C hild O ccupational S elf A ssesment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C hild O ccupational S elf A ssesment"

Transkript

1 C hild O ccupational S elf A ssesment Udarbejdet af Hákun Jacobsen & Anja Skerris Børneergoterapeuters vurdering af selvvurderingsredskabet COSA til børn i alderen 8-13 år et pilotprojekt i udviklingsarbejdet 1

2 COSA Børneergoterapeuters vurdering af selvvurderingsredskabet Child Occupational Self Assessment til børn i alderen 8-13 år - et pilotprojekt i udviklingsarbejdet af COSA. Udarbejdet af: Hákun Jacobsen Anja Skerris Antal ord: Vejleder: Annelise Kristensen, Ergoterapeut, MSc. og underviser på CVU SYD ergoterapeutuddannelsen i Næstved. Ekstern vejleder: Kirsten Schultz Petersen, cand. Scient. Soc. Denne opgave må godt udlånes Denne opgave er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved CVU Syd Ergoterapeut og fysioterapeutskolen i Næstved som et led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for de studerendes eget synspunkt. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jfr. Lov om ophavsret

3 Forord Dette projekt er et ergoterapeutisk bachelorprojekt udarbejdet af to ergoterapeutstuderende i juni Projektet omhandler ergoterapeuters ekspertvurdering af det dansk oversatte selvvurderingsredskab Child Occupational Self Assessment (COSA), et redskab udviklet til børn i aldersgruppen 8-13 år. COSA stammer fra USA og er i februar 2007 oversat til dansk. Den danske udgave af redskabet forligger uvalideret. Projektet fremstår derfor som et pilotprojekt i udviklingsarbejdet af COSA-DK. Idéen til projektet udsprang af, at vi begge i vores børnepraktik savnede en større inddragelse af skolebarnet i den ergoterapeutiske planlægning. Samtidigt savnede vi en metode til at gøre dette på en valid og struktureret måde. I et foredrag af professor Gary Kielhofner blev COSA præsenteret som et redskab, der kunne imødekomme disse behov. Derfor fandt vi det interessant, at undersøge om dette også var gældende indenfor dansk børneergoterapi. Under dette projektforløb har vi været i kontakt med forskellige mennesker, der hver især har bidraget med viden, gode råd samt erfaringer. Vi vil først og fremmest takke de meget erfarne børneergoterapeuter, der har deltaget som ekspertpanel. Deres hjælp har gjort det muligt for os at lave dette projekt. Det har været utroligt spændende og lærerigt at lytte til deres faglige vurdering, oplevelser og erfaring med dette redskab og indenfor børneergoterapi generelt. Også en stor tak til Jessica Keller, OTR/L MS, University of Illionois at Chicago og Gertrud Quist Lauritzen, specialergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen SundhedsCVU, Aalborg. Begge har ydet et stort bidrag i forbindelse med opstarten af dette projekt. Førstnævnte som projektansvarlig for udviklingsarbejdet med COSA i USA og sidstnævnte som forfatter af den danske version. Vi vil rette en stor tak til vores eksterne vejleder Kirsten Schultz Petersen Cand. Scient. Soc., for gode råd samt kritisk gennemlæsning af projektet. Ligeledes vil vi gerne takke vores vejleder Annelise Kristensen, MSc. OT., for hendes vejledning, støtte og gode råd igennem hele forløbet. 3

4 Abstract This study examines the content-validity of the Child Occupational Self Assessment-Danish version (COSA- DK), and furthermore, it intends to clarify occupational-therapists (OT) need for this instrument. With the expert-assessment from OT, we will present ideas for further research so that COSA-DK can be utilized for Danish children. The method used in this study were, in faze one, a questionnaire and, in faze two, a focus group interview. Eight OT participated in the study. They were chosen by purposeful sampling and had a mean 17 years of experience with children aged Data was transcribed and analyzed using Systematic Text Condensation. Results showed that items lacked representation of the spontaneous child s everyday life. Correlation between item and intended-meaning was low. The construction of the assessment scale was found appropriate for children. OT suggested that items be expanded with pictures. Un-translated parts of COSA v.2.1 should be translated to enhance validity of the practical use of COSA-DK. This instrument implements the child in the treatment-planning. COSA-DK provides insight into the child s motivation and feeling of self. It is considered a respectful way of approaching client-entered-treatment and facilitates interaction with the child. The conclusion of this study was that COSA-DK needs adaptation to the Danish language and needs to be formulated in a lingo used by children. Higher correlation between item and intended-meaning is needed. OT expressed a need for COSA-DK, but did not rate it highly valid. COSA-DK needs further development before practical use is advised. Keywords: COSA, content-validity, self-assessment, child, utility. 4

5 Resumé Formål Dette pilotprojekt har til formål, at undersøge indholdsvaliditeten i COSA-DK. Derudover afdækkes danske børneergoterapeuters behov for redskabet. Dette udforskes, for at fastslå hvilket udviklingsarbejde der bør iværksættes. Med ergoterapeuternes vurdering, kan vi give anbefalinger til det videre udviklingsarbejde, med at gøre COSA-DK brugbar til danske børn. Metode Ovenstående blev undersøgt gennem et spørgeskema, efterfulgt af et uddybende fokusgruppeinterview. Otte børneergoterapeuter deltog, udvalgt efter et strategisk udvalg og havde i gennemsnit 17 års erfaring. Interviewdata blev transskriberet og efterfølgende analyseret efter Systematic Text Condensation(STC). Resultater Items blev generelt vurderet, til at mangle den spontane side af barnets hverdag. Der var en uklar sammenhæng mellem item og den tilsigtede mening. Vurderingsskalaens udformning blev vurderet børnevenlig. Det blev foreslået, at items i COSA-DK udvides med billedeeksempler. Derudover bør resten af originalmanualen oversættes. Redskabet bidrager til inddragelsen af barnet i behandlingsplanlægningen. Derudover vurderes det, at COSA-DK giver indblik i barnets motivation og selverkendelse. COSA-DK ses som en respektfuld tilgang til behandlingen, der fremmer samarbejdet med barnet. Konklusion Der konkluderes, at COSA-DK skal gennemgå en yderligere tilpasning til det danske sprog og i et mere børnevenligt omfang. Der skal opnås større sammenhæng mellem items og tilsigtet mening. Disse tiltag bør tages, for at forbedre indholdsvaliditeten i COSA-DK. COSA-DK dækker behovet for en systematisk metode, at indsamle viden om barnets mening om egne kompetencer. COSA-DK vurderes ikke valid og bør gennemgå yderligere udviklingsarbejde før praktisk brug anbefales. Nøgleord: COSA, indholdsvaliditet, selvvurderingsredskab, børn, anvendelighed 5

6 Indholdsfortegnelse: PROBLEMBAGGRUND...7 BØRNEERGOTERAPI I DANMARK...7 SAMFUNDETS KRAV...7 EGEN-EMPIRI OG FORFORSTÅELSE...8 FORMÅL...10 PROBLEMFORMULERING...10 LITTERATURSØGNING...11 DATABASER...11 SØGEORD...11 LITTERATURGENNEMGANG...13 COSA S HISTORISKE UDVIKLING...13 THE CHILD OCCUPATIONAL SELF ASSESSMENT (COSA) V INDHOLDSVALIDITET...17 INDDRAGELSE AF BARNET I PLANLÆGNINGEN AF DEN ERGOTERAPEUTISKE INTERVENTION...18 DESIGN...20 DESIGN...20 METODE...21 Informanter...21 Spørgeskema...22 Interviewguide til fokusgruppeinterview...23 Interviewsituationen...23 Transskribering...24 Etiske overvejelser...24 Analysemetode...24 PRÆSENTATION AF RESULTATER...26 VURDERING AF INDHOLDSVALIDITETEN I COSA-DK...26 Leg eller opgaveorienteret...27 Amerikanske begreber...28 Itemformulering i forhold til tilsigtet mening...29 Manglende billedeeksempler...29 Grovkornet eller specifikt...30 Uoversatte dele af COSA...30 Vurderingsskalaens udformning...30 Delkonklusion...31 BEHOV FOR COSA-DK I DANSK ERGOTERAPI...31 Behov for inddragelse af barnet i interventionsplanlægningen...32 Delkonklusion...35 DISKUSSION...37 METODE DISKUSSION...37 RESULTATDISKUSSION...40 KONKLUSION...44 PERSPEKTIVERING...45 REFERENCELISTE...47 BILAGSLISTE

7 Problembaggrund Børneergoterapi i Danmark Børn i alderen 8-13 år, som modtager ergoterapi i Danmark, får hjælp til en lang række aktivitetsproblemer. Ergoterapeuter der arbejder med børn, vurderer og beskriver barnet gennem undersøgelser, observationer og test, for dermed at afklare aktivitetsproblemer, styrker og ressourcer hos barnet og i sine omgivelser. Dette bruges, til at sætte ergoterapeutiske behandlingsmål, som ergoterapeuten forsøger, at opnå gennem sin intervention. Børneergoterapeuters arbejde er, at gøre aktivitet og deltagelse mulig og tillokkende for børn. I behandlingen er det derfor vigtigt, at barnet forstår formålet med de aktiviteter, der indgår og at de værdsætter udførelsen af disse [1]. Det er vigtigt at barnet er motiveret, for at opnå nogen effekt af den forestående behandling, da det er en forudsætning, at barnet har lyst til at medvirke aktivt i en aktivitetsorienteret intervention. Gennem medvirken i valg af aktiviteter fremmes lysten for deltagelse[2]. En forudsætning for motivation er et ønske eller et behov for forandring[3]. Derfor er det vigtigt, at afklare hvad barnet ønsker forandret. Ovenstående understreger vigtigheden af, at børneergoterapeuter arbejder klientcentreret [4,5,6,7,8,9]. I det ergoterapeutisk arbejde med voksne, findes flere undersøgelsesredskaber, der tilgodeser klientcentrering og medinddragelse af borgeren, eks. Canadian Occupational Performance Measurement(COPM), Occupational Performance History Interview II(OPHI II) og Occupational Self Assessment(OSA) [10]. Børneområdet er mangelfuldt på dette område. Dette selvom undersøgelser har vist, at børn ned til 5 år kan diskriminere mellem valg, kommunikere deres unikke præferencer og har en stabil og valid selvvurdering over tid [11,12]. Ergoterapi til skolebørn bør derfor udvide inddragelsen af barnets egen mening, for at imødekomme en mere klientcentreret praksis. Samfundets krav I det danske sundhedssystemet er der fokus på evidensbaseret praksis. Dette stammer fra gennembruddet indenfor standardiseringer og kvalitetssikring i 90 erne. Dette gælder alle faggrupper inden for sundhedsverdenen, herunder ergoterapi [13]. Dette har medført, at såvel regering som regioner har sat fokus på kvalitet gennem systematisk evaluering og dokumentation. Ergoterapeuter skal derfor kunne dokumentere effekten, kvaliteten og professionalismen af deres arbejde. Dette er en af de større udfordringer, ergoterapien står overfor i dag [14]. For at kunne dokumentere ergoterapi, er der krav til, at redskaber og metoder ergoterapeuter benytter, skal være veldokumenterede, standardiserede og valide [14,15]. Den ergoterapeutiske intervention tager ideelt udgangspunkt i inddragelse af brugerens syn på egne aktivitetsproblemer og motivation for forandring. Det er altså vigtigt, at finde klientens motivation for behandling og at gøre det på en standardiseret og valid 7

8 måde. Dette leder os frem til, at der på børneområdet mangler undersøgelsesredskaber, som sikrer inddragelsen af barnet på en veldokumenteret, valid og standardiseret måde. Flere af de ergoterapeutiske teorier, modeller og undersøgelsesredskaber, der kan opfylde disse krav, er udviklet i USA og England. For at imødekomme dette, er der i dansk ergoterapi opstået et behov, for at indhente og oversætte udenlandske teorier og forskningsbaserede undersøgelsesredskaber [16,17]. Da de fleste spørgeskemaer i klinisk praksis stammer fra USA eller England, er de også udviklet og valideret på engelsk. Det er sjældent, at der henvises til en artikel, som reportere, hvordan den danske version er oversat og afprøvet i en dansk population. Der er dog ingen tvivl om, at det i fremtiden vil blive krævet, at der i en artikel redegøres for, hvordan spørgeskemaet er oversat og afprøvet [18]. At oversætte et udenlandsk redskab er en lang og ressourcekrævende proces og indeholder lignende krav, som til udviklingsarbejdet af nye redskaber [15,19]. Oversættelsesprocessen starter med en oversættelse af redskabet evt. efterfulgt af en back-translation. Herefter forlægges udgaven eksperter og brugere, og redskabet testes for validitet og reliabilitet. Processen udspecificeres i bilag 1. Udviklingsarbejdet kan strække sig over flere år, før man kan sige at redskabet foreligger i en dansk veldokumenteret udgave [20]. Egen-empiri og forforståelse Ovenstående problemer har vi erfaringer med fra vores praktik på centerskoler. Her oplevede vi, at de undersøgelsesredskaber der primært benyttes, er terapeutfokuserede, udviklingsbaserede og måler funktionsnedsættelser. Når børneergoterapeuten vil finde frem til barnets syn på egen situation, er der mangel på et egnet og pålideligt redskab. Derfor anvender ergoterapeuter modificerede udgaver af standardiserede og valide undersøgelsesredskaber f.eks. COPM eller hjemmelavede undersøgelse og interviewguides. Det gør hverken resultaterne pålidelige eller valide. Vi oplevede, at viden om, hvilke aktivitetsproblemer, styrker og ressourcer barnet har, ofte udelukkende bliver indhentet fra forældre, lærere og andre kontaktpersoner i barnets nærmiljø. Alt dette fører frem til, at man i børneergoterapi til skolebørn i Danmark, har behov for et undersøgelsesredskab, som fokuserer på betydningsfulde aktiviteter for børn og unge og deres mening om disse. Et sådant redskab åbner mulighed for en mere klientrettet praksis. Ved at barnet har mulighed for, at give deres mening til kende, øges deres følelse af kontrol over deres behandling. Dette medfører en øget motivation for en forestående aktivitet, hvilket er essentielle for at opnå en effektiv behandling [6,7]. Det nyudviklede amerikanske selvvurderingsredskab, Child Occupational Self Assessment (COSA), mener vi, kunne imødekomme ovenstående behov. COSA er et klientcentreret selvvurderingsredskab og et redskab til effektmåling. Det er udviklet, til at indhente børn og unges meninger omkring deres eget syn på aktivitetskompetencer og deres hverdagsaktiviteters betydning. COSA er udviklet i USA af Gary Kielhofner og Jessica Keller. Model of Human Occupation [21] er det teoretiske grundlag for COSA og den 8

9 klientcentrerede praksis danner rammerne, for den praktiske brug. Redskabet er opbygget med 25 items, som beskriver generelle aktiviteter i børns hverdag (USA). Disse vurderes i en firedelt ordinalskala. COSA har i USA gennemgået et omfattende uviklingsarbejde[22]. COSA v.2.1 er i februar 2007 oversat til dansk (COSA-DK) af Gertrud Quist Lauritzen, Specialergoterapeut og underviser på Sundheds CVU Nordjylland[23](bilag 2). I et telefoninterview omkring COSA forklarer Gertrud Quist Lauritzen: Det duer ikke med tillempede COPM og hjemmestrikkede undersøgelser. Da COPM ikke er egnet til børn, har vi behov for noget valideret af en eller anden art og mere systematik... Den viden COSA giver, er der mange ergoterapeuter, som får på forskellige måder, men COSA giver en skematisk tilgang til at få systematiseret denne viden. Derved opnår denne viden en større værdi Det er vigtigt at man i dansk børneergoterapi får et redskab der lægger vægt på barnets mening Der har manglet noget selvevaluering på området og en mere kognitiv tilgang til børnene Der er ikke nogen standardiserede redskaber i praksis som indeholder det samme som COSA (bilag 3). Disse udsagn styrker vores forforståelse af, at dansk børneergoterapi har behov for et undersøgelsesredskab, der kan støtte inddragelsen af barnet i behandlingsplanlægningen på en systematisk måde og at COSA-DK er et redskab, som kunne dække dette behov, indenfor dansk børneergoterapi. Redskabet er oversat til dansk og har endnu ikke gennemgået det fulde udviklingsarbejde, der er nødvendig, før børneergoterapeuter står med et veldokumenteret, standardiseret og validt redskab til danske børn. Derfor er et logisk trin, ud fra førnævnte krav til oversættelser af udenlandske redskaber, en validering af oversættelsens indhold. 9

10 Formål Ud fra indhentet litteratur, kan vi konstatere at brugen af COSA indenfor ergoterapi til amerikanske skolebørn, kan dække behovet for inddragelse af barnet i behandlingsplanlægningen og gøre det på en systematisk måde. Derfor vil vi undersøge, om det samme er gældende i dansk børneergoterapi. Hvis dette er tilfældet, er det muligt at bruge COSA-DK til danske børn. Det er et stort arbejde at udvikle og oversætte et udenlandsk undersøgelsesredskab. Derfor har vi set et behov for at få afdækket, om dansk børneergoterapi har brug for et redskab som COSA-DK, før et sådant stort og ressourcekrævende udviklingsarbejde iværksættes. Samtidig er dette en mulighed, for at påbegynde valideringen af COSA-DK i Danmark. Via ergoterapeuters ekspertvurdering af redskabet er det muligt, at afklare om udviklingsarbejdet kan/bør fortsættes og hvilke ændringer vi kan anbefale til COSA-DK, for at øge indholdsvaliditeten. Problemformulering Hvordan vurderer danske børneergoterapeuter indholdsvaliditeten i COSA-DK og hvilket behov vurderer de, der er for dette redskab i forhold til ergoterapi til børn i alderen 8-13 år? For definition af nøgleord se bilag 4. 10

11 Litteratursøgning I følgende beskrives den anvendte søgestrategi. Databaser Vi lavede en strategisk søgning på følgende databaser: Cinahl, Pubmed, Cochrane og Otseeker Søgeord Nedenstående søgeord blev anvendt i krydssøgning og i enkeltform. COSA Child Occupational Self Assessment Content validity Indholdsvaliditet Self assessment Selvvurdering Occupational therapy Ergoterapi Paediatric Pædiatri Child Barn Client centred Klientcentreret Validity Validitet OSA Occupational Self Assessment Motivation Motivation Utility Anvendelighed Yderligere håndsøgning og referencesøgning er foregået på Det sundhedsfaglige bibliotek på CVU Syd i Næstved. Inklusionskriterier blandt fundne abstrakts: Dansk eller engelsksprogede artikler Artikler der omhandlede COSA Artikler der beskrev metoder i validering Artikler der forholdte sig til selvvurderingsredskaber til børn Artikler der forholdte sig til børns motivation Herefter er artiklerne vurderet ved en kritisk gennemlæsning efter McMaster [24] Gennem telefonisk kontakt til Gertrud Quist Lauritzen fik vi tilsendt de oversatte dele af 11

12 COSA v 2.1(COSA-DK). Ved at kontakte Jessica Keller pr. mail fik vi tilsendt manualen for COSA v.2.1 og video materiale. 12

13 Litteraturgennemgang COSA s historiske udvikling Udviklingen af COSA har været længe undervejs. Det første kompetenceselvvurderingsredskab til børn, baseret på MoHO, blev udviklet af Kathi Baron og Claire Curtin i 1985 med titlen My strenghts and goals. En revideret udgave af dette redskab blev Childrens Self Assessment of Occupational Functioning, der er udviklet i COSA er en modifikation af dette redskab og OSA, som er designet til selvvurdering af voksne. Det indledende udkast til COSA blev udviklet af Frederico J, der pilottestede redskabet på børn og lavede rettelser baseret på de kommentarer, han fik fra børnene. Fredericos revidering resulterede i et 24 item selvvurderingsskema, med en tredelt ordinalskala til at vurdere kompetence og værdier [22]. COSA s vurderingsskala er valideret i to studier med The Rasch Rating Scale Model (RMS) [25,26]. Begge studier havde til formål, at undersøge de psykometriske forhold i COSA. I første studie; Psychometric characteristics of the Child Occupational Self Assessment (COSA), Part One: An initial examination of psychometric properties[25], undersøgte forskerne redskabets daværende 24 items, i forhold til børns vurdering af deres kompetencer og værdier. I undersøgelsen deltog 62 børn mellem 8 og 17 år (35 drenge og 27 piger). 31 modtog ergoterapi og 31 modtog ikke ergoterapi. Gennemsnitsalderen var år. Der blev fastsat to kriterier for kompetence- og værdiskalaen, at deltagerne skulle kunne anvende alle vurderingstrin i skalaen og at vurderingen skulle vise det, man ønskede undersøgt. Mean square fit statistics (MnSQ) blev anvendt, til at bestemme hvor godt items og personer passede. Signifikansen blev bestemt ved standardized mean square (Zstd). Ideelt er MnSQ 1.0. Værdier over 1.0 indikerer størrelsen af tilfældig varians. Forskerne fastsatte en tilladt grænse for tilfældig varians på 40 %. Derfor blev det for dette studie bestemt at MnSQ værdier over 1.4 sammenholdt med Zstd værdier større end 2.0 blev regnet for ikke passende (misfit). Ved outfit MnSQ <2 er der fællesforståelse af rating kategorierne deltagerne imellem. Data blev analyseret med WINSTEPS V Studiet havde flere forskningsspørgsmål: - Virker begge skalaer efter hensigten? - Er der evidens for en underliggende uni-dimension i konstruktionen af hver skala? - Diskriminerer skalaen effektivt mellem deltagere? - Bliver deltagere validt undersøgt som indikeret i fit statistiks - Er skalaen tilpasset målgruppen? Resultaterne viste, at deltagerne ikke anvendte den tredelte ordinalskala for kompetence eller værdier i tilstrækkelig ens omfang. I kompetenceskalaen blev ingen item vurderet som ikke passende, selv om to items ( Get enough sleep og choose what to do ) havde MnSQ værdier på over 1.4. Dette var fordi deres Zstd værdi, ikke var større end kriteriet 2. Der var en vis loft- og gulvtendens i deltagernes svar, hvilket tyder på, at de ikke benytter hele skalaen. Det blev vurderet, at items var fordelt over en bred skala i forhold 13

14 til kompetence. I værdiskalaen blev 23 items vurderet passende og 1 ikke passende. Get my Chores Done havde en MnSQ over 1.4 og en Zstd over 2. Item blev ikke elimineret fra værdiskalaen, da den bibeholdte et konfidens interval (CI) over 95 % og fordi item var forbeholdt kompetenceskalaen. Undersøgelsen konkluderer, at kompetence- og værdiskalaen er en valid metode til at indsamle viden om aktivitetskompetence. Derudover at COSA består at to unidimensionelle skalaer, der måler aktivitetskompetence og værdier. Studiet resulterede i at ordinalskalaen ændres, så COSA bedre kan diskriminere mellem klienter. De ændrede den tredelte skala til en firedelt skala. Denne ændring var emne for videre undersøgelse[24]. Anden del af undersøgelsesforløbet beskrives i Psychometric characteristics of the Child Occupational Self Assessment (COSA), Part Two: Refining the psychometric properties[26]. Projektets formål var yderligere, at udvikle COSA s psykometriske egenskaber, med baggrund i resultaterne fra første del af undersøgelsesprojektet. Forskningsspørgsmålene og metoden i dette studie var de samme, som i første del, men havde to yderligere forskningsspørgsmål: - Er der evidens for, at den udvidede skala virker efter hensigten og bevirkede at deltagerne benytter hele skalaen og diskriminerer bedre mellem deltagerne? - Er itemhierarkiet det samme som fra studiets først del? I studiet ønskede forskerne et bredt udsnit af deltagere. Deltagerne havde en stor variation af diagnoser og tilstande (leukæmi, adfærdsforstyrrelser, ADHD, Asbergerssyndrom, sanseintegrationsproblemer, indlæringsproblemer, cerebral parese og traumatiske hjerneskader). Der indgik data fra 43 tilfældigt udvalgte klienter, der modtog ergoterapi i henholdsvis skole og hospitalsregi. Resultaterne viste, at den firedelte ordinalskala blev brugt tilstrækkeligt. Outfit MnSQ for alle kategorierne var under 2, hvilket indikerer at kategorierne bruges som forventet. Resultaterne fra kompetenceskalaen viste at Get enough sleep og Choose thing that I want to do havde misfit. Det repræsenterer 8 % af COSA items, hvilket var højere end forventet(5%). Gennemsnitlig MnSQ for alle kompetenceitems var 1.01, hvilket indikerer næsten idealt fit. Den firedelte vurderingsskala for kompetence og værdi fungerede efter hensigten og forøgede reliabiliteten og sensibiliteten, så COSA bedre kunne differentiere mellem deltagerne. Items hierarkiske inddeling holdt sig inden for +/-2 SD og værdisætning af items forholdte sig som i første del af studiet. Reliabiliteten for deltagerne steg fra 0,72 til 0,88 på kompetenceskalaen og 0,80 til 0,91 på værdiskalaen. Forskere vil se nærmere på items som viste et misfit og anbefaler, at man undersøger COSA med en større deltagermængde for at afklare om items skal indgå i COSA. En vigtig observation i dette studie var, at kulturelle forskelle kunne have indvirkning på hvordan deltagere opfattede items og prioriteringer. Yderligere forskning anbefales til bekræftelse af unidimensionaliteten i kompetence- og værdiskalaens konstruktion. 14

15 Forskerne konkluderede udefra begge studier at COSA giver en brugbar struktur til at implementere klientbestemte valg i ergoterapeutisk evaluering, intervention og målsætning [26]. Efterfølgende er der fortaget flere undersøgelser af COSA, der inkluder børn fra 8 til 17 år. Undersøgelserne blev fortaget på skoler, hospitaler og home health centre. Disse studier vurderede COSA som et meningsfuldt selvvurderingsredskab. Praktiserende ergoterapeuter, som deltog i undersøgelserne, beskriver COSA som et værdsat vurderingsredskab, som viser vigtigheden af klientcentreret behandling og det unikke i ergoterapi. Ergoterapeuten lærer samtidigt barnet bedre at kende. COSA v.2.1, som er den nyeste udgave, er blevet udvidet med et item. Redskabet består nu af 25 items, med en firedelt ordinalskala til kompetence- og værdisætning [22]. Redskabet blev oversat til dansk af Gertrud Quist Lauritzen, Sundheds CVU Nordjylland i februar I dette projekt indgik to kliniske undervisningssteder med fem ergoterapistuderende som testede COSA-DK på børn med henblik på at afklare om børnene kunne forstå oversættelsen. Denne gennemgang af det hidtidige udviklingsarbejde med COSA, viser at originaludgaven nu forligger veldokumenteret, valideret og reliabilitetstestet i et vist omfang. Et valideringsarbejde med en test stopper aldrig og der gennemføres stadig nye undersøgelser med COSA, for at sikre og højne redskabets kvalitet [22]. Dette tyder på, at COSA lever op til de krav, faget i dag stiller til nye redskaber. Den danske udgave er oversat og et passende skridt i det danske udviklingsarbejde vil derfor være, at undersøge indholdsvaliditeten i COSA-DK [15,19]. Det er her i tidslinien, vores projekt kommer ind (bilag 1) The Child occupational self assessment (COSA) V. 2.1 COSA er udviklet til at indhente, børn og unges meninger omkring deres eget syn på aktivitetskompetencer og deres hverdagsaktiviteters betydning. Den kan udføres af ergoterapeuter og andre faggrupper, med interesse i at forstå unge klienters selvopfattelse af deres evner. Redskabet er anset mest anvendeligt til klienter; - mellem 8-13 år. - der har tilstrækkelige kognitive færdigheder til selvrefleksion og planlægning. - der har et ønske om at samarbejde i udviklingen af mål for den ergoterapeutiske intervention. Klienter der ikke kræver omfattende støtte, gennemfører almindeligvis selvevalueringsskemaet på ca. 20 min. COSA er opbygget med 25 items, som i et simpelt sprog beskriver et barns hverdagsaktiviteter. Barnet vurderer først sine kompetencer på en firedelt ordinalskala og derefter vigtigheden af disse. Kompetenceskalaen er opdelt i jeg har store problemer med at gøre dette, jeg har et lille problem med at gøre dette, jeg gør dette ok og jeg gør dette rigtig godt. Herudover er skalaen støttet visuelt, ved at hver svarkategori er tildelt smily-ansigter. Ansigterne går fra to sure smilys, til en sur, derefter en glad og sidste 15

16 kategori er repræsenteret med to glade smily-ansigter. Værdiskalaen er opdelt i dette er ikke ret vigtigt for mig, dette er vigtigt for mig, dette er meget vigtigt for mig og dette er det vigtigste for mig. På samme måde som kompetenceskalaen, er værdiskalaen støttet visuelt, med henholdsvis én og op til fire stjerner. Barnet sætter under besvarelsen af skemaet ring rundt om det visuelle symbol, der svare til deres vurdering (figur 1). Figur 1: eksempel på COSA s visuelle udseende. Har barnet problemer, med at forstå de enkelte items, findes der et støtteark til ergoterapeuten. Ud fra dette, kan den tilsigtede mening forklares for barnet. Udover spørgeskemaet har barnet mulighed for, at nævne to andre aktiviteter som barnet er dygtig til, to aktiviteter som barnet har problemer med og evt. noget barnet anser som vigtigt, som ikke er belyst gennem spørgeskemaet. Efter udførelsen af selvvurderingsarket skal svarene fortolkes. Dette gøres ved at gennemgå svarene sammen med barnet og diskutere hans/hendes tanker i forhold til hvert udsagn. Her uddybes aktivitetsproblematikkerne og styrker og ressourcer understreges. Dette giver mulighed for, i samarbejde med barnet, at opstille behandlingsmål. COSA s delelementer og svar er standardiseret, medens selve administreringen af COSA ikke er. Det er barnets fundamentale selvrapportering, der indsamles. COSA giver ergoterapeuten mulighed for at støtte barnet i sin besvarelse på forskellige måder. For det første findes der i originalmaterialet to udgaver af COSA. Spørgeskema-udgaven Checklist form version som figur 1 viser et udsnit af og en kortudgave Card sort version. I kortudgaven er hver item repræsenteret på separerede kort. Dette muliggør, at barnet kan forholde sig til et item af gangen. Ved udførelsen parrer barnet det enkelte kort, med den score barnet finder passende. For det andet kan ergoterapeuten i spørgeskemaudgaven, vælge at støtte et barn som ikke kan læse, ved at læse items op for barnet eller støtte et barn med fysiske begrænsninger, ved at notere barnets svar. For det tredje, er det muligt at besvarelsen af COSA gennemføres over flere gange. Herved kan børn, der har svært ved at, læse og opretholde koncentration over længere tid, støttes med forskellige metoder, så egen mening bliver tilkendegivet. 16

17 COSA er designet til en bred gruppe af børn og unge. Ergoterapeuten skal have et godt kendskab til barnet, så den passende metode kan vælges. Et kendskab til bl.a. barnets udviklingsniveau, opmærksomhed, finmotoriske evner og omfang af abstrakttænkning. På samme måde skal ergoterapeuten i besvarelsen af redskabet, være opmærksom på barnets reaktioner og stoppe besvarelsen, hvis barnet udviser frustration. Barnet bør være i sit optimale niveau for deltagelse, for at sikre en nøjagtig besvarelse. COSA søger ikke at indhente den sande viden om barnets kompetencer. Barnet kan have en opfattelse af egne styrker og problemer, som er anderledes end ergoterapeutens eller forældrenes opfattelse. COSA giver mulighed for en anerkendelse af barnets identificerede styrker og interesser i planlægning af den efterfølgende intervention [22]. Indholdsvaliditet Dette afsnit refererer til vores metode i at afklare indholdsvaliditeten i COSA-DK. Begrebet indholdsvaliditet dækker en vurdering af, hvorvidt alle relevante aspekter af den undersøgte variabel er dækket af redskabets items. Samt om redskabets udvalg af items er relevante og repræsentative. Indholdsvaliditet benævnes på engelsk content validity. En ofte anvendt metode til at vurdere graden af indholdsvaliditet, er at inddrage et ekspertpanel af forskere, klinikere eller potentielle brugere af redskabet [15,17,19,27,28]. De fleste nyere redskaber har gennemgået denne form for validering. I mange tilfælde forefindes dokumentationen af denne validering dog kun i upubliceret materiale. Denne validering bliver ofte kort beskrevet i efterfølgende studier, eller i redskabets manual [29,30,31,32]. I et dansk studie af OSA og ACIS beskrives denne proces, hvor ekspertvurdering blev benyttet til dele af undersøgelsen [17]. Et interessant studie, da OSA repræsenterer en voksenudgave af COSA. Studiets formål havde til hensigt at validere oversættelsen af OSA og ACIS fra amerikansk til dansk på baggrund af teoretiske og empiriske studier. Der anvendtes en metode- og kilde/data triangulering til at sikre undersøgelsens kvalitet. Valideringen blev foretaget gennem fire faser, hvor hypoteser i form af pilotudgaver blev afprøvet og testet med henblik på at sikre en semantisk, begrebsmæssig og normativ gyldighed. I trin to blev den første pilotudgave testet i to psykiatriske institutioner, med deltagelse af otte ergoterapeuter, via en praktisk randomiseret afprøvningsmetode. Dataindsamlingen blev foretaget vha. Kvales forskningsbaseret interviewmetode. Pilotudgaven blev testet og diskuteret med informanterne under et gruppeinterview. Resultaterne fra dette trin, viste at der var flere begreber, der var vanskelige at forstå. Flere begreber indeholdte ikke de nødvendige nuancer i betydningen af ordet, for at dække det pågældende område. Der var begreber som var for ordret oversat og gav derfor ikke mening i dansk samehæng. I vurderingsskalaen, var gradbøjningen af tillægsordet, mere og mest vigtigt genstand for diskussion, da det var vanskeligt for flere klienter at differentiere. Resultaterne blev brugt til udarbejdelse af en ny pilotudgave. 17

18 I de efterfølgende trin blev den tilrettede pilotudgave testet via peer-reviews og nye tilføjelser blev indarbejdet i pilotudgaven. Herefter blev udgaven oversat tilbage til engelsk og sammenlignet med henholdsvis originaludgaven og data fra de tidligere trin i forskningsprocessen. Afslutningsvis blev der fortaget en triangulering, ved at de centrale faglige begreber fra OSA og ACIS blev sammenstillet. Dette resulterede i den endelige udgave af OSA på dansk. Det blev konkluderet at de danske oversættelser, via den nøje tilrettelagte valideringsproces, nu forligger i en forståelig og faglig funderet udgav Inddragelse af barnet i planlægningen af den ergoterapeutiske intervention I et studie omhandlende opfattet self-efficacy og målsætning hos yngre børn[12]. Belyses de ulemper, der er ved blot at inddrage forældre i målsætningen. Børns opfattelse af self-efficacy og deres prioriteringer af hvilke mål de ønskede sat for behandlingen i forhold til forældres syn på barnet, blev undersøgt. Begge parter udfyldte derfor selvvurderingsredskabet perceived efficacy and goal setting (PEGS). PEGS er et 24 item selvvurderingsark, som måler barnets opfattede kompetence i fin(12 FM items) og grovmotoriske(12 GM items) opgaver i en 4 delt ordinalskala. Børnene der deltog i studiet, skulle være mellem 5-8 år, fungere over børnehaveniveau i sproglig forståelse og være i stand til at træffe valg mellem to mulige. 37 børn (27 drenge og 10 piger) med deres forældre blev inkluderet i studiet. Børnegruppens diagnoser var fordelt så 27 % havde fysiske funktionsnedsættelser og 73 % havde en kombination af koordinations vanskeligheder, indlæring og/eller opmærksomheds problemer. Alle børnene skulle inden for kort tid begynde at modtage ergoterapi. Resultaterne viste, at 28 børn differentierede mellem items, ved at de anvendte hele vurderingsskalaen (1-4) på samtlige items. En tendens i svarene fra børn og forældre var, at forældre scorede deres børn lavere på kompetenceskalaen i samtlige items. Da deltagermængden ikke var større, kunne man ikke konkludere, at forældre generelt vurderer deres børn mindre kompetente, i den grad undersøgelsen viste. Alle børnene var i stand til at sætte mål for deres behandling. Gennemsnitlig satte de 4 mål. Forældre og deres børn identificerede i mange tilfælde de samme aktivitetsproblemer, men deres prioritering af disse var meget forskellig. I en prioritering hvor børn og forældre skulle vægte de fire vigtigste mål, var der 13 % overensstemmelse ved to aktivitetsmål, 52 % ved et aktivitetsmål og i 13 % tilfældene var der ingen overensstemmelse. Tendensen var, at forældre prioriterede akademiske opgaver, hvorimod børn prioriterede, at klare sig selv og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen konkluderer, at klienter har den vigtigste information om deres behov og bør opfordres til at træffe valg om deres egne ergoterapeutiske behandlingsbehov. Derudover beskrives, at hvis man ønsker at praktisere klientcentreret, må man muliggøre et samarbejde mellem ergoterapeuten og barnet, hvor barnet kan beskrive deres eget syn. Det anbefales, at der forskes videre indenfor dette område [12]. 18

19 Dette viser, at der ofte kan være forskel på, hvad forældre ønsker og tror, barnet er motiveret for og hvad barnet reelt har lyst til. Denne konklusion understøttes i to andre studier [33,34]. I et review omhandlende brugen af selvvurderingsredskaber til børn, blev der fundet evidens for, at anvendelsen af selvvurdering med børn er en valid og ønskværdig metode i den ergoterapeutiske praksis. Der sammenfattes, at der er evidens for, at børns mening om dem selv er unik, valid og stabil over tid [11]. Et casestudie undersøgte hvilken indvirkning lærervalgt, versus børnevalgt legetøj havde på børns leg[2]. Her blev tre to årige drenge med autisme, udsat for følgende to scenarier. 1. En lærer valgte et legetøj til barnet. Valget blev truffet i en pulje af legetøj, barnet havde leget med inden studiets start. Herefter målte man legetiden med det pågældende legetøj. 2. Barnet valgte et legetøj fra den samme pulje som før og legetiden blev målt. Undersøgelsen viste, at drengene udviste et væsentligt højere engagement, når de selv havde valgt legetøjet. Forskerne vurderede at denne effekt, kunne skyldes at barnet gennem muligheden for valg, opnåede et højere motivationsniveau [2]. Selvom målgruppen for ovenstående undersøgelse er tre to årige drenge, som er væsentligt yngre end de børn COSA er tiltænkt, viser den stadig en tankevækkende effekt af inddragelsen af barnet i de aktiviteter, barnet skal indgå i. Dette afsnit belyser, at der er forskelle mellem, hvad børn er motiveret for og hvad forældre forestiller sig at barnet er motiveret for. Det blev konkluderet, at barnet har den vigtigste information om deres behov og bør opfordres til at træffe valg om deres egne ergoterapeutiske behandlingsbehov. Et andet aspekt der blev afklaret, var at børn udviser større deltagerlyst og motivation, hvis de inddrages i beslutningsprocessen af, hvad der skal foregå. 19

20 Design I dette afsnit beskrives hvilken kombination af metoder, der er valgt i projektet. Design Med udgangspunkt i vores problemformulering har vi lave et pilotprojekt. Et pilotprojekt anvendes som forundersøgelse, før større ressourcekrævende undersøgelser iværksættes, for at afdække relevansen for en sådan undersøgelse [35]. Danske ergoterapeuters behov for dette redskab bør derfor undersøges, inden et større udviklingsarbejde iværksættes. I dette studie har et ekspertpanel af erfarne ergoterapeuter, vurderet behovet for COSA-DK, hvorunder de forholdte sig til indholdsvaliditeten. Ekspertpanelets formål er, at afdække forskellige aspekter relateret til at forøge indholdsvaliditeten. Items gennemgås, for at bestemme graden af relevans og repræsentativitet i forhold til det område de har til hensigt at måle. Der vurderes, om den forventede mening af item er til stede. Panelet samles, hvor de enkelte items yderligere kan kommenteres. Her diskuteres items ordlyd såvel som indhold. Et sidste aspekt panelet vurderer, er om der eksistere felter indenfor det undersøgte område, som ikke repræsenteres af items [18,35,36]. Vores problemstilling lagde op til en kvalitativ undersøgelse, indenfor den fænomenologiske videnskabsteori. Hvor der ønskes at belyse menneskelig erfaring med et givent fænomen og i dette tilfælde COSA-DK. Ved at benytte en fænomenologisk tilgang ville vi indhente informanternes unikke indtryk af COSA-DK. Vi er bevidste om at vores forforståelse kan farve resultaterne. Vi har derfor forsøgt at distancere vores holdning fra informanternes svar og dermed givet et renere billede af deres vurdering. Vi indsamlede data gennem to metoder. Den ene var et spørgeskema, hvor informanterne skulle forholde sig til items i COSA-DK(bilag 5). Et spørgeskema giver informanten ro til at reflektere og gøre sin holdning klar. Data indsamlet fra spørgeskemaer, giver forskeren et godt overblik over tendenser i informanternes svar. Tendenser som efterfølgende kan bruges som interesseområder og provokatør i et fokusgruppeinterviewet [37]. Den anden metode var et fokusgruppeinterview, som havde til formål, at uddybe svar fra spørgeskemaet, komme med forslag til ændringer og afdække behovet for COSA-DK. Et fokusgruppeinterviewet er en effektiv metode til, at indsamle koncentreret og detaljeret data om en gruppes holdninger, erfaringer og synspunkter til et specifikt emne [37,38]. Samtidigt bevirker den sociale interaktion til, at ekstreme og usande oplysninger blev tydeliggjort og fremmanende for ægte og nuancerede udsagn [37]. 20

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

CO-OP. i dansk børneergoterapi?

CO-OP. i dansk børneergoterapi? CO-OP i dansk børneergoterapi? Børneergoterapeuters vurdering af indholdet og behovet for metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance. Udarbejdet af: Dennis Schmøde Maj-Brit Beckerlee

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011 Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen Neurorehabiliteringen Ringe En ergoterapeutisk kultur Organisation og ledelse i afdelingen En kontekst Evidensbaseret praksis Motivation og incitamenter

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Kathi Baron, MS, OTR Gary Kielhofner DrPH, OTR, FAOTA Anita Iyenger, MS, OTR Victoria Goldhammer, OTS Julia Wolenski, OTS

Kathi Baron, MS, OTR Gary Kielhofner DrPH, OTR, FAOTA Anita Iyenger, MS, OTR Victoria Goldhammer, OTS Julia Wolenski, OTS Kathi Baron, MS, OTR Gary Kielhofner DrPH, OTR, FAOTA Anita Iyenger, MS, OTR Victoria Goldhammer, OTS Julia Wolenski, OTS Brugermanual for Aktivitets selvvurdering (OSA) Version 2.2 Copyright 2002 Revideret

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere