MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET INVESTERING I EUROPAS UNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET INVESTERING I EUROPAS UNGE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 940 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET INVESTERING I EUROPAS UNGE DA DA

2 INVESTERING I EUROPAS UNGE "Medlemsstat nr. 29 er lige nu ved at opstå inden for Den Europæiske Unions grænser. Det er den stat, hvor de arbejdsløse bor. En stat, hvor unge er blevet arbejdsløse; en stat, hvor vi ser de mennesker, der er blevet udstødt, sakke agterud og blive glemt. Det er mit håb, at denne 29. medlemsstat igen bliver en normal medlemsstat." Jean-Claude Juncker, Åbningstale til Europa-Parlamentets plenarforsamling, 15. juli 2014 "Selv om vi investerer i at forbedre vilkårene uden for EU, er vi også nødt til at foretage investeringer for at klare humanitære kriser herhjemme. Frem for alt er vi nødt til at investere i de unge. Jeg hverken kan eller vil acceptere, at Europa fortsat er et kontinent med ungdomsarbejdsløshed. Jeg hverken kan eller vil acceptere, at generation Y, de såkaldte "millennials", måske bliver den første generation i 70 år, som bliver fattigere end deres forældre. Det er naturligvis primært en opgave for de nationale regeringer. Men EU kan understøtte deres indsats." Jean-Claude Juncker, Tale om Unionens tilstand, 14. september 2016 Det europæiske projekt handler om at opbygge en bedre fremtid for Europas borgere. Det indebærer ligeledes, at der investeres i unge, at de får nye muligheder, og at de hjælpes med at udnytte disse muligheder. Det handler om at give unge den bedst mulige start i livet ved at investere i deres viden, færdigheder og erfaringer og hjælpe dem med at finde eller uddanne sig til deres første arbejde og give dem mulighed for at komme til orde. Denne investering i unge er grundlaget for et retfærdigt, åbent og demokratisk samfund, for social mobilitet og integration samt for varig vækst og beskæftigelse. 1. Der er et presserende behov for at investere i Europas unge I løbet af de seneste år har situationen forbedret sig for unge i mange henseender: Ungdomsarbejdsløsheden er faldet fra 23,9 % i 2013 til 18,5 % i 2016 med et fald på over 10 % i løbet af blot sidste år. Andelen af elever, der dropper ud af uddannelse og erhvervsuddannelse tidligt, er faldet fra 17 % i 2002 til 11 % i Blandt de årige steg gennemførelsesprocenten på videregående uddannelser fra 23,6 % i 2002 til 38,7 % i Krisen har dog ramt den unge befolkningsgruppe hårdt og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed er fortsat en prioritet. Med over fire millioner unge arbejdsløse i EU er det de unge europæere, som har været hårdest ramt af den økonomiske krise, og mange befinder sig fortsat i en vanskelig situation. Ungdomsarbejdsløsheden i EU er stadig dobbelt så høj som den samlede arbejdsløshed og i nogle medlemsstater er den over 40 %. Disse tal viser ikke hele historien, idet mange unge ikke er registreret som arbejdsløse og ikke søger beskæftigelse på grund af en række faktorer, herunder familieforpligtelser eller sundhedsproblematikker, men også på grund af modløshed og manglende incitament til at lade sig registrere som arbejdsløs. I alt er omkring 6,6 mio. unge hverken i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og for nogle har denne situation stået på i mange år. Noget andet, der giver årsag til bekymring, er, at kvalitetsuddannelse endnu ikke er en realitet for alle studerende, og at en stor del af eleverne har ringe grundlæggende 2

3 færdigheder. 11 % af de unge har forladt skolen for tidligt uden formelle kvalifikationer. Denne mangel på formelle kvalifikationer begrænser deres muligheder for at finde beskæftigelse. Omkring 60 % af disse "dropouts" er arbejdsløse eller ikke-erhvervsaktive. I gennemsnit er unge med indvandrerbaggrund (der tegner sig for en voksende andel af unge i de fleste EU-medlemsstater 1 ) mere tilbøjelige til at forlade skolen tidligt, og de udgør en større procentandel af unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse 2. Ifølge de seneste tal fra PISA er andelen af elever med ringe færdigheder i naturfag og læsning stigende. Inden for naturfag er andelen af elever med ringe færdigheder steget med fire procentpoint (fra 16,6 % i 2012 til 20,6 % i 2015, og inden for læsning er andelen steget med næsten to procentpoint (fra 17,8 % i 2012 til 19,7 % i 2015). Andelen af elever med ringe færdigheder i matematik var endnu højere (22,2 % i 2015, hvilket er en lille stigning fra 22,1 % i 2012). Dette er et stort problem, som understreger det presserende behov for at gennemgå de europæiske uddannelsessystemers resultater. Mere end 20 % af eleverne har problemer med at løse simple matematikopgaver. Mere end 16 % har problemer i naturfag og mere end 17 % har problemer med at læse 3. Kun én ud af fire unge har oplyst at have opnået nogle digitale færdigheder gennem formel uddannelse. Elever, der kommer fra en svag socioøkonomisk baggrund, er overrepræsenteret i gruppen af elever med dårlige resultater, hvilket fører til en risiko for overførsel af fattigdom og social udstødelse fra den ene generation til den næste 4. På denne baggrund ser mange unge ikke fortrøstningsfuldt på fremtiden. 57 % af den unge generation mener, at unge er udelukket fra det økonomiske, sociale og demokratiske liv 5. Samtidig er de unge ivrige efter at engagere sig og deltage i samfundet. De unges situation og fremtidsudsigter er ikke forenelige med EU's sociale markedsøkonomi og Kommissionens prioriterede målsætning om at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer. Som fremhævet af Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i hans tale om Unionens tilstand er der en risiko for, at "millenials", generation Y, bliver den første generation i 70 år, der vil blive dårligere stillet end deres forældre. Dette hænger også sammen med de bredere økonomiske og demografiske forandringer i de europæiske samfund, hvordan rigdom og muligheder fordeles mellem generationerne, og med at krisen i de seneste år har forværret de mere dybtliggende tendenser. Det er en kamp, som Europa skal vinde. En periode med arbejdsløshed tidligt i livet medfører personlige problemer og kan have en negativ indvirkning på en person hele livet. Vinde kampen mod ungdomsarbejdsløshed er et middel til at få flere unge ud i gode job. Det er en forudsætning for at sikre bæredygtig vækst og velstand. At tackle de unges situation på 1 Unge født i udlandet og indfødte med udenlandsk født forælder udgjorde i % af de årige i EU, Eurostat, Mere end fire ud af fem (83 %) af førstegangsasylansøgere i EU-28 i 2015 var under 35 år gamle. 2 Næsten en fjerdedel af tredjelandsstatsborgere i aldersgruppen år forlader skolesystemet tidligt, sammenlignet med omkring 10 % af de unge, der bor i deres statsborgerskabsland. Andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, er højere blandt tredjelandsstatsborgere i alderen (32,7 %) i forhold til nationale statsborgere (18,0 %), og situationen er særlig alvorlig for kvinder (43,0 %). 3 OECD's PISA-undersøgelse måler regelmæssigt de grundlæggende færdigheder hos de 15-årige elever. 4 For oplysninger om sammenhængen mellem lave uddannelsesmæssige resultater og socioøkonomisk status: Education and Training Monitor Eurobarometer-undersøgelse "European Youth in 2016", se: 3

4 arbejdsmarkedet er også et spørgsmål om social retfærdighed og, i sidste instans, om troværdigheden af Europas sociale og økonomiske model. Kommissionen foreslår en fornyet indsats for at støtte de unge. I Bratislavakøreplanen, vedtaget af EU's ledere af de 27 medlemsstater efter talen om Unionens tilstand, fastsættes det, at det er nødvendigt at skabe bedre muligheder for unge gennem yderligere EU-støtte til medlemsstaterne i bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og styrkelse af EU-programmer, der henvender sig til unge. I denne meddelelse fremsættes der forslag om tiltag til en mere effektiv investering i unge som en reaktion herpå. Målet er at hjælpe dem med at udnytte muligheder, blive godt integreret i samfundet og blive aktive borgere samt få et vellykket arbejdsliv. Dette initiativ handler om, hvordan EU og medlemsstaterne kan øge indsatsen for at tilbyde unge den støtte, uddannelse og de jobmuligheder, som de fortjener. Denne meddelelse er en del af en større pakke af tiltag, der skal forbedre de unges muligheder. Som led i denne pakke vil Kommissionen lancere det europæiske solidaritetskorps 6 og fremlægge en meddelelse om forbedring og modernisering af undervisningssektoren EU-tiltag til fordel for unge Hovedansvaret for politikker og foranstaltninger rettet mod unge ligger hos medlemsstaterne, også når det drejer sig om at forklare fordelene ved og støtten fra EUtiltag. Medlemsstaterne har det primære ansvar for deres beskæftigelses-, uddannelses- og ungdomspolitikker, men Den Europæiske Union spiller en rolle med hensyn til at støtte medlemsstaternes indsats og har gjort det i mange år. Dette har navnlig været tilfældet for denne Kommission, med dens stærke fokus på ungdomsbeskæftigelse og navnlig fokus på oprettelsen af en ungdomsgaranti med fremrykningen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2015 og senest i 2016 med den nye dagsorden for færdigheder i Europa. Imidlertid er det alt for ofte ikke indlysende for dem, der får gavn af EU-tiltag, hvor støtten kom fra: Politikker og tiltag, der er blevet iværksat på EU-plan eller har modtaget finansiel støtte fra EU, opnår ofte bemærkelsesværdige resultater, men eftersom det er de nationale, regionale eller lokale myndigheder, som står for dem, er mange mennesker ikke bevidste om EU's rolle i disse foranstaltninger Håndtering af ungdomsarbejdsløshed Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed er fortsat en topprioritet for EU. At fremme beskæftigelsen er et spørgsmål af fælles interesse for alle medlemsstater. Den Europæiske Union støtter medlemsstaterne gennem en række politikker og tiltag samt gennem finansielle midler til specifikke formål. Som led i det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker tilbyder EU politisk rådgivning og vejledning 8 til medlemsstaterne med fremme af strukturreformer, der letter unges integration på arbejdsmarkedet. Vigtige fokusområder under det europæiske semester 2016 var aktive arbejdsmarkedspolitikker, tidligt skolefrafald, bedre adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse for sårbare grupper, relevansen af uddannelse, der er rettet mod arbejdsmarkedets behov, arbejdsbaseret læring og lærlingeuddannelser og målrettet 6 COM(2016)942 final. 7 COM(2016)941 final. 8 Disse retningslinjer er givet i form af landespecifikke henstillinger. De udstedes gennem politisk koordination på EU-plan inden for områderne skatte-, økonomi- og beskæftigelsespolitikker, det "europæiske semester". 4

5 støtte til unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse. Den finansielle støtte fra EU's struktur- og investeringsfonde er blevet tilpasset disse politiske retningslinjer (se boks). Eksempler på EU-tiltag rettet mod unge inden for området beskæftigelse: - Siden januar 2014 har mere end 14 mio. unge benyttet en af de nationale ungdomsgarantiordninger, som det blev besluttet at oprette i Omkring 9 millioner har siden da taget imod et tilbud om et job, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som er en central finansiel kilde fra EU til støtte af ungdomsgarantiens udrulning, blev lanceret i 2013 og har et samlet budget på 6,4 mia. EUR. - Den Europæiske Socialfond har investeret i unge menneskers kvalifikationer og uddannelse i 60 år. Den Europæiske Socialfond (ESF) har støttet mere end 30 mio. unge mellem 2007 og Der er blevet øremærket 6 mia. EUR fra ESF til foranstaltninger til forbedring af de unges integration på arbejdsmarkedet og 27 mia. EUR til uddannelsesforanstaltninger mellem 2014 og I samme periode vil 6,8 millioner unge kunne benytte sig af nye eller forbedrede uddannelsesfaciliteter i 15 medlemsstater gennem finansiering fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. - Under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne vil der blive investeret 2 mia. EUR i uddannelses- og rådgivningstjenester for således også at øge unges færdigheder og beskæftigelsesegnethed, og der er afsat 7 mia. EUR til at støtte nystartede virksomheder i landdistrikterne med et stærkt fokus på unge. - Den Europæiske Investeringsbank støtter via programmet "Jobs til unge investering i kvalifikationer" investeringer i menneskelig kapital (f.eks. erhvervsuddannelse, studielån og mobilitetsprogrammer til en værdi af 7 mia. EUR i ) og giver adgang til finansiering i forbindelse med beskæftigelse af unge i SMV'er (der er afsat 26 mia. EUR til begunstigede SMV'er i ) 9. I de seneste år har udrulningen af ungdomsgarantien bidraget til en forbedring af situationen i marken. Ungdomsgarantien blev foreslået af Kommissionen og vedtaget via en henstilling fra Rådet af medlemsstaterne 10 i Det er en politisk forpligtelse til at give alle unge under 25 år et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire måneder efter de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem. Foruden andre centrale EU-instrumenter, såsom Den Europæiske Socialfond, blev et finansielt instrument til et specifikt formål - ungdomsbeskæftigelsesinitiativet - iværksat for at støtte gennemførelsen af ungdomsgarantien i de regioner i Europa, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed. For at fremskynde gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets tiltag i marken stillede Kommissionen i begyndelsen af mia. EUR til rådighed på forhånd. I september 2016 foreslog den at styrke og udvide finansieringsrammen for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indtil 2020, også i lyset af gennemførelsens første resultater Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01). 5

6 Praktiske eksempler på den konkrete indvirkning af ungdomsgarantien/ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: - Den franske ordning Emplois d'avenir, som blev iværksat i 2012 og delvist er finansieret af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, har til formål at levere subsidieret beskæftigelse for lavtuddannede unge, der lever i ugunstigt stillede områder. Ansættelseskontrakterne varer i ét til tre år og findes både hos NGO'er og private virksomheder. I 2016 fik unge støtte. - I Letland støtter projektet Know and Do, der blev indledt i 2015, og som får støtte fra Den Europæiske Socialfond, opsøgende arbejde på kommunalt plan. Det har til formål at identificere, motivere og aktivere ikke-registrerede unge i alderen år og få dem tilbage i uddannelse eller beskæftigelse. - I Kroatien er elleve Centres for Lifelong Career Guidance nu i drift, takket være finansiering fra Den Europæiske Socialfond. De tilbyder gratis, livslange erhvervsvejledningstjenester - personlige samt webbaserede - til alle borgere med særlig fokus på unge Investering i færdigheder, kompetencer og integration på arbejdsmarkedet Kvalifikationer og kompetencer er en central investering. I den videnbaserede økonomi er en bred vifte af færdigheder og kompetencer nødvendige 11. At investere i dem bidrager til at lette overgangen til arbejde, forebygge ungdomsarbejdsløshed og understøtte innovation, konkurrenceevne og social retfærdighed. Uddannelsessystemerne skal nå bedre resultater, dvs. gode læringsresultater for alle elever, navnlig dem fra dårligt stillede baggrunde. Der skal navnlig lægges særlig vægt på at forbedre resultaterne ved at øge undervisningens effektivitet og kvalitet. Bedre undervisning er en central faktor for at øge både kvalitet og effektivitet. Erhvervsuddannelsesordninger af høj kvalitet, der letter unges overgang til arbejdsmarkedet. Navnlig under krisen viste veludviklede erhvervsuddannelses- og lærlingeordninger sig at være en af de mest effektive måder at holde ungdomsarbejdsløsheden nede på eller forebygge den. Grunden til, at de var så vellykkede, er, at erhvervsuddannelse, læring på arbejdspladsen og navnlig lærepladser er særligt effektive til at bibringe færdigheder, der er relevante for arbejdsmarkedet. Derfor har Kommissionen støttet en aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter med henblik på at forbedre kvaliteten i erhvervsuddannelsens tilbud og har fremmet udviklingen af partnerskaber mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet. Ved at fremlægge dokumentation og fremme gensidig læring på grundlag af fælles prioriteter støtter Kommissionen desuden medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre deres uddannelsessystemer. Eksempler på EU-tiltag inden for færdigheder, uddannelse og videreuddannelse: - I juni 2016 lancerede Kommissionen en ny dagsorden for færdigheder 12 i Europa. Den omfatter en række foranstaltninger, der tager sigte på at udstyre flere unge med bedre færdigheder, udnytte de eksisterende kompetencer bedre og forbedre forholdet mellem udbud og efterspørgsel efter kvalifikationer. 11 Dette gælder for grundlæggende færdigheder (såsom læsning og matematik), nøglekompetencer (såsom digitale kompetencer, iværksætterfærdigheder og fremmedsprog) samt ikke-kognitive færdigheder (såsom teamwork og kritisk tænkning). 12 COM(2016) 381 final. 6

7 - Siden 2013 har den europæiske alliance for lærlingeuddannelser inddraget medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, udbydere af erhvervsuddannelse og andre aktører for at styrke lærlingeuddannelsernes udbud, kvalitet, image og mobilitet. Derudover samarbejder Kommissionen med erhvervslivet gennem den europæiske ungdomspagt, der blev iværksat i 2015 sammen med førende europæiske virksomheder for at oprette mindst nye lærlingeuddannelser, praktikophold eller begynderjob af høj kvalitet for at gøre partnerskabet mellem erhvervsliv og uddannelse til det normale. Ungdomspagten og den europæiske alliance for lærlingeuddannelser har allerede mobiliseret over uddannelses- og jobmuligheder for unge, i form af tilsagn fra virksomheder og organisationer. Sideløbende med tiltaget for at øge antallet og kvaliteten af lærepladser og erhvervsuddannelsestilbud arbejder Kommissionen tæt sammen med medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og udbydere af erhvervsuddannelsesinstitutionerne for at styrke deres erhvervsuddannelsessystemer. - Den første europæiske uge for erhvervskompetencer ( december 2016) vil nå ud til mere end unge, forældre, fagfolk, arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter i EU for at fremvise erhvervsuddannelsernes ekspertise og kvalitet Tilbud om muligheder på tværs af grænserne og øget inddragelse af unge Lærings-, studie- og praktikophold i udlandet er en enestående erfaring og åbner nye horisonter. Europas økonomier er stærkt forbundne indbyrdes. At tilbyde unge mulighed for at udvide deres horisont hjælper dem til at blive mere selvstændige og selvsikre. Det er et middel til at tilegne sig nye færdigheder og viden, og det er en enestående erfaring, som bidrager med viden om, hvordan man håndterer mangfoldighed og fungerer i et andet miljø. Programmet Erasmus+ tilbyder støtte til en bred vifte af unge, herunder studerende, elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne, frivillige og udveksling af unge. Mellem 2014 og 2020 vil Erasmus + få bevilliget et samlet budget på 14,8 mia. EUR. Det forventes at give støtte til mere end 4 mio. unge. Nye studier fremhæver programmets konkrete konsekvenser, navnlig for beskæftigelsesegnethed 13. Studerende, der har været mobile, har kun halvt så stor risiko for at rammes af langtidsledighed efter afsluttet uddannelse sammenlignet med dem, der ikke har studeret eller været på praktikophold i udlandet. En ud af tre studerende, der er på praktikophold i udlandet med støtte fra Erasmus +, får et jobtilbud i den virksomhed, de arbejder for. Erasmus-praktikanter har desuden et større potentiale som iværksættere i sammenligning med dem, der bliver hjemme: Én ud af ti har startet deres egen virksomhed, og mere end tre ud af fire planlægger eller forestiller sig at starte egen virksomhed. Endelig har Erasmus-studerende bedre færdigheder inden for problemløsning, tilpasning, tolerance og tillid, end dem, der ikke rejser til udlandet. Disse færdigheder er højt værdsat af arbejdsgiverne, men er også meget vigtige sociale og civile aktiver. I et åbent og demokratisk samfund er det afgørende, at folk allerede i en ung alder påtager sig ansvar som aktive borgere. Denne form for aktivt medborgerskab kræver, at de unge får mulighed for at deltage og blive hørt. For at deltage aktivt i samfundet har unge behov for at opleve, at det betyder noget, hvad de gør, og at de kan påvirke beslutninger, der 13 Aspektet beskæftigelsesegnethed er blevet behandlet i forskellige undersøgelser, f.eks.: https://www.agence-erasmus.fr/docs/2431_observatoire-n2.pdf https://www.agence-erasmus.fr/docs/ _rapport-final_etude-impact-de-web.pdf 7

8 er vigtige for dem. Kommissionen støtter gennemførelsen af EU-strategien for unge 14 i samarbejde med medlemsstaterne og interessenterne. Den har to overordnede mål: skabe flere og lige muligheder for unge inden for uddannelse og på arbejdsmarkedet samt tilskynde unge til aktivt at deltage i samfundet. En central del af strategien er dets rådgivende deltagerelement: Takket være den "strukturerede dialog" er unge fra hele Europa blevet mobiliseret for at få indflydelse på de politiske beslutningstagere om politikker, der vedrører dem. Eksempler på EU-tiltag inden for mobilitet og frivilligt arbejde: - Erasmus-programmet fejrer sit 30-års jubilæum næste år, og ca. fem mio. unge har haft gavn af det i årenes løb. Takket være den øgede finansiering og diversificeringen af adgangsmulighederne forventes endnu fire millioner unge at drage fordel af det i perioden Den Europæiske Volontørtjenesteordning for Unge er et instrument til inddragelse af unge, og den har været en drivkraft til fremme af tværnationalt frivilligt arbejde i 20 år. Tjenesteordningen støtter hvert år omkring unge volontører, der rejser til udlandet for at bidrage til en lang række forskellige sager, f.eks. ungdomsaktiviteter, social støtte til mennesker i nød eller beskyttelse af miljøet. 3. Et fornyet tiltag til at investere i unge Selv om der fortsat er økonomisk vækst og jobskabelse, er det ingen undskyldning for at hvile på laurbærrene. Krisens konsekvenser har været vidtrækkende og i mange dele af Europa er den udfordring, som år med massiv arbejdsløshed har medført, enorm. EU har en lang resultatliste med at tage initiativ til og fremme sådanne politikker og tiltag til støtte for unge. Nøglen til succes er en fælles indsats, der inddrager aktører på alle niveauer og navnlig de ansvarlige regeringsniveauer og arbejdsmarkedets parter. Kommissionen understreger, at det er nødvendigt at gøre fremskridt på følgende tre indsatsområder: 3.1. Bedre muligheder for adgang til beskæftigelse Det europæiske semester er drivkraften bag reformerne på nationalt plan og præcis vejledning er blevet udstedt til flere medlemsstater. I den seneste årlige vækstundersøgelse, der igangsætter det europæiske semester 2017, fremhæver Kommissionen betydningen af at prioritere investering i menneskelig kapital, hvilket indebærer en forbedring af unges beskæftigelsesegnethed og investering i deres færdigheder og uddannelse. En fuldstændig og holdbar gennemførelse i marken af ungdomsgarantien bør sikres i alle medlemsstater. Det vedvarende politiske engagement og den finansielle støtte til ungdomsgarantien gør en forskel, og det er afgørende at høste fordelene af det hidtil udførte arbejde. Den fulde gennemførelse er først sket for nylig i en række 14 Rådets resolution af 27. november 2009 om nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ( ), (2009/C 311/01). 8

9 medlemsstater, da mange foranstaltninger har krævet omfattende reformer og brede partnerskaber, som i sig selv er nye og lovende måder at yde støtte på. 15 Efterhånden som situationen er i bedring i flere dele af Europa vil en central prioritet i mange medlemsstater være at sikre, at lavtuddannede unge får tilstrækkelig støtte. Dette kræver en bedre tilgængelighed af ungdomsgarantien og et mere effektivt opsøgende arbejde over for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som ikke er registreret på offentlige arbejdsformidlinger. En ydelse af ungdomsgarantien kræver også en styrkelse af samarbejdet mellem offentlige institutioner og med interessenter og forøget kapacitet hos partnere, navnlig de offentlige arbejdsformidlinger. Bedre mekanismer til at sikre, at unge modtager tilbud af høj kvalitet, bør indføres ved at fastsætte standarder for kvalitetskriterier. Tilvejebringelsen af lærepladser under ungdomsgarantien bør styrkes, eftersom de kun udgør 4,1 % af de muligheder, der er blevet benyttet hidtil. De midler, der er til rådighed til gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bør øges for at lette indførelsen af ungdomsgarantien i de regioner, som har det største behov. I forbindelse med midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme har Kommissionen foreslået at supplere ungdomsbeskæftigelsesinitiativets oprindelige tildeling med 1 mia. EUR for perioden Der vil komme tilsvarende finansiering på 1 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond. Hvis den supplerende finansiering vedtages, forventes den at gøre det muligt for omkring en million flere unge at nyde godt af støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet Bedre muligheder via uddannelse og erhvervsuddannelse Kommissionen er fast besluttet på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte deres indsats med at reformere uddannelsessystemerne. Kommissionen vil øge sin støtte til medlemsstaterne og i 2017 forelægge specifikke tiltag til modernisering af skoler og højere uddannelse, herunder en opdateret dagsorden for moderniseringen af videregående uddannelser, et specifikt initiativ til sporing af færdiguddannede, en dagsorden for at støtte skoler og læreres udvikling, og en gennemgang af henstillingen om nøglekompetencer til livslang læring samt yderligere ledsageforanstaltninger til støtte for den digitale omstilling i uddannelse og forbedret adgang til digitale færdigheder og digital læring. Kommissionen vil foreslå en kvalitetsramme for lærlingeuddannelser 16, der fastsætter de grundlæggende principper for udformning og gennemførelse af lærlingeordninger på alle niveauer, med tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne anvendes i meget forskellige medlemsstaters systemer for at fremme kvaliteten og udbuddet, tiltrækningskraften og inklusionsgraden af lærlingeuddannelser og arbejdspladsbaseret læring i erhvervsuddannelserne. Kvalitetsrammen vil kunne understøtte kvaliteten af de lærlingeuddannelser, der støttes via EU's programmer (ungdomsgarantien, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, det europæiske solidaritetskorps, Erasmus + og Den Europæiske Socialfond). 15 COM(2016)646 final. 16 Bygges på en udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse om "A Shared Vision for Quality and Effective Apprenticeships and Work-based Learning", der blev vedtaget den 2. december

10 Der vil i 2017 blive oprettet en efterspørgselsstyret støttetjeneste for lærlingeuddannelser, der tager udgangspunkt i den vellykkede model for benchlearning i offentlige arbejdsformidlinger, og som bistår landene med at indføre og reformere lærlingeordninger. Denne støttetjeneste skal også forbedre vidensdeling, samarbejde og peerlæring i forbindelse med lærlingeuddannelser ved at identificere gode praksisser og styrke gensidig læring. Der vil være særlig fokus på mobilisering af aktører med konkrete tiltag på nationalt, regionalt og lokalt plan. Erhvervsuddannelse og erhvervslæringsmobilitet gavner både deltageren og arbejdsgiveren. Undersøgelser 17 viser, at praktikpladser i over seks måneder giver den største merværdi med hensyn til forbedring af faglige, personlige og sociale færdigheder. Men i dag er de fleste praktikophold i en anden medlemsstat for en kort periode (72 % i mindre end en måned og 21 % mellem en og tre måneder). Som svar på Europa-Parlamentets opfordringer om at øge lærlingemobilitets kvalitet og tiltrækningskraft vil Kommissionen foreslå det nye "Erasmus Pro" med mobilitetsaktivitet af særlig lang varighed (6-12 måneder) inden for det eksisterende Erasmus+-program til støtte for praktikophold i udlandet. Et stærkt understøttende rammeprogram, der omfatter en grundig forberedelse, struktureret gennemførelse og passende opfølgning, vil sikre mobilitetsperiodens virkning og kvalitet. Et tæt samarbejde med arbejdsgivere og andre interessenter i den europæiske alliance for lærlingeuddannelser og ungdomspagten 18 samt stærke partnerskaber med udbydere af erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedets parter, formidlende organer og offentlige arbejdsformidlinger for at nå ud til lokale arbejdsgivere vil sikre en større gruppe af virksomheder, der er rede til at være vært for mobile elever på erhvervsuddannelser, navnlig lærlinge Bedre muligheder for solidaritet, læringsmobilitet og deltagelse I forbindelse med midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme har Kommissionen foreslået at sætte yderligere skub i læringsmobilitet gennem en betydelig stigning på 200 mio. EUR i budgettet for Erasmus + indtil Kommissionen opretter et europæisk solidaritetskorps, der vil styrke grundlaget for solidaritetsarbejde i Europa. Det vil forbinde entusiastiske og engagerede unge, som arbejder på et fælles solidaritetsprojekt. Det vil tilbyde en inspirerende og udviklende erfaring for unge, der ønsker at hjælpe, lære og udvikle sig, samtidig med at de høster værdifulde erfaringer. Det vil give en udvidet grundlag for at give støtte til de organisationer rundt omkring i Europa, der skaber solidaritetsmuligheder for unge. Det vil opfylde behovene i sårbare lokalsamfund, i offentlige nationale og lokale strukturer på en lang række områder, såsom at yde mad og logi til hjemløse, rengøring af skove, støtte til katastroferamte regioner eller hjælp til integration af flygtninge. For at styrke unges aktive medborgerskab vil Kommissionen udarbejde en revision af den europæiske strategi for unge for perioden efter Der vil i løbet af 2017 blive foretaget brede høringer af unge og de vigtigste interessenter for at drøfte,

11 hvilken strategi der bør fokuseres på i fremtiden. Et centralt spørgsmål er, hvordan man kan skabe flere og bedre muligheder for unge til at deltage aktivt i det politiske liv og de demokratiske processer. Kommissionen vil videreudvikle og styrke sine instrumenter for dialog og udveksling blandt unge (f.eks. initiativet én million, projektet "En ny fortælling om Europa" og den strukturerede dialog). Mobilitet blandt unge er afgørende for at øge den europæiske bevidsthed og identitet. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets forslag og i anledning af 30-års jubilæet for Erasmus-programmet i 2017 vil Kommissionen støtte multimodal mobilitet for unge, der er involveret i et uddannelsesprojekt. Dette skaber nye muligheder for, at de unge generationer kan få kontakt med Europa og gøre deres egne erfaringer. 4. Konklusion Denne meddelelse "Investering i Europas unge" fremsætter konkrete EU-tiltag, der sigter mod at hjælpe unge med at få de job, den uddannelse og de uddannelsesmuligheder, de fortjener. Udfordringerne er enorme. De er fælles for alle medlemsstater. Kun et bredt partnerskab og et fælles engagement mellem EU og medlemsstaterne kan skabe de gennemgribende ændringer, som den nuværende situation kræver. Dette er også princippet bag kravet i Bratislavaerklæringen, som blev vedtaget af EU's ledere af de 27 medlemsstater. Kommissionen er fast besluttet på at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet om at øge støtten til investering i unge i hele Europa på baggrund af de resultater, der er opnået i de seneste år. Den vil arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og aktører på alle niveauer med at bistå landene i deres bestræbelser. Den ser ligeledes frem til, at Det Europæiske Råd den december 2016 vil give fremdrift til, at der opnås enighed om en række ambitiøse initiativer på de tre indsatsområder, der skitseres ovenfor. 11

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

14206/17 bh 1 DGE 1C

14206/17 bh 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14206/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne EDUC 406 JEUN 141 EMPL 540 SOC 708 Tidl.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Fælles indsats for EU s unge. En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden

Fælles indsats for EU s unge. En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden Fælles indsats for EU s unge En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.6.2013 COM(2013) 447 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0429 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2015 COM(2015) 429 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse

Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse MEMO/11/292 Bruxelles, den 13. maj 2011 Bruxelles, den 13. maj 2011 - Flash Eurobarometerundersøgelse om "Unge på vej" 53 % af de unge europæere er villige til at flytte for at få arbejde Mere end halvdelen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Uddannelsesudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2016/2101(INI) 28.9.2016 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om det europæiske semester for samordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

15071/15 bh 1 DG B 3A

15071/15 bh 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15071/15 SOC 711 EMPL 464 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: den 7. december til: delegationerne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Forslag til RÅDETS HENSTILLING. om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet. {SWD(2015) 176 final}

Forslag til RÅDETS HENSTILLING. om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet. {SWD(2015) 176 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2015 COM(2015) 462 final 2015/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS HENSTILLING om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet {SWD(2015) 176 final} DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Afsluttende rapport. Det sociale topmøde om fair job og vækst, afholdt i Göteborg i Sverige den 17. november 2017

Afsluttende rapport. Det sociale topmøde om fair job og vækst, afholdt i Göteborg i Sverige den 17. november 2017 Afsluttende rapport Det sociale topmøde om fair job og vækst, afholdt i Göteborg i Sverige den 17. november 2017 Den 17. november 2017 mødtes de europæiske stats- og regeringschefer med EU s institutioner,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Mål for 2020 EU lige nu Danmark. 11,1 pct. 7,7 pct. 37,9 pct. 44,1 pct. 93,9 pct. 98,3 pct. Læsning: 17,8 pct. Matematik: 22,1 pct.

Mål for 2020 EU lige nu Danmark. 11,1 pct. 7,7 pct. 37,9 pct. 44,1 pct. 93,9 pct. 98,3 pct. Læsning: 17,8 pct. Matematik: 22,1 pct. 24/11 2015 TKW & ELH Education and Training Monitor 2015 I EU s Education and Training Monitor 2015 (ET monitor 2015) redegøres der for, at Danmark klarer sig godt på uddannelsesområdet og fremhæver Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0940 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0940 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0940 Bilag 1 Offentligt Den 9. januar 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Meddelelse om Investering i Europas unge. COM(2016) 940 Meddelelse om udvikling

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHANDLING

UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHANDLING BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM, SOCIAL UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHANDLING Ved at støtte medlemsstaterne i kampen mod fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling sigter EU mod at forstærke det europæiske

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 377 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2013

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 381 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN NY DAGSORDEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Den ungarske delegation opretholder sit forbehold med hensyn til punkt 9.

Den ungarske delegation opretholder sit forbehold med hensyn til punkt 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 NOTE fra: til: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere