Sæt til tankrensning/-skylning Multi Pro WM-plænesprøjte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt til tankrensning/-skylning Multi Pro WM-plænesprøjte"

Transkript

1 Sæt til tankrensning/-skylning Multi Pro WM-plænesprøjte Modelnr. 44 Serienr og derover Form No Rev A Betjeningsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader. Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader. Dette sæt er beregnet til at fjerne kemikalierester fra en sprøjtetank og berørte slanger. Det er et særligt redskab til et plænesprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke inkorporeringserklæring. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur viser modellens og serienummerets placering på produktet. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå personog produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt. Figur. Dæksel 3. Model- og serienummerplade. Pumpe Modelnr. Serienr. 05 The Toro Company 8 Lyndale Avenue South Bloomington, MN 5540 Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes * * A

2 Sikkerhed Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i køretøjets Betjeningsvejledning. Kemisikkerhed ADVARSEL De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende. Læs, og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier. Husk, at det kan være, at der bruges mere end et kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes. Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige! Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået tre cyklusser. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier. Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier. Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave. Følg kemikalieproducentens brugsvejledning for at bruge kemikaliet på sikker vis. Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted. Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Sørg for, at så lidt hud som muligt er ubeskyttet, mens du bruger kemikalier. Hav altid rent vand ved hånden især når du fylder sprøjtens tank. Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder med kemikalier. Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet. Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning og den lokale lovgivning. Kemikalier og dampe i tankene er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen. Følg alle lokale/regionale/nationale krav til sprøjtning med kemikalier.

3 Opsætning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Fremgangsmåde Beskrivelse Antal Anvendelse Kræver ingen dele Klargøring af maskinen Skylletank Skotfitting Fanemøtrik 90 fitting med modhager Skylletanksbeslag Skylletankens rem Bolt (3/8 x 3 tommer) Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 4 Stor spændeskive 4 Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme) 4 Skylledyse Skotfitting Ansatsbolt Bøsning Skyllelamel 90 fitting med modhage Plastflangemøtrik Monteringsbeslag Pumpe Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) Lille spændeskive 4 Bolt (/4 x tomme) 4 Lige fitting med modhager Filter T-beslag 5 cm slange 0,5 cm slange 4 cm slange 6 cm slange Slangeklemme 9 Krans 90 graders fitting med modhage (skylletank) Holder Skyllepumpens dæksel Låseclips Monter skotfittingen på skylletanken. Monter skylletank. Montering af skylledyse. Montering af pumpen. Montering af slangerne og filteret. 7 Kontakt med tre positioner Monter kontakten med tre positioner. 3

4 Klargøring af maskinen Kræver ingen dele Fremgangsmåde. Flyt sprøjten hen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.. Dræn tanken for indhold for at fjerne opløsninger i slangerne. Se betjeningsvejledningen til Multi Pro WM-plænesprøjten. Bemærk: Vær forsigtig, når du frakobler slanger under installationen af dette sæt. Du skal have en spand klar til opsamling af evt. opløsninger, der kan være i slangen. 3. Rengør sprøjten. Se afsnittet Rengøring af sprøjten i betjeningsvejledningen til Multi Pro WM-plænesprøjten. 4. Udløs de to låse til platformsdækslet, og afmonter dækslet fra tankplatformens stel (Figur ). Montering af skotfittingen på skylletanken Dele, der skal bruges til dette trin: Skylletank Skotfitting Fanemøtrik 90 fitting med modhager Fremgangsmåde. Tilslut en ledning, der er længere end tanken er høj, til en af holdegaflernes huller i skotfittingen (Figur 3). Figur. Platformens dæksel 3. Tankplatformens stel. Lås FORSIGTIG Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader. Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler. Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand. Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Figur 3. Påfyldningsdæksel 4. Ledning. Flangetætning 5. Påfyldningsåbning (skylletank) 3. Skotfitting 6. Nederste hul (skylletank). Tag påfyldningsdækslet af skylletanken (Figur 3). 3. Sænk ledningen ned gennem åbningen i tankens påfyldningshul og før den gennem det åbne hul i tankens bund (Figur 3). Bemærk: Brug ledningen til at føre skotfittingen hen til det åbne hul i skylletankens bund (figur 3). 4

5 Figur 6. Skotfitting graders fitting med modhager. Gaffeltap 4. O-ring Figur 4. Påfyldningsdæksel 3. Skylletankens bundhul. Skotfitting (med tilsluttet ledning) 4. Sæt skotfitingen på plads, således at O-ringen sidder op mod skylletankens indvendige væg (Figur 4). 5. Fastgør skotfittingen på skylletanken med en plastflangemøtrik (Figur 5). 3 Montering af skylletank Dele, der skal bruges til dette trin: Skylletanksbeslag Skylletankens rem Bolt (3/8 x 3 tommer) 4 Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 4 Stor spændeskive 4 Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme) Montering af bolte og møtrikker til skylletankens remme. Afmonter bolten, flangemøtrikken og spændeskiverne, der fastgør de forreste tankremme øverst på tanken (Figur 7). Figur 5. Skylletankens sump 3. Plastflangemøtrik. Skotfitting (monteret) 6. Monter en 90 fitting med modhager på skotfittingen og fastgør den med en gaffeltap (figur 5). Bemærk: Drej fittingen, så den vender bagud. 5

6 Figur 7. Bolt 4. Flangelåsemøtrik. Spændeskive 5. Bræddebolte (3/8 x 3/4 tomme) 3. Strop 6. Åbning Bemærk: Gem alle dele.. Monter 4 bræddebolte (3/8 x 3/4 tomme) i hullerne i den indvendige side af de forreste tankremme (Figur 7). Bemærk: Gem midlertidigt bræddeboltene til remmene med flangelåsemøtrikken (3/8 tomme). 3. Saml de forreste tankremme med de bolte, spændeskiver og møtrikker, du fjernede i trin, og tilspænd møtrikkerne og boltene, indtil remmene flugter med tanken (Figur 7). Vigtigt: Spænd ikke boltene og møtrikkerne for meget. Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformering og beskadigelse af remmene. Bemærk: Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken. Monter skylletanken. Monter skylletanken som vist på Figur 8. Bemærk: Hvis der ikke er plads til skylletanken, skal du løsne begge hovedtankremmene og skubbe hovedtanken bagud.. Bolt (3/8 x 3 tommer). Stor spændeskive 3. Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme) Figur 8 4. Flangelåsemøtrik 7. Skylletankens (3/8 tomme) rem 5. Skylletanksbeslag 6. Skylletank. Brug to flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) til at montere skylletankens beslag til de bræddebolte (3/8 x 3/4 tomme) i tankremmene (Figur 8). 3. Indsæt skylletankens remme i hullerne på fronten af sprøjtens ramme. Bemærk: Du skal muligvis hæve bundstellet for at montere remmene. Se sprøjtens betjeningsvejledning. 4. Tilslut skylletankens remme til beslagene vha. bolte (3/8 x 3 tomme), flangelåsemøtrikker (3/8 tomme) og 4 store spændeskiver som vist i Figur 8. Bemærk: Vægten af væsken kan øge belastningen af tanken mod rammen yderligere. Når skylletanken er blevet fyldt, skal spændingen af boltene, møtrikkerne og skylletankens remme kontrolleres, og boltene og møtrikkerne skal tilspændes om nødvendigt. 6

7 4 Montering af skylledyser Montering af skylledyserne. Monter de skylledyser som vist i Figur 0. Dele, der skal bruges til dette trin: Skylledyse Skotfitting Ansatsbolt Bøsning Skyllelamel 90 fitting med modhage Plastflangemøtrik 3 4 Boring af hovedtanken. Fjern tankens låg og sikurven fra sprøjtetanken (Figur 9). 5 Figur 0 G08. Skotfitting 4. Skyllelamel. Skylledyse 5. Ansatsbolt 3. Bøsning. Monter en dyseenhed op gennem hvert af de borede huller (Figur ). 3 Figur 9. Boremarkeringer 3. Sikurv. Tankens låg Figur G08. Find de boremarkeringer på sprøjtetanken (Figur 9). 3. Anvend en 4 cm hulsav til at bore et hul ved hver boremarkering (Figur 9). Bemærk: Placer en beholder inde i tanken og under borestederne, således at smuld fra boringen opsamles. Vigtigt: Hvis der efterlades smuld i tanken, kan det blokere og beskadige sprøjtesystemet under driften. Bemærk: Hvis boret køres mod uret, er det nemmere at bore gennem sprøjtetanken.. Skotfitting 3. Skylledysesamling. Flangemøtrik 3. Monter plastflangemøtrikken over de spændte gevind på skottet øverst på tanken (Figur ). Bemærk: Kontroller, at pakningen er placeret korrekt mellem skotfittingen og tankens underside. 4. Monter en fitting med modhage på 90 i de gevindskårne åbninger i hver af skylledysernes skotfittinger (Figur ). 7

8 3 4 Figur. 90 fitting med modhage. Dyseenhed 5. Før slangens modhager mod midten af maskinens højre side. 6. Monter tanklåget og sikurven på tanken, som du fjernede tidligere. 5 Montering af pumpen Figur 3. Tankrem 3. Monteringsbeslag. Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme) 4. Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) G09. Fastgør pumpen til rammen vha. de 4 bolte (/4 x -/ tomme) og små spændeskiver (Figur 4). Bemærk: Stram ikke de øverste bolte for hårdt, da de kan komme i kontakt med tanken. Dele, der skal bruges til dette trin: Monteringsbeslag Pumpe Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) 4 Lille spændeskive 4 Bolt (/4 x tomme) Lige fitting med modhager Fremgangsmåde. Monter monteringsbeslaget til skyllepumpen på de bræddebolte (3/8 x 3/4 tomme) på siden af den forreste tankrem (Figur 3) vha. flangemøtrikkerne (3/8 tommer). Figur 4. Lige fitting med modhager 4. Lille spændeskive. Monteringsbeslag 5. Bolt (/4 x -/ tomme) 3. Pumpe 3. Monter de lige fittings med modhager i pumpens indgangs- og udgangsporte (Figur 4). 4. Tilslut pumpens ledningsnet til maskinens ledningsnet. 8

9 6 Montering af slangerne og filteret Dele, der skal bruges til dette trin: Filter T-beslag 5 cm slange 0,5 cm slange 4 cm slange 6 cm slange 9 Slangeklemme Krans 90 graders fitting med modhage (skylletank) Holder Skyllepumpens dæksel Låseclips Monter skylledyseslangerne og T-stykket Bemærk: Let smøring af modhagerenden af slangefittingen med et ikke-petroleumsbaseret smøremiddel såsom planteolie kan lette monteringsprocessen.. Fastgør en slange på 6 cm på hver 90 fitting med modhage, der blev monteret tidligere, til dyseenhederne vha. slangeklemmer (Figur 5) Figur fitting med modhage 3. 6 cm slange. Slangeklemme 4. T-beslag G093. Fastgør slangernes løse ender på T-stykket med slangeklemmer (Figur 5). Monter forsyningsslangen og skyllefilteret. Saml den ene ende af slangen på 4 cm til T-stykket, og fastgør slangen til fittingen med en slangeklemme (Figur 6) Figur 6 G095. T-beslag 5. Skyllefilter. Slangeklemme 6. 5 cm slange 3. 4 cm slange 7. Lige fitting med modhager 4. Slangefitting 8. Pumpe 9

10 . Saml den anden ende af slangen til fittingen med modhager på skyllepumpens filter, og fastgør slangen til filteret med en slangeklemme (Figur 6). Bemærk: Kontrollér, at pilen på filteret peger hen mod T-stykket. 3. Saml slangen på 5 cm til fittingen med modhager på den anden side af skyllepumpens filter, og fastgør slangen til filteret med en slangeklemme (Figur 6). 4. Saml den anden ende af slangen til den lige fitting med modhager på skyllepumpens udgangsport, og fastgør slangen til pumpen med en slangeklemme (Figur 6). Monter skylletankens slange. Monter kransen i hullet på højre side af sprøjtens ramme nær skylletanken (Figur 7). Figur 8. Holder fitting med modhager(skylletank). Skotfitting 3. Før slangen på 0,5 cm gennem den pakning, der blev monteret tidligere, i stellets ene side (Figur 7). 4. Saml enden af slangen til den lige fitting med modhage på skyllepumpens indgangsport, og fastgør slangen til pumpen med en slangeklemme (Figur 7). 5. Fastgør skyllepumpens dæksel til monteringsbeslaget til skyllepumpen med låseclips (Figur 7). 7 Montering af kontakten med tre positioner Dele, der skal bruges til dette trin: Kontakt med tre positioner Figur 7. Lige fitting med modhager 4. Krans. Slangeklemme 5. Skyllepumpens dæksel 3. 0,5 cm slange Fremgangsmåde. Find proppen på skylletankens kontakt på sprøjtekonsollen som vist i Figur 9, og fjern proppen.. Monter 90 graders fittingen til skylletanken på skotfittingen, så 90graders fittingen vender bagud, og fastgør fittingene med en holder (Figur 8). Bemærk: Monteringen lettes, hvis du vipper tanken og tankplatformen opad. 0

11 Produktoversigt Betjeningsanordninger Skyllepumpen til sættet til tankrensning/-skylning betjenes med kontakten med tre positioner. 3 G04048 Figur 9. Prop 3. Stik med seks sokler (skylletankens pumpe). Kontakt med tre positioner. Fjern de 4 bolte, der fastgør panelet til konsollen, løft panelet en anelse, og find stikket med seks sokler på ledningsnettet med angivelsen Rinse Tank (skylletank). 3. Ret stikket med seks sokler gennem åbningen i konsolpanelet, og tilslut kontakten med tre positioner til stikket med seks sokler på skylletanken (Figur 9). 4. Ret glassene til kontrollampen på kontakten med tre positioner nedad, og skub kontakten ind i instrumentbrættet, indtil det sidder sikkert på plads (Figur 9). Bemærk: Sørg for, at kontakten vender korrekt. Det skal forblive tilsluttet, når det trykkes op (kontinuerligt), men ikke når det trykkes ned (kortvarig). 5. Fastgør panelet til konsollen med de 4 bolte, du fjernede i trin. G04049 Figur 0. Op 3. Ned. Neutral Op: tidsindstillet skyllecyklus skyllepumpen er slået til, kontakten låser i den opadgående position, og forsinkelsestimeren er aktiveret. Neutral: skyllepumpen er slået fra, og kontakten med tre position er i en midterposition. Bemærk: Når kontakten er i den neutrale position, forsynes skyllepumpen ikke med strøm. Ned: manuel skyllecyklus for at køre skyllepumpen holdes kontakten med tre positioner i den nedadgående position. Bemærk: Når man kører en manuel skyllecyklus, aktiveres forsinkelsestimeren ikke. 3

12 Betjening Betjening af sættet til tankrensning/-skylning Brugen af sættet til tankrensning/-skylning vil resultere i en rinsate; en opløsning af kemikalierester. Det er generelt en god ide at påføre rinsate på områder med gevind. Men før dette gøres, skal man rådføre sig med kemikaliets producent for at sørge for, at påføringen af opløsningen på områder med gevind ikke vil indvirke negativt på produktets drift. Vigtigt: Sættet til tankrensning/-skylning er ikke beregnet til at løsgøre sammenklumpet pulvermateriale eller vandopløselige kemikalier, der kan forekomme, når kemikalier ikke tilføres hovedtanken på en ordentlig måde. Påfyldning af tanken Skylletankens kapacitet: 76 liter Vigtigt: Skylletanken må kun fyldes med rent vand. Hvis skylletanken tilføres noget andet stof, kan det skabe en sikkerhedsrisiko og/eller påføre skade på maskinen.. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.. Tag påfyldningsdækslet af skylletanken. 3. Fyld tanken med cirka 76 liter rent vand, og monter påfyldningsdækslet. A. Tryk den nederste halvdel af kontakten med TRE POSITIONER nedad for kortvarigt at styre strømmen til skyllepumpen. Bemærk: Strøm forsynes til skyllepumpen, mens kontakten holdes nede. B. Udløs trykket fra den nederste halvdel af kontakten med TRE POSITIONER, så flyttes kontakten til den neutrale position, og skyllepumpen lukker ned.. Når skyllepumpen har pumpet 5 liter vand i tanken, skal der trykkes på omrøringskontakten for at føre rent vand gennem omrøringssløjfen. 3. Tøm rinsate ud af sprøjtetanken i henhold til føderale, statslige og lokale bestemmelser. Du kan gøre et af følgende for at tømme sprøjtetanken: Sprøjte rinsate gennem bommene, indtil hovedtanken er tom. Aftappe hovedtankens indhold ned i en egnet beholder og bortskaffe opløsningen som krævet af føderale, statslige eller lokale bestemmelser. Du kan gentage skyllecyklussen igen efter behov, eller der kan igangsættes to yderligere tidsindstillede skyllecyklusser. Brug af skylleprocessen Skylleprocessen gør det muligt for dig at køre med køretøjet under skylleprocessen.. Kør skyllepumpen ved at trykke kontakten med TRE POSITIONER til en af følgende positioner: Brug den opadgående positionen for at foretage en tidsindstillet skylning A. Tryk den øverste halvdel af kontakten med TRE POSITIONER opad for at starte den tidsindstillede cyklus. B. Pumpen til skylletanken kører i 69 sekunder og pumper cirka /3 af tankens indhold i sprøjtetanken. Bemærk: Kontakten med TRE POSITIONER bliver i den opadgående position. C. Efter 69 sekunder stopper pumpen med at køre. Flyt kontakten med TRE POSITIONER til den neutrale position (midterpositionen). Eller tryk og hold kontakten nede i det ønskede tidsrum.

13 Vedligeholdelse Eftersyn af skyllepumpens filter Eftersynsinterval: Efter de første 5 timer For hver 50 timer Efterse filteret for tegn på skader. Udskift filteret, hvis det er beskadiget. Opbevaring Dræn pumpens indgangsslange, udgangsslange og filterslange, inden udstyret stilles til opbevaring i 30 dage eller længere. Eftersyn af skyllesystemet for utætheder og skader Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Efterse slangerne for utætheder. Efter de første 5 timer Efterse slangerne for skader. For hver 00 timer Efterse slanger og O-ringe for skader. Efter de første 5 timers drift skal alle slanger og tilslutninger efterses for utætheder eller tegn på skader. Efterse slangeklemmerne og holdegaflerne. Kontroller, at alle tilslutninger er fastspændt. Udskift beskadigede dele. Gentag dette eftersyn før hver idriftsættelse af skyllesystemet. Efterse alle slanger og O-ringe efter 00 driftstimer. Udskift beskadigede dele. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få leveret reservedele. Eftersyn af skylletankens remme Eftersynsinterval: Efter den første time Kontrollér skylletankens remme.. Fyld skylletanken med rent vand.. Kontrollér for at se, om der er slør i tankens holdere. 3. Hvis remmene er løse, skal fastspændingsanordningerne øverst på remmene strammes, indtil de flugter med tanken. Vigtigt: Spænd ikke boltene og møtrikkerne for meget. Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformering og beskadigelse af remmene. 3

14 Inkorporeringserklæring Modelnr. Serienr. Produktbeskrivelse Fakturabeskrivelse Generel beskrivelse Direktiv og derover Sæt til tankrensning/- skylning, Multi Pro WM-plænesprøjte SÆT TIL TANKRENSNING/- SKYLNING MPWM Plænesprøjte 006/4/EF, 004/08/EF Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 006/4/EF. Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk. Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver. Certificeret: Teknisk EU-kontakt: Marc Vermeiren Toro Europe NV B-60 Oevel-Westerloo Belgium David Klis Tel Overordnet teknisk chef Fax Lyndale Ave. South Bloomington, MN 5540, USA April 9, 05 4

15 International forhandlerliste Forhandler: Land: Telefonnummer: Forhandler: Land: Telefonnummer: Agrolanc Kft Ungarn Maquiver S.A. Colombia Balama Prima Engineering Equip. Hongkong Maruyama Mfg. Co. Inc. Japan B-Ray Corporation Korea Mountfield a.s. Tjekkiet Casco Sales Company Puerto Rico Mountfield a.s. Slovakiet Ceres S.A. Costa Rica Munditol S.A. Argentina CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. Sri Lanka Norma Garden Rusland Cyril Johnston & Co. Nordirland Oslinger Turf Equipment SA Ecuador Cyril Johnston & Co. Republikken Irland Oy Hako Ground and Garden Finland Ab Equiver Mexico Parkland Products Ltd. New Zealand Femco S.A. Guatemala Perfetto Polen ForGarder OU Estland Pratoverde SRL. Italien G.Y.K. Company Ltd. Japan Prochaska & Cie Østrig Geomechaniki of Athens Grækenland RT Cohen 004 Ltd. Israel Golf international Turizm Tyrkiet Riversa Spanien Guandong Golden Star Kina Lely Turfcare Danmark Hako Ground and Garden Sverige Solvert S.A.S. Frankrig Hako Ground and Garden Norge Spypros Stavrinides Limited Cypern Hayter Limited (U.K.) Storbritannien Surge Systems India Limited Indien Hydroturf Int. Co Dubai Forenede Arabiske T-Markt Logistics Ltd. Ungarn Emirater Hydroturf Egypt LLC Egypten Toro Australia Australien Irrimac Portugal Toro Europe NV Belgien Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. Indien Valtech Marokko Jean Heybroek b.v. Holland Victus Emak Polen Europæisk erklæring om beskyttelse af privatlivets fred De oplysninger, som Toro indsamler Toro Warranty Company (Toro) respekterer dit privatliv. For at vi kan behandle dit garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse, beder vi dig dele visse oplysninger med os, enten direkte eller gennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toros garantisystem hostes på servere i USA, hvor love om beskyttelse af privatlivets fred muligvis ikke yder samme beskyttelse, som gælder i dit land. VED AT DELE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED OS GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED. Toros brug af oplysninger Toro kan bruge dine personlige oplysninger til at behandle garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til ethvert andet formål, som vi informerer dig om. Toro kan dele dine oplysninger med Toros søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med enhver af disse aktiviteter. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre personlige oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning og efter anmodning fra relevante myndigheder med henblik på at kunne betjene vores systemer korrekt eller af hensyn til vores egen eller brugerens beskyttelse. Opbevaring af dine personlige oplysninger Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi har behov for dem, til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller til andre legitime formål (som f.eks. overholdelse af regler) eller som påkrævet af gældende lovgivning. Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerheden af dine personlige oplysninger Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger Vi tager også forholdsregler for at opretholde nøjagtigheden og aktualiteten af personlige oplysninger. Adgang til og korrigering af dine personlige oplysninger Hvis du gerne vil gennemse eller ændre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. på Forbrugerlovgivning i Australien Forbrugere i Australien kan finde nærmere oplysninger om forbrugerlovgivningen i Australien i kassen eller hos den lokale Toro-forhandler Rev H

16 Toros generelle produktgaranti To års begrænset garanti Fejl og produkter, der er dækket The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ( produktet ) er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i to år eller 500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for alle produkter med undtagelse af dybdeluftere (se de separate garantierklæringer for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailleddet. * Produkt udstyret med timetæller. Sådan får du udført service, der er dækket af garantien Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her: Toro Commercial Products Service Department Toro Warranty Company 8 Lyndale Avenue South Bloomington, MN , USA eller Ejerens ansvar Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din betjeningsvejledning. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien. Genstande og fejl, der ikke er dækket Det er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker ikke følgende: Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør og -produkter. Der kan medfølge en separat garantierklæring fra producenten af sådanne enheder. Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse og/eller justeringer. Undladelse af at udføre korrekt vedligeholdelse af Toro-produkterne i henhold til skemaet over anbefalet vedligeholdelse i betjeningsvejledningen kan danne grundlag for afvisning af et garantikrav. Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs vis. Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger, skæreknive, knivcylindre, ruller og lejer (forseglede eller smørbare), bundknive, tændrør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter såsom membraner, dyser og kontraventiler osv. Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter, men er ikke begrænset til, vejrlig, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke-godkendte brændstoffer, kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand eller kemikalier osv. Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder. Normal støj, vibration, slid og ælde samt forringelse. Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv. Reservedele Reservedele, der planmæssigt skal udskiftes i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge fabriksrenoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien. Garanti på dybdeafladnings- og litium-ion-batterier: Dybdeafladnings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning af flade batterier efter almindeligt forbrug er produktejerens ansvar. Det kan være nødvendigt at udskifte batterier under produktets normale garantiperiode for ejerens regning. Bemærk: (kun litium-ion-batteri): Et litium-ion-batteri har en garanti, der kun dækker delen og dækker forholdsmæssigt, med start i år 3 til år 5 baseret på driftstiden og de brugte kilowatttimer. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen. Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølevæske og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren. Generelle betingelser Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler. Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte-, hændelige- eller følgeskader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed. I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige- og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragåelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Bemærk vedrørende motorgaranti: Emissionskontrolsystemet på dit produkt kan være dækket at en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrolsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger. Andre lande end USA og Canada Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren Rev C

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder Modelnr. 08762 Serienr. 314000001 og derover 3394-567 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3390-562 Rev B Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04723 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Modelnr. 41602 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3406-566 Rev A Betjeningsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08756 Serienr. 26000000 og derover 3406-766 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Flex-rive (QAS lynkoblingssystem) Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL

Flex-rive (QAS lynkoblingssystem) Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL Form No. Flex-rive (QAS lynkoblingssystem) Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08767 Serienr. 316000001 og derover 3401-366 Rev A Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro eller Multi Pro WM-plænesprøjte fra 2015 og opefter

Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro eller Multi Pro WM-plænesprøjte fra 2015 og opefter Form No. 3393-262 Rev B Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro 5800- eller Multi Pro WM-plænesprøjte fra 2015 og opefter Modelnr. 41118 Serienr. 315000001 og derover Betjeningsvejledning

Læs mere

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3402-427 Rev A Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04720 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

152 cm og 183 cm blæsersæt Groundsmaster 360- og 7200-serien Triple-opsamlertragt ADVARSEL

152 cm og 183 cm blæsersæt Groundsmaster 360- og 7200-serien Triple-opsamlertragt ADVARSEL Form No. 152 cm og 183 cm blæsersæt Groundsmaster 360- og 7200-serien Triple-opsamlertragt Modelnr. 31212 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 31213 Serienr. 316000001 og derover 3405-722 Rev A Monteringsvejledning

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Varmeapparatsæt Væskekølet Workman MD/HD-arbejdskøretøj. Til HDX, HDX-D og HDX Auto ADVARSEL. Klargøring af maskinen. Monteringsvejledning

Varmeapparatsæt Væskekølet Workman MD/HD-arbejdskøretøj. Til HDX, HDX-D og HDX Auto ADVARSEL. Klargøring af maskinen. Monteringsvejledning Varmeapparatsæt Væskekølet Workman MD/HD-arbejdskøretøj Modelnr. 07349 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3389-555 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Sikkerhed. EU-overensstemmelsessæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Kemisikkerhed ADVARSEL

Sikkerhed. EU-overensstemmelsessæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Kemisikkerhed ADVARSEL EU-overensstemmelsessæt Multi-Pro 750-plænesprøjte Modelnr. 409 Form No. 3378-67 Rev A Betjeningsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. EU-overensstemmelsessættet

Læs mere

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3357-229 Rev B Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08751 Serienr. 260000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSAN- VISNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSAN- VISNINGER 1800 Power Curve -sneslynge Modelnr. 38302 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3378-488 Rev A Betjeningsvejledning Hvis du efter at have læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt stadig har spørgsmål

Læs mere

Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/CT2240/LT3340 og Groundsmaster 3400 plæneklippere

Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/CT2240/LT3340 og Groundsmaster 3400 plæneklippere Form No. 3384-256 Rev A Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/CT2240/LT3340 og Groundsmaster 3400 plæneklippere Modelnr. 02890 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Form No. 3402-973 Rev A Opvarmet (kun) førerhussæt Groundsmaster 4000-D- og 4100-D-plæneklipper med roterende skæreknive fra 2015 og senere Modelnr. 31231 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 31232 Serienr.

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Opsætning. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder. Løsdele. Betjeningsvejledning

Opsætning. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder. Løsdele. Betjeningsvejledning Form No. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08731 Serienr. 312000001 og derover 3372-401 Rev C Betjeningsvejledning Vigtigt: Inden montering af det

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Indledning. HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 314000001 og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Indledning. HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 314000001 og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3404-956 Rev A Betjeningsvejledning Indledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/LT3340 og Groundsmaster 3400-D-plæneklippere

Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/LT3340 og Groundsmaster 3400-D-plæneklippere Form No. 3373-484 Rev A Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/LT3340 og Groundsmaster 3400-D-plæneklippere Modelnr. 02890 Serienr. 312000001 og derover Du kan registrere

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Form No. 3395-553 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 03618 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 03619 Serienr. 315000001

Læs mere

Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien

Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien Form No. 3387-885 Rev A Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien Modelnr. 44549 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

MK3 200 mm eller 250 mm klippeenhed

MK3 200 mm eller 250 mm klippeenhed Form No. 3393-414 Rev A MK3 200 mm eller 250 mm klippeenhed Modelnr. 02800 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 02801 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 02802 Serienr. 315000001 og derover Modelnr.

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Montering. 50 tommers Recycler -sæt TimeCutter Z4000/5000 Series Riding Mower Modelnr Klargøring af plæneklipper. Montering af skærmplader

Montering. 50 tommers Recycler -sæt TimeCutter Z4000/5000 Series Riding Mower Modelnr Klargøring af plæneklipper. Montering af skærmplader 50 tommers Recycler -sæt TimeCutter Z4000/5000 Series Riding Mower Modelnr. 79312 Form No. 3357-502 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Indledning. SnowMax 724/824 QXE-sneslynge Modelnr. 38711 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 38712 Serienr. 316000001 og derover

Indledning. SnowMax 724/824 QXE-sneslynge Modelnr. 38711 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 38712 Serienr. 316000001 og derover SnowMax 724/824 QXE-sneslynge Modelnr. 38711 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 38712 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3396-393 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne maskine er beregnet

Læs mere

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Form No. Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Modelnr. 04730 3373-332 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at

Læs mere

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL.

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL. Form No. 3397-661 Rev A Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer Modelnr. 03657 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Hydraulic Power Pack ProPass-200 Top Dresser Modelnr. 44713 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3392-987 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien

Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien Form No. 3363-343 Rev A Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien Modelnr. 03184 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 6000-D-serien

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 6000-D-serien Form No. 3392-161 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 6000-D-serien Modelnr. 03877 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3392-161*

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere. Monteringsvejledning

Indledning. Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere. Monteringsvejledning Form No. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 1200/1250-plænesprøjte fra 2005 og senere Modelnr. 41135 Serienr. 312000001 og derover 3372-601 Rev A Monteringsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner Modelnr. 130-8716 Modelnr. 130-8717 Modelnr. 130-8718 Form No. 3386-932 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 316000001 og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 316000001 og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3400-895 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere.

Læs mere

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr. 120-6640 Form No. 3370-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj Modelnr. 07356 Modelnr. 07393 Form No. 3385-462 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning 53 cm Recycler -plæneklipper Form No. 3367-671 Rev A Modelnr. 20998 Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 20999 Serienr. 311000001 og derover Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med

Læs mere

Indledning. Indhold. Power Max 726/826 OE Sneslynge Modelnr. 38816 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 38817 Serienr. 314000001 og derover

Indledning. Indhold. Power Max 726/826 OE Sneslynge Modelnr. 38816 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 38817 Serienr. 314000001 og derover Power Max 726/826 OE Sneslynge Modelnr. 38816 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 38817 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3378-828 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne sneslynge er beregnet

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med Form No. 3373-523 Rev A 183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med roterende skæreknive Groundsmaster -traktionsenhed i 360- og 7200-serien

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster og 6700-serien

Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster og 6700-serien Form No. 3358-297 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster 6500- og 6700-serien Modelnr. 03877 Serienr. 270000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Indledning. Indhold. HoverPro 400 Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. HoverPro 400 Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning HoverPro 400 Modelnr. 02600 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3381-651 Rev D Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Bageste kraftudtagssæt Højtydende Workman -køretøjer Modelnr. 07419 Form No. 3393-115 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Blæsemaskine Traktionsenhed i Groundsmaster 7200/7210-serien

Blæsemaskine Traktionsenhed i Groundsmaster 7200/7210-serien Form No. 88-974 Rev A Blæsemaskine Traktionsenhed i Groundsmaster 7200/720-serien Modelnr. 09 Serienr. 500000 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *88-974* A

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Sikkerhed. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Sikkerhed. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 550-serien Modelnr. 098 75-89 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07395 Form No. 3382-721 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D Form No. 3326-892 SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive Greensmaster 3250-D Modelnr. 04472 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 04473 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK)

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr Serienr og derover

Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr Serienr og derover Lygtesæt Plæneklippere i Groundsmaster 7200-serien Modelnr. 02841 Serienr. 311000001 og derover Form No. 3368-705 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele

Læs mere

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. Sonic-bomsæt til Multi-Pro-plænesprøjter Modelnr. 41217 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3365-203 Rev A Monteringsvejledning Denne enhed opretholder ensartede afstande fra dysebommen til jorden,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Indledning. Indhold. CCR 6053 Quick Clear-sneslynge Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. CCR 6053 Quick Clear-sneslynge Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning CCR 6053 Quick Clear-sneslynge Modelnr. 38564 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3384-527 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne sneslynge er beregnet til brug for boligejere eller professionelle,

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning HoverPro 450/500/550 Modelnr. 02602 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 02604 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 02606 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3381-676 Rev B Betjeningsvejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte. Monteringsvejledning Elektrisk slangetromlesæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41618 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-296 Rev A Monteringsvejledning Det elektriske slangetromlesæt er en særlig anordning til

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Bomsæt 2004 til 2009 Multi Pro 1200, 1250 og 5700-D

Bomsæt 2004 til 2009 Multi Pro 1200, 1250 og 5700-D Bomsæt 2004 til 2009 Multi Pro 1200, 1250 og 5700-D Modelnr. 41323 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3393-448 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere