Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job"

Transkript

1 rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

2 Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvad man selv kan gøre. Det kan også være svært at overskue, hvad der sker i ens sag, og hvem der skal gøre hvad. Derfor er koordination mellem de professionelle aktører afgørende. Udgangspunktet skal være den sygemeldtes behov og planer. Aftaler skal være individuelt afstemt, og der skal være et klart mål for øje: Et bedre helbred og tilbagevenden til job. Et eksempel Anja blev sygemeldt som laborant pga. problemer med albuen Udredt via sundhedsforsikring, herunder samtaler med arbejdspsykolog Anja forsøgte at genoptage arbejdet Arbejdspladsen tilpassede opgaverne, men Anja kunne ikke klare dem Samtaler med kommunen, hvor Anja bl.a. forhørte sig om revalidering Anja talte med sin tillidsrepræsentant, der bl.a. fik hendes skade registreret i Arbejdsskadestyrelsen som arbejdsbetinget Arbejdspladsens personalekonsulent tog initiativ til en rundbordssamtale I rundbordssamtalen deltog: Anja, hendes nærmeste chef, personalekonsulenten, tillidsrepræsentanten, pensionsselskabet samt fra kommunen en uddannelseskonsulent og Anjas sagsbehandler. Den praktiserende læge sendte en skriftlig erklæring. Kommunen indstillede Anja til revalidering Personalekonsulenten tog kontakt til en skole, da Anja var interesseret i at prøve sig af som skolelærer Anja kom i arbejdsprøvning på en skole og optaget på læreruddannelsen Undervejs havde Anja kontakt til sit pensionsselskab Anja blev færdiguddannet som skolelærer og kom i arbejde Kilde: Forsikring & Pension efter Ulla Nygaard På sygedagpenge (2012). Anbefalinger til dig, der er sygemeldt 1. Tag medansvar for din sag. Hold kontakten til din arbejdsplads, søg læge og forbered dig til møder med jobcentret. 2. Bed din arbejdsgiver om en fastholdelsesplan, hvis din sygemelding trækker ud. 3. Find en, der kan hjælpe dig med at holde overblikket og fremdriften. Det kan være familie, venner eller en professionel fra din fagforening. Tillidsrepræsentanten har tavshedspligt og kan være din bisidder. 4. Kontakt dit forsikrings- og pensionsselskab og hør, hvad de kan hjælpe med. 5. Få overblik over din økonomiske situation. Hvor længe har du løn under sygdom? Hvad har du af forsikring og opsparing? Den sygemeldtes mulige værktøjer Medlemskaber af fagforening og pensionsordning. Medlemskab af patientforeninger. Pensionsinfo.dk, der giver overblik over forsikringer ved sygdom/nedsat arbejdsevne. Sygeguide.dk med lovgivning og gode råd. Fra 1. januar 2015: Spørg kommunen om fasttrack indsats, hvis sygemeldingen forventes at vare over 8 uger.

3 Fastholdelsesindsatsen Skal være individuel En effektiv indsats skal tage udgangspunkt i den sygemeldtes behov og individuelle forhold. En individuel plan med relevante rehabiliteringstilbud engagerer i højere grad den sygemeldte og andre aktører. Skal være tidlig Tid er vigtig for fastholdelse. Jo længere tids sygemelding, des længere kommer medarbejderen væk fra arbejdsmarkedet. Der bør handles allerede ved 14 dages sygefravær. Skal være beskæftigelsesrettet Skal være koordineret Fastholdelsesindsatsen skal være et sammenhængende forløb med fremdrift. Det holder motivationen oppe og sikrer den bedste anvendelse af ressourcer. Alle aktører i indsatsen har ansvar for at danne sig et overblik over, hvem der i øvrigt har en rolle at spille og bidrage til koordinationen med de andre. Skal være vedholdende Nogle sager har komplicerede forløb, hvor alle kan miste modet. Det er vigtigt at holde fast i målet. Målet er at få medarbejderen tilbage på arbejdsmarkedet. Langt de fleste mennesker får i det lange løb mere livskvalitet af at være i arbejde end af at sidde hjemme med en diagnose og en evt. forsørgelse og erstatning. Sygdom er et følsomt emne. Navne på personer i eksemplerne er derfor opdigtede, men det er eksemplerne ikke.

4 Hvad kan kommunen gøre? Kommunen skal som et lovkrav følge op på en borgers sygefravær inden 8 uger. Kommunen og den sygemeldte samarbejder om en plan for forløbet. Den beskriver en konkret vej tilbage til job, tilpasset den sygemeldtes behov. Eksempel Jacob på 47 år blev sygemeldt på grund af depression/langvarig belastningsreaktion. Han var direktør i et stort tøjfirma, men blev afskediget. Kommunen blev gennem dialog med Jakob opmærksom på, at hans pensionsselskab var en mulig samarbejdspartner. Jacob tog kontakt til pensionsselskabet. Et tværfagligt team anbefalede et kognitivt psykologforløb og tæt opfølgning. Han fik tilknyttet en socialrådgiver, der støttede ham i forhold til motivation og jobrettede aktiviteter. Socialrådgiveren informerede jobcentret om den igangsatte indsats og de overvejelser, der var om Jacobs forløb. Jobcentret blev tidligt i forløbet opmærksom på, at pensionsselskabet var en mulig samarbejdspartner, og at der var en sideløbende indsats. Jacob var til samtaler i jobcentret, som henviste ham til et forløb med fysisk træning, der kunne spille sammen med indsatsen via pensionsselskabet. Han fik også mulighed for via kommunen at komme i et forløb for stress og depressionsramte, men det viste sig ikke at blive nødvendigt. Den samlede indsats havde god effekt, Jacob raskmeldte sig og fandt et nyt job. Anbefalinger til dig, der arbejder hos kommunen 1. Gå i dialog med borgeren om, hvem der mere kan hjælpe. 2. Rådgiv virksomhederne om, hvad de kan gøre. Arbejdsgiveren er helt central, men ofte i tvivl om sine handlemuligheder. 3. Brug koordinatorrollen - også i forhold til aktører uden for kommunen. 4. Kontakt forsikrings- og pensionsselskab. Den sygemeldte kan have forsikringer med betalte behandlinger eller hurtig udredning, som kan få vedkommende videre. 5. Undersøg specifikt, om der er tale om en arbejdsskade kontakt evt. Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter. Kommunens mulige værktøjer (lovbaserede) Delvis raskmelding. 56 aftale om refusion af sygedagpenge. Støtte til individuelle hjælpemidler. Personlig assistance eller mentor. Virksomhedspraktik. Løntilskudsjob. Vejledning og opkvalificering. Fra den 1. januar 2015: Gå i dialog med borgeren om mulighed for fast-track indsats.

5 >> Langt de fleste mennesker får bedre livskvalitet af at være i arbejde end af at få en diagnose og blive forsørget<<

6 Hvad kan arbejdsgiveren gøre? Sygefraværssager er ikke kommunens ansvar alene. Arbejdsgiveren er helt central. Det er arbejdspladsen, der kender den sygemeldte medarbejder. Og det er arbejdspladsen, der har glæde af, at den sygemeldte hurtigst muligt er tilbage igen. Arbejdsgiveren skal som et lovkrav have en samtale med en sygemeldt medarbejder inden 4 ugers sygefravær. Eksempel Anne på 35 år arbejdede i en produktionsvirksomhed. En dag løftede hun en palle op fra gulvet og fik en diskusprolaps. Hendes leder tog hurtigt kontakt til hende og holdt kontakten løbende. Hun fik 5 ugers hvile for at se om prolapsen ville gå væk af sig selv, derefter scanning og fysioterapi. Da Annes fysioterapeut gav grønt lys, begyndte hun så småt at arbejde igen. Hun startede med fire timer om dagen, tre dage om ugen. Forinden havde hun bedt sin produktionsleder om et hæve/ sænkebord og en blød gummimåtte at stå på for at aflaste hendes gener. Bordet stod klart, da hun mødte første dag efter sygefraværet. Anbefalinger til dig, der er arbejdsgiver eller chef 1. Hold kontakten til din medarbejder. Både planlagte opfølgningssamtaler og uformel kontakt, der viser interresse og omsorg. 2. Overvej at lave en konkret fastholdelsesplan om fx gradvis tilbagevenden med optrapning af arbejdstid. 3. Påtag dig evt. at hjælpe din medarbejder gennem forløbet. Det er en god hjælp at skabe overblik. 4. Kontakt evt. kommunen og find ud af, hvad de bidrager med, og gør det tydeligt, hvad du har aftalt med din medarbejder. 5. Kontakt evt. forsikrings- og pensionsselskab og hør, om de kan hjælpe fx via en sundhedsforsikring eller din ansvarsforsikring. Anne øgede langsomt arbejdstiden efter samråd med fysioterapeuten og kom efterhånden tilbage på fuld tid. Arbejdsgiverens mulige værktøjer Sygefraværssamtaler. Løbende dialog med den sygemeldte. Sygefraværspolitik. Mulighedserklæring, der afdækker, hvad en sygemeldt medarbejder kan trods sin sygdom. Fastholdelsesplan. Fra den 1. januar 2015: Spørg kommunen om en fast-track indsats, hvis sygemeldingen forventes at vare over 8 uger.

7 Hvad kan fagforeningen gøre? Fagforeningen kan være en vigtig rådgiver og motivator for den sygemeldte. Det gælder fx når et sygemeldt medlem får et tilbud fra sin kommune, et forslag fra sin arbejdsgiver eller lignende. Samtidig har fagforeningen fingeren på pulsen via arbejdspladsens tillidsrepræsentant og kan medvirke til en tidlig og fastholdende indsats. Eksempel Kirsten på 47 år var SOSU-assistent i den kommunale hjemmepleje, da hun blev sygemeldt med stress. Kirstens læge sygemeldte hende i 14 dage og anbefalede, at hun kontaktede sin arbejdsgiver. Det var hun ikke indstillet på, men med hendes fagforbunds støtte blev der alligevel arrangeret et møde. På mødet sagde hun, at hun havde tænkt sig at sige op, idet jobbet var for belastende. Kirstens leder opfordrede hende til at give jobbet en chance mere og til at tage imod et tilbud om gradvis tilbagevenden til arbejde. På et møde, hvor også tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen deltog, foreslog lederen, at hun skulle begynde med en time om dagen, og at hun skulle fritages fra nødkaldskonsultationer for at reducere hendes stress. Efterfølgende blev arbejdstiden gradvist sat op. Både tillidsrepræsentant og leder fulgte hende under hele forløbet. Efter fem måneder var Kirsten tilbage på fuld tid i hjemmeplejen. Anbefalinger til dig, der arbejder i en faglig organisation 1. Skab kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver. 2. Spørg til virksomhedens sygefraværspolitik. 3. Rådgiv og motivér den sygemeldte til at komme tilbage til job. 4. Sørg for, der tages kontakt til forsikrings- og pensionsselskabet. Bed dit medlem gøre det eller få samtykke til at gøre det på medlemmets vegne. 5. Tilbyd at være medlemmets bisidder til møder med kommune, arbejdsgiver m.v. Påtag dig gerne en koordinatorfunktion. Fagforeningens mulige værktøjer Rådgivning og forklaring af regler/muligheder. Støtte fra tillidsrepræsentanten ved møder og ved tilbagevenden til arbejdspladsen. Overblik over lovgivning og andre aktørers muligheder. Viden om den sygemeldtes fagområde, jobfunktion og virksomhedernes behov. Advokatbistand ved fx afskedigelse under sygdom.

8 Hvad kan forsikrings- og pensionsselskabet gøre? Hovedopgaven for forsikrings- og pensionsselskaberne er at sikre kunden økonomisk, når han eller hun ikke kan arbejde, har lidt et tab eller har behov for behandling. Derudover har mange selskaber forskellige tilbud, som kan hjælpe en sygemeldt kunde på vejen tilbage i job. Eksempel Charlotte var 39 år, da hun faldt og brækkede anklen. Hun blev sygemeldt, opereret og påbegyndte genoptræning. Hun var på det tidspunkt i fleksjob som køkkenassistent bl.a. som følge af rygproblemer. Senere blev hun fyret pga. besparelser. Charlottes skade var dækket af en ansvarsforsikring, og hun kom i dialog med den ansvarliges forsikringsselskab, som skulle udbetale erstatning. Hun følte på det tidspunkt ikke, hun var i stand til at vende tilbage i et job. Men forsikringsselskabet tilbød Charlotte et forløb med en af selskabets socialrådgivere. Jeg havde fem samtaler med en socialrådgiver, og det gav mig et andet perspektiv på mine muligheder. Jeg fik motivationen tilbage og fandt frem til, hvilke kompetencer jeg har, og hvilke typer af job jeg kan magte, fortæller Charlotte. I fællesskab blev der fundet en praktikplads på en egnet arbejdsplads og med opgaver, der var realistiske. Praktikperioden er afløst af fast ansættelse på nedsat tid. Anbefalinger til dig, der arbejder i et forsikrings- og pensionsselskab 1. Forsøg at få tidlig besked fra arbejdsgiver eller den forsikrede om sygemelding. Det kan indgå i den løbende information. 2. Afdæk risikofaktorer: Er der en arbejdsgiver? Er den sygemeldte motiveret? Hvilken diagnose er stillet? Hvad er jobfunktionen? 3. Tag ansvar for at koordinere og samarbejde med andre aktører. 4. Gør kunden opmærksom på andre relevante forsikringer i fx pensionsordningen. 5. Rådgiv om de forskellige muligheder, så der bliver et overblik. Motiver og videregiv erfaring med, hvordan sygemeldte bedst kommer tilbage i job. Forsikrings- og pensionsselskabernes mulige værktøjer Socialrådgivere, der kan rådgive kunden. Hjælp til hurtig udredning og behandling ved at benytte privathospital eller speciallæge. Udbetaling af relevante forsikringer, fx tab af erhvervsevneforsikring eller arbejdsskade- forsikring. Sætte pensionsindbetalingerne på pause. Hjælp til fx hjælpemidler eller aflastning.

9

10 Hvert år oplever ca danskere at være sygemeldte fra deres arbejde i mere end 12 uger. Og vi har i Danmark ca førtidspensionister, som står uden for arbejdsmarkedet. I mange tilfælde er deres arbejdsevne nedsat efter en lang sygemeldingsperiode på grund af sygdom eller en ulykke. Det er et tab for den enkelte ikke længere at kunne arbejde. Det er et økonomisk tab, men også et tab af livskvalitet. En koordineret indsats mellem den sygemeldtes arbejdsgiver, kommune, fagforening og forsikrings- og pensionsselskab kan hjælpe til, at den sygemeldte kommer hurtigere tilbage i job. Det viser erfaringerne. Vi har derfor lavet denne guide. Den er til dig, der i dit arbejde er i kontakt med sygemeldte, og vi håber, du vil lade dig inspirere af anbefalingerne og finde et nyttigt overblik på tværs af aktører. Du kan også give den til den sygemeldte, du kommer i kontakt med. Målet er en sammenhængende og effektiv indsats, der kan hjælpe den sygemeldte tilbage i job. Denne guide er tilgængelig på forebyggelse.dk med nyttige links og eksempler på gode fastholdelsesindsatser. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf , Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf , Varenr /Juni 2014 ISBN

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere