiciadas por el Gobierno (EAG) y proveen ganancias aseguradas para sus accionistas y remuneración de millones para sus ejecutivos. Uforståelig Meanwhile, enjoy the billions of dollars in profits and taxes by regulators to be hosted by the Government Companies (EAG) and provide secure profits for their shareholders and pay millions to their executives. Grammatik/syntaks Gennemgang Det spanske verbum gozan står i tredje person pluralis, og agenten er indeholdt i verbet, hvorfor betydningen er they enjoy (de nyder godt af), hvilket GO ikke har været opmærksom på. Fejlen betyder, at der kommer til at mangle et subjekt i sætningen. Det spanske adjektiv regulador (reguleret) er blevet oversat til det engelske substantiv regulator (tilsynsmyndighed/kontrolorgan), hvilket formidler en ukorrekt betydning i denne kontekst. Det spanske adjektiv burde have været oversat til et tilsvarende engelsk adjektiv, hvilket i dette tilfælde ville have været regulated. Derudover er por ser blevet oversat til to be hosted, hvilket er en ukorrekt oversættelse, idet konjunktionen por i denne kontekst betyder fordi/for at (for), og verbet ser betyder at være (to be). Oversættelsesforslag Meanwhile, they enjoy billions of dollars in regulated profits and taxes for being Companies Supported by the Government (EAG) ( ) 2. Fannie y Freddie o se encargan de los préstamos o los juntan y los venden a inversionistas. 72

74 Uforståelig Fannie and Freddie, or are responsible for the loans or collect and sell to investors. Grammatik/syntaks Gennemgang Den primære årsag til forvirring i denne sætning er det faste udtryk o o, som betyder enten eller. GO har ikke genkendt dette udtryk og har derfor oversat begge forekomster af o til or i stedet for either or, hvilket ville være den korrekte oversættelse i denne kontekst. Derudover har GO udeladt at oversætte det spanske los, som refererer tilbage til préstamos (lån). Oversættelsesforslag Fannie and Freddie are either responsible for the loans or they collect and sell them to investors. 3. En tiempos normales el nivel de no pagar es bajo y hacen sus ganancias de los honorarios que reciben por comprar y vender préstamos hipotecarios. Uforståelig In normal times the level of pay is low and make their profits from the fees they receive for buying and selling mortgage loans. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Denne sætning formidler ikke den korrekte betydning, idet negationen no ikke er oversat. Betydningen af el nivel de no pagar es bajo er, antallet af folk der ikke kan betale er lavt. Konstruktionen kan dog ikke overføres direkte til engelsk, idet man på engelsk er 73

75 nødsaget til at ændre sætningsstrukturen og tilføje et personligt pronomen for at gøre sætningen forståelig. Oversættelsesforslag ( ) the number of people who cannot pay is low ( ) 4. En la ausencia de un programa nacional de viviendas auspiciado por el gobierno federal, este mecanismo lo hace posible que crezca el número de familias con casas propias In the absence of a national housing program sponsored by the federal government, this mechanism makes it possible to grow the number of families own homes. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang I denne sætning har GO udeladt at oversætte præpositionen con. Den korrekte præposition i denne kontekst er with (med). Derudover er det spanske verbum crecer (øge) oversat til det engelske verbum grow (vokse), hvilket ikke formidler den helt korrekte betydning i denne kontekst, da vokse og øge bruges i forskellige sammenhænge. Et korrekt verbum i denne sætning kunne være increase. Oversættelsesforslag ( ) to increase the number of families with own homes. 5. Inevitablemente, la tasa de falta de pagos aumenta más alto delos niveles sostenibles por los prestamistas. Uforståelig Inevitably, the rate of non-payment increases highest levels sustainable models for the lenders. 74

76 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Fejl i kildetekst Gennemgang En af årsagerne til, at denne sætning bliver uforståelig er, at der i kildeteksten mangler et mellemrum mellem det spanske de los. GO opfatter det derfor som et samlet ord og oversætter det til substantivet model, hvilket formidler en helt forkert betydning i konteksten. Den korrekte oversættelse ville her have været konjunktionen than (end). Konsekvensen er, at det komparative aspekt går tabt. Derudover har GO i denne sætning ikke været opmærksom på, at man på spansk placerer adjektiver efter det substantiv, som de modificerer (Mogensen 2002: 87). Derfor skulle levels sustainable have været sustainable levels. Oversættelsesforslag Inevitably, non-payments increase much more than the sustainable levels for the lenders. 6. Fannie y Freddie o son dueño de o garantizan la mitad de los $12 billones de hipotecas estadounidenses. Fannie and Freddie own or guarantee, or half the $ 12 trillion U.S. mortgages. Tvivl om betydningen Fejltype Gennemgang Se sætning 2 for forklaring af oversættelsen af o o. Oversættelsesforslag Fannie and Freddie either own or guarantee half the $12 trillion US mortgages. 7. Como otras instituciones financieras, las EAG cogen prestado el dinero que necesitan para comprar estas hipotecas y tienen que hacer pagos. 75

77 Like other financial institutions, provided the EAG get the money they need to buy these mortgages and have to make payments. Tvivl om betydningen Nøjagtighed Gennemgang Årsagen til at denne sætning skaber forvirring for læseren er verbet provide, som ikke optræder i den spanske sætning, men som GO har indsat i oversættelsen. Derudover formidler det engelske verbum get ikke den korrekte betydning i konteksten, idet det spanske verbum prestar snarere betyder at låne (borrow). Oversættelsesforslag ( ) the EAG borrows the money it needs to buy these mortgages and has to make payments. 8. La economía estadounidense se mantiene con crédito a un nivel sin precedencia, ambos a nivel de negocios como del consumidor. Uforståelig The U.S. economy continues to claim an unprecedented level, both business and consumers. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Årsagen til at denne sætning opfattes som uforståelig er, at det spanske verbum mantener er blevet oversat til det engelske verbum continue, ligesom den spanske præposition con og det spanske substantiv crédito er blevet oversat til det engelske verbum to claim. Den korrekte betydning i konteksten er, at den amerikanske økonomi overlever eller klarer sig ved at give kredit. Derfor ville den korrekte oversættelse for verbet mantener være survive, og den korrekte oversættelse for con crédito ville være by giving credit. 76

78 Derudover skal det engelske substantiv business tilføjes en flertalsendelse, idet der er tale om flere virksomheder. Endelig er den spanske præposition a udeladt i oversættelsen, hvilket gør, at sætningen ikke kommer til at hænge sammen. Den korrekte præposition i denne sammenhæng er at (på). Derudover er det nødvendigt at indsætte den engelske præposition to for at skabe sammenhæng mellem sætningens elementer på engelsk. Oversættelsesforslag The U.S. economy survives by giving credit at an unprecedented level to both businesses and consumers. 9. La quiebra de las EAG, encima de lo que ya ha pasado, congelaría el crédito y no podríamos encontrar en una profunda depresión. Uforståelig The bankruptcy of the EAG, beyond what has already passed, the credit freeze and we could not find in a deep depression. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Fejl i kildetekst Gennemgang Der er flere årsager til, at denne sætning er uforståelig for læseren Det spanske verbum congelaría står i konditionalis og skal derfor oversættes til would freeze på engelsk. Dette har GO ikke opfanget og har derfor blot oversat congelaría til en almindelig præsens (dog uden at have tilføjet det obligatoriske -s i 3. person singularis), hvilket ikke formidler den rette betydning. Derudover er der en fejl i kildeteksten, som gør, at oversættelsen bliver uforståelig Den spanske nægtelse no skulle have været pronomenet nos, hvilket kan ses ud fra det efterfølgende verbum podríamos, som står i første person pluralis. Oversættelsesforslag Beyond what has already passed, the bankruptcy of the EAG would freeze the credit and we could find ourselves in a deep depression. 77

79 Artikel 2: López, Julio Rodríguez (8. oktober 2008). Mercado de vivienda y crisis financiera. CincoDías. 10. En el cambio experimentado por el mercado de vivienda en en España ha incidido, en primer lugar, la variación registrada en el comportamiento de los fundamentos económicos de los que depende la demanda de vivienda. Uforståelig With the change experienced by the housing market in in Spain has had an impact, first, the change in the behavior of economic fundamentals on which the demand for housing. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang En af de væsentligste grunde til, at denne sætning ikke giver mening er den manglende præposition efter impact. På engelsk taler man om to have an impact on something (at have indflydelse på noget). Derudover er det spanske udtryk en primer lugar blot oversat til det engelske adverbium first, hvilket ikke fungerer i denne kontekst, idet adverbiet står inde midt i sætningen, hvor man på engelsk oftest ville sige first of all (frem for alt) (Longman 2003: 600). Endelig er det spanske registrada, som her fungerer som et adjektiv, udeladt i den engelske oversættelse, ligesom det spanske verbum depender er udeladt. Dette bidrager kraftigt til, at sætningen bliver uforståelig for læseren. Oversættelsesforslag has first of all had an impact on the registered change in the behaviour of the economic fundamentals on which the demand for houses is dependent. 11. En dicha línea destacan, entre otras, la desaceleración del aumento real de la renta disponible de los hogares y del empleo, la elevación de los tipos de interés, el fin de las expectativas de revalorización continua de la vivienda y la realidad de unos precios de venta muy lejanos de los ingresos familiares. 78

80 Uforståelig In this line out, including the slowdown of the real increase in household disposable income and employment, rising interest rates, so the expectations of continued appreciation of housing and real prices Sales revenue of distant relatives. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det spanske verbum destacar (fremhæve) er blevet oversat til det engelske adverbium out, hvilket formidler en helt forkert betydning i konteksten. Dernæst er det spanske substantiv realidad oversat til det engelske adjektiv real; den korrekte oversættelse ville have været det tilsvarende engelske substantiv reality. I forbindelse med oversættelsen af den spanske term precios de venta (salgspriser) har GO derudover ikke været opmærksom på, at man på spansk udtrykker sammenhørighed mellem to ord ved hjælp af præpositionen de på engelsk taler man derimod om sales prices. De spanske adverbier muy lejanos (meget fjernt) er udeladt i den engelske oversættelse, hvilket bidrager til, at den sidste del af sætningen bliver uforståelig. Derudover er adjektivet familiar og substantivet ingreso oversat til distant relatives, hvilket slet ikke giver mening i konteksten. Årsagen til fejlen er, at GO har opfattet adjektivet familiar (velkendt/normal) som substantivet familiar (slægtning). Den korrekte betydning i denne sammenhæng er dog, at salgspriserne ligger meget langt fra det normale prisniveau. Endelig kan den spanske sætningsdel, muy lejanos de los ingresos familiares, ikke overføres direkte til engelsk, idet man på engelsk har brug for at tilføje pronomenet which for at få sætningsdelene til at hænge sammen. Oversættelsesforslag Among these, emphasis is on the slowdown of the real increase in the households disposable income and employment, rising interest rates, the expectations of continued appreciation of housing and the reality of sales prices, which are very far from usual prices. 12. La presencia sustancial de adquirentes inversores de viviendas llevó los precios de venta de las mismas a niveles por completo al margen de la 79

81 Uforståelig realidad de los ingresos efectivos de los hogares en España, en especial en el caso de los hogares jóvenes de nueva creación. The substantial presence of investors in acquiring housing prices led to the same levels completely outside the reality of actual income of households in Spain, especially in the case of households young start-ups. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang GO har oversat det spanske adquirentes inversores til det engelske investors in acquiring housing, hvilket ikke er en korrekt konstruktion på engelsk. På engelsk ville man snarere sige eksempelvis real estate investors. Derudover har GO byttet om på sætningsleddene, så substantivet price kommer til at stå før verbet lead. Dette gør, at sætningen ikke kommer til at give mening for læseren. Dernæst er betydningen af den næste del af sætningen, at priserne nu ligger over det niveau, som almindelige familier har råd til, hvilket GO slet ikke har opfanget, og derfor er hvert ord blevet oversat direkte til engelsk. Det samme gør sig gældende for den sidste del af sætningen, hvor GO også har valgt en direkte oversættelse. Betydningen er dog, at salgspriserne især er for høje for førstegangskøbere. Oversættelsesforslag The substantial presence of real estate investors led to sales prices, which are above the price range of the actual income of households in Spain, especially when it comes to young first time buyers. 13. Sin embargo, ha sido la crisis de liquidez posterior a la presencia de una elevada morosidad en los préstamos subprime en Estados Unidos y la posterior venta de éstos al conjunto del sistema financiero mundial la que ha ocasionado el derrumbe del mercado de vivienda. However, it was the liquidity crisis after the presence of a high delinquencies in subprime loans in the United States and selling them to the entire 80

82 global financial system which has caused the collapse of the housing market. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Gennemgang Årsagen til forvirringen i denne sætning er det spanske elevada morosidad, som er oversat til det engelske high delinquencies. Betydningen er dog, at antallet af folk, der ikke kunne betale af på deres lån steg, hvorfor en korrekt oversættelse kunne lyde increased subprime loan delinquency rate. Derudover er det spanske substantiv venta oversat til det engelske verbum sell, hvilket ikke er muligt i denne kontekst. For at oversættelsen kommer til at give mening skal det spanske substantiv overføres til det tilsvarende engelsk substantiv sale (salg). Oversættelsesforslag However, it was the liquidity crisis after an increased subprime loan delinquency rate in the United States and the following sale of these to the entire global financial system that caused the collapse of the housing market. 14. La realidad de la fuerte recesión del mercado de vivienda en España en 2008 resulta visible en el descenso de las ventas (-27,4% en enero-julio respecto del mismo periodo del año precedente), en la caída de las viviendas iniciadas (- 58,1% en el mismo periodo) y en el descenso de los precios de las viviendas en un -0,3% en el segundo trimestre (visible sobre todo en las de segunda mano, - 4,9%). Uforståelig The reality of the severe recession in the housing market in Spain in 2008 is visible in the decline in sales (-27.4% in January-July over the same period the previous year) in the fall of the buildings started ( % over the same period) and the decline in housing prices in a -0.3% in the second quarter (visible especially in the second hand, - 4.9%). 81

83 Nøjagtighed Gennemgang GO har i denne sætning udeladt at oversætte det tilbagevisende personlige pronomen las, som i dette tilfælde viser tilbage til det spanske substantiv vivienda (house/home). Dette betyder, at den sidste del af sætningen ikke kommer til at give mening på engelsk. En korrekt oversættelse ville have været second hand house/home, da det står i modsætning til nybyggede huse. 15. El retroceso de la inversión en vivienda detraerá directamente medio punto del crecimiento de la economía española. Uforståelig Faltering investment in housing directly paid from half of the growth of the Spanish economy. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Årsagen til at denne sætning ikke er forståelig er det spanske verbum detraer, som står i futurum i sætningen, men som er blevet oversat til verbet pay i præteritum. Derudover er pay (betale) ikke det korrekte verbum, idet detraer betyder at fjerne (remove). Endelig er det spanske substantiv punto, som betyder point, udeladt i den engelske oversættelse, hvilket bidrager til, at sætningen ikke kommer til at give mening. Medio punto kan bl.a. betyde procentpoint, hvilket er tilfældet i denne sammenhæng. I stedet for at fjerne halvdelen af Spaniens vækst, som er betydningen af den oversatte sætning, er der kun tale om et halvt procentpoint. Oversættelsesforslag Faltering investment in housing will remove half a percentage point directly from the growth of the Spanish economy. 82

84 16. Los nuevos préstamos a comprador de vivienda disminuyeron en eneroagosto en un -37,5% sobre el año anterior. Uforståelig The new buyer of home loans fell in January to August in a -37.5% over the previous year. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det spanske los nuevos préstamos a comprador de vivienda disminuyeron er oversat til the new buyer of home loans fell, hvilket på flere måder er en uheldig oversættelse Tiden er ændret fra pluralis til singularis, hvilket skaber forvirring i forhold til resten af sætningen. Derudover er betydningen af denne del af sætningen, at antallet af nye boliglån er faldet, hvilket ikke er den betydning, der bliver formidlet i oversættelsen. Dernæst er der problemer med syntaksen og præpositionerne i denne sætning, hvilket skyldes, at den er overført direkte til engelsk. På engelsk taler man om, at noget fall by (falder med) x-antal procent compared to/against (i forhold til) eksempelvis sidste år som her. Oversættelsesforslag The number of new home loans fell by 37.5 % from January to August compared to last year. 17. El saldo vivo de los créditos a promotor inmobiliario, millones de euros en junio de 2008, se desaceleró desde el 50,6% de variación interanual de 2006 hasta el 11% del segundo trimestre de The outstanding amount of loans to real estate developer, 313,000 million in June 2008, slowed from 50.6% Change 2006 to 11% in the second quarter of Tvivl om betydningen 83

85 Fejltype Nøjagtighed Gennemgang GO har ikke oversat valutaangivelsen euros (euro), hvilket gør det umuligt at bestemme beløbets størrelse. 18. La crisis del mercado de vivienda ha dado paso a una crisis financiera de amplio espectro territorial. The crisis in the housing market has given way to a broad spectrum of financial crisis territory. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det engelske substantiv territory (territorium) lægger sig i oversættelsen til financial crisis (finansiel krise), hvor det egentlig hører til a broad spectrum (et bredt spektrum) i den forstand, at krisen har ramt et stort område. Idet territory primært bruges om områder, der tilhører en stat eller bruges som jagtområder (Longman 2003: 1712), ville en mere passende oversættelse være det neutrale area (område). Oversættelsesforslag ( ) a financial crisis, which affects a large area. 19. La venta a través del sistema financiero mundial de los créditos fallidos titulizados ocasionó primero un problema de falta de liquidez que después se transformó en una cuestión de solvencia de las entidades financieras. The sale through the global financial system of the securitized loans caused first a lack of liquidity which is then turned into a question of solvency of financial institutions. 84

86 Uforståelig Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det spanske udtryk a través de, som betyder på tværs af er oversat til den engelske præposition through (gennem), hvilket ikke formidler helt den rette betydning i konteksten. Den korrekte engelske term i denne kontekst ville være across, som specifikt betyder på tværs af. Derudover kan man på engelsk ikke skille sammenhængende sætningsled som the sale of secured loans (salget af sikrede lån) ad, hvorfor adverbialet må placeres først i sætningen. Endelig har GO udeladt at oversætte det spanske adjektiv fallido (ubetalt), hvilket også bidrager til sætningens uforståelighed. En mulig oversættelse i denne kontekst kunne være outstanding. Oversættelsesforslag Across the global financial system, the sale of outstanding secured loans 20. Septiembre de 2008 será sin duda un mes histórico en Estados Unidos, a la vista de los días de fuego por los que ha atravesado el sistema financiero de dicho país (fue Víctor Hugo quien escribió aquello de que 'todas las revoluciones tienen unos pocos días de fuego y muchos años de humo'), donde está por ver el resultado del plan aprobado por el Congreso y por el Senado de dicho país. Uforståelig September 2008 will undoubtedly be a historic months in the United States, in the light of day by the fire that had gone through the financial system of this country (he was Victor Hugo who wrote the thing that 'all revolutions have a few days many years of fire and smoke), which is to see the outcome of the plan approved by Congress and the Senate of this country. 85

87 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det spanske los días de fuego er oversat til det engelske day by the fire, hvilket slet ikke giver mening på engelsk. Det spanske substantiv día (dag) står i pluralis, mens det engelske day står i singularis. Den spanske præposition de, som her udtrykker genitiv, er oversat til den engelske præpostion by, hvilket slet ikke giver mening i konteksten. Den korrekte oversættelse ville være days of fire i betydningen dage med store omvæltninger/frustrationer. Derudover er det spanske verbum fue oversat til he was, hvilket i denne kontekst ikke er korrekt. Fejlen skyldes dog sandsynligvis, at fue i andre sammenhænge godt kan betyde he was. Her er betydningen dog it was (det var). Dernæst har GO byttet om på sætningsleddene i oversættelsen af Victor Hugo-citatet, hvilket gør at det bliver uforståeligt. Endelig er den sidste del af sætningen, donde está por ver el resultado del (...) oversat direkte, hvilket betyder, at syntaksen ikke bliver korrekt på engelsk, idet subjektet i deklarative sætninger placeres før verbet på engelsk (Hjulmand 1998: 11). Oversættelsesforslag in the light of the days of fire that have gone through the financial system of this country (Victor Hugo wrote that all revolutions have a few days of fire and many years of smoke ), where the outcome of the plan approved by Congress and the Senate of this country is still to be seen. 21. Durante estos días ha salido a relucir la experiencia sueca de , cuando se mantuvo a flote al sistema bancario de dicho país por parte del Gobierno, aunque se redujo el número de bancos, y ello por una crisis de origen inmobiliario, en la que descendió de forma espectacular el precio de las propiedades. Uforståelig During these days has brought the Swedish experience of , was kept alive when the banking system of that country by the Government, although the number of banks, for a real crisis of origin, in which fell dramatically the price of the properties. 86

88 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Det spanske salir a relucir er et fast udtryk, som betyder at fremhæve, hvilket GO ikke har opfanget. I stedet er ha salido blevet oversat direkte, mens a relucir er blevet udeladt. Dernæst er den spanske konjunktion cuando oversat til den engelske when, hvilket ikke formidler den rette betydning i konteksten. Den rigtige term i denne kontekst er as, idet betydningen her er fordi/eftersom. Derudover er det spanske verbum reducir (reducere) udeladt i den engelske oversættelse, og det spanske y ello por er blot oversat til for, hvilket gør, at sætningen ikke kommer til at hænge sammen. En mulig oversættelse af sidstnævnte kunne være due to (på grund af). Det spanske adjektiv immobiliario betyder ejendoms-, men GO har ikke opfanget denne betydning ordentligt og har blot oversat det til real, hvilket sandsynligvis skyldes at real estate på engelsk netop betyder ejendoms-. Endelig er den spanske syntaks overført direkte til den engelske sætning, hvilket bidrager til at gøre sætningen uforståelig, idet subjektet placeres før verbet i deklarative sætninger på engelsk (Hjulmand 1998: 11). Oversættelsesforslag In these days, the Swedish experience of is singled out as the banking system of this country was kept alive by the Government, even though the number of banks was reduced due to a crisis that originated in the real estate market, where property prices fell dramatically. 22. El entonces primer ministro de Suecia ha recordado que entre 1990 y 1993 el PIB de Suecia descendió en un 6% y el desempleo se elevó desde el 3% hasta el 12% de los activos. The then prime minister of Sweden has stated that between 1990 and 1993, Sweden's GDP declined by 6% and unemployment rose from 3% to 12% of assets. Tvivl om betydningen 87

89 Nøjagtighed Gennemgang Det spanske substantiv activo betyder i denne kontekst mennesker på arbejdsmarkedet (dvs. erhvervsaktive) og ikke asset (aktiv), som det er oversat til her. Fejlen gør, at den sidste del af den oversatte sætning ikke giver mening. 23. Los préstamos morosos llegaron a superar el capital total de todos los bancos suecos en dicha situación. The loans came to exceed the total capital of all banks in this situation Swedes. Tvivl om betydningen Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang I GO s oversættelse af denne sætning er det spanske adjektiv sueco (svensk) blevet oversat til det engelske substantiv Swede (svensker), som tilmed er blevet placeret til sidst i sætningen. Begge faktorer betyder, at det ikke fremgår tydeligt af oversættelsen, at der er tale om alle svenske banker. I stedet skulle oversættelsen have lydt all Swedish banks, hvor substantivet Swede er erstattet med adjektivet Swedish (svensk). 24. El origen y la solución de la crisis bancaria sueca de comienzos de los años noventa no puede resultar, pues, de más interés y actualidad en el otoño de Uforståelig The origin and resolution of the Swedish banking crisis of the early nineties can not be because of more interest now and in the autumn of

90 Grammatik/syntaks Gennemgang Det spanske verbum resultar er oversat til den engelske konjunktion because, hvilket bidrager til sætningens uforståelighed. Betydningen er egentlig result in (resultere i), men på engelsk ville det ikke være korrekt at skrive result in more interest, hvorfor den bedste løsning ville være at udelade det. Derudover er det spanske substantiv actualidad, som betyder at noget er aktuelt, oversat til det engelske adverbium now (nu), hvilket ikke formidler den helt korrekte betydning i konteksten. En mulig oversættelse kunne være relevance (relevans). Oversættelsesforslag ( ) could not be of more interest and relevance in the autumn of

91 3.3.1 Sammenfatning Ser man på antallet af oversatte sætninger, som af den ene eller anden grund ikke var gode nok til at formidle et tydeligt budskab, er der tale om 39,3 % af alle sætningerne i den oversatte tekst. 26,2 % artiklernes sætninger kategoriseres som uforståelige af læseren, mens 13,1 % kategoriseres som tvivlsomme i betydningen. De fejltyper, der forekommer oftest i forbindelse med de spansk-engelske oversættelser af artiklerne om boligmarkedet, er terminologi (34,4 %) og grammatik/syntaks (31,1 %). Derefter følger fejltypen nøjagtighed, som findes i 29,5 % af sætningerne. For fejltyperne terminologi og nøjagtighed optræder følgende fejl: Ordklassen ændres: Forekommer bl.a. i sætning 11, hvor det spanske verbum destacar er oversat til det engelske adverbium out, hvor betydningen i konteksten faktisk er at fremhæve. Ligeledes er det spanske adjektiv regulador (her: reguleret) i sætning 1 blevet oversat til det engelske substantiv regulator (tilsynsmyndighed). Forkert termvalg i konteksten: Optræder fx i sætning 4, hvor det spanske verbum crecer (her: at stige) er oversat til det engelske verbum grow (at vokse), hvor det korrekte verbum i konteksten ville have været increase (stige). Manglende genkendelse af faste udtryk: Faste udtryk som fx salir a relucir (at fremhæve) (jf. sætning 21) og los días de fuego (betydning her: dage med store omvæltninger/frustrationer) (jf. sætning 20) volder GO problemer. Det lader til, at GO ikke altid kan gennemskue sammenhængen mellem de forskellige ord og derfor enten vælger at udelade ord (relucir) eller oversætte det mere eller mindre direkte (day by the fire). Dette ses også i de to eksempler med o o (enten eller) i sætning 2 og 6. Udeladelse af sætningsled: Der er både eksempler på manglende oversættelse af præpositioner (con (sætning 4), a (sætning 8)), adjektiver (registrada (sætning 10), fallido (sætning 19)), adverbier (muy lejanos (sætning 11)), et substantiv (punto (sætning 15)) samt en negation (no (sætning 3)). For fejltypen grammatik/syntaks optræder følgende fejl: Forkert ordstilling: Syntaktisk er der i eksempelvis sætning 5 og 19 problemer med hhv. placeringen af adjektiver (levels sustainable) og adverbialer (the sale through the global financial system of the securitized loans). 90

92 Desuden er der fx i sætning 21 et eksempel på overførsel af den spanske ordstilling (her: verbum før subjekt), hvilket virker meget meningsforstyrrende på engelsk (during these days has brought the Swedish experience). Udeladelse af subjekt og/eller verbum: Optræder fx i sætning 1, hvor subjektet i den spanske sætning er indeholdt i verbet gozan (her: nyder godt af) i 3. person pluralis. Dette genkender GO ikke og udelader derfor subjektet they i oversættelsen. Derudover er der eksempler på manglende oversættelse af verber i sætning 10 og 21. Forkert tid: Forekommer bl.a. i sætning 9, hvor det spanske verbum congelaría står i konditionalis og skal derfor oversættes til would freeze på engelsk. Dette har GO ikke opfanget og har derfor blot oversat congelaría til en almindelig præsens. I forhold til fejltypen terminologi1 forekommer denne slet ikke i oversættelserne af de spanske artikler om boligmarkedet, mens fejltypen fejl i kildetekst optræder i lidt over 3 % af de oversatte sætninger og eksempelvis dækker over fejlen i sætning 9, hvor den spanske nægtelse no skulle have været pronomenet nos. 91

93 4 Analyse og kategorisering af umiddelbart forståelige, men fejlbehæftede oversættelser Disse sætninger er defineret som sætninger indeholdende betydningsforstyrrende fejl, som en læser uden kendskab til kildeteksten ikke ville være i stand til at opfange. Sætningerne er således ikke blevet markeret af læseren under den første gennemgang af GO s oversættelser, fordi de ikke umiddelbart indeholder uforståelige eller tvivlsomme elementer. Dette betyder, at sætningerne derfor ikke er kategoriseret som uforståelige/tvivlsomme i betydningen. De betydningsbestyrende elementer har vi derfor markeret med blåt for ikke at blande dem sammen med de kategoriserede uforståelige/tvivlsomme sætninger. Vores formål med at gennemgå de forskellige oversatte tekster for disse sætninger indeholdende betydningsforstyrrende fejl har været at undersøge, hvor mange af de oversatte sætninger, der indeholder betydningsmæssige fejl, som en læser uden kendskab til den givne kildetekst sandsynligvis ikke ville bemærke. Sådanne fejl kan betegnes som alvorligere end umiddelbare terminologiske eller syntaktiske fejl, som brugeren har en større mulighed for at opfange. Således vil en bruger typisk stille sig mere kritisk over for en totalt uforståelig sætning eller en sætning, som vedkommende er i tvivl om betydningen af. Derimod har brugeren ikke nogen baggrund for at stille spørgsmålstegn ved en sætning, som terminologisk og syntaktisk virker korrekt. Af pladshensyn har vi valgt kun at gennemgå de oversatte artikler om boligmarkedet for denne type fejl. Artikel: En France, la crise de l'immobilier pourrait durer jusqu'en 2011 (26. november 2008). Le Monde. 1. (...) le recul de 25 % du nombre de ventes va entraîner des réductions d'effectifs chez les agents immobiliers, les diagnostiqueurs, les notaires et leurs salariés... Nøjagtighed ( ) the decline of 25% of sales will result in reductions in the real estate agents, diagnostiqueurs, notaries and their employees... 92

94 Gennemgang Termen réduction d effectifs, som betyder personalenedskæring, er blot oversat til reduction (reducering/reduktion) på engelsk, hvilket kan have den konsekvens, at læseren måske opfatter det som om, at ejendomsmæglerne, syns- og skønsmændene osv. mister penge, fordi salget er gået tilbage. Dette er sandsynligvis også tilfældet, men det er ikke, hvad der menes her. Den korrekte term i konteksten ville have været job cuts. 2. Aujourd'hui, c'est toute une économie immobilière, bien plus développée qu'il y a quinze ans, qui souffre. Nøjagtighed Today is a real economy, far more developed than fifteen years ago, suffering. Gennemgang Sætningen c est toute une économie immobilière qui souffre betyder, at det er hele boligmarkedsøkonomien, der lider under krisen, men denne betydning kommer slet ikke frem i GO s oversættelse. Economie immobilière er oversat til real economy, hvilket ikke er betydningen her. Baggrunden for GO s valg af oversættelse kan være, at adjektivet immobilière betyder ejendoms-, og så har systemet måske fundet frem til det tilsvarende engelske adjektiv real estate, men har udeladt estate. Oversættelsesforslag ( ) it is the entire housing market economy ( ) that suffers 3. (...) un stock encore négligeable de logements achevés et invendus (moins de 4 000) Nøjagtighed ( ) a significant stock of housing units completed and unsold (less than 4 000) Gennemgang Adjektivet négligeable, der betyder ubetydelig, er oversat til significant, som betyder det modsatte, betydelig. Denne fejl giver læseren et helt forkert billede af den beskrevne situation. Den korrekte term ville have været insignificant. 93

95 Artikel: Boligpriserne har endnu ikke nået bunden (28. september 2008). Berlingske Tidende. 4. Selv om september endnu ikke er slut, har den allerede overhalet august med et samlet prisnedslag på knap 1,55 milliarder kroner. Nøjagtighed Although September is not yet final, it has already overtaken in August with a total price reduction of just 1,55 billion dollars. Gennemgang Valutaangivelsen kroner er oversat til dollars, hvilket er en meget alvorlig fejl fra GO s side, idet beløbets størrelse pludselig bliver ændret drastisk. GO burde overføre kroneangivelsen direkte. Der er i artiklerne om boligmarkedet yderligere 9 sætninger med fejl af samme type, som vi af pladshensyn har valgt at udelade hovedparten af. De pågældende fejl er dog markeret med blåt i kildeteksterne og er også repræsenteret i statistikken. Artikel: Iversen, Claus (11. oktober, 2008). Finanskrisen koster danskerne kassen. Berlingske Tidende 5. Lovpakken, som skal redde banksektoren og blev vedtaget af Folketinget i går, gør det muligt at placere millioner af kroner på en højrentekonto uden risiko for tab i tilfælde af bankkrak. Nøjagtighed The legislative package designed to rescue the banking sector and was adopted by parliament yesterday, making it possible to put one million pounds a højrentekonto without risk of loss in the event of bank failures. Gennemgang Se sætning 4 om forkert oversættelse af valutabetegnelse. 94

96 Udover at valutabetegnelsen er forkert, er det danske substantiv millioner i flertal blevet oversat til one million (én million). Dette gør, at læseren får et helt forkert indtryk af den danske lovpakke. 6. Det betyder en ekstraudgift på godt 400 kroner om måneden efter skat på et afdragsfrit lån. Nøjagtighed That means an additional expenditure of just over 400 dollars a month after tax on a payment-free loan. Gennemgang Se sætning 4 om forkert oversættelse af valutabetegnelse. Det danske afdragsfrit lån er blevet oversat til payment-free loan, hvilket er en meget misvisende oversættelse, idet afdragsfrie lån jo ikke er betalingsfrie, som oversættelsen indikerer. Payment-free loans gives i Storbritannien til personer over 60 år, som kan tage et betalingsfrit lån i deres ejendom og ikke betale tilbage, før de sælger ejendommen eller før den sidst overlevende ægtefælle dør. Den korrekte oversættelse for afdragsfrit lån ville have været interest-only loan. 7. Det skyldes, at vi fortsat forventer pæne lønstigninger. Nøjagtighed This is because we continue to expect good wage. Gennemgang GO har overset den sidste halvdel af det sammensatte substantiv lønstigning. En korrekt oversættelse ville være wage increase eller endnu bedre pay increase, da wage oftestbruges i forbindelse med bl.a. ugeløn for mennesker, der arbejder på fx fabrikker. Pay er en mere generel term for det danske løn. Konsekvensen af udeladelsen af stigning er, at betydningen af sætningen bliver en anden end kildesætningens; betydningen af den oversatte sætning er således, at der fortsat forventes en god løn. 95

97 Artikel: La crisis económica y las viviendas (26. juli 2008). People s Weekly World 8. Los inversionistas y las instituciones financieras (inclusive los EAG) proveen los fondos para nueva construcción a precios excesivos y los préstamos con garantía hipotecaria. Nøjagtighed Investors and financial institutions (including CSD) provide funds for new construction at excessive prices and mortgage loans. Gennemgang GO har oversat EAG (Empresas Auspiciadas por el Gobierno), som betyder regeringsstøttede virksomheder, til CSD (Central Securities Depository), som betyder værdipapircentral. Dette er en meget alvorlig fejl, som giver læseren et helt forkert billede af, hvad der menes. 9. Cuando los dueños de casas no pagan, los EAG no tienen los suficientes fondos para pagar sus préstamos. Nøjagtighed When homeowners do not pay, the CSD did not have enough funds to pay their loans. Gennemgang Se sætning 13 om EAG og CSD. 96

98 4.1 Sammenfatning Efter at have gennemgået alle vores artikler om boligmarkedet oversat af GO for betydningsforstyrrende fejl, som læseren ikke ville være i stand til at opfange, kan vi konkludere, at 3,5 % af de oversatte franske sætninger indeholder betydningsmæssige fejl, som en læser uden kendskab til kildeteksten ikke ville være i stand til at opdage. Dette gør sig gældende for 14,3 % af oversatte danske sætninger og for 3,3 % af de oversatte spanske sætninger. Antallet af umiddelbart forståelige men fejlbehæftede sætninger ligger således på samme niveau for de oversatte franske og spanske artiklers vedkommende, mens antallet for de oversatte danske sætningers vedkommende er ca. fire gange så højt. Dette indikerer, at korpusset for det danske sprog ikke er lige så udbygget som for fransk og spansk (jf. sammenligning s. 112). For alle sætningernes vedkommende er det dog fejltyperne terminologi og nøjagtighed, der gør sig gældende, idet det er forkerte termer i konteksten, der skaber unøjagtige og urigtige sætninger. Generelt kan fejlene i disse sætninger betegnes som alvorlige, idet de ændrer betydningen af sætningerne markant, uden at læseren vil være opmærksom på det, fordi vedkommende ikke forstår kildesproget. Dette ses eksempelvis i de 11 sætninger fordelt på de oversatte franske og danske sætninger hvor beløbet i kildesætningen er overført korrekt, men hvor valutaangivelsen er ændret, så tallets faktiske størrelse bliver en helt anden end i kildesætningen. Men også de forkert oversatte substantiver som eksempelvis reduction (jf. sætning 1) og wage (jf. sætning 12) ændrer sætningernes betydning, uden at læseren ville være i stand til at opdage det. 97

99 5 2. tekstfase: Analyse og kategorisering af artikler om skovbrandene (jf. bilag 2) 5.1 Sammenfatning af fransk-engelske artikler om skovbrandene I de franske-engelske artikler om skovbrandene i Australien er 2,6 % af de oversatte sætninger blevet kategoriseret som uforståelige af læseren, mens 22,4 % af sætningerne er blevet kategoriseret som tvivlsomme i betydningen. Dette betyder, at i alt 25 % eller en fjerdedel af de oversatte sætninger indeholder fejl, der gør, at læseren finder dem enten uforståelige eller er tvivl om betydningen af dem. De hyppigst forekommende fejltyper i GO s oversættelse af de franske artikler om skovbrandene er terminologi og nøjagtighed, som begge indgår i 15,8 % af sætningerne. Lige efter følger fejltypen grammatik/syntaks, som forekommer i 11,8 % af sætningerne, mens fejltypen terminologi1 kun optræder i 3,9 % og fejl i kildetekst i 2,6 % af sætningerne. For fejltyperne terminologi og nøjagtighed optræder følgende fejl: Forkert oversættelse af faste udtryk/generelle termer: GO oversætter i adskillige tilfælde faste udtryk og generelle termer forkert. Eksempelvis oversætter GO det faste franske udtryk tomber à l eau (falde til jorden) direkte til det engelske fall to water, hvor den korrekte oversættelse ville have været fall flat (jf. sætning 3). Et andet eksempel optræder i sætning 10, hvor det franske grands moyens (skrappe midler) er blevet oversat til det engelske mass media (massemedier). Udeladelse af ord/sætningsled: GO udelader at oversætte ord eller sætningsled, hvilket gør oversættelsen unøjagtig. Dette forekommer eksempelvis i sætning 5, hvor det franske substantiv habitant (indbygger) er blevet udeladt i oversættelsen samt i sætning 6, hvor valutaangivelsen euro er udeladt. Forkert termvalg i konteksten: Forekommer eksempelvis i sætning 7, hvor det franske substantiv feu (her: ildebrand) er blevet oversat til det engelske substantiv lamp (lampe/lys). Feu kan også betyde lys, men i den givne kontekst er betydningen fire (ildebrand). Et andet eksempel optræder i sætning 11, hvor GO har oversat det franske verbum s emparer (her: bemægtige sig) til det engelske verbum capture (fange/pågribe). I andre sammenhænge ville s emparer godt kunne oversættes til 98

100 capture, men i denne kontekst ville en korrekt engelsk oversættelse have været eksempelvis seize control of. I forhold til fejltypen grammatik/syntaks, som forekommer i 11,8 % af sætningerne, forekommer følgende fejl: Udeladelse af subjekt/præposition: GO udelader at oversætte et subjekt eller en præposition, hvilket eksempelvis forekommer i sætning 7, hvor den franske præposition à (her: i) er udeladt i den engelske oversættelse. Ligeledes har GO i sætning 10 udeladt at oversætte det franske subjekt qui (her: som), hvilket gør, at sætningen bliver syntaktisk ukorrekt. Forkert ordstilling: GO bevarer den franske ordstilling i den engelske oversættelse eller bytter selv rundt på sætningsled, hvilken fører til, at den oversatte sætning bliver syntaktisk ukorrekt. Et eksempel er sætning 18, hvor GO stort set har bevaret den franske ordstilling. Forkert præposition: GO oversætter den franske præposition til en forkert engelsk præposition, hvilket betyder, at sætningen ikke giver mening på engelsk og kunne misforstås af læseren (jf. sætning 5). I forhold til fejltypen terminologi1 er der tre tilfælde, hvor GO overfører en kildesprogsterm direkte til den oversatte sætning (jf. sætning 1, 15 og 17). Dette betyder, at sætningerne bliver svære at forstå for en læser uden kendskab til fransk. Det skal dog retmæssigt siges, at denne fejl i to af tilfældene sandsynligvis skyldes, at de pågældende termer er stavet forkert i kildeteksten. Således er de franske termer siècle (århundrede) (jf. sætning 15) og situé (beliggende) (jf. sætning 17) stavet forkert i kildeteksten, hvilket sandsynligvis har resulteret i, at GO ikke har genkendt termerne og derfor har valgt at overføre dem direkte til den engelske tekst. Dette er således et eksempel på den indbyrdes påvirkning mellem fejltyperne (jf. afsnit om FEMTI s. 21) 99

101 5.2 Sammenfatning af dansk-engelske artikler om skovbrandene Ser man på oversættelserne af de danske artikler omhandlende skovbrandene i Australien i begyndelsen af 2009, er der i lidt over 30 % af det samlede antal sætninger problemer med formidlingen af kildetekstens budskab. Heraf er ca. 20 % uforståelige, mens læseren i ca. 10 % af sætningerne er i tvivl om betydningen. De fejltyper, der forekommer oftest i forbindelse med GO s oversættelser fra dansk til engelsk inden for dette område, er terminologi (22,5 %), nøjagtighed (17,98 %) og grammatik/syntaks (16,9 %). For fejltyperne terminologi og nøjagtighed optræder følgende fejl: Udeladelse af ord/sætningsled: Forekommer fx i sætning 15, hvor det danske sammensatte substantiv brandberedskab kun er blevet oversat delvist (til det engelske fire [brand]). Forkert oversættelse af faste udtryk/generelle termer: Der er en del eksempler på terminologifejl i de engelske oversættelser. Ser man på sætning 11, 14 og 25, kan man se, at GO har haft problemer med at oversætte det danske substantiv delstat. Det er blevet oversat til hhv. land i singularis og länder i pluralis. Denne term bruges på engelsk ellers kun til at betegne tyske og østrigske stater, hvilket ikke må siges at være tilfældet her. Flere steder i teksten (sætningerne 10 og 13) er påsatte brande derudover blevet oversat til bear fire, hvilket ikke giver megen mening. I stedet kunne en omskrivning til to set a fire deliberately (at antænde en brand forsætligt) eller brug af substantivet arson (brandstiftelse) have formidlet den korrekte betydning. Direkte oversættelse: Forekommer fx i sætning 8, hvor der er et eksempel på en direkte oversættelse af det danske substantiv flammehav til flash-sea, hvor man ellers ville bruge et ord som blaze. Forkert termvalg i konteksten: Et eksempel på dette optræder i sætning 1, hvor det danske verbum at kræve er blevet oversat til det engelske verbum require, hvilket i mange tilfælde er en god oversættelse. I denne kontekst er det dog ikke en passende løsning, da require udtrykker et behov for noget (Longman 2003: 1396). Her vil claim (at koste) være en bedre løsning, da det bl.a. bruges i forbindelse med dødsfald (Longman 2003: 267). En anden forkert term i konteksten findes i sætning 18, nemlig pranks (løjer). Problemet her er, at GO har oversat substantivet løjer i stedet for verbet løje. 100

102 Derudover er det danske substantiv lig (sætning 22) blevet oversat til det engelske adjektiv equal (lige), hvor bodies ville have været en korrekt term i konteksten. For fejltypen grammatik/syntaks optræder følgende fejl: Forkert ordstilling: Der er flere eksempler på forkert placering af sætningsled. I sætning 20 har GO byttet om på subjekt og verbum (warns police over for police warns), og i dette tilfælde er det meget forstyrrende, da det giver læseren indtrykket af den modsatte betydning i forhold til kildeteksten (dvs. at det er politiet, der bliver advaret, og ikke dem der advarer andre). I sætning 21 er adverbialet placeret forkert i sætningen, da det danske af sikkerhedsårsager lægger sig til at flytte, og ikke til den tiltalte, som ellers er det, der bliver formidlet i den engelske oversættelse. Ud over ovenstående fejl er der i næsten 8 % af sætningerne fejl af typen terminologi1. Der er eksempler på dette i bl.a. sætning 2 (udkommanderet) og sætning 4 (februardag). Der er i alt syv af denne type fejl, som må siges at være særdeles forstyrrende for en bruger uden kendskab til målsproget. Endelig er der et enkelt tilfælde af fejltypen fejl i kildetekst. 101

103 5.3 Sammenfatning af spansk-engelske artikler om skovbrandene Ser man på oversættelserne af de spanske artikler omhandlende skovbrandene i Australien i begyndelsen af 2009, er 22,2 % af sætningerne ikke i stand til at formidle et tydeligt budskab på spansk. 11,1 % af sætningerne er kategoriseret som uforståelige, mens der er et tilsvarende antal sætninger, hvor læseren er i tvivl om oversættelsens betydning. Det er dog værd at lægge mærke til, at to ud af de fem oversatte spanske artikler om skovbrandene slet ikke indeholdt nogen uforståelige/tvivlsomme sætninger. De fejltyper, der forekommer oftest i forbindelse med oversættelse fra spansk til engelsk inden for dette område, er terminologi (17,5 %), grammatik/syntaks (14,3 %) og nøjagtighed (11,1 %). For fejltyperne terminologi og nøjagtighed optræder følgende fejl: Forkert oversættelse af generelle termer/sætningsdele: Forekommer fx i sætning 2, hvor det spanske substantiv foco (udgangspunkt) er blevet oversat til det engelske substantiv pocket (lomme). En korrekt oversættelse kunne være point of origin (arnested). Et andet eksempel er oversættelsen af det spanske substantiv bombas de agua (vand, der smides ud fra luften) til det engelske substantiv pumps (pumper) (jf. sætning 12). Den indskudte sætning i sætning 13 er endnu et eksempel på en forkert oversættelse, idet sætningsdelen cuatro en Wandong, tres en Strathewen y una en Clonbinane er blevet oversat til Wandong four, three and a Strathewen in Clonbinane. Dette er et interessant eksempel på en fejlagtig oversættelse, da sætningen faktisk ville have været korrekt, hvis den bare var blevet oversat ord for ord (four in Wandong, three in Strathewen and one in Clonbinane). Forkert termvalg i konteksten: GO oversætter fx det spanske substantiv población til det engelske substantiv population (befolkning), hvor betydningen i denne kontekst er by, altså town (jf. sætning 6). Et andet eksempel er GO s oversættelse af det spanske substantiv cadena til chain (kæde), hvor betydningen faktisk er channel (tv-kanal) (jf. sætning 11). Ovenstående er begge eksempler på mulige oversættelser, der er forkerte valg i konteksten. For fejltypen grammatik/syntaks optræder følgende fejl: 102

104 Forkert ordstilling: GO bevarer den spanske ordstilling, hvilket eksempelvis forekommer i sætning 12, hvor adverbialet from the air er placeret på en måde som gør det meget svært at forstå betydningen af sætningen (some of which dropped from the air pumps in the middle of a heatwave). Det er tydeligt, at det er den spanske syntaks, der er bevaret, men i dette tilfælde er det meget forstyrrende, da man på engelsk ikke placerer adverbialer mellem et verbum og dets objekt (Swan 2003: 20). Udeladelse af subjekt og/eller verbum: Forekommer fx i sætning 14, hvor GO har udeladt at oversætte det spanske verbum poder, ligesom der mangler et hjælpeverbum i sætning 7 (are hampering). Derudover mangler der i sætning 4 en angivelse af subjekt/agent (el gobierno), hvilket sandsynligvis skyldes, at subjektet står anført i sætningen før, mens det kun er repræsenteret ved verbernes bøjning i den spanske sætning. Forkert præposition: Forekommer fx i sætning 6. GO har her benyttet præposition of, hvor from ville være den korrekte præposition til at formidle afstanden fra et sted til et andet. Der forekommer ingen fejl af typerne terminologi1 og fejl i kildetekst i de oversatte spanske tekster om skovbrandene. 103

105 6 Statistik over kategorier og fejltyper Fremgangsmåde Vi har sammentalt det totale antal sætninger i hhv. vores fransk-engelske, danskengelske og spansk-engelske artikler. Idet GO oversætter sætning for sætning, er antallet af sætninger det samme i kildeteksterne og i de oversatte tekster. Derefter har vi ud fra vores analyse og kategorisering sammentalt antallet af uforståelige/tvivlsomme sætninger samt antallet af de forskellige fejltyper i oversættelserne af artiklerne. Det procentvise antal har vi udregnet ved at dividere antallet af fx uforståelige sætninger med det totale antal sætninger i den givne tekst, hvorefter vi har ganget dette resultat med 100. Vores formål har været at opstille en statistik for, hvor mange uforståelige/tvivlsomme sætninger samt hvor mange af de forskellige fejltyper, der forekommer i GO s oversættelse af vores artikler med henblik på at kunne konkludere på kvaliteten af oversættelserne generelt samt sammenligne kvaliteten af oversættelserne fra fransk, dansk og spansk og om de to emneområder. I forhold til statistikken over de umiddelbart forståelige men fejlbehæftede sætninger har vi valgt ikke at medtage statistik over antal fejltyper, idet det er de to samme fejltyper, terminologi og nøjagtighed, der forekommer i samtlige af disse sætninger. Dette er naturligt, idet vi har at gøre med sætninger, som en læser uden kendskab til kildeteksten ikke ville være i stand til at opfange. Grammatik/syntaks, terminologi1 samt fejl i kildetekst er alle fejltyper, som læseren i de fleste tilfælde ville være i stand til at opfange. Artikler om boligmarkedet Fig. 2 viser fordelingen af forståelige, tvivlsomme og uforståelige sætninger i artiklerne om boligmarkedet. Tallende uddybes i nedenstående statistik. Fig

106 Statistik over fransk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de fransk-engelske artikler: 85 Antal Antal i % Uforståelig 14 16,5 % Tvivl om betydningen 10 11,8 % Fejltype Antal Antal i % 19 22,4 % 1 3 3,5 % Grammatik/syntaks 10 11,8 % Nøjagtighed 20 23,5 % Fejl i kildetekst 0 0 % Statistik over dansk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de dansk-engelske artikler: 84 Antal Antal i % Uforståelig 31 36,9 % Tvivl om betydningen 12 14,3 % Fejltype Antal Antal i % 34 40,5 % ,3 % Grammatik/syntaks 27 32,1 % Nøjagtighed 23 27,4 % Fejl i kildetekst 4 4,8 % Statistik over spansk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de spansk-engelske artikler: 61 Antal Antal i % Uforståelig 16 26,2 % Tvivl om betydningen 8 13,1 % 105

107 Fejltype Antal Antal i % 21 34,4 % % Grammatik/syntaks 19 31,1 % Nøjagtighed 18 29,5 % Fejl i kildetekst 2 3,3 % Statistik over umiddelbart forståelige men fejlbehæftede sætninger Statistik over fransk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de fransk-engelske artikler: 85 Antal franske sætninger indeholdende betydningsforstyrrende fejl, som læseren uden kendskab til kildetekst og -sprog ikke vil være i stand til at opfange: 3 = 3,5 % Statistik over dansk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de dansk-engelske artikler: 84 Antal danske sætninger indeholdende betydningsforstyrrende fejl, som læseren uden kendskab til kildetekst og -sprog ikke vil være i stand til at opfange: 12 = 14,3 % Statistik over spansk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de spansk-engelske artikler: 61 Antal spanske sætninger indeholdende betydningsforstyrrende fejl, som læseren uden kendskab til kildetekst og -sprog ikke vil være i stand til at opfange: 2 = 3,3 % Artikler om skovbrandene Fig. 3 viser fordelingen af forståelige, tvivlsomme og uforståelige sætninger i artiklerne om skovbrandene. Tallende uddybes i nedenstående statistik. 106

108 Fig. 3 Statistik over fransk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de fransk-engelske artikler: 76 Antal Antal i % Uforståelig 2 2,6 % Tvivl om betydningen 17 22,4 % Fejltype Antal Antal i % 12 15,8 % 1 3 3,9 % Grammatik/syntaks 9 11,8 % Nøjagtighed 12 15,8 % Fejl i kildetekst 2 2,6 % Statistik over dansk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de dansk-engelske artikler: 89 Antal Antal i % Uforståelig 19 21,3 % Tvivl om betydningen 9 10,1 % Fejltype Antal Antal i % 20 22,5 % 1 7 7,9 % 107

109 Grammatik/syntaks 15 16,9 % Nøjagtighed 16 17,98 % Fejl i kildetekst 1 1,1 % Statistik over spansk-engelske sætninger Antal sætninger i alt i de spansk-engelske artikler: 63 Antal Antal i % Uforståelig 7 11,1 % Tvivl om betydningen 7 11,1 % Fejltype Antal Antal i % 11 17,5 % % Grammatik/syntaks 9 14,3 % Nøjagtighed 7 11,1 % Fejl i kildetekst 0 0 % 108

110 7 Sammenligning af oversættelseskvalitet i forhold til emneområde og sprog 7.1 Sammenligning af kvalitetsniveauet i oversættelserne af artiklerne om de to emneområder, det faldende boligmarked og skovbrandene i Australien Vi har ønsket at sammenligne kvaliteten af oversættelserne leveret af GO i forhold til to forskellige emneområder for at belyse eventuelle kvalitetsforskelle og omfanget af disse. Vi har således fundet det interessant at undersøge, om oversættelseskvaliteten varierer afhængigt af, om der er tale om nyhedsformidling indeholdende økonomiske vendinger og mange metaforer eller mere generel nyhedsformidling indeholdende terminologi, der kan karakteriseres som mere hverdagspræget. En sådan undersøgelse vil sige noget om den generelle kvalitet af oversættelser leveret af GO samt i hvilke sammenhænge, man med fordel kan benytte sig af GO samt i hvilke, man muligvis bør benytte et andet system eller en anden metode. Vi har valgt ikke at medtage fejltypen fejl i kildetekst i sammenligningen, idet denne fejltype ikke siger noget om kvaliteten af oversættelsen, men snarere om kildeteksten. GO s oversættelser af de franske artikler Kvaliteten af GO s oversættelser af de franske artikler varierer en del i forhold til hvilket emneområde, der er tale om. I GO s oversættelser af de franske artikler om boligmarkedet er der 16,5 % af sætningerne, som læseren kategoriserer som uforståelige, mens dette kun gør sig gældende for 2,6 % af de oversatte franske sætninger om skovbrandene. Der er således ca. seks gange så mange forekomster af uforståelige sætninger i de oversatte franske artikler om boligmarkedet sammenlignet med artiklerne om skovbrandene. Antallet af oversatte sætninger, der af læseren kategoriseres som tvivlsomme i betydningen ligger til gengæld lidt højere i GO s oversættelser af de franske artikler om skovbrandene, idet der for artiklerne om skovbrandene er 22,4 % af sætningerne, der kategoriseres som tvivlsomme i betydningen, mens dette kun gør sig gældende for 11,8 % af artiklerne om boligmarkedet. Ser man på antallet af fejltyper i de oversatte franske artikler om de to emneområder, forekommer der i oversættelserne om skovbrandene lidt færre terminologi-fejl, idet denne fejltype forekommer i 22,4 % af de oversatte franske sætninger om boligmarkedet, mens den optræder i 15,8 % af sætningerne i oversættelserne om skovbrandene. Det samme gør sig gældende for fejltypen nøjagtighed, der forekommer i 23,5 % af sætningerne i oversættelserne om boligmarkedet og ligeledes 15,8 % i oversættelserne om skovbrandene. 109

111 I forhold til de resterende fejltyper, grammatik/syntaks og terminologi1, er antallet af forekomster i oversættelserne af de to emneområder stort set det samme. For begge emneområders vedkommende forekommer fejltypen grammatik/syntaks i 11,8 % af sætningerne, mens fejltypen terminologi1 forekommer i hhv. 3,5 % og 3,9 % af sætningerne. GO s oversættelser af de danske artikler For de oversatte danske artiklers vedkommende er der markant forskel på kvaliteten af oversættelserne af artiklerne om de to emneområder. Læseren har kategoriseret ca. halvanden gang så mange af de oversatte sætninger om boligmarkedet som uforståelige eller tvivlsomme i betydningen sammenlignet med oversættelserne om skovbrandene. Således kategoriserer læseren 36,9 % af de oversatte sætninger om boligmarkedet som uforståelige, mens dette kun gør sig gældende for 21,3 % af oversættelserne om skovbrandene. Det samme kan konstateres i forhold til antallet af sætninger, der er kategoriseret som tvivlsomme i betydningen; i oversættelserne om boligmarkedet er 14,3 % af sætningerne kategoriseret som tvivlsomme i betydningen, mens 10,1 % af sætningerne i oversættelserne om skovbrandene er kategoriseret som tvivlsomme i betydningen. Ser man på forekomsten af de forskellige fejltyper, er der ligeledes stor forskel på oversættelserne af de to emneområder. Fejltypen terminologi forekommer i 40,5 % af sætningerne i oversættelserne om boligmarkedet, men kun i 22,5 % af de oversatte sætninger omhandlende skovbrandene. Denne fejltype forekommer således næsten dobbelt så mange gange i oversættelserne om boligmarkedet sammenlignet med de oversatte artikler om skovbrandene. Derudover forekommer fejltyperne terminologi1 og grammatik/syntaks også næsten dobbelt så mange gange i oversættelserne om boligmarkedet som i de oversatte artikler om skovbrandene. Eksempelvis forekommer fejltypen grammatik/syntaks i 32,1 % af de oversatte sætninger om boligmarkedet, men kun i 16,9 % af de oversatte sætninger omhandlende skovbrandene. Endelig forekommer fejltypen nøjagtighed ca. halvanden gang så mange gange i oversættelserne omhandlende boligmarkedet som i de oversatte artikler om skovbrandene. GO s oversættelser af de spanske artikler For de oversatte spanske artiklers vedkommende varierer oversættelseskvaliteten også en del. Læseren har kategoriseret 26,2 % af de oversatte sætninger om boligmarkedet som uforståelige og 13,1 % af sætningerne som tvivlsomme i betydningen. Dette gør sig kun gældende for 11,1 % af de oversatte sætninger om skovbrandene, idet læseren har kategoriseret disse sætninger ligeligt mellem uforståelige og tvivlsomme sætninger. Antallet af uforståelige sætninger i oversættelserne af artiklerne om de to emneområder er således over dobbelt så stort i oversættelserne om boligmarkedet sammenlignet med de oversatte artikler om skovbrandene. 110

112 I denne forbindelse er det ligeledes vigtigt at bemærke, at to af de fem oversatte spanske artikler om skovbrandene slet ikke indeholdt nogen uforståelige eller tvivlsomme sætninger. Hvis man vurderer antallet af fejltyper i oversættelserne om de to emneområder, er der også stor forskel på kvaliteten. Fejltypen terminologi forekommer i 17,5 % af de oversatte sætninger om skovbrandene, mens den forekommer i hele 34,4 % af de oversatte sætninger om boligmarkedet. Det samme gør sig gældende for fejltypen grammatik/syntaks, som forekommer i 14,3 % af de oversatte sætninger omhandlende skovbrandene, men som optræder i 31,1 % af sætningerne i oversættelserne af artiklerne om boligmarkedet. Der er således ca. dobbelt så mange forekomster af disse to fejltyper i oversættelserne om boligmarkedet som i de oversatte artikler om skovbrandene. Fejltypen nøjagtighed er repræsenteret i 11,1 % af sætningerne i oversættelserne om skovbrandene, mens den er repræsenteret i hele 29,5 % af de oversatte sætninger om boligmarkedet. Dette gør denne fejltype til den, der repræsenterer den største forskel på oversættelserne af de to emneområder fra spansk, idet den forekommer i over 2½ gange så mange sætninger for de oversatte artikler om boligmarkedet som for de oversatte artikler om skovbrandene Sammenfatning GO s oversættelser af artiklerne om de to emneområder, det faldende boligmarked og skovbrandene i Australien varierer en del. Således er det generelle billede, at GO s oversættelser af artiklerne om skovbrandene i Australien indeholder færre uforståelige sætninger og færre forståelsesmæssige fejl sammenlignet med oversættelserne af artiklerne om det faldende boligmarked. Generelt er forskellen på kvalitetsniveauet i GO s oversættelser af artiklerne om de to emneområder mindst for de franske teksters vedkommende, idet antallet af de forskellige fejltyper ligger tættest på hinanden for de franske teksters vedkommende. Dette ses eksempelvis ud fra de to fejltyper terminologi og nøjagtighed, hvis forekomster varierer mere i de oversatte spanske og danske tekster om de to emneområder end i de oversatte franske tekster. Hvis man vælger udelukkende at se på antallet af uforståelige sætninger, varierer dette dog mest for de franske teksters vedkommende, men ser man på det generelle kvalitetsniveau i oversættelserne af de franske, danske og spanske tekster om de to emneområder ligger kvalitetsniveauet noget lavere i oversættelserne fra dansk og spansk sammenlignet med oversættelserne af de franske tekster. 111

113 Alt i alt kan vi konkludere, at kvalitetsniveauet generelt er lavere i oversættelserne af artiklerne om det faldende boligmarked sammenlignet med oversættelserne af artiklerne om skovbrandene. Der er i oversættelserne omhandlende boligmarkedet flere forekomster af uforståelige sætninger, ligesom forekomsten af de forskellige fejltyper er højere. Dette tyder på, at de mange økonomiske termer/vendinger og metaforer i artiklerne om boligmarkedet volder GO flere problemer end artiklerne indeholdende mere hverdagspræget terminologi og sprog. Vores undersøgelse tyder således på, at GO s oversættelser bliver af højere kvalitet, hvis kildeteksten ikke bærer præg af for specifik terminologi og for mange vanskelige metaforer. Vi er opmærksomme på, at vores undersøgelse som grundet pladshensyn ikke kunne gøres mere omfangsrig kun tegner et billede af kvalitetsniveauet i GO s oversættelser af tekster om forskellige emneområder, men undersøgelsen tyder ikke desto mindre på, at GO har nemmere ved at oversætte mere hverdagspræget sprog korrekt til målsproget. Diskussion af hvornår det kan betegnes acceptabelt, at kvalitetsniveauet i en oversættelse er mindre højt følger på side Sammenligning af kvalitetsniveauet i oversættelserne af artiklerne på de tre sprog, fransk, dansk og spansk Vi har ligeledes ønsket at sammenligne kvaliteten af oversættelserne leveret af GO i forhold til de tre forskellige sprog, fransk, dansk og spansk for ligesom i forhold til de forskellige emneområder at belyse eventuelle kvalitetsforskelle og omfanget af disse. Vi har således fundet det interessant at undersøge, om kvaliteten af GO s oversættelser varierer afhængig af, om kildesproget er fransk, dansk eller spansk. Dette har vi gjort ved at udregne det gennemsnitlige antal uforståelige/tvivlsomme sætninger samt det gennemsnitlige antal forekomster af hver fejltype i de oversatte artikler fra de tre sprog. Vi har udregnet de procentuelle gennemsnit ud fra følgende model: Antal fx uforståelige sætninger i alt i oversættelserne fra det givne sprog divideret med antal sætninger i alt i teksterne på det givne sprog gange 100. Vores formål har været at undersøge, hvor udbygget korpusset synes at være for de tre sprog, hvilket en sammenligning af kvaliteten af oversættelserne fra sprogene kan tegne et billede af. Vi har igen valgt ikke at medtage fejltypen fejl i kildetekst i sammenligningen, idet denne fejltype ikke siger noget om kvaliteten af oversættelsen. 112

114 Sammenligning af oversættelserne af de franske og danske artikler Kvalitetsniveauet i GO s oversættelser af de franske og danske artikler varierer markant. Ser man på det gennemsnitlige antal uforståelige sætninger i oversættelserne af teksterne fra de to sprog, er der i oversættelserne af de franske artikler gennemsnitligt 9,9 % af sætningerne, som læseren kategoriserer som uforståelige, mens dette gør sig gældende for gennemsnitligt 28,9 % af sætningerne i de oversatte artikler fra dansk. I gennemsnit er der således ca. tre gange så mange uforståelige sætninger i oversættelserne fra dansk som i oversættelserne fra fransk. Det omvendte billede tegner sig for det gennemsnitlige antal tvivlsomme sætninger, som i oversættelserne af de franske artikler ligger på 16,8 %, mens det i de oversatte danske artikler kun ligger på 12,1 %. Der er således markant flere uforståelige sætninger i oversættelserne af de danske artikler, men til gengæld lidt færre tvivlsomme sætninger. Ser man på antallet af fejltyper i oversættelserne fra fransk og dansk, varierer dette også en del. Der er gennemsnitligt 19,3 % af de oversatte franske sætninger, der indeholder terminologi-fejl, mens dette gør sig gældende for 31,2 % af de oversatte danske sætninger. Den samme tendens ses for fejltypen grammatik/syntaks, som gennemsnitligt forekommer i 11,8 % af de oversatte franske sætninger, men i gennemsnitligt 24,3 % af de oversatte danske sætninger. Det vil sige, at denne fejltype i gennemsnit forekommer ca. dobbelt så mange gange i de oversatte danske sætninger som i de oversatte franske sætninger. Fejltypen terminologi1 varierer også markant mellem oversættelserne fra de to sprog. Således forekommer denne fejltype i gennemsnitligt 3,7 % af de oversatte franske sætninger, men i hele 10,98 % af de oversatte danske sætninger. Forekomsten af fejltypen terminologi1 er dermed i gennemsnit ca. tre gange så høj i oversættelserne af de danske tekster. Ser man til sidst på fejltypen nøjagtighed, er denne den eneste, der repræsenterer et sammenfald mellem de to sprog. Forekomsten af denne fejltype ligger således på nogenlunde samme niveau i oversættelserne fra de to sprog i gennemsnitligt 19,9 % af de oversatte franske sætninger og i 22,5 % af de oversatte danske sætninger. Sammenligning af oversættelserne af de franske og spanske artikler Kvalitetsniveauet i GO s oversættelser af de franske og spanske artikler varierer ligeledes, men dog ikke i lige så høj grad som for oversættelserne af de franske og danske artikler. 113

115 For de oversatte spanske teksters vedkommende er der gennemsnitligt 18,5 % af sætningerne, der af læseren er blevet kategoriseret som uforståelige, mens 12,1 % af sætningerne er blevet kategoriseret som tvivlsomme i betydningen. For de franske sætningers vedkommende er procentsatserne hhv. 9,9 % og 16,8 %. Der er således i gennemsnit næsten dobbelt så mange uforståelige sætninger i de oversatte spanske tekster sammenlignet med de oversatte franske tekster samt næsten halvanden gang så mange tvivlsomme sætninger. I forhold til antallet af fejltyper varierer det en del, hvor stor forskel der er på oversættelserne af de franske og spanske tekster. Ser man på fejltypen terminologi, er forskellen på oversættelserne af de to sprog ikke så markant, idet det gennemsnitlige antal terminologi-fejl i de oversatte franske sætninger ligger på 19,3 %, mens det for de oversatte spanske sætningers vedkommende ligger på 25,8 %. Det samme gælder for fejltypen nøjagtighed, som i gennemsnit forekommer i 19,9 % af de oversatte franske sætninger, og i 20,2 % af de oversatte spanske sætninger. Ser man derimod på fejltyperne grammatik/syntaks og terminologi1er der større forskel på oversættelserne af artiklerne fra de to sprog. For de oversatte franske teksters vedkommende er der således i gennemsnit 11,8 % af sætningerne, der indeholder fejltypen grammatik/syntaks, mens dette gør sig gældende for 22,6 % af de oversatte spanske sætninger. Dette betyder, at der er næsten dobbelt så mange forekomster af denne fejltype i de oversatte spanske sætninger. Også fejltypen terminologi1 skiller kvalitetsniveauet i oversættelserne fra de to sprog; dog til forskel fra fejltypen grammatik/syntaks med omvendt fortegn. De oversatte spanske tekster indeholder således ingen terminologi1-fejl, mens 3,7 % af de oversatte franske sætninger i gennemsnit indeholder denne fejltype. Sammenligning af oversættelserne af de spanske og danske artikler Ser man til sidst på kvalitetsniveauet i de oversatte spanske artikler over for de oversatte danske, varierer dette også en del på nogle punkter. Antallet af uforståelige sætninger i de oversatte danske artikler ligger i gennemsnit på 28,9 % og er således i gennemsnit lidt over halvanden gang så højt som antallet af uforståelige sætninger i oversættelserne af de spanske artikler. Til forskel herfra ligger antallet af tvivlsomme sætninger dog på samme niveau med et gennemsnitligt antal på hhv. 12,1 % for de oversatte danske artiklers vedkommende og ligeledes 12,1 % for de oversatte spanske artiklers vedkommende. 114

116 I forhold til antallet af fejltyper ses den største forskel på oversættelserne fra de to sprog i fejltypen terminologi1, som i gennemsnit forekommer i 10,98 % af de oversatte danske artikler, mens fejltypen slet ikke forekommer i de oversatte spanske artikler. Hernæst følger fejltypen terminologi, som gennemsnitligt optræder i 31,2 % af de oversatte danske og i 25,8 % af de oversatte spanske sætninger. Ser man endelig på fejltyperne grammatik/syntaks og nøjagtighed, er forekomsterne i oversættelserne fra de to sprog meget ens, idet fejltypen grammatik/syntaks i gennemsnit optræder i 24,3 % af de oversatte danske og i 22,6 % af de oversatte spanske sætninger. Samme tendens gør sig gældende for fejltypen nøjagtighed, som gennemsnitligt optræder i 22,5 % af de oversatte danske sætninger og i 20,2 % af de oversatte spanske Sammenfatning Efter at have sammenlignet GO s oversættelser af teksterne fra hhv. fransk, dansk og spansk kan vi konkludere, at kvaliteten af oversættelserne varierer afhængigt af kildesproget. Målt på antal uforståelige/tvivlsomme sætninger samt på antallet af fejltyper er kvaliteten af oversættelserne fra fransk til engelsk af højest kvalitet, mens oversættelserne fra dansk er af den ringeste kvalitet. I oversættelserne fra fransk er der således i gennemsnit 9,9 % af sætningerne, der kategoriseres som uforståelige af læseren, mens der i oversættelserne fra dansk gennemsnitligt er 28,9 % uforståelige sætninger. Midt imellem kommer oversættelserne fra spansk, hvori et gennemsnit på 18,5 % af sætningerne kategoriseres som uforståelige af læseren. Antallet af sætninger, der er tvivlsomme i betydningen, ligger dog en lille smule højere for de oversatte franske teksters vedkommende med et gennemsnitligt antal tvivlsomme sætninger på 16,8 % sammenlignet med 12,1 % for både de oversatte danske og spanske tekster. Også i forhold til antallet af fejltyper ligger kvalitetsniveauet i oversættelserne fra fransk højst, mens oversættelserne fra dansk er af lavest kvalitet. Eksempelvis indeholder et gennemsnit på 11,8 % af de oversatte franske sætninger fejltypen grammatik/syntaks, mens dette gør sig gældende for hele 24,3 % af de oversatte danske sætninger. Kun i forhold til fejltypen terminologi1 kan oversættelserne fra spansk siges at være af højest kvalitet, idet de ikke indeholder nogen fejl af denne type. 115

117 Alt i alt kan vi dog ud fra vores sammenligning af kvalitetsniveauet i oversættelserne fra de tre sprog, fransk, dansk og spansk konkludere, at kvaliteten af de oversatte franske sætninger er højst, hvorefter følger oversættelserne fra spansk og til sidste oversættelserne fra dansk. Hermed ikke sagt, at kvalitetsniveauet i de oversatte franske tekster ikke kunne være højere, men sammenlignet med oversættelserne fra spansk og dansk, er forekomsten af uforståelige sætninger samt antallet af fejltyper lavere i oversættelserne fra fransk. På trods af at to af de oversatte spanske artikler om skovbrandene slet ikke indeholder nogen fejl, er det generelle billede således, at kvaliteten af de oversatte spanske tekster generelt ligger lavere end kvaliteten af de oversatte franske tekster. Kvalitetsforskellen på de oversatte tekster kunne tyde på, at systemet er mere udbygget for det franske sprog end for spansk og dansk. I dette tilfælde, hvor vi har at gøre med GO, som er et statistisk oversættelsesværktøj (jf. s. 13 om statistisk maskinoversættelse), kunne vores undersøgelse således tyde på, at korpusset indeholdende fransk terminologi er mere omfangsrigt end korpusserne for spansk og dansk. Idet dansk må siges at være et relativt lille sprog, som stort set kun tales i Danmark, er det naturligt, at GO s korpus ikke er lige så udbygget for dansk som for de meget større og mere talte sprog fransk og spansk. Det kan dog undre lidt, at kvalitetsniveauet i de oversatte franske og spanske tekster varierer en del, idet begge sprog er romanske sprog, som tales i store dele af verden. Man skulle derfor umiddelbart tro, at kvalitetsniveauet i oversættelserne fra de to sprog lå tættere på hinanden. Ligesom det var tilfældet for sammenligningen af emneområder, er vi opmærksomme på, at vores sammenligning kun giver et billede af kvalitetsniveauet i GO s oversættelser fra fransk, spansk og dansk, idet vi har haft begrænset plads til vores rådighed. Ud fra vores udvalgte franske, spanske og danske tekster, som vi har oversat via GO, kan vi dog konstatere, at kvalitetsniveauet i oversættelserne fra fransk er højst. Diskussion af hvornår det kan betegnes som acceptabelt, at kvalitetsniveauet i en oversættelse er mindre højt følger på side

118 8 Sammenligning af regelbaseret og statistisk maskinoversættelse Med henblik på at sammenligne kvaliteten af et statistisk og et regelbaseret maskinoversættelsesværktøj har vi valgt at sammenligne GO med det regelbaserede maskinoversættelsessystem Systran (jf. afsnit om maskinoversættelsestyper s. 12). Vi har udvalgt tre uforståelige sætninger i GO s oversættelser af vores franske og spanske tekster og har derefter oversat dem i Systran med det formål at sammenligne forståelsesgraden af og fejltyperne i oversættelserne. Idet GO s oversættelser af sætningerne er gennemgået i analyse- og kategoriseringsafsnittet (jf. s. 24), gælder nedenstående kategoriseringer og gennemgange kun for Systrans oversættelser. Systran ikke har dansk indbygget som sprog, hvorfor vi kun har kunnet sammenligne kvaliteten af oversættelserne fra fransk og spansk. Vi er opmærksomme på, at vores sammenligning ikke er dybdegående, idet vi kun sammenligner seks forskellige sætninger. Vores formål har blot været at foretage en umiddelbar sammenligning af kvaliteten af et regelbaseret og et statistisk maskinoversættelsessystem. Artikel: En France, la crise de l'immobilier pourrait durer jusqu'en 2011 (26. november 2008). Le Monde. 1. Kildetekst: A ce rythme, l'année 2008 s'achèvera sur mises en chantiers, loin des de Uforståelig GO-oversættelse: At this rate, the year 2008 will end on 360 carried 000 yards away from Systran-oversættelse: This rhythm, year 2008 will be completed out of 360,000 operational startups, far from the 425,500 of Grammatik/syntaks Nøjagtighed 117

119 Gennemgang Systran har udeladt at oversætte den franske præposition à og har oversat det franske substantiv rythme direkte, hvilket ikke formidler den korrekte betydning i en engelsk kontekst; det engelske substantiv rhythm betyder rytme og ikke tempo/hastighed/fart, som der menes her. Derudover har Systran udeladt at oversætte den franske bestemte artikel la, ligesom det franske verbum s achever (fuldføres) og præpositionen sur (på) er blevet upræcist oversat i denne kontekst. I denne kontekst er der således tale om, at 2008 vil ende på (end on) igangsættelser. GO s oversættelse af den første del af sætningen er således langt bedre end Systrans (jf. gennemgang s. 24), mens det modsatte gør sig gældende for den sidste del af sætningen, hvor Systran har leveret en helt korrekt oversættelse. Ser man på sætningen som en helhed er det de samme fejltyper der forekommer i GO og Systrans oversættelser af sætningen. 2. Kildetekst: Aujourd'hui, c'est le schéma inverse, avec des banques qui ne financent plus les projets, et des promoteurs qui préfèrent y renoncer plutôt que construire "en blanc"", raconte Jean-François Gabilla, président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC). Uforståelig GO-oversættelse: "Today it is the reverse pattern, with banks not to finance more projects, and developers who prefer to build rather than abandon "white"", says Jean-François Gabilla, president of the National Federation of promoters manufacturers (FNPC). Systran-oversættelse: "Today, it is the opposite diagram, with banks which do not finance any more the projects, and of the promoters who prefer to give up it rather than to build in white "", tells Jean-François Gabilla, president of the National federation of the promoters manufacturers (FNPC). Grammatik/syntaks Nøjagtighed Gennemgang Systran har oversat det franske substantiv schéma direkte til det engelske substantiv 118

120 diagram, hvilket ikke formidler den korrekte betydning i denne kontekst, idet betydningen her snarere er pattern (mønster). Ellers er det de samme fejl, der gør sig gældende i GO og Systrans oversættelser. I begge oversættelser er det de franske substantiver promoteur og constructeur (bygherre) samt konstruktionen construire "en blanc" (bygge ud i det blå ) der volder problemer (jf. gennemgang s. 26). Artikel: Tréguier, Eric (19. november 2008). La crise immobilière coûtera milliards. Challenges 3. Kildetekst: Depuis septembre, le marché immobilier français se grippe peu à peu. Forståelig GO-oversættelse: Since September, the French property market is gradually flu. Systran-oversættelse: Since September, the French real estate market is seized up little by little. Gennemgang Systran har her leveret en forståelig oversættelse og har til forskel fra GO genkendt det franske verbum se gripper (blokeres). Artikel: La crisis económica y las viviendas (26. juli 2008). People s Weekly World. 4. Kildetekst: Inevitablemente, la tasa de falta de pago s aumenta más alto delos niveles sostenibles por los prestamistas. Uforståelig GO-oversættelse: Inevitably, the rate of non-payment increases highest levels sustainable models for the lenders. Systran-oversættelse: Inevitably, the rate of lack of payments increases to more high delos sustainable levels by the moneylenders. 119

121 1 Grammatik/syntaks Nøjagtighed Fejl i kildetekst Gennemgang Systran har ligesom GO ikke været i stand til at opfange det manglende mellemrum mellem det spanske de los i kildeteksten. Til forskel fra GO, som har forsøgt at oversætte delos, har Systran overført det direkte til den engelske sætning. For begge systemers vedkommende har fejlen i kildeteksten dog ført til en uforståelig oversættelse. Derudover har Systran oversat den spanske præposition por til den engelske præposition by, hvor den korrekte præposition ville have været for (for). Til forskel fra GO har Systran dog været opmærksom på, at man på spansk placerer adjektivet efter substantivet (Mogensen 2002: 87), og niveles sostenibles er således blevet korrekt oversat til sustainable levels. I denne sætning er der således både ligheder mellem og forskelle på GO og Systrans oversættelser. For begge oversættelsers vedkommende optræder fejltyperne nøjagtighed, grammatik/syntaks og fejl i kildetekst, mens fejltypen terminologi1 adskiller Systrans oversættelse fra GO s. 5. Kildetekst: La quiebra de las EAG, encima de lo que ya ha pasado, congelaría el crédito y no podríamos encontrar en una profunda depresión. Uforståelig GO-oversættelse: The bankruptcy of the EAG, beyond what has already passed, the credit freeze and we could not find in a deep depression. Systran-oversættelse: The bankruptcy of the EAG, upon which already there is past, would freeze the credit and we could not find in a deep depression. Grammatik/syntaks Nøjagtighed Fejl i kildetekst 120

122 Gennemgang Systran har oversat den spanske præposition encima de (ud over) til det engelske adverbium upon which (hvorefter), hvilket ikke formidler den korrekte betydning i konteksten. Derudover benytter man på engelsk hjælpeverbet to be i formen has/have ved dannelse af passive præteritumformer (Swan 2003: 408), hvorfor det spanske ha pasado skulle have været oversat til has past. For den sidste del af sætningens vedkommende har både GO og Systran ikke været i stand til at opfange fejlen i kildeteksten det manglende s på no. Dette betyder, at begge systemer oversætter no direkte til not (ikke), hvor betydningen er ourselves (os). Til forskel fra GO har Systran dog opfanget, at det spanske verbum congelaría står i konditionalis og derfor skal oversættes til would freeze på engelsk. Med undtagelse af fejltypen terminologi optræder de samme fejltyper i GO og Systrans oversættelser af denne sætning, men undersøger man fejltyperne nærmere, er det kun den manglende genkendelse af fejlen i kildeteksten, de har til fælles. Artikel 2: López, Julio Rodríguez (8. oktober 2008). Mercado de vivienda y crisis financiera. Cinco Días. 6. Kildetekst: El retroceso de la inversión en vivienda detraerá directamente medio punto del crecimiento de la economía española. GO-oversættelse: Faltering investment in housing directly paid from half of the growth of the Spanish economy. Systran-oversættelse: The backward movement of the investment in house will directly remove half point of the growth of the Spanish economy. Tvivl om betydningen Nøjagtighed Gennemgang Systran har oversat det spanske substantiv retroceso til det engelske adjektiv backward og substantivet movement, hvilket ikke formidler helt den rette betydning i konteksten, idet backward movement oftest bruges om en fysisk baglæns bevægelse. 121

123 Derudover har Systran blot oversat det spanske substantiv vivienda til det engelske substantiv house, hvilket ikke formidler den præcise betydning, idet der er tale om boliger generelt. Derimod har Systran oversat den sidste del af sætningen korrekt og har til forskel fra GO oversat det spanske verbum detraer og dets tid korrekt. I den sætning kan man således konstatere, at GO har oversat den første del af sætningen mest korrekt, mens Systran har leveret en bedre oversættelse af den sidste del af sætningen. Konklusion Ud fra disse seks eksempler ser det ud til, at mange af de samme fejl forekommer i GO og Systrans oversættelser. Der er således ikke nogen markante kvalitetsforskelle på GO og Systrans oversættelser. Det lader dog til, at Systran er bedre til at håndtere mere komplekse oversættelser såsom at oversætte verberne og deres tid korrekt i konteksten samt at placere sætningsleddene korrekt. Eksempelvis genkender Systran til forskel fra GO, at verbet congelaría står i konditionalis, ligesom det er i stand til at opfange, at man på spansk placerer adjektivet efter substantivet (jf. sætning 4). I forhold til oversættelse af ordinære substantiver og præpositioner lader det ikke til, at Systran er bedre til at levere forståelige oversættelser end GO. Vi skal dog endnu en gang gøre opmærksom på, at denne undersøgelse ikke er udtømmende. Vores ønske har blot været at foretage en umiddelbar sammenligning af et regelbaseret og et statistisk oversættelsesværktøj med henblik på at undersøge, om der er nogen umiddelbare forskelle på de to typer. Således har vi i vores sammenligning eksempelvis ikke medtaget, at det er muligt at købe en betalingsversion til Systran, således at man kan tilføje egne ordlister m.m. og dermed ofte gøre kvaliteten af oversættelserne højere. 122

124 9 Forenkling/omskrivning af problemskabende sætninger med henblik på opnåelse af bedre oversættelse Vi har udvalgt to sætninger på hhv. spansk, dansk og fransk, som GO har haft problemer med at oversætte med det formål at undersøge om en simpel forenkling/omskrivning af sætningerne vil gøre GO i stand til at levere en bedre eller eventuelt fejlfri oversættelse. Vi har vurderet fejlene i hver enkelt sætning og derudfra vurderet hvilke ændringer, der evt. kunne hjælpe GO til at levere en bedre oversættelse. Vores ændringer spænder fra udskiftning af terminologi og ændring af ordklasser til omskrivning af sætninger. Artikel: En France, la crise de l'immobilier pourrait durer jusqu'en 2011 (26. november 2008). Le Monde. Kildesætning: Economistes et professionnels de l'immobilier ne voient pas de sortie de crise avant fin 2010 Oprindelig GO-oversættelse: Economists and real estate professionals do not end the crisis before the end of 2010 Forenklet sætning: Economistes et professionnels de l immobilier n attendent pas que la crise va se terminer avant fin Ny GO-oversættelse: Economists and real estate professionals do not expect that the crisis will end before the end of 2010 Gennemgang Ved at ændre den franske kildesætning så dens konstruktion bliver mere lig en engelsk sætningskonstruktion, har vi opnået at få GO til at levere en fejlfri oversættelse. På fransk foretrækker man ofte at benytte verbalsubstantiver frem for bisætninger, hvilket oftest ikke kan overføres direkte til en engelsk kontekst. Således har vi gjort sætningen mere aktiv ved at erstatte verbalsubstantivet sortie (her: afslutning) med en bisætning. Derudover har vi udskiftet det franske verbum voir, som her har betydningen at forvente/at skønne til det franske verbum attendre, som mere præcist betyder at forvente. Baggrunden for vores ændring er, at GO i første omgang har udeladt at oversætte verbet voir, hvilket kunne skyldes, at det ikke genkender verbet i konteksten. Ved at foretage disse ændringer har vi opnået at få GO til at levere en forståelig og korrekt oversættelse. 123

125 Artikel: Tréguier, Eric (19. november 2008). La crise immobilière coûtera milliards. Challenges Kildesætning: C est sur ces bases que nous avons calculé l addition "immobilière" de la crise Oprindelig GO-oversættelse: On this basis, we calculated the addition "property" of the crisis... Forenklet sætning: C est sur ces bases que nous avons calculé l influence de la crise sur le marché immobilier. Ny GO-oversættelse: On this basis, we calculated the influence of the crisis on the real estate market. Gennemgang Igen har vi valgt at ændre den franske kildesætning, så dens konstruktion bliver mere lig en engelsk sætningskonstruktion. Vi har gjort sætningen mere præcis ved at ændre det franske adjektiv immobilière (ejendoms-) til marché immobilier (boligmarked), idet der ikke findes et lignende adjektiv på engelsk, som kan gengive den rette betydning. Dette er sandsynligvis baggrunden for, at GO blot har valgt at oversætte det franske adjektiv immobilière til det engelske substantiv property. Derudover har vi ændret det franske substantiv addition (indvirkning/indflydelse) til substantivet influence (indflydelse), idet GO har misforstået betydningen af addition, som også kan betyde tilføjelse/tillæg (ligeledes addition på engelsk). Disse ændringer har resulteret i, at GO har leveret en forståelig og korrekt oversættelse. Artikel: Iversen, Claus (11. oktober 2008). Finanskrisen koster danskerne kassen. Berlingske Tidende. 1) Kildesætning: Værst for ældre Oprindelig GO-oversættelse: Worst of older Forenklet sætning: Værst for de ældre Ny GO-oversættelse: Worst for the elderly 124

126 Gennemgang Vi har indsat pronomenet de foran ældre i den danske kildetekst, hvilket i høj grad har forbedret GO s oversættelse af sætningen. Worst for the elderly er en udmærket sætning på engelsk, som vil kunne forstås af alle. 2) Kildesætning: Er man 62 år og har tænkt sig at bruge af friværdien, til man bliver 85 år, er der kroner mindre til forbrug om måneden, hvis huset er faldet en halv million kroner i værdi. Oprindelig GO-oversættelse: Are we 62 years and intends to use the friværdien into being 85 years, there are 1,000 dollars less for consumption per month if the house has fallen half a million dollars in value. Forenklet sætning: Er man 62 år og har tænkt sig at bruge af friværdien, indtil man er 85 år, er der kroner mindre til forbrug om måneden, hvis huset er faldet en halv million kroner i værdi. Ny GO-oversættelse: If you are 62 years and intends to use the friværdien until you are 85 years, there is 1000 dollars less for consumption per month if the house has fallen half a million dollars in value. Gennemgang Vi har omformuleret det danske til man bliver til det mere præcise indtil man er, hvilket gør oversættelsen af denne del af sætningen korrekt. Derudover er det interessant at kunne konstatere, at GO nu genkender konstruktionen er man i betydningen hvis man er, som nu bliver oversat korrekt til if you are. Problemet med den manglende oversættelse af friværdi eksisterer stadig, men er irrelevant i denne kontekst, da en forenkling af syntaksen ikke har nogen indvirkning på denne type problem. Artikel: La crisis económica y las viviendas (26. juli 2008). People s Weekly World. 1) Kildesætning: En la ausencia de un programa nacional de viviendas auspiciado por el gobierno federal, este mecanismo lo hace posible que crezca el número de familias con casas propias. 125

127 Oprindelig GO-oversættelse: In the absence of a national housing program sponsored by the federal government, this mechanism makes it possible to grow the number of families own homes. Forenklet sætning: En la ausencia de un programa nacional de viviendas auspiciado por el gobierno federal, este mecanismo lo hace posible que aumenta el número de familias que tienen casas propias. Ny GO-oversættelse: In the absence of a national housing program sponsored by the federal government, this mechanism makes it possible to increase the number of families have their own home. Gennemgang Selvom det spanske verbum crecer betyder at stige såvel som at vokse (jf. det engelske verbum grow) har vi forsøgt at erstatte det med verbet aumentar for at opnå en bedre oversættelse. Dette lykkes, idet GO oversætter aumentar til det i denne kontekst mere korrekte engelske verbum increase. Vi har derudover indsat relativsætningen que tienen casas propias (som ejer deres egne hjem) i stedet for con (med), hvilket har resulteret i en mere læsbar oversættelse. Optimalt set mangler pronomenet who (families who have) stadig, men i relation til forståelsen af sætningen kan den nye GO-oversættelse godt forsvares. 2) Kildesætning: La quiebra de las EAG, encima de lo que ya ha pasado, congelaría el crédito y no podríamos encontrar en una profunda depresión. Oprindelig GO-oversættelse: The bankruptcy of the EAG, beyond what has already passed, the credit freeze and we could not find in a deep depression. Gennemgang Denne sætning er et eksempel på, at ikke alle sætninger kan gøres korrekte ved en simpel syntaksforenkling. Som nævnt i gennemgangen af denne sætning (jf. s. 77) mangler der i denne sætning et s i pronomenet nos (os), hvorfor der i oversættelsen eksisterer en benægtelse som følge af no (ikke). Vi rettede negationen no til pronomenet nos, hvilket gav følgende oversættelse af den sidste del af sætningen:( )we could find in a deep depression. Denne oversættelse er ganske vist bedre, men stadig ikke god nok til at tydeliggøre kildetekstens budskab, idet det personlige pronomen nos er udeladt i den engelske oversættelse. 126

128 Vores andet forsøg på at gøre sætningen lettere at oversætte for GO bestod i at fjerne den indskudte sætning encima de lo que ya ha pasado, men dette ændrede ikke noget i oversættelsen af den resterende del af sætningen, som forblev uændret. Dernæst forsøgte vi at ændre verbernes tid fra futurum til præsens for at se, om det ville gøre en forskel. Som det kan ses herunder, har det dog ikke haft nogen videre betydning for oversættelsens kvalitet. Ændret tid La quiebra de las EAG congela el crédito y nos podemos encontrar en una profunda depresión. The bankruptcy of the EAG frozen credit and we can find in a deep depression. Med hensyn til oversættelsen credit freeze er det ikke umiddelbart muligt at ændre syntaksen, så man kommer frem til en fornuftig engelsk oversættelse. Problemet er, at agenten er indeholdt i det finitte verbum congelaría, hvilket GO ikke er i stand til at gennemskue. Konklusion Vores undersøgelse af om en relativ simpel forenkling/omskrivning af et antal problemskabende sætninger ville resultere i en bedre oversættelse har vist, at det kan lade sig gøre at opnå en forståelig og tilmed korrekt oversættelse af en sætning, der volder GO problemer, ved at foretage nogle få ændringer. Vi har foretaget syntaktiske og terminologiske ændringer for at opnå bedre oversættelser, og for de franske sætningers vedkommende lykkedes det rigtig godt. For begge de franske sætninger er det således lykkedes os at få GO til at levere en forståelig og tilmed korrekt oversættelse ved at gøre syntaksen i de franske sætninger mere engelsk og ved at erstatte nogle tvetydige termer med nogle mere præcise. For den første af de danske sætningers vedkommende lykkedes det også ved en simpel ændring at få GO til at levere en forståelig oversættelse, idet indsættelsen af pronomenet de betød, at GO s oversættelse gik fra at være uforståelig til at være en udmærket oversættelse. I sætning 2 var en simpel omskrivning af adverbialet nok til at sætningen blev umiddelbart forståelig. I forhold til de spanske sætninger var disse de sværeste at opnå forståelige oversættelser af. For den første af de spanske sætninger lykkedes det dog at opnå en bedre oversættelse ved at indsætte en relativsætning. 127

129 Den anden spanske sætning er et godt eksempel på, at det ikke altid er muligt at komme frem til en god oversættelse, selvom man forenkler syntaksen i kildeteksten. Ved at fjerne stavefejlen (no til nos) nærmer vi os en bedre oversættelse, idet vi løser problemet med den forkerte negation, men GO genkender stadig ikke, at det spanske verbum congelaría står i konditionalis og derfor skal oversættes til would freeze på engelsk. Generelt er det i vores undersøgelse lykkedes os at opnå forståelige oversættelser af de fleste af vores udvalgte sætninger. Dog vil det ikke være hensigtsmæssigt for brugerne af GO at skulle omskrive de sætninger, de ønsker oversat vha. GO, hvorfor vores undersøgelse mest kan benyttes som en indikation af, at man ofte vil kunne opnå korrekte oversættelser af umiddelbart uforståelige oversættelser foretaget af GO ved at foretage en målsprogsorientering af syntaksen i kildesprogssætningen. 128

130 10 Hvad er kvalitet inden for maskinoversættelse, og hvordan måler man den? I løbet af det sidste årti er brugernes forventninger til kvalitet faldet i takt med, at informationsstrømmen er taget til. Udbredelsen af , chat og andre uformelle informations- og kommunikationskanaler har været med til at gøre sprog indeholdende forkortelser, typografiske og grammatiske fejl, udeladelser osv. acceptabelt blandt brugerne. Mange brugere er således villige til at gå på kompromis med sprogkvaliteten til fordel for en mere effektiv og formålstjenlig kommunikation (Lionbridge 2006: 5). Når man ser på kvaliteten af maskinoversættelse kan man vælge at se på den fra to sider: Man kan vælge at vurdere kvaliteten ud fra de samme parametre, som der gælder for menneskelig oversættelse, eller man kan vælge at se på maskinoversættelse som en individuel oversættelsesmekanisme, som skal vurderes ud fra selvstændige parametre. På den ene side kan man argumentere for, at alle oversatte tekster bør leve op til de samme krav. Inden for oversættelsesteorien bliver en oversættelse betragtet som god, når den fremkalder den samme effekt hos modtageren som kildeteksten (Zilahy 1963: 285). Afhængigt af teksttypen er det derfor essentielt, at oversætteren sætter sig ind i tekstens sprog og den viden, den formidler. Fx kræver oversættelse af litterære tekster en kreativ oversætter, der er i stand til at fortolke tekstens budskab, mens det inden for oversættelse af tekniske tekster er vigtigt, at oversætteren har baggrundsviden om emnet, så vedkommende er i stand til at overføre tekstens budskab korrekt (Zilahy 1963: 286). Inden for menneskelig oversættelse er der dog overordnet set en række krav til oversættelseskvalitet, der gælder for langt de fleste teksttyper (Zilahy 1963: 287): Oversættelsen skal være loyal over for kildeteksten og videreformidle dens budskab der skal således være ækvivalens mellem kildeteksten og oversættelsen Oversættelsen skal benytte den korrekte terminologi Oversættelsen skal tage hensyn til kulturelle og sproglige barrierer i forhold til afsender og modtager For at leve op til disse krav vil en menneskelig oversætter som oftest vælge en oversættelsesstrategi. Dette vil sige, at vedkommende beslutter, om oversættelsen eksempelvis skal være fri og dermed lægge vægt på det funktionelle aspekt (dvs. at oversættelsen vil have den samme effekt på målsproget som på kildesproget), eller om oversættelsen skal være imitativ og dermed så vidt muligt gengive kildetekstens ordlyd, tone, stil og virkemidler (Lundquist 2005: 37). 129

131 Ud over ovenstående krav til en god oversættelse gælder det for evalueringen af alle menneskelige oversættelser, at formålet med oversættelsen skal tages i betragtning. Dette afhænger af teksttypen og kommunikationssituationen. Endelig forventes det som oftest, at en menneskelig oversættelse ligger på et højt stilmæssigt niveau, dvs. at oversættelsen eksempelvis lever op til de grammatiske og syntaktiske regler på målsproget. (Kandler 1963: 295). Fordelen ved at evaluere maskinoversættelse ud fra disse parametre, som der også gælder for menneskelig oversættelse kan siges at være, at de repræsenterer en række standarder, som er internationalt kendt og anerkendt og derfor nemme at forholde sig til. Ulempen kan dog være, at parametrene ikke tager højde for, at maskinoversættelse er en helt særlig form for oversættelse, som benyttes i særlige sammenhænge og af særlige brugere med krav, der svarer til formålet. Man kan derfor argumentere for, at maskinoversættelse ikke skal leve op til de samme krav, som der gælder for menneskelig oversættelse, idet der er tale om en helt anden oversættelsesform, der bør evalueres ud fra andre krav. Ifølge van der Meer (2008: 34) skal et maskinoversættelsessystem ikke nødvendigvis levere en oversættelse af høj kvalitet. Det er nok, at brugeren forstår den oversatte tekst. Dette fastslår han bl.a. på baggrund af, at maskinoversættelse især er blevet udbredt inden for kundesupport, på virksomhedernes intranet, inden for kommunikationsindustrien og business intelligence, hvor vigtigheden af at brugerne forstår det oversatte er større, end at det oversatte er af høj kvalitet (van der Meer 2008: 34-35). For slutbrugerne er det således i højere grad forståelsesgraden af en maskinoversat tekst, der er det væsentlige, hvorfor man kan argumentere for, at kvaliteten af maskinoversættelse ikke kan måles ud fra de samme parametre, som der gælder for menneskelig oversættelse. I praksis har det vist sig, at det er mere formålstjenligt at antage en mere praktisk tilgang til måling af kvaliteten af maskinoversættelse (van der Meer 2008: 35). Det har derfor vist sig mest hensigtsmæssigt at se på parametre som forståelsesgraden og anvendeligheden ud fra et udvalg af tekster fra et maskinoversat korpus. I denne forbindelse har det vist sig essentielt at inddrage slutbrugerne, idet det er dem, der skal kunne forstå og anvende det maskinoversatte (van der Meer 2008: 35). Fordelen ved at evaluere maskinoversættelse som en individuel form for oversættelse kan siges at være, at der tages hensyn til formålet med maskinoversættelse, som ofte er at få et overblik over en stor mængde tekst, ligesom der tages hensyn til, hvad slutbrugerne af maskinoversættelse forventer. Ulempen kan dog være, at der gives køb på de gængse krav til en god oversættelse, hvilket betyder, at der gås på kompromis med oversættelseskvaliteten. 130

132 Betragter man kvalitetskravene til en oversættelse ud fra en given oversættelsessituation, afhænger kvalitetskravene til oversættelsen af situationen og teksttypen, og de kan således deles op i tre kategorier (Lionbridge 2006: 9): 1. Finpudset oversættelse: Gælder for kundemateriale, herunder produktmateriale, marketingmateriale o. lign. Her vil det oftest være nødvendigt at benytte en menneskelig oversætter. 2. Korrekt oversættelse: Gælder for brugere, der har behov for specifik information om eksempelvis et produkt. Her er brug af korrekt terminologi væsentlig, mens klodset sprogbrug er mindre vigtigt. Ofte vil der under denne kategori skulle en menneskelig oversætter ind over processen. 3. Oversættelse: Gælder for brugere, der har behov for basisinformation, og hvor adgangen til informationen/oversættelsen er det væsentlige, mens kvaliteten er mindre vigtig. Her vil det oftest være tilstrækkeligt at benytte maskinoversættelse. Ud fra disse kategorier kan den givne oversættelsessituation fastslå, om det vil være hensigtsmæssigt at benytte en menneskelig oversætter, et maskinoversættelsessystem eller begge dele. Generelt er kvalitetskravene til en oversættelse, der skal bruges internt i fx en virksomhed, mindre end til en oversættelse, der skal bruges eksternt. Således er kravene til en oversættelse, der skal videregives til fx kolleger markant mindre end kravene til en oversat tekst, der skal videregives til potentielle kunder, partnere osv. (Lionbridge 2006: 10). Når man ser på kvalitetskravene til en oversat tekst for en slutbruger, er det dog også vigtigt at tage højde for tidsperspektivet. Har slutbrugeren brug for at få en tekst oversat inden for få sekunder/minutter, eller har den tid til at vente hele dage/uger/måneder. Dette vil også have indflydelse på kvaliteten af en oversættelse (Lionbridge 2006: 10). Endelig er det værd at tage i betragtning, såfremt en slutbruger overvejer at benytte maskinoversættelse til en oversættelsesopgave, at kvaliteten af et maskinoversættelsessystem ofte kan forbedres markant ved at koble systemet til ordlister og/eller en oversættelseshukommelse indeholdende terminologi, der er relevant for den type tekst, der ønskes oversat (Lionbridge 2006: 12). Ud over ovenstående faktorer er det dog i den virkelige verden ikke kun oversættelsens kvalitet, der er fokus på. Tid og penge er to faktorer, der også har stor indflydelse på en oversættelses kvalitet (Dunne 2006: 71). 131

133 Inden for de seneste år er dette blevet et større problem for oversættere, idet konkurrencen på markedet er blevet forøget markant. Det er blevet muligt at anvende oversættere på den anden side af kloden vha. og internet, ligesom adgangen til de forskellige fuldautomatiske oversættelsesværktøjer har medvirket til den øgede konkurrence. Den hårde konkurrence på området presser priserne ned, hvilket betyder at oversætterne ofte ikke har den nødvendige tid til rådighed til de forskellige projekter (Dunne 2006: 71). Sidstnævnte er også et problem for et fuldautomatisk oversættelsesværktøj, som vi har set i undersøgelsen af GO. Hvis der er fejl i kildeteksten, vil der også være fejl i oversættelsen. Forskellen mellem en menneskelig oversætter og oversættelsesværktøjet er dog, at oversætteren vil bruge ressourcer på at finde ud af, hvori fejlen ligger, mens oversættelsesværktøjet simpelthen vil overføre fejlen til oversættelsen. Generelt set er der en række af faktorer at tage hensyn til, når man vurderer, hvad kvalitet er inden for maskinoversættelse, og hvordan den måles. Ifølge van der Meer (2008: 35) vil kvaliteten af maskinoversættelse dog kun blive højere i fremtiden, fordi det i dag er blevet muligt for virksomhederne at dele og udveksle sproglige data og korpusser. Overordnet set vil automatiske maskinoversættelsessystemer højst sandsynligt ikke blive i stand til at levere oversættelser af høj stilistik kvalitet, men det der er vigtigt er, at slutbrugerne får det ønskede ud af det maskinoversatte dvs. at de forstår og kan anvende det efter behov (van der Meer 2008: 35) Kvalitetskravene for læseren af dette speciale Ser vi først på målgruppen for dette speciale har vi udvalgt denne til at være folk og/eller virksomheder, der i deres daglige virke benytter eller overvejer at implementere/benytte et fuldautomatisk oversættelsesværktøj som GO til at få oversat materiale o. lign. Kvalitetskravene for læseren af dette speciale vil derfor afhænge af, hvad vedkommende ønsker at få oversat, og hvad det oversatte skal benyttes til. Såfremt der er tale om fx en journalist, der blot vil opdateres på en sag gennem et udenlandsk medie, kan vi ud fra ovennævnte konkludere, at det i denne situation vil være forståelsesgraden og anvendeligheden, der er det væsentligste (jf. kategori 3 s. 131). Er der derimod tale om en virksomhed, der eksempelvis ønsker information om en udenlandsk undersøgelse, er det også væsentligt, at eventuelle tekniske begreber er i orden, mens det stilistiske niveau er mindre væsentligt (jf. kategori 2 s. 131). 132

134 Endelig vil virksomheder, der har behov for at få oversat kundemateriale o. lign., ønske et højt kvalitetsniveau, idet både sprogbrug, evt. tekniske begreber m.m. skal være i orden (jf. kategori 1 s. 131). Ser vi dernæst på kvalitetskravene til den type tekster, vi har undersøgt i dette speciale, som er almindelig nyhedsformidling om to forskellige emneområder, må vi ud fra ovenstående konkludere, at kvaliteten af denne type tekster ikke behøver at ligge på et meget højt niveau. For en person, der benytter et maskinoversættelsessystem til at få oversat nyhedsformidling, vil forståelsesgraden og anvendeligheden være det væsentligste. Det vil således som hovedregel ikke være væsentligt, om oversættelsen ligger på et højt stilistisk niveau, eller om alle de korrekte termer og tekniske begreber benyttes. Dette fører os til det generelle stilniveau i GO s oversættelser Stilniveauet i GO s oversættelser I forhold til stilniveauet i GO's oversættelser, er der visse ting, der er påfaldende. For det første er der præcis det samme antal sætninger i oversættelsen, som der er i kildeteksten. Dette er i sig selv ikke meget iøjnefaldende, men det er et meget godt eksempel på, det der er karakteristisk for et fuldautomatisk oversættelsesværktøj. GO behandler hver sætning enkeltvis, og tager derfor ikke stilling til, om oversættelsen kunne blive bedre af at erstatte et punktum med fx et komma. Man kan ikke sige, at GO laver en decideret ord-til-ord-oversættelse, selvom det umiddelbart kunne virke sådan ved første øjekast. Grunden til dette er, at GO er et statistisk oversættelsesværktøj, som benytter sig af bl.a. N-grams (jf. s. 13) til at vurdere sandsynligheden for, at et ord skal oversættes med et andet ord i forbindelse med de omkringliggende ord. Oversættelserne bærer dog præg af, at der ikke er brugt en overordnet oversættelsesstrategi, som en menneskelig oversætter eller translatør oftest ville have benyttet (jf. s. 129). Der er flere strategier at vælge mellem, men det væsentlige i denne forbindelse er, at den menneskelige oversætter foretager et bevidst valg i forhold til stilniveauet. Det er dette bevidste valg af strategi, der udgør den store forskel mellem GO og en menneskelig oversætter. Idet GO benytter sig af N-grams, tager det ikke stilling til hele teksten, men kun til de ord, der er i den umiddelbare nærhed, og deres placering. Dette er også baggrunden for, at vi i vores undersøgelse flere gange er stødt på begreber, der er blevet oversat til forskellige termer forskellige steder i teksten. 133

135 Et eksempel på dette forekommer i oversættelsen af den danske artikel om boligmarkedet, Finanskrisen koster danskerne kassen, hvor Handelsbanken et sted er bibeholdt i oversættelsen, mens det et andet sted er blevet oversat til Commercial Bank. En mulig forklaring på dette kunne være, at Handelsbanken står med stort begyndelsesbogstav i hhv. i midten og starten af sætningen i de to tilfælde. Det vil derfor være lettere for et fuldautomatisk oversættelsesværktøj som GO at gennemskue, at førstnævnte er et navn (grundet det store begyndelsesbogstav), mens det vil være sværere i det tilfælde, hvor sætningen alligevel ville have startet med et stort begyndelsesbogstav. Dette er en fejl, som let kan skabe megen forvirring for en bruger. Det primære mål for nutidens fuldautomatiske oversættelsesværktøjer er at formidle betydningen af en tekst, så brugerne har mulighed for at udvide deres horisont med fx artikler skrevet på et fremmedsprog (Gautschi 2005). Fokus er på selve oversættelsen af de enkelte termer og ikke på at skabe en flydende, letlæselig og tydelig oversættelse, hvilket oversættelserne i vores undersøgelse også bærer tydeligt præg af. Problemet med en tekst, hvori der er mange uklare oversættelser er, at læseren hele tiden bliver nødt til at stoppe op og tænke nærmere over betydningen, hvilket oftest vil opleves som frustrerende og tidskrævende. I forbindelse med traditionelle oversættelser foretaget af mennesker handler stilniveau primært om formalitetsgraden og om hvilken form for ækvivalens, man stiler efter (Lundquist 2005: 52). Både i forhold til fuldautomatisk maskinoversættelse og menneskelig oversættelse er stilniveauet noget af det første, man lægger mærke til. Dette skyldes ganske enkelt, at bl.a. grammatiske og syntaktiske fejl har en negativ indvirkning på stilniveauet, idet de er med til at gøre en tekst sværere at læse. I forhold til stilniveauet generelt i GO s oversættelser foretages der mange ordrette oversættelser, hvilket ofte medfører syntaktiske fejl på målsproget. Dermed vil stilniveauet ikke svare til kildetekstens på trods af ellers korrekte oversættelser af de individuelle termer. Alt i alt bærer GO s oversættelser tydeligt præg af, at der ikke bliver foretaget et bevidst strategivalg, som der ville blive hos en menneskelig oversætter, og de mange fejl har en negativ effekt på stilniveauet. 134

136 11 Konklusion Kvaliteten af maskinoversættelse kan evalueres ud fra de samme parametre, som der gælder for menneskelig oversættelse, eller den kan vurderes ud fra individuelle parametre. Menneskelig oversættelse bedømmes bl.a. ud fra, om der er ækvivalens mellem kildetekst og oversættelse, om der er benyttet korrekt terminologi, og om der er taget hensyn til kulturelle og sproglige barrierer, mens forståeligheden og anvendeligheden for brugeren er de væsentligste parametre i forhold til evalueringen af maskinoversættelse. I vores undersøgelse af kvaliteten af GO har vi valgt at se på GO som et maskinoversættelsessystem, der ikke skal bedømmes ud fra de samme parametre som menneskelig oversættelse, men ud fra forståeligheden og anvendeligheden af oversættelserne, da vi finder dette mest brugbart for slutbrugeren af en maskinoversat tekst. I vores evaluering af kvaliteten af GO har vi derfor valgt at benytte læserens forståelsesgrad og anvendeligheden af oversættelserne af vores udvalgte tekster til at vurdere, om kvaliteten af GO i forhold til oversættelser til engelsk er acceptabel. Efter at have undersøgt og sammenlignet GO s oversættelser til engelsk af vores udvalg af artiklerer om hhv. det faldende boligmarked og skovbrandene i Australien er vores vurdering, at kvaliteten af GO ud fra vores tekster lever op til det, den skal; dvs. brugeren kan overordnet set forstå tekstens budskab og anvende det efter behov. Der er, som det fremgår af vores analyse- og kategoriseringsafsnit (jf. s. 24) samt det statiske materiale (jf. s. 104), et antal sætninger, som brugeren ikke forstår eller er i tvivl om betydningen af, men ser vi på den overordnede forståelse af teksternes indhold og budskab samt anvendeligheden af oversættelserne, vurderer vi, at brugeren får det udbytte af GO s oversættelse, som vedkommende bør. Kvaliteten af GO ligger ikke på et stilistisk højt niveau, men i forhold til situationer, hvor forståeligheden og anvendeligheden for brugeren er det væsentligste, er kvaliteten acceptabel. Som det fremgår af sammenligningen af emneområder (jf. s. 109), er kvaliteten af de oversatte tekster dog meget varierende, idet kvaliteten af de oversatte artikler om skovbrandene ligger på et højere niveau end de oversatte artikler om boligmarkedet. Også sprogene imellem er der forskel på kvaliteten, idet de oversatte franske artikler generelt ligger på et højere kvalitetsniveau end de spanske og danske oversættelser. På trods af denne kvalitetsforskel er det vores vurdering, at selv de oversatte artikler om boligmarkedet samt de oversatte danske artikler, som indeholder flest fejl, har et acceptabelt kvalitetsniveau, idet det væsentligste i forbindelse med vores udvalgte artikler er, at den overordnede nyhedsinformation bliver videreformidlet. Dette vurderer vi, at oversættelserne lever op til. Vi har grundet pladshensyn ikke kunnet undersøge kvaliteten af flere typer tekster eller flere sprog, hvorfor vi ikke kan vurdere, hvor høj kvaliteten af GO ville være for eksempelvis undersøgelser indeholdende mange tekniske specifikationer eller kundemate- 135

137 riale som produktinformation o. lign. Dog kunne vores sammenligning af vores oversatte tekster om de to emneområder tyde på, at GO har sværere ved at oversætte mere fagspecifik terminologi og sprogbrug indeholdende mange metaforer o. lign., idet det bl.a. er mange af de økonomiske vendinger og metaforerne, der volder GO problemer. Baggrunden for dette er, at jo mere specifik en tekst bliver, desto mindre er chancen for, at der findes en tilsvarende sætning i GO s referencekorpus. Dette kunne være en indikation på, at kvaliteten af GO i forhold til oversættelse af tekster med teknisk og sprogligt tungt indhold ikke ville ligge på et tilfredsstillende niveau, men man ville naturligvis blive nødt til at undersøge det nærmere for at kunne sige det med sikkerhed. Vores undersøgelse har ligeledes vist, at GO har problemer med syntaktisk indviklede sætninger, hvilket også kunne være et tegn på, at GO ikke ville egne sig til at oversætte produktinformationer o. lign., hvor oversættelsen både skal ligge på et grammatisk, stilistisk og indholdsmæssigt højt niveau. Idet GO er et statistisk oversættelsesværktøj vil kvaliteten af oversættelserne dog altid afhænge af materialet i de tilgængelige korpusser. 136

138 12 Bibliografi Faglitteratur Baker, Mona (2006). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge. Brown, P. E.; Della Pietra, V. J.; Della Pietra, S. A.; Mercer, R. L. (1993). The Mathematics of Statistical Machine Translation: Parameter Estimation. Hentet d fra Dunne, Keiran J. (2006) Perspectives on Localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Hentet fra databasen Ebrary. EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards). The essentials of EAGLES. Hentet d fra Gautschi, Heidi (2005) Systran 5.0 Professional Premium. EContent 28 (3), Hentet fra databasen Academic Search Elite. Geer, David (2005). Statistical Machine Translation Gains Respect. Technology News 36 (12), Bestilt hos CBS Bibliotek primo juni 2009 via databasen Academic Search Elite. Google (2009). Ofte stillede spørgsmål. Hentet d fra Hjulmand, Lise-Lotte & Schwarz, Helge (1998). A Contrastive Grammar of English for Danish Students. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISLE (2000) ISLE Annual Report Hentet d fra ISLE (2003) FEMTI - a Framework for the Evaluation of Machine Translation in ISLE. Hentet d fra ISLE (2007) ISLE Evaluation Working Group. Hentet d fra Knight, Kevin (1999). A Statistical MT Tutorial Workbook. Hentet d fra Lionbridge (2006). When to Use Machine Translation. And what business goals can be achieved. Hentet d fra 137

139 Longman Dictionary of Contemporary English (2003). Harlow, Storbritannien: Pearson Education Limited. Longman Dictionary of English Language and Culture (2005). Harlow, Storbritannien: Pearson Education Limited. Lundquist, Lita (2005). Oversættelse problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Mogensen, Jan (2002). Spansk Grammatik. Taastrup: Forlaget Don Quijote. NIST (2005). NIST 2005 Machine Translation Evaluation Official Results. Hentet d fra _v3.html NIST (2006). NIST 2006 Machine Translation Evaluation Official Results. Hentet d fra NIST (2008). NIST 2008 Machine Translation Evaluation - (Open MT-08): Official Evaluation Results. Hentet d fra Stix, Gary (2006). The Elusive Goal of Machine Translation. Scientific American 294 (3), Hentet fra databasen Academic Search Elite. Swan, Michael (2003). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. Van der Meer, Jaap (2008). The evolution of machine translation. Multilingual 19 (3), Hentet d fra databasen Business Source Complete. White, John S. (2003). How to evaluate machine translation. In Somers, Harold (ed.), Computers and Translation A Translator s Guide (s ). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Zilahy, S. Pietro & Kandler, G. (1963). Quality in Translation & On the Problems of Quality in Translation: Basic Considerations. In Carey & Jumpelt (Eds). Quality in Translation (s ). Pergamon Press Ltd. 138

140 Oversatte artikler AFP (7. februar 2009). «L enfer dans toute sa fureur» s'est abattu sur l'australie. Liberation. Hentet d fra Astrup, Elisabeth (7. februar 2009). Australske skovbrande kræver menneskeliv. Politiken. Hentet d fra Australia: Las víctimas mortales por el incendio forestal en Australia se acercan al centenar (8. februar 2009). Europapress. Hentet d fra Bank: Boligpriser falder frem til 2010 (6. oktober 2008). Politiken. Hentet d fra Beredskabsstyrelsen (9. februar 2009). Skovbrande i Australien ude af kontrol. Hentet d fra Boligpriserne har endnu ikke nået bunden (28. september 2008). Berlingske Tidende. Hentet d fra Christensen, Barbara ed. (7. februar 2009). Mindst 14 dræbt i skovbrande i Australien. DR. Hentet d fra Dramshøj, Pia ed. (9. februar 2009). 126 døde under skovbrande i Australien. DR. Hentet d fra En France, la crise de l'immobilier pourrait durer jusqu'en 2011(26. november 2008). Le Monde. Hentet d Iversen, Claus (11. oktober, 2008). Finanskrisen koster danskerne kassen. Berlingske Tidende. Hentet d fra: La crisis económica y las viviendas (26. juli 2008). People s Weekly World. Hentet d fra Las víctimas de los incendios forestales de Australia ascienden a 208 (19. februar 2009). La Opinión de Málaga. Hentet d fra Internacional-victimas-incendios-forestales-Australia-ascienden 2 De to artikler vi har benyttet fra Le Monde kan ikke længere hentes via Le Mondes hjemmeside, medmindre man køber et abonnement til avisen. Artiklerne er vedlagt som bilag. 139

141 Le marché immobilier français s'enfonce dans la crise (2. juli 2008). Les Echos. Hentet d fra Le Moël, Marie-Morgane (9. februar 2009). L'Australie accablée par des incendies meurtriers. Le Monde. Hentet d Le Sud-Est australien dévasté par des incendies meurtriers (8. februar 2009). Le Point. Hentet d fra López, Julio Rodríguez (8. oktober 2008). Mercado de vivienda y crisis financiera. CincoDías. Hentet d fra Mueren 25 personas por incendios forestales en Australia (7. februar 2009). Informador. Hentet d fra Mueren al menos 14 personas por incendios forestales en Australia (7. februar 2009). El Universal. Hentet d fra Ritzau (8. februar 2009). 108 dræbt under skovbrande i Australien. Berlingske Tidende. Hentet d fra Strøyer, Rasmus (13. februar 2009). Mand tiltalt for dødelige skovbrande. DR. Hentet d fra Tréguier, Eric (19. november 2008). La crise immobilière coûtera milliards. Challenges. Hentet d fra mmobiliere coutera_2.100_milliards_par_eric_t.html Un incendio forestal en Australia arrasa con más de 360 hectáreas (6. januar 2009). El Comercio. Hentet d fra 140

142 Bilag 1: Oversigt over anslag i artiklerne om hhv. boligmarkedet og skovbrandene

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Hvorfor? Oversigt Hvordan?

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Er du som leder god nok til intern kommunikation?

Er du som leder god nok til intern kommunikation? 4. november 2010 Er du som leder god nok til intern kommunikation? Aalborg Universitet Vejleder Karsten Niss HA 3. semester Organisatorisk projekt Anslag: 14.911 Marie-Louise Skjoldborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Prosodi i ledsætninger

Prosodi i ledsætninger Eksamensopgave 2 Dansk talesprog: Prosodi og syntaks Prosodi i ledsætninger Ruben Schachtenhaufen Indledning I denne opgave vil jeg undersøge nogle forhold vedrørende prosodi og syntaks i ledsætninger

Læs mere

Efter-redigering af maskinoversatte tekster

Efter-redigering af maskinoversatte tekster Specialeafhandling Efter-redigering af maskinoversatte tekster En empirisk analyse af udvalgte dele af eksisterende revisionsteori anvendt på artikler oversat med Google Oversæt Forfatter: Katja Nielsen

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII - generelle tendenser Bente Maegaard Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII Hvor: Santiago de Compostela, Galicia, 18-22 sep. 2001 MT Summit deltagere

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Google Translate. i undervisningen i praksis. emu.dk/modul/undervis-i-maskinovers%c3%a6ttelse

Google Translate. i undervisningen i praksis. emu.dk/modul/undervis-i-maskinovers%c3%a6ttelse Google Translate i undervisningen i praksis emu.dk/modul/undervis-i-maskinovers%c3%a6ttelse Reverse engineering Prøv at bruge Google Translate til at personbøje verber: Jeg/du/han har, tager Prøv herefter

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Om os Vi kommer fra Kommunikationscentret i Hillerød Hanne Jantzen, logopæd Michael

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AT UNDERVISE I MATEMATIK PÅ ET FREMMESPROG 1

AT UNDERVISE I MATEMATIK PÅ ET FREMMESPROG 1 AT UNDERVISE I MATEMATIK PÅ ET FREMMESPROG 1 Indledende bemærkninger Dette arbejdsdokument har til hensigt at simplificere refleksionerne over undervisning i matematik på et fremmesprog, især inden for

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere