SORANERBLADET. BLAD: FOR S A M F U N D M E D L E M S S O R A N S K AARSFESTEN PAA HOTEL PHØNIX. 24. AARGANG Nr. 11 November 1939

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORANERBLADET. BLAD: FOR S A M F U N D M E D L E M S S O R A N S K AARSFESTEN PAA HOTEL PHØNIX. 24. AARGANG Nr. 11 November 1939"

Transkript

1 SORANERBLADET. M E D L E M S S O R A N S K BLAD: FOR S A M F U N D 24. AARGANG Nr. 11 November 1939 AARSFESTEN PAA HOTEL PHØNIX et var en stor Skare af gamle Soranere, som Lørdag den 23. September havde givet Møde paa Hotel Phønix for at byde Aarets Soranerrusser velkommen og hylde Soraner- Jubilarerne Hotellets Festsal var fyldt til sidste Plads. Efter at Samfundets Formand Dommer K n o x kort havde budt velkommen og motiveret det traditionelle Leve for vor gamle Skole, fremførte det fint afstemte Orkester under Ledelse af S v e rre F o rch h a m m e r E b b e H a m e rik s Soranermarch. Saa stod Museumsdirektør. Dr. phil. P o u l N ø rlu n d paa Talerstolen for at byde Russerne velkommen. Rustalen. Da De gik i ældste Klasse paa Sorø enten det nu var Realklassen eller Studenterklassen da var De noget betød De noget. 100 Drenge saa op til Dem og betragtede delvis Deres Udtalelser som Orakelsvar. Selv Rektor kunde i visse Situationer finde det betimeligt at høre Deres Mening om visse Spørgsmaal. Nu De er kommet herind, er Billedet ganske ændret. Her betyder De nærmest intet og skal paa bar Bund nu til at kæmpe Demfrem i en Verden, som sandelig ser meget broget ud. Man har bedt mig omher at tale til Dem ved Indledningen til denne deres Livsgerning og De kunde maaske spørge, hvorfor jeg har efterkommet denne Opfordring. Ja, der er jo det, at det netop i Aar er 33 Aar siden jeg gik ud fra Sorø. 33 Aar anses for en gennemsnitlig Menneskealder. En saadan ligger altsaa imellem os. Jeg kunde altsaa være Deres Bedstefader. Det giver mig maaske nogen Beføjelse til denne Henvendelse til Dem. Der er da straks dette, at Vanskelighederne ved Valg af Gerning melder sig. De er ganske vist straks her og andetsteds som Russer blevet modtaget med Smil og venlige Ord. Men saasnart De gaar til Fagene, bliver Billedet et andet. Afværgende Hænder allevegne ikke her i det mindste. Bryd Dem dog ikke herom, hvis De har et bestemt udtalt Ønske om at vælge en vis Livsgerning. Vælg da ud fra Deres indre Tilbøjelighed og gaa i Gang med Arbejdet uden Hensyn til de afskrækkende Raad. Jeg vil dog for mit eget Fags Arkæologiens og Museumsvidenskabens Vedkommende sige, at her er alt optaget skønt der jo næsten maa siges at være skabt Tradition for, at det er Soranere, som gør deres Indsats her. Det er blevet sagt: Held for den, der blev Student i den rette Tid. Det er i hvert Fald en meget svær Tid, De er blevet det i. Verden er i Brand og Danmarks Fremtid usikker. Men jeg kan dog betro Dem, at vi, som blev Studenter i Tiden forud for Verdenskrigen, heller ikke følte, at vi var blevet Studenter i den rette Tid. Der var intet at kæ m pe for intet stort Problem at gaa ind for. Nu staar Perioden i en vis Glans. Men vi følte det ikke dengang. Nu er der sandelig noget at kæmpe for nu er det en spændende Tid en heroisk Tid. Selvom det ganske vist er en Ødelæggelsens Tid, hvor Tusinder af Menneskers Livslykke ofres. Thi aldrig har Krig bragt Lykke. Jeg var i Fjor i September paa en international arkæologisk Kongres i Schweitz. Da det truede med Krig dengang, holdt mod Sædvane ved saadanne Sammenkomster alle sig for sig selv med Undtagelse af Skandinaverne, De holdt sammen. Ved en Sammenkomst, vi Skandinaver havde, holdt en gammel Professor en dybt alvorlig Tale og fremmanede Verdenskrigens Ulykker, som vi da syntes igen at staa umiddelbart overfor. Vi var alle meget nedtrykte. Da sprang pludselig en ung Kandidat op og talte imod den gamle Mand. Man burde ikke se saaledes paa Situationen ikke se saa tungt paa Fremtiden. Haabet om Fordragelighed mellem Mennesker var der dog stadigt og vilde sikkert sejre i det lange Løb. En Ven fortalte mig engang, at det hans Børn nærmest husker fra Krigen var, at de fik saa meget Leverpostej paa Maden meget mere end de ellers plejede. Skulde jeg ønske noget for Dem, der staar ved Indledningen til Deres Livsgerning midt i denne for Europas Folk saa skæbnetunge Periode saa er det, at De, naar Perioden er forbi, ogsaa vil kunne sige: Det gik dog saa taaleligt selv om vi fik mere Leverpostej paa Maden, end vi skøttede om. Mit Ønske for Dem er ogsaa det, at det maa lykkes Dem, at hævde Dem i Livet. De har hertil visse Forudsætninger: faglig Viden Intelligens. Men Livet kræver nok saa meget In s tin k t og S k ø n i den enkelte Situation Evner og Egenskaber som maaske findes i ringere Grad hos den studerende Stand end hos andre. Vi er mindre oprindelige end andre belastede med en vis Viden ofte for skolede i vor Tænkning. Akademikerne spiller f. Eks. ikke mere nogen Rolle i det politiske Liv. Der er ikke den Tillid til den akademiske Stand, som før. Vi taler maaske nok jævnt til Bonde og Arbejder men Mistilliden fra disse er der dog. Generationen af i Dag er dog sikkert mere frigjort end vi. Den har lagt den saakaldte»dannede Optræden«lidt til Side. Det at forstaa sine Medmennesker helt vinde deres Tillid, det betyder Magt og Indflydelse for en selv. Og saa er det en Tid, hvor store Krav fra Samfundet stilles til Dem. Ds ekal vise Samfundssind»betale Deres Skat med Glæde«. Men det er ofte svært at finde ud af, hvad man

2 82 SORANER-BLADET 24. A ARG ANG NR. 11 skal. Saa skal man vidst muligt bruge Gas og Elektricitet saa skal man spare paa samme Gas og Elektricitet. En Ting er givet, hvis De i det Fag, De vælger Dem, finder en Organisation saa kræves der indenfor den ubrydeligt Sammenhold. Men vi er ogsaa E n k e lt -Individer. Og her kan man nærmest spørge: Hvem værner om vor Ret til at være til som saadanne. Det er en uhyggelig Tanke, at Staten skal være alle Tings Endemaal. Bag al vor Gerning maa ligge Pligtfølelse og Samvittighed. Mennesket maa gøre sig gældende som et selvstændigt tænkende Væsen. Det er herigennem alle Fremskridt sker. Staten tænker ikke det er os andre, som tænker selvstændigt. Men faar vi Lov hertil? Det er jo i et moderne Samfund næsten ikke muligt at værge sig for andre Folks Meninger. Der er Pressen og Radioen. Den værste Tyran i denne Henseende er Morgenavisen. Man læser den og saa har man faaet sine Meninger færdigstrikkede. Man er underlagt det som kaldes: Hvad Folk taler om... Særlig i vor Tidsperiode er vi udsatte for en frygtelig Propaganda en systematisk Voldførelse først og fremmest af den enkelte Unge der deklasseres som Østeuropas analfabetiske Bonde tvinges ind i ganske bestemte Tankerækker. At dette kan ske skyldes ogsaa tildels det moderne Arbejdstempo, hvor man ik k e har T id til at tænke. De unge farer fra en Skole til en anden næsten som paa Transportbaand. Vi er smaa og store beslaglagte af vore Erhverv. Vi e k s pederer Dagen igennem og derefter er der ikke Tid til at spekulere over Problemerne højst til at gaa en Tur ligge paa Sofaen og saa gaa i Seng. Ræsonnementer over vort eget Arbejde bliver der ikke Tid til. Vi tilhører et lille Land og i vor Tid forpligter det særlig. Vi lever nemlig ikke i en Tidsalder, som er gunstig for smaa Lande. Dem venter i videst muligt Omfang: Udslettelsen. Derfor gælder det omfor dem at gøre sig saa ubemærkede som vel muligt. Det er en ond Verden vi lever i for Tiden. De store Lande har deres Styrke at regne med. Skal vi kunne leve frit og uden Tvang, da maa vi holde os udenfor den store Magtkamp. Vi haaber da, at der her maatte være Plads for M enneskelighed. Forholdene i vort Samfund skal være saaledes, at man andetsteds længes efter at faa det ligesaa. Da vil vort Liv blive indholdsrigt og lykkeligt. Og lad os gøre os klart, at Danske i det store og hele er lykkelige. Den Kompliment er ofte sagt om os og vort Land. Lad os bevare det venlige Smil, som beror paa det ægte Humør i det danske Sind. Vi bør stræbe efter intet udestaaende at have med os selv eller med andre Folk. Til Jer unge vil jeg sige: Der tændes saa mange Fakler, som I maaske synes værd at følge. Men tænk Jer godt om vær k ritis k e. Saamange Fakler slukkes brat og saa er der ingen nye. Lykkelig de, der blev Studenter i den rette Tid! Brug for flittig og stræbsom Ungdom er der nu som før til Afløsning af os, som bliver gamle og slaas ud. Da maa Ungdommens Reserve være rede til at tage fat, naar vore Hænder synker. Maatte De da have det ukuelige Arbejdshumør og den fornødne Tilpasningsevne. Gid De maa leve længe nok til at se Verden blive klogere. Fremtiden tilhører Dem pas godt paa den! Varmt Bifald hilste Dr. N ørlu nd. Hans blide Stemmeføring undertiden afløst af en vis indtrængende Kraft undlod ikke at gøre stærkt Indtryk paa Forsamlingen. Nu lød Ruskantatens:»Gør Pladsen fri, ryd Skramlet væk! Nu stormer de Unge frem...«fra Studenterkoret (Fuldmægtig M ackeprang var Solist). Hvor er den A age L in d s k e Tekst bedaarende og E b b e H a m e rik s Musik ikke mindre henrivende. Efterhaanden nynner alle med ikke mindst paa den herlige Melodi til:»i stormer frem til Leg og Kamp ad Ungdommens Alfarvej...«Den Melodi burde være alle Soraneres Eje og indøves paa Akademiet Recitativet blev mønstergyldigt fremsagt af Redaktør D a h leru p, som netop samme Eftermiddag var blevet udnævnt til Reportage-Chef ved Statsradiofonien. Dommer K n o x hyldede derpaa Ju b ila re rn e, baade og 25 Aars, med Dommer Tolderlund som Doyen og Rektor R a a sch o u -N ielse n som den mest kendte. Alle fik de henholdvis Formands-Haandtryk samt Guld- og Sølv-Emblemer med Egekrans. Og derefter kom Russernes Cavalcade. Dommeren betroede mig bagefter, at han var helt øm i den højre. De er saa haandfaste, de Sorø-Drenge. Souperen. Til Tonerne af Soranermarchen begav Deltagerne sig derefter over i Kavallersalen, hvor en beskeden Souper var anrettet. Hjærtelige Gensyns Udbrud hørtes overalt, og det var vanskeligt for Fotograferne at faa Gruppebilled-Stilhed tilvejebragt. Formanden bød Velkommen til Bords og talte for vort Fædreland, hvoromalle Danskes Ønsker samlede sig i denne skæbnetunge Tid. Efter tre taktfaste Hurraraab sang man følgende smukke Sang, forfattet af Soraneren H. L. T ru e l- sen: Mel.: Jylland mellem tvende Have. K o n g e rs K o n g e. Gennem R ig e r D ø d og H æ rv æ rk fa re r frem. Stæ rk og m æ gtig Bønnen stiger: S k æ n k D u F re d til F o lk og H jem, sly n g om V erden F re d e n s Baand. H e rre :,: lø ft D in stæ rk e Haand. Fæ drela nd, som endnu ejer F re d ved A rn e n eget Bord. L ille L a n d, som sm aat k u n vejer i det store S trid e n s K o r. H je m sta vn, fo r os k æ rt D it N a v n : D a n m a rk :,: ly s e r gennem :,: Sa vn. V ed vo r K y s t og paa v o r A g e r pa sser stille v i v o r D o n t, ro lig t, væ rd ig t uden K la g e r, ogsaa naar det g lim te r ondt. D a g fo r D a g dog rin g e r ind K lo k k e r s :,: F re d sh a a b i vort :,: Sin d. Man lod nu den forlorne Skildpadde vederfares Retfærdighed og efter H u b e rt R o se n s skønne Sang:»Træ d in d ad K lo ste rp o rte n en sen Septem berkvæ ld..< «talte 25 Aars Jubilaren, Lektor C. G. Andersen for Sorø Akademi, hvorpaa 50-Aars Jubilaren, Rektor Raasch o u -N ielse n takkede for al den Venlighed og Forstaaelse og Hjælpsomhed, han altid havde mødt hos alle gamle Soranere og de forskellige soranske Sammenslutninger. Han hyldede Sammenholdet mellem Soranere og sluttede sin Tak i alle Soraneres Drenges og Pigers Navn. A a g e L in d s Hilsen til Ju b ila re rn e (trykt paa festligt grønt):»nu staar Du, hvor Vejene skiller...«blev sunget og efterfulgtes af en Hyldest til Samfundets Hædersgæster fremført af Formanden, som sluttede med en Henvendelse til

3 24. AARGANG NR. 11 SORANER-BLADET 83 Rektor med Ønsket om, at naar han nu snart gik af, at da den Aand, hvori vor gamle Skole var ledet under ham, maa vedblive at herske ogsaa ud i Fremtiden. Samfundets Æresmedlem, Kaptajn P a lsle v talte for Realist-Russerne og gav i et historisk Tilbageblik Oplysning om de mange betydelige Soranere, som var udgaaet fra Skolens Realafdeling. Efter O lrik s smukke Sang til Russerne:»V elkom m en h ver, som Skæ bnens G unst engang h a r undt den U n g d o m slykke i So rø sk o ve n s fa g re S k y g g e at tugtes op t il L iv e t s K u n s t!... «talte Samfundets Sekretær M ogens P oulsen for disse og efter Svarsangen fra Russerne:»D u S k o le, som har væ rnet os og v e je t v o r F lid og V æ rd...«ligeledes af O lrik, takkede Ekspræsidenten for»baldur«, stud. mag. R osendahl i følte og vægtige Ord: Naar Fremtiden er mørk, truende og uberegnelig og vi staar med Angst i vore Hjærter for hvad den vil bringe... da har vi i hvert Fald vore lyse Minder fra vore Skoledage at se hen til... Næstformanden, Direktør Lo u w præsenterede kort Russerne for Samfundets Æresgæster og deres Indsats i Skabelsen og Opbygningen af dette vort største danske Skolesamfund. Et Forslag om telegrafiske Hilsener til de fraværende Æresmedlemmer vedtoges med Acclamation. For første Gang var Kurator ved Universitetet og Akademiet M. K o rsg a a rd tilstede ved en Rusmodtagelse og blev hilst af Direktør Rasm usen, hvorefter Kurator straks indmeldte sig i Samfundet og i sin smukke Svartale: for de rette Studenter i den rette Tid udtalte gode Ønsker for de unge Soraner-Russer. Efter at Formanden sluttelig havde rettet en varm Tak til Aftenens Rustaler, Dr. phil. N ø rlu nd og ønsket Velbekomme, hævedes Bordet, medens enkelte Grupper af gamle Soranere fortsatte Samværet endnu nogen Tid. L e x. SIBBERNS LEGAT FOR EN SORANER ^^nsøgning om dette Legat indsendes inden 1. December til undertegnede. Den stiles til Skoleraadet og maa indeholde de ved Ansøgning om Universitetslegater almindelige Oplysninger. Ansøgeren skal have gaaet mindst 3 Aar i Sorø Akademis Skole, have bestaaet en afsluttende E ksamen ved denne og fortsætte sine Studier i trange Kaar. H. Raaschou-Nielsen. VALDEMAR PETERSENS LEGAT 3 f Henhold til Fundatsen for fhv. Handelsskoleejer og -Forstander Valdemar Petersens Legat for unge Mennesker, der er udgaaede fra Sorø Akadem is Skole med Realeksam en, anmodes eventuelle Ansøgere om inden Udgangen af December Maaned d. A. at indsende Ansøgning, stilet til Soransk Samfund, til cand. jur. Svend Clausen, Dagmarhus, Kbhvn. V. Legatet kan søges af unge Mennesker, der er udgaaet fra Sorø Akademis Skole med Realeksamen, og fortrinsvis tages der Hensyn til Ansøgere, der er Sønner af Borgere i Sorø By og det dermed forenede Landdistrikt, samt til dem, der efter at have opnaaet Realeksamen, gaar Handelsvejen og trænger til Støtte til fortsat Uddannelse, herunder ogsaa Ophold i Udlandet. København, November Soransk Samfunds B estyrelse. AAGE TROLLE BLUMENSAADT lit. A pril 1889 t 6. Novbr ^W aleren Aage Blumensaadt døde Natten mellem den 5. og 6. November paa Vejlefjords Sanatorium, hvor han indlagdes i Eftersommeren efter at have været Patient paa Sorø Amtssygehus siden Foraaret. Han begravedes fra Sorø Kirke den 9. November. Paa Kisten laa der signerede Kranse fra Soransk Samfund, Sorø Akademis Skole, Lærere ved Sorø Akademis Skole, 18. November og Sorø Skakforening. Jordfæstelsen fandt Sted paa Pedersborg Kirkegaard. Aage Trolle Blumensaadt eller»gylle«, som han fra Skoleaarene hed mellem Venner var født den 14. April 1889 i Odense som yngste Barn af den dalevende landskendte Sæbefabrikant Oscar Emil Blumensaadt og Hustru Haralda Bernhardine, f. Trolle. Forældrene døde i Vinteren , og da hans to ældre Brødre forlængst afdøde Ejler Trolle Blumensaadt og den nu i Amerika boende K ay Trolle Blum ensaadt var Elever paa Sorø Akademis Skole, sendtes den yngste Broder efter Sommerferien 1898 til Sorø, hvor han kom i Frøken Annette Kaysens Skole, hvorfra han to Aar efter rykkede op i Fællesklassen (»Forberassen«) paa Akademiet. E f ter Sommerferien 1901 sad han i 1. Realklasse, og i 1905 forlod han Skolen med Realeksamen; han boede i alle sine Sorøaar hos daværende Adjunkt, senere Lektor Matthiessen. Fra Skoleaarene husker jeg Blumensaadt som en venlig og godsindet Dreng, og han bevarede hele Livet denne Venlighed og Godsindethed saavel i Medsom Modgang; det sidste blev han ikke sparet for, hvad maaske i nogen Grad skyldtes hans grublende og tunge Sind; han var ikke af dem»som let springer med, hvor der danses«. Da han havde forladt Sorø i sin pure Ungdom, tænkte han vist paa at blive Arkitekt, gik i al Fald i Tømrerlære, men opgav det igen, fordi hans Hu stod til Scenen. Efter at have faaet sin Stemme uddannet hos en Slægtning, Operasanger Poul Bang, søgte han Engagement, optraadte en Tid paa Dagmarteatret og tournerede i nogle Sæsoner med Fru Oda Nielsen, hvis mandlige Partner han var i flere af hendes store Stjerneroller. Blumensaadt var saamænd en meget habil Skuespiller, men Teaterlivet blev ham alligevel en Skuffelse, og han forlod det for at vie sig til Malerkunsten; hans Morfar, Trolle paa Næsbyhovedgaard, havde været Maler. Autodidakt som han var og vel tillige lidt kantet af Væsen, havde han svært ved at gøre sig gældende. Hans kunstneriske Løbebane bragte ham adskillige personlige Skuffelser; den største Skuffelse var, at

4 84 SORANER-BLADET 24. AARGANG NR. 11 han ikke fandtes værdig til at blive repræsenteret paa Jubilæumsudstillingen i Sorø. Ikke faa gamle Soranere syntes, at man kunde have sparet ham for den Tort, at en lidt mere kammeratlig Indstilling hos Arrangørerne nok kunde have fundet Vægplads til et Par af Blumensaadts bedste Malerier, og der er god Kunst mellem hans Arbejder. Han var flittig, gav ikke op og stræbte ærligt efter at finde sin personlige Form, hvad ogsaa syntes at lykkes for ham i de senere Aar. Han blev Charlottenborg-Udstiller, arrangerede med Mellemrum Separatudstillinger og dyrkede baade Landskabs- og Portrætmaleriet. Blumensaadt var en fin og inderlig Elsker af den danske Natur. I en Aarrække havde han sit Sommerhus paa Fyns Hoved, hvor han kunde gaa ganske alene rundt, fordybet i Problemerne. For en Snes Aar siden tog han fast Bopæl i Sorø, hvor hans Hustru, Fru Margrethe Blumensaadt er Lærerinde ved Husholdningsskolen. I Sorø lærte mange at sætte Pris paa ham for hans elskværdige og brave Væsen. I Perioder var han Vikar i Tegning paa Sorø Akademis Skole, og han der en Tid i sin Ungdom havde været Herman Bangs Sekretær syslede ogsaa med Journalistik. Saaledes skrev han i Aarenes Løb flere læseværdige Rejsebreve og Skoleerindringer i»sorø Amtstidende«s Søndagstillæg, og til»soraner-bladet«har han tidligere leveret velskrevne Bidrag, m est om Sorønaturen, hvis nænsomme og ømme E l sker han var. I Priorgade i Sorø havde Blumensaadt og Hustru skabt et smukt og kultiveret Hjem, og her var det dem en Glæde at samle en snæver Vennekreds til Fest og Samtaler. Disse Venner vil huske Aage Trolle Blumensaadt som et reelt og fint tænkende Menneske. V. Sorgenfrey Hansen. SORANER-AFTENEN 14. NOVEMBER C>oranersammenkomsten paa Hotel Phønix Tirsdag 14. November havde samlet godt 50 Kammerater, hvoraf 35 deltog i Middagen med de traditionelle gule Ærter. Kl. 20 aabnede Formanden, Dommer K n o x Mødet, bød Velkommen og motiverede et Leve for vor gamle Skole, hvorefter han gav Ordet til Magister E ig il N ie lse n, som trods sin unge Alder (S. 29) har foretaget en Række Rejser i Østgrønland tildels forbundne med Overvintring. Magisteren koncentrerede sig om sin sidste Rejse, hvor han som Geolog deltog i den af Grev Eigil Knuth og Ebbe Munck ledede, nylig afsluttede Ekspedition til Nordøstgrønland. Ekspeditionen foregik paa gammeldags Maade med Slæde og Hunde og Telt, og Eigil Nielsen ledede den ene af tre fra Hovedekspeditionen udsendte mindre Ekspeditioner, hvor han var ene Mand sammen med en Grønlænder og blandt andet besøgte det bekendte Malémuk Fjæld. Foredraget var ledsaget af en Række smukke Lysbilleder, og efter Foredraget blev der rullet en af Knuth optaget Film som gav et meget levende Billede af Ekspeditionens trælsomme Færd og daglige Liv med vel udviklede Grønlands Skæg. Vi saa legende Bjørneunger og Moskusokser i deres Reaktion mod Hundeangreb, Fangst af en Remmesæl og et indbydende Kaffebord udfor Stationen ved Mørkefjord, Hovedekspeditionens Samlingssted. Efter at Form anden havde takket Eigil Nielsen, fik Kommandørkaptajn B istru p Ordet, han var som bekendt Deltager i Danmarks Ekspeditionen, der for 32 Aar siden færdedes i de samme Egne, og han bragte i varmt anerkendende Ord sin unge Kammerat sin Hyldest ikke alene somden unge Videnskabsmand, til hvem der knyttes endog meget store Forhaabninger, men somden udprægede»all round«mand, der som Billederne viser, kan styre og passe sine Hunde, planlægge og gennemføre en lang, udbytterig Rejse, bære sit arktiske Skæg og tage Haand i Hanke med alt forefaldende Arbejde. Bistrup omtalte den lange Række af Soranere, der har deltaget i Grønlandsarbejdet, og bragte sluttelig paany vor gamle Skole sin Hyldest, idet han udtalte Haabet om, at Skolen stedse maa fostre Drenge, der kan gaa i Magister Nielsens Fodspor. Efter Foredraget var der Lejlighed til Samvær, om ønskedes med Bridge. To Damer havde fundet Vej til vor Sammenkomst, der som vanligt rummede alle Aldersklasser med vor hæderkronede tidligere Formand Gordon N o rrie som Nestor. x. SORANERAFTEN TORSDAG DEN 7. DECEMBER ^Digter-.-Jubilaren F r e d r ik N y g a a rd har lovet S o ra n sk S a m fu n d at holde et Causeri»Fra Sorø til Salerno«i Anledning af hans 25 Aars Digterjubilæum. Det bliver en Aften ud over det sædvanlige, og den finder Sted Torsdag den 7. December paa»grand Café«, Kongens Nytorv, Hjørnet af Lille Kongensgade. Kl. 18,30 serveres de traditionelle gule Ærter, 01, Snaps, Pandekager og Kaffe, for en Gangs Skyld tilberedt af fhv. kgl. Mundkok Dir. Brydesen. Kl. 20 gaar vi op paa første Sal til Foredraget. Deltagere bedes melde sig senest Tirsdag den 5. Decbr. til Sekretæren M ogens P o u lsen, Admiralgade 21. Tlf. Byen Prisen er 4 Kr. alt incl. Der vil som sædvanlig blive uddelt 10 gratis Middage ved Lodtrækning mellem de Juniorer, der har meldt sig. B estyrelsen. DØDSFALD e>om den første af Studenterholdet fra 1925 er Ingeniør, cand. polyt. Holger Stoltz-Andersen afgaaet ved Døden den 23. Oktober efter at have gennemgaaet et langt Sygeleje for en, som det efterhaanden viste sig, haabløs Lidelse i Ryggen. Bisættelsen fandt Sted den 27. Oktober paa Bispebjerg Krematorium. Han var Søn af Grosserer N iels Christian Andersen, Korsør, og kom i Sorø Akademis Skole i 1922, hvorfra han blev matematisk Student Hans store Interesse var Ingeniørfaget, og han blev cand. polyt. i E fter sin Eksamen ansattes han i Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Wrigth, Thomsen & Kier, hvor han i 1938 efter at have overstaaet en Operation paa Rigshospitalets neurokirurgiske A f deling udnævntes til Souchef i Firmaets Jyllands- Afdeling. Desværre naaede Stoltz-Andersen aldrig at faa Glæde af sin nye Stilling; den tidligere Lidelse brød op igen, og ny Operation var ikke mulig. Stoltz-Andersen efterlader sig Enke og to smaa Børn, en Pige paa 4 Aar og en Dreng paa 2 Aar. Vi Klassekammerater kendte kun»stoltz«som en

5 24. AARGANG NR. 11 SORANER-BLADET 85 ualmindelig retlinet Karakter og en god Kammerat og hans alt for tidlige Død har gjort et dybt Indtryk paa os alle. Ære være hans Minde. m. p. ABSALON I DIGTNING A f Poul Schjærff III. behandlingerne af Absalonstoffet i Tiden efter Romantikkens Højdepunkt til Aarhundredskiftet er ikke epokegørende; de omfatter dels Skuespil, dels mindre Digte. Fra 1818 (men først trykt 1826) er Balthasar Bang s sentimentale Prosadrama»Valdemar og Absalon«; 1824 opførtes C. J. Boyes Sørgespil»Svend Grathe«, en Efterklang af Oehlenschlåger; 1841 betraadte Hauch med Tragedien»Svend Grathe eller Kongemødet i Roskilde«Sorø-Romantikkens Enemærker; Arbejdet har Interesse som et Forsøg paa at forklare Svend psykologisk, men er iøvrigt noget langtrukkent. Absalon er i de to sidstnævnte Værker som Titlerne angiver kun en Biperson. Et Par dramatiske Arbejder af H. Scharling (»Kong Valdemar og Bisp Absalon«1874) og Anna Erslev (Kong Valdemar«1890) falder ved deres Undertitler»Folkeskuespil«og»Lyrisk Folkedrama«udenfor Bedømmelse som litterære Kunstværker. De foreliggende tre Digte skyldes J. L. Heiberg, Chr. Winther og Frederik Barfod. I Skuespillet»Tycho Brahes Spaadom«fra 1819 har Heiberg indlagt nogle Romancer. I tredje Akts tredje Scene afsynger en Sømand paa Stranden ved Humlebæk under et Uvejr, der dog er i Aftagende, en Vise, der begynder saaledes:»hr. Bugislav er saa vældig en Mand«. Den pommerske Fyrste, der ikke tør angribe Danmark, vil i Stedet for»bringe Hr. Jarmer (Rygens Fyrste) i Knibe«. Absalon besejrer ham og hans Flaade paa 500 Skibe og hindrer de Danske i at plyndre Fjenden. Sejren fejres ved et Drikkegilde, og i Stedet for Ligene kastes Pokalerne i Havet! Romancen, der falder lidt underlig i en Sømands Mund paa Christian IV.s Tid, er metrisk ulastelig, indholdsmæssig meget net, med en enkelt Reminiscens fra Oehlenschlåger.10 Chr. W inthers»biskop Absalon«(i»Brogede Blade«1865) tegner i Sonetform Situationen, hvor Kejser Rødskæg ved et Bud kræver, at Kong Knud skal være hans Vasal. Absalons stolte Svar gaar ud paa, at Danmarks Drot er Herre i sit Hus som Kejseren i sit. Sonettens sidste Linje giver en Karakteristik af Absalon:»Det var en Mand, som vilde og som turdel«11 Frederik Barfod mindes i en kendt Fædrelendssang Absalon som Københavns Grundlægger: Absalon bygged Borg ved Havn, han bygged den fromt i Jesu Navn, saa spækked han den med Slyngesten, der voldte Venderne Sorg og Men, thi Danmark skal staa, mens Bølgerne ruller. Digtets øvrige Strofer har i denne Sammenhæng ingen Interesse. IV. D et 20. Aarhundredes D igtning om Absalon indledes med et vældigt Fremstød af Laurids Bruun; hans»absalons Saga«I II, 1904, er en over 800 Sider tyk Roman. Forfatteren, der Aaret forud i»alle Synderes Konge«havde givet et krast realistisk Billede af Danmarks Nedgangstid under Kristoffer II, tager her Valdemarstiden op til Behandling. Udførligt berettes Absalons»Saga«fra Fødsel til Død, Bogens første Del i en noget kunstlet Sagastil, anden mere naturlig og jævn. Erkendes maa det, at Bogen er et betydeligt Kunstværk; det danske Prosasprog er siden Ingemann blevet gennemarbejdet til at kunne udtrykke de fineste Nuancer i Tanke og Psykologi; Digterens Fantasi er stærk, og hans Realisme overgaar langt den blide Ingemanns Romantik. (Man glemmer ikke let Scenen, hvor Valdemar danser liden Kirsten til Døde, eller Prins Buris Lem læstelse). Derimod er Karakteristikken af Hovedpersonen som Helhed ikke lykkedes. Laurids Bruun mener, at Absalon kun ved at resignere paa sin egen Livslykke har evnet at udføre sit mægtige Arbejde for Fædrelandet. Allerede Ingemann lader, som tidligere berørt, Absalon forsage Kærlighedslykken; dette Punkt spiller dér ingen større Rolle, men hos Laurids Bruun er det blevet et Hovedpunkt: Absalon er efter hans Mening en udpræget erotisk betonet Personlighed ; først sværmer han for Tove, senere i Paris har han to Elskovsforhold, og endelig i 50-Aarsalderen forelsker han sig i den skønne Margrete og gennemgaar en frygtelig Krise. Mon det ikke er for meget af det gode? Vel kender man ikke m eget til Absalons Sjæleliv, og ingen ved, hvad han rent menneskeligt har maattet give Afkald paa, før han blev, hvad han blev: pater patriæ, men ud af de foreliggende historiske Kilder fremtræder dog Absalon væsentlig som den mandige, den stærke, der til Maal satte sig Fædrelandets og Kirkens Storhed i gensidigt Samarbejde. Der kommer noget ynkeligt over denne Laurids Bruuns Absalon. Historikeren Hans Olrik protesterede da ogsaa fra Videnskabens Side mod dette Absalonbillede; Absalons Væsen er ikke Sønderrevethed, men Harmoni, mener Olrik,12 og Vilhelm Andersen anfører i sin Litteraturhistorie Saksos Ord om Absalons Stræben som karakteristiske: publica privatis anteponere (at sætte Statens Tarv over de private Interesser).13 Laurids Brunns Bog maa historisk betegnes som forfejlende sit Maal, hvad der ikke forringer dens Værdi som Kunstværk. Ved Absalonsjubilæet 1928 udsendte Forfatteren sin Bog i en ny, betydelig forkortet Udgave. Her er Absalons Eventyr med Tove og Pariserdamerne helt udeladt, men Kærligheden til Margrete og hans Vaklen mellem Kirke og Kærlighed er stadig bibeholdt. Efter dette»oprør«følger nogle stille Aar: 1902 afsløredes Absalons Rytterstatue paa Højbroplads; Ernst von der Recke skrev til denne Lejlighed et Par Sange, glatte og korrekte; de blev ikke benyttede, da Afsløringen ikke fik det tilsigtede højtidelige Omfang;14 fra 1913 foreligger fra en Folkefest i Egevang ved Sorø en frisk Sang»Absalon«af Soraneren, Lektor H. Rosen; smukt karakteriseres Absalons Gerning og Aand:

6 8 6 SORANER-BLADET 24. AARGANG NR. li»døje ondt for Fædrelandet«var Din Aand den ny, som da selv Du stred i Vandet hist for Wolgast By. Visdom god: Sig selv at glemme, blive i sin Gerning hjemme, fra Dit Aasyn klart, Du Høje, straaler for vort Øje.... is og 1919, da 700-Aaret for Revalslaget og vort Flags Oprindelse fejredes ved Overrækkelsen af et R igsbanner til Kongen, fremkom Axel Juels»Sange om Dannebrog«, hvor Absalon mindes i en enkelt Strofe (»forrest i Kampen, hvor dyrest det gjaldt«).16 (Fortsættes.) 10Joh. Ludv. Heibergs Poet. Skr., Bd. 3, 167. Romancens anden Strofe: Paa Pindseqveld de gange ila nd, De hellige Messer at synge. Da kommer et Bud fra den hvide S tra n d... minder om Oehl.s»Hakon Jarls Død«, Str. 2: Olaf Tryggesøn lander i Norge, Brat synger han Messer paa hviden Stra n d! 1Chr. Winther: Saml. Digtn. 1905, Bd. 10, Absalon som Romanfigur (Det ny Aarh., 2. Aarg., Bd , ) da. Litt.hist. Bd. 4, Ernst von der Recke: Digte, syvende Samling 1912, 23 26, samt Note bag i Bogen. 15Sor. Samf.s Sange, 3. Saml. S Axel Juel: Sange om Dannebrog«, Digtet»Absalon og Valdemar Sejer«. BOGANMELDELSE P a u l N e d erg a a rd : K ir k e lig H aandbog 1939, 5. Udg Loh se. 515 S. enne Bog, som siden 1. Udg. kom i 1923, har været redigeret af Soraneren, Pastor P a u l N edergaard, Eliaskirken, København, er et uundværligt Hjælpemiddel for den, der vil lære Danmarks Kirkeforhold at kende. Den er bygget op paa Grundlag af Spørgeskemaer, som er besvaret af Provster og Præster samt de mange forskellige kirkelige Arbejdsgrene. Efter en Indledning ved Biskop Fuglsang-Damgaard følger en Oversigt over alle danske Præsteembeder, hvor der gives en Fylde af Oplysninger omkirker og Præstegaarde, Sogne og Menigheder, en kirkelig Topografi, som ikke har noget dansk Sidestykke. Et andet Hovedafsnit giver udførlige Oplysninger om danske Præster og Teologer. Bogen slutter med en Vejledning (af overvejende juridisk Art) for Præsten i hans Embedsgerning og en Række Oversigter samt en kirkelig Vejviser, hvor det vil være vanskeligt at»finde noget, som ikke er der«. Haandbogen er udgivet paa Foranledning af Den danske Præsteforening, men er helt og holdent Paul Nedergaards Værk. Den bruges af utrolig mange Mennesker, som har Brug for de i alt væsentligt korrekte og i let overskuelig Form opførte Svar, Bogen kan give den, der spørger. J. J u u l Sørensen, Bregninge Præstegaard. GAMLE SORANERE OG SORANSKE NOTER I Tidsrummet 11. Oktober November 1939 har følgende indmeldt sig i S o ra n sk Sa m fu n d : Stud. mag. E rlin g N ielsen, Østerbrogade 27. (Student 1938). Prokurist G ert K n ø v l, Frederiksbergallé 48. (Student 1929). Læge Svend M oring, Thingvalla Allé 43, S. (Student 1929). Kontingentrestancer bedes berigtiget snarest muligt ved at sende Kontingentet til Soransk Samfunds Kasserer, Direktør A. V. Rasm usen, Vesterport 323, København V., Telefon Central Paa Kunstnernes Efteraarsudstilling har K n u d R a a sch o u - N ie lse n et Maleri»Spanske Soldater i en Ventesal i Pyrenæerne«. Billedhuggeren L e if Johanen sen (Realist 24) har to Portrætbuster i brændt Ler, den ene af Forfatteren Martin Andersen Nexø, den anden forestiller en ung Pige. Den 14. November var det 160-Aarsdagen for Oehlenschlagers Fødsel.»Dansk Litteraturforening«udnævnte paa denne Dag Professor, Dr. phil. V ilh e lm A ndersen til Foreningens Æresmedlem. P. Carl Petersens Fond uddelte den 2. November som Støtte til lægevidenskabelige Formaal 87,250 Kr. Heraf faar de to Soranere, Tandlæge P. O. Pedersen og Overlæge, Dr. med. H. Stubbe Teg lb jæ rg hver en Portion. s Den 5. Oktober viedes i Nakskov Kirke Tandlæge, Frk. A lic e H jo rth -H a n se n, Datter af Købmand Chr. Hjorth-Hansen, til Lektor ved Ordrup Gymnasium C. C. A ndersen ( 14). N ie ls V eng P etersen (R. 33) har paa Navigationsskolen i København bestaaet Skibsførereksamen med Udmærkelse (152 Points). Som Paaskønnelse fik han ved Afslutningshøjtideligheden overrakt Admiral Richelieus Præmie, en Sekstant. Forhenværende Vægter ved Sorø Akademis Skole Sø ren Sø rensen døde i Sorø den 11. November. Sørensen, som blev 78 Aar, ansattes somvægter i December 1898 og virkede i denne Stilling til Afdøde var Dannebrogsmand. Begravelsen foregik paa Sorø gamle Kirkegaard den 17. November. Forfatteren H a n s K i r k har faaet tildelt en Portion af»holger Drachmanns Legat«. Professor, Dr. phil. Jø rg e n Jø rg e n se n holdt Lørdagaften den 28. Oktober Foredrag i Studenterforeningen om Emnet»Tjener Reklamen Forbrugernes Interesser?«Nordische Gesellschaft i Dresden og Dresdner Philharmonie havde Søndag den 29. Oktober arrangeret en Symfonikoncert i Gewerbehaus. Komponisten og Dirigenten E b b e H a m e rik var indbudt som Gæst og medvirkede ved Koncerten. Forfatteren H a n s K i r k har paa Gyldendals Forlag udsendt en Roman»De ny Tider«, en Fortsættelse af»daglejerne«. Professor, Dr. phil. N. E. N ø rlu n d er blevet Formand for Rask-Ørsted Fonden.

7 24. AARGANG NR. 11 SORANER-BLADET 87 Exam. pharm. A n d re a s H ee ( 34) er blevet Redaktør af»farmaceuten«. Exam. pharm. B ø rg e Is h ø j ( 34) er blevet Tilildsmand i De studerendes Raad ved Farmaceutisk Læreanstalt. Sorø Akademis Skole har nu ogsaa faaet et Skoleblad. Det hedder» Skyls«, og det første Nummer komden 1. September. Bladets mærkelige Titel forklares saaledes i dette Nummer: Skyls er et gammelt soransk Begreb. Som bekendt holder hver Hovedbygningsalumne paa sin Fødselsdag Ædegilde med sine Kontubernaler. Det er det saakaldte Kammersold. Naar ingen af Deltagerne tilsidst orker at drikke eller spise mere, bliver det resterende delt ud blandt de øvrige sultne Alumner. Det er det saakaldte Skyls, en Forkortelse af Skyllevand. Naar vi har valgt dette Navn, er det for at symbolisere den Tilstrømning af Deltagelse, vi venter fra vore Læseres Side, og fordi vi mener, at Akademiet trænger til at lives op paa visse Omraader. Bladet er paa otte smaa Sider. Det har en Redaktionskomité paa 8 Medlemmer. Ove B e rg er ansvarshavende Redaktør. Trykningen besørges af Fr. Palm Greisens Bogtrykkeri i København. Bladet koster 10 Øre pr. Nummer og udkommer hver 3. Uge. Abonnementsprisen for Resten af Skoleaaret er 1 Kr. 50 Øre. Justitsministeriet har efter derom fremsat Anmodning taget de for cand. jur. E. E. M itens, Thorshavn, udfærdigede Beskikkelser henholdsvis som Underretssagfører og Landsretssagfører i Forvaring. Fodboldkampen paa»grønne Plads«den 30. Oktober mellem et Hold fra Herlufsholm og et Hold fra Sorø Akademis Skole resulterede i en Sejr for Soranerne paa 2 1. M ichael S c h a ffa litz k y de M u cka d e ll af det soranske Hold fik højre Skinneben sparket over og maatte indlægges paa Amtssygehuset. Ved Fodboldkampen 1. November samme Sted med et Hold fra Haslev Gymnasium sejrede Soranerne ligeledes med 2 1. Fhv. Sognepræst til Frederikskirken i København, Provst C h ristia n W inther er udnævnt til Kommandør af Dannebrog. Den 20. September afgik Amtsvejinspektør, cand. polyt. E m il R efn, Sorø ved Døden, 59 Aar gammel. Afdøde ansattes i 1915 som Amtsvej- og Vandløbsinspektør under Sorø Amt; i Tidens Løb betroedes han mange Tillidshverv; han var saaledes Landvæsenkommissær og nogle Aar Branddirektør for Sorø Købstad for Købstædernes alm. Brandforsikring. Endvidere var han i en Aarrække Forældrenes Repræsentant i Sorø Akademis Skoles Afgiftsraad. Mangen gammel Soraner vil mindes afdøde i dyb Taknemmelighed for gæstfri og elskværdig Modtagelse i hans hyggelige Hjem i Alléen (afd. Forfatter og Amtslæge, Dr. Kaarsbergs Villa). Afdøde efterlader sig foruden sin Hustru tre Sønner, der alle er Soranere, nemlig Tegneren og Maleren H elg e R e fn, Lærer ved Rungsted Statsskole, cand. mag. T orben R e fn og stud. polyt. Ib R e fn. m m er. Sprogforeningen meddeler, at den i sin Tid har modtaget Tilsagn omen større Boggave fra Assistent i det nørrejydske Redningsvæsen A x e l A ndersen ( 88), som døde 23. September.»Sorø Amtstidende«meddelte den 8. November, at den tidligere her i Sora ner-b ladet omtalte Plan om en fælles Ordning mellem Akademiets Bibliotek og Sorø Folkebibliotek m. H. t. en Biblioteksbygning er strandet. Akademiet overvejer nu at sikre den gamle, brandfarlige Biblioteksbygning ved at indlægge Centralvarme samtidig med, at der til næste Aar skal indlægges Centralvarme i»gymnasiet«, saaledes at Biblioteksbygningen vil kunne faa Varme gennem en Rørledning herfra. Tillige skal det være Meningen at inddrage Kassererkontoret ud mod Alléen og Godskontorets Arkivlokale ud mod Boldhusgade, saaledes at disse to Lokaler i alt Fald vil blive lagt ind til Biblioteket, hvor man samtidig kan indvinde Plads ved at lade en Del af dettes Arkivstof opmagasinere. Alt taler for, at denne Plan vil blive realiseret, men hvorledes man vil afhjælpe den kroniske Mangel paa Klasseværelser, som man hidtil har lidt af paa Akademiet gennem Savnet af en Klasse til Fysik og en til Kemi, er en Sag for sig, og den foreligger der ingen Forlydender om. I sine»meddelelser om Danske i Udlandet«berettede Pressens Radioavis den 1. November følgende:»det næste Stoppested var Springfontain ogsaa kun en lille By, der ligger ca. 2,000 Meter over Havet. Her boede D r. M a rtin y, oprindelig født H a nsen. Han er praktiserende Læge i Farmerbyen Smithfield, født paa Manø i 1889 og Student fra Sorø. Han tog sin Lægeeksamen i Ved Verdenskrigens Udbrud i 1914 blev han Dansk Røde Kors Læge i Rusland og senere i Tyrkiet. I 1921 tog Dr. M a r tin y og hans russisk fødte Hustru til Tyskland. De fik en Søn, og da han var svagelig rejste de til Sydafrika - til Sollandet for Sønnens Skyld. Hvert 4. Aar besøger Familien Danmark. Sønnen vil være Ingeniør. M a rtin y nu fra Smithfield - er Militær-, Stats-, Jernbane- og Kredslæge, og han er kendt af mange Mennesker der paa Egnen.«C a m illo M a rtin y H a n se n er født den 9. Septbr som Søn af daværende Sognepræst og Skolelærer paa Manø H a ra ld P e te r H ansen <Sorøstudent 1874) og Hustru Dorthea Marie, f. Jørgensen. Hans Farmoder var født Martiny. Han blev Student fra Sorø Akademis Skole i Professor W illia m N o rv in er blevet Universitetets Protektor. Tandlæge, Dr. med. dent. B ø rg e H ø ft (S-25) har paa Kunstnernes Efteraarsudstilling faaet antaget en Træskulptur:»Staaende Mand«. I Betragtning af, at ca. 92 %af de anmeldte Arbejder blev kasseret, og at H ø ft aldrig før for et Par Maaneder siden har beskæftiget sig med Modelleringsarbejde udover at passe Ganer til, er det et overordentlig glædeligt Resultat. Under 6. d. M. har Kongen udnævnt Tjenestemand i Udenrigstjenestens 3. Lønningsklasse, hidtilværende Gesandt i Mexico, F in Lu n d, til Tjenestemand i Udenrigstjenestens 2. Lønningsklasse og resolveret, at han tilbagekaldes fra nævnte Post og ansættes som overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Argentina, Uruguay og Chile med Bopæl i Buenos Air es. Sorø Akademis Skoles Kongebal, der skulde været afholdt i November, er udsat indtil videre. Julekomedien er opgivet paa Grund af Sygdom blandt de bedste»skuespillere«. Arkitekt Tyg e H va ss har arrangeret det københavnske

8 8 8 SORANER-BLADET 24. AARGANG NR. H Snedkerlaugs aarlige Udstilling, som afholdes i Kunstindustrimusæets Bygning i Dagene November. Som meddelt i Oktobernumret kom Formanden for Dansk Union i Paris, Direktør Jo n a s L in d og Hustru Marie, f. Voss, i August alvorligt til Skade ved en Bilulykke i Østrig, hvor Ægteparret ferierede. Deres store Chrysler Vogn løb løbsk ned ad en stejl Bjergvej, fordi Bremserne svigtede. Fru Lind slyngedes ind gennem Ruderne i en Rutebil, der kørte foran, og blev frygtelig tilredt. Hendes Mand fik begge Knæ knust. De indlagdes begge paa et Hospital i Inssbruck, hvor Fru Lind den 3. November afgik ved Døden. Lind selv er nu saa vidt helbredet, at han midt i November kunde komme til København. Tandlæge BØRGE HØFT Dr. med. dent. Vimmelskaftet 30 (vis h vis Silkehuset) Telefon Palæ Konsultation Kl (bedes forudbestilt) SØGER DE en virkelig rutineret Førstemand til Deres Virksomhed er en»gammel Soraner«til Deres Disposition. Har en omfattende praktisk Uddannelse i Landets største Exporterhverv og er teoretisk uddannet paa»den handelsvidenskabeliger Lasreanstalt«. Er inde i alle Forhold vedrørende moderne Forretningsliv som f. Eks. Salgs- og Indkøbsorganisation, Import, Export, Reklame m. v Billet mrkt.»stilling«modtager Soraner-Bladet. UNG TYPOGRAF (Real '32), Haandsætter, søger fast Arbejde. Moderne indstillet. Evt. Uddannelse ved Kontor eller Kalkulation indenfor Branchen. Fine Referencer og Anbefalinger. Billet mrk. TYPOGRAF modtager Soranerbladet H usbukke A ssurance- C om pagniet In ge r N o rries Sølvsm edie Dagmarhus København V. Central Leverandør til Varelotteriet N ik o la j P la d s 32 - T e le fo n P a læ Sorø Bys H istorie vl L. F. la Cour Pris Kr. 7,50. Svegårds Boghandel Sorø VARELOTTERIET Støtter dansk Danmarks største Produktion velgørende Institution Der er købt Gevinster i danske V a re r tor over 98 Mill. Kr. Til alm ennyftige og velgørende Formaal er der udbetalt ca. 28 Mill. Kr. ALMINDELIGT DANSK VARE Of. INDUSTRILOTTERI Største Gevinst Kr,, - et lille dansk Hjem, - Nogle faa Lodsedler for Soranere faas endnu hos Lotteriets Kollektører og i Hovedkollektionen, Laxegade 2, København. 1 Lodseddel til 4. Trækning ( Jan ) koster kun 3 K r. 6 0 Ø r e Fornyelse: 18. Decbr Jan H O TEL PH O EN IX KØBENHAVN TELEFON Værelser 76 Bad En T ry k s a g f r a G R E IS E N k o r f s a g f. D e b li r filfr e d s Fr. Palm G re isen Møntergade 2. C Tlf. 681 A K S E L E R T I N G Tømrermester Bjarkesvej 1 A Helsingør Byens hyggeligste og smukkeste S E L S K A B S L O K A L E R Internationalt Køkken Det berømte F R O K O S T B O R D I Kavalersalen: K a p e lm e s te r Gerolds Ensemble. H. C. BORCH & CO. A/s K U L. KOKS. CINDERS Soranere! Strandvej 183 Tlf Helrup Næste G ang De har en S tillin g le d ig e lle r søger en S tillin g prøv saa en A nnonce i S oranerbladet Svend Clausen. Annonceexpedition: cand. jur. Svend Clausen, Dagmarhus, 3. Sal, København V. Tlf. Centr R edaktion: Tranevej 10, NV., cand. polit. V. Sorgenfrey Hansen, Tlf. Taga E kspedition: Vesterbrog. 30, V., Tlf. C Fr. Palm Greisens Bogtrykkeri, M øntergade 2, København K. Tlf. C

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

En halv Snes Grundlove

En halv Snes Grundlove Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere