Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår bilag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår bilag."

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. februar / Per Øster Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud Tvis - Aulum Rettelsesblad nr. 8 til de bydende Spørgsmål fra de bydende: Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår bilag. Med venlig hilsen Per Øster Fagprojektleder Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Udbud Tvis - Aulum Bilag til rettelsesblad nr. 8 Spørgsmål fra de bydende: Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående skema: Tynd isolation side 214 SAB står det: "Tynd isolation kan udelades på vægkonstruktioner (eksklusiv støbeskel), såfremt betonfladerne er udført i en beton svarende til Aggressiv Miljøklasse (A) eller Ekstra Aggressiv Miljøklasse (E). " 1 Endvidere står der: "Der skal suppleres med tynd isolation på f.eks. fløje, vægge og vederlagskonstruktioner, hvor der er risiko for synlige gennemsivninger og udblomstringer afledt af f.eks. svindrevner. Dette gælder som minimum for nedenstående bygværker: (reg. nr ) UF af H 422 Herningvej (reg. nr ) UF af K-vej Kildevej (reg. nr ) UF af K-vej Videbækvej (reg. nr ) UF af K-vej Troelstrupvej" Der henvises til rettelse til SAB - Fugtisolering i rettelsesblad nr Menes det at der kan udelades tynd isolation på disse ovennævnte konstruktioner hvis de udføres i A eller E beton, eller skal disse konstruktioner suppleres med tynd isolation? Er det muligt at udsende opdaterede pdf-filer med tegningsmateriale, således at målestok-forholdene i de udsendte filer er korrekte (tegninger ønskes printes til pdf i 1:1)? UF af H422 Herningvej er der indtegnet støttevægge med runde former og i 2 niveauer. Disse er også meget kort Følgende vil blive lagt på leverandørportalen under det aktuelle udbud: Tegninger (pdf) i korrekte målforhold for de bygværker, som er detailprojekteret. Modelfiler (dwg) med plan og opstalt for de bygværker, som er skitseprojekteret. Filen 6714_001_26_herningvej.dwg findes ikke, men er indeholdt i fagmodellen for terrænregulering

3 3 af beskrevet i designmanual for terrænregulering, hvor der også henvises til "6714_001_26_herningvej.dwg". Hvor findes denne fil? Er det muligt at få udleveret mere nøjagtige mål for krav til højde, m.m. for disse støttevægge? Der er udarbejdet et detailprojekt for OF af Faunapassage, Spuns ved Gravhøj samt UF af bane Holstebro. Når der er udarbejdet så detaljerede projekter ville det så ikke være rimeligt at bygherren også udleverede mængdebaserede tilbudslister til disse, så der ikke er konkurrence på mængde beregningen for disse, og konkurrencen kun ligger på selve prissætningen. Hvem har ansvaret for fremtidige mængdeændringer i disse projekter, og hvordan afregnes disse? Vi har et ønske om, at få udleveret de anvendte inputfiler (tekstfiler), terrændata/terrænmodel og MX-macroer, der er anvendt ved opbygningen af vejmodellerne. Vi er meget interesserede i disse data, da de gør os i stand til at genskabe det udbudte projekt og med det som udgangspunkt at optimere og beregne projektets mængder. I udbudsmateriale fremgår det at der på baggrund af Æ10- belastninger skal udarbejdes belægningsdimensionering i MMOPP2013. Ved valg af asfaltløsning forøges nederste asfaltlag med 20 mm i forhold til MMOPPberegning. I.h.t gældende vejregler for dimensionering af befæstelser for forstærkningsbelægninger kan mindre veje med trafikklasse under T6 dimensioneres ved stadardkatalogmetoden. Derfor vil vi gerne have bekræftet hvilke belægninger der ønske en forøgelse af nederste asfaltlag på. 6714_25000_35000_terraenreg.dgn. Højde af støttemure ved Herningvej fremgår af 3D modellen for bygværker 6714_25000_33500_f4_bv.dgn Der henvises i øvrigt til rettelse til SAB Projektering i rettelsesblad nr. 2 Der udsendes ikke mængdebaserede tilbudslister. Ved eventuelle mængdeændringer er bestemmelserne i SB ad 14 gældende. Inputfiler og MX-makroer udleveres ikke i tilbudsfasen, da dette vil favorisere de bydende, som råder over MXprojekteringsværktøjet. Terrændata/terrænmodel er en del af projekteringsgrundlaget jf. IKT beskrivelsen. Katalogmetoden er gældende for opbygning af veje og stier med 10-års levetid/trafik. I står der, at belægningen skal dimensioneres med en holdbarhed på minimum 20 år, hvorved katalogmetoden ikke kan anvendes. MMOPP kan regne med trafikklasser fra T1 -> T7, og som skrevet i skal det nederste asfaltlag forøges med 20 mm i forhold til MMOPP-beregning ved valg af asfaltløsning. Skal nederste asfaltlag forøges med 20 mm for veje og stier med Æ10 belastninger under trafikklasse T6? Skal nederste asfaltlag forøges med 20 mm for veje og stier benævn med Æ10 belastninger i skema side 42 i udbud? Så alle belægninger skal ved valg af asfaltløsning forøges med 20 mm i forhold til MMOPP-beregning.

4 4 af Skal nederste asfaltlag forøges med 20 mm for alle veje og stier? Kan udbyderen stille de normaltværsnit til rådighed, som er vist i udbuddets tegningsbilag vedr. rundkørsel, tegn og Motorvej, tegn i format som DWG, DGN eller DXF? Er der tale om en forglemmelse, at SBB for ikke indeholder et Tilbuds- og afregningsgrundlag, som det var tilfældet på udbuddet for /002? Hvad er bevæggrunden for at "normale" arbejder kun må udføres i tidsrummet mellem kl på hverdage og lørdage mellem kl ?, dgn-filerne vil blive lagt på leverandørportalen under det aktuelle udbud.. 9 Vil Vejdirektoratet på nærværende entreprise give entreprenøren lov til at udvide arbejdstiden, således at der kan arbejdes udenfor den angivne arbejdstid, naturligvis under forudsætning af, at Miljøstyrelsens angivne støjgrænser overholdes, når der arbejdes udenfor det angivne tidsrum? Baggrund: Bygning af en motorvej kræver en ikke ubetydelig kapital binding og da mange arbejder er endog særdeles vejrafhængige, vil det betyde en betydelig fordyrering af projektet, hvis entreprenørene skal indregne en væsentlig overkapacitet af mandskab og især materiel for at kunne sikre en rettidig udførsel af projektet, hvis evt. forsinkelser ikke kan indhentes ved at udvide arbejdstiden for det mandskab og materiel som entreprenøren allerede har allokeret til projektet. Vejdirektoratet ønsker at fastholde Miljøstyrelsens vejledning vedr. støjgrænser i udbuddet, men de berørte kommuner kan evt. give tilladelse til udvidede arbejdstider. Vejdirektoratet har været kontakt med såvel Herning, som Holstebro kommune om en eventuel udvidelse af arbejdstiden. Begge kommuner er åbne for en udvidelse af arbejdstiden, hvis det kan ske uden at genere naboer. Det er aftalt med kommunerne, at entreprenøren selv skal rette henvendelse til den pågældende kommune, hvor kommunen vil vurdere støjen fra de konkrete arbejder, herunder afstand til naboer mv. Vejdirektoratet skal som bygherre informeres om henvendelser til kommunen vedr. udvidelse af arbejdstiden. På nærværende entreprise hvor motorvejen skal stå færdig 18.august 2017 kan hovedparten af jorden ikke flyttes i motorvejslinien før broerne over de skærende veje (Herningvej, Kildevej, Videbækvej, Troelstrupvej og UF af Bane) er udført. Naturligvis kunne jorden alternativt flyttes ad offenligt veje på lastbiler. Vor erfaring er dog, at Vejdirektoratet helst ikke ser unødige masive jord- og

5 5 af 13 grustransporter ad offentlige veje, da det både betyder en unødvendig hård belastning af de kommunale veje, samt en ikke uvæsentlig fordyrelse af projektet. Da man først kan forvente kontrakt primo april og broerne først herefter kan projekteres, vil en opstart på bygværker primo juni være realistisk. Broerne kan således først være færdige ved udgangen af 2015, jord- og grustransporter i motorvejslinien kan derfor først udføres fra Da motorvejen skal stå færdig 18.august 2017, bør langt hovedparten af jord-, afvandings, bundsikrings- og stabilgrusarbejder være afsluttet ved udgangen af 2016, så vinteren kan udnyttes til at udlægge nedre bærelag, således at ABB, slidlags- og vejmarkeringsarbejder kan udføres fra foråret Forstår godt at man er nød til at have faste spilleregler men i stedet for et forbud, kunne man stille støjkrav op. Eksempelvis maksimalt så mange DB ved nærmeste ejendom mellem kl og kl og max så mange DB ved nærmeste ejendom mellem kl og kl Man kunne eksempelvis tilføje følgende i SBB "Entreprenøren skal overholde de af Miljøstyrelsen angivne støjgrænser når der arbejdes uden for ovenstående tidsrum" SAB Vejbelysningsmateriel, afsnit 3.23: Det er angivet at Bygherre levere de belysningsarmaturer som skal opsættes. Med baggrund i dette ønskes det opgivet, hvor mange master bygherre får brug for til disse armaturer? Desuden ønskes det afklaret, hvilke nominelle højder disse master skal have? Belysningsprojektet herunder fastlæggelse af antal master og højde af master er en del af entreprenørens leverance. Der henvises til SAB Projektering, afsnit 10 Vejbelysning 11 SAB Bane, afsnit 3.2: Der henvises til tegning og , for placering af en kabelrende. Denne kabelrende er dog ikke synlig på tegningerne. Der ønskes derfor en lokalisering af denne kabelrende? Der udarbejdes reviderede tegninger til et senere rettelsesblad, hvor kabelrenden er synlig.

6 6 af SAB Diverse arbejder, afsnit 2.1: Der ønskes en specificering af placeringen og størrelsen på de foringsrør som skal anvendes til markvandsledninger? Tegning , og : Det kan i tegningsmaterialet ses at der skal opsættes kamaraer, detektorer osv., på motorvejsstrækningen. Det antages ikke at opsætningen af disse er en del af denne entreprise, kan Vejdirektoratet bekræfte dette? Placering af foringsrør fremgår af SAB Projektering, afsnit 5.7 Diverse udstyr, Foringsrør. Ledningsdimension fremgår af SAB Diverse arbejder, afsnit 2.1 Kameraer, detektorer og skabe til trafikledelse er ikke del af entreprisen Det ville være en stor hjælp hvis vi kunne få udleveret digitale tegningsfiler (dwg eller dgn) af tegningerne i tegningsbilaget: Totalentreprise Vej- og broarbejder. Tvis Aulum. Holstebromotorvejen. Holstebro N Aulum. November 2014 Bygværk 322, 315, 311, 308, 305 og 299. Der er forskel på de oplyste vejbredder i h.h.v. SBB og 3D model. Hvilken oplysning er gældende? Vedr. muligheden for råstofindvinding i sidetag ved Kildevej anføres i SAB Projektering, side 41, afsnit 5.2: Der er givet tilladelse til indvinding af i alt ca m3 sand i området ved Kildevej/Vindingvej. Entreprenøren skal selv foretage en beregning af den forventede råstofmængde på arealet med baggrund i de geotekniske undersøgelser samt tilladelse til råstofindvinding. Filerne er lagt på leverandørportalen under det aktuelle udbud ved udsendelse af rettelsesblad nr. 2 Vejbredderne anført i SAB - Projektering er gældende. Der er konstateret forkert bredde på privat fællesvej til Vindingvej i fagmodellen. Revideret fagmodel udsendes sammen med rettelsesblad nr. 3 RET 3 RET 3 16 I Herning Kommunes tilladelse til indvinding af sand, dateret 26/6-2014, som indgår i det af VD uploadede grundlagsmateriale for entreprisen, anføres imidlertid i afsnit 1, Tilladelsens hovedpunkter, at der gives tilladelse til en årlig produktion på ca m3, jf. Vejdirektoratets oplysning i ansøgningen om råstofindvinding. Set i lyset af tidsplanen for projektets gennemførelse, sammenholdt med ovennævnte årlige produktionsloft, er det således ikke muligt at kunne udvinde de i SAB-P omtalte Der kan indvindes mere end m3 årligt. RET 3

7 7 af m Vejdirektoratet bedes oplyse, om der foreligger senere aftaler eller godkendelser, som ændrer på vilkårene i kommunens indvindingstilladelse af 26/6-2014, eller hvorvidt man reelt kan påregne at udvinde mere end m3 årligt under arbejdets udførelse? Ifølge SAB Arbejdsplads pkt. 1.4 har bygherren kendskab til forurening af vejarealer langs eksisterende veje. Men ifølge den udførte miljøkortlægning er der også kendskab til jordforurening ved 4 fokusområder, heraf ét med kraftig forurening. Kan VD præcisere, om forurenet jord fra disse fokusområder også skal håndteres under entreprisen? Har VD i givet fald forholdt sig til, om forurenet jord fra fokusområderne kan håndteres inden for nuværende eller fremtidige vejarealer? Hvis kraftig forurenet jord ikke kan håndteres inden for nuværende eller fremtidige vejarealer, bedes det bekræftet, at denne del af jordhåndteringen så betragtes som et ekstraarbejde? Asfalt: Det bedes oplyst, om VD tillader anvendelse af højmodulasfalt på nærværende entreprise ? I bekræftende fald bedes supplerende oplyst, om VD på entreprisen tillader anvendelse af genbrugsasfalt i GAB II HM i et omfang svarende til, hvad der i AAB for varmblandet asfalt tillades for almindelig GAB II (d.v.s. ubegrænset)? Endelig bedes oplyst hvilke krav VD ved entreprisen vil gøre gældende for højmodulasfalt, herunder stivhedsmodul til anvendelse ved MMOPP-beregning? Fokusområde med lettere forurenet jord forventes ikke berørt af vejanlægget, men skal håndteres under entreprisen, såfremt vejanlægget kommer i berøring med arealet. Ved de øvrige tre fokusområder på strækningen er fyldjorden ren, jf. afsnit 7 i Miljøkortlægning af opfyldte arealer. Såfremt der træffes forekomster af forurenet jord, som ikke er beskrevet i, betragtes håndteringen af disse forekomster som ekstraarbejde, jf. ABT 93 15, stk. 4. Den berørte kommune skal som myndighed vurdere, om jorden skal bortskaffes til godkendt modtager, eller den kan håndteres inden for det fremtidige vejareal. Der pågår i øjeblikket et Vejregelsarbejde, hvor anvendelsen af HM-A bliver analyseret grundigt med et gennemgående og detaljeret laboratorieprogram. Dertil er der udført en demonstrationsstrækning på Silkeborgmotorvejen for at undersøge koblingen mellem de teoretiske betragtninger fra laboratoriet og de praktiske betragtninger fra marken. Dette arbejde er ikke færdiggjort endnu, hvilket betyder at det dimensionsgivende E-modul ikke er fastsat, samt at mængden af genbrugsmaterialer i GAB II-HM heller ikke er fastsat. Dette arbejde fortsætter i Vejregelregi i Grundet ovennævnte forklaring kan VD ikke oplyse hvilken mængde/procentdel genbrug der kan anvendes i GAB II- HM samt hvilket E-modul der skal bruges til blandt andet dimensioneringen.

8 8 af Afvanding: I nedsivnings og udledningstilladelsen fra Holstebro kommune, fremgår det under punkt 4.4, at vandmængden til volumenberegning må reduceres med op til 50 %, hvis det kan dokumenteres ved geotekniske undersøgelser, at der kan nedsives. Vejdirektoratet bedes oplyse omfanget af dokumentation ved antal af prøver, prøvetyper samt hyppighed, til at opnå tilladelse fra myndighederne. Vejdirektoratet bedes supplerende oplyse, om myndighedsbehandlingen påhviler entreprenøren. I SBB en s. 11 beskrives det at støjskærme ikke er en del af denne entreprise. I betalingsplanen for entreprisen står følgende post: Støjskærm på strækningen Hvilket dokument er gældende? I betalingsplanen er der givet faste procenter for tilbudsposterne. Det ønskes oplyst hvorvidt betalingsplanen er til forhandling efter tildelingen af projektet, således at denne stemmer bedre overens med entreprenørens arbejde? I forhold til Del 1 pris, ønskes det oplyst hvilken pris Vejdirektoratet evaluere, anlægsprisen uden optioner eller anlægsprisen med optioner? Kan Vejdirektoratet opstille et prisinterval for option 1 og option 2 ud fra et realistisk synspunkt, for derved at opnå en gennemsigtig tilbudsgivning? Kan en tilbydende blive diskvalificeret hvis Option 1 og/eller 2 tilbydes som en negativ værdi? VD kan bekræfte at der må anvendes højmodulsasfalt på entreprisen, men det er entreprenørens ansvar at dokumentere materialernes egenskaber/funktioner og forelægge arbejdsbeskrivelser, som VD kan acceptere. For dokumentation af mulighederne for nedsivning tages udgangspunkt i Nedsivningsbassiner - Viden og dokumentation - Marts 2013, der kan findes på vejregelportalen. Forundersøgelser for nedsivning er beskrevet i kapitel 2. Entreprenøren udarbejder udkast til ansøgning om nedsivning herunder nødvendige beregninger og dokumentation for at nedsivning er mulig. Udkastet sendes til Vejdirektoratet. Efter at Vejdirektoratet har vurderet udkastet og er enig i at nedsivning kan ske, videresendes ansøgning for tilladelse til nedsivning til Kommunen, som herefter foretager myndighedsbehandlingen. Støjskærm er ikke en del af entreprisen. Der udsendes revideret betalingsplan med rettelsesblad 4. Betalingsplanen er som udgangspunkt en given del af kontraktgrundlaget. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan bygherren og entreprenøren efter fælles overenskomst tilrette den. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise ændringer i betalingsplanen. Tilbudssummen anvendes ved evalueringen, jf. tilbudslisten. Der bliver kun én optionsperiode jf. rettelse til SBB for optioner udsendt med rettelsesblad 4. Optionens pris skal afspejle de faktiske, forventede omkostninger ved at gennemføre optionen, dvs. prisen må ikke være negativ. En negativ pris vil gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt.

9 9 af Spørgsmål stilles til design grundvandsspejl for bassiner I Geoteknisk Hovedrapport nr. 4 (kap. 10. Regnvandsbassiner) er det beskrevet, at boringerne kun er pejlet over en kort periode, hvorfor vandspejlet må forventes at kunne stå højere end det indmålte, og det fremgår at der for flere af boringerne kun registreret vandspejl i sommerperioden. Vi vurderer at grundvandspejl kan stå væsentligt højere i perioder, hvilket vil medføre tiltag for sikring mod opdrift af bassinerne hvor bassinbunde er tætte med spændt vandtryk. Udgangspunktet for bassiner er de grundvandsspejl, som fremgår af de geotekniske boringer, under hensynstagen til tidspunktet, de er pejlet. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at bassin nr. 23 ikke er beliggende i OSD. 24 Kan vejdirektoratet give en generel udmelding omkring hvilke designgrundvandsspejl der skal påregnes eller mere specifikt for regnvandsbassinerne nr. 23, 28 og 29. Spørgsmål stilles til belysningsmaster I SAB side 66 punkt 10.1 står der at master skal være koniske alumaster. I SAB side 164 punkt 3.13 står der at master skal være koniske eller cylindriske, men intet om materialet. Master skal være koniske alumaster Skal master være koniske eller cylindriske og skal de alle være alumaster. Hvis ikke alle skal være koniske alumaster, hvordan er fordelingen så? Spørgsmål om opbrydning af veje: Der er i vejtegningerne og i SBB uoverensstemmelse i opgivelserne over omfang af veje, der skal opbrydes og fjernes. Vejdirektoratet bedes oplyse, hvilket omfang der er gældende og skal være indeholdt i tilbudssummen for opbrydning af veje? Spørgsmål om vildthegn: Detailprojekt for vildthegn inkl. vildtspring og servicelåger udarbejdes på baggrund af Vejdirektoratets skitseprojekt, som kan ses på temakort vedr. Naturbeskyttelse og erstatninger iht. SAB-Projektering, afsnit 5.7. Det fremgår af samme afsnit på hvilke strækninger, der skal opsættes vildthegn. Der henvises til rettelser til SB og SAB Jordarbejder samt revideret tegning nr , som udsendes med rettelsesblad nr. 4. Herefter skulle der være overensstemmelse mellem teksten i SBB og tegninger vedr. opbrydning og fjernelse af veje. Der skal opsættes vildthegn på de strækninger, som er anført i SAB Projektering, afsnit 5.7. Der udsendes reviderede temakort med rettelsesblad 4.

10 10 af Det er uoverensstemmelse mellem skitseprojektet (temakort) og de oplyste strækninger i SBB. Af skitseprojektet fremgår det at der skal etableres vildthegn fra til i højre side, men af SBB fremgår det at der i højre side kun skal etableres i og igen i Vejdirektoratet bedes oplyse, hvilket omfang af vildthegnsarbejderne, der skal være indeholdt i tilbudssummen? A. "Vejdirektoratet bedes oplyse de projektændringer, som er foretaget i forbindelse med udsendelse af rettelsesbrev 3. B. Med rettelsesblad nr. 3 har Vejdirektoratet uploadet en række XML filer, der hver er tilknyttet flere længdeprofiler eller korridorer. Det er ikke muligt at identificere, hvilke der er gældende. C. Ligeledes bedes Vejdirektoratet uddybe hvilke ændringer der er gennemført i detailprojekterne for de 2 bygværker hhv. Bro nr og Bro nr " Hvad er krav til fugtisolering på overside dæk (hvis beton) til Faunapassager ved de to vandløb, de er jorddækket Sporspærringer og jernbanesikkerhed: Pkt Justering for hovedspor og togvejsspor: Justering foretages i 4 timers sporspærringer før etablering af spuns. Skal der justeres inden påbegyndelse? Det oplyses ikke hvilke dimension stræk, anker og bolte har på spuns projektet på tegning På tegning nr er kronebredden rettet på Hovedvejen og Ljørringvej. I fagmodellen for færdigvej er kørebanen på privat fællesvej til Vindingvej ændret til 4 m. LandXML-filerne er kun ment som en hjælp til at konstruere vejenes tracé i entreprenørens eget projekteringsværktøj. Det er frivilligt, om man vil benytte sig af denne mulighed. Vejdirektoratet kan ikke konstatere, at der skulle være flere længdeprofiler tilknyttet hver af centerlinjerne, men at der tværtimod mangler tilhørende længdeprofiler i tre af XMLfilerne. Ændringerne til detailprojekter for de to bygværker Bro nr og Bro nr fremgår af revisionsblokke og skyer på de enkelte tegninger. Der henvises til bestemmelserne i SAB Projektering, afsnit Øvrige faunapassager SAB Fugtisolering, afsnit 1, Alment, hvori der for bygværker, der udføres som jorddækkede konstruktioner, henvises til Projekteringsgrundlag for broer, afsnit 4.9 der skal ikke justeres før etablering af spuns. Der skal alene foretages kontrol jf. SAB Bane afsnit 2.7 Kontrol af spor i drift. Der henvises til rettelse til Bestemmelser vedrørende sporarbejder i rettelsesblad nr. 5 Der henvises til revideret tegning, som udsendes med rettelsesblad nr. 5. RET 5 RET 5 RET 5

11 11 af I henhold til Vejdirektoratets designmanual kan der udsættes m³ råjord ved TSA Herningvej, som er en prioritet 1 udsætning. Er det korrekt, at der i det angivne Udsætningssvolumen ( m³) også er indeholdt voluminet i vejdæmningerne i anlægget, således at den faktiske udsætningsmængde der kan udsættes i TSA Herningvej er væsentligt mindre end angivet i designmanualen? Såfremt Vejdirektoratet kan bekræfte ovenstående, ønske oplyst hvor stort et antal m³ der kan udsættes i TSA Herningvej? Vil Vejdirektoratet tillade brugen af HBB-lag, som går helt til grænsen af område 1 (envelope A), jf. DS/EN ? Vejledningen til Udbudsforskriften for Hydraulisk Bundne Bærelag (november 2009) anbefaler brugen af område 2- materiale i situationer med særlige belastningsmæssige forhold. I samme vejledning anbefales ligeledes, at man på veje med meget tung belastning eller særlige krav til meget lang levetid foreskriver HBB-styrker svarende til C12/15, C16/20 eller C20/25. Område 1-materialer findes ikke i disse styrkeklasser. Vil Vejdirektoratet tillade brugen af område 1- materiale (envelope B), jf. DS/EN på en vej i trafikklasse T7 (højeste trafikbelastning i vejreglerne)? UF af H422 Herningvej, SAB s.55, afsnit står der: -Krav til bygværkets ydre geometri, herunder krav til kantbjælker, fløjvægge og støttemure, er fastlagt i tegningsbilaget. -Der henvises endvidere til designgrundlag fra arkitekt -Terrænregulering skal udføres i henhold til arkitektens designgrundlag og terrænmode -Alle synlige betonoverflader skal udføres jævne og, en del af vejdæmningerne er indeholdt i mængden. En ny beregning i henhold til princippet vist på side 2 i designmanualen giver et resultat på ca m 3 i TSA Herningvej. Der henvises i øvrigt til rettelse til SAB Projektering i rettelsesblad nr. 5. Vejdirektoratet accepterer de kriterier og grænseværdier, der er anført i Udbudsforskrifterne for HBB. Det er totalentreprenørens ansvar at dimensionere og dokumentere projektets veje efter Vejreglerne samt de krav, der er anført i Udbudsmaterialet. Hvis HBB-løsning vælges skal totalentreprenøren tillige overholde de udførelseskrav der står i Udbudsforskrifterne for HBB og Udbudsmaterialet. I henhold til Vejreglerne kan en HBB, område 1 anvendes til trafikklasse 7 ved en styrkeklasse C8/10. Der er i Vejledningen til HBB angivet nogle eksempler og kriterier for særlige belastningsmæssige forhold, som entreprenøren skal forholde sig til ved designet af opbygningen af projektets veje, hvis HBB-løsning vælges. Det gælder blandt andet tilslagsmaterialet og styrkeklasser. I Udbudsmaterialet er der angivet hvilken Æ10-belastning, der skal regnes med på vejene. Alle synlige overflader på UF af H422 Herningvej og tilhørende støttevægge skal være beton. Der henvises til rettelse til SAB Projektering i rettelsesblad nr. 5. RET 5 RET 5 RET 5

12 12 af 13 ensartede i struktur og farve -Alle synlige overflader udføres med bræddeforskalling Skal alle synlige overflader på UF af H422 Herningvej og tilhørende støttevægge være i beton? Såfremt der på UF af H422 Herningvej og tilhørende støttevæge vælges en overflade på vægge der ikke er beton, skal denne overflade så have struktur af bræddeforskalling? Vil Vejdirektoratet tillade, at overflader på vægge på UF af H422 Herningvej og tilhørende støttevægge udføres med brædder med forskallingsbrædde struktur? Vejdirektoratet bedes oplyse, om betaling af råstofafgift i forbindelse med udnyttelse af sidetag vil blive betalt af vejdirektoratet, eller om afgiften skal være indeholdt i tilbuddet Kan forskellen mellem designmanualens udsætningsvolumen og ny beregning ved TSA Herningvej ( m 3, jf. svar på spørgsmål 31) disponeres ved Soelsvej? I SB side 26 er angivet at Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Betyder dette at man kan få indeksreguleret de forskellige ydelser efter underindeks for Jordarbejde m.v., asfaltarbejde, Betonkonstruktioner o.s.v., såfremt at priserne for del-ydelserne oplyses til bygherren? medfør af spørgsmål 31 giver så drastiske ændringer, at vi ikke kan nå at indarbejde dem inden fristen for tilbudsgivning 5/ Vi kan ikke nå at indarbejde rettelse vedr. synlige overflader på UF af H422 Herningvej (rettelsesblad nr. 5) i tilbuddet inden tilbudsfristen 5/ Råstofafgiften skal være indeholdt i tilbuddet. RET 5. Der henvises til rettelse til SAB Projektering i rettelsesblad nr. 6. Delydelser afregnes i henhold til betalingsplanen, hvor de enkelte indekstyper også er anført. RET 6 RET 6 Tilbudsfristen udsættes jf. rettelsesblad nr. 7 RET 7 Tilbudsfristen udsættes jf. rettelsesblad nr. 7 RET 7 39 Der har tidligere været forespurgt om De angivne kapaciteter er beregnet i forhold til eksisterende RET 8

13 13 af 13 udsætningsområdernes kapacitet. I rettelsesblad nr. 5 svar VD bekræftende på, at udsætningsområdet ved TSA Herningvej ikke har den i Designmanualen beskrevne kapacitet. Vi har store udfordringer med at få plads til muld, blødbund, jord der ikke kan indbygges direkte, samt den store mængde jord der er uegnet og/eller økonomisk ufordelagtig at stabilisere. Vi gør opmærksom på, at såfremt man i beregningerne har forudsat muldafrømning af udsætningsomåder/kvadranter, så er den reelle kapacitet væsentlig mindre, da der jo også skal findes plads til den i udsætningsområdet/kvadranternes afrømmede muld i samme Udsætningsområder/kvadranter. Vi ønsker derfor en præcisering af udsætningsomådernes kapacitet, hvilket også må være i Vejdirektoratets interesse da man således undgår "claims" fra entreprenørens side, hvis det viser sig efter kontraktindgåelse at der ikke er den kapacitet som angiver. Vil Vejdirektoratet bekræfte, at der er regnet med fuld muldafrømning under udsætninger/kvadranter for at opnå den i udbuddet angivne kapacitet? Vil Vejdirektoratet oplyse, hvor en stor en kapacitet de enkelte udsætningsområder/kvadranter har såfremt der ikke muldafrømmes? Vil Vedirektoratet bekræfte, at der ikke er indeholdt vejdæmninger i udsætnings kapacitets beregningerne for de øvrige udsætnings områder? Vil Vejdirektoratet bekræfte at de bydende kan lægge de i udbuddet angivne kapaciteter på udsætningsmængder til grund for deres tilbud? terræn. Vejdirektoratet har ikke konstateret yderligere fejl i designmanualens udsætningsvolumener end den ved TSA Herningvej (jf. svar på spørgsmål 31). Der henvises til rettelse til SAB Projektering i rettelsesblad nr. 5, hvoraf det fremgår, at entreprenøren skal lægge sine egne jordberegninger til grund for tilbuddet.

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6717.001 Dato 7. november 2014 Sagsbehandler Mette Bentzen Mail mera@vd.dk Telefon 7244 2311 Dokument 14/05858-14 Side 1/8 Etape 6717, Holstebromotorvejen

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Orienteringsmøde 15. september 2015 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Gennemgang af projektet Vejprojekt v/ Per Øster

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6751.200 Udbud 6751.200 Jord- og belægningsarbejder Rettelsesblad

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 2. marts 2017 Sagsbehandler Peter Sveistrup Kristensen Mail pks@vd.dk Telefon 72 44 25 37 Dokument 16/00964-3 Side 1/9 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 4 H06026 TSA 56B Hatting,

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum.

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum. IKT grundlag og krav Entreprise 6714.201 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum April 2016 IKT grundlag og krav 1. GENERELT... 1 1.1. Projektweb... 1 2. Digitale

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 2 (RET 2), som består af besvarelser af spørgsmål fra de bydende samt rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet.

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 2 (RET 2), som består af besvarelser af spørgsmål fra de bydende samt rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. januar 2012 Peter Boding pbod@vd.dk 72443750 Til de bydende på entreprise 50610.001 Nykøbing Falster Omfartsvej Totalentreprise 50610.001 Jord-, bro- og belægningsarbejder

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder

Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder Dato 27. februar 2017 Sagsbehandler Rasmus Lynge Fuglsang Mail rfj@vd.dk Telefon +45 7244 2395+45 7244 2351 Dokument 16/11213-12 Side 1/7 Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmuligheder Strukturering

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. december 2014 Rettelsesbrev Bjørn Eriksen bjer@vd.dk 7244 3709 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1052.004 Vej og broer, 2.etape Sydlige

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Begge underboringer fremgår af Blåbog.

Nr. Spørgsmål Svar Begge underboringer fremgår af Blåbog. Til de bydende Dato 7. september 2016 Sagsbehandler Morten Lysemose Mail mly@vd.dk Telefon 7244 2448 Dokument 14/12798-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 H050 Frøslev Kolding, Sønderjyske

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Belægninger" (BEL) Fagområde "Asfaltarbejder" Meddelelses- og rettelsesblad nr. BEL-AS-12

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL 14. juni 2016 13/19381-1 Per Bundgaard Øster pbos@vd.dk INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive, hvordan og hvornår

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser Totalentreprise 6714.001 Vej- og broarbejder

Særlige betingelser og beskrivelser Totalentreprise 6714.001 Vej- og broarbejder Særlige betingelser og beskrivelser Totalentreprise 6714.001 Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N - Aulum Tvis - Aulum November 2014 1 af 244 Indhold 6714.001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsmateriale dokument nr.2. Centralt affaldssug, Sundmolen. Etablering af et samlet terminalanlæg i totalentreprise

Spørgsmål/svar til udbudsmateriale dokument nr.2. Centralt affaldssug, Sundmolen. Etablering af et samlet terminalanlæg i totalentreprise Spørgsmål/svar til udbudsmateriale dokument nr.2 Centralt affaldssug, Sundmolen Etablering af et samlet terminalanlæg i totalentreprise 20. maj 2016 1. Indledning Nedenstående spørgsmål er modtaget i forbindelse

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

INSTRUKTION AFVANDING VED FASE 4

INSTRUKTION AFVANDING VED FASE 4 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. februar 2014 13/19328-1 Ulrik Mørch Jensen umj@vd.dk 72442445 INSTRUKTION AFVANDING VED FASE 4 1. FORMÅL Denne instruktion beskriver de aktiviteter der omhandler

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

Y. Banenorm BN1-38-5a Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer (Udkast ). BN1-38-5a-Udkast v3-til-høring.

Y. Banenorm BN1-38-5a Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer (Udkast ). BN1-38-5a-Udkast v3-til-høring. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. maj 2015 15/06617-3 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.103 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2012 11/15303-16 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere