Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7 Varenummer: PR-nummer: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Til behandling af nyt og gammelt træ mod angreb af skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, træødelæggende svampe og insekter 13 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør: Dyrup A/S Gladsaxevej 300 DK-2860 Søborg Danmark Tlf: Fax: Nødtelefon Lægen kan rette henvendelse til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, tlf PUNKT 2: Fareidentifikation 21 Klassificering af stoffet eller blandingen DPD-klassificering: Xi;R38 N;R50/53 Xn;R65 Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger Væsentligste skadevirkninger: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse Irriterer huden Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 22 Mærkningselementer Indeholder: Propiconazol 0,6% w/w (4,83 g/l) Tebuconazol 0,2% w/w (1,60 g/l) 3-Iodo-2-propynyl-butyl carbamat (IPBC) 0,2 %-w/w (1,60 g/l) Permethrin 0,2% w/w (1,60 g/l) GORI STOP svamp og insekt 22/7 1/7

2 Fareangivelse: R-sætninger: S-sætninger: Anden mærkning: Sundhedsskadelig; Miljøfarlig Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse Irriterer huden Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Undgå indånding af dampe/aerosoltåger Undgå kontakt med huden Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet Undgå udledning til miljøet Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket ADVARSEL: gennemvædede klude kan selvantænde Indeholder propiconazol, IPBC og permethrin Kan udløse allergisk reaktion Træbeskyttelsesmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler Præparattypen er en væske Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler Vask huden efter arbejdet Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til behandling af træ over jord mod træødelæggende svampe og - insekter ved pensling, dypning, sprøjtning og påføringsmaskine Må kun anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer Opbevares utilgængeligt for børn Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer Må ikke tømmes i kloakafløb Førstehjælp: Kommer stof på huden, vaskes straks med store mængder vand og sæbe Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket Kode-nummer: 3-3 (1993) 23 Andre farer VOC: Ikke relevant PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 32 Blandinger Registreringsnummer CAS/ EF-nummer Stof DSD-klassificering/ CLP-klassificering Kulbrinter, C10-13, n-alkaner, Xn;R65 R isoalkaner, cycliske, < 2% aromater Asp Tox 1;H propiconazol Xn;R22 R43 N;R50/ Acute Tox 4 *;H302 Skin Sens 1 ;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1 ;H tebuconazol Rep3;R63 Xn;R22 N;R51/ Repr 2;H361d *** Acute Tox 4 * ;H302 Aquatic Chronic 2;H Iodo-2-propynyl-butylcarbamat Xn;R20/22 Xi;R41-R37 R43 N;R Eye Dam 1;H318 Aquatic Acute 1 ;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Acute Tox 4 ;H302 Acute Tox 4;H332 Skin Sens 1 ;H317 STOT SE 3;H335 1) Stoffet indeholder mindre end 01 procent benzen 2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler w/w% ,6 0,2 0,2 Note 1+2 GORI STOP svamp og insekt 22/7 2/7

3 Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 41 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Søg frisk luft Hold den tilskadekomne under opsyn Søg læge ved vedvarende ubehag Indtagelse: Hud: Øjne: Forbrænding: Øvrige oplysninger: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke Fremkald ikke opkastning Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne Tilkald læge/ambulance Fjern forurenet tøj Vask huden med vand og sæbe Søg læge ved vedvarende ubehag Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører Søg læge ved fortsat irritation Skyl med vand, indtil smerterne ophører Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket 42 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Virker irriterende på huden - kan medføre rødme Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning 43 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 51 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden 52 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes 53 Anvisninger for brandmandskab Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 61 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Sørg for god udluftning Rygning og brug af åben ild forbudt For indsatspersonel: 62 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak 63 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere 64 Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype Se punkt 13 for bortskaffelse PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 71 Forholdsregler for sikker håndtering Produktet bør anvendes under velventilerede forhold Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller Gennemvædede klude, tvist mm kan selvantænde under uheldige forhold Afbrændes efter brugen eller opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg Tilsatte filtre fjernes straks efter brug og afbrændes under kontrollerede forhold 72 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler olign Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage Opbevares frostfrit Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter 73 Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler GORI STOP svamp og insekt 22/7 3/7

4 81 Kontrolparametre Grænseværdier: Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger Kulbrinter, C10-13, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, < 2% aromater 25 ppm 180 mg/m3 - Retsgrundlag: Målemetoder: 82 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt: Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger Brug værnemidler som angivet nedenfor Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min 0,3 mm (testet iht EN 374-3) Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23 C Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A2 (brunt - mod organiske dampe) Ved aerosoldannelse bruges tillige et partikelfilter type P2 SL (hvidt) Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes) Læs fabrikantens anvisninger Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 91 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Flydende Farve: Farveløs Lugt: Lugttærskel: ph (brugsopløsning): ph (koncentrat): Smeltepunkt/frysepunkt: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Flammepunkt: Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): Øvre/nedre antændelsesgrænser: Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Damptryk: Dampmassefylde: Relativ massefylde: 0,8 g/cm3 Opløselighed: Opløseligt i følgende: vand Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Selvantændelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 92 Andre oplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 101 Reaktivitet 102 Kemisk stabilitet Ikke reaktivt Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger 103 Risiko for farlige reaktioner Gennemvædede klude, tvist mm kan selvantænde under uheldige forhold 104 Forhold, der skal undgås Undgå kraftig opvarmning 105 Materialer, der skal undgås Oxidationsmidler 106 Farlige nedbrydningsprodukter GORI STOP svamp og insekt 22/7 4/7

5 Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 111 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - oral: Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning Akut toksicitet - dermal: Akut toksicitet - indånding: Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Sensibilisering: Mutagenicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Reproduktionstoksicitet: Toksicitet ved en enkelt eksponering: Toksicitet ved gentagen eller langvarig eksponering: Aspirationsfare: Testdata foreligger ikke Irriterer åndedrætsorganerne Indånding af dampe kan give hovedpine, træthed og svimmelhed Virker irriterende på huden - kan medføre rødme Kan irritere øjnene Produktet indeholder stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion, men produktet er testet for allergi ved hudkontakt og har ikke vist nogen sensibiliserende effekter Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning Andre toksikologiske virkninger: PUNKT 12: Miljøoplysninger 121 Toksicitet Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 122 Persistens og nedbrydelighed Produktet indeholder tungtnedbrydelige stoffer, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 123 Bioakkumuleringspotentiale 124 Mobilitet i jord 125 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Testdata foreligger ikke Produktet er ikke blandbart med vand, og opløsningsmidlet vil hurtigt fordampe 126 Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 131 Metoder til affaldsbehandling Produktet skal betragtes som farligt affald Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen Kemikalieaffaldsgruppe C Affaldsfraktion 0321 EAK-kode PUNKT 14: Transportoplysninger ADR/RID GORI STOP svamp og insekt 22/7 5/7

6 141 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse Miljøfarlig væske NOS (Permethrin) 143 Transportfareklasse(r) Emballagegrupper III Farenummer Tunnelrestriktionskode: 145 Miljøfarer Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l ADN 141 UN-nummer 142 UN-forsendelsesbetegnelse 143 Transportfareklasse(r) 144 Emballagegrupper 145 Miljøfarer Miljøfare i tankskibe: IMDG 141 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse 143 Transportfareklasse(r) 144 Emballagegrupper III Environmentally hazardous substance liquid, NOS (Permethrin) 145 Miljøfarer Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l IMDG Code segregation group: ICAO/IATA 141 UN-nummer 142 UN-forsendelsesbetegnelse 143 Transportfareklasse(r) 144 Emballagegrupper 146 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 147 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering 151 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Særlige bestemmelser: Batchnummer og udløbsdato fremgår af emballagen 152 Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger R-sætninger: R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse R22 Farlig ved indtagelse R38 Irriterer huden R41 Risiko for alvorlig øjenskade R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden GORI STOP svamp og insekt 22/7 6/7

7 H-sætninger: Uddannelse: R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud H302 Farlig ved indtagelse H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion H318 Forårsager alvorlig øjenskade H332 Farlig ved indånding H335 Kan forårsage irritation af luftvejene H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn H400 Meget giftig for vandlevende organismer H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger LKL/ (Made in Toxido ) GORI STOP svamp og insekt 22/7 7/7

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Micro Kill. Stachybotrys. Chartarum. Ag Forte. Nyt innovativt Desinfektionsmiddel mod skimmelsvamp m.m. KLORFRI. Chrysogenum. Aspergillus Versicolor

Micro Kill. Stachybotrys. Chartarum. Ag Forte. Nyt innovativt Desinfektionsmiddel mod skimmelsvamp m.m. KLORFRI. Chrysogenum. Aspergillus Versicolor Micro Kill Ag Forte Nyt innovativt Desinfektionsmiddel mod skimmelsvamp mm KLORFRI Stachybotrys Chartarum Chrysogenum Cladosporium Aspergillus Versicolor MicroKill - også fremragende til desinfektion efter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere