3 JUNI 2009 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. International Poliokonference i Warm Springs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JUNI 2009 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. International Poliokonference i Warm Springs"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 3 JUNI 2009 International Poliokonference i Warm Springs PTU Whiplash vil have ret til behandling på tværs af grænserne PTU s Repræsentantskabsmøde 2009

2 Den smukkeste arv, man kan efterlade, er en levende verden WWF-Canon/ Martin HARVEY Verdens natur er under hårdt pres Ældgamle skove fældes, dyre- og plantearter trues af udryddelse,og forurening af luft og vand truer både naturens og vores egen sundhed overalt på Jorden. WWF arbejder for at vende denne udvikling. Vi kæmper for at bevare de fantastiske naturværdier, som findes over hele vores klode, og som danner livsgrundlag for mennesker, dyr og planter. Hver gang WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - uanset størrelse - er det en gave til fremtiden. 2 Få mere information på eller kontakt Betina Albrechtsen på telefon eller

3 5 Leder Endelig revnede det store æg. Regeringen klar til at foretage ratifikation af Handicapkonventionen 18 6 International Poliokonference i Warm Springs Polioramte skal være kritiske Det bedste af to verdener 12 Ret til behandling på tværs af grænserne 16 Tilmeld dig til Forsknings- og Sundhedsdagen 18 På Strandtur på ballonhjul 23 PTU s Repræsentantskabsmøde 2009 Beretning Forskerpris Hæderspris Regnskab 28 Oprejsning til Jens Erik Springer PTU Kryds 32 Nyheder Rehab Messen 34 Hvad er forskellen 36 Kære PTU 38 Kort Nyt Kreds Nyt 46 Medlemstilbud PTU påtager sig intet ansvar for annoncernes indhold Henvendelse til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Rødovre, tlf: og Risskov, tlf: PTU-NYT ud gi ves af: Lands for enin gen af Po lio-, Tra fik- og Ulyk kes ska de de Pro tek tor: Hans Kon ge li ge Høj hed Prin sen For mand: fhv. lands dom mer H. Kal le hau ge An svars ha ven de re dak tør: direktør Philip Rendtorff Re dak tør: Vivian Olesen Re dak ti ons ud valg: Philip Rendtorff, Gurli B. Nielsen (formand), In ge Carls en, Jørgen Maibom, Ghita Tougaard, Inga Bredgaard, Erling Fisker, Vivian Olesen Re dak ti on og abon ne ment: PTU, Fjeld ham mer vej 8, 2610 Rød ov re, tlf.: , fax: , -adres se: In ter net adres se: An non ce teg ning: DG Media A/S, Gammeltorv 18, 1455 København K, tlf , fax Lay out: Tryk: Roun borgs Gra fi ske Hus Op lag: ISSN nr EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT Næste nummer af PTU-NYT udkommer Deadline: Redaktion: , Annoncer: F o r s i d e: F a n ø T o u r i st b u r e a u 3

4 Når ulykken er ude... Personskade Muligheden for erstatning kan være afgørende for både økonomien, fremtiden og familien. Kontakt os, og få en vurdering af din sag, eller læs mere på Gitte Møller Iversen Advokaterne Store Torv 16 Elmer & Partnere Grove & Partnere Hjulmand - Kaptain Kirk Larsen - Ascanius Esbjerg. Herning. Skjern Tlf Rikke Lenette Omme Erstatning og forsikring Hos advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain har vi specialiseret os i: Erstatningskrav ved ulykker Ulykkesforsikringer Personforsikringer Vi har tilknyttet egen speciallæge. Tal med Karina Kellmer, Lingsie Jensen, Henrik Uhrenholdt, Marianne Fruensgaard, John Arne Dalby eller Anker Laden-Andersen. Aalborg Hjørring Sæby Frederikshavn Skagen Tlf PTU s advokatgruppe ADVOKAT- RÅDGIVNING - når skaden er sket Elmer & Partnere har 5 erfarne advokater, der kan rådgive om alle væsentlige spørgsmål efter en personskade. Det gælder overfor modparten, i forhold til egne forsikringer og de sociale myndigheder. Læs mere på Brug en advokat, der har viden og erfaring. Henvendelse til Karsten Høj pr. ELMER A d v o k A t A k t i e s e l s k A b stor e kongen sgade 23 bagh u set kb h k & A D V O K A T E R PARTNERE t e l e f o n telef A x w w w. e l m e r - A d v. d k 31 års erfaring GROVE & PARTNERE ADVOKATFIRMA Kontorets advokater har gennem en årrække specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret. Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende med disse retsområder. Vi yder kun bistand til skadelidte. Advokat Axel Grove er medlem af bestyrelsen for advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret og Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Axel Grove er udpeget af PTU som medlem af den juridiske rådgivningskomité i European Whip-lash Association. Sankt Annæ Plads 7, st København K. Telefon Fax Mød os på hjemmesiden: 4

5 Endelig - revnede det store æg siger endelig revnede det store æg. Vi har ventet PTU længe, og havde bestemt ikke lyst til også at vente dyrehavstiden med som H.C. Andersen skriver i eventyret om Den Grimme Ælling. Endelig blev regeringen klar til at foretage ratifikation af Handicapkonventionen. Sidst i april fremsatte velfærdsminister Karen Jespersen et beslutningsforslag i Folketinget, hvori Folketinget blev opfordret til at godkende FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Beslutningsforslaget var ledsaget af en længere redegørelse for konventionen. Den mundede ud i, at Danmark tiltræder hele konventionen uden nogen form for forbehold. Det er overordentlig glædeligt, at regeringen anbefalede en tiltrædelse helt uden reservationer. Forslaget til folketingsbeslutning blev vedtaget med et meget bredt politisk flertal. Alle folketingets partier kom til at stå bag vedtagelsen, hvilket betyder fuld tilslutning også til selve konventionens gennemførelse, og det er lige så vigtigt som selve konventionens vedtagelse. Med et så bredt og vidtrækkende regelsæt som handicapkonventionen var det indtil de sidste høringssvar forelå fra alle ministerier og styrelser ikke sikkert, at der ikke kunne komme indsigelser, som ville have nødvendiggjort et eller flere forbehold fra dansk side, men det undgik vi heldigvis. Dansk ret svarer til og er ifølge Velfærdsministeriet i overensstemmelse med konventionen på alle punkter for så vidt angår de borgerlige og politiske rettigheder. beklager i meget høj grad, at det ikke lykkedes at PTU få regeringen til også at tiltræde Tillægsprotokollen til handicapkonventionen. Det ville have været meget ønskeligt og mest logisk at ratificere begge dele på en gang, men trods meget ihærdig støtte fra hele oppositionen lykkedes dette desværre ikke. Oppositionens beslutningsforslag vedrørende tiltrædelse af Tillægsprotokollen blev forkastet af regeringen og Dansk Folkeparti den 24/3 d.å. Det betyder, at danske handicappede og deres organisationer ikke kan klage over eventuellle konventionsbrud til FN s overvågningskomite i Geneve. Det er jo umiddelbart overraskende, at regeringsflertallet accepterer konventionen uden forbehold og lover loyalt at opfylde alle forpligtelser i.h.t. denne, men samtidig med næb og klør modsætter sig at give os den klageret, som er et naturligt tilbehør til rettighederne. Rettigheder uden klageret er jo en ren skueret. Vi har naturligvis stadig alle de nationale klagemuligheder, som vi hidtil har haft. Administrativ klageret til en højere instans og til nævnsbehandling ved det sociale nævn og til Ankestyrelsen og til Folketingets Ombudsmand samt til domstolene. Modstanden mod klageret i.h.t. Tillægsprotokollen har Karen Jespersen givet flere og skiftende begrundelser for, de fleste af lidet overbevisende art, bortset fra én. De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er mindre vel indarbejdede i dansk ret end de borgerlige og politiske rettigheder. De sidstnævnte står i vidt omfang i vores grundlov fra Det gør de andre ikke. Hertil kommer, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder indeholder fordelingspolitiske elementer, og fordelingspolitik her i landet ønsker regeringen H. Kallehauge formand ikke, at FN s overvågningskomité skal kunne blande sig i. Frygten herfor virker på den ene side meget overdreven, men risikoen kan på den anden side heller ikke fuldstændig afvises. kan oplyse, at alle borgerlige og politiske PTU rettigheder i.h.t. konventionen trådte i kraft uden nogen form for overgangsperiode fra den dag Folketinget vedtog tiltrædelsesbeslutningen. Omvendt træder de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder først i kraft i takt med de gennemførelsesbeslutninger, der træffes fra dansk side. Afhængig af de enkelte rettigheders indhold vil dette ske ved lov eller ved administrativt fastsatte regler eller ved faktiske handlinger. Dette skal ske i videst muligt omfang inden for de ressourcer, der er til rådighed eller noget stærkere udtrykt på engelsk to the maximum of its available resources. Det betyder, at rige lande som Danmark vil få meget kortere tid til at opfylde de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder end udviklingslandene og andre fattige lande. At gennemførelsen kommer til at foregå med behørig hurtighed efter landets bæreevne vil blive påset af FN s overvågningskomité. ved, at vore medlemmer vil spørge: Hvad kommer konventionen til at betyde for mig? Meget PTU mere, end du tror, men ikke lige i morgen. Gennemførelsen skal først i gang. Det første møde herom, med deltagelse af Velfærdsministeriet, DH s formand Stig Langvad og mig, blev afholdt den 11. maj d.å. Konventionen får bl.a. betydning for tilgængelighed, rehabilitering, sundhed, skolegang og uddannelse, personlig mobilitet, privatliv, familieliv, beskæftigelse, levestandard samt for deltagelse i det politiske og offentlige liv samt i kulturlivet. Alle former for diskrimination på grund af handicap bliver forbudt. Det betyder, at enhver form for usaglig negativ forskelsbehandling er retsstridig fra dag eet. Endelig tør man nok sige det var sandelig også på tide, at mennesker med handicap ikke længere skulle risikere at blive behandlet som andenrangs borgere i deres eget land og være nødt til også at finde sig i det. anser Handicapkonventionen for det største gennembrud og fremskridt i handicapbevægelsens hi- PTU storie. Endelig har vi fået de samme menneskerettigheder som alle andre. Endelig blev diskrimination forbudt, Og endelig er lige muligheder ikke blot en drøm, men en reel mulighed med handicapkonventionen både som vores sværd og skjold eller lidt mindre krigerisk udtrykt som nøglen til en tilværelse på lige fod med andre. 5

6 Polioramte skal være kritiske Rehabiliteringscentret i Warm Springs minder om alt andet end lige netop et hospital. Som polioramt er du ikke bare patient, men forbruger af sundhedsvæsenet. Derfor skal du forholde dig kritisk overfor de tilbud, der findes. Sådan lyder budskabet fra den internationale poliokonference i USA, hvor den seneste forskning på området også blev præsenteret Af afdelingsfysioterapeut Merete Bertelsen, PTU Da polioramte, behandlere og forskere fra hele verden i april mødtes til den internationale poliokonference i Warm Springs i Georgia, USA, blev det slået fast, at polioramte bør se sig selv som forbrugere af sundhedsvæsenet og ikke som patienter. Ifølge Barbara Duryea fra John P. Murtha Neuroscience and Pain Institute, skal man betragte sig som forbrugere af sundhedsydelser. Det betyder, at man skal forholde sig kritisk til de tilbud, der findes. Først og fremmest skal man sikre sig, at de behandlere, man konsulterer, faktisk også ved noget om polio. Fem gode råd Barbara Duryeas råd til polioramte er: Tag dig tid. Vigtige beslutninger om dit helbred skal overvejes nøje, og du skal vurdere, hvad der er bedst for dig. 6

7 Få støtte. Find støtte hos familie, venner eller andre polioramte, som har været der, hvor du er nu. Tal med din læge. God kommunikation med egen læge kan hjælpe dig til at føle dig mere tryg. Få eventuelt en second opinion. Søg information. Når du søger information om dine helbredsproblemer, så find oplysninger, der er videnskabeligt funderet. Læg en behandlingsplan i samarbejde med din læge. Roosevelt og polio Roosevelt Warm Springs Institut for Rehabilitation er grundlagt af den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, der blev ramt af polio i 1921 som 39-årig. Han kom til genoptræning i de varme kilder i Warm Springs og blev så begejstret over træningen i det varme vand, at han købte et stort areal. Her etablerede han et tværfagligt rehabiliteringscenter, som ikke kun tager sig af den fysiske træning, men også den sociale og psykiske side af genoptræningen. I dag behandles godt polioramte hvert år på centeret, der har 500 ansatte. Mange af konferencens deltagere har med andre ord trænet i Warm Springs både som børn og senere i livet. Det gav en særlig ånd under hele konferencen, hvor alle følte sig som en stor familie. I det følgende kan du læse om nogle af de vigtigste forskningsresultater fra konferencen. Biomarkør for postpolio I USA har forskere med dr. Rahuma Wahid i spidsen ledt efter en såkaldt biomarkør for postpolio. Det vil sige egenskaber i immunsystemet, som man kun finder hos mennesker med postpolio. Det vil nemlig både gøre det lettere at stille en præcis diagnose og finde den rigtige behandling. Det viser sig, at patienter med postpolio har et højere niveau end andre af antistoffer og af såkaldte T- celler. Men da halvdelen af de poliopatienter, der ikke har postpolio, også har højere værdier, er der ikke tale om en biomarkør for postpolio. Til gengæld tyder resultatet på, at immunforsvarets måde at reagere på hos poliopatienter er anderledes end for andre. Effekten af immunoglobulin Også på Karolinska Instituttet i Sverige leder forskerne efter biomarkører. Ifølge Dr. Kristian Borg er der fundet fem interessante proteiner, der nu skal undersøges nærmere. Når det gælder behandlingen af postpolio med immunoglobulin, viser det sig nu, at effekten af behandlingen er helt væk efter 2,5 år. Svenskerne har desuden undersøgt teorien om, at poliopatienter er mere mentalt trætte end andre. Resultatet viser det modsatte. Nemlig at poliopatienter rent faktisk oplever mere energi og færre smerter jo ældre de bliver. Problemer med alderen I Holland har man blandt andet undersøgt poliopatienter 39 år efter den akutte polio. Ifølge Dr. Frans Nollet oplever 60 procent af dem tegn på nye svagheder og funktionsproblemer, som kræver brug af flere hjælpemidler. En anden undersøgelse viser, at jo flere lammelser man har, jo mere sandsynligt er det, at man får flere funktionsproblemer senere i livet. I øjeblikket undersøger hollænderne konsekvensen af aldring og andre sygdomme for poliopatienter. Hollænderne har også vist, at jo flere lammelser man har, jo mere energi skal man bruge for at gå. Energiforbruget kan sænkes med ca. 18 procent, hvis man bruger skinner, der er lavet af lettere materiale. Medicin mod træthed Sammen med forskere i Canada arbejder hollænderne med at finde et middel mod træthed, men desværre er det ikke lykkedes endnu. I øjeblikket forskes der i, om man kan nedsætte træthed og forbedre funktion gennem træning og kognitiv terapi. Ifølge Dr. Darian Trojan fra Canada, findes der tre typer af træthed hos poliopatienter. Nemlig generel træthed (som ved influenza), muskulær træthed og muligvis også mental træthed. Man kan godt have flere typer af træthed. Årsagen til muskulær træthed kan skyldes: Problemer i centralnervesystemet med at aktivere de nerveceller, der aktiverer musklerne. Nedsat funktion af nervens evne til overførsel af impuls til muskelcellerne. 7

8 Gode råd til sundhedsforbrugeren Vær kritisk, når du søger oplysninger på nettet. Hvem står bag den hjemmeside, du besøger? Er det en officiel institution med fagfolk bag? Er den brugerstyret? Eller er det et firma, som vil sælge sine produkter? Når det gælder hjemmesider om polio, anbefaler Barbara Duryea følgende: Den amerikanske polioforenings hjemmeside Helbredsoplysninger Medlineplus Medicinsk database med resuméer af medicinske artikler Med opsummeringer af mange artikler Her kan du deltage i debatten i en international poliogruppe Centret er omgivet af smuk natur og varme kilder. Nedsat kapacitet i muskelcellerne til at klare dagligdagens behov. Nedsat udholdenhed i muskelfibre. Mangel på særlige enzymer er påvist. Ikke lammede eller kun let lammede muskler kan være trænet for lidt og dermed være ude af form. Årsagen til generel træthed kan skyldes: Svage muskler, så man konstant er på udmattelsesstadiet. Polioen påvirker måske hjernen. Nye undersøgelser viser tegn på en kronisk betændelse i rygmarvsvæsken Dårlig fysisk form. Psykiske og sociale problemer samt søvnproblemer kan føre til træthed, som hos alle andre mennesker. Årsagen er vigtig Dr. Trojan understreger, at det er vigtigt at få udelukket andre mulige årsager til træthed. Og selv om der ikke er nogen effektiv medicin mod træthed, er der andre behandlingsmuligheder. Hvis man stiller for store krav til sine muskler, kan det hjælpe at omlægge sine aktiviteter, så kræfterne passer bedre til opgaverne. På samme måde kan brug af hjælpemidler aflaste musklerne. Er man inaktiv af frygt for at opbruge sine kræfter, vil træning hjælpe. Træningsprogrammet skal være individuelt planlagt for at virke mod træthed. Polio og narkose Ifølge anæstesiolog Selma Harris fra Californien er poliopatienter ofte meget følsomme overfor narkose. Derfor er det vigtigt før en operation at gøre narkoselægen opmærksom på, at man har haft polio. Især hvis man i det akutte forløb af polio havde eller stadig har problemer med åndedrættet eller lider af søvnapnø (en tilstand, hvor man i kortere tid under søvn holder op med at trække vejret). Det er samtidig vigtigt at ligge rigtigt under operationen. Det bør også drøftes, hvis der er asymmetri i kroppen, der kan medføre øget tryk. Du finder flere oplysninger, som du kan printe ud og tage med til narkoselægen her: Merete Bertelsen har udarbejdet et større referat fra konferencen, som du finder på 8

9 Tag et par ekstra køretimer Er du nervøs for at sætte dig bag rattet i din nye specialindrettede bil? Så er løsningen måske et par ekstra køretimer hos PTU Af Dorte Schmidt Er du en af de mange, der har ventet månedsvis på at få din nye specialindrettede handicapbil leveret? Og er du usikker på, om du kan huske, hvordan det nye udstyr skal betjenes, når bilen endelig er kommet? Så er du ikke alene. Der kan desværre nemt gå måneder eller endnu længere tid, fra den dag, du har været til vejledende helbredsmæssig køretest og til den dag, den ombyggede bil står klar til dig. Og i mellemtiden har du måske glemt, hvordan det nu lige er, man betjener den. Og derfor er du helt forståeligt nervøs for at sætte dig ind i den og bare begynde at køre. I så fald er der hjælp at hente: Du kan nemlig sagtens få et par ekstra køretimer hos PTU, så du kan lære det nye udstyr bedre at kende. Ifølge afdelingschef Britt Jars fra PTU Handicapbiler og PTU s Køreskole, skal der som regel bare en eller to køretimer til, før usikkerheden forsvinder. Så det koster ikke ret meget at få lidt rutine. - Derfor anbefaler vi alle, der er usikre på, om de nu også kan finde ud af at køre i den nye bil, at kontakte os. Vi hjælper gerne, siger hun. Læs mere på Eller ring til køreskolen på tlf Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning - Vi har løsninger til ethvert behov. Langhøj konsulentteam Hos os er professionalisme en selvfølge! Hasselager Centervej Viby J Tlf Fax

10 Kom i form i din ferie Til næste vinter kan du igen komme med PTU og Chris Travel til Tenerife Af Dorte Schmidt At opleve højsommer midt om vinteren er bare helt fantastisk. Og at man så oven i købet får trænet og kommer i bedre form er en dejlig ekstra gevinst, siger Lone Wortziger. Hun og hendes mand Henning var ellers lidt nervøse, da de i januar rejste med PTU for at træne og holde ferie i 14 dage på Tenerife. - Vi har aldrig rigtig rejst før, men vi følte os helt trygge på turen. Både fordi vi rejste sammen med andre, der også er handicappede, og fordi det var PTU s fysioterapeuter, der stod for træningen. Vi var helt sikkert i kyndige hænder, siger hun. Lone har siden en trafikulykke haft benprotese, mens Henning har lammelser efter polio. Træning og oplevelser Det var fysioterapeuterne Hanne Nielsen og Lone Risegaard, der stod for træningen af de i alt 21 PTU ere, der var med på rejsen. Sammen med familie og hjælpere var gruppen oppe på i alt 35 personer. Deltagerne nyder dagligt godt af både træning i varmtvandsbassin og gymnastik og afspænding på tagterrassen. Samtidig er der arrangeret en heldagsudflugt og underholdning om aftenen. - Al træning foregår i grupper. Men vi tager naturligvis individuelle hensyn. Som fysioterapeuter fra PTU kender vi de muligheder og begrænsninger, som følger med de forskellige diagnoser, forklarer Hanne Nielsen. Fuldt tilgængelig Hotellet Mar y Sol, der ligger i Los Christianos, er fuldt tilgængeligt. Det samme er byens 8 km lange strandpromenade med butikker og restauranter, ligesom der på selve stranden er opført en stor platform med adgang for kørestole. Og vil du ud og bade, kan du komme det ved hjælp af særlige vandkørestole. På stranden er der ansat unge, der hjælper dig med for eksempel at komme fra en kørestol til en drømmeseng, hvis du vil solbade. Både på stranden og andre steder i byen er der indrettet handicaptoiletter, som du mod et depositum kan få udleveret en nøgle til. Hjælp ved hånden Når det gælder selve byen er der en del bakker og ramper, så det er svært at komme rundt alene i en ma- Det fuldt tilgængelige hotel ligger forrygende smukt. At gøre gymnastik i det varme bassin, går som en leg. nuel kørestol. En el-scooter er bedre. Du kan naturligvis tage dine egne hjælpemidler med på ferien, men ellers kan du også leje det, du har brug for af firmaet LeRo, der har kontor på hotellet. Her kan du også leje en bil med lift, hvis du vil på tur. Og du kan betale for at få hjælp fra en sygeplejerske eller praktisk hjælp, ligesom firmaet altid har en sygeplejerske i døgnvagt til akut hjælp. Vil du med? Næste år kan du igen komme med PTU og Chris Travel på træningsrejse på Tenerife med afgang i januar eller februar. Prisen for 14 dage er ca kr.. Find flere oplysninger på Links Chris Travel Mar y Sol Udlejning af hjælpemidler 10

11 Træning og ferie på Tenerife i 2010 PTU og ChrisTravel gentager succesen på Hotel Mar Y Sol Opskriften på succes er daglig basistræning og afspænding med PTU s fysioterapeuter, kombineret med ferie i sydens sol og varme i ugerne 5, 6, 7 og 8. Tag venner og familie med i én eller flere uger, og nyd øen med det evige forår. Vi har gode kontakter på stedet og kan formidle både leje af hjælpemidler og personlig assistance. Vi forventer, at prisen pr. person bliver ca kroner for en uge eller kroner for to uger ved to personer i en standardlejlighed. Prisen inkluderer: Fly, transfer i liftbus til og fra lufthavnen og ophold med halvpension. Der bliver arrangeret en fælles udflugt i løbet af opholdet. Vil du med? Er dette noget for dig, så udfyld kuponen og send en uforpligtende tilkendegivelse snarest og senest den 15. august I løbet af efteråret vil du modtage uddybende materiale om opholdet og stedet. En bindende tilmelding sker i begyndelsen af november Send kuponen til: ChrisTravel, Birkegården 76, 3500 Værløse Ring til os på eller send en mail til Navn Adr. By Jeg er interesseret HANDICAPBILER Vort team af specialuddannede teknikere skræddersyr og udfører specialløsninger til stor hjælp og daglig glæde for brugeren. Allerede når du sætter dig ind i din nye specialopbyggede handicapbil fornemmer du, at det er din bil. Den er skræddersyet til lige netop dig og dine behov. Indretningen, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Vi sørger for, at der er taget hensyn til det hele! Vi indretter og opbygger samtlige bilmærker der er på markedet. Vi leverer overalt i Danmark. Vi er specialister i opbygning og indretning af handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Christian Rosendahl Per Zoëga Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf Villy Veirup as. Industrivej Ribe

12 Ret til behandling på tværs af grænser F oto: L a r s B a h l Lobbyisterne Mia Vahamaki, Karin Russel og Hanne Holst Rasmussen, vil ikke finde sig i, at whiplashramte ikke kan få undersøgelser og behandlinger i andre EU-lande. I Danmark bliver skader efter whiplash stadig ikke taget alvorligt. Selv svære skader forklares som regel som en psykosomatisk eller psykosocial lidelse. I andre EU lande findes der til gengæld både undersøgelser og behandling af de fysiske skader efter whiplash. Derfor er det vigtigt for whiplashramte, at det nye EU-direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser også bliver vedtaget. PTU Whiplash vil have ret til at få behandlet nakke- og rygskader efter whiplash i andre EU-lande end Danmark. Kampen starter blandt politikerne i Bruxelles Diagnose søges Af Hanne Holst Rasmussen og Karin Russel, PTU Whiplash Med forslaget til et nyt EU-direktiv om ret til undersøgelser og behandling på tværs af landegrænserne er der håb om, at både whiplashramte og alle andre i fremtiden vil kunne vælge at få behandlet deres skader i andre lande end lige netop Danmark. Hvis du falder ned af en stige eller en trappe, kan du komme til skade på et utal af måder. Og sådan er det også, hvis din ryg og nakke bliver udsat for en piskesmældsbevægelse. Derfor er det vigtigt, at du bliver undersøgt ordentligt og får en egentlig diagnose, der beskriver skaderne, og som kan bruges som grundlag for den videre behandling. Whiplash er nemlig ikke en diagnose i sig selv. Lige så lidt som man kan kalde en faldulykke for en diagnose. Lang vej endnu Men direktivet er langt fra færdigbehandlet. Så for at påvirke politikerne i Europaparlamentet har PTU Whiplash sammen med det nyligt oprettede Nordiske Netværk for Whiplash været en tur i Bruxelles. Formålet er at tale whiplashramtes sag inden førstebehandlingen af direktivet, der fandt sted i maj. På forhånd står det klart, at flere lande er imod det nye direktiv. Blandt de mest hårdnakkede modstandere er de nordiske lande herunder Danmark, som ikke ønsker at afgive deres nationale selvbestemmelsesret på sundhedsområdet. Møder med EU-politikere Det nye Nordiske Netværk for Whiplash blev etableret i marts efter et møde mellem landenes whiplashorganisationer. Initiativet til mødet kom fra den uafhængige analyse- og informationsorganisation Health Consumer Powerhouse i Bruxelles. Og efter et forberedende møde i Stockholm indtog en delegation af whiplashramte Europaparlamentet den 3. marts. Vi holdt møder med 11 parlamentarikere og flere assistenter fra otte forskellige lande. Det gav os rig mulighed for både at fremlægge vores synspunkter og få en god dialog. Vi oplevede, at vi blev hørt og taget seriøst trods stor travlhed. Også den engelske parlamentariker og tidligere sundhedsminister John Bowis, som er ophavsmand til direktivet, fik vi i tale. Krav om ændringer Alle, vi mødte, fik udleveret de forslag til ændringer i direktivet, som vi på forhånd var blevet enige om i det nordiske netværk samt informationer om de særlige 12

13 Quebec Task Force skalaen for skader efter whiplash Grad Klinisk præsentation 0 Ingen nakkesymptomer Ingen fysiske tegn 1 Nakkeklager: smerter, stivhed eller ømhed Ingen fysiske tegn 2 Nakkeklager og tegn fra muskler og bindevæv 3 Nakkeklager og neurologiske tegn 4 Nakkeklager og fraktur eller forskydninger af nakkehvirvler At undersøgelsesresultater fra andre EU lande skal anerkendes i og betales af hjemlandet. At diagnostiske resultater fra andre EU lande bliver taget til indtægt og brugt som udgangspunkt for den videre behandling i Danmark. Lobbyisme virker I Bruxelles fungerede vi som vaskeægte lobbyister. Det er nemlig nødvendigt, at interessegrupper som PTU Whiplash taler patienternes sag. For ellers risikerer vi at blive glemt i det virvar af regler, paragraffer og politiske interesser, der hersker omkring tilblivelsen af et nyt direktiv. Og tilsyneladende har det også virket. I hvert fald har vi fået at vide, at forslaget om, at minoritetsgrupper ikke skal have forhåndsgodkendelse nu er taget med i direktivet. Hvis det bliver vedtaget, er det en stor sejr for minoritetsgruppernes ret til behandling. forhold, der gør sig gældende for whiplashramte. Som udkastet til EU-direktivet ser ud før førstebehandlingen skal alle borgere have en forhåndsgodkendelse i deres eget land for at få lov til at tage til et andet EU land og blive undersøgt eller behandlet. Desuden skal man kun have lov til at få de undersøgelser og behandlinger, som man i forvejen også kan få i hjemlandet. Begge dele ønsker vi ændret. I stedet ønsker vi: At alle borgere i alle lande får gratis adgang til de samme undersøgelser og behandlinger. Uanset om de i forvejen kan få dem i deres eget land eller ej. At minoritetsgrupper af patienter ikke skal have forhåndsgodkendelse for at kunne tage til et andet EU land og modtage gratis undersøgelser eller behandlinger. At alle skal kunne få en gratis second opinion i et andet EU land. Danske tilstande Selv om der efterhånden findes en del forskning, der bekræfter, at piskesmældsbevægelsen under en ulykke kan give skader i nakke og ryg, er whiplashskader ikke ankerkendt som en egentlig diagnose i hverken Danmark eller i de andre nordiske lande. I et brev til PTU Whiplash skriver Sundhedsstyrelsen, at betegnelsen whiplashskade anvendes i almindelig klinisk praksis almindeligvis om de symptomer, der har relation til muskler og bindevæv. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen betegner alle whip lashskader som grad 2 og dermed udelukker de mere alvorlige skader efter grad 3 og 4 i den såkaldte Quebec Task Force skala, som Sundhedsstyrelsen ellers selv har tilsluttet sig i sin redegørelse om whiplash fra Problemet er, at når alle whiplashramte udelukkende betragtes som havende skader på muskler og bindevæv efter grad 2, udelukker man eventuelle skader på nerver, knogler, sener og kar efter grad 3 og 4. For egen regning Mange whiplashramte har med andre ord skader, som 13

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016 ChrisTravel Dyssevangen 48 3520 Farum Telefon +45 4448 2119 Info@christravel.dk www.christravel.dk CVR.nr. 3245 2205 Danske Bank Reg.nr. 4190 Konto 1053 2574 IBAN 2530000010532574 SWIFT DABADKKK Vil du

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Poliocafé om nyorienteringen i PTU

Poliocafé om nyorienteringen i PTU Rødovre 20.4. 2015 Referent: Rikke Pinborg Poliocafé om nyorienteringen i PTU Velkomst ved Lise Kay. Dagens møde skal bruges til at få input til den videre proces omkring den fremtidige struktur. Philip

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Nu er livet værd at leve igen

Nu er livet værd at leve igen Nu er livet værd at leve igen af journalist Kathrine Hesner Vejen fra bloddonation til organdonation virker lang, men det er ikke altid tilfældet. Ægteparret fra Randers skulle til at høste frugten efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Han valgte handicaphjælperen. og på køkkenbordet her på Amager har. små potter, der skal plantes ud i kolonihaven. Enten eller og Kierkegaard

Han valgte handicaphjælperen. og på køkkenbordet her på Amager har. små potter, der skal plantes ud i kolonihaven. Enten eller og Kierkegaard 18 Han valgte handicaphjælperen AF Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian Grønne Hjælperordningen er en fin ordning. Jeg håber, den stadig eksisterer, når jeg en dag ikke kan klare mig uden. Men

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere