Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet"

Transkript

1 Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet Forretningsudvalget har beviljat DKK i bidrag för studieutbyte till Juridiska Föreningen i Lund. (Bilaga 5) 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Uppdatering av handlingsplanen Bilaga 7 8 Konferenceevaluering Stefan kompletterar med en specifikation över utgifterna. Diskussions- og beslutningspunkter 9 Rektorforsamlingens møde Dagordningen till RF-mötet är inte färdig, men bland annat följande ärenden kan komma att diskuteras: årsrapport presentation av Øresund Entrepreneurship Academy Interreg IV ØSR/ØU Förhoppningsvis kan ett mer detaljerat diskussionsunderlag skickas ut innan den 25 april. 10 Godkendelse af regnskab Studenterrådet vid KU (som skötte räkenskaperna under 2006) hoppas kunna presentera ett bokslut i tid till mötet. Formalia 11 Næste møde Föreslås besluta om datum för nästa möte. 12 Eventuelt

2 Bilaga 4 - Referat Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø Københavns Universitet (KU) Martin Duus Lunds Universitet (LU) Erik Stenberg Elin Junghard Martin Lundqvist Meddelat förhinder Malmö Högskola (Mah) Hanna Svensson Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasmus Viemose Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Roskilde Universitets Center (RUC) Henrik Skou Nielsen StudentSamarbetet Øresund (SSØ) David Ganrot Øresundsuniversitetet (ØU) Sara Stavås Virkelyst Anatol Itten Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Manne hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Manne väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Beslutar att stryka 9 11, då de ej är aktuella. 4 Referat fra forrige møde Beslutar att lägga referatet till handlingarna. Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet David meddelar att en ny SSØ-logotyp tas fram. Mötesdeltagarna får tycks till om de olika förslagen. 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet Sara meddelar senaste nytt från ØU-sekretariatet: Sekretariatschef Bengt Streijffert vill bjuda in SSØ till ett möte för att bland annat diskutera ärenden till rektorskonferensens majmöte och om det ska heta Öresundsuniversitetet eller -universiteten, samt för att utvärdera ØU och ØSR. Rektorsutskottet har möte den 27 februari och

3 rektorsförsamlingen den 2 maj. Bilaga 4 - Referat ØU-sekretariatet verkar för att förbättra den interna mobiliteten inom ØU. Två hinder för mobiliteten är de studieavgifter som Danmark infört för studenter från länder utanför EES samt 13-veckorsregeln som gör att svenska studenter inte kan få studiemedel för att läsa sommarkurser i Danmark. Studievägledarnätverket har informationsmöte om att läsa på andra sidan Sundet, i Malmö den 14 februari samt i København den 21 mars. Biblioteksprojektet ska förhoppningsvis komma on line under hösten. Projektet är ett samarbete mellan åtta av biblioteken inom ØU och gör det möjligt för studenterna att söka bland 5 miljoner böcker och få dem levererade till sina hembibliotek inom 48 timmar. 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Tour de promo Diskussions- og beslutningspunkter 12 Studeranderepresentanter till Øresund Science Region hur ska vi utse dem? Beslutar att SSØ vill ha två platser i ØSR:s styrelse. att David ska undersöka vilka ØSR:s åtta plattformar är. 13 Gränsregionala hinder SSØ anser att de höga bropendlingskostnaderna är det största gränsregionala hindret för studenter. Dessutom anser SSØ att studenter ska ha samma möjlighet att göra sin praktik på andra sidan Sundet som i sina hemländer samt att studiemedelssystemen inte bör missgynna studenter som vill läsa på andra sidan Sundet (ex. 13-veckorsregeln). 14 SSØ Vision and Mission Statements Förslaget till Vision and Mission Statements godkänns med tillägg av följande mening först i texten: SSØ er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Bilag 14 SSØ Vision and Mission Statements 15 Vedtagelse af ændringer i forretningsordenen Beslutar att med språkkorrigeringar godkänna de föreslagna ändringarna

4 Bilaga 4 - Referat att ta bort 7 att numrera om 8 till 7 att som ny 8 infoga 8 Øvrige studenterrepræsentanter De studenterrepræsentanter der vedtages af SSØ, skal tilstræbes at være ligeligt fordelt mellem representanter fra den danske og den svenske side. att i supplementet ta bort referenserna till val till Studentbrokommittén att anta den nya forretningsorden Bilag 15 Forretningsorden Verksamhet 2007 Diskussion. Erik sammanställer en lista med de frågor som i diskussionen framstod som viktigast. 17 Godkendelse af regnskab Bordlägger ärendet/ henlægger sagen. 18 Avtal om SSØ:s bokföring och pengahantering Beslutar att uppdra åt kontaktpersonerna att ingå avtal med LUS. Formalia 19 Næste møde Nästa möte hålls kl 15 den 25 april på Københavns universitet. 20 Eventuelt

5 Vision and Mission Statements Bilaga 4 - Referat Rammen for SSØ SSØ er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. SSØ er en tænketank og projektorganisation, der har til formål at styrke de studerende i Øresundsregionen. Mere specifikt arbejder SSØ for at facilitere bedre personlige udviklingsmuligheder for de studerende på eller imellem de respektive uddannelsesinstitutioner. SSØ arbejder derfor på to planer, at skabe synlighed om diskussionen i offentligheden og ved gennemførelse af konkrete projekter. Vision Det er SSØ samarbejdets vision at forbedre det transfaglige og transnationale uddannelsessamarbejde i Øresundsregionen. SSØ samarbejdet skal være regional drivkraft for en positiv udvikling af rammerne for læring. Gennem konkrete projekter skal SSØ arbejde mod større fleksibilitet og tilpasning mod de studerendes behov - en udvikling mod bedre muligheder for både øget tværfaglighed og specialisering. SSØ arbejder mod at synliggøre behovet for at facilitere individualiserede uddannelser i krydsfeltet mellem den enkelte studerendes motivation og de samfundsmæssige behov. Mission Vi vil være en aktiv og synlig deltager i uddannelsesdebatten i Øresundsregionen. Vi vil være paraplyorganisation for projekter der styrker denne position eller bidrager til opnåelsen af vores vision. SSØ har som derudover som løbende mål at aktivere sig selv som netværk. Vi ønsker at gå forrest ved at motivere studerende til at udvikle sig selv og hinanden ved gennemførelse af tværfaglige og tværnationale projekter i SSØ regi. Derfor er en del af SSØs mission også at fordre engagement og personlig udvikling for de involverede gennem interaktion på tværs af uddannelsesinstitutioner og nationaliteter. Konkrete projekter Det er essentielt at få transportudgiften for studerende over Øresundsbroen. Det er en hindring for øget regionalt samarbejde og vidensudvikling. Aktive studerende der tager over Sundet for at få den bedste og mest relevant uddannelse for dem, skal ikke straffes økonomisk for dette valg. Generelt arbejder SSØ derfor for en reduktion af transportudgifterne for alle studerende i regionen. SSØ arbejder for at gøre det lettere for studerende at tage fag på andre universiteter i regionen. Vi mener at den studerende er herre over sin egen dygtiggørelse, og så lang tid et kompetencegivende fag er udbudt på et andet universitet, så skal der ikke forelægge regulative vanskeligheder i at deltage i kurset. Meritoverførsel og andre praktiske vanskeligheder skal holdes på et minimum.

6 Forretningsorden Bilaga 4 - Referat Navn og parter StudentSamarbetet Øresund (SSØ) er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Studentergruppen ved hver af de følgende universiteter/højskoler har hver en stemme ved hvert møde: Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Danmarks Design Skole (DDS) har observatør og deltager ret, men ikke stemme ret i henhold til DDS status som associerede medlemmer af Øresundsuniversitet. Stemmen administreres på lige fod af de studenterpolitiske organisationer ved universitetet/højskolen. Dette er op til de enkelte organisationer at gøre dette. Alle studerende ved medlems universiteterne/højskolerne kan deltage og tale til møderne 2 Formål SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresunds universitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ.

7 3 SSØ-konferencer SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. 4 SSØ-møder Der skal afholdes et SSØ-møde før hvert rektorforsamlingsmøde (ordinære møder). Andre SSØ-møder afholdes efter behov. (se evt. forslag til mødekalender) SSØ-møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det er et krav, at mindst tre studenterorganisationers repræsentanter er enige om at afholde mødet. Mødets dagsorden fastsættes senest 1 uge før mødet. 5 Beslutninger, stemmeprocedure og udtalelser Eftersom SSØ er et samarbejde, kan SSØ ikke tage beslutninger for de medvirkende studenterorganisationer. Et SSØ-møde eller en SSØ-konference kan tage en handlingsbeslutning, dog kun med henvisning til det pågældende møde eller konference og dem, der deltog. Ved møder, konferencer og høringer, hvor der mod forventning, er nødt til at ske afstemning, har hver uddannelsesinstitution, der har underskrevet denne forretningsorden 1 (én) stemme. Kun en studenterorganisations udpegede repræsentant kan have stemmeret. SSØ-møder er beslutningsdygtige når mindst 4 af uddannelsesinstitutionerne er tilstede. Dog skal der være mindst en repræsentant fra hver side af Øresund. Hvis 1/3 af stemmerne er imod, anses forslaget for at være blokeret. I tilfælde af stemme lighed kan Forretningsudvalget afgøre sagen, dog kun hvis mere en 2/3 af universiteterne har afgivet stemme. Udtalelser på SSØs vegne kan gøres af de uddannelsesinstitutioner, der har taget en beslutning og henviser kun til SSØ som den platform, der skabte udtalelsen. Indvalgte i fra, og aktive i, SSØ udtale sig som sådant. 6 Forretningsorden og budget Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. På årets første møde godkendes regnskabet. Bilaga 4 - Referat Repræsentanter i Rektorforsamlingen (RF) og Rektorforretningsudvalget (RFU) SSØ har fire repræsentanter i RF. Disse repræsentanter repræsenterer SSØ og dermed alle studerende under Øresundsuniversitetet. Repræsentanterne vælges normalt for en 1-årig periode. For at sikre kontinuiteten vælges hvert semester én repræsentant fra den danske side og én repræsentant for den svenske side. Disse vælges på et SSØ-møde.

8 Bilaga 4 - Referat SSØ har to repræsentanter i Rektorforretningsudvalget (RFU), som vælges af og blandt de fire repræsentanter i RF. Valget finder sted i forbindelse med hvert nyvalg til RF jf. stk. 1. De øvrige repræsentanter i Rektorforsamlingen er suppleanter til denne post og kan deltage møderne, hvis de ordinære repræsentanter er forhindret i at deltage. 8 Øvrige studenterrepræsentanter De studenterrepræsentanter der vedtages af SSØ, skal tilstræbes at være ligeligt fordelt mellem representanter fra den danske og den svenske side. 9 Forretningsudvalg og tegningsperson De fire repræsentanter i RF udgør SSØs forretningsudvalg og tager sig således af den daglige kontakt til sekretariatet og den forretningsførende institution i det omfang sådanne eksisterer. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede de ordinære SSØ-møder i samarbejde med sekretariatet. Af og blandt de fire repræsentanter vælges to kontaktpersoner, en svensker og en dansker. Valget finder sted på deres førstkommende møde efter der er sket nyvalg jf. 8 stk. 1. Kontaktpersonerne er den primære kontakt mellem forretningsudvalget og den sekretariatsførende institution samt den forretningsførende institution. De to kontaktpersoner tegner sammen SSØs firma og attesterer alle udgifter. Supplement til forretningsorden: Vejledende mødekalender med obligatoriske dagsordenspunkter Første møde i året: Mødet afholdes typisk i februar (kan dog slås sammen med næste møde efter behov). 1. Godkendelse af regnskab 2. Vedtagelse af eventuelle ændringer i forretningsordenen Andet møde i året: Mødet afholdes inden forårsmødet i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i april). 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen Tredje møde i året: Mødet afholdes typisk i september (kan dog slås sammen med næste møde efter behov) Primært arbejdsmøde. Fjerde møde i året: Mødet afholdes typisk i slut oktober eller starten af november. 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Vedtagelse af forslag til budget 3. Evaluering af forretningsorden Det er selvfølgelig altid muligt at indskyde flere møder efter behov. Repræsentanterne i de forskellige organer mødes efter behov, dog skal repræsentanterne i Rektorforsamlingen mødes efter andet og fjerde møde og vælge eller genvælge en kontaktperson.

9 Bilaga 5 - Ansökan om bidrag H JURIDISKA FORENINGEN 1884 Box 207, LUND besöksadress Winstmpsgatan 8,3:e vån telefon telefax e-post bankgiro postgiro org nr StudentSamarbetet Öresund att. David Ganroth Ansökan om bidrag för resa för juriststudenter till Köpenhamn Även om juristutbildningen är en starkt nationell utbildning är det viktigt att få ett internationellt perspektiv på ratten och aven på studentlivet. Juridiska Föreningen vill ge sina medlemmar en möjlighet att se hur studenter arbetar och studerar på andra sidan Sundet. Föreningen avser därför att arrangera en resa till Köpenhamn för en gmpp juriststudenter. Syftet med resan är att dels besöka Köpenhamns tingsrätt för ett studiebesök och dels att träffa studenter från Juridisk Diskussionskiubb och utbyta erfarenheter. Juridisk Diskussionsklubb är juriststudentemas förening vid Köpenhamns universitet. Mer information finns på deras hemsida, Resan skall företas i slutet av mars. Det kommer att stallas 15 platser till förfogande för medlemmar av Juridiska Föreningen. Föreningen hoppas att kunna erbjuda resa och mat kostnadsfritt för deltagarna i syfte att upprätta kontakter över Sundet. För Juridiska Föreningen ansöker jag härmed om ett bidrag om 3000 danska kronor, eller det belopp Ni finner lämpligt. Med de vanligaste hälsningar

10 Handlingsplan Bilaga 7 - Handlingsplan Detta dokument kommer på obestämd framtid att vara StudentSamarbetet Öresunds handlingsplan. Varje punkt kommer att vara strukturerad som följer. Först besvaras frågan Vad är det vi vill åstadkomma?, detta redovisas som ett inledande påstående, sedan kommer en kort problemframställning. Efter detta kommer frågorna När ska vi göra det?, Hur ska vi åstadkomma detta? och Vem ska göra det och vem ska påverkas? att försöka besvaras. Varje punkt avslutas med en statusrapport för varje fråga. Detta leder till att detta måste vara ett levande dokument som uppdateras från möte till möte. 1. Öresund Sience Region Vi vill ha studeranderepresentanter i ÖSR:s styrelse. Vi vill ha två studeranderepresentanter i ÖSR:s styrelsen. Dessa platser ska vara fördelade på en svensk och en dansk student. Anledningen till att vi vill ha tillträde är för att få mer insyn i verksamheten för att veta vad det bedrivs för forskning och hur vi kan få denna forskningen att komma grundutbildningen tillgodo. Vi börjar med att uppvakta Öresundsuniversitetets kansli. Efter att ha fått mer information om vad ÖSR är och vad de arbetar med, så ska frågan tas upp i Rektorskonferensen. Ett slutgiltigt besked kommer att fås vid Rektorskonferensen. Stefan K. Madsen författar en skrivelse. Status: Kravet är framfört från SSÖ:s kansli till ÖU:s kansli. Svar inväntas inför mötet 19 mars. Sedan kommer skrivelsen att skickas. 2. Reserabatter En resa över sundet ska inte kosta mer en motsvarande resa på land Detta är en regional fråga. Således är det HUR och Region Skåne som ska uppvaktas. Ett sätt hade varit om det avsattes en fond för att betala skillnaden mellan det riktiga priset och det rabatterade studentpriset. Status: Kravet är framfört till Region Skåne och till den svenska regeringen. Ett möte planeras till senare under våren.

11 3. Gemensam sak med ÖU Bilaga 7 - Handlingsplan Varje år ska en gemensam skrivelse med ÖU ges ut Det hade varit bra om en gemensam skrivelse med universiteten hade författats. Denna hade kunna gälla något av följande: Integration av utbildning Utjämnandet av studiestödssystem Avgifter Rabatter En effekt av en sådan skrivelse hade varit synliggörandet av organisationen, samt att föra fram den för tillfället viktigaste frågan till allmänheten och olika makthavare. Status: Ej påbörjat. 4. Möte med Regionala Utvecklingsnämnden och dess danska motsvarighet Vi ska bli en naturlig samtalspartner när det gäller regionala utvecklingsfrågor Ett exempel på sådana frågor är praktik i Skåne för läkarstuderande vid Köpenhamns universitet. Status: Kontakt är tagen på den svenska sidan, ingenting bestämt om när mötet ska ske. 5. Konferenser/Möten/Träffar Det ska hållas åtminstone en konferens per år SSÖ borde även arbeta under året för att utveckla alternativ till konferenser. Vi kan uppmana organisationer att arrangera konferenser och informera om att det finns pengar att söka till sådana. Status: Inga konferenser är hittills planerade för 2007.

12 6. Nätverk på tvärs över sundet Bilaga 7 - Handlingsplan SSÖ ska verka för att det bildas nätverk mellan olika lokala organisationer inom regionen Detta skulle framförallt vara bra för att möjliggöra idéspridning, samt att underlätta rekrytering nerifrån för SSÖ. Informationen om studiebesöksmedel måste spridas vid våra respektive lärosäten. Status: Medel för studiebesök är avsatta. De första ansökningarna är inkomna. 7. Praktik Praktik ska möjliggöras för alla på båda sidorna av sundet Problembeskrivning: Status: Frågan är framförd till regions- och regeringsnivå i Sverige. 8. Tidning för Öresund Det ska finnas en vetenskaplig studenttidskrift i Öresundsregionen Ex harvard law review Status: Arbetet påbörjat. Rektorskonferensen våren 2006 har sagt nej.

13 9. Utjämning av studiemedelssystem Bilaga 7 - Handlingsplan Det ska gälla samma regler för studier oavsett vilken sida av sundet studenter förlägger dessa till Framförallt gäller detta att det idag inte är möjligt för en svensk student att få studiestöd för en utbildning utomlands som är kortare är 13 veckor. Detta är en fråga på statsnivå. Ett sätt att gå till väga är via nationella organisationer. Frågan bör lösas innan sommaren 2007 för att svenska studenter ska kunna medverka vid sommaruniversitetets kurser i Köpenhamn. Status: Frågan är redan framförd till svenska regeringen. 10. Fallverksamhet SSÖ ska vara en organisation även för studenter som upplever sig diskriminerade och felaktigt behandlade, i frågor som rör utbildning på tvärs över sundet Denna fråga aktualiserades vid en Hearing med den svenska Öresundsministern. Det finns svenska studenter som känner sig diskriminerade vid Köpenhamns universitet p.g.a. att de är svenskar. Detta är en bredare fråga då det till exempel handlar om att försöka få till praktikplatser i Skåne för att minska trycket på dessa studenter. Jag har blivit ombedd av ÖU och av studenterna i fråga att föra deras talan. Status:

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 22 mars 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Dagordning Möte den 31 januari 2008, kl 16 Plats: Malmö, Norra Neptunigatan 5, 3 vån Studentkåren Malmös lokaler Transport: Tag Toget till Malmö Centralstation. Lokalen ligger nära stationen, gångavstånd.

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Referat af politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd Afholdt d. 16. april 2010 på Copenhagen Business School

Referat af politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd Afholdt d. 16. april 2010 på Copenhagen Business School Referat af politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd Afholdt d. 16. april 2010 på Copenhagen Business School Formalia Valg af dirigenter DSFs formand forslår at følgende indstilles til dirigenter:

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

1 Forbundsafdelingens navn er Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forbundsafdeling for samfundsvidenskabelige studerende, forkortet Djøf Studerende.

1 Forbundsafdelingens navn er Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forbundsafdeling for samfundsvidenskabelige studerende, forkortet Djøf Studerende. Vedtægter for Djøf Studerende UDKAST JØF S Djøf Pr. 1. september Studerende 2010 Vedtægterne er godkendt af Bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1. september

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Brug byen! / Använd staden!

Brug byen! / Använd staden! dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS Senest opdateret 7. marts 2017 I henhold til 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Statut for Oeconrådet Aarhus Universitet

Statut for Oeconrådet Aarhus Universitet Statut for Oeconrådet Aarhus Universitet Statut for Oeconrådet, Aarhus Universitet Side 1 af 7 Statut for Oeconrådet ved Aarhus Universitet Kapitel 1: Tilknytningsforhold 1. Oeconrådet er et studenterpolitisk

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet.

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet. Forretningsorden for Forretningsudvalget samt for Ankenævn for Bus, Tog og Metro Og dette ankenævns Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Vedtægter ELSA Copenhagen

Vedtægter ELSA Copenhagen Vedtægter ELSA Copenhagen KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er The European Law Students Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN

GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN 10. november 2014 Anette Vedel Carlsen, Öresundskomiteen NOTAT GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN Indledningsvis bemærkes, at ingen af de aktiviteter som vedrører arbejdet med grænsehindringer

Læs mere

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009. Forretningsorden for Ankenævn for Bus, Tog og Metro samt for dette ankenævns Forretningsudvalg og Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Emil Outzen siger velkommen på vegne af Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Emil Outzen siger velkommen på vegne af Studenterrådet ved Aarhus Universitet Referat Politik Konferencen efteråret 2017 Åbning af Politik Konferencen Sana byder velkommen til Politik Konferencen Formalia Valg af dirigenter Forretningsudvalget indstiller Yasmin Davali og Valdemar

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere