Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed."

Transkript

1 Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller holde rent. Det omfatter rutiner til at opnå og opretholde sundhed og renhed. Fra tidlig tid har man været klar over, at renlighed fremmer sundheden. rendag goddag 1

2

3

4 Hygiejne Det er vigtigt, at både elever og lærere kan føle sig sikre på at komme på skolen uden at være nervøse for smitte med sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Og heldigvis er det som regel også sikkert nok, men der kan opstå udbrud af forskellige epidemier som f.eks. influenza og Roskildesyge, og så er det vigtigt, at der er helt styr på hygiejnen. Det betyder, at der skal gøres rent de rigtige steder, såsom håndtag, gelændere og ikke mindst på toiletterne for at bryde smittekæden. På mange skoler er der i dag ikke optimale forhold for at kunne opretholde en god håndhygiejne. Nogle skoler prøver virkelig at gøre en indsats for håndhygiejnen, men det er ikke altid at det kan lade sig gøre i praksis. Ofte kræver det nye rutiner eller ligefrem ombygninger. Meget enkle spørgsmål kan give et fingerpeg: Er der håndvaske nok til, at alle kan nå at vaske hænder inden spisepausen?, Er der kun plads til én ad gangen, eller kan flere komme til på samme tid? Er der nok papir til at tørre hænder i? - og er der sæbe? Smittespredning Mikroorganismer formerer sig hele tiden. Hastigheden afhænger af de forhold som er til stede (temperatur, næring, fugt mv.). Hvilke midler og metoder, der bør bruges ved rengøring afhænger af, hvilke typer af bakterier der findes, og hvor vigtigt det er, at der er hygiejnisk rent. På toiletter er der mange sygdomsfremkaldende bakterier, så dér skal der gøres hygiejnisk rent, hvorimod det, i indgangspartiet, handler mere om at få fjernet sand, jord og sten. I indgangspartier o.l. er det vigtigt, at få fjernet sand, jord og sten, da det er med til at nedslide overfladen på gulvmaterialerne og dermed danne grobund for fugt og mikroorganismer. Det er hensigtsmæssigt, at have vaske til de forskellige formål. Nogle vaske, hvor der hentes drikkevand fra, andre som bruges til generel håndvask i f.eks. klasseværelserne og selvfølgelig vaske på toiletterne, som så kun bruges efter toiletbesøg. Derved mindskes risiko for smitte og spredning af Støv findes gerne, hvor der er meget tøj, og i rum der bliver brugt af mange mennesker. Da støv kan gemme på svampe og smådele af f.eks. pftalater (plastblødgører) er der også her risiko for smittespredning og dårligt indeklima. 4 rendag goddag

5

6 Toiletter Toiletforholdene har stor betydning for elevers og medarbejderes trivsel og sundhed. Der findes mange historier om børn, der holder sig hele dagen, fordi de ikke vil benytte skolens toiletter. Det kan have store konsekvenser for helbredet, hvis det sker gennem længere tid. Det kan blandt andet give mavesmerter, urinvejsproblemer samt inkontinensproblemer. Det er vigtigt at holde en god hygiejne på især toiletter for at hindre smitte og infektioner hos børn og medarbejdere. På steder hvor de samme renholdningsproblemer gentager sig, kan det være hensigtsmæssigt at se på, om der nu også er de optimale forhold til overhovedet at holde en god håndhygiejne. Man kan stille spørgsmål som: Er der håndvaske nok til at alle kan få vasket hænder? Er der kun plads til én ad gangen eller kan flere komme til på samme tid? Er der nok papir til at tørre hænder i? - og er der sæbe? 6 rendag goddag Det er hensigtsmæssigt, at have vaske til de forskellige formål. Nogle vaske, hvor der hentes drikkevand fra, andre som bruges til generel håndvask i f.eks. klasseværelserne og selvfølgelig vaske på toiletterne, som så kun bruges efter toiletbesøg. Derved mindskes risiko for smitte og spredning af sygdomsfremkaldende bakterier Claus Malta Nielsen, kommunallæge, Foreningen af kommunallæger Toiletrummet Der er ofte stor forskel på elevernes toiletforhold og på det ansatte personales toiletforhold. På mange skoler rengøres alle toiletter en gang om dagen, men når rengøringsprogrammet fastlægges, er det vigtigt at se på belastningsgraden altså hvor mange personer, der er om det enkelte toilet. Toiletter, der benyttes af flere personer, bør gøres rent oftere. Vedligeholdelse af toiletkummer, håndvaske, døre, mv. er vigtigt for at kunne opretholde en god hygiejnisk standard. Så snart der er ødelagt træværk, ødelagte og ru overflader o.l. er det meget svært at holde hygiejnisk rent, og der skabes grobund for uhygiejniske forhold. Der findes ingen standarder for hvor mange toiletter og håndvaske, der skal være på en skole, og der findes heller ikke et maksimum for hvor mange elever, der må være om et toilet. Men når det gælder almindelige arbejdspladser, har Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning, som angiver, at der maksimum må være 15 medarbejdere pr. toilet. Der findes derfor heller ikke nogen angivelse af, hvilke forhold der bør være på et toilet. På mange skoler er det muligt at klatre op og kigge ind til nabotoilettet og genere dem, der benytter det. I undersøgelsen fra Børnerådet angiver knap en fjerdel, at der altid eller ofte er problemer med at lukke og låse dørene, hvilket ikke er rart, når man bruger toilettet. Alle på skolen bør have adgang til rene og hygiejniske toiletter, herunder muligheden for håndvask og tørring. Alle på skolen bør kunne benytte toiletterne uden at blive generet af andre. Børnerådet gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 1168 elever fra 7. klasser rundt om i landet, hvor der blev spurgt til toiletforholdene. Undersøgelsens resultater blev præsenteret i en rapport i Baggrunden for undersøgelsen var den ofte meget omfattende kritik af nedslidte skoler og særligt forholdende på skoletoiletterne. Rapportens resultater underbygger denne kritik, og påpeger vigtigheden af at have ordentlige og rene toiletter.

7 Få mere at vide om toiletter Uddrag af Børnerådets rapport: Om toiletternes tilstand og udseende viser resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, at: æ Fire ud af ti oplever, at toiletterne sjældent eller aldrig er rene æ Mere end halvdelen synes, at toiletterne altid eller ofte er ulækre æ Knap to ud af tre synes altid eller ofte, at der lugter dårligt på skolens toiletter æ Knap halvdelen svarer, at der altid eller ofte ligger vand, papir eller urin på gulvet æ Knap halvdelen svarer, at der altid eller ofte mangler sæbe eller håndklæder på skolens toiletter æ Hver fjerde oplever, at der altid eller ofte mangler toiletpapir æ Hver fjerde oplever, at der altid eller ofte er problemer med at lukke eller låse dørene på skolens toiletter æ Og knap tre ud af ti svarer, at de altid eller ofte ikke kan være i fred på skolens toiletter Der findes ingen lovkrav om antal elever eller studerende pr. toilet. I bygningsreglementet af 2008 afsnit stk. 2 står, at der skal indrettes mindst ét toilet for hver 15 beskæftigede. Samme tal nævnes i At-meddelelse nr om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser. Selvom dette tal kun gælder for ansatte og ikke for elever og studerende, anbefaler DCUM, at det bruges i forbindelse med nybyggeri eller væsentlige om- eller tilbygninger af skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Hvis en skoles toiletter er i en så dårlig stand, at eleverne ikke med rimelighed kan forventes at benytte dem eksempelvis på grund af dårlig hygiejne, kan man rette henvendelse til den kommunale sundhedstjeneste eller embedslægeinstitutionerne. Deres arbejde omfatter også forebyggende arbejde samt tilsyn med sundhedstilstanden på institutioner og skoler, herunder rådgivning om hygiejne. Bekendtgørelse til lov om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (Bekendtgørelse nr af 28. november 2006) Sundhedsministeriet I bekendtgørelsens 7 står at Sundhedstjenestens virksomhed skal omfatte sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole. Endvidere står der i 16, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde daginstitutioner for børn og unge, kommunale dagplejer samt skoler, der er beliggende i kommunen, bistand fra den kommunale sundhedstjeneste. Bistanden omfatter blandt andet Vejledning om og tilsyn med sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne. Børnerådet 2009 rendag goddag 7

8 Indeklima God rengøring er én af de vigtigste betingelser for en god luftkvalitet og dermed for et godt indeklima. Et godt indeklima kræver blandt andet, at der er god plads, gode lys- og lydforhold, at vedligeholdelse og rengøring er i orden, at temperaturen er behagelig og at luftkvaliteten er god. Indeklima dækker over mange elementer såsom fugt, svamp, lugt, ventilation, men her i hæftet ser vi kun på rengøringsdelen. Dårligt indeklima kan skyldes rigtig mange forhold, og det er vigtigt, at arbejde systematisk med at finde årsagerne. Der er især fire forhold, som kan være med til at sikre en god rengøringsstandard på arbejdspladsen: Symptomer på dårligt indeklima Dårligt indeklima på arbejdspladsen kan fx vise sig ved utilpashed, irriterede slimhinder, hovedpine og træthed hos eleverne og medarbejderne. Der er som regel tale om - meget diffuse symptomer, og de enkelte individer påvirkes meget forskelligt, af generne. Der skal være tid nok til rengøringen Bygninger og inventar skal være indrettet så de er rengøringsvenlige Bygninger og inventar skal være vedligeholdte og i ordentlig stand Rengøringsopgaven skal være et fælles ansvar for alle på arbejdspladsen Dårlig eller manglende vedligeholdelse af bygningerne kan skaber grobund for fugt og skimmelsvamp. Dårligt indeklima kan være årsag til sygefravær og kroniske lidelser hos elever og medarbejdere på skolen. Erfaringen viser, at der er en del børn, der har problemer med astma, og indeklimaet får derfor især indflydelse på deres daglige trivsel. Gener der kan skyldes dårligt indeklima: æ Træthed og koncentrationsbesvær æ Hovedpine æ Kvalme æ Slimhindeirritation æ Hudproblemer som kløe eller eksem æ Åndedrætsbesvær æ Overfølsomhed, allergi æ Hoste æ Utilfredshed/psykiske gener Dansk Center for UndervisningsMiljø 8 rendag goddag

9 Gode råd til bedre indeklima Man kan sjældent pege på en enkelt årsag til indeklimaproblemer, fordi problemerne ofte skyldes en kombination af flere forskellige faktorer. Skolens indeklima vil dog blive bedre ved at: æ Holde en temperatur på grader i lokalerne æ Undgå træk og kulde fra dårligt isolerede vægge, vinduer, døre og gulve æ Sørge for effektiv rengøring og god ventilation. æ Undgå fugtige bygninger og tæpper, der kan give gode vækstbetingelser for både skimmelsvampe og bakterier. æ Lufte ud jævnligt med et par minutters gennemtræk æ Undgå fugtigt overtøj i klasselokalerne. æ Sørge for at ventilationsanlæg bliver renset, vedligeholdt og styret efter forskrifterne. æ Sørge for jævn og behagelig belysning æ Dæmpe støj f.eks. ved hjælp af fysisk støjdæmpning og ændret adfærd i lokalerne. æ Sørge for god vedligeholdelse af bygninger og et godt æstetisk miljø Det er en god ide at gennemgå bygninger, lokaler og rengøringen, når årsager til et dårligt indeklima skal findes. Det kan gøres på mange måder, og mere eller mindre detaljeret. Arbejdsmiljøorganisationen kan gennemgå bygningen sammen med bygningens driftsansvarlige og fastlægge omfanget af de negative påvirkninger. Der findes forskellige skemaer, som kan bruges, når bygningen skal gennemgås. F.eks. har Arbejds-tilsynet, BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) for Undervisning og Forskning og flere faglige organisationer udarbejdet skemaer. Følgende bør indgå i den samlede vurdering: vedligeholdelsesstandard, analyser af materialerne i bygningen, om brugen af de enkelte lokaler har forandret sig, og om indretning og udform-ning af lokalerne er optimal. Arbejdsmiljøorganisationen kan gennemgå rengøringen (omfang, metoder, tid mv.) og hygiejnestandarden. Det er vigtigt at huske ventilationssystemet og de aftaler, der er omkring rengøring og vedligehold af disse. Få mere at vide om indeklima Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsstedet er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal sørge for, at årsager til indeklimapro-blemer bliver belyst, og at forholdene bliver forbedret tilfredsstillende. Vejledning om Indeklima (At-vejledning A1.2), Arbejdstilsynet Ventilation på faste arbejdssteder (At-vejledning A1.1), Arbejdstilsynet BAR ene har udviklet forskellige materialer: Rengøringsvenligt byggeri BrancheArbejdsmiljøRådet for Service- og tjenesteydelser (2010). God rengøring godt indeklima, branchevejledning, Branche- ArbejdsmiljøRådet (BAR) Undervisning og Forskning (2005), Fugt og Skimmelsvampe, branchevejledning, Branche- ArbejdsmiljøRådet (BAR) Social- og Sundhed (2007) en internetportal udviklet af BrancheArbejdsmiljøRådene i samarbejde. Udluftning og åbne vinduer f.eks. de første 5 minutter af hvert frikvarter er en simpel og effektiv måde, at skifte luften ud, uden at afkøle rummet Claus Malta Nielsen, kommunallæge, Foreningen af kommunallæger Rengøringskyndige og sundhedspersonale bør inddrages ved ny- eller ombygninger for at vejlede om bl.a. indretning, materialevalg og overflader. Jeg er overbevist om, at rengøringsfunktionen kan udnyttes bedre, hvis faciliteterne er rengøringsvenlige Claus Malta Nielsen, kommunallæge, Foreningen af kommunallæger rendag goddag 9

10 Rengøring Den bedste måde at forebygge problemer med støv i luften, snavs på bygning og inventar osv. er at gøre ordentligt rent. Især på en skole hvor der færdes mange mennesker hver dag. Den daglige rengøring på en skole handler i høj grad om støv og snavs i de almindelige rum og om ordentlig hygiejne på toiletter, baderum mv. Det er vigtigt, at holde ordentlig rent og det gælder på alle skolens områder. Støv og skidt kan meget let flyttes fra et rum til et andet, blot ved at man færdes mellem rummene. Der kommer mange børn på skolerne, og deres forståelse og opfattelse af oprydning og rengøring er meget forskellig. Men alle genkender, når noget ikke er rent, eller når der er meget rodet. Der kommer også mange voksne på skolerne f.eks. lærere, tekniske servicemedarbejdere, kontorpersonale og rengøringspersonale, og deres forventninger til den daglige rengøring kan være meget forskellige og give anledning til flere diskussioner. På steder, hvor de samme renholdningsproblemer gentager sig, kan det være hensigtsmæssigt at se på, om der nu også er de optimale forhold til overhovedet at holde rent. Man kan stille spørgsmål som: Er der skraldespande nok? Er de store nok til at rumme de mængder affald der produceres? Er de til at få øje på? Forudsætningen for god rengøring er, at der er ryddet op, så mopper og maskiner kan komme til. På de fleste skoler har alle ansvar for oprydningen, og der er mange eksempler på, at der er etableret konkurrencer mellem klasser, smiley-ordninger mv., der skal motivere eleverne til oprydningsopgaverne. På mange skoler er den daglige rengøring skåret ned til absolut minimum. Det betyder, at der er stor risiko for, at der dannes masser af støv, snavs og pletter af organiske stoffer, der kan virke som depoter for mikroorganismer og kemiske forbindelser. Undersøgelser viser, at skjulte støvdepoter kan virke som lager for f.eks. pfatalater1 og svampe. Ordentlig rengøring betyder også, at f.eks. inventar og bygninger holder længere og dermed ikke skal udskiftes eller renoveres så tit. God vedligeholdelse betyder desuden, at det er meget lettere at holde hygiejnisk rent. På en skole er der mange forskellige aktiviteter, og ofte opstår der behov for rengøring, der ikke står i aftaler eller er skrevet ned. Det kan være efter fester og temauger eller i forbindelse med ombygninger og/eller byggeprojekter. Ved sådanne ekstraordinære situationer er det vigtig, at der er klare aftaler om rengøring og at der er de forhold, der skal være for at kunne holde områderne rene under aktiviteterne. Er der f.eks. de skraldespande, der skal til for at kunne rumme den mængde affald, der kommer? Er de maskiner til rådighed, der skal til for at kunne rengøre efter f.eks. håndværkere? osv. For at undgå problemer med støv og snavs udefra, kan man indrette et eller flere indgangspartier på skolen, så støv og snavs ikke blæses eller slæbes ind. Det kan for eksempel gøres ved at: 1) etablere et lukket vindfang, 2) installere skraberiste og måtter, 3) benytte hård og ru belægning ved indgangspartiet 4) forlange at alle også de voksne - skifter til indendørs sko. 10 rendag goddag

11 Gode råd til at holde støv og snavs nede: æ Indret lokalet, så det er let at komme til at gøre rent æ Sørg for en lav møbleringsgrad, hæng ledninger til it-udstyr i lukkede kabelskinner på væggen eller bordet æ Sæt tingene på plads og stolene op, så rengøringspersonalet kan komme til æ Vælg inventar og materialer, som er nemme at gøre rene. Brug fx linoleum eller kork på gulvet i stedet for tæpper og undgå polstrede møbler æ Vælg lukkede skabe og reoler til bøger, legetøj mv. æ Vær opmærksom på, at polstrede møbler, tæpper og puder kræver ekstra rengøring æ Vedligehold inventar og overflader, så de forbliver glatte og velplejede æ Sørg for veltilrettelagt daglig, ugentlig og periodisk rengøring rendag goddag 11

12 Symptomer på mangelfuld rengøring God rengøring har betydning for det fysiske velbefindende og psykiske velbefindende. Dårlig luft og mangelfuld rengøring kan påvirke helbredet. Mennesker reagerer forskelligt, så selvom der findes regler og grænseværdier for, hvor meget støv luften må indeholde, er det ikke en garanti for, at alle trives i lokalerne. Den ene elev/medarbejder kan fx reagere kraftigt - måske allergisk - på støv, mens den anden slet ikke bemærker det. Der er i dag en stor andel af børn med astma, og god rengøring har stor betydning for deres dagligdag. Hvis der ikke er gjort rent, eller rengøringen er mangelfuld, kan det betyde klæbende pletter, lugt fra tabte fødevarer eller blot en masse støv og skidt på gulve og borde. Det i sig selv har betydning for, om der er rart at være i et lokale. Det er ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt, men det er for langt de fleste mennesker ikke en rar oplevelse, og man kan opleve at blive mere beskidt af at færdes i rum, hvor rengøringen er mangelfuld. Møbleringsgrad Møbleringsgraden handler om hvor mange møbler, der er i et rum, og hvor tæt pakket rummet er. Møbleringsgraden kan betyde meget for tidsforbruget til rengøring og for hvilke rengøringsmetoder, der skal bruges i et rum. F. eks. kan der bruges en maskine i en gymnastiksal eller et stort indgangsparti, hvorimod det i et klasselokale er nødvendigt med mopper. I fagsprog bruger man ofte betegnelserne: frit møbleret, møbleret, tæt møbleret. Rengøringsparathed Rengøringsparathed handler om, at et rum er gjort klar til, at rengøringsassistenten kan komme til at udføre sin opgave uden først at skulle bruge tid på andre ting som f.eks. at sætte stole op. Det er vigtigt, at alle er klar over, hvad der er rengøringsassistentens opgave, og hvad der ikke er. Det er vigtigt, at der er en klar aftale om, hvem der har ansvaret for den oprydning og klargøring, der er nødvendig for at kunne gøre rent i et lokale. Når rengøringsassistenten har et rengøringsområde og leverer en serviceydelse, foreligger der som regel en arbejdsplan, der beskriver, hvilke arbejdsopgaver rengøringsassistenten har, og hvilken kvalitet rengøringen skal have. Hvis der ikke er ryddet op, så der kan gøres rent, er det vigtigt, at rengøringspersonalet gør opmærksom på det. Skolelederen/den rengøringsansvarlige har ansvar for at tage initiativ til, at der findes en løsning, så rengøringspersonalet kan udføre deres opgaver. Ved alvorlig mangel på rengøring kan der vise sig symptomer såsom irritation i øjne, næse og luftveje og infektioner i luftvejene. De psykiske påvirkninger er mere diffuse og viser sig som træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær o.l. Symptomerne kan skyldes især støv i luften. Støvet består bl.a. af hudskæl, papirstøv, pollen, mikroorganismer og smuld fra tæpper, møbler og byggematerialer. Det kan også komme ude fra, da meget støv og skidt bliver slæbt ind med fodtøjet. Få mere at vide om rengøring Rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder, samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger (At-vejledning A.1.4), Arbejdstilsynet (2001) Vejledning om Indeklima (At-vejledning A.1.2.) Arbejdstilsynet (2008) God rengøring godt indeklima branchevejledning, BrancheArbejdsmiljøRådet (BAR) Undervisning og Forskning (2005) Rengøringsvenligt byggeri BrancheArbejdsmiljøRådet for Service- og tjenesteydelser (2010). Branchevejledning om rengøringsmidler, branchevejledning, BrancheArbejdsmiljøRådet for Service- og tjenesteydelser (2010). 10 gode råd om arbejde med kemikalier BrancheArbejdsmiljøRådet for Service- og tjenesteydelser (2010). (2010) 12 rendag goddag

13 Vedligeholdelse og rengøring Mangelfuld vedligeholdelse af bygninger kan give alvorlige problemer af sundhedsmæssig karakter. Dårlig vedligeholdelse af arbejdspladsen kan gøre rengøringsarbejdet vanskeligere. Hvis et lokale eller noget inventar ikke vedligeholdes løbende, vil det blive sværere og sværere at holde rent. Der kan findes mange eksempler på mangelfuld vedligeholdelse af bygninger og inventar, men når der ikke er penge på budgettet til vedligeholdelse, så rykker udgiften til en reel udskiftning nærmere. Det er vigtigt, at flader holdes glatte og rengøringsvenlige. De nedslidte og dårligt vedligeholdte bygninger er meget svære at holde rene, og det betyder, at der bør afsættes mere tid til rengøring. På mange skoler ser man ofte gammelt linoleum, der er tørret ind og med tiden er der kommet en masse sprækker og revner i materialet. Årsagen er ofte mangelfuldt vedligehold og/eller brug af et forkert rengøringsmiddel. Et dårligt vedligeholdt gulv kan ikke holdes rent og slet ikke hygiejnisk rent, da sæbevandet og bakterier kan ligge i sprækkerne og søbe. Mange steder ses også afskallede vægge, og her er det også meget svært at holde rent og hygiejnisk rent, da fladerne ikke kan vaskes af. På f.eks. toiletter kan den slags være et stort problem. På toiletter kan det være svært at holde fliserne hygiejnisk rene, hvis de ikke har glatte og hele overflader. Mange nye typer af fliser kræver særligt skånsomme rengøringsmidler, som ikke ødelægger overfladen. En ødelagt overflade bliver ru og dermed svær at holde hygiejnisk ren. Måske er nogle af fliserne knækkede eller helt røget af. Det betyder også, at det er sværere at renholde overfladerne. Ventilationsanlæg, filtre, malerkabiner, lysarmaturer o.l. skal løbende vedligeholdes. På den måde sikrer man, at deres effektivitet altid er optimal. Man skal følge eventuelle anvisninger fra leverandøren. Det er vigtigt at inddrage det rengøringsfaglige personale allerede i planlægningsfasen ved ny- eller ombygninger. Det sker alt for ofte, at en bygning er arkitektonisk smuk, men at indretning og materialevalget gør det meget svært at vedligeholde bygningen, hvilket kan blive dyrt på sigt. rendag goddag 13

14

15

16 Organisering af rengøring For at fastholde medarbejdere på rengøringsområdet er det være en god ide, at skabe nogle gode og attraktive rammer for arbejdet. Det vil sige arbejdspladser, hvor anerkendelse, respekt og faglighed er i højsædet. Det er meget forskelligt, hvordan rengøringsarbejdet på skolerne er organiseret. Nogle steder har man rengøring uden for skoletiden, men mange steder har man efterhånden fået synlig rengøring, hvor dele af rengøringen foregår i skoletiden. Erfaringen viser, at synlig rengøring fører til bedre rengøring, idet eleverne bliver bedre til at rydde op, så lokalerne er klar til rengøring. Der er mange myter om synlig rengøring bl.a. at det forstyrrer undervisningen. Det kan sagtens lade sig gøre at planlægge rengøringsopgaven således at det ikke genere de øvrige opgaver på skolen. På langt de fleste skoler er rengøringsassistenterne ansat på deltid og arbejder kun med rengøringsopgaver. Dog er der også skoler, hvor rengøringsassistenterne er ansat på fuld tid og har andre opgaver ved siden af rengøringen. På disse skoler er der mulighed for at skabe den variation i arbejdet, som er så vigtig for rengøringsassistenterne, for at mindske risikoen for ensidigt gentaget arbejde(ega). Ledelse Daglig leder Det er meget forskelligt, hvem der fungerer som leder for rengøringen. Nogle steder er det skolelederen, mens det andre steder er den tekniske serviceleder. Det vigtige er, at lederen er synlig og har viden om personaleledelse. Rengøring er ikke en kerneydelse på skolerne, og dermed opstår der risiko for at rengøringspersonalet bliver lidt usynligt i skoleledelsens hverdag. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at rengøringspersonalet inddrages i det daglige liv på skolen, og oplever sig selv som lige så væsentlige for trivsel på skolen. Rengøringspersonalet holder som regel deres egne personalemøder, og dermed er der risiko for at denne personalegruppe kan opleve, at den ikke inddrages eller ikke får en række væsentlige informationer. Dette kan opleves som et signal om, at gruppen ikke er så væsentlig som de øvrige faggrupper. Ved sygefravær er det ledelsens ansvar at sørge for, at der enten tilkaldes vikarer eller på anden måde skabes sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde. 16 rendag goddag

17 Viden og uddannelse Faglig leder Faglig ledelse er vigtig. Den faglige leder er den, som har kendskab til rengøringsmetoder, rengøringsmidler mv. Det er ikke kun vigtigt for rengøringspersonalet, men for hele skolen. Hvis der ikke er viden om metoder og rengøringsmidler og dosering, sker det ofte, at der bruges forkerte midler eller doseres forkert. Det kan betyde skader på overfladerne af f.eks. inventar og gulve og i særlige tilfælde også personskader. En god faglig leder er også en stærk ressource at have, når der skal bygges om eller bygges til. Det vil være den faglige leder, der kan indgå i drøftelser om materialevalg og vedligehold. Der er mange eksempler på uheldige valg, fordi rengøring og vedligehold ikke er indtænkt tidligt i projekteringsfasen. Dernæst er det vigtigt, at ledelsen for rengøringen på skolen har kendskab til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer inden for branchen, så sygefraværet kan nedbringes. Mange undersøgelser har påvist at personer, der arbejder inden for rengøringsområdet, generelt har et højere sygefravær end gennemsnittet. Det handler især om nedslidning og smerter i bevægeapparatet og skader på huden som følge af, at hænderne er våde i længere tid af gangen. Synlig rengøring Synlig rengøring betyder, at rengøringen foretages i dagtimerne, mens eleverne og lærerne er på skolen. Som regel møder rengøringspersonalet tidligt om morgenen for at rengøre på de store fællesarealer. Klasseværelser, lærerværelset og toiletterne tages i løbet af dagen koordineret med skolens øvrige aktiviteter. Synlig rengøring stiller flere krav til tilrettelæggelse af arbejdet og til omgivelserne, idet der skal koordineres og samarbejdes. Synlig rengøring giver en bedre rengøring for de samme penge bl.a. fordi rengøringspersonalet ikke skal bruge tid på oprydningsopgaver. Det giver en mulighed for bedre kommunikation og fleksibilitet i opgaveløsningen. Det er en myte at synlig rengøring vil føre til risiko for faldulykker på grund af våde gulve. I dag anvendes metoder der bruger et minimum af vand og der vil ikke ligge vand på gulvene. En anden myte er at det griber forstyrrende ind i undervisningen. Det er muligt at planlægge således at de lokaler der skal være klar til undervisning fra kl er rengjorte inden da. Ligesom for alle andre fag kræver rengøring en grundlæggende viden. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder har viden om midler, redskaber og metoder og f.eks. om, hvordan der doseres. Herudover er det vigtigt at vide noget om skånsomme arbejdsstillinger, så nedslidning undgås. Det er vigtigt, at rengøringsassistenten får den nødvendige instruktion og oplæring. Hvis den nødvendige faglige viden ikke er til stede, kan konsekvenserne blive at f.eks. inventar og gulve behandles med forkerte midler, og der opstår ødelæggelser af overflader. Rengøring og vedligehold hænger uløseligt sammen. Viden om rengøring og rengøringspersonalets faglighed skal indgå i skolens drøftelser om undervisningsmiljø, indeklima, ny- og ombygninger, vedligehold, hygiejne og rengøringsbudgetter osv. Ud over den faglige indsigt, kan det være hensigtsmæssigt, at rengøringspersonalet har viden om f.eks. konflikthåndtering. Der findes en lang række kurser i AMU-regi. Det er i dag muligt at få tilskud til deltagelse i AMU-kurser, og AMU-skolerne opretter gerne hold om bestemte emner, hvis der er kursister nok. Så det kan være en god ide at gå sammen med andre skoler om at oprette særlige kurser. Der eksisterer også en 2-årig erhvervsuddannelse på rengøringsområdet, nemlig Serviceassistentuddannelsen. Denne uddannelse giver stor viden om rengøring, hygiejne, indeklima og vedligehold, men rummer også en række andre fag som lettere tilberedning, kontoropgaver, mødeservice o.l. Uddannelsen kan tages med merit, såfremt man har minimum 2 års erhvervserfaring inden for rengørings-området. rendag goddag 17

18

19

20 KL, 3F, FOA. August Tegninger: Kirsten Gjerding. Produktion: zentens. Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

God rengøring - godt indeklima. En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima 1 GOD RENGØRING GODT INDEKLIMA

God rengøring - godt indeklima. En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima 1 GOD RENGØRING GODT INDEKLIMA God rengøring - godt indeklima En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima 1 GOD RENGØRING GODT INDEKLIMA INDHOLD 3 Støv og snavs kan give gener 4 Tre veje til

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med toiletforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med toiletforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Toiletter Denne DCUM-vejledning beskriver toiletforhold på skoler og uddannelsessteder. en handler om toiletters indretning og hygiejneforhold, og om hvordan dårlige toiletforhold kan påvirke elever og

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Ren dag god dag. Opgavehæfte

Ren dag god dag. Opgavehæfte Ren dag god dag Opgavehæfte KL,3F,FOAaugust2010:Tekst:HelleHvass,Tegninger:KirstenGjerding,Grafiskdesign:KarenKrarup Indholdsfortegnelse Lærervejledning 4 Opgave 1: Hvorgemmer rengøringsordenesig? 8 Opgave

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Mandag den 20. august 2012 Deltagere: Mette Thomsen, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Denne undervisningsmiljøvurdering (UVM) er skrevet på baggrund af de skemaer der blev udfyldt af alle skolens klasser (4. 9. kl.) før påskeferien.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 18. december 2014 for anden gang været på besøg i Gøngehuset, Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Mette Hulkvist

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 13. juni 2014 for anden gang været på besøg i Skovlyhuset, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Hanne Pico og kommunallæge

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har onsdag den 31. juli 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Frejasvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Skals Efterskole, fysisk undervisningsmiljø, 2016

Skals Efterskole, fysisk undervisningsmiljø, 2016 Skals Efterskole, fysisk undervisningsmiljø, 2016 139 har besvaret spørgeskemaet Køn Procent Dreng 41,0 Pige 59,0 100,0 Hvilken årgang er du? Procent 9. klasse 30,2 10. klasse 69,8 100,0 INDENDØRS FÆLLESAREALER

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Synlig rengøring efter folkeskolereformen

Synlig rengøring efter folkeskolereformen 1 SYNLIG RENGØRING EFTER FOLKESKOLEREFORMEN Synlig rengøring efter folkeskolereformen Et inspirationskatalog til bl.a. rengøringsledere, rengøringsassistenter og skoleledere Torben Milandt, 3F torben.milandt@3f.dk

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere