Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet"

Transkript

1 Referat Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet 19. august 2015, Kl Regionshuset, Mødelokale 6

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Mødedeltagere 1 Borgernes adgang til tidstro data i sundhedsjournalen på sundhed.dk 2 Orientering om opfølgning på det regionale borgermøde 3 Årsrapport patientsikkerhed 4 Orientering om hygiejneindsats Gensidige meddelelser 6 Eventuelt

3 0 Mødedeltagere Repræsentanter fra Kvalitetskontoret Kvalitetschef Jens Kjær-Rasmussen (formand) Kvalitetskoordinator Birte Kloch Frederiksen (sekretær) Regional risikomanager Tilde Jensen Kvalitetskonsulent Monica Terkelsen Sygehusrepræsentanter Klinikchef Nils Lauge Johannesen, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital Kvalitetskoordinator Louise Weikop, Aalborg Universitetshospital Kvalitetskonsulent Mette Purup, Aalborg Universitetshospital Viceklinikchef Birgit Boe Larsen, Klinik Kirurgi, Sygehus Vendsyssel Kontorchef Rune Vinther Herslund, Sygehus Vendsyssel Kvalitetskoordinator Dorthe Trabjerg, Sygehus Vendsyssel Risk Manager Vivi Pedersen, Sygehus Vendsyssel Klinikchef Jonna Nielsen, Klinik Diagnostik, Sygehus Thy-Mors Kvalitetskonsulent Vibeke Møller Pedersen, Sygehus Thy-Mors Kvalitetskonsulent Charlotte Vester, Sygehus Thy-Mors Kontorchef Søren Riemann, Psykiatrien Klinikchef Carsten Møller Beck, Klinik Syd, Psykiatrien Kvalitetskonsulent Anne Grethe Rasmussen, Psykiatrien Kvalitetsfaglig sagkyndig ressourceperson Professor, Ph.D., Vicedirektør Jan Mainz, Psykiatrien Primær Sundhed og Almen Praksis Risikomanager Lotte Utzen, Primær Sundhed Sekretariatsleder Gitte Sand Rasmussen, Nord-KAP Infektionshygiejnen Sekretariatsleder Karin Birk Leder af Infektionshygiejnen Jens Yde Blom Ad hoc deltagelse ved drøftelse af nationale kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer Kontorchef Simon Andersen, Sundhedsøkonomi Specialkonsulent Heidi Trap, Primær Sundhed Konsulent Lars Lejbølle, Sundhed og Sammenhæng Specialkonsulent Dan Fanøe Nilsson, Sundhedsplanlægning Specialkonsulent Victor Nielsen, Sundhedsplanlægning Kvalitetskonsulent Stefanie Andersen, Kvalitetskontoret Kvalitetskonsulent Christinna Olesen, Kvalitetskontoret Referat Hygiejnesygeplejerske Birgitte Todberg deltog som repræsentant for Infektionshygiejnen Afbud: Viceklinikchef Birgit Boe Larsen Kontorchef Rune Vinther Herslund Klinikchef Jonna Nielsen Klinikchef Carsten Møller Beck Side 1

4 Risikomanager Lotte Utzen Sekretariatsleder Karin Birk Leder af Infektionshygiejnen Jens Yde Blom Side 2

5 J.nr Borgernes adgang til tidstro data i sundhedsjournalen på sundhed.dk Sagsfremstilling Bestyrelsen for Danske Regioner har på deres møde den 19. marts 2015 besluttet at ophæve den eksisterende forsinkelse på borgernes adgang til egne data i sundhedsjournalen (sundhed.dk). Ændringen træder i kraft pr. 9. september 2015 i forbindelse med, at version 2.0 af sundhedsjournalen lanceres. Danske Regioner har udpeget en tværregional arbejdsgruppe til at koordinere informationsindsatsen på tværs af regionerne, således at både borgere og sundhedsfagligt personale informeres om muligheder og udfordringer i forbindelse med ændringen. Et af de overordnede principper er intern før ekstern, hvilket vil sige, at sundhedspersonalet og ledelser skal klædes godt på inden, der kommunikeres eksternt til borgerne. Ændringen kan potentielt set få en stor indflydelse på den kliniske hverdag, når svar på prøver, Fælles Medicin Kort, journalnotater og lignende bliver tilgængelige for borgerne stort set på samme tidspunkt (Sundhedsjournalen opdateres 1 gang i døgnet - om natten), som de er tilgængelige for klinikerne. Det betyder, at alle borgere, uanset forhåndskendskab og sygdomstype, vil kunne læse prøvesvar og data, uden nødvendigvis på forhånd at have en lægelig forklaring på prøven/diagnosen. For nogle borgere kan det betyde en større ængstelighed og uklarhed omkring eksempelvis tolkning af prøveresultater. For andre vil det betyde, at de er bedre forberedt inden mødet med sundhedspersonalet. Det stiller andre - og i nogle tilfælde større krav - til vores sundhedspersonale om at være mere opmærksom i både den skriftlige, mundtlige og digitale kommunikation, og de har en vigtig rolle i at gøre borgerne opmærksomme på muligheden for at tilgå egne data. Og ikke mindst forberede borgerne på, at de har mulighed for at se kritiske prøvesvar - før de har fået overbragt informationen af en læge. Konkret kan det være nødvendigt med forhåndsdialog om, hvordan et svar tolkes - f.eks. positiv/negativ terminologien. Desuden kan det være nødvendigt med omtanke ift. lighed i sundhed, hvor særlige patientgrupper kan have brug for mere støtte til at forstå og anvende sundhed.dk end andre. Det kan endvidere forventes, at patienter, i takt med at kendskabet til sundhed.dk øges, i stigende grad vil efterspørge råd og vejledning udenfor aftalte tidspunkter/telefontider, f.eks. for at tolke prøvesvar eller notater. Formålet er derfor at informere internt om ændringen i sundhed.dk, der giver borgere adgang til tidstro data, så man er forberedt på, at patienterne kan være de første til at se prøvesvar, og også under deres indlæggelse kan følge med i journalnotaterne. Dermed kan man internt afklare og diskutere, hvad det konkret indebærer herunder hvilke evt. ændringer det kræver i procedurer og kommunikation med patienter. Regionerne står selv for implementering af den interne kommunikation med afsæt i en fælles strategi, fælles budskaber og fælles produkter på tværs af de fem regioner. Derfor er vi i gang med at orientere internt i regionen. På mødet vil Christine fra KKOM suppleret af Per Thorgaard, Aalborg UH (begge indgår i national Side 3

6 arbejdsgruppe) orientere om regionernes fælles tiltag, og JKR orientere om de i regionen aktuelt igangsatte tiltag. Det er endnu uafklaret, hvilket omfang en borgerrettet kampagne vil få, men der er fokus på at koordinere med sundhed.dk og andre relevante aktører, for at sikre, at relevant viden fra både fagfolk og borgere bliver anvendt bedst mulig, og der vil være en løbende informationsindsats, der balancerer i forhold til, at organisationerne kan følge med ændringerne. Når ændringen træder i kraft, vil der være information herom på sundhed.dk, bl.a. i form af pop-up tekst, så borgere er forberedt på, at de har mulighed for at se svar på deres prøver samtidig med lægen, og at der kan være prøvesvar, som de muligvis ikke har drøftet med en læge. Økonomi Danske Regioners bestyrelse har udpeget arbejdsgruppen, som står for kommunikationsindsatsen og søger at finde finansiering til ekstern kampagne, blandt andet gennem samarbejde med sundhed.dk. Regionen står selv for eventuelle udgifter til intern kommunikation, der dog holdes på et minimum. Indstilling Administrationen indstiller, at: - Kvalitetsrådet drøfter: * Udfordringer i klinikken som konsekvens af ændringen? * Hvordan understøtter vi bedst den interne dialog, og er der brug for særskilt assistance fra regionshuset i forbindelse med implementering? * Er der særlige patientgrupper, der skal have speciel vejledning og/eller information? Referat Under punktet deltog Kommunikationskonsulent Christine Marie Andersen og overlæge Per Thorgaard. Jens Kjær-Rasmussen kunne orientere om, at der de seneste dage har været en del modstand fra Lægeforeningen om ophævelsen af den eksisterende forsinkelse (pt. 2-3 uger) på borgernes adgang til egne data. Baggrunden er, at overleveringen af alvorlige prøvesvar bør ske i en samtale mellem læge og patient. Derfor drøfter Danske Regioner nu en forsinkelse på adgang til egne data på 72 timer. Christine Marie Andersen og Per Thorgaard orienterede om arbejdet i den nationale arbejdsgruppe samt om planerne for den regionale implementering heraf. I Region Nordjylland lægges der op til, at der primært er fokus på den interne kommunikation af de kommende ændringer. Koncern Kommunikation vil - når der foreligger en endelig beslutning - udmelde ændringerne på P-net, i mails til sygehusledelserne, i Ledernyt, i Politiske udvalg mm. Hovedkanalen for budskabet er ledelsessystemet og via dette få udbredt kendskabet. Der er udarbejdet et materiale bestående af powerpoints, videnskort mm. Kommentarer til videre brug i arbejdsgruppen: Der ønskes mere tydelighed på samspillet mellem sygehusene/specialerne og almen praksis (og også IT) Drøftelse af, at egne arbejdsprocesser også synliggøres (når patienter ikke kan se notater, fordi de ikke er skrevet) Vigtigt at notaterne fortsat anses som lægens værktøj (det er der ikke lavet om på) Side 4

7 Drøftelse af, om der skal være åbne tider for borgere, der har fået et dårligt svar og som først har tid på sygehuset senere Være præcis på, hvilket fokus der skal være på den udadrettede kommunikation På Kvalitetsrådsmødet blev der taget følgende beslutninger: Kommunikation sender informationsmaterialet ud til Kvalitetsrådets medlemmer, når det sendes til de andre interessenter Der udarbejdes et presseberedskab, hvor det også er beskrevet, hvem man skal henvende sig til, hvis man bliver kontaktet af medierne Der indgås dialog med Patientdialog, så der kan være et beredskab i forhold til eventuelle borgerhenvendelser Side 5

8 J.nr Orientering om opfølgning på det regionale borgermøde Sagsfremstilling Læsevejledning til bilag For at give Kvalitetrådets medlemmer mulighed for at få det fulde indblik i udkommet af det regionale borgermøde, er der til dette dagsordenspunkt et omfangsrigt bilagsmateriale. Bilag 1 "Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen" er den udviklingsplan, som Danske Regioner har udarbejdet bl.a. på baggrund af borgermøderne, der blev afholdt i de fem regioner. Dette er til orientering. Bilag 2 "Ideer fra borgermøde Region Nordjylland - alle" er opsamlingsrapporten fra borgermøderne i de fem regioner. Denne indeholder alle de ideer, som borgerne har givet. Dette er til orientering. Bilag 3 "Ideer fra borgermøde i Region Nordjylland - nye" er de nye ideer, som Kvalitetskontoret har identificeret ud fra opsamlingsrapporten. Disse ideer er koblet sammen med indsatserne i "Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen" samt de igangværende regionale initiativer. Dette er til orientering. Bilag 4"Ideer fra borgermøde i Region Nordjylland - til sygehusene" er de nye ideer som Kvalitetskontoret har identificeret ud fra opsamlingsrapporten. Disse er tænkt som inspiration til kvalitetsudviklingsarbejdet på sygehusene. Bilag 5"Ideer fra borgermøde i Region Nordjylland - til Psykiatrien" er de nye ideer, som Kvalitetskontoret har identificeret ud fra opsamlingsrapporten. Disse er tænkt som inspiration til kvalitetsudviklingsarbejdet i Psykiatrien. Opfølgning på borgermøde Den 28. februar 2015 blev der afholdt borgermøde i de fem regioner. 120 nordjyske borgere deltog samt 22 politikere fra Regionsrådet. Borgermødet var initieret af Danske Regioner som led i en udvikling af planen "Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen". På mødet skulle borgerne komme med ideer til forbedringer inden for kommunikation og service. Resultatet fra borgermødet blev et stort materiale med bl.a. konkrete ideer til fremtidens sundhedsvæsen. Ideerne er indarbejdet i Danske Regiones Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen, som blev vedtaget i april 2015 (bilag 1: Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen). I Region Nordjylland har administrationen arbejdet videre med de nordjyske ideer og kommentarer fra borgermødet. Disse er samlet i én fælles oversigt (bilag 2: Ideer fra borgermøde Region Nordjylland - alle) og herefter gennemgået med henblik på at finde frem til ideer, som der ikke allerede arbejdes med i regionen. Disse er gennemgået i forhold til, hvorledes der kan arbejdes videre med dem (bilag 3: Ideer fra borgermøde i Region Nordjylland - nye). På baggrund af den samlede gennemgang af det nordjyske materiale har aministrationen samlet ideer, som vurderes at kunne give inspiration til kvalitetsudviklingsarbejdet i sygehusene og Psykiatrien. Disse ideer er samlet i dokumenterne "Ideer fra Borgermøde i Region Nordjylland - til sygehuse" og "Ideer fra Borgermøde i Region Nordjylland - til Psykiatri" (se bilag 4 og 5). Kvalitetskontoret vil gerne orienteres om eventuelle tiltag på baggrund af ideerne. På samme vis er ideer, der er relevante i forhold til Koncern IT, sendt hertil med Side 6

9 henblik på drøftelse i relevante IT-fora, og ligeledes er ideer, som er relevante i forhold til Koncern Kommunikation. Udover denne anvendelse af ideerne fra borgermødet foreslår administrationen følgende: At der arbejdes videre med patienternes mulighed for et samlet overblik i forbindelse med deres behandlingsforløb samt aftaler indgået ved udskrivning. Mange borgere har ønsker, der kan grupperes som 'overblik over behandlingsforløb'. Temaet er i tråd med formålet med Patientens Team om sammenhæng i patientforløb og vil kunne indgå i arbejdet med Patientens Team og behandlingsansvarlig læge. Administrationen foreslår, at der eksplicit arbejdes videre med emnet i dette regi. Ud over arbejdet i Patientens Team vil ideerne også blive brugt i arbejdet med gravist at omlægge indholdet på regionens hjemmeside, så det bliver mere forløbsunderstøttende med beskrivelser af generiske patientforløb. At der undersøges hvilke erfaringer, der findes med digital stuegang i Region Nordjylland samt i de øvrige regioner med henblik på at sprede erfaringer. Mange borgere ønsker flere digitale løsninger. Eksempler på ideer til digitale udviklingsområder er, at pårørende kan være med ved stuegang og andre samtaler eksempelvis via skype eller på anden digital vis. Også digitale muligheder i forbindelse med konsultationer, prøvesvar og booking er et område, som efterspørges. At ideerne fra borgermødet systematisk indgår i forbindelse med Region Nordjyllands øvrige arbejde med patientinddragelse, herunder i arbejdet med indsatsområderne i Borgernes Sundhedsvæsen På møde i Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed den 18. august og i Udvalg for Sundhed og Sammenhæng den 30. september fremlægges ovenfornævnte forslag til videre opfølgning på det regionale borgermøde. Indstilling Det indstilles, at: - Kvalitetsrådet drøfter henholdsvis opsamlingen, de foreslåede indsatser samt giver input til den videre proces Referat Der var en kort introduktion til mødet, hvorefter der var en længere drøftelse af de foreslåede tiltag fra administrationen: Patienternes mulighed for et samlet overblik ifbm behandlingsforløb samt aftaler indgået ved udskrivning Tiltaget skal blandt andet kobles til punktet om borgernes adgang til tidstro data i sundhedsjournalen. Måske er det muligt i sundhedsjournalen at få adgang til en kalender, så patienter kan se kommende aftaler. Samtidig vil hurtigere adgang til oplysninger i sundhedsjournalen måske give den enkelte et større overblik samt være en reminder om de ting, der er blevet sagt på forskellige møder. Patientens Team samt Behandlingsansvarlig læge kan også være medvirkende til at give patienterne følelsen af et større samlet overblik over eget forløb. Det i gangværende arbejde med blandt andet måden epikriser skrives på (forenkling samt det vigtige såsom aftaler øverst) kan ligeledes være medvirkende til et større overblik både for patienten og dennes alment praktiserende læge. Erfaringer med digital stuegang Der var enighed om, at det var en rigtig god tanke, der ligger bag ønsket om digital Side 7

10 stuegang - spørgsmålet er bare, hvorledes det lovligt kan lade sig gøre, da det kræver en sikker/krypteret forbindelse (på grund af personhenførbare data). Vivi Pedersen deltager i en regional arbejdsgruppe "Notat om journalisering" (Karin Bruhn Termannsen er tovholder), der netop ser på, hvad der skal dokumenteres hvilke steder, når de nye muligheder er på plads - herunder også information via s. Ideerne fra borgermødet indgår systematisk i det øvrige arbejde med patientinddragelse i regionen Der var generel enighed om, at der i det store hele ikke var så mange nye ideer fra borgermødet. Sygehusene er allerede i gang med flere af de tiltag, der blev nævnt på borgermødet. På mødet i Udvalg for Kvalitet og patientsikkerhed den 18. august blev der givet en orientering om status på de fælles regionale initiativer for patient- og pårørendeinddragelse, henholdsvis Pjecen "Godt du spør'", Fri besøgstid, Feedback metoder, Patientinddragelse i lederuddannelse, Patientens Team, Kommunikation NEMT (Nærværende, Enkelt, Målrettet og Troværdigt) og supervision, PRO - patientrapporterede oplysninger samt Redskaber til fælles beslutningstagen. Punktet omkring "Godt du spør'" blev præsenteret af Louise Weikop og Bitten Gøtzsche, og udvalget tog godt imod indstillingen omkring den videre spredning af pjecen. Kvalitetsrådet efterlyste: Regional strategi for telemedicin, uddata og sikker kommunikation at få mulighed for at se de konkrete muligheder, der anvendes i PROMprojektet i Farsø (hvor selvrapporterede data sendes til kliniske kvalitetsdatabaser - og således ikke til egen journal) På forrige møde i Kvalitetsrådet den 9. juni (punkt 2) blev det besluttet, at NORD-KAP ville følge op på eventuelle resultater af test af pjecen "Godt du spør'" i Almen Praksis. Gitte Sand satte spørgsmålstegn ved, hvem der skulle lave denne opfølgning. Det blev aftalt, at Gitte Sand og Jens Kjær-Rasmussen tager denne drøftelse efter mødet. Bilag 1. Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen 2. Ideer fra Borgermøde Region Nordjylland - alle 3. Ideer fra Borgermøde i Region Nordjylland - nye 4. Ideer fra Borgermøde i Region Nordjylland - til sygehuse 5. Ideer fra Borgermøde i Region Nordjylland - til Psykiatrien Side 8

11 3 Årsrapport patientsikkerhed J.nr Sagsfremstilling I lighed med de seneste år har de fire regionale områder, der arbejder med utilsigtede hændelser, udarbejdet en fælles regional årsrapport. Konceptet for årsrapporten er udvidet til ikke bare at omhandle utilsigtede hændelser, men hele patientsikkerhedsområdet. Derudover er konceptet også ændret væsentligt i sin form og indhold. Dette er sket på baggrund af tilbagemeldingen fra Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed, der ønskede en rapport, der i højere grad end tidligere fremstiller hvad der kommer ud af patientsikkerhedsarbejdet i form af læring, indsatser og forbedringer. Årsrapport for patientsikkerhed 2014 fortæller om det konkrete arbejde, der kontinuerligt foregår i og på tværs af Region Nordjyllands sektorer med det formål at forbedre patientsikkerheden. Årsrapporten er langt fra udtømmende i forhold til de aktiviteter og indsatser, der arbejdes med på sygehusene, i almen praksis, inden for det præhospitale område og i specialsektoren. Men de områder og eksempler, der er valgt ud, er et tværsnit af de indsatsområder, der på forskellige niveauer arbejdes med i regionen. Årsrapporten har været behandlet på møder i Udvidet Direktion og politisk udvalg for kvalitet og patientsikkerhed i juni måned. Begge steder er rapporten blevet meget positivt modtaget. Der har været positive tilbagemeldinger i forhold til både form og indhold. Konceptet vil således blive fastholdt i forhold til den kommende årsrapport for Ps-forum vil pågynde arbejde med næste års årsrapport efter sommerferien - blandt andet ved løbende opsamling af 'gode historier'. Udvalget for kvalitet og patientsikkerhed har ønsket, at de gode historier fra rapporten bliver videreformidlet til pressen. Der arbejdes derfor sammen med Koncern Kommunikation i forhold til at få udfoldet og udbredt de gode historier. Dette sker i samarbejde med de lokale kommunikationsfolk samt risikomanagere. Rapporten bliver desuden forelagt Forretningsudvalget den 17. august, og bliver derefter offentliggjort. Indstilling Det indstilles at: - Kvalitetsrådet drøfter rapporten og kommer med indholdsmæssige input til næste årsrapport, som ps-forum kan arbejde videre med Referat Tilde Jensen introducerede kort baggrunden for det nye indhold og layout for årsrapport for patientsikkerhed. Der er endnu ikke mange, der har set rapporten, og derfor er det svært for sygehusene at give tilbagemeldinger på, hvad reaktionerne på den nye form har været. De få der indtil videre har set rapporten har givet positive tilbagemeldinger. Der er følgende ønsker: At rapporten kommer inden for første kvartal i det efterfølgende år Allerede nu at komme med input til historier til årsrapporten for 2015, så skrivearbejdet kan påbegyndes Side 9

12 Få en afklaring af, om det er Kommunikation eller Kvalitetsorganisationen, der skal skrive historierne Få historier, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, idet det ofte er her der sker utilsigtede hændelser Bilag 1. Årsrapport Patientsikkerhed Side 10

13 4 Orientering om hygiejneindsats 2015 J.nr Sagsfremstilling Fokus på forbedret håndhygiejne i 2015 På baggrund af de gode erfaringer med hygiejnekampagnen i 2014 sættes der igen i år fokus på at forbedre håndhygiejnen på de nordjyske sygehuse. Omtrent hver 10. patient på hospitalerne får en hospitalserhvervet infektion som følge af deres indlæggelse, og forbedret håndhygiejne er én af de bedst dokumenterede enkeltstående handlinger til at forhindre smittespredning. Igen i år iværksætter Rådet for Bedre Hygiejne en hygiejneuge i uge 38 og derfor har arbejdsgruppen også valgt at sætte fokus på indsatsen i netop denne uge. Forrige år var hygiejnekampagnen en del af budget 2014, hvor der var afsat mio. kr til kampagneaktiviteter. I år er der ikke afsat midler hertil, men der henstår uforbrugte midler fra 2014 på kr. Disse midler er overført fra sidste års budget og godkendt af Forretningsudvalget på deres møde den 2. februar 2015 med henblik på at anvende midlerne til aktiviteter i forhold til hygiejneindsats Sygehusene har efterspurgt et vedvarende fokus på håndhygiejne, og evalueringsrapporten fra hygiejnekampagnen 2014 afspejler da også at eksempelvis hygiejnevognen og hele læringsaspektet ved dette bliver meget positivt modtaget. Aktiviteterne i hygiejneindsats 2015 Aktiviteterne i år er i år fokuseret på hygiejnekontaktpersonerne og den specialfremstillede hygiejnevogn, som transporteres rundt på de nordjyske sygehuse i løbet af uge 38. I samarbejde med Infektionshygiejnen og sygehusene er der i løbet af uge 36 planlagt fire temaeftermiddage, målrettet hygiejnekontaktpersoner og deres ledelse. Erfaringerne fra sidste år viser, at det er de lokale hygiejnekontaktpersoner samt deres respektive ledere, som er målgruppen i forhold til at få ændret praksis i forhold til at spritte hænder. Evalueringsrapporten viste bl.a. også, at hygiejnekontaktpersonerne også lokalt tog afsæt i kampagnen med henblik på vidensspredning til deres kolleger. Infektionshygiejnen er tovholder på de førnævnte temaeftermiddage, og indholdet vil være både om håndhygiejne, men også andre infektionshygiejniske problemstillinger, eksempelvis MRSA- screening. I uge 38 vil sygehusene, ligesom forrige år, få besøg af den specialfremstillede hygiejnevogn. Vognen vil være bemandet med en hygiejnesygeplejerske, som vil instruere personalet i korrekt anvendelse af håndsprit. Hygiejneugen markeres derudover også på de sociale medier via facebook og konkurrencer, og der vil blive genoptrykt et antal af de plakater, som blev fremstillet sidste år. De resterende midler vil i år blive anvendt til at dække omkostningerne til transport af hygiejnevognen, genoptrykning af plakater samt diverse omkostninger i forbindelse med afholdelse af temaeftermiddagene i uge 36. Indstilling Det indstilles, at: - Kvalitetsrådet tager orienteringen til efterretning Referat Side 11

14 Orienteringen blev taget til efterretning. Jævnfør tidligere mail fra 26. juni 2015 er der ikke forventning om, hverken rent ledelsesmæssigt eller politisk, at der gennemføres en kampagne på samme niveau som sidste år. Derfor er der fra Kvalitetskontoret, Infektionshygiejnen og Koncern Kommunikation skaleret ned på antallet af aktiviteter og fokus i forhold til eksponering på de interne og eksterne medier. De to aktiviteter, som til dels koordineres fra Kvalitetetskontoret, Koncern Kommunikation og Infektionshygiejnen er: Temaeftermiddage og (hånd)hygiejne i løbet af uge 35 og 36 Hygiejnevognen i uge 38 På temaeftermiddagene vil der være oplæg fra primært Henrik Stengaard-Olsen omkring håndhygiejne, status på nudgingprojektet og en mindre optakt til hygiejnevogenens besøg på sygehusmatriklerne. Hygiejnevognen er fordelt på matriklerne i uge 38 efter aftale med sygehusene. Monica Terkelsen har udsendt orienterings- og planlægningsmail til arbejdsgruppen/kontaktpersonerne på sygehusene (den 20. august 2015). Side 12

15 5 Gensidige meddelelser a) Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland b) Status på "Fri besøgstid" på næstkommende Kvalitetsrådsmøde Referat a) Politik for inddragelse af patienter og pårørende I løbet af efteråret vil Kvalitetskontoret lægge op til en kort proces i forbindelse med en revision af Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland. Kvalitetskontoret udarbejder et udkast, der sendes i forhøring hos udpegede kontakterpersoner, hvorefter udkastet tilrettes og forelægges Kvalitetsrådet på mødet den 20. oktober. Efterfølgende skal politikken fremlægges de relevante politiske fora. Inddragelse af PIU skal ske så tidligt som muligt. Sygehusene, Psykiatrien m.v. vil modtage mail med ønske om at udpege en kontaktperson, der kan fungere som sparringspartner ifbm. udarbejdelsen af første udkast. b) Status på "Fri besøgstid" på næstkommende Kvalitetsrådsmøde Sygehusene orienterede kort om, hvordan indførelsen af "Fri besøgstid" er foregået. Det blev besluttet at nedsætte en hurtigt arbejdende gruppe, som skal udarbejde et egentligt evalueringsdesign på "Fri besøgstid", der kan anvendes af sygehusene (både somatik og psykiatri). Kvalitetskontoret tager initiativ hertil. c) Oplæg om forbedringsorganisationen Der har flere gange været ønske om et oplæg på Kvalitetsrådets møde om den fremtidige forbedringsorganisation ved Leder af Forbedringsenheden Jens Ravnholt. På grund af den kommende "ny administrativ organisering" har det ladet vente på sig, men punktet sættes på Kvalitetsrådsmødet snarest. d) Input fra Kvalitetsrådet til dagsordenspunkter Kvalitetskontoret sætter pris på, at Kvalitetsrådets medlemmer melder forslag til dagsordenspunkter ind. Punkter skal gerne meldes ind så hurtigt som muligt - og senest 14 dage før mødets afholdelse. Dagsordenspunkter skrives i Agenda - ved spørgsmål kan Birte Kloch Frederiksen kontaktes. e) Nyt RKKP-koncept Kvalitetskontoret har lavet et par udkast til Klinikforum vedrørende forslag til Model for opfølgning på de kliniske kvalitetsdatabaser, som er ønsket revideret. Når den nye administrative organisering er faldet på plads vil Kvalitetskontoret indkalde sygehuskontaktpersonerne for RKKP-databaserne til møde, hvor oplæg og videre proces kan blive drøftet og kvalificeret yderligere. f) GTT Danske Regioner har tidligere udmeldt, at der ikke længere skal afrapporteres til GTT. Danske Regioner er i den forbindelse i gang med at afklare, om der fortsat skal dokumenteres den tidligere aftalte reduktion i patientskader med 20 procent i perioden Der er endnu ikke kommet udmelding fra Danske Regioner vedrørende forpligtelsen til at kunne dokumentere reduktionen i patientskader. Så snart Kvalitetskontoret får mere information, vil det blive videreformidlet til sygehusene. g) Fælles regionale kvalitetsmål De fem regioner har i fællesskab udarbejdet udkast til nationale kvalitetsmål, som Side 13

16 Danske Regioner arbejder videre med i en drøftelse med Sundheds- og Ældreministeriet i løbet af august-oktober. Arbejdspapiret vedlægges referatet. h) Plan for Borgernes Sundhedsvæsen Plan for Borgernes Sundhedsvæsen består af syv indsatsområder, der indeholder i alt 33 konkrete initiativer, som hver især og sammen skal være med til at realisere visionen om en sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Direktionen har bedt om at få en beskrivelse af de initiativer/projekter mm., der kan kobles til de enkelte indsatsområder - og deadline var meget kort. Det er derfor tidligere blevet aftalt med AaUH, at de ved hver indsats vurderer: Om de er godt i gang med indsatsen Om arbejdet med indsatsen er gået i stå Om de slet ikke er i gang med indsatsen På mødet blev det aftalt, at alle sygehuse er velkommen til at anvende "Aalborgmodellen" i deres svar til Kvalitetskontoret (der er skrevet mail ud herom). i ) Handleplansarbejdet Der var et ønske fra sygehusene om, at Kvalitetsrådet kunne kvalificere de emner, der ville blive en del af de kommende handleplaner, så der kunne blive et større konneks til sygehusenes handleplaner og til de initiativer, der ser ud til at tegne sig på nationalt plan. Kvalitetskontoret kunne oplyse, at Koncern Økonomi netop er ved at udarbejde tidsplan for processen. j) Muligt MTV-projekt Louise Weikop foreslog en MTV-analyse af konsekvenserne af at overgå til engangstermometre til rektal temperaturtagning ud fra perspektiver som hygiejne, vedligehold, kvalitet og økonomi. Vivi Pedersen mente at huske, at hun engang havde set en sådan analyse, som der måske kunne tages udgangspunkt i, som hun vil forsøge at finde. Det blev aftalt, at Kvalitetskontoret går videre med ideen. Christinna Olesen er Kvalitetskontorets kontaktperson. Side 14

17 6 Eventuelt Referat Der var intet under eventuelt Side 15

Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet. Mødet blev afholdt den 13. april 2015 kl

Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet. Mødet blev afholdt den 13. april 2015 kl Sundhed - Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Sagsnummer: 2012-023510 Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet Mødet blev afholdt den 13. april 2015 kl. 12.30-15.30 Sundhed - Plan og Kvalitet

Læs mere

Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet. Mødet blev afholdt den 4. februar 2015 kl

Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet. Mødet blev afholdt den 4. februar 2015 kl Sundhed - Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Sagsnummer: 2012-023510 Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet Mødet blev afholdt den 4. februar 2015 kl. 12.30-15.30 Sundhed - Plan og Kvalitet

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet

Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet Referat Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet 20. oktober 2015, Kl. 12.30 Regionshuset, Mødelokale 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Mødedeltagere 1 Orientering og drøftelse af Nationalt Kvalitetsprogram 2 Status på

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Mennesket i centrum i Region Nordjylland

Mennesket i centrum i Region Nordjylland Mennesket i centrum i Region Nordjylland Inddragelse af patienter og pårørende fylder meget i den offentlige debat såvel som i alle organisatoriske niveauer i sundhedsvæsenet også i Region Nordjylland.

Læs mere

Referat Møde i lægemiddelkomitéen

Referat Møde i lægemiddelkomitéen Planlægning Anne Bach Iversen AC fuldmægtig Direkte: +4529268112 anne.iversen@rn.dk Referat Møde i lægemiddelkomitéen 30. september 2015 Mødedeltagere Cheflæge Morten Noreng, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Møde i Faglig Følgegruppe for Utilsigtede Hændelser. Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø

Møde i Faglig Følgegruppe for Utilsigtede Hændelser. Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø Møde Møde i Faglig Følgegruppe for Utilsigtede Hændelser Dato 24-09-2013, kl. 14:30 17:00 Sted Deltagere Afbud Referent Sagsnr Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø Gitte Tougaard, Rebild

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 [Titel] [Undertitel]

Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 [Titel] [Undertitel] Rebild kommune Årsrapport 2016 Handlingsplan 2017 Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Tlf. 97 66 50 00 i.buus@rn.dk December 2016 Årsrapport 2016 Koordinationsudvalget på hygiejneområdet Udvalget

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

GRUPPEN SKAL Udvikle tværsektorielle principper for Patientens/Borgerens Team, der kan fungere som indspil til den kommende Sundhedsaftale

GRUPPEN SKAL Udvikle tværsektorielle principper for Patientens/Borgerens Team, der kan fungere som indspil til den kommende Sundhedsaftale PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 20. JANUAR 2017 DAGSORDEN Velkomst 1. 13.00-13.50: Udvælgelse af igangværende projekter 2. 13.50-14.20: Patientens Team i det tværsektorielle samarbejde 3. 14.20-14.50:

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kommunikationsplan for akkreditering efter DDKM 2010

Kommunikationsplan for akkreditering efter DDKM 2010 Kommunikationsplan for akkreditering efter DDKM 2010 Projektejer: Henrik Kousholt Kommunikationskonsulent: Thomas Chemnitz Dokument status/version: 3 Projekt ID: DDKM 2010 Dato for seneste opdatering:

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed

Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed Introduktion for nyansatte 2015 Vibeke Møller Pedersen, Kvalitetskonsulent Charlotte Vester, Kvalitetskonsulent og Risikomanager Når I går

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter,

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter, PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 24. NOVEMBER 2016 MØDET DEN 24. NOVEMBER 2016 DAGSORDEN 1. 14.00-14.15: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen 2. 14.15-14.30: Fælles rammesætning af opgaven

Læs mere

Kl Mødesalen i Konferencecentret på Hillerød Hospital. Fra kl er der besøg på den centrale visitationsenhed

Kl Mødesalen i Konferencecentret på Hillerød Hospital. Fra kl er der besøg på den centrale visitationsenhed K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 26. maj 2010 Kl. 16.30 Mødesalen i Konferencecentret på Hillerød Hospital Fra kl. 16.00 16.30 er der besøg på den centrale visitationsenhed Møde nr.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017 Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn Møde 28. marts 2017 Status på tilsynet i 2017 Anne-Marie Vangsted 3 Hvad er et risikobaseret tilsyn? Et tilsyn, der er målrettet de steder, hvor den

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Kick-Off for arbejdsgrupper i forbindelse med udvikling af Sundhedsaftalen 2015-2018 21. marts 2014 Oplæg ved Jane Pedersen (Region Nordjylland) Maria Thorsager (Det fælleskommunale Sundhedssekretariat)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Baggrundsmateriale til Handleplan for borgerinddragelse. Initiativer i Region Nordjylland samt på tværs af regioner, kommuner og organisationer

Baggrundsmateriale til Handleplan for borgerinddragelse. Initiativer i Region Nordjylland samt på tværs af regioner, kommuner og organisationer Baggrundsmateriale til Handleplan for borgerinddragelse Som baggrundsmateriale for arbejdet med en handleplan for borgerinddragelse jf. punkt 3 i den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018 har administrationerne

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 17. juni 2015 kl. 14.00 til 17.00 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet. Mødet blev afholdt den 9. juni 2015 kl Sundhed - Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret

Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet. Mødet blev afholdt den 9. juni 2015 kl Sundhed - Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Sundhed - Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Sagsnummer: 2012-023510 Referat af møde i Kvalitetsrådet for sygehusvæsenet Mødet blev afholdt den 9. juni 2015 kl. 12.30-15.30 Sundhed - Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere