Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold"

Transkript

1 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

2 Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende? Uensartethed Smuds og begroning Nedbrydning Konstruktivt design Bygningens overordnede udformning Udformning af bygningsdetaljer Produktion Betonens sammensætning Produktionsstyring Udførelse Formmateriale og formopbygning Formolie (type, mængde, påføringsmetode) Udlægningsmetode Vibrering Afrivning og glitning Udtørringsbeskyttelse Behandling af den hærdnede betonoverflade Elementmontage Vedligehold Vedligeholdelsesplan Afrensning Reparation Forebyggelse af nye indgreb Referencer Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

3 Forord Beton er et alsidigt materiale med næsten uendelige muligheder for at skabe bygninger med smukke overflader. Beton kan fremstå lys eller mørk, glat eller ru, rolig eller sprælsk det afhænger kun af delmaterialer, formmaterialer og efterbehandling. Det er derfor næsten altid muligt at finde en løsning, der passer til det ønskede arkitektoniske udtryk. Trods disse spændende muligheder har betonoverflader ikke ry for at være smukke. Det er ikke altid uforskyldt. Der findes eksempler på bygninger, hvor betonoverfladen ikke levede op til forventningerne på grund af et uheldigt valg af materialer eller uhensigtsmæssige udførelsesmetoder. Resultatet blev, at det nyopførte bygværk kom til at se anderledes ud, end det var tænkt, eller at betonen med tiden ændrede udseende på en måde, der ikke var acceptabel. Men betonoverflader kan være smukke. Det kræver imidlertid en samlet indsats indenfor design, produktion, udførelse og vedligehold, hvilket igen fordrer et samarbejde mellem byggeriets forskellige parter tidligt i byggeprocessen. Forfatterne ønsker derfor både at vise gode eksempler på de resultater, der kan nås, når samarbejdet lykkes og betonarbejdet udføres med omhu, og at pege på nogle af de hyppigst forekommende faldgruber. Det sker i de to publikationer: Smukke betonoverflader konstruktivt design Smukke betonoverflader produktion, udførelse og vedligehold De to publikationer kan læses hver for sig. Målgruppen for denne publikation er producenter af fabriksbeton og betonelementer samt entreprenører, mens søsterpublikationen om konstruktivt design henvender sig til arkitekter, bygherrer og projekterende ingeniører. I de to publikationer er der i nogen grad et sammenfald af emner, men det er forskelligt hvor stor vægt, der er lagt på det enkelte emne. Publikationerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Betonforening, bestående af: Tommy Bæk Hansen og Brian Dürr Pedersen, Aalborg Portland, Tommy B. Jacobsen og Marianne Tange Hasholt, Teknologisk Institut, samt Kaj Lund, Skanska. Ingen af publikationerne er komplette vejledninger, og de vil aldrig kunne erstatte fagmandens ekspertise. Men det er forfatternes forhåbning, at de vil blive brugt flittigt til inspiration. København den 10. september 2003 Tommy B. Jacobsen Formand for DBFs arbejdsgruppe for æstetiske betonoverflader Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 3

4 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende? Når beton vælges som synlig overflade, er det ofte for at opnå en stor, ensartet flade. Samtidig har bygherre og arkitekt ofte en forventning om, at betonen ser ud som ny i hele levetiden. Det adskiller beton fra andre byggematerialer som fx træ og tegl, der bryder bygningsfladen op i mindre stykker, og hvor patinering som regel opfattes som en ekstra charme ved materialerne. Uensartethed, smuds og begroning betyder i teknisk forstand intet for en betonkonstruktion. Men alligevel kan disse faktorer være alvorlige problemer for det æstetiske udtryk og dermed vigtige at have styr på ved udførelse af betonkonstruktioner. Desuden kan en bygning på relativt kort tid komme til at fremstå gammel og slidt på grund af i øvrigt harmløs nedbrydning af betonens overflade. Uensartethed Stor ensartethed er normalt et ideal for en betonoverflade. Det kan have flere årsager, når beton afviger fra dette ideal. En mulig årsag er, at betonens overflade er uensartet fra begyndelsen - eller bliver det kort efter støbning på grund af forhold, der vedrører produktion eller udførelse. For eksempel kan der optræde kalkudblomstringer i form af kalkforbindelser, der trækker ud af betonen og aflejres som et tyndt, hvidligt slør på overfladen. Sådanne kalkudblomstringer afhænger i høj grad af betonens hærdebetingelser. Derfor vil der kunne optræde kalk udblomstringer i forskellige grader på en bygning, hvor opførelsen har strakt sig over flere måneder (1). En anden mulighed er, at vind og vejr påvirker fladen ujævnt, så udseendet med tiden bliver uensartet. Det overordnede konstruktive design har stor betydning, når det gælder om at reducere risikoen for, at klimatiske påvirkninger fører til uensartede overflader. Smuds og begroning Begroning er en fællesbetegnelse for forskellige typer af biologisk vækst, som kan være bakterier, alger, svampe, laver, mosser eller andre sporeplanter (2). Forudsætningerne for begroning er stort set de samme, uanset hvilken type af organismer, der er tale om. Derfor er det mindre væsentligt at skelne mellem de forskellige typer. Begroning på betonoverflader optræder kun, når mikroorganismerne kan forankre sig på overfladen, og når de får tilstrækkeligt med næring og vand. Derfor er det i princippet nemt at forebygge begroning ved at sørge for, at mindst en af betingelserne ikke er opfyldt. I praksis er det dog svært. Fx bliver selv den bedste betonoverflade mere ru med tiden, hvilket giver nemmere fodfæste for mikroorganismer. Og selvom de fleste svampe trives bedst ved % relativ fugtighed, er mange i stand til at vokse ved helt ned til % relativ fugtighed. Smuds er også en fællesbetegnelse. Den dækker over Betontag begroet med forskellige arter af lav. 4 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

5 Algevækst på gavlelementer. alle typer af uønsket stof, både organisk og uorganisk, der sætter sig på betonens overflade. For at undgå smuds skal overfladen være glat og tør, idet smuds så har svært ved at sætte sig fast. Smuds kan ofte få en overflade til at se endnu mere uensartet ud, end den egentlig er, ved at forstærke en uensartethed, der skyldes andre forhold. Fx vil varierende v/c-forhold føre til varierende overfladeporøsitet og dermed varierende fugtforhold og betingelser for optagelse af smuds i betonens overflade. Så selvom den farveforskel, der direkte kan tilskrives v/c-variationer, er lille, kan forskellen virke skæmmende, fordi der sætter sig mere smuds på nogle områder af betonen end andre. Konstruktionsdetaljer har også stor betydning for, om der samler sig smuds på dele af overfladen. Nedbrydning Skader som fx revner, rustudfældning og frostafskalning skæmmer betonens overflade. Revner kan bl.a. opstå som følge af temperaturspændinger i betonen i dagene efter støbning. Andre årsager er udtørring af betonen og ekspansive reaktioner, der fører til sprængning af betonen. Det kan fx være alkali/kiselreaktioner i beton med reaktivt tilslag. Rustudfældning kan også have flere årsager. Udfældningen kan fx ske, hvis betonen har ringe tæthed, så den hurtigt karbonatiserer, hvis dæklaget er utilstrækkeligt eller hvis chlorider fra havvand eller tøsalt trænger ind og ødelægger armeringens passivering. Ofte vil der være tale om en kombination af årsager. Fysisk nedbrydning bør ikke være et problem for moderne beton, der overholder gældende normer og standarder, herunder DS 481: Beton Materialer (3) og DS 482: Udførelse af betonkonstruktioner (4). Her tager kravene til betonsammensætning og udførelsesmetoder højde for de påvirkninger, som betonen skal modstå i forskellige miljøklasser. Det er således muligt at forebygge fysisk nedbrydning. Derfor indgår forhold vedrørende utilfredsstillende fysisk holdbarhed kun meget sporadisk i denne publikation. Men de mange gode råd om at opnå smukkere betonoverflader vil i øvrigt ofte også føre til forbedret fysik holdbarhed. Altanbrystning, hvor manglende dæklag har ført til armeringskorrosion med deraf følgende udfældninger og revner. Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 5

6 2. Konstruktivt design En bygnings konstruktive design omfatter både de store linier og detaljen. Begge dele har betydning for, hvordan bygningen eksponeres og dermed for, hvordan betonoverfladen ændrer sig med tiden. Bygningens overordnede udformning Bygningens overordnede udformning er primært dens form, størrelse, orientering i forhold til verdenshjørnerne og tilpasning til omgivelserne lokalt. Fx er høje bygninger i byer udsat for kraftig påvirkning af sod fra trafikken på bygningens nederste etager, der samtidigt er afskærmet fra vind og meget af nedbøren på grund af de omgivende bygninger. De øverste etager er derimod ofte udsat for kraftig vind- og regnpåvirkning og samtidigt mindre udsatte for partikler i luften. Derfor vil betonens overflader i højden og tæt på terræn efterhånden få forskelligt udseende. Det er sjældent muligt at opnå en overordnet udformning, der giver en fuldstændig ensartet påvirkning af alle flader. Derfor er det vigtigt at vælge et design, der er robust overfor de forskelle, der måtte forekomme. Fx gælder det om ikke at vælge en alt for lys nuance beton, hvis sodsværtning kan forekomme eller om at vælge en overflade med fritlagte tilslag, hvor smuds er mindre synligt, hvis bygningen vil blive meget uensartet eksponeret for smuds. Ellers vil bygningen kræve meget vedligehold, hvis udseendet skal forblive ensartet. For meget høje bygninger udsættes de øverste etager for en anderledes påvirkning af klima og snavs end de nederste etager. 6 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

7 Udformning af bygningsdetaljer Det er vigtigt, at en overflade eksponeres ensartet, hvis den skal fremstå ensartet i hele sin levetid. Ikke mindst skal vand ledes ensartet over hele fladen. Derfor har udformningen af detaljer som udhæng, vinduespartier, samlinger og indstøbningsdele stor betydning. Det gælder ikke mindst i forbindelse med flader, der støder op til hinanden, og som kan ses samtidig. Her er forskelle særligt generende for det samlede synsindtryk. Fx vil en flade, der er afskærmet mod de fremherskende vinde af fremspring på bygningen, have helt anderledes fugtforhold end en flade, der ikke er det. Derfor vil algevækst og tilsmudsning forløbe forskelligt på de to flader. Ved vinduer optræder der nogle gange mørke rande. Det skyldes, at vandet og smuds ledes væk på en uhensigtsmæssig måde, så smudset netop afsættes i rande. Indstøbningsdele som fx bolte og beslag giver risiko for striber af rust og smuds ned over betonoverfladen, hvis der siver vand forbi dem. Rusten kan forebygges ved at benytte rustfri eller galvaniserede dele, men det løser ikke problemet med smuds. Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 7

8 3. Produktion Betonens sammensætning En lang række faktorer har betydning for betonens farve. De vigtigste er nævnt nedenfor. Det kan være næsten umuligt at undgå, at én eller flere af disse faktorer varierer, så betonoverfladens udseende varierer. Det er derfor en fordel at inddele store flader i mindre felter, hvor hvert felt kan udstøbes af samme læs beton. På den måde kommer hvert felt til at fremstå ensartet, og evt. små farveforskelle vil fremhæve designet i stedet for at sløre det. Pulverkombination Cementtype og brug af puzzolaner som fx flyveaske og mikrosilica har stor betydning for betonens farve. Pulverkombinationen er sammen med v/c-forholdet vigtige for at opnå en tæt beton. Det er generelt en fordel, at betonen er tæt, fordi det gør betonens overflade mindre modtagelig for smuds. En meget tæt overflade kan dog også have ulemper, selvom den optager mindre smuds, idet smudset kan være mere synligt, når det sidder på overfladen, end når det trænger ind. Beton kan også få større tæthed i overfladen ved at bruge specialprodukter eller ved efterbehandling med støvbindere eller lignende. v/c-forhold Betonens farve afhænger også af betonens v/c-forhold. Variationer på 0,05-0,10 giver synlige variationer i betonens udseende. I nogle tilfældede kan selv mindre variationer være problematiske. Hvor store variationer, der kan tolereres, afhænger af betonsammensætningen. Desuden syner farveforskellene forskelligt afhængigt af, om betonen er våd eller tør. Pastaindhold Mængden af pasta i betonen har også betydning for betonens udseende. Ofte er det ønsket om et bestemt sætmål, der fastlægger betonens pastaindhold. Det er derfor vigtigt, at al beton til samme bygningsdel blandes, så den har samme sætmål. Det er fx uhensigtsmæssigt at vælge ét sætmål til en del af betonen, fordi den skal pumpes, og et andet sætmål til resten af betonen, fordi den skal udlægges med bånd - selv om det kan være praktisk af hensyn til en rationel arbejdsgang på byggepladsen. Tilslag Sandets farve og farvevariation har også betydning for overfladens udseende. Farvevariationer i tilslaget træder tydeligst frem, når betonen er våd. På lyse betonoverflader kan sømaterialer, der indeholder et lille antal mørke korn, give hele fladen et uensartet indtryk. Til synlige overflader er det desuden vigtigt at vælge tilslag, der ikke indeholder jernholdige korn, som under uheldige omstændigheder kan give rustudfældninger på overfladen. Det kan derfor være nødvendigt at stille særlige krav til indholdet af jernholdige korn. Tilslagets kornkurve har i sig selv ingen betydning for farven. Men et varierende indhold af finstof kan ved fremstilling af betonen føre til, at der efterdoseres forskellige mængder vand. Derved opstår variationer i betonens v/cforhold, der kan give synlige farveforskelle. Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer som fx plastificeringsstoffer og luftindblandingsmidler kan farve betonen. Derfor er der grund til at overveje farven af tilsætningsstoffer. Også acceleratorer og retardere kan misfarve betonen. Produktionsstyring For at producere beton med uændret farve fra læs til læs er det nødvendigt at styre alle de faktorer, der har betydning for betonens farve, meget præcist. Dette gælder både ved afvejning af delmaterialer og ved efterfølgende korrektioner for at opnå en bestemt konsistens. Konsistens Den friske betons bearbejdelighed har ikke direkte betydning for den færdige betons farve. Men som styringsparameter kan sætmålet have meget stor betydning, idet det på de fleste betonfabrikker er normal procedure at afslutte blandingen med at efterdosere vand, til der opnås en bestemt bearbejdelighed registreret ved wattmeter-måling. Det sker på baggrund af en antagelse om, at tilslagets fugtindhold har været et andet end det, som afvejningen af delmaterialer er foretaget på baggrund af. Det vil sige, at 8 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

9 efterdoseringen kun skal bringe balance i vandregnskabet. I realiteten kan variationer i wattmeter-målingerne imidlertid skyldes en række andre usikkerhedsmomenter, fx variationer i betonens fillerindhold, variationer i blandetid, der påvirker virkningen af plastificeringsstofferne og meget andet. Derfor kan styring efter et bestemt sætmål betyde, at der blandes en varierende mængde vand i betonen fra blanding til blanding. Variationerne vil i de fleste tilfælde være ubetydelig for betonens styrke og de fleste andre egenskaber, men alligevel kan der opstå synlige farveforskelle på grund af forskelle i v/c-forholdet. Luftindhold Forskelle i mængden af indblandet luft i betonen er synlige, især når betonoverfladen er våd. Desuden øger den indblandede luft betonens bearbejdelighed, og derfor kan variationer i luftindholdet føre til andre variationer, fx variationer i v/c-forhold, når der i forbindelse med wattmeter-målinger efterdoseres vand. Tolerancer for dosering og blandetid Det er vanskeligt at give en vejledning i hvor store tolerancer, der kan tillades på eksempelvis v/c-forhold, uden det får betydning i form af et varierende udseende. Det skyldes, at der mangler viden på området. Dog står det fast, at det ikke altid er nok at overholde de krav til doseringsnøjagtighed, der er angivet i DS 481, hvor fx v/c-forholdet må variere ±0,03 og sætmålet ±30 mm. Disse tolerancer kan ikke sikre et ensartet udseende, idet kravene er fastsat for at sikre betonens tekniske egenskaber og ikke dens udseende. Desuden skal man være opmærksom på, at selvom en enkelt faktor varierer i en størrelsesorden, der isoleret set ikke giver anledning til synlige forskelle, så kan uheldige kombinationer af variationer af mange faktorer tilsammen føre til synlige forskelle. Det er derfor under alle omstændigheder vigtigt at minimere variationer så meget som muligt. Gulv støbt med beton henholdsvis med og uden flyveaske. Forskellen i pulverkombination giver anledning til tydelige farveforskelle mellem de enkelte felter. Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 9

10 4. Udførelse Formmateriale og formopbygning Formmaterialet har stor betydning for, hvordan den færdige betonoverflade kommer til at fremstå. En stålform fører til en meget glattere overflade end en ru bræddeforskalling. Med tiden vil meget glatte overflader tit fremstå mere tilsmudsede end overflader med en mere ru karakter, selvom mængden af smuds er den samme. Det er vigtigt, at formen er tæt, så der ikke drænes vand eller pasta fra betonen i områder med utætheder. Sker det, vil det lokalt ændre v/c-forholdet eller pastaindholdet og dermed betonens udseende. Ligeledes er det vigtigt, at formen har tilstrækkelig stivhed til ikke at give efter for vibrationer. Desuden har formmaterialets ensartethed stor betydning. Variationer i forskallingen kan give lige så store forskelle i farve og tæthed af betonoverfladen som uensartet vibration eller variationer i betonsammensætningen. Det kan være vanskeligt at afgøre, om det er bedst at bruge et sugende eller et ikke-sugende formmateriale. På den ene side er der større risiko for variationer i et sugende formmateriale fx vil de øverste brædder i en stabel på byggepladsen ofte være enten mere tørre eller mere våde end brædder længere nede i stakken. På den anden side vil det sugende materiale i nogen grad kunne udjævne andre forskelle, som fx forskelle i betonens v/c-forhold eller en ujævn påføring af formolien. Særligt for træforskalling Forskalling af træ skal smøres meget omhyggeligt med formolie, da frisk træ indeholder en del sukkerstoffer, der virker retarderende på hydratiseringen i betonoverfladen. Hvis smøringen er utilstrækkelig, vil man ofte få afforskallet for tidligt, dvs. før de yderste millimeter af betonoverfladen er klar til at stå uden udtørringsbeskyttelse. Desuden kan sukkerstofferne i sig selv virke farvende. Særligt for stålforskalling Stålforskalling har tendens til at medføre et større antal luftporer lige under overfladen. Disse porer bliver åbnet ved selv små påvirkninger så som temperaturændringer, slid på overfladen og lignende. Man taler om negative luftporer. De er uønskede, fordi de gør det vanskeligt at overfladebehandle betonen med et godt resultat og fordi de samler smuds. Formolie (type, mængde, påføringsmetode) Formolie kan være farvende og på den måde påvirke betonens udseende. Man bør derfor nøje overveje type, mængde og påføringsmetode. Det er vigtigt, at produktet påføres jævnt over hele fladen, så der fx ikke opstår områder, hvor der er overlap mellem to eller flere påføringer. Det fører til et tykkere lag, så overfladen ser anderledes ud end i de tilstødende områder. Formolie bør være biologisk nedbrydelig, så den forsvinder af sig selv. Man skal være opmærksom på, at nogle typer af olieholdige produkter indeholder organisk materiale, der giver næring til biologisk vækst og dermed fremmer væksten af bl.a. skimmelsvamp. Så ved omhyggeligt valg af bl.a. formolie kan man forhindre, at der utilsigtet tilføres næringsstoffer, der kan udløse begroning. Udlægningsmetode En ensartet overflade kræver en udlægningsmetode (pumpe, bånd eller andet), der påvirker betonen så lidt som muligt for at nedsætte risikoen for inhomogeniteter. Af flere grunde er det vigtigt at vælge samme udlægningsmetode til støbning af flader, der skal fremstå ens. Dels vil det ellers ikke være muligt at støbe med identisk beton, idet udlægningsmetoden er med til at fastsætte krav til bl.a. sætmål, dels vil udlægningsmetoden bl.a. påvirke betonens luftporestruktur. Uensartet vibrering har givet anledning til en tilsvarende uensartet fordeling af luftblærer i betonens overflade. 10 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

11 Vibrering Vibreringen af betonoverfladen skal være jævn, hvis overfladen skal være ensartet. Ellers vil man især i fugtigt vejr kunne se, at der er nogle områder, der er vibreret mere end andre. Afrivning og glitning Ved bearbejdning af den friske betonoverflade gælder det endnu en gang, at arbejdet skal udføres så ensartet som muligt. De mest almindelige former for bearbejdning er afrivning og glitning, der giver glatte overflader. Andre spændende overfladeeffekter er fx rulning med mønstrede valser og frilægning af tilslag ved spuling af en retarderet overflade. Eventuel glitning skal overvejes allerede ved planlægning af støbningen, idet glitning af beton med forskellig alder giver synlige farveforskelle. Fx skal et gulv støbes i felter med en pasende størrelse, så det er muligt at glitte hele feltet, mens betonen er nogenlunde lige gammel og dermed nogenlunde lige langt i hærdeprocessen. Udtørringsbeskyttelse Betonen skal beskyttes mod udtørring ved hjælp af enten afdækning eller påføring af en curingmembran. Det sker primært for at undgå udtørringssvind og deraf følgende revner - samt for at sikre, at der er tilstrækkeligt vand til stede i overfladen til cementens hydratisering. Men udtørringsbeskyttelsen og en efterfølgende beskyttelse af overfladen mod regn, hvis betonen står udendørs, er også vigtig for at forebygge kalkudblomstringer. Kalkudblomstringerne skader ikke betonen, men de kan skæmme betonoverfladens udseende. Kalkudblomstringer skyldes, at vandopløselig calciumhydroxid fra betonens porer under visse omstændigheder transporteres til betonens overflade. Her reagerer calciumhydroxid med CO 2 og danner tungtopløseligt calciumkarbonat, der så ses som kalkudblomstringer. Hvis en ny betonoverflade bliver våd gennem længere tid, vil calciumhydroxid i porerne gå i opløsning og blive transporteret ud i vandfilmen på betonens overflade (1). Men udtørring af betonen i en tidlig alder er imidlertid også et problem, idet det efterlader en porøs overflade med ureageret cement. Når betonen senere udsættes for fugt, vil cementen reagere og danne calciumhydroxid i overfladen, hvor der på den måde bliver gode betingelser for kalkudblomstringer (1). De enkelte etager er støbt med få måneders mellemrum, men fordi vejrliget har været forskelligt, har der også været forskellige hærdebetingelser for betonoverfladen, og det har givet anledning til forskellige grader af kalkudblomstringer. Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 11

12 Varighed af udtørringsbeskyttelse Forskelle i varigheden af udtørringsbeskyttelsen kan give blivende farve- og porøsitetsforskelle. Derfor bør udtørringsbeskyttelsen for en flade, der skal ses som en helhed, have samme varighed for alle dele af fladen. Dette gælder også ved anvendelse af præfabrikerede elementer. Her vil der ofte være en farveforskel på elementer, der er afformet dagen efter støbning, og elementer, der har fået lov at stå fx weekenden over, før formen er blevet fjernet. Særligt ved brug af curingmembran Hvis udtørringsbeskyttelsen etableres ved hjælp af en curingmembran, gælder mange af de samme tommelfingerregler som ved valg af formolie. Nogle produkter er farvende, og derfor skal type, mængde og påføringsmetode overvejes på forhånd. Nogle af produkterne indeholder organisk materiale, der kan fremme væksten af mikroorganismer. Behandling af den hærdnede betonoverflade Der findes en lang række muligheder for at give en hærdnet betonoverflade en særlig karakter ved efterbehandling som fx slibning, polering, afsyring og sandblæsning. Det er også muligt at påføre overfladen forskellige midler, der fx kan gøre det nemmere at fjerne graffiti. En særlig gruppe af midler er de såkaldte hydrofoberingsmidler, der gør, at overfladen optager mindre fugt. På den måde kan overfladen afvaskes med en mindre mængde vand. Midlerne reducerer også i nogen grad risikoen for begroning og kalkudfældninger. Man bør dog være opmærksom på, at de forskellige produkter kan ændre overfladens udseende, fx dens glans og farvemætning. Det er derfor nødvendigt at behandle hele fladen. Ved brug af midler mod graffiti er det således nødvendigt at behandle hele facaden og ikke kun den del, der kan nås med en spraydåse fra gadeplan. Det er en god idé at teste det middel, der tænkes anvendt, på et mindre synligt sted på bygningen, inden den påtænkte behandling af hele bygningen sættes i værk. Enkelte elementer er enten pga. variationer i betonsammensætning eller udførelsesproceduren blevet lysere og skiller sig derfor farvemæssigt ud fra helheden. 12 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

13 Det er vigtigt, at elementerne håndteres forsigtigt under montagen, for at undgå skader og tilsmudsning. Elementmontage Håndteringen af betonelementer inden og under montage skal planlægges, så der ikke opstår misfarvninger og skader undervejs. Misfarvning opstår især på tre måder: sprøjt fra snavset vand eller olie fra maskiner under transport eller på byggepladsen giver misfarvninger. understøtning med træ kan være uheldig for elementer med lyse farver, idet beton i kontakt med træet ofte misfarves. handsker, løfteseler og andet udstyr, der anvendes ved montagen, skal være rene, så de ikke afsætter olierester og andet smuds på elementerne. Hvis elementerne ikke er helt ens, kan det være en fordel at foretage en sortering efter farve, så naboelementer er så ens som muligt. Man skal dog være opmærksom på, at elementerne skifter udseende med alderen. Hvis elementerne er støbt på forskellige tidspunkter, kan det ske, at to naboelementer ikke udvikler sig i samme takt, så de med tiden bliver mere forskellige. Derfor bør farvesortering kun ske for elementer, der har stået på pladsen mindst en måned og har akklimatiseret sig. Det kan eventuelt aftales med elementfabrikken, at et helt parti elementer skal lagres samlet, så elementerne ved levering er ens akklimatiserede. Mange skader på betonelementer opstår under transport. Det er efterfølgende vanskeligt at reparere skaderne, så det ikke kan ses. Disse skader bør derfor undgås, så bygværket ikke skal repareres, før det er færdigt. Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 13

14 5. Vedligehold Vedligeholdelsesplan Den vedligeholdelsesplan, entreprenøren afleverer sammen med bygværket, skal være afpasset efter: bygningens udformning, både de store linier og i detaljen bygningens placering, der har betydning for den miljømæssige belastning en vurdering af acceptabel tilsmudsnings- og skadesgrad før vedligehold og reparation iværksættes Behovet for vedligeholdelse afhænger således af en række valg, der er foretaget tidligt i byggeprojektet, herunder det konstruktive design og overfladetekstur. Vedligeholdelsesplanen bør indeholde en logbog over produktion og udførelse. Dokumentation af betonens sammensætning med videre giver bedre forudsætninger for at vælge de bedst egnede behandlingsforslag på et senere tidspunkt. Afrensning Afrensningsmetoderne skal altid afpasses efter det aktuelle behov. Vand og luft Afrensning med hedvand eller højtryk er mere skånsom end fx sandblæsning. Højtryksrensningen kan dog også medføre skader, selvom de ikke altid umiddelbart er synlige. Det skyldes, at højtryksrensningen kan gøre overfladen mere porøs og dermed mere modtagelig for smuds og mere egnet som grobund for biologisk vækst. En mild afvaskning med lavtryk (vandslange) og børste er at foretrække, hvis en ændring af overfladen helt skal kunne undgås. Blæsemidler Mekanisk afrensning med brug af blæsemidler kaldes ofte også for sandblæsning. Det er en lidt misvisende betegnelse, da der findes mange andre blæsemidler end sand. Blæsemidlet skal vælges, så dets egenskaber er tilpasset opgaven. Afrensning med blæsemidler kan medføre fritlægning af betonens tilslag og derved ændre betonens udseende væsentligt. Kemiske midler Kemiske midler til algefjerning og lignende bør anvendes efter leverandørens anvisning. Det er en god idé at afprøve midlerne på et sted, der ikke er synligt, så der opnås sik- Her ses den samme overflade før og efter højtryksrensning. Det er vigtigt, at hele fladen renses jævnt, for så vil fladen stadigvæk fremstå ensartet, selvom højtrykstrensningen ændrer selve overfladens karakter en anelse. 14 Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

15 Ved afrensning af graffiti er det ofte nødvendigt at tage meget skrappe midler i brug som her, hvor betonen afrenses med hedt vand og højtryksspuling. kerhed for, at midlet ikke fører til misfarvning eller har andre uheldige virkninger. Ved afrensning med kemiske midler, især sulfoprodukter, er det vigtigt først at mætte betonoverfladen med vand. Ellers kan smudset på overfladen først opløses og derefter blive suget ind i betonen, hvor det er endnu sværere at fjerne. Alternativt kan man anvende visse gel- eller skumprodukter, der sikrer mod indtrængning i overfladen. Reparation Ved reparation er det vanskeligt at ramme samme farve som den oprindelige beton, selv ved brug af de samme materialer: En reparation, der på lang afstand ser ud til at falde i ét med den oprindelige beton, kan på kort afstand være meget synlig. Det modsatte kan også gøre sig gældende, og det er ikke altid muligt at udføre en reparation, så den er usynlig uanset afstanden eller vinklen til bygningen. I sådanne tilfælde må man vælge, hvad der er vigtigst Reparationsmaterialet er nyere end den oprindelige beton, og derfor har de to materialer forskellig tidsmæssig udvikling. Derfor kan en reparation være tilfredsstillende, lige efter den er gennemført, men med tiden blive mere synlig eller omvendt. Dertil kommer, at alle de faktorer, der er nævnt i kapitel 3 og 4 også har betydning. Hvis betonsammensætningen, blandingsmetoden eller andet er ændret lidt i forhold til det oprindelige materiale, vil det give sig udslag i synlige forskelle. Derfor er det bedste råd faktisk at forebygge reparationer ved at bygge holdbart, undgå skader under fx transport og udføre tilstrækkeligt løbende vedligehold til at forebygge nye skader. Forebyggelse af nye indgreb Vedligehold i form af afrensning eller reparationer kan evt. afsluttes med en forebyggende behandling af betonoverfladen med et hydrofoberingsmiddel, der gør overfladen vandafvisende, eller et middel, der gør det nemmere at fjerne graffiti. Valg af middel bør baseres på den forventede belastning af betonen og hvor lang tid, der er til næste vedligehold. Forskellige produkters UV-resistens er meget varierende, så holdbarhedsperioden kan variere fra 5 år til 20 år. Der er ingen generelle retningslinier, så her må man rådføre sig med leverandøren. En del af de midler, der kan benyttes til at forhindre eller forsinke tilsmudsning af betonen, kan ændre udseendet af betonoverfladen, særligt mht. glans og farvemætning. En prøvepåføring på et diskret sted kan forebygge mange ærgrelser. De nævnte metoder, hydrofoberingsmidler og anti-graffittimidler, kan også benyttes på helt nye betonoverflader for at nedsætte behovet for vedligehold. Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold 15

16 6. Referencer 1. Paul Samuelsson: Kalkudblomstringer på betonoverflader, Beton-Teknik 3/07/1977, CtO (1977). 2. Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard, Anne Pia Koch, Tommy Jacobsen, Line Balschmidt og Ulrik Søchting: Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage Hovedrapport, Miljøprojekt nr. 784, Miljøstyrelsen (2003). 3. DS 481: Beton Materialer, 1. udgave, Dansk Standard (1999). 4. DS 482: Udførelse af betonkonstruktioner, 1. udgave, Dansk Standard (1999).

Smukke betonoverflader - konstruktivt design

Smukke betonoverflader - konstruktivt design Smukke betonoverflader - konstruktivt design Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?........................ 4 Uensartethed.................................................. 4 Smuds og begroning.............................................

Læs mere

Drift og vedligehold af in-situ støbte betonoverflader

Drift og vedligehold af in-situ støbte betonoverflader Drift og vedligehold af in-situ støbte betonoverflader FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Introduktion Betonoverflader er robuste og stort set vedligeholdelsesfrie, og vil udvise patina over tid således at overfladen

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Vedligehold af synlige betonoverflader

Vedligehold af synlige betonoverflader Vedligehold af synlige betonoverflader Pleje af synlige betonoverflader gennem reparation, afrensning og forebyggende behandling Tommy Bæk Hansen, aalborg portland group, Niels Christian Lønow, MT Højgaard

Læs mere

Projektering af synlige betonoverflader

Projektering af synlige betonoverflader Projektering af synlige betonoverflader Tjekliste til anvendelse i projekteringen af betonkonstruktioner med synlige betonoverflader Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, Søren F. Johansen, Dalton

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

Støbning af reliefvæg i beton

Støbning af reliefvæg i beton Støbning af reliefvæg i beton 117 fig. VI 1 Væg i bindingsværk, der danner grundlag for udformning af reliefvæg i beton og bronze fig. VI 2 Rammer til udstøbning af beton 118 fig. VI 3 Skitseringsarbejde

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Ældning af synlige betonoverflader

Ældning af synlige betonoverflader Ældning af synlige betonoverflader Resultater og konklusioner af accelererede og udendørs ældningsforsøg Tommy Bæk Hansen, aalborg portland group, september 2007 Indledning De resultater der vises i det

Læs mere

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Dette bilag indeholder en petrografisk analyse på mikroniveau af tyndslib fra overfladen af 2 borekerner mrk. hhv. C og D, udtaget fra overside

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus Beton typer, egenskaber, anvendelse og restaurering Henrik Terkelsen arkitekt maa, partner Erik Møller Arkitekter København, maj 2013 BETON

Læs mere

Proportionering af beton. København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen

Proportionering af beton. København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen Proportionering af beton København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen Hvad er beton? Beton består af tilslagsmaterialer Og et bindemiddel (to-komponent lim) + 3 Hvad er beton? 15-20 % vand

Læs mere

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk Eternit PLAN Facadeplader i fibercement www.cembrit.dk Eternit PLAN er en stærk og smuk facadebeklædning, som kræver minimal vedligeholdelse. Eternit PLAN er velegnet til komplette facadeløsninger, men

Læs mere

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut,

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, Nye formmaterialer Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, September 2007 Formål Forsøgene er gennemført ud fra 2 overordnede formål; at analysere

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Center for Grøn Beton

Center for Grøn Beton Center for Grøn Beton Beton med stenmel Udført af: Marianne Tange Hasholt Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton, december 2002 Titel: Udført af: Beton med stenmel Marianne Tange Hasholt Dorthe Mathiesen

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, april 2005 Teknologisk Institut, Murværk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD OG BEGREBER... 3 SAMMENFATTENDE KONKLUSION...

Læs mere

Designets betydning for betonoverfladers patinering

Designets betydning for betonoverfladers patinering Designets betydning for betonoverfladers patinering Rapport med viden fra litteraturen understøttet af eksempler, der redegør for sammenhængen mellem bygningens facadedesign og betonoverfladens patinering

Læs mere

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus Henrik Terkelsen arkitekt maa, partner Erik Møller Arkitekter København, marts 2012 BETON BETONKOMMUNIST BETONKOMMUNIST BETONØRKEN BETONKOMMUNIST

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc.

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. 1 Sammenhæng mellem cementegenskaber og betonegenskaber Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. Cementegenskaber vs. betonegenskaber 2 Indhold: Hvilke informationer gives der typisk på cement fra producenten?

Læs mere

KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING

KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING KEIM OG BETON MINERALSK BESKYTTELSE AF ET MINERALSK BYGGEMATERIALE KEIM står for sikkerhed og kvalitet inden for mineralsk beskyttelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Dokument: Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION N I E L S - J Ø R G E N A A G A A R D F O R S K N I N G S C H E F, B YGGERI OG SUNDHED B Y G G E - / A N L Æ G S K O N F E R E N C E V E J E N T I L D E

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have 15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE EF Wessels Have Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud Udemaling tilbud Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter. Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m. Også facademaling til stærke priser Her gør du en god handel.. PENSELSÆT LUXUS 3

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, februar 2009 Teknologisk Institut, Murværk & Byggekomponenter heda/klk/sol INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning www.biga.dk Rengøringsog vedligeholdelsesvejledning Indvendig rengøring af skabskorpus og hylder. Rengøres bedst med husholdningens sædvanlige vandopløselige rengøringsmidler

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Rette valg af beton til anlægskonstruktioner Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Historien bag nutidens anlægscementer 2 Dania Import. klinker Alssundcement Storebæltvariant Storebæltvariant

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Gulve efterbehandling af trægulve

Gulve efterbehandling af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve efterbehandling af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie

Læs mere

Hurtig og effektiv proportionering af beton

Hurtig og effektiv proportionering af beton Nr. 29 - september 2003 Ny RECEPT2000, version 1.5: Hurtig og effektiv proportionering af beton RECEPT2000 - Aalborg Portlands edb-program til proportionering af beton iht. DS 481 har nu været på gaden

Læs mere

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fabriksbetongruppen 1 Et byggemateriale med store perspektiver Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende udmønter

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5.

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5. 10 gode råd 1. Sortering Sortér træet før anvendelse. Undgå at bruge emner med store endetræsrevner eller store fordybninger. Fejl kan ofte saves bort, og emnet kan bruges på steder, hvor der kun er behov

Læs mere

Af Christian Munch-Petersen, Emcon A/S

Af Christian Munch-Petersen, Emcon A/S 3.5.2 Mikrosilica Af Christian Munch-Petersen, Emcon A/S Figur 1. Mikroskopbillede af mikrosilica. Middeldiameteren af de kugleformede partikler er ca. 0,1μm (en ti-tusindedel millimeter) Mikrosilica er

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum Spændvidden i Dansk Betonforening Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. Vejlefjord Broen Opført 1975-80 Fundering Piller Splash zone Over splash zone

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S KÆRMINDEVEJ 2. DK-6580 VAMDRUP TELEFON +45 7558 2511. FAX +45 7558 3611 WWW.SPEKVA.DK Indholdsfortegnelse Massivtræ - et ægte

Læs mere

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie

Læs mere