ESBJERG KIJNSTCIRKEL Erik GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 2g.FEBRUAR 2OOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESBJERG KIJNSTCIRKEL Erik GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 2g.FEBRUAR 2OOO"

Transkript

1 ESBJERG KIJNSTCIRKEL 731. Erik GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 2g.FEBRUAR 2OOO

2

3 ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OG AUKTION 29. FEBRUAR 2OOO KL FOLG EN DE KUNSTV. RKER BORTAUKTIONERES: 1)1 PETER HOLST HENCKEL (fodt 1966) Artland. maleri {x7.1 Peter Flolst l'lenckel var i 1987 medstifter af udstillingsstedet Bagfirrser pa Norrebro i Kobenhavn. Baghuset var i 6rene et af de centrale udviklingssteder for en del afde konceptuelt funderede og neo-pop-art inspirerede danske kunstnere. Holst I Ienckel arbejder ofte i serier. FIer har vi et eksempel pi et af hans /crrcle. Vores rnaleri er Artlctncl, og stednavnene ref-ererer til nogle af verdenskunstens beronrthedc'r. De amerikanske kunstnere Dennis Oppenheim, Rou Lichtenstein og Kentrcth Nolctnd og den svenske Oyind Fahlstrom. Byen Pipe er en venlig Irilsen til Magrittes kendte maleri Ceci n'est pas une pipe. lvloule betyder pit fi'ansk osters eller f'c, si hvem bor mon pi den s? I hvert fald ikke genierne. De har feet deres egen vej fta Oppenheim til Pipe. Kobspris: kr. _ Tir: 728. TONNTNG RASMUSSEN (fodt 1936) 2 tegninger, oliekridt, 1997 ir 4l,5x36,5 Tonning Rasmussen er mangeirigt medlem af Cronningen. Han er uddannet hindvarksmaler og viser i sine senere malerier, at han kan h6ndvarket til bunds. Han begyndte i en fabulerende COBRA-inspireret stil, men strammede

4 729.lorscn f:lenrmrng (ittstasa nibll/'ttihtr1 tt '' l2[i J()nnrns [<asmussen

5 efierhinden sine figurer op til en usedvanlig perfektion. De svever som regel rundt pi Icrredet eller tegnepapiret uden at have direkte kontakt med hinanden. Han har bevaret sit fabulerende sind til i dag, hvor han stadig er let genkendelig pi grund af sin personlige stil. Hans stsrste offentrige udsmykning k-an ses i Brondby kommune, hvor han i 1994 har dekoreret gavlene pi fire l 5-etagers hojhuse. En anden stor udsmykning kan ses ved panum Instituttets hovedindgang. Det er et 3 x 40 meter stort murmaleri. Kobspris: kr. Tir: 729..f ORGEN FLEIVIMtNG GUSTAWA (fodt l95l) Uden titel, maleri, l99l-92 53xJ8 Jor,r:en Flc'rnming Gustarva har en spontan farveglede og en personlig tornerrrmelse firr f-arvernes styrkeforhold. Naturen er udgangspunkt for hans ekspressive fbrveabstraktioner, der ses i hans sterke og temperamentstulde bylandskaber. De voldsomrne og dramatiske farvekompositioner blev i starten af l990erne erstattet af en mere rolig stil i afdempede farver med referencer til iscr ord og steder, hvormed Gustawa opnir et mere fbrte llende og subjektivt rudtryk. Kobspris: kr. Tit: 730. BERIT JENSEN (fodt 1956) Uden titel, akvaret, blandteknik, l99l 72x57 ljcrit Jensen var en af de centrale skikkelser i formuleringen af Det vilcle maleri. Hun var deltager i den sagnomspundne udstilling Kniven pd hovecret i 19g2.

6 737 Peter Bonnen 733 Bentemarie Kieldbak

7 I-lendes verk der har gennemgiet flere faser i arbejdet med maleri, objekt, installation, foto og video, er kendetegnet ved at kunstneren i serier afvrrker gennemsoger en bestemt problematik. Kobspris: kr. Tit: 731. Erik Torp Ockenholr (fodtt96l) Uden titel, akryl pri kerred, ,5x67.5 Erik rorp ockenholt blev uddannet p6 Det kgl. danske Kunstakademi i arene Han deltog i f'lere udstillinger i studietiden, bl.a. udstillinssstedet Kongo, Galleri lv'larius og Hjorring Kunstmuseum. Han har sorgt til bl.a. Statens Kunstfoncl, liv. Carlsbergfondet og Vejle Kunstmuseum. I mange afsine varker har han kredset om natur versus kultur. Kobspris: kr. Tir: 732. THORBJORN LAUSTEN (fodr 1945) Uden titel, gouache, ,5x69,5 Thorbjorn Lausten malede sine fsrste konkrete billeder i 196g. Senere begyndte han at interessere sig for bevegelse i kunsten. Fra halvferdseme har det elektriske lys vreret en vigtig del af mange af hans verker. Det ses bl.a. i hans nye verk, der er opstillet foran Vesdysk Musikkonservatorium. Han arbejder med mange former for lyskirder og undersoger forbindelsen meilem rys, tid og rum. Hans verker kan opfattes som en visualisering af immaterielle krefter ved hje lp af den nye teknologi. Hans lysvarker kan umiddelbart forekomme enkle, men de bygger pa komplicerede beregninger.

8 Esbjerg Kunstmuseum har netop indlemmet flere af Thorbjsrn Laustens vcrker isamlinsen. Kobspris:3.500 kr. Tir: 733. Bf,NTEMARIE KJELDB,zf,K (fodt 1952) Uden titel, akryl pi larred, x44 Bentemarie Kjeldbek adskiller sig afgorende fra De unge vilde med sine spontant skildrede virkelighedsstudier. Hendes motivverden er prrget af lange studieophold i Spanien med et mylder af tyrefagterscener, flamencodansere og torvescener alt i en dynamisk streg. Igennem l990erne har Kjeldbek i stadigt hojere grad koncentreret sig om maleriet i stort format. Den spanske p6virkning slir igennem i farveskalaen i den tilbagevendende, dramatiske brug af kraftige lyskontraster og i en motivverden, der er parafraser over klassiske kunstverker af bl.a. Velasques. Kobspris: kr. Til: 734. HANS BERG (fodt 1938) Maleri, olie pi glas, ,5x45 Hans Berg er uddannet i etnografi fra Ksbenhavns Universitet, men er som maler autodidakt. Hans kubistiske og abstrakte billeder fremstar som bemalede collager ofte med indhold fra antikken og renessancen. Samme teknik benyttes i de vellignende og symbolladede portretter.

9 Dette maleri er udfsrt pi bagsiden af en glasplade, en krevende teknik, hvor en flade, der en gang er bemalet ikke kan gsres om. Kobspris: kr. Tit: 735. svend WilG HANSEN (1e ) Uden titel, litografi, uden ir 69x87 Svend wiig Hansen var en af vore mest vidtfavnende kunstnere. Han markerede sig sterkt bide indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik. Han udfsrte flest linoleumstryk og raderinger, men ogsi litografien har han beskeftiget sig med. t dette verk har han benyttet den klassiske rsdkridt som farve i stedet for den sedvanligvis tbretrukne sorte farve. Wiig Hansen var igennem hele sin kunstneriske lsbebane en ener i dansk kunst. Hvor de fleste andre bekendte sig til den abstrakte ekspressionisme eller den konkrete kunst, holdt han sig i nesten alle verker til skildringen af menneskeskikkelsen. Kobspris: kr. Tit: 736. ANDERS MOSEHOLM (fodt 1959) Crowd, olie pi laerred, ca x85 Anders Moseholm kom ret sent i gang med sin kunstneriske uddannelse. Han gik pi Kunstakademiet i irene I 1994 besogte han Schoolof Visual Art i New York. I Arene fik han antaget verker pi Kunstnemes EfterArsudstilling og har siden deltaget i en lang rekke udstillinger. Han har

10 haft separatudstillinger i bl.a. Kunstnemes Hus, Arhus. Han har solgt tir br.a. Statens Kunstfond og Kobenhavns Kulturfond. I sine varker beskaftiger han sig ofte med at skildre storbyerne, nogle gange krydret med ingredienser, der ikke hsrer til i byen, som f.eks. eksotiske afrikanske dyr fra savannen. I dette maleri skirirer han en gruppe mennesker, der ser ned i en arkeologisk udgravning. Kobspris: kr. Tir: 737. PETER BONNEN (fodr t945) Twins, Skulptur i 2 dele. jernt, 1997 l0xl8x4 Peter Bonndn nerrner sig nu de 55 6r og er tet pa at have 406rs jubirn. um sonl udstillende kunstner. Alrerede som l6arig debuterede han p6 Kunstnernes Efterirsudstillingog lgirgammel varhanden indirekte6isagtir rindarisrnens opstien. Statens Kunstfond ksbte hans skurptur i 6 dete. Dett! og andre af Kunstfondens indksb vakte dyb forargerse og blev indledningen tir en heftig debat om staten som kunstmecen. Peter Bonndn har siden til stadighed arbejdet med skurpturer i frere dere, hvor "samtalen" mellem de enkelte dele er nok s6 vigtig som den enkelte del i sig selv. Kobspris:4.000 kr. Tir: 738. KENN ANDRE STILLING (fsdt 1945) Maleri, olie pi lerred, x42 Kenn Andrd Stilling, 20 ir yngre bror tir Herman Stiiling, brev t'srst udannet som msbelsnedker, men gik siden pi Kunstakademiet i irene r Han har

11 + o + I I o o I 7i2 Thorbjom Lausten 7-38 Kenn Andr6 Stilling

12 i sine treskulpturer og malerier skabt et univers helt uden for de kendte stilistiske konventioner. Hans varker befolkes af vrsener, halvt mennesker, halvt dyr. I malerierne er de kraftige farver sterkt ekspressive, og Stilling kan betegnes som en fabulerende ekspressionist. Ud over sit arbejde som billedkunstner har Stiiling veret den ideologiske bagmand for flere ksbenhavnske cafeer, ligesom han har vrret grunllegger af' utraditionelle tidsskrifter afhoj kunstnerisk kvalitet og forfatter til boger og digtsamlinger. Kobspris: kr. Tit: Arets gevinst er en keramisk tekande keramikeren Karin Hoj Christensen, med to tilhsrende teskilc udfsrt af Bornholm. De sidste fem 6rs vindere var: 1995 Ulrich (21) 996 Thomsen ( l5) 1997 Smidt Kristensen (l t) 1998 Poulsen (17) I 999 Sjorup/Vitlemoes ( t 6) ovennevnte medlemmer kan altsa ikke deltage i lodtrekningen, der itblge vedtagteme foregir blandt de fremmsdte medlemmer, der har betalt kontins,ent for det forlsbne ir.

13 730. Berit Jensen A tt I on,l Ii';ttry ftrp lri','& t)f"- i',,'r '&!-(; r t'

14 ESBJERG KUNSTCIRKEL MEDLEMSLISTE 2OOO l. Anne Marie Dresing Vibcvcnget Esbjcrg V Bente Omskov Pedersen og Soren Pedcrscn Sk)'ttcvcnget I I 6710 llsbjerg V l:gon lvlollcr Jcpscn Ruth [)cdcrscn Sl lvcstcrvc'j 6-l 6710 t:sbjcrg V 4. Ritta og Harald Stougaard Kirkegadc I Esbjerg Anne Marie og Frodc l{agensen Cormsgade Esbjerg o. [-isc og I lans Richardscn llicrting Strandrcj [sbjcrg V 7. Tove og Petcr Schnritz Nygirdsvcj Esbjc'rg 8. Lone og Fredcrik Gislinge Ostervinge Esbjerg \\'ibckc og llcnnl.l orgenscn llakkcr cngct (r 6710 l:shjcrg V t0 [.ise og Asger Juul Srcllas Alld Esbjerg N I l. Anni og Ove Snridt Kristenscn Vcstervangcn Esbjerg N ll Ingcr trg ( )lc (irurn I.odsr e ngct I (r7lt) t:sbjcrg V 13. Hclga og Frank Vladscn Rlrtcrvcnget Eshjerg V l.l. Elisabeth og Jorgcn Broch I lavbakken l:sbjerg V l-5. lvlariannc og l)oul la ('our [-odsvcngct 15 (r710 [:sbicrg V 16. Ulla Sjorup Anders Villcmoes Skjoldsgade Esbjcrg 7. Karen og Tage Poulscn llaraldsgade 5 I 6700 Esbj"-rg 18. Ilcntc Norgaard l.auridscn Skippcrvn:ngct 5l (r710 l:sb.ierg V l9 llanne og Hans Erik Laustscn Granvangen Esbjerg N 20. Liselotte lvlouridscn Poul Svanholm Birkedalsalle 5c 6700 Esbjerg 2 I. Aasc og [)an Nladscn [;l rrcvangcn I l:sbjergn Birgit og Ole Troelsen Skippervenget Esbjerg V 23. Annie og Truels Varming Lerhojs Alle l Esbjerg N 2.{. Inge og I Ians Jorgen Svunholt Ostervingc.l (r700 l:sbjcrg

15

16 735. Svend Wiig Hansen ESBJERG KLNSTCIRKEL

ESBJ ERC KUNSTCIRKEL Bentemarie Kieldbak GENERALFORSAMLING OC AUKTION TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO2

ESBJ ERC KUNSTCIRKEL Bentemarie Kieldbak GENERALFORSAMLING OC AUKTION TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO2 ESBJ ERC KUNSTCIRKEL 755. Bentemarie Kieldbak GENERALFORSAMLING OC AUKTION TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO2 ESBJERC KUNSTCIRKET GENERALFORSAMLING OG AUKTION 26. FEERUAR 2002 Kr.19.30 FOTGEN DE KUNSTVARKER

Læs mere

ESBJERC KUNSTCIRKEL Lars Norgaard GENERALFORSAMLING OG AUKTION

ESBJERC KUNSTCIRKEL Lars Norgaard GENERALFORSAMLING OG AUKTION ESBJERC KUNSTCIRKEL 801. Lars Norgaard GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR 2006 ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OG AUKTION 28. FEBRUAR 2006 KL. I 9.30 FOLCENDE KUNSTVARKER BORTAUKTIONERES:

Læs mere

ESBJ ERC KU NSTCIRKEL. .'l. irl. !i. r I. i I \.. \ t. $'e: i{' t4. iaj lrrrlil \irrrrr C EN ERALFORSAM LINC OC AU KTION TIRSDAC DEN 25.

ESBJ ERC KU NSTCIRKEL. .'l. irl. !i. r I. i I \.. \ t. $'e: i{' t4. iaj lrrrlil \irrrrr C EN ERALFORSAM LINC OC AU KTION TIRSDAC DEN 25. ESBJ ERC KU NSTCIRKEL! \i irl I I t ').'l I I I!i. r I i I \.. \ t U\ I I t- iaj lrrrlil \irrrrr $'e: \ \ i{' t4 C EN ERALFORSAM LINC OC AU KTION TIRSDAC DEN 25. FEBRUAR 2OO3 rsbrerg KUNSTCTRKET GENERAIFORSAMLING

Læs mere

ESBJERC KUNSTCIRKEL TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2OO5 GENERALFORSAMLINC OG AUKTION Antonio Saura

ESBJERC KUNSTCIRKEL TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2OO5 GENERALFORSAMLINC OG AUKTION Antonio Saura ESBJERC KUNSTCIRKEL 792. Antonio Saura GENERALFORSAMLINC OG AUKTION TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2OO5 ESBJERG KUNSTCTRKEL GEN ERALFORSAMLING OG AUKTION 22. FEBRUAR 2OO5 KL. I 9.30 FOLGENDE KU NSTVARKER BORTAUKTION

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

ESBJERG KUNSTCIRKEL CEN ERALFORSAMLINC OC AUKTION TIRSDAG DEN 17. FEBRUAR 2OO4

ESBJERG KUNSTCIRKEL CEN ERALFORSAMLINC OC AUKTION TIRSDAG DEN 17. FEBRUAR 2OO4 ESBJERG KUNSTCIRKEL CEN ERALFORSAMLINC OC AUKTION TIRSDAG DEN 17. FEBRUAR 2OO4 ESBJERC KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLINC OG AUKTION I 7. FEBRUAR 2OO4 KL. I 9.30 FOLGENDE KUNSTVARKER BORTAUKTIONERES: 775.

Læs mere

Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS

Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS Erik A. Frandsen (f. 1957) Uden titel, 1998 3 meter, ca. 15 meter Fotos, neonlys, messing og aluminiumsplader ARoS Erik A. Frandsen er født i Randers i 1957, autodidakt billedkunstner og bor i dag i København

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

ESBJERC KUNSTCIRKEL TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2OO7 GENERALFORSAMLING OG AUKTION Tonning Rasmussen

ESBJERC KUNSTCIRKEL TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2OO7 GENERALFORSAMLING OG AUKTION Tonning Rasmussen ESBJERC KUNSTCIRKEL 821. Tonning Rasmussen GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2OO7 ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OG AUKTION 27. FEBRUAR 2OO7 KL. I 9.30 FOLGENDE KUNSWARKER BORTAUKTIONERES:

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

ESBJERC KUNSTCIRKEL TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2OO9 CENERALFORSAMLI NG OG AUKTION Bodil Nielsen

ESBJERC KUNSTCIRKEL TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2OO9 CENERALFORSAMLI NG OG AUKTION Bodil Nielsen ESBJERC KUNSTCIRKEL 837. Bodil Nielsen CENERALFORSAMLI NG OG AUKTION TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2OO9 ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OC AUKTION 24. FEBRUAR 2OO9 KL. +{BO Ig.U FOLGENDE KUNSTV./ERKER

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kære læsere Struer Billedskole holder til på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5a. Vi er endnu engang glade for at kunne præsentere Struer Billedskoles kursusprogram,

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Malerinden Kujahn Blask

Malerinden Kujahn Blask Malerinden Kujahn Blask Kujahn Blask Et naturtalent Det er fra slutningen af 1930'erne, at kunstneren Kujahn Blask for alvor ses besk~ftiget med malerkunsten. Og i hendes malerier fra dette tidsrum giver

Læs mere

FRA VRÅ TIL FJORD KUNSTETAGERNE. Store Torv Hobro 10. november 2012-6. januar 2013. Claus Ørntoft. Ulvetid, (2008)

FRA VRÅ TIL FJORD KUNSTETAGERNE. Store Torv Hobro 10. november 2012-6. januar 2013. Claus Ørntoft. Ulvetid, (2008) FRA VRÅ TIL FJORD Værker fra Kunstbygningen i Vrå Claus Ørntoft. Ulvetid, (2008) KUNSTETAGERNE Store Torv Hobro 10. november 2012-6. januar 2013 Introduktion I digte og gamle viser betyder vrå en afkrog,

Læs mere

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Åbningstale v. Palle Rønde Møller Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Eriks udstilling her på museet åbnede 13. dec.1986 og sluttede 22. febr. 1987. Det er næsten

Læs mere

ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OG AUKTION

ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OG AUKTION ESBJERG KUNSTCIRKEL GENERALFORSAMLING OG AUKTION TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 Esbjerg Kunstcirkel Generalforsamling og auk on 26. februar 2013 kl. 18.00 Følgende værker bortauk oneres: 883 Claus Carstensen

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Billedkunst c Inken Meinertz

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Peter Bonnén på værksted, 2006. Foto: Suste Bonnén Udstilling Djiboutis Farver Fotografier af Peter Bonnén 23 nov 201616 apr 2017

Læs mere

2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00. Do disturb

2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00. Do disturb 2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00 Do disturb ÅBNE DØRE Vestfynske kunstnere åbner dørene og byder velkommen i de mange værksteder og gallerier vi har på Vestfyn. Mød

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

WINTERSHOW 2013. 6. december 4. januar. Julie Nord, Gudrun Hasle, Maria Rubinke, Anne Sofie Meldgaard, Iben Toft Nørgård,

WINTERSHOW 2013. 6. december 4. januar. Julie Nord, Gudrun Hasle, Maria Rubinke, Anne Sofie Meldgaard, Iben Toft Nørgård, WINTERSHOW 2013 Julie Nord, Gudrun Hasle, Maria Rubinke, Anne Sofie Meldgaard, Iben Toft Nørgård, Line Riisager, Augusta Atla, Mie Mørkeberg 6. december 4. januar Charlotte Fogh Gallery kan med stor glæde

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Ud fra et tema skal et billede klippes eller stykkes sammen. Der skal lånes fra andres

Læs mere

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger PETER LUNDBERG Udstilling / foredrag i kunstforeninger Oliemaleri str. 210 x 320 cm. 2015 - Moving On - udsmykningsopgave Låsby Hallen A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015

Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015 Sagsnr. 20.04.03-G01-2-15 Dato 27-5-2015 Sagsbehandler Malene Bram Curth Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015 Den kunstfaglige gruppe består af følgende medlemmer: Udstillingsleder

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 VUC

Læs mere

SOMMERUDSTILLING NORDAHL & NISSEN CONTEMPORARY BREDGADE 65A 1. SAL 1260 KØBENHAVN TLF +45 60 17 29 95 KAARE@NORDAHL-NISSEN.COM

SOMMERUDSTILLING NORDAHL & NISSEN CONTEMPORARY BREDGADE 65A 1. SAL 1260 KØBENHAVN TLF +45 60 17 29 95 KAARE@NORDAHL-NISSEN.COM SOMMERUDSTILLING 2015 NORDAHL & NISSEN CONTEMPORARY BREDGADE 65A 1. SAL 1260 KØBENHAVN TLF +45 60 17 29 95 KAARE@NORDAHL-NISSEN.COM FORORD Af Kåre Nissen kunstnerisk ansvarlig Nordahl & Nissen Contemporary

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af Ulrik Hoff Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Udstillingens

Læs mere

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune 1 of 5 Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune Bilag til møde i udvalget for Plan, udvikling og kultur den xx 2016. Kandidater/område Kort begrundelse/uddrag Indstiller(e) Udøvende kunstnere

Læs mere

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013 På Vej 30. nov. 2012 30. jan. 2013 Klaus Olsen Lisbeth P. Gro Klaus Olsen Velkommen til udstillingen På Vej Udstillingen På Vej kan ses hos GL-arkitekter MAA & gallerier på vej ud af det gamle år 2012

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Salvador Dalí i flere dimensioner

Salvador Dalí i flere dimensioner P R M 13. okt. - 10. november alvador alí i flere dimensioner international med over 130 udstillede skulpturer og grafiske værker The Mae West ofa er blot en af de over 130 udstillede skulpturer og grafiske

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF. Inge Lise Westman: Sort sol

SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF. Inge Lise Westman: Sort sol SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF Inge Lise Westman: Sort sol MUSEET HOLMEN, LØGUMKLOSTER 2006 Sonja Brandes: Papirklip Inge Lise Westman: Maleri, skulptur, litografi og grafik Udstilling

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Galleri Brænderigården. ifart. D3 Kunsttilskud. 5. - 26. februar 2011. Tekster af Bente Hammershøy

Galleri Brænderigården. ifart. D3 Kunsttilskud. 5. - 26. februar 2011. Tekster af Bente Hammershøy Galleri Brænderigården ifart D3 Kunsttilskud 5. - 26. februar 2011 Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy D3 Kunsttilskud Kunstnergruppen ifart Tallet fem fremkalder umiddelbart begrebet de fem sanser,

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger.

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger. Rigtig godt nytår til såvel nye medlemmer som medlemmer der har været med i mange år. Vi bliver stadig flere, nu så mange, at bestyrelsen har besluttet, at en af vore målsætninger for 2011 vil være at

Læs mere

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen 06-02-2012 Hold 3 (3 af 3) A-rækken 3. runde Turnering 22 1 66 1 19 2 46 2 11 3 34 3 8 4 32 4 B-rækken 3. runde Turnering 24 1 74 1 6 4 42 2 15 2 31 3 15 2 29 4 C-rækken (Middel: 60) Sektion Turnering

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2012 - side 1

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2012 - side 1 Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2012 - side 1 1 2 3 4 Jens Kromann 45 x 55 cm Micha Maria Karslund Glas (Celle) 30 cm lang, 20 cm bred Kunstneren Elisabeth Asli

Læs mere

KUNSTCIRKEL ESBJERG. 75 ir TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO8 GENERALFORSAMLINC OG AUKTION Peter Bonde

KUNSTCIRKEL ESBJERG. 75 ir TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO8 GENERALFORSAMLINC OG AUKTION Peter Bonde ESBJERG 1933 KUNSTCIRKEL 75 ir - 2008 826. Peter Bonde GENERALFORSAMLINC OG AUKTION TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO8 ESBJERG KUNSTCIRKEL CENERALFORSAMLING OC AUKTION 26. FEBRUAR 2OO8 KL. I 8.OO FOLCENDE KUNSTVARKER

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Ovensigt. a Nastved st Af$ 449 l:-r. Ot''*- Kobenhavn H

Ovensigt. a Nastved st Af$ 449 l:-r. Ot''*- Kobenhavn H 1l ir en tur i Tivoli. De bor i Julie inviterer pi sin 166rs fodselsdag sin ssster Charlotte pfr N*rtura og skal kore med toget til Ksbenhavn og tilbage' Julie kigger Pi RejsePlanen' Ovensigt Tidl,igere

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

Andrei Kolkoutine - kunstner

Andrei Kolkoutine - kunstner Udstillinger 2016 12. februar - 13. marts Andrei Kolkoutine - kunstner Andrei Kolkoutine er bosat i Naltjik en by i det sydlige Kaukasus ved foden af det majestætiske bjerg Elbrus. Det er den virkelige,

Læs mere

michael ruby - portfolio

michael ruby - portfolio MICHAEL RUBY Agerbækvej 9 7500 HOLSTEBRO T 9741 0405 M 4118 0688 michael@konggulerod.dk www.konggulerod.dk michael ruby - portfolio fokus og defokus stok til tryk af træsnit - michael ruby fokusering er

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

GMW UDSMYKNING - Christiansgade 18 DK-8000 Aarhus C. Tel (+45)

GMW UDSMYKNING - Christiansgade 18 DK-8000 Aarhus C.  Tel (+45) GMW UDSMYKNING Kunst gør en forskel. Kunst influerer på omgivelserne og de mennesker, der færdes i miljøet. Kunsten kan medvirke til at brande virksomheden og forbedre arbejdsmiljøet. Nyere forskning viser

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 VUC

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

GROWTH. 24. maj 29. juni. Tony Matelli (US), Christian Achenbach (DE), Moritz Schleime (DE), Mette Vangsgaard (DK),

GROWTH. 24. maj 29. juni. Tony Matelli (US), Christian Achenbach (DE), Moritz Schleime (DE), Mette Vangsgaard (DK), GROWTH Tony Matelli (US), Christian Achenbach (DE), Moritz Schleime (DE), Mette Vangsgaard (DK), Kaspar Oppen Samuelsen (DK), Guy Yanai (IL), Ismar Cirkinagic (BIH), Jesper Dalgaard (DK) 24. maj 29. juni

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

een ssgr Fo Marianne

een ssgr Fo Marianne Marianne Fossgreen Mylder et udvalg af stentøj Bente Hammershøy Form og figur Marianne Fossgreen Keramikeren Marianne Fossgreen kører gerne parløb med sin kunstnerkollega Kissa Tindal, der gør det i teks

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Adam Saks. Af Bent Blüdnikow. Adam Saks er opvokset i København og blev student fra Øregårds Gymnasium.

Adam Saks. Af Bent Blüdnikow. Adam Saks er opvokset i København og blev student fra Øregårds Gymnasium. En af de mest succesfulde danske kunstnere i disse år er maleren Adam Saks, der er bosat i Berlin. Han har haft separatudstillinger på gallerier og museer i Europa, senest i Helsinki i Finland, hvor flere

Læs mere

Jacob Hoff. maleri 2008-2011

Jacob Hoff. maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Introduktion Denne pixiebog præsenterer et udvalg af billeder malet i perioden 2008-2011. Der er tale om værker fra en periode, hvor jeg har insisteret

Læs mere

4 5 1 Bettina Holst Parcelvej 16 4690 Haslev Tlf.: 61 15 01 50 E-mail: kontakt@bettinaholst.dk www.bettinaholst.dk www.blog.bettinaholst.dk Maleri 2 Mette Enøe Glasstudie Allegade 66 4690 Haslev Tlf.:

Læs mere

Oplev og spis på Langeland. Januar 2013. www.langeland.dk LANGELAND - KOM OG VÆR TIL

Oplev og spis på Langeland. Januar 2013. www.langeland.dk LANGELAND - KOM OG VÆR TIL Oplev og spis på Langeland Januar 2013 www.langeland.dk LANGELAND - KOM OG VÆR TIL Museer Østergade 25 Særudstillingen Øhavsmuseet Langeland 1962 02.01-11.01 Tlf. 63516300 12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus EN RÆV BAG ØRET en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus Et tilbud til skoler, daginstitutioner, SFO er mv. i Århus Kommune i 2008 18 timers workshop med en professionel kunstner ude

Læs mere