Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011"

Transkript

1 Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011 Herning Kommune ønsker med denne internationale strategi at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af vores område. Borgerne, virksomhederne og kommunens medarbejdere skal være parate og gearet til de udfordringer en stadig mere global verden bringer. Vision Vi er kendt for holdninger og handlinger med internationalt udsyn Udfordring Herning Kommunes vision indebærer, at medarbejdere, borgere, studerende og virksomheder i Herning Kommune agerer internationalt 1 og kendes af sine samarbejdspartnere, kunder, brugere, gæster og kontakter i Danmark såvel som globalt for at have internationalt udsyn. Globaliseringen betyder ændringer for borgere og virksomheder i Herning kommune: Øget international konkurrence giver en ny arbejdsdeling, hvor især industrierhverv søger mod lande med lavere lønninger. Det betyder, at virksomhederne skal magte at indgå i internationale samarbejdsrelationer, men det betyder også, at flere med svage ressourcer får svært ved at komme ind og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Afstand i tid og rum er blevet mindre internet og billige samt hurtige flyrejser betyder, at det er lettere at kommunikere og transportere mennesker såvel som varer. Befolkningen får en mere mangfoldig sammensætning Fakta Den internationale arbejdsdeling betyder en ændret erhvervsstruktur 2 Ordre og Business to Business relationer bliver mere internationale(samarbejde/samhandel mellem virksomheder) 3 Viden genereres og indhentes internationalt 4 Stadigt flere virksomheder i Danmark har engelsk som corporate language (virksomhedssprog) 5 Flere uddannelsesinstitutioner i Danmark udbyder uddannelser på engelsk 6 Flere problemer kan alene løses i et internationalt samarbejde eks. miljøproblemer 7 Flere virksomheder rekrutterer kvalificeret personale internationalt 8 8 % af Herning Kommunes borgere har andet oprindelsesland end dansk 9 Den internationale strategis fire spor og deres fokusfelter Den internationale strategi udfoldes i de fire spor, der giver strategisk mening for Herning Kommune omdømme, borger, erhverv og medarbejder. Under de enkelte spor er beskrevet nogle hensigtserklæringer for, hvordan sporet kan udfoldes. Omdømme - Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft - Vi er tilgængelige på hovedsprog Borger - Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer - Vi har skole- og studietilbud til internationale borgere Erhverv - Vi er eksportorienterede - Vi tiltrækker og afvikler internationale events - Vi innoverer internationalt - Vi samarbejder internationalt - Vi ansætter internationale borgere Medarbejder - Vi yder god service til internationale borgere - Vi indhenter ny relevant viden internationalt - Vi deltager i internationale projekter og fundraiser - Vi rekrutterer rummeligt - Vi tilbyder international kompetence- og lederudvikling 1

2 Omdømme Herning vil fremme vækst i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Det vil vi ved at styrke kraftcenterrollen, ved at gå nye veje og ikke mindst ved at være kendt for en særlig identitet nationalt såvel som internationalt. Herning er på mange områder et kraftcenter, der driver udviklingen i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Herning er kendt for at hente sport- og kulturevents til området, og Herning er kendt for at være en dynamisk erhvervsby. Virksomhederne er opstået og vokset med udgangspunkt i en god ide, der blev produceret, og efterfølgende solgt nationalt såvel som internationalt. - Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft. Hvordan: Modtagelsen af udenlandske borgere i Herning Kommune kan optimeres løbende, herunder udlevering af velkomstpakke med velkomstbrev formuleret på engelsk og tysk. Foreningerne kan opfordres til løbende at gøre sig mere synlige og åbne for nye udenlandske borgere. Ligesom kommunen kan indgå i løbende dialog med erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner om at bedre forholdene for udenlandske studerende. Endelig foreslås, at turistorganisationerne løbende kan forbedre sin markedsføring af området overfor potentielle gæster. - Vi er tilgængelige på hovedsprog Hvordan: Herning Kommune udvælger en afgrænset mængde information, som kan have relevans for virksomheder, som handler med virksomheder i Herning, for kommende internationale medarbejdere og borgere samt for potentielle gæster. Denne information kan oversættes til engelsk og tysk og vedligeholdes løbende. Derudover kan formuleres en meget generel velkomsttekst om Herning. Velkomstteksten kan oversættes via en translate knap eller direkte til kinesisk, arabisk, russisk, spansk og fransk. Borger: Indbyggerne i Herning Kommune vil i stigende grad være beskæftiget på et arbejdsmarked, der kræver internationale kompetencer 10. Flere virksomheder opkøbes af internationale koncerner eller ekspanderer internationalt. Mange gange medfører denne virksomhedstransformation, at virksomheden overgår til engelsk som virksomhedssprog. Flere videregående uddannelsesinstitutioner indfører engelsk som det talte og skrevne sprog på udvalgte studieretninger, for at imødekomme den internationale efterspørgsel og for at kunne rekruttere de bedste underviserer. Kravet til at kunne begå sig internationalt i udlandet såvel som ved mødet med den internationale samhandelspartner/gæst etc. kræver interkulturelle kompetencer, såvel som bevidsthed om særtræk ved den danske kultur. Vigtigheden af morgendagens arbejdskrafts sproglige og interkulturelle færdigheder stiger. 8 % af Hernings indbyggere har andet oprindelsesland end dansk. Det er en blanding af international (specialiseret) arbejdskraft, studerende, ægtefæller, familiesammenførte samt flygtninge. Mange af disse ønsker at blive og integrere sig i det danske samfund. En stadig større gruppe af mobil specialiseret international arbejdskraft påregner imidlertid at opholde sig i Herning i en afgrænset årrække. For dem har det betydning, at deres børn kan modtage undervisning, som kan overføres til andre lande. Borgerne ønsker en kvalitativ ydelse/service samtidigt med at de færreste borgere ønsker at betale mere i skat dette stiller krav til innovationsevne, hvor international viden kan være en væsentlig parameter. Alle elever i den almene folkeskole i Herning Kommune modtager undervisning i engelsk og tilbydes undervisning i tysk samt fransk. Elever med andet modersmål end dansk kan ved ankomsten starte i en modtageklasse og senere modtage supplerende undervisning i dansk. Herning Kommune støtter endvidere op om Den Internationale Skole og Det Internationale Gymnasium i Ikast. Dertil kommer at alle skoler i forhold til folkeskolens formålsparagraf arbejder på at give børnene interkulturelle færdigheder. En del skoler deltager i udvekslingsprojekter, hvor elever og lærere har mulighed for at praktisere såvel sprog som interkulturelle færdigheder. En sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år gennemføres, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for opfølgning, modtager sprogstimulering i dagtilbuddet i andetsproget dansk. 2

3 Desuden understøtter bibliotekerne borgernes muligheder for at tilegne sig viden og indsigt i internationale forhold, udvikle sproglige kompetencer og få adgang til alle relevante informationer. Biblioteket i Midtbyen har et særligt fokus på at perspektivere og formidle nyheder og aktualitet i en globaliseret verden. - Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer Hvordan: Folkeskolen vil fortsætte arbejdet med at udvikle de interkulturelle og sproglige færdigheder i henhold til folkeskoleloven. Det kunne være en overvejelse at tilbyde nye sprogfag som eks. Kinesisk og russisk 11. Endvidere kunne det være relevant at opjustere de interkulturelle kompetencer. Via ungdomsskolen udbydes tillige sprogfag. En vej som kan udvikles. - Vi har skole- og studietilbud til internationale borgere Hvordan: Vi vil løbende forbedre og samarbejde om skole- og studietilbud til internationale borgere i sammenhæng med den udvikling og de behov en ændret demografisk sammensætning medfører. Erhverv Den globale konkurrence stiller større krav til konkurrenceevne, innovation og produktivitet, fordi lønniveauet i Danmark er relativt højt. Den globale tidsalder, hvor det at sende informationer og transportere sig er blevet nemmere, betyder at flere virksomheder internationaliseres med filialer såvel som samhandelspartnere og kunder i flere lande. Deraf følger, at gruppen af internationale medarbejdere er stigende. Ligesom mulighederne som følge af EU s retningslinjer om arbejdskraftens frie bevægelighed betyder, at flere søger til lande med højere lønninger og formodede gode jobs. Det globale marked åbner nye muligheder i form af nye markeder, ny kapital, nye samhandelspartnere etc. Erhvervsvirksomhederne i Herning har behov for at udvikle og tilpasse kompetencerne løbende til de globale udfordringer. Herning Kommune udfører et stort strategisk arbejde for at tiltrække og udvikle de rigtige og bæredygtige internationale kultur- og sportsevents. Det vægtes, at de events kommunen tiltrækker har væsentlig oplevelsesøkonomisk betydning for vækst- og jobskabelse, samt at events ene markerer og giver Herning en identitet internationalt. Generelt kan Herning Kommune tilbyde erhvervsudvikling og erhvervsservice til sine virksomheder, jævnfør lov om erhvervsfremme. Det gøres i dag ved at tilbyde iværksætter- og virksomhedsvejledning, samt ved at yde støtte til udviklingsprojekter, videncentre m.m. Herning Kommune deltager også i enkelte internationale projekter med fokus på erhvervsudvikling. - Vi er eksportorienterede Hvordan: Herning Kommune kan i større grad skabe sammenhæng mellem erhvervsservice og eksportfokus. Det kan eksempelvis gøres ved at stille krav herom i resultatkontrakter med udførende operatører. - Vi tiltrækker og afvikler internationale events Hvordan: Herning Kommune vil være toneangivende som værtsby for internationale events. Vi vil turde udfordre vore samarbejdspartnere til at skabe unikke events sammen med os. Konkret støtter og afholder Herning internationale sports- og kulturevents. Eksempelvis arbejder Herning Kommune aktivt med at tiltrække internationale sportsevents på EM og VM niveau. Herning Kommune sætter derudover fokus på erhvervsturisme og støtter rammerne for erhvervsturisme. - Vi innoverer internationalt Hvordan: Herning Kommune kan i større grad skabe sammenhæng mellem erhvervsservice, erhvervsudviklingsprojekter, erhvervsstøtte og innovation. Det kan eksempelvis gøres ved at stille krav herom i resultatkontrakter med udførende operatører. Og det kan gøres ved at kommunen via deltagelse i netværk inspirere virksomhederne til innovation. 3

4 - Vi samarbejder internationalt Hvordan: Danske virksomheder såvel som Herning virksomheder vil kunne hente inspiration, viden om såvel produkter som markeder ved at samarbejde med udenlandske videninstitutioner, virksomheder og potentielle produktaftagere. Herning Kommune kan fremme, at virksomheder agerer proaktiv på den internationale scene, ved at stille krav herom i resultatkontrakter med aktører, som modtager tilskud fra kommunen til udviklingsprojekter. - Vi ansætter internationale borgere Hvordan: Internationale borgere besidder viden om deres oprindelseslands kultur og markedspotentiale. Med udgangspunkt i deres modersmål og kulturkendskab har de en unik mulighed for at bane vejen for virksomheder til nye markeder. Internationale borgere kan være i besiddelse af en faglig viden, som ikke findes i Danmark eller er svær at rekruttere i Danmark eksempelvis en særlig svejseteknik, en medicinuddannelse, en ishockeykompetence eller en særlig ingeniøruddannelse i vindkraft. Med de internationale borgere følger ofte en ægtefælle, der har interesse i at komme ind på det lokale arbejdsmarked. Jobcenter Herning vejleder internationale borgere om jobmuligheder i Herning, herunder om jobmuligheder i selve kommunen. Webportalen Jobnet giver mulighed for at såvel arbejdstagere som arbejdsgivere kan annoncerer efter job/ansatte. Jobcenter Herning udvikler løbende produktet således, at det svarer til behovet. Medarbejder Medarbejderne i Herning Kommune servicerer en mangfoldig befolkningsgruppe fra godt 120 forskellige oprindelseslande, forskellige sociale og uddannelsesmæssige baggrunde og forskellige behov. En stadig større del af disse borgere opholder sig midlertidigt i Herning for at arbejde eller studere. Virksomheder, der har behov for specialiseret udenlandsk arbejdskraft i kortere eller længere tid, forventer, at kommunen kan kommunikere med disse medarbejdere på henholdsvis engelsk og tysk. For at kunne give borgerne en god oplevelse ved servicemødet stiller det krav til medarbejderens sprogfærdigheder, kommunikations- og interkulturelle færdigheder. Kan befolkningen spejle sig i kommunens medarbejder stab? Med en befolkning hvor 8 % har andet oprindelsesland end dansk vil det være naturligt om, medarbejderstaben sammensættes mere mangfoldigt, dog forudsat at kvalifikationerne er til stede. En mere international medarbejderstab vil særligt i borgerrettede funktioner kunne være med til at fremme bedre kommunikation og forståelse. Det er vigtigt, at medarbejderne løser de givne opgaver optimalt inden for de givne ressourcerammer under hensyn til borger- og lovkrav. Det kræver blandt andet kontinuerlig tilgang af ny viden. En viden som det kan være relevant at indhente uden for landets grænser. Endelig åbner globaliseringen nye muligheder for opgaveløsning. Det er muligt at deltage i internationale projekter, det er muligt at vidensudveksle over nettet og det er muligt at fundraise midler internationalt særligt inden for EU. Herning Kommune deltager i det regionale socialfondsprojekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. I den sammenhæng har medarbejdere i Borgerservice og Jobcenter modtaget sprogundervisning i tysk og engelsk samt fået øget interkulturel forståelse. Modtagelsesprocedurerne i relation til udenlandske borgere er forbedret. Medarbejderstaben er blevet mere mangfoldig inden for flere stillingskategorier. I relation til borgerrettede områder, er særlige sprogfærdigheder tillige en kompetence, der vægtes i forbindelse med rekruttering. Flere specialinstitutioner på Børn- og Unge området og Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet deltager i international vidensudveksling. Ligesom Teknik- og Miljø samt By, Erhverv og Kultur områderne har fundraiset midler til internationale projekter. Deltagelse i internationale projekter er imidlertid forholdsvis begrænset. - Vi yder god service til internationale borgere Hvordan: For at kunne yde god service til internationale borgere er det nødvendigt, at kommunen kontinuerligt sikrer, at medarbejderne besidder de rette kompetencer, herunder sprog- og interkulturelle kompetencer. Kommunen bør løbende tilbyde relevante kurser/efteruddannelse i såvel interkulturel forståelse som sprog for servicemedarbejdere med flere. 4

5 God service til internationale borgere fordrer, at mødet med kommunen er overskueligt, og at det er let at finde den nødvendige information, eks. om hvordan et barn indskrives i folkeskolen. Dette gøres dels ved at medarbejderne i Borgerservice har det store overblik, og dels ved let tilgængelig information på nettet på dansk, engelsk og tysk. - Vi indhenter ny relevant viden internationalt Hvordan: For at opnå bedre kvalifikationer til at varetage morgendagens opgaveløsning i relation til nye udfordringer på eksempelvis klimaområdet, nye handicaps og nye sociale problemer vil vi indhente ny relevant viden internationalt. Vi vil inddrage videncentre på områder, hvor det er muligt og giver mening. Vi bruger vores EU-kontor Central Denmark EU-Office, netværk og internettet til at indhente ny viden og inspiration til opgaveløsning. Vi vil altid foretage en costbenefit afvejning, når vi indhenter ny viden står tidsforbruget i forhold til forventet output. Samtidigt vil vi leve op til kommunens vision om, at turde gå nye veje. - Vi vil fastholde den høje kvalitet i kulturtilbud og kulturliv ved at indgå i internationale netværk jævnfør kulturministeriets kulturaftale med seks kommuner inkl. Herning i Midt- og Vestjylland. - Vi deltager i internationale projekter og fundraiser Hvordan: Hvor det giver mening og et forventeligt økonomisk fornuftigt output, vil vi deltage i internationale projekter, som vi forinden har fundraiset midler til. Vi vil derfor tidligt identificere områder, hvor vi har et udviklingsbehov eller en problemstilling, vi gerne ser løst internationalt. Herefter vil vi screene muligheder for medfinansiering og partnersøgninger eventuelt med hjælp fra Central Denmark EU-Office vores EU-kontor i Bruxelles. - Vi rekrutterer rummeligt Hvordan: For dels at sikre at medarbejderstaben afspejler befolkningen og for at sikre særlig ekspertise, kan Herning Kommune rekruttere internationale borgere. Ved hvert enkelt stillingsopslag vælges den ansøger, der har de bedste relevante faglige og menneskelige kompetencer. Her kan sproglige og interkulturelle kompetencer have betydning. - Vi tilbyder international kompetence- og lederudvikling Hvordan: Den øgede internationalisering i samfundet og de krav og muligheder, dette giver, skaber behov for, at ledere og medarbejdere besidder internationale kompetencer såvel som evnen til at se de strategiske muligheder for Herning. For at sikre disse kompetencer kan der for såvel ledere og ikke ledere gives mulighed for international kompetence- og lederudvikling. 1 Ordet international er et aktivt ord mens ordet global er et passivt ord. Eks. betyder en global påvirkning, at konkurrenceevnen udfordres af lavere lønninger. Mens internationalt knytter sig til, hvordan vi selv agerer. 2 Bernard Salt: Global Skills Convergence, KPMG 2008, 3 Ditto 4 Ditto 5 jobfisk.dk WTO Report: The need for environmental Cooperation 8 Vækst i jobkortordninger, Tal fra Udlændingeservice: Tal på Udlændingeområdet Kilde: Danmarks Statistisk Bernard Salt: Global Skills Convergence, KPMG 2008, 11 (Kina forventes i 2030 at være det trediestørste eksportland for Danmark - Tyskland og Sverige vil fortsat være de største Mandag Morgen, den 15. februar 2010) 5

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014 ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014 Grøn Vækst - Sundhed - Oplevelser Her er alle muligheder åbne HERNING EN REGIONAL, NATIONAL OG INTERNATIONAL AKTØR I Herning skiller vi os ud ved at turde gå

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia En ny vej i livet - Integration i Fredericia Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Anbefalinger til Arbejdsgruppen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd National

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere