Helbredsgener fra indeklimaforurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredsgener fra indeklimaforurening"

Transkript

1 Helbredsgener fra indeklimaforurening Hvad er helbredsrisikoen ved luftforurening? De fleste mennesker opholder sig i hovedparten af deres tid indendørs. Helbredsgener, der skyldes luftforurening, kan derfor både komme fra udendørs forurening og indendørs afgasninger. Helbredsrisiko på grund af udendørs forurening fx trafik og industrielle processer har været anerkendt i mange år. Helbredsgener fra udendørs forurening er vidtrækkende og inkluderer en forhøjet risiko for kræft (fx benzen) og irritation af øjne og åndedrætssystem (fx ozon). Det vurderes, at luftforureningen reducerer den gennemsnitlige levealder for mennesker i Storbritanien med 7-8 måneder og medfører omkostninger på 20 mia. hvert år. Der er mange kilder til forurening i indeklimaet, inkl. forbrænding af gas, kul og træ til opvarmning og madlavning, tobaksrøg, udstødning fra køretøjer i garager (benzen), afbrænding af stearinlys og røgelse, emissioner fra printere og fotokopimaskiner og nogle typer luftrensere (ozon). Derudover er der utallige andre stoffer inkl. dem, som afgasser fra en lang række byggematerialer, inventar og forbrugsprodukter, der anvendes indendørs og fra brugere af bygningerne, fra mikrobiologisk vækst og gasser, der trænger igennem fra jorden. Hvilke helbredsgener kan skyldes indendørs luftforurening? Dårlig indeluft anses for at forårsage og forværre effekten af blandt andet: - Allergi- og astmasymptomer - Lungekræft - Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) - Luftbårne luftvejsinfektioner - Hjerte-kar-sygdomme - Lugt og slimhindeirritation (Syg Bygning Syndrom (SBS) symptomer) Hvilke forureningskilder er betænkelige? Hovedparten af stoffer, der er kendt for at forårsage indendørsforurening, er: - Flygtige organiske stoffer (VOC), aldehyder (inkl. formaldehyd), tungtflygtige organiske forbindelser (SVOC), mikrobielle flygtige forbindelser (MVOC) - Uorganiske gasser: kuldioxid (CO 2), kulilte (CO), nitrogenoxid (NO x), svovldioxid (SO 2) - Ozon - Vanddamp - Partikler - Radon

2 Mere om helbredsgener Allergi- og astmasymptomer er stigende i hele Europa, 3-8 % af den voksne befolkning af berørt, og der er højere forekomst hos børn. Årsagen til allergisygdomme anses for at være et kompliceret samspil mellem genetiske faktorer og miljøfaktorer. Astmapatienter er følsomme over for de allergener, der er til stede i indeklimaet, og de er ofte hypersensitive overfor en række gasser og partikler. Nogle af de risikofaktorer, der oftest identificeres, er formaldehyd fra spånplader, phthalater fra plastikmaterialer. I nogle tilfælde kan afgasninger fra andre materialer også udgøre en risiko. Bygningsfugt eller skimmelsvampe kan forbindes med en forhøjelse af åndedræts og astma-relaterede helbredsgener. Lungekræft er den kræftform, der hyppigst medfører døden (ca. 20% af alle kræftdødsfald i EU). De fleste af disse er på grund af aktiv rygning, men det anslås, at 9% skyldes udsættelse for radon i hjem. Hos 0,5% af mænd og 4,6% hos kvinder skyldes det udsættelse for tobaksrøg (passiv rygning). Risikoen ved forbrændingspartikler inkl. ultrafine (nano) partikler i luften fra dieseludstødning, madlavning eller afbrænding af kul er endnu ikke fuldt afklaret. KOL er en kronisk åndedrætssygdom, som normalt er usædvanlig progressiv og forbindes med en betændelsesreaktion i lungerne overfor skadelige partikler eller luftarter. Det anslås, at udbredelsen af KOL i Europa er mellem 4 og 10% hos den voksne befolkning. Ca. 70% af KOL-relaterede dødsfald tillægges cigaretrygning. Andre identificerede risikofaktorer er passiv rygning, forbrændingsprodukter og partikler i den omgivende luft og lang tids udsættelse for skimmelsvampe. Luftbårne luftvejsinfektioner inkluderer Legionærsyge, tuberkulose, influenza og SARS (Svær Akut Respiratorisk Syndrom). Vandbeholdere, køletårne og befugtere har været kilde til luftbårne infektioner ved udbrud af Legionella og lungebetændelse. Symptomer på disse sygdomme kan forværres ved udsættelse for tobaksrøg og forbrændingspartikler. Hjerte-kar-sygdomme er den primære dødsårsag i industrialiserede lande og udgør 42% af alle dødsfald i EU. Årsagerne inkluderer udsættelse for tobaksrøg, partikler, CO 2 og andre luftformige forureningskilder (specielt NO 2). Syg Bygning Syndrom Symptomer (SBS) er en betegnelse for tilfælde, hvor beboere oplever akutte symptomer og ubehag, som er sammenfaldende med deres ophold i bygningen, og hvor symptomerne ikke kan tillægges en bestemt sygdom. Symptomerne er åndedrætsbesvær, slimhindeirritation og unormal træthed. Sensorisk opfattelse af lugte giver et indtryk af dårlig luftkvalitet med deraf følgende reaktioner (fx at åbne vinduer). Andre stressfaktorer fx støj, vibrationer og utilstrækkelig belysning kan give symptomer svarende til dem, der forårsages af dårlig luftkvalitet. De negative påvirkninger kan reducere produktiviteten ved kontorarbejde og indlæringsevnen i skoler. CSTB Mere om forureningskilder Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som kan trænge ind i bygninger fra jorden. Mængden afhænger af en række faktorer, fx undergrunden, typen af fundament og luftskiftet indendørs. Foranstaltninger som fx lufttætte membraner i fundamentet i nye bygninger kan reducere mængden af radon. VOC er afgasser fra konstruktioner og inventar over uger og år og kan medvirke til dårlig luftkvalitet. VOC er afgasser også fra forbrugerprodukter så som elektriske apparater (fx pc ere og printere) samt fra rengøringsprodukter og luftfriskere. Tobaksrøg indeholder en kompleks blanding af organiske forbindelser, og mens rygning er forbudt på arbejdspladser og i offentlige bygninger i nogle europæiske

3 lande, er det stadig en betydelig forureningskilde i mange hjem. Formaldehyd er et meget flygtigt organisk stof, som er blevet undersøgt meget på grund af dets afgasning fra byggematerialer og andre produkter. SVOC er har en relativt lav afgasningshastighed og har dermed en tendens til at forekomme i lavere koncentrationer i indeluften end de mere flygtige VOC er. De omfatter blødgørere i polymere materialer som fx vinylbelægninger og malinger, pesticider og polyaromatiske kulbrinter (PAH ere). PAH er dannes fx under forbrænding af diesel og findes også i tobaksrøg. MVOC er er flygtige forbindelser, der dannes ved skimmelsvampes stofskifte. De omfatter ethanol og en række højere alkoholer og ketoner. Hovedkilderne til uorganiske forureningsgasser i indeluften er udeluften, forbrænding af brændstof og menneskers og dyrs åndedræt. Hovedkilderne til forbrændingsgasser i bygninger er rum- og vandopvarmning (fx gasvarmere) og madlavning. Andre kilder omfatter tobaksrøg og køretøjer (i garager eller tæt på ventilationsindtag). CO 2 er en naturlig bestanddel af luften og kun i særlige tilfælde i så høj en koncentration, at det kan skade helbredet. Det kan være til stede i bygninger som følge af mennesker og dyrs åndedræt og som et forbrændingsprodukt. Det bruges i vid udstrækning som indikator for luftskiftet og kropslugte. CO er en farveløs og lugtfri gas, der dannes ved ufuldendt forbrænding af de fleste brændstoffer. Ufuldstændig forbrænding kan opstå fx ved utilstrækkelig lufttilførsel til en forbrændingsproces. Fx kan en fejlbehæftet gaskedel forårsage dødelig kulilteforgiftning i hjemmet. De største kilder til NO x er fx gaskomfurer og pejse. Svovldioxid (SO 2) produceres ved afbrænding af svovlholdige brændstoffer fx kul og olie. Ozon er hovedsagelig en forurening der fremkommer ved fotokemisk reaktion. Ozon reagerer indendørs med overflader og de luftbårne forureninger og resulterer i nye organiske forbindelser og dannelsen af partikler. Vanddamp produceres af mennesker ved madlavning, rengøring og vask samt ved almindelig åndedræt. Mængden af vanddamp i luften har direkte indvirkning på helbred og komfort og er også vigtig i forhold til forekomst af biologiske forureningskilder. Partikler i luften kan opstå fra en lang række kilder både naturlige og menneskeskabte. Partikler, der er genereret indendørs, kommer hovedsagelig fra rengøring og beboeres fysiske aktiviteter. Ultrafine (nano) partikler genereres fx ved forbrænding og ved fotokemiske reaktioner. Hovedkilden til de ultrafine partikler omfatter tobaksrygning og madlavning, ovne og brødristere. Der er 4 typer partikler af biologisk oprindelse, som er af betydning for menneskers helbred. De er til stede i de fleste bygninger: ekskrementer fra husstøvmider, skimmelsvampepartikler, bakterier og pollen. Andre allergene partikler kan også være til stede i indeklimaet fx fra husdyr (katte, hunde og fugle) og skadedyr (kakerlakker). Sygdomsfremkaldende bakterier er til stede i indeklimaet de kommer fra bla. mennesker, dyr og madvarer. En bred vifte af forskellige ikke-sygdomsfremkaldende bakterier forekommer også naturligt i bygninger. Pollen forekommer hovedsageligt udendørs med træpollen som den mest dominerende i det tidlige forår. Sæsonen for græspollen forekommer sidst på foråret og først på sommeren. Høj luftfugtighed og fugt fra utætheder kan forårsage skade på materialer, som resulterer i nedbrydning og afgasning af stoffer fx formaldehyd fra produkter, der indeholder urea formaldehydharpiks, ammoniak fra visse gulvlag og ildelugtende alkoholer fra vinylbelægninger. Derudover kan fugt fremme mikrobiologisk vækst, som så igen resulterer i materialenedbrydning og afgasning af stofskifteprodukter og biologiske småpartikler fx skimmelsvampesporer. Asbest findes stadig i mange bygninger og udgør en kræftrisiko, hvis fibrene indåndes. Det er ikke længere tilladt at benytte asbestholdige byggematerialer, og der er strenge regler for fjernelse og håndtering af asbestholdige materialer, der skal udføres af specialister.

4 Hvad kan der gøres for at undgå en dårlig luftkvalitet? Det skal understreges, at kildekontrol er den bedste måde at opnå en god luftkvalitet i bygninger på. Det er vigtigt at vælge lavtemitterende produkter, men også styre og vedligeholde ventilationen uanset om den sker naturligt eller mekanisk. Begrænset brug af produkter, som kan afgasse betænkelige stoffer, er et effektivt tiltag både i nye og eksisterende bygninger, særligt for produkter med forbindelser som muligvis er kræftfremkaldende. Det er faktisk sådan, at når et stof er karakteriseret som kræftfremkaldende, skal det kontrolleres svarende hertil (forbuddet mod asbest er et godt eksempel). Nøglepunkter - God udeluftkvalitet: For nye (og renoverede) bygninger skal der tages hensyn til placeringen af indtaget for ventilationsluften (trafik og placeringen af evt. afkast fra ventilationsanlæg). - Undgå kortslutning af afkastluft til udeluftindtag. - Sørg for et passende luftskifte. - Vedligehold ventilationsanlæg og udeluftventiler. - Begræns forureningskilderne indendørs. - Informer om indendørs luftkvalitet (fra materiale- og produktleverandører til designere, indkøbere, vedligeholdelsespersonale, og brugere af bygningerne). Alle bør samarbejde for at opnå en god indeluftkvalitet. - Gør jævnligt rent. - Gør bygningsbrugere opmærksom på nødvendigheden af ventilation og begrænsning af indendørs forureningskilder. Hvilket niveau af forureningskilder er sikkert? Der findes et antal nationale og internationale retningslinjer for maksimale koncentrationer for at beskytte bygningsbrugeres helbred og velbefindende. Der er relativt få retningslinjer sammenlignet med antallet af stoffer, som kan forårsage problemer for brugerne, og ofte er det nødvendigt med specialiseret viden for at kunne bedømme de forureningskilder, der optræder indendørs. For en lang række stoffer, for hvilke der ikke findes retningslinjer, kan det være nødvendigt at undersøge stoffernes giftighed for at vurdere en mulig helbredsrisiko. Målte værdier kan sammenlignes med referenceværdier, som repræsenterer de typiske koncentrationer i bygninger Yderligere litteratur Bluyssen P.M. (2009). The Indoor Environment Handbook. How to make buildings healthy and comfortable, Earthscan, London. Crump D. (2004). Maintaining good air quality in your home. Building Research Establishment Information Paper IP 9/04, BRE Watford, Herts ENVIE European Project; Conferences and final report. Kotzias D. et al. (2005). Critical appraisal of the setting and implementation of indoor exposure limits in the EU (INDEX), 2005, EUR EN, Directorate General Joint Research Centre, European Commission. WHO (2006). WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide; Global update 2005, World Health Organisation, Geneva. Denne folder (der kan downloades fra er udarbejdet som en del af et europæisk projekt, HealthyAir, som er delvist sponseret af EU under Public Health programmet ( ) under ledelse af Executive Agency for Health and Consumers (EAHC). Koordinationen er udført af TNO Built Environment and Geosciences. Andre deltagere er: CSTB (Frankrig), Teknologisk Institut (Danmark), National Institute of Public Health (Tjekkiet), Boverket (Sverige) og IEH, Cranfield University (UK).

5

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet.

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet. Miljøet 25 n Miljøfaktorer har betydning for en række sygdomme, først og fremmest astma og allergi, lungekræft, hjertekar-sygdomme, infektionssygdomme (fødevarebårne bakterielle tarmsygdomme) samt reproduktionsskader

Læs mere

Status og perspektiver på indeklimaområdet

Status og perspektiver på indeklimaområdet Status og perspektiver på indeklimaområdet Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Torben Sigsgaard og Nils Testrup Andersen Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Allan Linneberg Forskningscenter

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER

INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER AMI DOKUMENTATION 11 INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER Jan Pejtersen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI DOKUMENTATION 11 Indeklimapåvirkninger i skoler Jan Pejtersen Tryk: DTKommunikation A/S ISBN:

Læs mere

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Afrapportering fra Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Samt fra Dialogmøde om Måling og vurdering af indeklimapåvirkninger

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering

Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering Rapport over analyse af Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering Udarbejdet af Rune Korsholm Andersen og Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Institut

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

By og Byg Notat. Resultater fra et pilotprojekt. Energi og indeklima Lars Gunnarsen. Juni 2003 Journal nr. 432-18. Indhold. Undersøgelsens formål...

By og Byg Notat. Resultater fra et pilotprojekt. Energi og indeklima Lars Gunnarsen. Juni 2003 Journal nr. 432-18. Indhold. Undersøgelsens formål... Muret byggeri og indeklima By og Byg Notat Resultater fra et pilotprojekt Energi og indeklima Lars Gunnarsen Juni 2003 Journal nr. 432-18 Indhold Undersøgelsens formål...2 Temperatur...5 Fugtighed...6

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Byggematerialer og indeklima

Byggematerialer og indeklima Byggematerialer og indeklima spillet om viden i byggeriet Dorthe da Silva Anja Neiegaard Roskilde Universitetscenter Speciale TekSam 2004 Vejledere: Bo Elling & Bent Søndergård BYGGEMATERIALER OG INDEKLIMA

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø miljø og sundhed Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Supplement nr. 2, maj 2003 Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Forebyggelsespakke om indeklima i skoler

Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Indholdsfortegnelse Fakta Grundlæggende viden om indeklima Indeklimaets effekt på sundheden Forekomst Tal på sundhed i kommunen Lovgivning på området Evidens og

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Velkommen til den første udgave af Nikken produkter uddannelsesmanual Produkt uddannelsesmanualen er fyldt med informationer

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere