EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse PE v02-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse PE v02-00"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse PE v02-00 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE v02-00) Stefano Zappalà Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Rådets fælles holdning (13781/2/2004 C6-0008/ /0061(COD)) Rådets fælles holdning Ændringsforslag 3) Den garanti, som dette direktiv giver personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i en medlemsstat, for i en anden medlemsstat at kunne få adgang til samme erhverv og for at kunne udøve det med samme rettigheder som den anden medlemsstats statsborgere, er ikke til hinder for, at den migrerende erhvervsudøver skal opfylde eventuelle ikkediskriminerende betingelser for erhvervsudøvelsen, som denne anden medlemsstat pålægger, forudsat at betingelserne er objektivt begrundede og er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Ændringsforslag af Andreas Schwab Ændringsforslag 36 Betragtning 3 (3) Den garanti, som dette direktiv giver personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i en medlemsstat, for i en anden medlemsstat at kunne få adgang til samme erhverv og for at kunne udøve det på samme betingelser, herunder med garanti for samme rettigheder og pligter, som den anden medlemsstats statsborgere, navnlig for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører udveksling af tjenesteydelser, er ikke til hinder for, at den migrerende erhvervsudøver skal opfylde eventuelle ikkediskriminerende betingelser for erhvervsudøvelsen, som denne anden medlemsstat pålægger, forudsat at betingelserne er objektivt begrundede og er i AM\ doc PE v02-00

2 overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. I dette sektordirektiv fastslås det, at den begunstigede (=tjenesteudbyderen) udfører tjenesteydelsen med de samme rettigheder og pligter som statsborgere i værtsmedlemsstaten (jf. artikel 22, stk. 2, afsnit 2, i direktiv 85/384/EØF, artikel 17, stk. 1, afsnit 2, i direktiv 93/16/EØF, artikel 13, stk. 1, afsnit 2, i direktiv 80/154/EØF, artikel 12, stk. 1, afsnit 2, i direktiv 78/1016/EØF, artikel 15, stk. 1, afsnit 2, i direktiv 78/686/EØF, artikel 11, stk. 1, afsnit 2, i direktiv 77/452/EØF). Denne forskrift har i overensstemmelse med formuleringen i de pågældende sektordirektiver virkning som særbestemmelse vedrørende udvekslingen af tjenesteydelser. Hvis man forudsætter, at formuleringen i artikel 4, stk. 1, i Rådets fælles holdning ("... udøve det på samme vilkår som landets egne statsborgere.") omfatter en tilsvarende bestemmelse, forekommer det i kraft af baggrunden for artikel 4, stk. 1, at være hensigtsmæssigt at fuldstændiggøre den tilhørende begrundelse for betragtning 3 i Rådets fælles holdning, da ovenstående formulering i sektordirektivet vil blive gennemført til præcisering af begrundelsen for betragtning 3. Det kan således sikres, at status quo i sektordirektivet opretholdes. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 37 Betragtning 3a (ny) (3a) De nationale forskrifter, der forbeholder bestemte faggrupper at udøve bestemte erhverv, berøres ikke af dette direktiv. Formålet med indføjelsen af denne betragtning er at præcisere, at tjenesteydere, der i hjemlandet ikke udøver et lovreguleret erhverv, dvs. et erhverv, hvis udøvelse i henhold til love eller administrative bestemmelser direkte eller indirekte er underlagt krav om dokumentation for bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer, ikke har tilladelse til at udøve denne servicevirksomhed i værtsmedlemsstaten, såfremt denne servicevirksomhed er forbeholdt visse faggrupper. Ændringsforslag af Klaus-Heiner Lechner Ændringsforslag 38 Betragtning 8a (ny) PE v /89 AM\ doc

3 (8a) De nationale forskrifter, der forbeholder bestemte faggrupper at udøve bestemte erhverv, berøres ikke af dette direktiv. Med betragtningen præciseres det, at direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer ikke indebærer, at erhverv, der er forbeholdt en bestemt faggruppe, ligeledes kan udøves af tjenesteydere, der ikke tilhører denne faggruppe. Ændringsforslag af Mia De Vits Ændringsforslag 39 Betragtning 11, afsnit 2 (nyt) Denne almindelige ordning for anerkendelse er imidlertid ikke til hinder for, at en medlemsstat kan stille specifikke krav til enhver person, der udøver et erhverv i den pågældende medlemsstat, som er begrundet i anvendelsen af faglige regler, der er berettiget af hensyn til den samfundsmæssige interesse. Disse krav omfatter navnlig regler vedrørende erhvervets organisation, de faglige standarder, herunder de etiske regler, forskrifter om kontrol og om ansvar. Endelig sigtes der med dette direktiv ikke mod indgreb i medlemsstaternes berettigede interesse i at forhindre, at nogle af deres borgere gennem misbrug søger at unddrage sig deres nationale lovgivning på erhvervsområdet. Or. fr Det forekommer os at være nødvendigt at præcisere, hvilke former for regler værtsmedlemsstaten fortsat kan gøre gældende over for tjenesteudbydere, der begiver sig til en anden medlemsstat. I henhold til EF-Domstolens retspraksis (navnlig Van Binsbergendommen) har værtsmedlemsstatens kompetence til at gøre reglerne vedrørende de erhvervsmæssige kvalifikationer gældende over for tjenesteudbydere faktisk forrang for de disciplinære regler. I dette ændringsforslag til betragtningen bliver det utvetydigt forklaret, at AM\ doc 3/89 PE v02-00

4 det drejer sig om reglerne vedrørende erhvervets organisation, de faglige standarder, herunder de etiske standarder samt regler om kontrol og om ansvar. Ændringsforslag af Barbara Weiler og Maria Berger Ændringsforslag 40 Betragtning 11a (ny) (11a) Dette direktiv vedrører medlemsstaternes anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er erhvervet i andre medlemsstater. Det vedrører imidlertid ikke medlemsstaternes anerkendelse af beslutninger om anerkendelse, der er truffet i andre medlemsstater under henvisning til dette direktiv. Som følge heraf kan en person, der har fået sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt i henhold til dette direktiv, ikke henvise til denne anerkendelse med henblik på at opnå andre rettigheder i hjemlandet end dem, der følger af den erhvervsmæssige kvalifikation, han har erhvervet i denne medlemsstat. Or. en Traktaten forbyder enhver form for bopælsbaseret diskriminering for så vidt angår etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser. Ikke desto mindre vil en borger, der har erhvervet en erhvervsmæssig kvalifikation i en medlemsstat, som han ønsker at gøre brug af til udøvelse af sit erhverv i den medlemsstat, hvori han bor, men hvor han ikke er i besiddelse af de på nationalt plan krævede kvalifikationer til at udøve dette erhverv, kunne gøre dette ved at nyde godt af dette direktiv, idet en anerkendelse ikke i sig selv vil udgøre en simpel omgåelse af strengere nationale bestemmelser. Med andre ord: Hvis medlemsstat X tildelte den erhvervsmæssige kvalifikation Z på sit område ved en simpel anerkendelse og/eller bekræftelse af de kvalifikationer, der er tildelt en ansøger i medlemsstat Y (kvalifikationer, som medlemsstat Y ikke anser for at være tilstrækkelige til at udøve erhvervet på sit område), kan den pågældende ansøger ikke ansøge om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer Z i medlemsstat Y, såfremt ansøgeren ikke kan dokumentere, at han faktisk har forbedret sine kvalifikationer ved at erhverve yderligere erhvervsmæssige kvalifikationer og/eller erfaring i medlemsstat X. Definitionen af migrant blev fastlagt af EF-Domstolen i sag C-115/78. PE v /89 AM\ doc

5 Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff Ændringsforslag 41 Betragtning 11a (ny) (11a) Dette direktiv vedrører en medlemsstats anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er erhvervet i en anden medlemsstat. Direktivet vedrører ikke andre medlemsstaters anerkendelse af anerkendelser, som andre medlemsstater har foretaget i henhold til dette direktiv. En statsborger, der har erhvervet en erhvervsmæssig kvalifikation i en medlemsstat, der er blevet anerkendt i henhold til dette direktiv, kan ikke på basis af denne anerkendelse opnå andre rettigheder i sin medlemsstat (hjemland) end dem, der følger af den erhvervsmæssige kvalifikation i hjemlandet. Med præcisionen i denne betragtning afhjælpes problemet med den såkaldte "qualification shopping". Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 42 Betragtning 13 (13) For at fremme erhvervsudøveres frie bevægelighed og samtidig sikre et passende kvalifikationsniveau bør de forskellige faglige sammenslutninger og organisationer eller medlemsstater kunne foreslå fælles platforme på EU-plan. Der bør tages hensyn til disse initiativer på visse betingelser og til stadighed under iagttagelse af medlemsstaternes kompetence til at fastsætte kravene til erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelsen af erhverv på deres område og indholdet og tilrettelæggelsen af deres uddannelses- og (13) For at fremme erhvervsudøveres frie bevægelighed og mobilitet og samtidig sikre et passende kvalifikationsniveau bør der kunne foreslås såvel fælles platforme for faglige sammenslutninger og organisationer eller medlemsstaterne på fællesskabsplan samt indførelse af individuelle erhvervspas til fremme af informationsudvekslingen mellem erhvervsudøverens værtsmedlemsstat og hjemland. Dette erhvervspas skal gøre det muligt at følge med i de erhvervsudøveres karriereforløb, som etablerer sig i AM\ doc 5/89 PE v02-00

6 erhvervsuddannelsessystemer samt under overholdelse af fællesskabsretten, specielt på konkurrenceområdet, idet den mere automatiske anerkendelse under den generelle ordning i den forbindelse prioriteres højest. Faglige sammenslutninger, der kan foreslå fælles platforme, bør være repræsenteret på nationalt og europæisk plan. En fælles platform er en samlet række kriterier, der gør det muligt at bygge bro over så mange som muligt af de væsentlige forskelle, der er blevet identificeret mellem kravene til uddannelserne i mindst to tredjedele af medlemsstaterne, herunder alle de medlemsstater, der lovregulerer det pågældende erhverv. Disse kriterier kan f.eks. omfatte krav som supplerende uddannelse, prøvetid under en kvalificeret fagmands ansvar, en egnethedsprøve eller et obligatorisk minimumsniveau for erhvervserfaring, eller kombinationer heraf. forskellige medlemsstater. Dette bevis skal indeholde oplysninger om erhvervsudøverens uddannelse (universitetsuddannelse eller andre afsluttede uddannelsesforløb, kvalifikationer), hans erhvervserfaring og eventuelle sanktioner, der er iværksat over for ham, og som vedrører hans erhverv. Der bør tages hensyn til disse initiativer på visse betingelser og til stadighed under iagttagelse af medlemsstaternes kompetence til at fastsætte kravene til erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelsen af erhverv på deres område og indholdet og tilrettelæggelsen af deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer samt under overholdelse af fællesskabsretten, specielt på konkurrenceområdet, idet den mere automatiske anerkendelse under den generelle ordning i den forbindelse prioriteres højest. Faglige sammenslutninger, der kan foreslå fælles platforme, bør være repræsenteret på nationalt og europæisk plan. En fælles platform er en samlet række kriterier, der gør det muligt at bygge bro over så mange som muligt af de væsentlige forskelle, der er blevet identificeret mellem kravene til uddannelserne i mindst to tredjedele af medlemsstaterne, herunder alle de medlemsstater, der lovregulerer det pågældende erhverv. Disse kriterier kan f.eks. omfatte krav som supplerende uddannelse, prøvetid under en kvalificeret fagmands ansvar, en egnethedsprøve eller et obligatorisk minimumsniveau for erhvervserfaring, eller kombinationer heraf. Ændringsforslag af Paolo Costa Ændringsforslag 43 Betragtning 14a (ny) PE v /89 AM\ doc

7 (14a) Formålet med ordningen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er hverken at ændre de faglige regler, herunder de etiske regler, der gælder for personer, der udøver et erhverv i en medlemsstat, eller at gøre det muligt for statsborgere at unddrage sig deres nationale lovgivning på erhvervsområdet ved at omgå fællesskabsbestemmelserne. I dette direktiv forstås ved migrant enhver person, der har fast bopæl, om end i en tidsbegrænset periode, i en anden medlemsstat end hjemlandet, og som i den anden medlemsstat har erhvervet en erhvervsmæssig kvalifikation, der er anerkendt i henhold til fællesskabsbestemmelserne. Or. it Traktaten forbyder enhver form for bopælsbaseret diskriminering for så vidt angår etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser. Af den grund kan en borger, der har erhvervet erhvervsmæssige kvalifikationer i en medlemsstat, som han ønsker at gøre brug af til udøvelse af sit erhverv i den medlemsstat, hvori han bor, men hvor han ikke er i besiddelse af de på nationalt plan krævede kvalifikationer til at udøve dette erhverv, kan han henholde sig til dette direktiv, forudsat at anerkendelsen ikke blot vil være at sidestille med en simpel omgåelse af strengere nationale bestemmelser. Med andre ord: Hvis medlemsstat X tildelte den erhvervsmæssige kvalifikation Z på sit område ved en simpel anerkendelse og/eller accept af de kvalifikationer, der er tildelt en ansøger i medlemsstat Y (kvalifikationer, som medlemsstat Y ikke anser for at være tilstrækkelige til at udøve erhvervet på sit område), kan den pågældende ansøger ikke stille krav om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer Z i medlemsstat Y, såfremt ansøgeren ikke kan dokumentere, at han i medlemsstat X, hvor han har erhvervet disse kvalifikationer, faktisk har udbygget sin erhvervsuddannelse gennem supplerende uddannelse og/eller ved at erhverve yderligere erhvervserfaring. Definitionen af migrant er i overensstemmelse med EF-Domstolens definition i sag C-115/78 (Knorr). Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff Ændringsforslag 44 Betragtning 17 (17) I et forsøg på at forenkle ordningen, bl.a. i lyset af udvidelsen, bør den (17) For at kunne tage højde for det særlige system for lægers og tandlægers AM\ doc 7/89 PE v02-00

8 automatiske anerkendelse kun omfatte de læge- og tandlægespecialer, der er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne. Læge- og tandlægespecialer, der er fælles for et meget begrænset antal medlemsstater, bør indgå i den generelle ordning for anerkendelse, uden at erhvervede rettigheder derved berøres. I praksis bør virkningerne af denne ændring begrænses for migranten, idet der i sådanne situationer ikke bør anvendes udligningsforanstaltninger. Dette direktiv bør desuden ikke gribe ind i medlemsstaternes mulighed for indbyrdes at indføre en automatisk anerkendelse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, efter deres egne regler. erhvervsmæssige kvalifikationer og den tilsvarende fællesskabsret på området gensidig anerkendelse vil det være berettiget at opretholde princippet om automatisk anerkendelse af de læge- og tandlægespecialer, som er fælles for mindst to medlemsstater. I et forsøg på at forenkle ordningen er det nødvendigt at begrænse udvidelsen af den automatiske anerkendelse af nye lægespecialer til de specialer, der er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne. Dette direktiv griber desuden ikke ind i medlemsstaternes mulighed for indbyrdes at indføre en automatisk anerkendelse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, og som ikke er omfattet af automatisk anerkendelse i medfør af dette direktiv, efter deres egne regler. Herved sikres det, at den automatiske anerkendelse, der i henhold til den gældende lovgivning gælder indbyrdes i de pågældende medlemsstater for samtlige 52 lægespecialer, ligeledes opretholdes for eftertiden. Begrænsningen til automatisk anerkendelse af de speciallægeuddannelser, der er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne, gælder følgelig kun for de nye speciallægeuddannelser, som ikke blev medtaget i det gældende lægedirektiv. På den ene side sikres den automatiske anerkendelse på den måde af samtlige nuværende omhandlede lægespecialer. På den anden side sikres det, at fællesskabsprocedurerne (notifikationer, komitologi) kun iværksættes, såfremt en vis "kritisk masse" af medlemsstater faktisk stiller krav herom. Set på baggrund af de nuværende bestemmelser er dette berettiget ud fra et ønske om at begrænse procedurerne. I modsat fald kunne alle 25 medlemsstater til enhver tid blive indkaldt til i henhold til en komitologiprocedure med kvalificeret flertal at stemme om anliggender, der eventuelt kun vedrører to medlemsstater, som det tilmed står helt frit at opnå en fælles anerkendelse på et bilateralt grundlag. Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff Ændringsforslag 45 Betragtning 17 (17) I et forsøg på at forenkle ordningen, bl.a. i lyset af udvidelsen, bør den automatiske anerkendelse kun omfatte de læge- og tandlægespecialer, der er fælles (17) For at kunne tage højde for det særlige system for lægers og tandlægers erhvervsmæssige kvalifikationer og den tilsvarende fællesskabsret på området PE v /89 AM\ doc

9 for mindst to femtedele af medlemsstaterne. Læge- og tandlægespecialer, der er fælles for et meget begrænset antal medlemsstater, bør indgå i den generelle ordning for anerkendelse, uden at erhvervede rettigheder derved berøres. I praksis bør virkningerne af denne ændring begrænses for migranten, idet der i sådanne situationer ikke bør anvendes udligningsforanstaltninger. Dette direktiv bør desuden ikke gribe ind i medlemsstaternes mulighed for indbyrdes at indføre en automatisk anerkendelse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, efter deres egne regler. gensidig anerkendelse vil det være berettiget at opretholde princippet om automatisk anerkendelse af de læge- og tandlægespecialer, som er fælles for mindst to medlemsstater. I et forsøg på at forenkle ordningen er det nødvendigt at begrænse udvidelsen af den automatiske anerkendelse af nye lægespecialer til de specialer, der er fælles for mindst en femtedel af medlemsstaterne. Dette direktiv griber desuden ikke ind i medlemsstaternes mulighed for indbyrdes at indføre en automatisk anerkendelse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, og som ikke er omfattet af automatisk anerkendelse i medfør af dette direktiv, efter deres egne regler. Herved sikres det, at den automatiske anerkendelse, der i henhold til den gældende lovgivning gælder indbyrdes i de pågældende medlemsstater for samtlige 52 lægespecialer, ligeledes opretholdes for eftertiden. Begrænsningen til automatisk anerkendelse af de speciallægeuddannelser, der er fælles for mindst en femtedel af medlemsstaterne, gælder følgelig kun for de nye speciallægeuddannelser, som ikke blev medtaget i det nuværende lægedirektiv. På den ene side sikres den automatiske anerkendelse på den måde af samtlige nuværende omhandlede lægespecialer. På den anden side sikres det, at fællesskabsprocedurerne (notifikationer, komitologi) kun iværksættes, såfremt en vis "kritisk masse" af medlemsstater faktisk stiller krav herom. Set på baggrund af de nuværende bestemmelser er dette berettiget ud fra et ønske om at begrænse procedurerne. I modsat fald kunne alle 25 medlemsstater til enhver tid blive indkaldt til i henhold til en komitologiprocedure med kvalificeret flertal at stemme om anliggender, der eventuelt kun vedrører to medlemsstater, som det tilmed står helt frit at opnå en fælles anerkendelse på et bilateralt grundlag. Ændringsforslag af Mia De Vits Ændringsforslag 46 Betragtning 17 (17) I et forsøg på at forenkle ordningen, bl.a. i lyset af udvidelsen, bør den automatiske anerkendelse kun omfatte de (17) For at kunne tage højde for det særlige system for lægers og tandlægers erhvervsmæssige kvalifikationer og den AM\ doc 9/89 PE v02-00

10 læge- og tandlægespecialer, der er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne. Læge- og tandlægespecialer, der er fælles for et meget begrænset antal medlemsstater, bør indgå i den generelle ordning for anerkendelse, uden at erhvervede rettigheder derved berøres. I praksis bør virkningerne af denne ændring begrænses for migranten, idet der i sådanne situationer ikke bør anvendes udligningsforanstaltninger. Dette direktiv bør desuden ikke gribe ind i medlemsstaternes mulighed for indbyrdes at indføre en automatisk anerkendelse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, efter deres egne regler. tilsvarende fællesskabsret på området gensidig anerkendelse vil det være berettiget for alle specialer, der er anerkendt på tidspunktet for ikrafttrædelse af nærværende direktiv, at opretholde princippet om automatisk anerkendelse af de læge- og tandlægespecialer, som er fælles for mindst to medlemsstater. I et forsøg på at forenkle ordningen bør udvidelsen af den automatiske anerkendelse af nye lægespecialer efter tidspunktet for ikrafttrædelse af nærværende direktiv derimod begrænses til de specialer, der er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne. Dette direktiv er desuden ikke til hinder for, at medlemsstaterne indbyrdes indfører en automatisk anerkendelse for visse læge- og tandlægespecialer, som de har fælles, og som ikke er omfattet af automatisk anerkendelse i medfør af dette direktiv, efter deres egne regler. Or. fr Dette ændringsforslag er først og fremmest begrundet i bestræbelserne på at forenkle ordningen: I Europa efter udvidelsen bliver det en yderst tung administrativ opgave at videreføre den gamle ordning, som næppe vil blive accepteret af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne. Efter tidspunktet for ikrafttrædelse af nærværende direktiv bør udvidelsen af den automatiske anerkendelse af nye lægespecialer derfor begrænses til de specialer, som er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne, hvilket krævet tilslutning fra 13 medlemsstater for at opnå et kvalificeret flertal. Alligevel forekommer det af hensyn til de pågældende erhvervs retssikkerhed og til fordel for den frie bevægelighed at være hensigtsmæssigt, at den automatiske anerkendelse ligeledes er sikret fremover for de 52 specialer, som i gældende ret er sikret automatisk anerkendelse på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 47 Betragtning 22 (22) Indehavere af uddannelsesbeviser som farmaceut er specialister på lægemiddelområdet og bør i princippet i alle (22) Indehavere af uddannelsesbeviser som farmaceut er specialister på lægemiddelområdet og bør i princippet i alle PE v /89 AM\ doc

11 medlemsstater have adgang til et minimum af virksomhed på dette område. At dette minimumsområde er fastsat i dette direktiv, bør ikke indebære nogen begrænsning af de former for virksomhed, som farmaceuter har adgang til i medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til biomedicinske analyser, og bør ikke give disse erhvervsudøvere noget monopol, idet indførelsen af et eventuelt monopol fortsat henhører under medlemsstaternes enekompetence. Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan stille supplerende uddannelseskrav for adgangen til virksomhed, der ikke er omfattet af det samordnede minimumsområde. En værtsmedlemsstat, som stiller sådanne krav, bør således kunne lade disse være gældende for statsborgere, der er indehavere af uddannelsesbeviser, som automatisk anerkendes i henhold til dette direktiv. medlemsstater have adgang til et minimum af virksomhed på dette område. At dette minimumsområde er fastsat i dette direktiv, bør ikke indebære nogen begrænsning af de former for virksomhed, som farmaceuter har adgang til i medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til biomedicinske analyser, og bør ikke give disse erhvervsudøvere noget monopol, idet indførelsen af et eventuelt monopol fortsat henhører under medlemsstaternes enekompetence. Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan stille supplerende uddannelseskrav for adgangen til virksomhed, der ikke er omfattet af det samordnede minimumsområde. En værtsmedlemsstat, som stiller sådanne krav, bør således kunne lade disse være gældende for statsborgere, der er indehavere af uddannelsesbeviser, som automatisk anerkendes i henhold til dette direktiv. Under henvisning til betydningen af at fremme den frie bevægelighed for erhvervsudøvere og udviklingen af specialiserede efter- og videreuddannelser for farmaceuter samt i betragtning af, at mange medlemsstater allerede har oprettet sådanne specialer inden for forskellige farmaceutiske områder, f.eks. for sygehusfarmaceuter, tilskyndes medlemsstaterne til at oprette yderligere specialer inden for det farmaceutiske område og til indbyrdes at samarbejde om fremme af den gensidige anerkendelse af sådanne uddannelser. I den sidste betragtning i direktiv 85/432/EØF, som dette direktiv skal erstatte, henvises der til supplerende uddannelser inden for visse områder af farmaci, som medlemsstaterne opretter, samt til muligheden for gensidig anerkendelse af sådanne specialer, såfremt der bliver gennemført en samordning af uddannelsesbetingelserne. Drøftelser har hidtil ikke udmøntet sig i en sådan samordning. Udviklingen inden for de farmaceutiske områder går imidlertid fremad. I denne forbindelse er der i dag faktisk et langt større udbud i medlemsstaterne end på tidspunktet for vedtagelsen af det daværende direktiv. AM\ doc 11/89 PE v02-00

12 Det forekommer således at være vigtigt at tage hensyn til denne udvikling i direktivforslagets formulering. Denne udvikling indebærer nemlig en yderligere forbedring af den høje kvalitet i de ydelser, som borgerne får tilbudt på apotekerne og inden for de øvrige farmaceutiske områder, og fremmer den frie bevægelighed for erhvervsudøvere, idet medlemsstaterne opfordres til at muliggøre den gensidige anerkendelse på disse specialeområder. Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis Ændringsforslag 48 Betragtning 23a (ny) (23a) Alle medlemsstater bør anerkende de uddannelsesbeviser, der giver adgang til at udøve erhvervsmæssig virksomhed som psykoterapeut, og som er i overensstemmelse med minimumsuddannelseskravene, ved at give dem samme virkning på deres område, som de uddannelsesbeviser, de selv udsteder, for så vidt angår adgang til og udøvelse af disse former for erhvervsmæssig virksomhed. Or. en Ændringsforslag af Karin Riis-Jørgensen Ændringsforslag 49 Betragtning 25 (25) De nationale bestemmelser på arkitekturområdet og bestemmelserne om adgang til erhvervsmæssig virksomhed som arkitekt har meget forskellig rækkevidde. I de fleste medlemsstater udøves virksomhed inden for arkitekturområdet de jure eller de facto af personer med titlen arkitekt, enten alene eller med tilføjelse af en anden titel, uden at disse personer derfor har eneret på udøvelse af disse former for virksomhed, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Disse former for virksomhed eller visse af dem kan ligeledes udøves af andre erhvervsudøvere, særlig ingeniører, der har (25) De nationale bestemmelser på arkitekturområdet og bestemmelserne om adgang til erhvervsmæssig virksomhed som arkitekt har meget forskellig rækkevidde. Bygningskonstruktion kan ligeledes udøves af andre erhvervsudøvere, især ingeniører og byggeinspektører, der har fået en særlig uddannelse inden for byggeri eller bygningskunst. For at gøre dette direktiv så enkelt som muligt bør begrebet "arkitekt" anvendes for at afgrænse anvendelsesområdet for bestemmelserne om automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser på arkitekturområdet, PE v /89 AM\ doc

13 fået en særlig uddannelse inden for byggeri eller bygningskunst. For at gøre dette direktiv så enkelt som muligt bør begrebet "arkitekt" anvendes for at afgrænse anvendelsesområdet for bestemmelserne om automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser på arkitekturområdet, uden at dette berører særegenheder ved de nationale bestemmelser om denne virksomhed. uden at dette berører særegenheder ved de nationale bestemmelser om denne virksomhed. Or. en Den anden sætning er unødvendig og uklar. Arkitekturvirksomhed udføres i mange medlemsstater ligeledes af ingeniører og fagligt kvalificerede byggeinspektører. Ændringsforslag af Paolo Costa Ændringsforslag 50 Betragtning 25a (ny) (25a) Sikkerheden og pålideligheden af infrastrukturer, anlæg og produkter er i offentlighedens interesse. Et videnbaseret samfund skal basere sig på en intelligent anvendelse af ressourcerne for at forbruge mindre men producere mere, og med henblik herpå skal de teknologiske nyskabelser frit kunne udforskes og afprøves, dog ligeledes under hensyntagen til den fagetik vedrørende ansvar, der gælder for ingeniører. Den frie bevægelighed for ingeniører skal således ubetinget underkastes bestemmelser, der beskytter en sådan offentlig interesse. For at sikre offentligheden, at arbejder og produkter, der er resultatet af en korrekt og ansvarlig planlægning, er fremkommet under hensyntagen til slutbrugerens sikkerhed og velvære og samtidig med den mindst mulige indvirkning på miljøet og under størst mulig hensyntagen til principperne for bæredygtig udvikling, kan AM\ doc 13/89 PE v02-00

14 der stilles krav til erhvervsudøveren om, at han skal fremlægge pålidelig og gennemsigtig dokumentation for, at han er i besiddelse af en kvalitativ og kvantitativ passende uddannelse, og at han har registreret sig i handelsregistret eller hos den faglige sammenslutning, hvis institutionelle opgave det er at overvåge de enkelte erhvervsudøveres etiske adfærd. Sikkerheden og pålideligheden af infrastrukturer, anlæg og produkter er i offentlig interesse på linje med miljøbeskyttelse og intelligent anvendelse af ressourcerne med henblik på bæredygtig udvikling. I det nye direktivforslag om mobilitet er det således hensigtsmæssigt at indføje et specifikt afsnit om erhvervskategorien ingeniør for at sikre, at den offentlige interesse beskyttes ved hjælp af forberedelse på et højt niveau og størst mulig hensyntagen til de etiske principper for at sikre fagligheden. Or. it I alle de ændringsforslag, der vedrører et nyt afsnit om erhvervskategorien ingeniør, bliver der ligeledes taget hensyn til de punkter, som Kommissionen allerede har foreslået vedrørende afsnit 7 (arkitekt) i betragtning af, at tjenesteydelserne har en tilsvarende offentlig interesse. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 51 Betragtning 25a (ny) (25a) Sikkerheden og pålideligheden af infrastrukturer, anlæg og produkter er i offentlighedens interesse. Et videnbaseret samfund skal basere sig på en intelligent anvendelse af ressourcerne for at forbruge mindre men producere mere, og med henblik herpå skal de teknologiske nyskabelser frit kunne udforskes og afprøves, dog ligeledes under hensyntagen til den fagspecifikke etik vedrørende ansvar, der gælder for ingeniører. Den frie bevægelighed for ingeniører skal således ubetinget underkastes bestemmelser, der PE v /89 AM\ doc

15 beskytter en sådan offentlig interesse. For at sikre offentligheden, at arbejder og produkter, der er resultatet af en korrekt og ansvarlig planlægning, er fremkommet under hensyntagen til slutbrugerens sikkerhed og velvære og samtidig med den mindst mulige indvirkning på miljøet og under størst mulig hensyntagen til principperne for bæredygtig udvikling, kan der stilles krav til erhvervsudøveren om, at han skal fremlægge pålidelig og gennemsigtig dokumentation for, at han er i besiddelse af en kvalitativ og kvantitativ passende uddannelse, og at han er registreret i handelsregistret eller hos den faglige sammenslutning, hvis institutionelle opgave det er at overvåge de enkelte erhvervsudøveres etiske adfærd. Sikkerheden og pålideligheden af infrastrukturer, anlæg og produkter er i offentlig interesse på linje med miljøbeskyttelse og intelligent anvendelse af ressourcerne med henblik på bæredygtig udvikling. I det nye direktivforslag om mobilitet er det således hensigtsmæssigt at indføje et specifikt afsnit om erhvervskategorien ingeniør for at sikre, at den offentlige interesse beskyttes som følge af forberedelse på et højt niveau og størst mulig hensyntagen til de etiske principper for at sikre fagligheden. Or. it I alle de ændringsforslag, der vedrører et nyt afsnit om erhvervskategorien ingeniør, bliver der ligeledes taget hensyn til de punkter, som Kommissionen allerede har foreslået vedrørende afsnit 7 (arkitekt) i betragtning af, at tjenesteydelserne har en tilsvarende offentlig interesse. Ændringsforslag af Paolo Costa Ændringsforslag 52 Betragtning 25b (ny) (25b) De nationale bestemmelser om adgang til erhvervsmæssig virksomhed som ingeniør har meget forskellig rækkevidde. I de fleste medlemsstater udøves virksomhed inden for ingeniørområdet de jure eller de facto af personer med titlen ingeniør, enten AM\ doc 15/89 PE v02-00

16 alene eller med tilføjelse af en anden titel, uden at disse personer derfor har eneret på udøvelse af disse former for virksomhed, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Or. it Kræver ingen nærmere forklaring set i lyset af medlemsstaternes manglende harmonisering af erhvervsuddannelserne. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 53 Betragtning 25b (ny) (25b) De nationale bestemmelser om adgang til erhvervsmæssig virksomhed som ingeniør har meget forskellig rækkevidde. I de fleste medlemsstater udøves virksomhed inden for ingeniørområdet de jure eller de facto af personer med titlen ingeniør, enten alene eller med tilføjelse af en anden titel, uden at disse personer derfor har eneret på udøvelse af disse former for virksomhed, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Or. it Kræver ingen nærmere forklaring set i lyset af medlemsstaternes manglende harmonisering af erhvervsuddannelserne. Ændringsforslag af Paolo Costa Ændringsforslag 54 Betragtning 25c (ny) (25c) I de fleste medlemsstater findes der to uddannelsesforløb, som er udformet med henblik på uddannelse af to forskellige erhvervskategorier, der i henhold til loven er tildelt forskellige kompetencer og ansvarsområder samt forskellige PE v /89 AM\ doc

17 erhvervsmæssige kvalifikationer. For at gøre dette direktiv så enkelt som muligt bør begrebet "ingeniør" imidlertid anvendes for at afgrænse anvendelsesområdet for bestemmelserne om automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser på ingeniørområdet, idet minimumskravene for begge erhvervsuddannelser tydeligt og detaljeret skal anføres under hensyntagen til princippet om sikkerhed og fri konkurrence. Or. it Ændringsforslaget er nødvendigt set i lyset af medlemsstaternes manglende harmonisering af titlerne. Almindeligvis findes der to typer ingeniører, hvoraf den første er tættere knyttet til de mere operationelle aspekter af erhvervet, mens den anden i højere grad er rettet mod en videnskabelig-teoretisk profil. I adskillige medlemsstater er der i henhold til loven knyttet forskellige uddannelsesforløb, kompetencer og uddannelsesbeviser til disse to typer. Det bør være tilladt for disse stater at opretholde denne form for opdeling og fastlægge tydelige og gennemsigtige kriterier og krav for opnåelse af automatisk anerkendelse, som muliggør en bedre sammenligning af de i artikel 3, stk. 1, litra b), nævnte erhvervsmæssige kvalifikationer. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 55 Betragtning 25c (ny) (25c) I de fleste medlemsstater findes der to uddannelsesforløb, som er udformet med henblik på uddannelse af to forskellige erhvervskategorier, der i henhold til loven er tildelt forskellige kompetencer og ansvarsområder samt forskellige erhvervsmæssige kvalifikationer. For at gøre dette direktiv så enkelt som muligt bør begrebet "ingeniør" imidlertid anvendes for at afgrænse anvendelsesområdet for bestemmelserne om automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser på ingeniørområdet, idet minimumskravene for begge erhvervsuddannelser tydeligt og detaljeret skal anføres under hensyntagen AM\ doc 17/89 PE v02-00

18 til princippet om sikkerhed og fri konkurrence. Or. it Ændringsforslaget er nødvendigt set i lyset af medlemsstaternes manglende harmonisering af titlerne. Almindeligvis findes der to typer ingeniører, hvoraf den første er tættere knyttet til de mere operationelle aspekter af erhvervet, mens den anden i højere grad er rettet mod en videnskabelig-teoretisk profil. I adskillige medlemsstater er der i henhold til loven knyttet forskellige uddannelsesforløb, kompetencer og uddannelsesbeviser til disse to typer. Det bør være tilladt for disse stater at opretholde denne form for opdeling og fastlægge tydelige og gennemsigtige kriterier og krav for opnåelse af automatisk anerkendelse, som muliggør en bedre sammenligning af de i artikel 3, stk. 1, litra b), nævnte erhvervsmæssige kvalifikationer. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 56 Betragtning 26 (26) For at gøre ordningen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer effektiv bør der fastsættes ensartede formkrav og procedureregler for gennemførelsen samt visse bestemmelser for udøvelsen af erhvervet. (26) For at gøre ordningen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer effektiv bør der fastsættes ensartede formkrav og procedureregler for gennemførelsen samt visse bestemmelser for udøvelsen af erhvervet. For at kunne udøve særlige erhverv er en effektiv og utvetydig kommunikation med borgerne og andre erhverv en væsentlig forudsætning. For således at sikre et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau kan de kompetente myndigheder eller organer i henhold til proportionalitetsprincippet bestemme, at ansøgeren skal tilvejebringe dokumentation for de sprogkundskaber, der er nødvendige for at kunne udøve den pågældende erhvervsmæssige virksomhed. Bestemmelsen i artikel 53 om sprogkundskaber vedrører alle lovregulerede erhverv. I nogle erhverv, navnlig sundhedserhverv, hvor der begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed PE v /89 AM\ doc

19 stilles krav om omfattende sproglige kompetencer for at kunne foretage en effektiv behandling af patienter, give en fejlfri, letforståelig rådgivning og gennemføre nødvendig faglig kommunikation med andre sundhedsfaglige grupper, er det af afgørende betydning, at de nødvendige sprogkundskaber ligeledes virkelig eksisterer. Denne formulering gør sammen med artikel 53 det muligt for medlemsstaterne at kræve, at personer, der ansøger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, f.eks. inden for området for folkesundhed, skal fremlægge relevant dokumentation for de nødvendige sprogkundskaber. Der skal i denne forbindelse tages hensyn til afgrænsningen af proportionalitetsprincippet. Ændringsforslag af Luisa Fernanda Rudi Ubeda Ændringsforslag 57 Betragtning 26a (ny) (26a) For at fremme den frie bevægelighed for erhvervsudøvere samtidig med, at der sikres en passende sundheds- og forbrugerbeskyttelse, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder og faglige sammenslutninger fremme udstedelsen af erhvervspas til de enkelte erhvervsudøvere. Or. es I adskillige medlemsstater har de kompetente myndigheder indført en procedure for at sikre, at bestemte erhvervsudøvere er i besiddelse af et "erhvervspas", der indeholder identifikationsoplysninger om indehaveren. Desuden indeholder beviset oplysninger om, hvilken kompetent myndighed der er ansvarlig for at bekræfte indehaveren af bevisets status. Der bør tages højde for dette instrument i direktivets formulering. Hovedformålet ville være at harmonisere de oplysninger, som beviserne indeholder. Beviserne ville fremme arbejdstagernes frie bevægelighed. Medlemsstaterne kan hver især medtage oplysninger, der er relevante i den nationale sammenhæng. Dette spørgsmål kunne behandles af den "ekspertgruppe", der blev nedsat med henblik på at bistå Kommissionen, samt af det i artikel 58 i direktivet nedsatte udvalg. Ændringsforslag af Barbara Weiler Ændringsforslag 58 Betragtning 27a (ny) (27a) For at fremme erhvervsudøvernes mobilitet kunne faglige sammenslutninger eller organisationer, der er repræsentative AM\ doc 19/89 PE v02-00

20 på europæisk plan, indføre erhvervspas. Beviset kunne indeholde oplysninger om personens erhvervsmæssige kvalifikationer, hans retmæssige etablering og oplysninger om den kompetente myndighed. Or. en I nogle medlemsstater anvender faglige organisationer erhvervspas for bestemte erhverv. Beviserne indeholder relevante oplysninger om erhvervsudøverens identitet og attesterer, at han har ret til at udøve det pågældende erhverv. Sådanne beviser kunne udgøre et nyttigt informationsredskab for forbrugerne og myndighederne i værtsmedlemsstaten, når erhvervsudøvere migrerer til en anden medlemsstat. På europæisk plan bør de faglige organisationer derfor tilskyndes til at udvikle disse beviser, navnlig med henblik på at fremme den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser. Ændringsforslag af Henrik Dam Kristensen Ændringsforslag 59 Betragtning 29 (29) Administrationen af de forskellige anerkendelsesordninger, som er indført ved sektordirektiverne og den generelle ordning, har vist sig at være tung og kompleks. Administrationen og ajourføringen af dette direktiv bør derfor forenkles for at tage højde for den videnskabelige og teknologiske udvikling, særlig når minimumsuddannelseskravene samordnes med henblik på automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser. Med henblik herpå bør der nedsættes et enkelt udvalg for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. (29) Administrationen af de forskellige anerkendelsesordninger, som er indført ved sektordirektiverne og den generelle ordning, har vist sig at være tung og kompleks. Administrationen og ajourføringen af dette direktiv bør derfor forenkles for at tage højde for den videnskabelige og teknologiske udvikling, særlig når minimumsuddannelseskravene samordnes med henblik på automatisk anerkendelse af uddannelsesbeviser. Med henblik herpa bor der nedsattes et enkelt udvalg for anerkendelse af erhvervsmassige kvalifikationer, og der bør heri sikres en passende inddragelse af repræsentanter fra erhvervenes kompetente organer eller repræsentanter udpeget af de faglige organisationer. Or. da PE v /89 AM\ doc

21 Hermed sikres det, at repræsentanter fra relevante organisationer bliver inddraget. Nogle erhverv som f.eks. læger og advokater har kompetente organer, der fastlægger faglige og etiske standarder. I denne forbindelse ville det være oplagt at inddrage dette niveau. For andre erhvervs vedkommende bør repræsentanter fra de faglige organisationer inddrages. Ændringsforslag af Zuzana Roithová Ændringsforslag 60 Betragtning 29a (ny) (29a) Når minimumsuddannelseskravene samordnes med henblik på automatisk anerkendelse af kvalifikationer, er det vigtigt at inddrage de centrale, europæiske faglige sammenslutninger for at få ordningen for automatisk anerkendelse og minimumssamordningen af aktiviteter til at fungere tilfredsstillende. Repræsentanter for de europæiske faglige sammenslutninger bør derfor tildeles observatørstatus i det forskriftsudvalg, hvortil der henvises i artikel 58, eller i udvalgets repræsentantgrupper og/eller bidragende organer. Or. en For at ordningen for automatisk anerkendelse kan fungere efter hensigten på området for den sektorbaserede ordning er det af afgørende betydning, at der på europæisk plan opretholdes et højt samordningsniveau for uddannelse og erhvervsuddannelse. Det er ligeledes vigtigt at sikre bidragene fra de erhverv, der tidligere var tilladt af de rådgivende udvalg, som blev nedsat i henhold til sektordirektiverne. Det er vigtigt at forbedre effektiviteten af disse faglige bidrag i fremtiden ved at tildele centrale organisationer observatørstatus. Ændringsforslag af Simon Coveney og Avril Doyle Ændringsforslag 61 Betragtning 29a (ny) (29a) Navnlig for så vidt angår de erhverv, hvor minimumsuddannelseskravene AM\ doc 21/89 PE v02-00

22 samordnes med henblik på automatisk anerkendelse af kvalifikationer, er den direkte deltagelse af de repræsentative europæiske faglige sammenslutninger for disse erhverv særlig vigtig for at sikre, at ordningen for automatisk anerkendelse og minimumssamordningen af de aktiviteter, der er omhandlet i dette direktiv, fungerer tilfredsstillende. Hver af de repræsentative europæiske faglige sammenslutninger bør derfor tildeles observatørstatus i det forskriftsudvalg, hvortil der henvises i artikel 58, og i udvalgets repræsentantgrupper og/eller bidragende organer. Or. en Det et vigtigt, at erhvervskategoriernes rådgivende funktion retmæssigt anerkendes, og at de faglige sammenslutninger på europæisk plan tildeles observatørstatus i de forskriftsudvalg og eventuelle repræsentantgrupper og bidragende organer i forbindelse med udvalget, der er omhandlet i forslaget til direktiv. Ændringsforslag af Barbara Weiler Ændringsforslag 62 Betragtning 30a (ny) Forvaltningen af direktivet vil kræve, at Kommissionen iværksætter (30a) De interesserede parter, og navnlig de faglige sammenslutninger, der er repræsenteret på europæisk plan, bør inddrages i Kommissionens høringer vedrørende de tekniske aspekter ved anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer og, hvor dette er relevant, vedrørende de samordnede minimumsuddannelseskrav. Or. en PE v /89 AM\ doc

23 gennemførelsesforanstaltninger med bistand fra et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. Ved udarbejdelsen af udkast til foranstaltninger, der skal forelægges udvalget, bør der imidlertid tages hensyn til erhvervskategoriernes og uddannelsesinstitutionernes repræsentanters synspunkter på europæisk plan. Med henblik herpå bør Kommissionen inddrage de interesserede parter i sine høringer, når der afholdes ekspertgruppemøder. Ændringsforslag af Alexander Lambsdorff Ændringsforslag 63 Betragtning 30a (ny) (30a) De relevante erhvervskategorier, navnlig et repræsentativt udsnit af de faglige sammenslutninger eller organisationer, bør inddrages i Kommissionens høringer vedrørende de tekniske aspekter ved anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer og, hvor dette er relevant, vedrørende de samordnede minimumsuddannelseskrav. For at afhjælpe de særlige problemer, der gør sig gældende for de enkelte erhvervskategorier, bør der sørges for, at de faglige organisationers kompetence får indflydelse på udvalgsarbejdet, eventuelt ved, at der tildeles observatørstatus til en repræsentativ faglig repræsentant. Navnlig for de erhverv, hvis minimumsuddannelseskrav samordnes med den automatiske anerkendelse af uddannelsesbeviser, kan inddragelsen af de respektive faglige organisationer være af væsentlig betydning for at sikre, at ordningen for automatisk anerkendelse og minimumssamordningen af de aktiviteter, der er omhandlet i direktivet, fungerer tilfredsstillende. Ændringsforslag af Mia De Vits Ændringsforslag 64 Betragtning 36 (36) Dette direktiv vedrører ikke virksomhed i forbindelse med erhverv med direkte og specifik forbindelse til udøvelse af offentlig myndighed, uanset om en sådan forbindelse kun er lejlighedsvis. (36) Dette direktiv berører ikke anvendelsen af traktatens artikel 39, stk. 4, eller artikel 45. Or. fr AM\ doc 23/89 PE v02-00

24 Formålet med dette ændringsforslag er først og fremmest at give større klarhed og øge retssikkerheden: For at fjerne enhver tvivl er det bedre at henvise direkte til de specifikke bestemmelser i traktaten, som udtrykkeligt omhandler de eventuelle undtagelser, som på den ene side vedrører arbejdstagerne og på den anden side vedrører de liberale erhverv. Ændringsforslag af Othmar Karas Ændringsforslag 65 Betragtning 37 (37) Dette direktiv berører for så vidt angår etableringsret og udveksling af tjenesteydelser ikke andre specifikke retlige bestemmelser vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, f.eks. bestemmelser, der er gældende på transportområdet, inden for forsikringsformidling og for revisorer. Direktivet berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser eller Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for advokater med henblik på omgående etablering under værtsmedlemsstatens advokattitel bør omfattes af dette direktiv. (37) Dette direktiv berører for så vidt angår etableringsret og udveksling af tjenesteydelser ikke andre specifikke retlige bestemmelser vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, f.eks. bestemmelser, der er gældende på transportområdet, inden for forsikringsformidling og for revisorer. Direktivet berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser eller Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået. For advokater finder dette direktiv kun anvendelse for så vidt angår bestemmelserne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på omgående etablering under værtsmedlemsstatens titel i afsnit III, kapitel I. Med det gældende direktiv om advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (77/249/EØF) og etableringsret (98/5/EF) samt det direktiv, der ændres med afsnit III, kapitel I, i dette direktiv, om anerkendelse af eksamensbeviser (89/48/EØF) sikres der en velfungerende, omfattende og afbalanceret ordning, der er relevant i forbindelse med tjenesteydelser inden for juridisk bistand og repræsentation og de særlige forhold, der gør sig gældende for advokater inden for rammerne af en velfungerende retspleje i Europa. For ikke at skade denne ordning bør det PE v /89 AM\ doc

25 tydeliggøres, at direktivet kun finder anvendelse på advokatvirksomhed for så vidt angår bestemmelsen i afsnit III, kapitel I, om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på omgående etablering under værtsmedlemsstatens titel. I modsat fald kunne fuldstændig irrelevante bestemmelser i dette direktiv komme til at finde anvendelse på advokatvirksomhed, for så vidt at direktivet om advokater ikke indeholder tilsvarende bestemmelser, og dette bør under hensyntagen til retssikkerheden og sammenhængen med det nuværende direktiv absolut undgås, ligeledes set i lyset af indvirkningerne på de respektive nationale retssystemer. Ændringsforslag af Barbara Weiler og Maria Berger Ændringsforslag 66 Artikel 1 1. I dette direktiv opstilles de regler, hvorefter en medlemsstat, der på sit område kræver bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for optagelse eller udøvelse af et lovreguleret erhverv (herefter benævnt værtsmedlemsstaten) som en tilstrækkelig forudsætning for optagelse og udøvelse af dette erhverv, anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i en eller flere andre medlemsstater (herefter benævnt hjemlandet), og som giver indehaveren af de pågældende kvalifikationer ret til dér at udøve det samme erhverv. 1. I dette direktiv opstilles de regler, hvorefter en medlemsstat, der på sit område kræver bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for optagelse eller udøvelse af et lovreguleret erhverv (herefter benævnt værtsmedlemsstaten) som en tilstrækkelig forudsætning for optagelse og udøvelse af dette erhverv, i henhold til nedenstående betingelser anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i en eller flere andre medlemsstater (herefter benævnt hjemlandet), og som giver indehaveren af de pågældende kvalifikationer ret til dér at udøve det samme erhverv. Or. en Et europæisk direktiv må ikke anvendes som et redskab til omgåelse af nationale faglige bestemmelser. Kvalifikationernes frie bevægelighed skal være en garant for og fremme den frie bevægelighed for viden og må ikke udgøre et middel til at sænke uddannelseskravene for tjenesteudbyderne. Dette ville både være i strid med fair konkurrence, idet det ville medføre diskrimination af borgere, der skal opfylde højere krav, og Lissabon-målene, hvori der sigtes mod at gøre Europa til det videnbaserede marked, der har det højeste niveau. Ændringsforslag af Paolo Costa Ændringsforslag 67 Artikel 1, stk. 1a (nyt) AM\ doc 25/89 PE v02-00

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 7. august 2003 PE 327.248/252-408 ÆNDRINGSFORSLAG 252-408 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Forslag til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer L 255/22 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005L0036 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. maj 2003 PE 327.248/87-251 ÆNDRINGSFORSLAG 87-251 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. maj 2003 PE 327.248/87-251 ÆNDRINGSFORSLAG 87-251 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Anerkendelse af

Læs mere

(EUT L 255 af , s. 22)

(EUT L 255 af , s. 22) 2005L0036 DA 17.01.2014 010.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.1.2005 KOM(2004) 853 endelig 2002/0061 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. kvalifikationer.

Forslag. kvalifikationer. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen Forslag til Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 119 1 ),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 119 1 ), P5_TA(2004)0086 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Forslag. Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1) 2015/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/024414

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt DA 30.7.2002 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 181 E/183 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORELØBIG 2002/0061(COD) 18. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU L 354/132 Den Europæiske Unions Tidende 28.12.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0188 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0188 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0188 Offentligt 22. marts 2004 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning til udkastet til afgørelse fra Det Blandede Udvalg, nedsat i henhold til aftalen mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere