Forstædernes Bank afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstædernes Bank afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober 2008."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse OMX Københavns Fondsbørs 7. oktober 2008 Ekstraordinær generalforsamling i afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober Alle forslag i henhold til dagsordenen (vedlagt) blev vedtaget, hvilket vil sige: Bortfald af stemmeretsbegrænsning i vedtægternes 10. Valg af bestyrelse (bortset fra medarbejderrepræsentanter) skal fremover foretages af generalforsamlingen i stedet for af repræsentantskabet. Bemyndigelse til bestyrelsen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bilag 1: Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling inkl. fuld ordlyd af vedtægtsændring. Kontaktperson: Steffen Torvits, IR- & pressechef: tlf Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. A/S, IR & Presse Kalvebod Brygge 47 Tlf København V Fax CVR-nr Swift: FBBKDKKK

2 Bilag 1 Selskabsmeddelelse OMX Københavns Fondsbørs 18. september 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober 2008 A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober 2008 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S. Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller, at advokat Jørgen Boe, Kromann Reumert, vælges som dirigent. 2. Betinget ændring af vedtægterne ophævelse af stemmeretsbegrænsning og ændring af repræsentantskabets kompetence Bestyrelsen foreslår, at følgende vedtægtsændringer automatisk træder i kraft, såfremt det af Nykredit Realkredit A/S den 15. september 2008 fremsatte offentlige købstilbud eller et andet af bestyrelsen anbefalet offentligt købstilbud i henhold til Værdipapirhandelsloven 32 gennemføres inden bankens næste ordinære generalforsamling: Stemmeretsbegrænsninger i vedtægternes 10 bortfalder. I stedet for af repræsentantskabet vælges bestyrelsen (bortset fra medarbejderrepræsentanter) af generalforsamlingen. De vedtægtsændringer, der automatisk træder i kraft under ovennævnte forudsætning, er nærmere følgende: a) I 10, stk. 5, bortfalder 2. og 3. punktum. Følgende bestemmelser bortfalder således: Ingen kan dog afgive flere stemmer end svarende til 1/1000 af den til enhver tid værende aktiekapital, det være sig på egne og/eller andres vegne. Ved valg af dirigent har hver tilstedeværende aktionær kun 1 stemme. A/S, Investor Relations & Presse Kalvebod Brygge 47 Tlf København V Fax CVR-nr Swift: FBBKDKKK

3 b) I 12, 1 pkt., 14, 3. pkt. og 16, 1. pkt., indtræder følgende ændringer: 12, 1 pkt. ændres fra: Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling holder repræsentantskabet møde og vælger, for så vidt de pågældende poster ikke er besat, af sin midte formand og næstformand samt 3 yderligere medlemmer, som tillige med formand og næstformand udgør de medlemmer af bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabet, jf. 16. til Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling holder repræsentantskabet møde og vælger, for så vidt de pågældende poster ikke er besat, af sin midte formand og næstformand. 14, 3. pkt. ændres fra: Foruden at vælge bestyrelsen, jfr. 12, har det til opgave at fastsætte vederlaget til dennes medlemmer, at tage bestemmelse om oprettelse af filialer efter bestyrelsens indstilling og at forhandle forslag, som bestyrelsen agter at fremlægge for generalforsamlingen. til Repræsentantskabet har til opgave at fastsætte vederlaget til bestyrelsens medlemmer og at forhandle forslag, som bestyrelsen agter at fremlægge for generalforsamlingen. 16, 1. pkt. ændres fra: Bestyrelsen består af repræsentantskabets formand og næstformand, der er henholdsvis formand og næstformand også for bestyrelsen, samt af 3 andre medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes øvrige medlemmer, jf. 12. til Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Bestyrelsen foreslår også, at bestyrelsen bemyndiges til at anmelde ovenstående vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis bestyrelsen har konstateret, at det af Nykredit Realkredit A/S den 15. september 2008 fremsatte offentlige købstilbud eller et andet af bestyrelsen anbefalet offentligt købstilbud i henhold til Værdipapirhandelsloven 32 er gennemført inden bankens næste ordinære generalforsamling. 3. Eventuelt A/S, Investor Relations & Presse Kalvebod Brygge København V Tlf Fax CVR-nr Swift: FBBKDKKK

4 Adgangskort Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes 10 og aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal rekvirere adgangskort elektronisk via bankens hjemmeside ( eller ved indsendelse af den til aktionærerne fremsendte tilmeldingsblanket. Tilmelding skal være AKTIEBOG DANMARK A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, i hænde via elektronisk tilmelding, fax ( ) eller almindelig post senest fredag den 3. oktober 2008 kl Fuldmagt Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver være aktionær i selskabet. Fuldmagten skal være AKTIEBOG DANMARK A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, i hænde via elektronisk fuldmagt ( fax ( ) eller almindelig post senest mandag den 6. oktober 2008 kl Særlige vedtagelseskrav Vedtagelse af det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring kræver, at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme herfor, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1. Aktiekapitalens størrelse og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør kr. Vedtægterne bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet: Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme. Ingen kan dog afgive flere stemmer end svarende til 1/1000 af den til enhver tid værende aktiekapital, det være sig på egne og/eller andres vegne. Ved valg af dirigent har hver tilstedeværende aktionær kun 1 stemme. København, den 18. september 2008 Bestyrelsen Kontaktperson: Steffen Torvits, IR- & pressechef: tlf Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. A/S, Investor Relations & Presse Kalvebod Brygge København V Tlf Fax CVR-nr Swift: FBBKDKKK

5 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er A/S. Dens hjemsted er Københavns kommune. Banken driver tillige virksomhed under binavnene FB Bank Copenhagen A/S ( A/S). 1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. Bankens kapital og aktier 2 Aktiekapitalen er kr fuldt indbetalt i aktier på 25 kr. og multipla deraf. 3 Bestyrelsen er i tiden indtil den bemyndiget til ad én eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil kr negotiable navneaktier, der skal være omsætningspapirer og ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabets aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens 30 stk. 1. Dog kan bestyrelsen beslutte, at en bestemt del af forhøjelsen, der ikke overstiger kr , kan ske uden fortegningsret. Udbud uden fortegningsret sker til aktiernes markedskurs. Bestyrelsen er herudover bemyndiget til når som helst yderligere at udvide aktiekapitalen ved en eller flere forhøjelser med indtil kr , der tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber som led i en generel ordning med medarbejderaktier. Bemyndigelsen ophører den Forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse sker uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under aktiens pålydende værdi og ikke ved udstedelse af fondsaktier. Ved bestyrelsens beslutning af 5. marts 2007 er bemyndigelsen til at udvide selskabets aktiekapital udnyttet for såvidt angår kr således, at den resterende bemyndigelse udgør kr Endvidere er bemyndigelsen til udstedelse af medarbejderaktier udnyttet for såvidt angår kr således, at den resterende bemyndigelse vedrørende udstedelse af medarbejderaktier udgør kr Aktierne skal lyde på navn. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på 25 kr. eller multipla heraf efter lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

6 Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer, gældende regler jfr. aktieselskabslovens 24. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget. 5 6 Aktiekuponer forældes efter udløbet af 5 år fra forfaldstiden. Bankens anliggender varetages af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen. 7 Generalforsamlingen 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen afholdes i det storkøbenhavnske område efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en annonce i Statstidende, i ét landsdækkende samt i ét lokalt dagblad. Annoncen indrykkes med højst fire ugers og mindst fjorten dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges i bankens afdelinger dagsordenen og evt. forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og evt. koncernregnskab. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: a) Valg af dirigent. b) Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. c) Fremlæggelse af årsrapport og evt. koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af décharge og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. d) Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelse eller aktionærer. e) Valg af medlemmer til repræsentantskabet. f) Valg af to revisorer. Forslag fra aktionærer må - for at komme til afgørelse på den ordinære generalforsamling - være fremsat skriftligt for bestyrelsens formand senest den 15. januar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes: 9 a) Ifølge beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen eller revisor. b) Til behandling af et bestemt angivet emne, når begæring herom fremsættes af aktionærer, som ejer en tiendedel af aktiekapitalen. I det under b) omhandlede tilfælde foretages indkaldelse med 14 dages varsel inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

7 10 Enhver aktionær, som er noteret i aktiebogen eller med henblik på notering i aktiebogen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 5 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil. Adgangskort udstedes af direktionen mod behørig legitimation. Ønsker en aktionær at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig, skal fuldmagten være banken i hænde senest søgnedagen før generalforsamlingen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt før aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, med mindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Afstemningen sker skriftligt, med mindre dirigenten med forsamlingens tilslutning bestemmer anderledes. Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet stemmes der om alle ledige poster på én gang. Såfremt kandidaternes antal overstiger antallet af ledige poster, er skriftlig afstemning obligatorisk, idet der på stemmesedlen, som benyttes ved afstemningen, kan anføres højst lige så mange forskellige kandidatnavne, som der er poster at besætte. De ledige poster tilfalder kandidaterne, som opnår flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning mellem kandidaterne. Hvis en eller flere af posterne på grund af vakance alene skal besættes for resten af et afgået medlems valgperiode, tilfalder posten med den korteste valgperiode den af de valgte kandidater, som opnår det mindste stemmetal og så fremdeles. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, fremsat af andre end bestyrelsen, og til vedtagelse af forslag om selskabets opløsning, af hvem sådant forslag end måtte være fremsat, kræves, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen - men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital - indkaldes inden 14 dage en ny generalforsamling under iagttagelse af reglerne i aktieselskabslovens 73, stk.1, pkt. 3, og denne generalforsamling tager da endelig beslutning uden hensyn til det repræsenterede aktiebeløb, men til vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal udskrift af generalforsamlingsprotokollen samt fortegnelse over repræsentantskab og bestyrelse fremlægges for aktionærerne i bankens afdelinger. Repræsentantskabet 11 Repræsentantskabet består af 28 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 4 år ad gangen således, at der efter tur - evt. efter lodtrækning - årligt afgår 7 medlemmer. Genvalg er tilladt. I tilfælde af vakance foretager den næste ordinære generalforsamling nyt valg, der gælder for resten af den afgåedes valgperiode. Fylder et medlem 70 år, udtræder det af repræsentantskabet ved den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Repræsentantskabets medlemmer skal have fast bopæl i eller være indehaver af eller ved stilling knyttet til erhvervs- eller anden virksomhed med domicil inden for bankens virkeområde. Der bør tilsigtes en hensigtsmæssig fordeling af mandaterne geografisk såvel som erhvervsmæssigt.

8 12 Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling holder repræsentantskabet møde og vælger, for så vidt de pågældende poster ikke er besat, af sin midte formand og næstformand. Ingen kan vælges eller genvælges efter det fyldte 70. år. Valget gælder for en periode, der varer, indtil vedkommendes valgperiode som medlem af repræsentantskabet udløber dog højst 2 år. Genvalg er tilladt. I tilfælde af vakance i årets løb vælger repræsentantskabet et nyt medlem for resten af valgperioden. 13 Repræsentantskabet holder i øvrigt møde så ofte, formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne anmoder herom. Indkaldelse foretages af formanden med mindst 8 dages varsel. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget jfr. dog næste stk. Angår afgørelsen et valg, foretages ved stemmelighed ny afstemning, og giver den det samme resultat, afgøres valget ved lodtrækning. Forhandlingerne indføres i en protokol, der underskrives af mødedeltagerne. 14 På repræsentantskabets møde aflægger formanden beretning om bankens virksomhed siden sidste sammentræde, ligesom den seneste delårsrapport/halvårsrapport/årsrapport gennemgås. Repræsentantskabet prøver ikke årsrapportens rigtighed. Repræsentantskabet har til opgave at fastsætte vederlaget til bestyrelsens medlemmer og at forhandle forslag, som bestyrelsen agter at fremlægge for generalforsamlingen. I øvrigt fungerer repræsentantskabets medlemmer som bankens tillidsmænd. 15 De medlemmer af repræsentantskabet, som ikke sidder i bestyrelsen, lønnes med et årligt vederlag med virkning fra den 1. januar 2006 på kr., der reguleres efter den til enhver tid gældende standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår på pengeinstitut- og realkredit-området. Bestyrelsen 16 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Møde afholdes som regel 1 gang om måneden og i øvrigt så ofte, som formanden finder det fornødent, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal for så vidt, der ikke efter vedtægterne eller loven kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet. Bestyrelsen har sammen med direktionen ledelsen af bankens virksomhed.

9 Bestyrelsen ansætter og afskediger bankens direktion og bankens interne revisionschef, medens de øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af direktionen. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Direktionen 17 Direktionen består af 2-3 medlemmer. Heraf ansættes én som administrerende direktør. Direktionen varetager den daglige ledelse efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitaments- aflønning af direktionen. Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Et eksemplar af retningslinierne skal fremsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om eventuelle ændringer. Direktionen deltager uden stemmeret i repræsentantskabets og bestyrelsens møder. Firmapåtegning 18 Banken forpligtes ved underskrift: 1. Af den samlede bestyrelse 2. Af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør 3. Af 2 direktører i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagt. Revisionen 19 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 statsautoriserede revisorer. Årsrapporten 20 Regnskabsåret er kalenderåret. Når årsrapporten er udarbejdet af direktionen, revideret af revisionen og vedtaget af bestyrelsen, forelægges den generalforsamlingen til godkendelse. Samtidig forelægges bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. Det resterende disponible beløb med tillæg af overførsler anvendes efter bestyrelsens indstilling til udbytte til aktionærerne, til henlæggelser, til overførsel til næste år eller på anden måde efter bestyrelsens forslag og under generalforsamlingens godkendelse.

10 Andre bestemmelser 21 Bankens repræsentantskab, bestyrelse, direktion og medarbejdere skal iagttage den største tavshed om, hvad de får at vide gennem deres virksomhed i banken. 22 Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. På bestyrelsens vegne: København, den 7. oktober 2008 Advokat Jørgen Boe Hovedkontoret: Kalvebod Brygge København V A/S Reg.nr. 1931, København Telefon: Telefax: Telefax: (Fonds) Internet: Giro: Telegram: Forbank Telex: FORBA Swift: FB BK DKKK

Forstædernes Bank afholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2008.

Forstædernes Bank afholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2008. Selskabsmeddelelse 29 2008 OMX Københavns Fondsbørs 12. november 2008 Ekstraordinær generalforsamling i afholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2008. Alle forslag i henhold til dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 15.04.2009 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 22. april 2009 Meddelelse nr. 15 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter Adelgade 49, 5400 Bogense Tlf.: CVR:

Vedtægter Adelgade 49, 5400 Bogense Tlf.: CVR: Vedtægter Adelgade 49, 5400 Bogense Tlf.: 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk CVR: 64 86 52 18 Indholdsfortegnelse NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 BANKENS KAPITAL OG AKTIER... 3 BANKENS LEDELSE... 4 GENERALFORSAMLING...

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter Tlf.: CVR:

Vedtægter Tlf.: CVR: Vedtægter Tlf.: 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk CVR: 64 86 52 18 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL. 3 BANKENS KAPITAL OG AKTIER. 3 BANKENS LEDELSE. 4 GENERALFORSAMLING. 4 REPRÆSENTANTSKAB. 6 BESTYRELSEN.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 3. maj 2010 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K VEDTÆGTER for Aktieselskabet M Ø N S B A N K Stege (CVR. nr. 65746018) Stiftet 30. maj 1967 Meddelelse 09/2010 Side 1 af 7 Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er A/S Møns Bank. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hvidbjerg Bank A/S

VEDTÆGTER. for. Hvidbjerg Bank A/S VEDTÆGTER for Hvidbjerg Bank A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S, MARIAGER

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 25. februar 2015 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Opdaterede vedtægter efter vedtagelse på Morsø Banks ordinære generalforsamling torsdag d. 5. marts Med venlig hilsen Morsø Bank

Opdaterede vedtægter efter vedtagelse på Morsø Banks ordinære generalforsamling torsdag d. 5. marts Med venlig hilsen Morsø Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nykøbing Mors den 16. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 7 2009. Opdaterede vedtægter Opdaterede vedtægter efter vedtagelse på Morsø Banks ordinære

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: - Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank - A/S Vinderup Bank Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere