Vrå Skole og Dagtilbud Hjørring Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vrå Skole og Dagtilbud Hjørring Kommune"

Transkript

1 BILAG november 2015 Vrå Skole og Dagtilbud Hjørring Kommune Udbudsstrategi og Organisering

2 UDBUDSSTRATEGI OG ORGANISERING INDHOLD 1. Formål og indhold 1 2. Projektet Vrå Skole og Dagtilbud 1 3. Udbudsstrategi Procesplan Udbudsform - totalrådgivning Iterativ projektmodel/delvis partnering 3 4. Organisering Samarbejde og projektorganisering Byggepladsledelse og byggeledelse Procesplan - Den iterative styringsmodel 22 Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 1. FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne rapport er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag med anbefalinger til det videre projektforløb for projektet Vrå Skole og Dagtilbud. Rapporten er en redegørelse for den iterative projektmodel, der anbefales til projektet i Vrå. Den iterative projektmodel med delvis partnering er den samme projektmodel der anvendes i forbindelse med opførelse af Vendsyssel Teateroplevelseshus. Erfaringer fra dette projekt er indarbejdet i udbudsstrategien for Vrå Skole og Dagtilbud. I rapporten er der endvidere vist et forslag til projektorganisering med en kort beskrivelse af samarbejdet mellem projektets parter. 2. PROJEKTET VRÅ SKOLE OG DAGTILBUD Projektet i Vrå med en ny skole og et dagtilbud skal disponeres og planlægges som et samlet byggeri, hvor dagtilbuddet udgør en integreret del af det samlede projekt. Projektet skal samtidig planlægges med mulighed for gennemførelse i to eller flere etaper, idet projektets gennemførelse skal følge Hjørring Kommunes budget for anlægsinvesteringer i årene Det er visionen at projektet for den nye skole og dagtilbuddet skal være ét projekt, hvor funktioner for henholdsvis skole, dagtilbud og øvrige interessenter i lokalområdet, kan blive sammenhængende og integrerede dele af et samlet projekt. Opførelsen af dagtilbudsdelen forventes at skulle igangsættes inden der er truffet endelig beslutning om hvornår og om skoledelen skal igangsættes. En etapedeling af projektet skal således ikke kun planlægges i forhold til Hjørring Kommunes forventede anlægsbudget, men også i forhold til en procesplan for projektets gennemførelse, og en strategi for hvordan udbuddet for et etapeopdelt projekt kan planlægges og gennemføres. 3. UDBUDSSTRATEGI 3.1 Procesplan For at opnå et projekt hvor skole og dagtilbud kan blive sammenhængende, anbefales der afholdelse af én projektkonkurrence hvor der konkurreres på det samlede projekt. Hjørring Kommune får på denne måde forskellige forslag til arkitekttur og disponeringer af det samlede byggeri, og forskellige forslag til hvordan skole og dagtilbud kan blive integrerede dele af det samlede projekt. Samtidig kan en etapedeling tænkes ind i projektet med besvarelse på, hvordan et projekt for dagtilbuddet kan se ud og gennemføres som 1. etape, og som også bliver sammenhængende med det samlede projekt, ved gennemførelse af de efterfølgende etaper til skoledelen. Der vil således være tale om et samlet udbud i totalrådgivning, hvor der indgås aftale med et totalrådgivningsteam bestående af arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt, om at designe, udvikle og projektere samt at forestå entrepriseudbud og gennemførelse af Vrå Skole og Dagtilbud. Udførelsesfasen vil skulle gennemføres i to eller flere etaper, for at likviditeten til projektet kommer til at følge Hjørring Kommunes anlægsbudget i årene Ved en etapedeling af det samlede projekt må det forventes, at projektet og byggeriet bliver sat på stand by, i flere måneder, fra ibrugtagning af 1. etape dagtilbuddet - og til igangsætning af de efterfølgende etaper til skoledelen \LD LA 1

4 Viden om projektet fra 1. etape vil være intakt, når projekteringen af skoledelen startes op igen efter at have været på stand by, da det er samme totalrådgivningsteam der vil forestå projektering, entrepriseudbud og gennemførelse af etaper til skoledelen. Ved etapedeling planlagt efter anlægsbudgettet, anbefales det at der for byggefasen gennemføres to entrepriseudbud med afholdelse af licitation for henholdsvis 1. etape, og for de efterfølgende etaper. 3.2 Udbudsform - totalrådgivning Totalrådgivningsteam, bestående af arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt. Valg af udbudsmodel bør generelt altid foretages på baggrund af en udbudsstrategi, der tager hensyn til: Projektmål og projektkarakteristika Bygherrens ønsker til egen involvering og indflydelse på projektudformningen Opnåelse af den bedste konkurrencesituation Krav til budgetsikkerhed Krav til færdiggørelsestidspunkt Interesse hos private aktører på markedet Til det aktuelle projekt anbefales en iterativ projektmodel, som Rambøll i flere projekter har haft rigtigt gode erfaringer med. Fase 1 Omhandler gennemførelse af projektkonkurrence der er 1. del af den 2-fasede konkurrence. Fase 2 Omhandler gennemførelse af udbud med forhandling med vinderen/vinderne af projektkonkurrencen (totalrådgiver), der er 2. del af den 2-fasede konkurrence. Ved opførelse af Vendsyssel Teateroplevelseshuset i Hjørring er der med stor succes gennemført en 2-faset projektkonkurrence, og projektet bliver netop nu projekteret og realiseret efter den iterative projektmodel, med delvis partnering og fagentrepriser. Udbudsformen har en række fordele, idet vurderingsgrundlaget for at udpege den endelige vinder af projektkonkurrencen bliver betragteligt mere klart. Det er en konkurrenceform der især giver værdi, når et komplekst projekt, med en klar idé og vision, skal omsættes til et stærkt arkitektonisk udtryk og en gennemtænkt løsning. Meget kunne tyde på at dette også er tilfældet med projektet i Vrå. Samtidig giver 2. fase med forhandling mulighed for at få afdækket potentialer og eventuelle begrænsninger i de indkomne forslag, og der gives mulighed for at foretage en yderligere økonomisk vurdering af forslagenes overholdelse af budgetrammen ved den intensive dialog. Som en sidegevinst er der endvidere mulighed for at stille krav til totalrådgiverens organisation, der skal varetage det tilbudte projekt. Konkurrenceformen kunne meget vel være en velvalgt metode til at sikre realisering af visionen om et fremtidssikret og visionært byggeri, der skaber udvidet sammenhæng mellem skole og dagtilbud - og alle de omkringliggende faciliteter. Desuden er den pædagogiske vision om barnets udvikling (og dermed skiftende interaktion med natur, kultur og samfund) en stærk idé, der ville kunne forløses gennem en 2-faset projektkonkurrence. Under projektkonkurrencen og i det efterfølgende udbud med forhandling anbefales det, at der skal være særligt fokus på integreret design, hvor arkitekt- og ingeniørfagene understøtter hinanden, da det er en effektiv måde, hvorpå man kan styre anlægsøkonomien på sikker vis. Se i øvrigt nærmere beskrivelse af anlægsøkonomi under afsnittet Økonomistyring herunder. Udbudsstrategi og faseopdeling for den efterfølgende proces til projektet skal fastlægges i samarbejde med bygherren og tilknyttede rådgivere \LD LA 2

5 3.3 Iterativ projektmodel/delvis partnering I det aktuelle projekt vil det være meget relevant at anvende en iterativ projektmodel, der er en blanding mellem udbud i partnering og udbud i hoved-/fagentrepriser. At sikre overholdelse af den økonomiske ramme, samtidigt med at kunne skabe et visionært og optimalt projekt indenfor rammen, kræver overblik over projektets væsentligste økonomiske elementer i forslagsfaserne, således at bygherrens prioriteringsmuligheder er intakte ved projekttilpasninger. Alt for mange projekter lider under sparerunder og projekttilpasninger meget sent i processen, hvor "løbet er kørt" for den rigtige løsning under de givne omstændigheder. Specielt den helt traditionelle metode med afholdelse af arkitektkonkurrence og efterfølgende udbud på hovedprojektniveau lider af disse problemstillinger. Den iterative projektstyringsmodel baserer sig på, at man gennem processen kontinuerligt bliver klogere, og derfor kun bør tage endelige beslutninger, når det er absolut nødvendigt, dvs. i last responsible moment. Styringsmodellen har som nævnt til hensigt at give overblik over projektets væsentligste økonomiske elementer så tidligt i projektforløbet som muligt, bl.a. ved at øge vidensniveauet i disse faser, f.eks. gennem dybdegående analyse af projektet i dispositionsforslagsfasen samt ved inddragelse af udførende entreprenørers kompetencer i projekteringen. Figur: Den iterative projektstyringsmodel, hvor der arbejdes struktureret med arkitektur, byggeteknik og økonomi i et forløb, hvor rammerne snævres mere og mere ind med henblik på at skabe det optimale projekt inden for den givne økonomiske ramme. Figur: Den iterative projektstyringsmodel tager de bedste elementer fra modellerne Projektkonkurrence og Totalentreprise og kombinerer disse med et værdibaseret og ligeværdigt samarbejde som kendes fra samarbejdsmodellen Partnering. Derved kan fordelene ved de traditionelle modeller udnyttes - og ulemperne undgås. Beslutninger træffes i last responsible moment. Der er stort fokus på frontloading, hvilket indebærer indsamling af al relevant viden og drøftelse af centrale spørgsmål med de aktører, der har de bedste forudsætninger for at svare, f.eks. entreprenørerne. Der er mulighed for justering af processen i takt med at vidensniveau og økonomisk overblik øges \LD LA 3

6 Faseopdeling og udbudsstrategi Ved at opdele projektet i nedestående faser 0 6, udnyttes den iterative projektstyringsmodel optimalt. Udbudsstrategi og faseopdeling for den efterfølgende proces skal fastlægges i samarbejde med bygherren og tilknyttede rådgivere. Vil man udnytte den iterative projektstyringsmodel optimalt, kan projektet opdeles i følgende faser: Fase 0: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Fase 6: Projektopstart Forberedelsesfasen, hvor bygherren forestår de indledende og afklarende vurderinger, analyser og forundersøgelser af projektet. Projektkonkurrence Fasen omhandler gennemførelse af projektkonkurrence der er 1. del af den 2-fasede konkurrence. Totalrådgivningsteams udarbejder tilbud og arkitektforslag. Vinderen/vinderne af projektkonkurrencen går videre til fase 2, Udbud med forhandling. Udbud med forhandling Fasen omhandler gennemførelse af udbud med forhandling med vinderen/vinderne af projektkonkurrencen, der er 2. del af den 2-fasede konkurrence. Dispositionsforslagsfase Fasen omhandler projektets udvikling med totalrådgiver (dispositionsforslag og delvist projektforslag) og udarbejdelse af udbudsstrategi for entreprisearbejderne. Projektforslagsfase Fase 4 omhandler gennemførelse af de første udbud, hvor leverandører/entreprenører med størst værdi kan bidrage til projektudviklingen. Projektforslag og myndighedsprojekt udarbejdes, og projektet tilpasses den økonomiske ramme. Hovedprojekt fase Fasen omhandler projektoptimering med valgte entreprenører. Projektet færdigprojekteres og hovedprojektet udarbejdes. De resterende entrepriser sendes i udbud, og projektet koordineres på plads indenfor den økonomiske ramme. Udførelsesfase Fasen omhandler opførelse af byggeriet. Denne faseopdeling giver mulighed for at lave et tidligt udbud af udvalgte fag- eller storentrepriser, så der inddrages tværfaglige kompetencer og fagspecifik viden i et integreret design, hvor arkitektoniske, ingeniørmæssige og entreprenørfaglige løsninger støtter hinanden og sikrer et optimalt projekt. Ved at udbyde entrepriserne tidligt, inddrages entreprenørerne ligeledes i planlægningen af byggeriet. Frem for at projektets bygbarhed først bliver afprøvet i udførelsesfasen, sidder entreprenørerne tidligt med ved bordet og kan dermed sikre, at arkitekternes og ingeniørernes forslag kan realiseres inden for den økonomiske og tidsmæssige ramme. DELELEMENTER I PROCESSEN Juridisk rådgivning Det anbefales at der til projektet tilknyttes et advokatfirma med juridisk rådgivning inden for udbudsret, eventuelt allerede i forbindelse med udbud og valg af bygherrerådgiver, og efterfølgende ved udbud og valg af arkitekt- og ingeniørrådgivning samt senere til at bistå i forbindelse med udbud og indgåelse af entrepriseaftaler m.v. Valg af bygherrerådgiver Såfremt der ønskes tilknyttet ekstern bygherrerådgiver til projektet, anbefales det at der inden afslutning på Fase 0, indgås aftale med en bygherrerådgiver om at bistå Hjørring Kommune gennem faserne \LD LA 4

7 Omfanget og tyngden af en bygherrerådgivers bistand er størst i de indledende faser, med gennemførelse af projektkonkurrence og efterfølgende udbud med forhandling. I de efterfølgende faser, hvor projektet udvikles fra dispositionsforslag til hovedprojekt, og hvor det er totalrådgiverteamet, der overtager ansvaret for projektets fremdrift, vil bygherrerådgiverens rolle blive mere overordnet, dog med særligt fokus på at projektet hele tiden udvikles og tilpasses den økonomiske ramme der er til rådighed. Samtidig vil bygherrerådgiveren være en observatør, der kontrollerer at totalrådgiverteamet leverer de ydelser, som de er forpligtede til. I projekteringsfasen og udførelsesfasen er der selvfølgelig også mulighed for at bygherrerådgiveren kan indgå mere konkret og ad-hoc, på særligt udvalgte områder og i situationer, hvor det giver størst mulig værdi for projekt. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem sagens parter er fremadrettet og konstruktivt, og at dialogen på tværs foregår i en god tone, med tillid og respekt for egne og andres roller og opgaver i projektet. Det er en af bygherrerådgiverens vigtigste opgaver at medvirke til, at projektet løses og udføres bedst muligt i bygherrens interesse, og at alle totalrådgiverenes ydelser og løsninger opfylder de krav og forventninger der er til projektet. For at sikre dette i projekteringsfasen kan bygherrerådgiveren blandt andet bistå ved at foretage granskning af totalrådgiverteamets projektmateriale i forbindelse med dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt. I udførelsesfasen kan bygherrerådgiveren via regelmæssige bygherretilsyn tilse at totalrådgiverteamets ydelser og løsninger fortsat opfylder de krav og forventninger der er til projektet, herunder kontrol med projektopfølgning, byggeledelse, sikkerhedsledelse, kvalitetssikring og fagtilsyn. Bygherrerådgiverens fornemste opgave er at sikre at bygherrens interesser varetages optimalt. For at sikre det rigtige beslutningsgrundlag gennem hele processen, kan bygherrerådgiveren opstille krav til kvaliteten og omfanget af et beslutningsgrundlag. Kravene bør som minimum omfatte arkitektfaglige, ingeniørfaglige og anlægs- og driftsmæssige overvejelser og konsekvensanalyser samt skitser, der redegør for de foreslåede løsninger og disses alternativer. Det vil med andre ord sige, at der kræves en integreret designproces, så det sikres at intentioner og kravspecifikationer opfyldes. Opfyldes kravene til beslutningsgrundlaget ikke, vil der heller ikke kunne tages beslutninger. Økonomistyring I den iterative projektstyringsmodel er økonomistyring et konstant værktøj. Allerede i forbindelse med projektkonkurrencen vedlægges i udbudsmaterialet en skabelon til successiv kalkulation af økonomien for en lang række udvalgte bygningsdele, som deltagere i konkurrencen skal prissætte, hvorefter der kan foretages en detaljeret økonomisk benchmarking af de indkomne forslag. I anden fase af projektkonkurrencen, udbud med forhandling, vil den successive kalkulation blive bearbejdet yderligere af de udvalgte tilbudsgivere, og netop skabelonen vil være genstand for intense drøftelser mellem deltagerne i konkurrencen og bygherrerådgiveren. Kalkulationen i projektkonkurrencen og i den efterfølgende forhandlingsfase udgør dermed også en del af grundlaget for at udpege den endelige vinder i henhold til 'det økonomisk mest fordelagtige tilbud' og for den efterfølgende aftaleindgåelse. Der udføres successiv kalkulation af projektøkonomien i alle projektets faser helt fra starten, når der foreligger et arkitektkoncept og frem til hovedprojektet. Det er helt essentielt, at rådgiverteamet allerede i forbindelse med den indledende viderebearbejdning af arkitektkonceptet har anlægsøkonomi som et væsentligt udgangspunkt for projektudviklingen. Det er derfor vigtigt, at ingeniørfirmaet i tæt dialog med arkitekten er i stand til at kunne prissætte de foreslåede løsningsforslag. Der vil med fordel løbende skulle ajourføres en kalkulationsskabelon, der ved f.eks. successiv kalkulation dokumenterer projektets økonomi. I partneringsamarbejdet, bestående af repræsentanter fra bygherre, totalrådgiver og entreprenør, skal der ske en grundig vurdering af det integrerede design og projektets bygbarhed, hvorefter der foretages eventuelle nødvendige tiltag for projektjusteringer og optimeringer \LD LA 5

8 For at styre økonomien under projektering og udførelse fortsættes med en viderebearbejdning af den successive kalkulation, så der løbende er fuldt overblik over projektets forventede anlægsøkonomi. Det anbefales, at der under projekteringen indlægges en række økonomimøder, hvor økonomien og den aktuelle risikoprofil for projektet vurderes og hvor eventuelle projektjusteringer i op- eller nedadgående retning besluttes. Det anbefales at der indlægges en økonomisk buffer, der løbende justeres i nedadgående retning efterhånden som vidensniveauet om projektet øges, og risikoprofilen mindskes. Dette kan med fordel kombineres med en prioriteret ønskeliste, der implementeres i projektet, når der er sikkerhed for, at der er råd til dette. Den successive kalkulationsmetode giver mulighed for en stadig forfinelse, detaljering og præcision i kalkulationen af projektøkonomien og danner dermed grundlag for at justere projektets økonomi løbende. Ved at der er lovkrav om at de rådgivende arkitekter og ingeniører anvender 3D-modeller under projektering, vil man med stor fordel kunne lave præcise mængdeudtræk af bygningskomponenterne og dermed lave udbud på mængder, der efterfølgende kan reguleres for at tilpasse projektet til den økonomiske ramme på et sent tidspunkt i processen. Tidsstyring Tidligt i forløbet fastlægges en tidsplan for hele projektets forløb i relation til bygherrens behov og tidsfrister. Med baggrund i den iterative projektstyringsmodel vil tidsplanlægningen være et konstant værktøj som forandres, opdateres og forfines i forhold til projektets stade, så man sikrer en realistisk tidsplan og forudser og undgår eventuelle forsinkelser. Tidsfrister for bygherrebeslutninger, interessentinddragelse, inddragelse af faglige kompetencer og specialister vil være en del af tidsplanen, da det er vigtige elementer i processen, som kræver tilstrækkelig tid. Også her skal det sikres, at bygherren kun skal tage beslutning, når dette er absolut nødvendigt for projektets fremdrift og først efter, at et fyldestgørende beslutningsgrundlag fra totalrådgiveren er modtaget. Risikostyring Som en del af den generelle projektstyring bør der udføres løbende risikovurderinger. Ved anvendelse af standardiserede modeller identificeres risici og hasarder, hvorefter disse kan kvantificeres, konsekvensanalyseres og et acceptniveau kan lægges ind for vurdering af hvorvidt risici skal reduceres. Risici kan have konsekvenser for tab af menneskeliv, skader på miljøet, skader på tredjepart, men også forsinkelser og økonomiske tab. Digitalt byggeri Lovkrav til digitalt byggeri, iht. bekendtgørelse om anvendelse af IKT (informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri), skal opfyldes af rådgiverteamet, og det anbefales at der generelt stilles krav om anvendelse af 3D bygningsmodeller igennem hele projektforløbet, hvorfor både arkitektfirmaet og ingeniørfirmaet skal have implementeret denne projekteringsmetode. Kvalitetsstyring Gennem hele projektet er det vigtigt, at der i passende omfang løbende inddrages faglige eksperter i rådgivningen. Det anbefales at der oprettes en række 'faglige fora', hvor ekspertteams, inden for hver deres område, sikrer bygherrens interesser og kvaliteten af projektet på højeste faglige niveau. Disse fora kan omhandle bæredygtighed og energioptimering, indeklima og installationer, miljø, arkitektoniske løsninger, konstruktioner, akustik, teaterteknik eller sikkerhed og sundhed. Deltagere i disse fora bør være repræsentanter for bygherre og dennes eksterne konsulenter, totalrådgiver, entreprenører, bygherrerådgivers eksperter fra det faglige team samt eventuelt leverandører. Bygherrens interesser skal hele tiden i projektforløbet varetages optimalt. For at sikre det rigtige beslutningsgrundlag gennem hele processen skal der opstilles krav til kvaliteten og omfanget af et beslutningsgrundlag. Kravene vil som minimum omfatte arkitektfaglige, ingeniørfaglige og anlægs- og driftsmæssige overvejelser og konsekvensanalyser samt skitser, der redegør for de foreslåede løsninger og disses alternativer. Det vil sige, at der skal sikres en integreret designproces, så det sikres at intentioner og kravspecifikationer opfyldes \LD LA 6

9 Det er vigtigt at inddrage mange fageksperter. Det er for eksempel fuldstændig afgørende for et udbud med forhandling, at der under forhandlingen er fagpersoner der matcher totalrådgiverens hold. Senere i projekterings- og udførelsesfasen vil det være de faglige fora, som er med til at sikre, at kvaliteten fortsat lever op til det forventede. FASERNE I DEN ITERATIVE STYRINGSMODEL I det efterfølgende beskrives forslag til procesplan. Procesplanen og tidsplanen skal inden igangsætning af projektet afstemmes med Hjørring Kommunes forventninger til projektet, og således at der allerede fra starten sikres den rigtige prioritering, værdiskabelse og kvalitet igennem alle faserne. Figur: Princip for Den Iterative Projektstyringsmodel med seks faser og Decision Gates placeret efter endt fase og inden næste fase påbegyndes. FASE 0: PROJEKTOPSTART Fase 0, Projektopstart, som er forberedelsesfasen, indeholder Rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af byggeprogram projektbeskrivelse og idéoplæg, og udbudsstrategi for opførelse af Skole og Dagtilbud. FASE 1: PROJEKTKONKURRENCE Fase 1 omhandler forberedelse og gennemførelse af projektkonkurrence der er 1. del af den 2-fasede konkurrence. Totalrådgivning Det anbefales at arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivningen, inkl. specialister der er nødvendige til projektet, indkøbes som totalrådgivning, med efterfølgende udbud i hovedentreprise, eller stor- og fagentreprise. Ved totalrådgivning indgås der rådgivningskontrakt med ét firma, der kan være såvel arkitektfirmaet som ingeniørfirmaet, som så har den anden part med som underrådgiver. Ved totalrådgivning har bygherren således kun én kontraktpart, hvilket vil være en fordel i forhold til styring af grænseflader i ydelsesbeskrivelserne samt i de situationer, hvor der skal placeres ansvar hos rådgiverne. Det er vigtigt, at der i totalrådgivningsteamet er klare aftaler om, hvem der har hhv. projektledelsen og projekteringsledelsen \LD LA 7

10 Prækvalifikation Eftersom reglerne om projektkonkurrencer, i henhold til udbudsdirektivet, ikke henviser til de sædvanlige udvælgelseskriterier, er der større frihed i forbindelse med udvælgelse af deltagerne til projektkonkurrencen. Der skal dog fortsat fortrinsvis skulle foretages en udvælgelse på baggrund af tekniske, økonomiske eller finansielle forhold. Herudover vil der dog være mulighed for at lægge vægt på forhold, der ikke kan henføres hertil, under forudsætning af, at de forhold, som ordregiver yderligere ønsker at tillægge vægt, har relevans i forbindelse med den udbudte opgave. Det vil således som led i udvælgelsen af konkurrencedeltagerne være muligt at lægge vægt på deltagernes erfaringer med undervisningsbyggerier, skoler, daginstitutioner og andre sammenlignelige projekter. Hvis man i forlængelse af en afholdt projektkonkurrence ønsker at tildele en kontrakt efter et udbud med forhandling uden offentliggørelse, skal dette anføres i udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med projektkonkurrencen. Det anbefales, at projektkonkurrencen gennemføres efter prækvalifikation med et begrænset antal deltagere. Prækvalificering af konkurrencedeltagere skal iht. EU s udbudsdirektiv ske gennem en bekendtgørelse, som eventuelt kan suppleres med annoncering i et eller flere dagblade. Annonceringsperioden er på kalenderdage. For at sikre en god konkurrence anbefales det, at der udvælges ca. 5 bydende totalrådgiverteams, hvor hvert team som minimum bør bestå af arkitektfirma, landskabsarkitektfirma og ingeniørfirma. Udvælgelsen skal ske efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Kriterier for udvælgelse af deltagere skal vurderes i forhold til projektet, og de minimumskrav som der ønskes opfyldt ved udvælgelsen. Ansøgning om prækvalifikation vil indeholde oplysninger om ansøgers personlige forhold og tekniske kapacitet. Nedenstående er et eksempel tekst til udbudsbekendtgørelsen for Vrå Skole og Dagtilbud, som skal kvalificeres i forhold til den gældende lovgivning, på det tidspunkt hvor det offentliggøres. 1. Personlige forhold A. Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., adresse samt kontaktperson hos ansøger. B. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere med angivelse af firmanavn, adresse, CVR-nr., samt navn på kontaktpersoner. C. Ansøger skal vedlægge en tro- og loveerklæring i henhold til implementeringsbekendtgørelsen. D. Ansøger skal vedlægge en tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige. E. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. A.-D krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. 2. Teknisk kapacitet F. Ansøger skal vedlægge referencer med beskrivelse af ansøgers - og eventuelle underrådgiveres referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver/projekter, f.eks. undervisningsbyggeri, skoler og daginstitutioner eller projekter med totalrådgivningsydelser. Referencerne skal angive kunde, projektets størrelse (areal og/eller værdi), rådgivningsopgavens størrelse (rådgivningsomfang og honorar), beskrivelse af egne ydelser samt udførelsesperioden (status). G. Ansøger skal vedlægge oplysninger om det gennemsnitlige antal beskæftigede - opdelt i relevante faglige sammensætninger - hos ansøger i hvert af de seneste tre regnskabsår. H. I det omfang ansøgeren ønsker at der skal lægges vægt på underrådgiveres tekniske forhold ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse. I. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. F-H krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. 3. Økonomisk kapacitet J. Revisorattesteret erklæring eller årsregnskab med oplysning om hovedansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat og egenkapital \LD LA 8

11 K. I det omfang ansøgeren ønsker at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske forhold vedprækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse. L. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. J-K krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. 4. Udvælgelsen Deltagerne i projektkonkurrencen vil blive udvalgt mellem de ansøgere, der har den tilstrækkelige økonomiske og tekniske kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt. Projektkonkurrence (konkurrencens del 1) Konkurrencens 1. del skal i henhold til udbudsdirektivet afvikles som en anonym projektkonkurrence. Bedømmelseskomitéen skal træffe afgørelse på grundlag af anonyme projekter og må således ved vurderingen af de enkelte forslag ikke kende identiteten af forslagsstilleren. Samtidigt er det et krav, at bedømmelseskomitéen træffer sin afgørelse om vinder/vindere ud fra de kriterier, der er fastsat i den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Den anonyme projektkonkurrence foreslås udbudt på overordnet konceptniveau - bedømmelseskriterier kan i uprioriteret rækkefølge eksempelvis være: Sammenfattende arkitektonisk, æstetisk funktionalitet, herunder den fleksible og åbne skole og dagtilbud, den bevægelsesfremmende skole/dagtilbud, og branding af byggeriet. Begrundet valg af arkitektonisk koncept og projektets evne til at skabe en arkitektonisk identitet. Projektet evne til at understøtte projektets visioner, målsætning og aktiviteter Teknisk kvalitet og bæredygtighed, herunder energieffektivt bygningsdesign, valg af materialer og tekniske løsninger, drift og vedligehold, arealanvendelse samt indarbejdelse af social bæredygtighed i forslaget. Totaløkonomi (økonomisk overslag, bygbarhed og honorar). Der vil blive lagt vægt på, at forslaget overholder budgetrammen og udviser gennemsigtighed og troværdighed i den økonomiske kalkulation sammenlignet med det foreslåede byggeri. Der vil blive lagt vægt på de tilbudte honorarsatser, der ønskes så lave som muligt, inden for realistiske rammer i forhold til ydelsesbeskrivelsen. Som grundlag for konkurrencebesvarelsen modtager de enkelte tilbudsgivere et konkurrenceprogram med tilhørende bilag. Dette indeholder blandt andet de funktionsbeskrivelser og det rumprogram, der er resultatet af brugerprocessen. Konkurrenceperioden er i henhold til udbudsreglerne på min. 40 kalenderdage. Til et stort og komplekst projekt som Vrå Skole og Dagtilbud anbefales en længere konkurrenceperiode på eksempel ca kalenderdage. Efter konkurrenceperioden afleverer deltagerne deres besvarelse af opgaven, bestående af følgende materiale: Plancher i A0 med en sammenfattende illustration og beskrivelse af konkurrenceforslaget, herunder illustrationer fra obligatoriske fotostandpunkter. Mappe med supplerende beskrivelser og tegninger, der uddyber forslagets arkitektoniske og funktionelle hoveddisponering, byggetekniske principper, materialevalg etc. Arealskema Udfyldt økonomisk kalkulationsskabelon Honorartilbud \LD LA 9

12 Bedømmelseskomité Projekterne skal bedømmes af en bedømmelseskomité, hvor 1/3 af komitéens medlemmer skal være uddannet inden for arkitekt- og ingeniørfaget. Det anbefales, at der i samråd med Akademisk Arkitektforening og Foreningen af Rådgivende Ingeniører udpeges fagdommere, der supplerer hinanden med kompetencer indenfor konkurrencens faglige indhold. Der skal herudover træffes beslutning om deltagere i bedømmelseskomitéen fra Hjørring Kommune og eventuelle interessenter, samt træffes beslutning om, hvem der er formand for bedømmelseskomitéen. Det kan medvirke til at sikre fortsat opbakning, ejerskab og transparens, at relevante parter og brugerrepræsentanter også får plads i bedømmelseskomitéen. Bedømmelseskomitéen bistås desuden ofte af en række rådgivere, der naturligvis ikke har stemmeret, men som står til disposition, når bedømmelseskomitéen ønsker input om fagspecifikke emner af f.eks. juridisk, teknisk eller indholdsmæssig karakter. Bedømmelsesforløb Efter modtagelse af konkurrenceforslagene har fagdommerne til opgave at tilvejebringe en dybdegående indsigt i de modtagne konkurrencebesvarelser med henblik på efterfølgende præsentation for bedømmelseskomitéen. Fagdommerne suppleres af bygherrerådgiveren, der fungerer som konkurrencesekretær. Herudover kan det overvejes at nedsætte en specialistgruppe til vurdering af forslagenes indholdsmæssige funktionalitet. Bedømmelsen afvikles over flere møder, således at der gives mulighed for selvstudier og særlige undersøgelser af forslagene. I henhold til udbudsdirektivet er der mulighed for at udpege flere vindere, blot disse vurderes at være jævnbyrdige. Formentlig vil der blive tale om udpegning af 1 til 3 vindere, der alle går videre til 2. del af konkurrencen. På bedømmelsesmøderne gennemgår fagdommerne og de tilknyttede rådgivere konkurrenceforslagene for bedømmelseskomitéens medlemmer, der herefter debatterer forslagene og har mulighed for at stille supplerende spørgsmål til fagdommerne og rådgiverne. Processen styres struktureret af konkurrencesekretæren. Når bedømmelseskomitéen har truffet sin afgørelse, udarbejder fagdommerne i samarbejde med konkurrencesekretæren en samlet dommerbetænkning, der skal underskrives af bedømmelseskomitéens medlemmer. FASE 2: UDBUD MED FORHANDLING Fase 2 omhandler forberedelse og gennemførelse af udbud med forhandling med vinderen/vinderne af projektkonkurrencen (totalrådgiver), der er 2. del af den 2-fasede konkurrence. Udbud med forhandling (konkurrencens del 2) I forbindelse med udbud med forhandling vil der være mulighed for at lave et parallelt opdrag mellem vinderne af projektkonkurrencen, og kravet om anonymitet er naturligvis ikke længere til stede. I denne 2. del af konkurrencen skal der udarbejdes et selvstændigt udbudsmateriale, som grundlag for et nyt videreudviklet tilbud fra de konkurrerende, der sammen med den oprindelige konkurrencebesvarelse i projektkonkurrencen er det egentlige forhandlingsgrundlag. Der er vide grænser for, hvad der kan forhandles om, blot forhandlingen foregår på samme udbudsvilkår og efter samme forhandlingsprocedure med de enkelte vindere. Der skal dog være en relevant kvalificeret forbindelse mellem konkurrenceforslaget i projektkonkurrencen og det projekt, der danner grundlag for den endelige rådgivningsaftale. Projekterne skal altså viderebearbejdes inden for egne rammer og i fortrolighed med Hjørring Kommune. Tilbudsgiverens evne til at samarbejde enten i form af forslag til samarbejdsproces eller vurderet på baggrund af medarbejderkompetencer, vil lovligt kunne udgøre et tildelingskriterium \LD LA 10

13 Det anbefales endvidere, at projekterne i denne fase udsættes for en dyberegående økonomisk analyse, der kan afdække deres økonomiske robusthed. Dialog- og forhandlingsfasen forventes således at kunne afdække firmaernes evne til at kunne deltage kvalificeret i den videre proces, samtidig med at der skabes mulighed for ved fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det enkelte vinderprojekt at opkvalificere konkurrencebesvarelserne og opnå en øget sikkerhed for overholdelse af den økonomiske ramme. Ligeledes vil der være mulighed for at gå i dybden i forhold til konkurrenceprogrammet og få klarlagt, hvorledes konkurrencebesvarelsen understøtter dette. Inddragelse af brugere og relevante parter i denne fase kan sikre kvalificeret input, opbakning og ejerskab til det vindende projekt og dermed det færdige byggeri. Udbudsmateriale Det supplerende udbudsmateriale består primært af en række juridiske betingelser, der beskriver forhandlingsforløbet, krav til tilbuddets indhold, vægtede tildelingskriterier etc. samt beskrivelse af en række supplerende fagspecifikke forhold som bedømmelseskomitéen ønsker besvaret af tilbudsgiverne efter bedømmelsen af konkurrencens 1. del. Udbudsmaterialet er identisk for alle tilbudsgivere, men de modtager herudover bedømmelseskomitéens bemærkninger til eget projekt. Tilbudsmateriale Det foreslås, at de bydende afleverer følgende supplerende tilbudsmateriale som grundlag for det efterfølgende forhandlingsforløb: Illustrerende projektmateriale til afdækning af ønsker fra bedømmelseskomitéen vedr. uddybning af specifikke emner Supplerende tekniske redegørelser til afdækning af ønsker fra bedømmelseskomitéen vedr. uddybning af specifikke emner Forslag til bemanding af opgaven, herunder redegørelse for nøglepersoners kompetencer (CV er). Forslag til kommende udviklings- og samarbejdsproces Viderebearbejdet økonomisk kalkulationsskabelon Honorartilbud Tildelingskriterier Vinderen af udbuddet er den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. De vægtede underkriterier fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af det supplerende udbudsmateriale. Vægtningen af underkriterierne skal fastægges efter en nærmere vurdering af hvilke kriterier og eventuelle kombinationer af kriterier, som det giver den bedst mulig mening at tillægge den største vægtning. Ved fastlæggelse af vægtningen skal der være en fornuftig balance og realistisk sammenhæng mellem vigtigheden af projektets funktioner og kvalitet, i kombination med den rette metode og bemanding til samarbejdet med bygherrens organisation, og endelig i forhold til størrelsen af totalrådgiverhonoraret. De vægtede underkriterier kan eksempelvis være: Kvalitet af det tilbudte forslag i forhold til arkitektur, funktionalitet og teknisk kvalitet af forslaget til den nye skole/dagtilbud, herunder bæredygtighed (50 %) Der vil blive lagt vægt på, i hvor høj grad forslaget lever op til de konkrete ønsker der er angivet i konkurrenceprogrammet og de uddybende forudsætninger for projektet. Vurderingen vil blive foretaget med udgangspunkt i projektets visioner beskrevet i konkurrenceprogrammet og underopdeles derfor i: Arkitektur og funktionalitet, herunder den fleksible skole, den bevægelsesfremmende skole, den åbne skole og branding af skolen. Overordnet lægges der vægt på et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet med en gennemtænkt formgivning og plandisponering som giver State of the art undervisningsmuligheder og er åben og inviterende over for sine omgivelser \LD LA 11

14 Arkitektur og funktionalitet vægtes højere end teknisk kvalitet og bæredygtighed. Teknisk kvalitet og bæredygtighed, herunder energieffektivt bygningsdesign, valg af robuste og fleksible materialer og tekniske løsninger, effektiv arealanvendelse samt indarbejdelse af social bæredygtighed i forslaget i forhold til bygherrens beskrevne ønsker. Projektets økonomi (20 %) Der vil blive lagt vægt på, om forslaget overholder budgetrammen og udviser gennemsigtighed og troværdighed i den økonomiske kalkulation sammenlignet med det foreslåede byggeri/projekt. Der vil blive lagt vægt på projektets totaløkonomi i relation til økonomisk bæredygtighed, og til opfyldelse af kriterier efter DGNB-DK manualen certificeret til sølvmedalje. Metode- og organisationsbeskrivelse (15 %) Der vil blive lagt vægt på, at tilbudsgiver har en hensigtsmæssig og effektiv projektorganisation, som indeholder klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, gode kompetencer samt faglig bredde til at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven. Der vil blive lagt vægt på, at metodebeskrivelsen viser en proceskvalitet, hvor der er planlagt styring af opgaven/projektet tidsmæssigt, økonomisk, ressourcemæssigt, kvalitetsmæssigt og i forhold til inddragelse af bygherre/ordregiver og brugere samt i forhold til proceskrav for bæredygtighed. Totalrådgivningshonorar (15 %) Der vil blive lagt vægt på de tilbudte honorarsatser, der ønskes så lave som muligt, inden for realistiske rammer i forhold til ydelsesbeskrivelsen. Forhandlings- og bedømmelsesproces Det foreslås, at der udpeges en forhandlingskomité, der i samarbejde med bygherrerådgiveren forestår forhandlingsprocessen med tilbudsgiverne og som efter endt forhandling afleverer en skriftlig redegørelse og afrapportering til bedømmelseskomitéen. I forbindelse med bedømmelsens afslutning skal der udarbejdes en bedømmelsesrapport, der beskriver forhandlingsforløbet og som oplyser bedømmelsen af de vægtede underkriterier. Der anvendes i denne forbindelse et karaktersystem, der gør det muligt at vægte underkriterierne indbyrdes, hvorved den endelige vinder kan findes. Selve forhandlingsforløbet foreslås at foregå som følger: I forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet til de bydende, afholdes der møde mellem forhandlingskomitéen og den enkelte tilbudsgiver, hvor forhandlingsforløbet gennemgås og hvor tilbudsgiveren samtidigt får feedback på konkurrencebesvarelsen i projektkonkurrencen. Tilbudsgiverne afleverer ca. 5 uger herefter et nyt tilbud på opgaven jf. ovennævnte Efter modtagelsen af tilbuddene præsenterer den enkelte tilbudsgiver sit reviderede projekt for forhandlingskomitéen og får på mødet fornyet feedback Tilbudsgiverne viderebearbejder forslagene og afleverer efter ca. 5 uger deres endelige forslag, der præsenteres for forhandlingskomitéen. Tilbuddene evalueres af forhandlingskomitéen, og der udarbejdes en bedømmelsesrapport og indstilling til bedømmelseskomitéen. Tilbuddene og indstilling fra forhandlingskomitéen præsenteres for bedømmelseskomitéen og afgørelse træffes. Efter stand still periode og godkendelse i styregruppen indgås kontrakt med totalrådgiveren. Resultatet af dette forløb afrapporteres i en selvstændig rapport, der indgår som bilag til den endelige indstilling til styregruppen. Totalrådgivningskontrakt Der kan efter den 2-fasede projektkonkurrence indgås aftale med det vindende totalrådgiverteam om projektering og udførelse af dagtilbudsdelen, og kontrakten kan omfatte option på gennemførelse af skoledelen \LD LA 12

15 Totalrådgivningskontrakten vil således omfatte projektering og udførelse af alle etaper til det samlede projekt for Vrå Skole og Dagtilbud. Totalrådgivningskontrakten vil indeholde aftaler om rammerne for opførelse af projektet, sammen med bestemmelser og betingelser for gennemførelse af skoledelen, såfremt der efterfølgende træffes endelig beslutning om gennemførelse af det samlede projekt. FASE 3: DISPOSITIONSFORSLAGSFASE Fase 3 omhandler projektets udvikling og udarbejdelse af udbudsstrategi for entreprisearbejderne. For at sikre de bedste og optimale løsninger til det samlede projekt, ved en etapevis gennemførelse af projektet og byggeriet, skal mulighederne i det samlede projekts udvikling og strategier udvikles i dispositionsforslagsfasen. I dispositionsforslagsfasen arbejdes der parallelt med de to hovedaktiviteter: Projektudvikling: Videreudvikling af dispositionsforslaget med beskrivelse af forslagets forudsætninger. Udbudsstrategi for entreprisearbejder: Udarbejde udbudsstrategi og forberede udbud, primært for 1. etape, men også samtidig at overveje strategiske muligheder for de efterfølgende etaper. Projektudvikling I denne fase påbegyndes den faglige dialog mellem bygherrens arkitekt og ingeniør, herunder videre bearbejdning af arkitektkonceptet, samtidig med at projektet i denne fase udsættes for en dyberegående økonomisk analyse, der kan afdække dets økonomiske robusthed. Ligeledes vil der være mulighed for at gå i dybden i forhold til arkitektens besvarelse af konkurrenceprogrammet og få klarlagt, hvorledes arkitektkonceptet kan gøres bedst muligt og bygbart. Inddragelse af brugere og relevante parter i denne fase kan sikre kvalificeret input, opbakning og ejerskab til det vindende projekt og dermed det færdige byggeri. De områder af projektet som det giver mening at udbyde først, skal klarlægges først. Det kan for eksempel være råhus/konstruktioner og ventilationstekniske principper. Netop disse dele af projektet vil have bindinger til de øvrige entrepriser og løsningerne, der vælges til projektet. Der skal foretages en videreudvikling af konkurrenceforslaget (dispositionsforslag) i relation til indhold og bygbarhed, herunder: Forslagets forudsætninger Den arkitektoniske idé Funktioner Miljø og indpasning i omgivelserne Forslag til overordnet materialevalg Konstruktions- og installationsprincipper Overvejelser om drift og vedligehold I samarbejdet med totalrådgiveren udvikles projektet, og totalrådgiverteamet forestår i den forbindelse blandt andet: Iværksættelse og gennemførelse af brugerinddragelsesprocesser Ved udbud i partnering suppleres dispositionsforslaget med beskrivende mængdefortegnelser/mængdelister for indhentning af enhedspriser for typiske egenproduktionsarbejder Udarbejdelse af detailtegninger til illustration af kompleksitet og kvalitetsniveau Udarbejdelse af alternative varianter af de foreslåede løsninger for differentieret prisindhentning Udarbejdelse af udbudsmateriale for entrepriseudbud \LD LA 13

16 Totalrådgiver er fortsat ansvarlig for styring af projektets samlede økonomi på tværs af de enkelte delprojekter, og forestår viderebearbejdning af successiv kalkulation. Der afholdes regelmæssige økonomimøder, hvor økonomien og den aktuelle risikoprofil for projektet vurderes. Det anbefales, at der indlægges en økonomisk buffer, der løbende kan justeres i nedadgående retning, efterhånden som vidensniveauet om projektet øges og risikoprofilen mindskes. Dette kan med fordel kombineres med en prioriteret ønskeliste, der implementeres i projektet, når der er sikkerhed for, at der er råd til dette. Udbudsstrategi I samarbejde med bygherre og totalrådgiver udarbejdes en udbudsstrategi på baggrund af følgende principper for udbud af entrepriser: At entrepriseområder der volumenmæssigt har stor betydning for den samlede økonomi udbydes på udvidet dispositionsforslagsniveau med mængderegulerbare tilbudslister. At entrepriseområder med høj kompleksitet, som kan drage nytte af entreprenørens kompetencer, udbydes i projektforslagsfasen, så udviklingen og detaljeringen kan ske i samarbejde. At entrepriser hvor prisen afhænger af entreprenørens udførelsesmetodik og fabrikationstid udbydes tidligt for at opnå de bedst mulige priser. At entrepriser hvor den endelige finish kræver højt projektmæssigt detaljeringsniveau fra rådgiver udbydes på hovedprojektniveau. At entrepriser hvor den teknologiske udvikling går stærkt og prisniveauet falder udbydes senest muligt At entrepriseopdelingen og tidspunkterne tilpasses markedet og tilrettelægges, så lokale entreprenører kan byde ind, så der derved opnås konkurrencedygtige priser. Efter nærmere vurdering af projektets kompleksitet og mulighederne i projektet, fastlægges udbudsstrategien med opdeling i udbudspakker - eksempelvis: Tidligt udbud i partnering, som omfatter råhus, lukning og ventilation og andre komplicerede entrepriseområder med lav budgetsikkerhed, udbydes på baggrund af 3D-model, typiske detaljer, fagbeskrivelser og mængderegulerbare tilbudslister. Tidligt udbud i normal entrepriseform, som omfatter entrepriseområder der traditionelt udbydes på funktionskrav, udbydes på baggrund af funktionsbeskrivelser og mængderegulerbare tilbudslister. Almindelige udbud på hovedprojektniveau for ikke komplicerede arbejder med høj budgetsikkerhed og arbejder med høj projektmæssig detaljeringsgrad. Delydelsesreglen, hvor der er fokus på delkontrakters andel af den samlede entreprisesum. FASE 4: PROJEKTFORSLAGSFASE Fase 4 omhandler gennemførelse af de første udbud, hvor leverandører/entreprenører med størst værdi kan bidrage til projektudviklingen. Dagtilbud 1. etape: Der indgås aftale med partneringentreprenøren for 1. etape af byggeriet som bidrager til at projektet videreudvikles med bygbare løsninger. Partneringentreprenøren gransker projektet, og projektet gennemgår en udviklingsproces i tæt dialog med totalrådgiveren og bygherren, hvorefter projekteringen af projektets øvrige entrepriser fortsætter. Projektforslag og myndighedsprojekt udarbejdes, og projektet tilpasses den økonomiske ramme i tæt dialog med bygherre. Skoledelen 2. etape med eventuelt flere etaper Projektering af projektmateriale til skoledelen, med udbud og licitation for entrepriserne, kan tidligst forventes igangsat efter ibrugtagning af 1. etape, og eventuelt efter at projektforløbet har været sat på stand by \LD LA 14

17 Inden igangsætning af etaper for skoledelen, vil det være hensigtsmæssigt at genoverveje mulighederne for udbudsform og udbudsstrategi. Muligheder for en eventuel alternativ udbudsform til etaper for skoledelen, skal selvfølgelig være implementeret i kontrakten med totalrådgiverteamet. Partnering Partnering er en samarbejdsmodel bestående af repræsentanter fra bygherre, totalrådgiver og entreprenør, hvor tillid, fuld åbenhed, professionalisme og gensidig forståelse er en forudsætning for realisering af aftalens målsætning. En velfungerende partneringmodel vil understøtte at projektet gennemføres med den aftalte og forventede kvalitet, til den aftalte økonomi og med overholdelse af gældende tidsplaner. Partneringaftalen definerer principper for: Åben økonomi Fælles over- og underskudsdeling Fælles projektledelse Fælles styregruppe Der kan indbygges bonus- og incitamentsaftaler i partneringaftalen for at påvirke parternes adfærd ved at etablere fælles økonomiske interesser. For bygherren er sigtet at øge sandsynligheden for overholdelse af økonomi, kvalitet og tid. Incitamentet skal bevirke, at det også bliver i de øvrige parters interesse, at disse overordnede mål opfyldes. Ved incitamentsaftaler forstås, at der aftales et fælles mål, og at større eller mindre opfyldelse af dette mål medfører økonomiske eller kvalitative gevinster eller tab for de parter, som er omfattet af incitamentet. Det typiske mål er overholdelse af targetprisen og de kvalitative gevinster eller tab er hhv. overskuds- og underskudsdeling. Bonusaftaler angår typisk overholdelse af kvalitet, sikkerhed og tid på byggepladsen og kan eventuelt indgås i udførelsesfasen. Den økonomiske ramme Totalrådgiveren er fortsat ansvarlig for styring af projektets samlede økonomi på tværs af de enkelte delprojekter, og forestår viderebearbejdning af successiv kalkulation for de resterende udbud. Der afholdes regelmæssige økonomimøder, hvor økonomien og den aktuelle risikoprofil for projektet vurderes. Ved fasens afslutning kendes den overvejende del af anlægssummen, og dermed kan projektet tilpasses den økonomiske ramme uden større omprojektering. Undervejs i partneringforløbet vil der være særligt fokus på projektets risikoprofiler, og der tages løbende stilling til regulering af projektets økonomiske buffer, efterhånden som vidensniveauet om projektet øges, og risikoprofilen mindskes, ligesom der justeres på de prioriterede projektjusteringer der indeholder mulige ønsker/besparelser. Udbud i partneringentreprise og fagentrepriser Ved partneringentreprise anbefales det at min. 4-5 entreprenører inviteres til at afgive tilbud. Der konkurreres normalt på det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorved entreprenørens bemanding til projektet og gode forslag til løsninger og proces kan indgå i den samlede vurdering af tilbuddet. Partneringentreprenører findes ved prækvalifikation. Ved udvælgelsen kan der lægges vægt på ansøgers kompetencer inden for sammenlignelige projekter, hvor ansøger utvivlsomt har tilstrækkelig økonomisk og teknisk kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt. Udvælgelsen kan ske efter objektive og ikkediskriminerende kriterier. Udbud i fagentrepriser på de tekniske fag og komplementerende fag med videre, vil som nævnt ske på baggrund af et hovedprojekt \LD LA 15

DYNAMISKE OG STRATEGISKE UDBUDSPROCESSER

DYNAMISKE OG STRATEGISKE UDBUDSPROCESSER DYNAMISKE OG STRATEGISKE UDBUDSPROCESSER CASE: URBAN MEDIASPACE AARHUS / DOKK1 LARS PEDER PEDERSEN, PROJEKTDIREKTØR, RAMBØLL DANMARK A/S PROJEKTOMRÅDET STATUS BYGGESTART 2011 2 PROJEKTOMRÅDET STATUS 2015

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Teknisk kapacitet Økonomisk og finansiel kapacitet De økonomiske aktørers personlige forhold BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe med følgende indholdsfortegnelse og indhold: Dokumentationskrav Økonomiske nøgletal Udvælgelseskriterier

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Delprojekt 05 Klynge V1 (DP05) Delprojekt 06 Klynge V2 (DP06) Delprojekt 07 Klynge Ø2 (DP07) Delprojekt 08 Klynge Ø1 (DP08) Informationsmøde den 28.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Projektkonkurrence

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Projektkonkurrence 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190228-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2011/S 115-190228 BEKENDTGØRELSE OM

Læs mere

Allerødruten Konkurrencebetingelser

Allerødruten Konkurrencebetingelser 1 Generel information... 2 1.1 Overordnet tidsplan... 2 1.2 Udbyder... 3 1.3 Tilbudsgivere... 3 2 Udbudsform... 3 3 Udbudsmateriale... 3 4 Regler for afgivelse af tilbud... 4 5 Ydelsesbeskrivelse... 4

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S Nuuk 4. juli 2014 GENOPSLAG PRÆKVALIFIKATION Ny Containerterminal, Nuuk Sikuki Nuuk Harbour A/S inviterer hermed interesserede til at ansøge om prækvalifikation med henblik på at deltage i en konkurrence,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter. Aarhus, den 3. november 2016

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter. Aarhus, den 3. november 2016 Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter Aarhus, den 3. november 2016 2 Program 1 Udbudsretlige rammer for udbudsstrategien 2 Entrepriseformer 3 Tidligt udbud 4 Dokk1 Aarhus 3 1 Udbudsretlige

Læs mere

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter København, den 9. november 2016 2 Program 1 Udbudsretlige rammer for udbudsstrategien 2 Entrepriseformer 3 Tidligt udbud 4 Dokk1 Aarhus 1 3 1 Udbudsretlige

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311531-2011:text:da:html DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 191-311531 Bekendtgørelse

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379306-2011:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 234-379306 Bekendtgørelse

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363810-2010:text:da:html DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 238-363810 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Offentlige bygge- og anlægsprojekter hvor går det galt?

Offentlige bygge- og anlægsprojekter hvor går det galt? Offentlige bygge- og anlægsprojekter hvor går det galt? Tina Braad 2 Overordnede forudsætninger Begrænsede muligheder for at vægte totaløkonomi, da anlægsrammerne er låste. Vanskelig konkurrencesituation

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Spørgsmål 2 (besvaret den 20. august 2015)

Spørgsmål 2 (besvaret den 20. august 2015) SPØRGSMÅL OG SVAR AF 27. AUGUST 2015 PRÆ- KVALIFIKATION, FREMT IDENS SØLUND Udbudsbkg. nr. 2015/S 146-269422 offentliggjort den 31. juli 2015 i EU-tidende/TED Spørgsmål 1 (besvaret den 20. august 2015)

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere