SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures"

Transkript

1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse: Til anvendelse i levnedsmidler. Må ikke sprayes på. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør: Chr. Hansen A/S Bøge Allé DK-2970 Hørsholm Tel Nødtelefon PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er ikke klassificeret. 2.2 Mærkningselementer Produktet er ikke klassificeret. 2.3 Andre farer Fysiske og kemiske farer: Små mængder: Produktets farlige egenskaber anses for at være begrænsede. Store mængder: Findelte partikler kan i høje koncentrationer danne eksplosive blandinger med luft. Mennesker: Støv kan irritere øjnene og luftvejene. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Miljø: Produktets skadelige virkninger i miljøet anses for at være begrænsede. w w w.chr-hansen.com Side: 1 (7)

2 PUNKT 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Produktet indeholder: skimmelsvampe. Indeholder ikke stoffer, der skal angives i henhold til gældende regler. PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Indånding af støv: Søg frisk luft og forbliv i ro. Ved længerevarende halsirritation eller hoste: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Støv kan irritere øjnene og luftvejene. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Mulig risko for støveksplosion. Høje koncentrationer af findelte støvpartikler kan ved tilstedeværelsen af en antændelseskilde forårsage en støveksplsion. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler. PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå støvdannelse og spredning af støv. Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad. w w w.chr-hansen.com Side: 2 (7)

3 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Brug støvsuger. Er dette ikke muligt, fugt støvet med vand før det opsamles med skovl, kost eller lignende. Undgå aflejringer af støv på overflader. Ophvirvlet støv kan danne eksplosive blandinger med luftens ilt. 6.4 Henvisning til andre punkter Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering: Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Følg god kemikaliehygiejne. Tekniske forholdsregler: Hold arbejdspladsen ren. Undgå støvdannelse, spredning og ophobning af støv. Store mængder: Sørg for passende udluftning og ventilation ved maskiner og ved steder, hvor støv kan dannes. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet ved risiko for støveksplosion. Tekniske foranstaltninger: Ingen særlige krav. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer: < -18 C / < 0 F. Opbevares på et tørt sted. Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Risiko for støveksplosion: Følg regler for beskyttelse mod støveksplosion. 7.3 Særlige anvendelser Ingen tilgængelig information. PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier er listet nedenfor. Ingen data - Ingen grænseværdier oplyst for indholdsstofferne. Grænseværdier: Total dust: 15 mg/m3. Respirable dust: 5 mg/m Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse. Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Åndedrætsværn: Ved risiko for indånding af støv: Brug åndedrætsværn med partikelfilter: EU: FFP3 filter [fx 3M 8835 maske] US: P100 filter [fx 3M 8293 maske] Brug af filtrerende åndedrætsværn skal begrænses til max. 3 timer pr. dag. w w w.chr-hansen.com Side: 3 (7)

4 Håndbeskyttelse: Brug af handsker anbefales ved længerevarende brug. Øjenbeskyttelse: Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved støvdannelse. Hudbeskyttelse: Ingen særlige krav. Hygiejniske foranstaltninger: Vask hænder efter kontakt. Miljøeksponeringskontrol: Ingen. PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Farve: Lugt: ph: Smeltepunkt ( C): Kogepunkt ( C): Dekomponeringstemperatur ( C): Flammepunkt ( C): Relativ massefylde: Opløselighed: Granulat Off-white Peptonelignende Ingen tilgængelige oplysninger Vandopløselig 9.2 Andre oplysninger Ingen tilgængelig information. PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold, der skal undgås 10.5 Materialer, der skal undgås 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter w w w.chr-hansen.com Side: 4 (7)

5 PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Indånding: Støv kan irritere luftvejene/lungerne. Indånding af høje koncentrationer af støv eller aerosoler kan forårsage toksisk alveolitis. Symptomer som feber, kulderystelser, hoste, åndedrætsbesvær, hovedpine, kramper m.m. kan opstå fetr 6 til 8 timer efter eksponering. Symptomerne forsvinder fuldstændigt uden behandling i løbet af en nat. Hudkontakt: Støv virker irriterende på fugtig hud. Øjenkontakt: Kan virke irriterende. Indtagelse: Kan virke irriterende og medføre utilpashed. Langtidseffekter: Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Længere tids påvirkning af støv/aerosoler indeholdende mikroorganismer kan forårsage allergisk alveolitis. PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Produktets skadelige virkninger i miljøet anses for at være begrænsede Persistens og nedbrydelighed Produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering: Forventes ikke at være bioakkumulerbar Mobilitet i jord Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ingen krævede informationer Andre negative virkninger PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. EAK-kode: w w w.chr-hansen.com Side: 5 (7)

6 PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IM DG, IATA, ADR/RID) UN-nummer - Luft (ICAO/IATA): 14.3 Transportfareklasse(r) Emballagegruppe - Sø (IMDG): 14.3 Transportfareklasse(r) Emballagegruppe - EmS - MFAG - Land (RID/ADR): 14.3 Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer M arin forureningsfaktor (IM DG): Særlige forsigtighedsregler for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden. PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december Kommissionenes beslutning 2000/532/EC som ændret ved beslutning 2001/118/EC om udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Kommissionens direktiv 75/442/EEC om affald og direktiv 91/689/EEC om farligt affald, med ændringer Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ikke krævet. w w w.chr-hansen.com Side: 6 (7)

7 PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad. Ordlyd af risikosætninger - Ordlyd af faresætninger - CLP - Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er ikke klassificeret. CLP - Mærkningselementer Faremærkning: Ikke krævet. The infor mation in this Safety Data Sheet has been obtained fr om cur r ent and r eliable sour ces. How ever, the data is pr ovided w ithout w ar r anty, ex pr ess or implied, r egar ding its cor r ectness or accur acy. It is the user 's r esponsibility to deter mine safe conditions for use of this pr oduct and to assume liability for loss injur y, damage, or ex pense r esulting fr om impr oper use of this pr oduct. w w w.chr-hansen.com Side: 7 (7)

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes 7/07/2011 Erstatter dato 08/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Black

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstater dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktdentfkator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere