1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1"

Transkript

1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Kåre Harder Olesen (V) Afbud Birte Passer (C) Doris Børger (A) Sekretær Rasmus Hjuleraa INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde Udbygning af daginstitutionspladser i Måløv & Østerhøj Lukket møde 1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

2 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 8. april 2008 Punkt 6 Socialudvalget den 2. december 2008 Punkt 5 Socialudvalget den 13. januar 2009 Punkt 4 Socialudvalget den 10. marts 2009 Punkt 6 Socialudvalget den 14. april 2009 Punkt 8 Socialudvalget den 20. april 2009 Punkt 1 Resumé Yderligere fund af skimmelsvamp i pavillonerne på Søndergårds Allé 100 betyder, der ikke længere er tillid til, pavillonerne kan genanvendes, hvorfor den hidtidige model for erstningsbyggeri på Stenhustræde 1 derfor ikke kan anbefales. Det foreslås i stedet, den nuværende børnegruppe i Stenhusstræde 1 (pt. genhuset på Søndergårds Allé 100) tilbydes overflytning til Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4 og til de øvrige afdelinger i distriktsinstitutionen Østerhøj. Redegørelse Afdelingen Kometen, Stenhusstræde 1, har siden efteråret 2008 været genhuset i pavilloner på Søndergårds Allé 100 på grund af skimmelsvamp i bygningerne på Stenhusstræde 1. De skimmelsvampsramte bygninger på Stenhusstræde 1 er nu nedrevet og der har indtil nu været arbejdet med en model, hvor de lejede pavilloner fra Søndergårds Allé flyttes til Stenhusstræde 1 med henblik på mere blivende placering. Ultimo marts er der fundet et nyt angreb af skimmelsvamp i pavillonerne på Søndergårds Allé 100 i et depotrum. Der er over to omgange udtaget prøver på stedet af Hussvamp Labororiet AsP og i den forbindelse er det tilstødende grupperum aflukket. Resulterne af prøverne viser en massiv vækst af skimmelsvamp i de punkter, hvor der er udtaget prøver. De arter, der er fundet, er ikke kendt for være giftige eller for give allergiske reaktioner. Det kan dog ifølge undersøgelsen ikke udelukkes, også andre steder af loftkonstruktionen er angrebet og, der kan være vækst af andre arter. Da der tilsyneladende er tale om en konstruktionsfejl bør de tilsvarende pavilloner på Hold-an Vej 158A (som er flyttet fra Søndergårds Allé 100) derfor også undersøges nærmere. Angrebet af skimmelsvamp er i de finerplader, som tagbelægningen er udlagt på, og væksten er derfor adskilt fra lokalerne af den dampspærre, der er udlagt over loftpladerne. Der er dog ifølge rapporten en usikkerhed om i hvilken grad, der kan ske påvirkning gennem dampspærren til de underliggende lokaler. Det kan oplyses, der i de luftprøver, der hidtil er foretaget, ikke har kunnet konsteres en forhøjet forekomst af svampesporer. I rapporten fra undersøgelsen anbefales det, der foretages yderligere punktvise undersøgelser med henblik på afdækning af angrebets omfang. Udførelsen af yderligere undersøgelser forudsætter dog, de pågældende rum aflukkes.

3 Med baggrund i fundet af yderligere skimmelsvamp og rapportens konklusioner kan det ikke anbefales, pavillonerne som hidtil planlagt genanvendes og flyttes til Stenhusstræde 1. Den seneste befolkningsprognose (vedtaget 24. marts 2009) viser endvidere, antallet af børn i Måløv og Østerhøj fremover vil blive lavere end hidtil forudsagt. Dette skyldes primært et andet tilflytningsmønster og en ændret udbygningstakt end hidtil forventet. Ifølge prognosen vil der således fremadrettet kun være et behov for ca. 30 af de nuværende 64 pladser fra Stenhusstræde 1 og det anbefales, disse pladser i stedet søges etableret i tilknytning til en af distriktets tre øvrige afdelinger. På nuværende tidspunkt er der ledig kapacitet i området (primært ved Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4). Den ledige kapacitet giver mulighed for, der kan etableres en hurtig og blivende løsning for de nuværende ca. 50 børn ved Stenhusstræde 1. Der foreslås en løsningsmodel, hvor der tilbydes plads ved Børnehuset Søndergården samt ved de tre øvrige afdelinger i Østerhøj. Kapaciteten i Østerhøj udvides i den forbindelse ved, den tidligere skovbørnehaves lokaler i Villa Blide for en periode tilknyttes distriktsinstitutionen. Løsningen har som konsekvens, børnene deles i mindre grupper og skal indgå i nye relioner med andre børn og voksne. Til gengæld sikres en blivende og tryg løsning, hvorved børnene ikke omftes af flere skift og midlertidige løsninger. Det vil ved overflytning til anden afdeling/institution bliver tilstræbt, overflytningen sker i mindre kammerskabsgrupper og om muligt med en indkøring af de medarbejdere fra Stenhusstræde 1, som kender børnene. Da det må forventes, overflytningen af børn til Børnehuset Søndergården også kommer til omfte børn bosiddende i Østerhøj skoledistrikt, vil der ved disse børns skolestart blive taget særligt hensyn til dem således, de f.eks. bliver omftet af områdets indss for kontinuitet og sammenhæng ved overgang fra daginstitution til skole. Der vil ligeledes være en lydhørhed i forhold til forældrenes valg af skole. Samtidig med, der arbejdes for en hurtig og blivende løsning for de nuværende børn, iværksættes med udgangspunkt i den seneste prognose et planlægningsarbejde med henblik på kommende beslutninger om den videre etablering af den fremtidige daginstitutionskapacitet i distrikterne Østerhøj og Måløv. Forældrene med børn i Stenhusstræde 1 er på møde med Socialudvalget den 23. april orienteret om Socialudvalgets planer for Stenhusstræde 1 med baggrund i udvalgets behandling af sagen på lukket møde den 20. april. Der er ligeledes sket en orientering til medarbejderne. Sagen afgøres af Socialudvalget Beslutningsoplæg Daginstitutioner foreslår,

4 pavillonerne fra Søndergårds Allé 100 ikke genanvendes, de nuværende børn indskrevet ved Stenhusstræde 1 tilbydes overflytning til Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4 og til de øvrige afdelinger i distriktsinstitutionen Østerhøj, den tidligere skovbørnehaves lokaler i Villa Blide for en periode tilknyttes distriktsinstitutionen, merudgiften ved oprettelsen af de ekstra pladser ved de tre afdelinger i Østerhøj (herunder drift af Villa Blide ordningen) afholdes indenfor rammen og, der igangsættes en undersøgelse af indeklimaet i det tilsvarende pavillonbyggeri på Hold-an Vej 158 A. Socialudvalgets beslutning den Punkt 1 Godkendt med følgende -punkter: pavillonerne fra Søndergårds Alle 100 ikke genanvendes, den tidligere skovbørnehaves lokaler i Villa Blide for en periode tilknyttes distriksinstitutionen Østerhøj, de nuværende børn indskrevet ved Stenhusstræde 1 tilbydes overflytning til Villa Blide, Bjerget (Klakkebjerg 1) og Børnehuset Søndergården (Tueholm 4), ledelse, personale og forældrene inddrages i den videre konkretisering, personalet fra Stenhusstræde 1 tilgodeses med ekstra ressourcer for sikre en hensigtsmæssig løsning og processen kan understøttes med konsulentbistand m.m, hvis dette ønskes og, der igangsættes en undersøgelse i det tilsvarende pavillonbyggeri på Hold-an Vej 158A. 2. Udbygning af daginstitutionspladser i Måløv & Østerhøj Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Befolkningsprognosen fra marts 2009 viser sammenholdt med tidligere et noget anderledes billede af behovet for daginstitutionspladser i distrikterne Måløv og Østerhøj end hidtil foruds. Redegørelse

5 Den nyeste befolkningsprognose vedtaget 24. marts 2009 viser, behovet for daginstitutionspladser i Måløv og Østerhøj i de kommende år er lavere end hidtil foruds. Samlet set for de to distrikter viser prognosen (med den nuværende pladskapacitet inkl. Stenhusstræde 1) et mindre overskud af pladser i perioden Isoleret set er der for Måløvs vedkommende forts behov for en udbygning af kapaciteten, hvor det må påregnes, der i 2012 vil mangle ca. 60 pladser stigende til ca. 90 pladser i Behovet vil dog til dels afhænge af den videre indflytnings- og udbygningstakt på Søndergårdsarealet. På kort sigt er der behov for etablering af ca pladser og en omlægning af et antal børnehavepladser til vuggestuepladser, hvis alle børn bosiddende i Måløv fremadrettet skal kunne tilbydes plads i distriktet. Disse pladser kan relivt let skabes med mindre ombygninger indenfor de eksisterende fysiske rammer. For Østerhøjs vedkommende viser prognosen, der ikke som hidtil foruds vil være et stigende behov for pladser på lidt længere sigt. Aktuelt er der i Østerhøj et pladsoverskud på ca. 30 pladser, som anvendes af børn fra Måløv distrikt. I konsekvens heraf er det i anden sammenhæng anbefalet, pladserne fra den hidtidige daginstitutionsafdeling Stenhusstræde 1 ikke genetableres i fuldt omfang efter bygningerne er nedrevet pga. skimmelsvamp og, det nødvendige antal pladser (ca. 30) i stedet forsøges etableret ved en af de tre øvrige afdelinger i distrikt Østerhøj. Konkret peges der på muligheden for, pladserne kan etableres i forbindelse med institutionerne på Klakkebjerg 1. Med henblik på den langsigtede løsning af pladsproblemikken i Måløv foreslås det, der i løbet af de kommende måneder udarbejdes en samlet moderniserings- og udbygningsplan for områdets institutioner, som indbefter forslag til hvordan de nødvendige pladsudvidelser kan håndteres. Formålet med planen er (foruden det langsigtede perspektiv) sikre, eventuelle nødvendige kortsigtede løsninger så vidt muligt etableres i samspil med en langsigtet planlægning samt sikre, der i forbindelse med budgetlægningen tages stilling til økonomien i tilknytning til pladsudvidelsen. Bilag Revurdering af behovet for daginstitutionspladser i Måløv og Østerhøj Sagen afgøres af Socialudvalget Beslutningsoplæg Daginstitutioner foreslår, der indledes forhandlinger med involverede parter med henblik på en udbygning af institutionsbygningerne på Klakkebjerg 1 og, der udarbejdes forslag til en samlet moderniserings- og udbygningsplan for daginstitutionerne i Måløv distrikt

6 Socialudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt dog ændres 1. punkt til: institutionsbygningerne på Klakkebjerg 1 undersøges nærmere m.h.p. en blivende løsning, i samarbejde med boligselskabet.

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Temaer: 50.50.T1. Forslag til visions og innovationsproj. om det fremtidige dagtilbud I alt Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Supplerende forslag:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere