3 JUNI 2009 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. International Poliokonference i Warm Springs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JUNI 2009 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. International Poliokonference i Warm Springs"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 3 JUNI 2009 International Poliokonference i Warm Springs PTU Whiplash vil have ret til behandling på tværs af grænserne PTU s Repræsentantskabsmøde 2009

2 Den smukkeste arv, man kan efterlade, er en levende verden WWF-Canon/ Martin HARVEY Verdens natur er under hårdt pres Ældgamle skove fældes, dyre- og plantearter trues af udryddelse,og forurening af luft og vand truer både naturens og vores egen sundhed overalt på Jorden. WWF arbejder for at vende denne udvikling. Vi kæmper for at bevare de fantastiske naturværdier, som findes over hele vores klode, og som danner livsgrundlag for mennesker, dyr og planter. Hver gang WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - uanset størrelse - er det en gave til fremtiden. 2 Få mere information på eller kontakt Betina Albrechtsen på telefon eller

3 5 Leder Endelig revnede det store æg. Regeringen klar til at foretage ratifikation af Handicapkonventionen 18 6 International Poliokonference i Warm Springs Polioramte skal være kritiske Det bedste af to verdener 12 Ret til behandling på tværs af grænserne 16 Tilmeld dig til Forsknings- og Sundhedsdagen 18 På Strandtur på ballonhjul 23 PTU s Repræsentantskabsmøde 2009 Beretning Forskerpris Hæderspris Regnskab 28 Oprejsning til Jens Erik Springer PTU Kryds 32 Nyheder Rehab Messen 34 Hvad er forskellen 36 Kære PTU 38 Kort Nyt Kreds Nyt 46 Medlemstilbud PTU påtager sig intet ansvar for annoncernes indhold Henvendelse til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Rødovre, tlf: og Risskov, tlf: PTU-NYT ud gi ves af: Lands for enin gen af Po lio-, Tra fik- og Ulyk kes ska de de Pro tek tor: Hans Kon ge li ge Høj hed Prin sen For mand: fhv. lands dom mer H. Kal le hau ge An svars ha ven de re dak tør: direktør Philip Rendtorff Re dak tør: Vivian Olesen Re dak ti ons ud valg: Philip Rendtorff, Gurli B. Nielsen (formand), In ge Carls en, Jørgen Maibom, Ghita Tougaard, Inga Bredgaard, Erling Fisker, Vivian Olesen Re dak ti on og abon ne ment: PTU, Fjeld ham mer vej 8, 2610 Rød ov re, tlf.: , fax: , -adres se: In ter net adres se: An non ce teg ning: DG Media A/S, Gammeltorv 18, 1455 København K, tlf , fax Lay out: Tryk: Roun borgs Gra fi ske Hus Op lag: ISSN nr EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT Næste nummer af PTU-NYT udkommer Deadline: Redaktion: , Annoncer: F o r s i d e: F a n ø T o u r i st b u r e a u 3

4 Når ulykken er ude... Personskade Muligheden for erstatning kan være afgørende for både økonomien, fremtiden og familien. Kontakt os, og få en vurdering af din sag, eller læs mere på Gitte Møller Iversen Advokaterne Store Torv 16 Elmer & Partnere Grove & Partnere Hjulmand - Kaptain Kirk Larsen - Ascanius Esbjerg. Herning. Skjern Tlf Rikke Lenette Omme Erstatning og forsikring Hos advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain har vi specialiseret os i: Erstatningskrav ved ulykker Ulykkesforsikringer Personforsikringer Vi har tilknyttet egen speciallæge. Tal med Karina Kellmer, Lingsie Jensen, Henrik Uhrenholdt, Marianne Fruensgaard, John Arne Dalby eller Anker Laden-Andersen. Aalborg Hjørring Sæby Frederikshavn Skagen Tlf PTU s advokatgruppe ADVOKAT- RÅDGIVNING - når skaden er sket Elmer & Partnere har 5 erfarne advokater, der kan rådgive om alle væsentlige spørgsmål efter en personskade. Det gælder overfor modparten, i forhold til egne forsikringer og de sociale myndigheder. Læs mere på Brug en advokat, der har viden og erfaring. Henvendelse til Karsten Høj pr. ELMER A d v o k A t A k t i e s e l s k A b stor e kongen sgade 23 bagh u set kb h k & A D V O K A T E R PARTNERE t e l e f o n telef A x w w w. e l m e r - A d v. d k 31 års erfaring GROVE & PARTNERE ADVOKATFIRMA Kontorets advokater har gennem en årrække specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret. Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende med disse retsområder. Vi yder kun bistand til skadelidte. Advokat Axel Grove er medlem af bestyrelsen for advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret og Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Axel Grove er udpeget af PTU som medlem af den juridiske rådgivningskomité i European Whip-lash Association. Sankt Annæ Plads 7, st København K. Telefon Fax Mød os på hjemmesiden: 4

5 Endelig - revnede det store æg siger endelig revnede det store æg. Vi har ventet PTU længe, og havde bestemt ikke lyst til også at vente dyrehavstiden med som H.C. Andersen skriver i eventyret om Den Grimme Ælling. Endelig blev regeringen klar til at foretage ratifikation af Handicapkonventionen. Sidst i april fremsatte velfærdsminister Karen Jespersen et beslutningsforslag i Folketinget, hvori Folketinget blev opfordret til at godkende FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Beslutningsforslaget var ledsaget af en længere redegørelse for konventionen. Den mundede ud i, at Danmark tiltræder hele konventionen uden nogen form for forbehold. Det er overordentlig glædeligt, at regeringen anbefalede en tiltrædelse helt uden reservationer. Forslaget til folketingsbeslutning blev vedtaget med et meget bredt politisk flertal. Alle folketingets partier kom til at stå bag vedtagelsen, hvilket betyder fuld tilslutning også til selve konventionens gennemførelse, og det er lige så vigtigt som selve konventionens vedtagelse. Med et så bredt og vidtrækkende regelsæt som handicapkonventionen var det indtil de sidste høringssvar forelå fra alle ministerier og styrelser ikke sikkert, at der ikke kunne komme indsigelser, som ville have nødvendiggjort et eller flere forbehold fra dansk side, men det undgik vi heldigvis. Dansk ret svarer til og er ifølge Velfærdsministeriet i overensstemmelse med konventionen på alle punkter for så vidt angår de borgerlige og politiske rettigheder. beklager i meget høj grad, at det ikke lykkedes at PTU få regeringen til også at tiltræde Tillægsprotokollen til handicapkonventionen. Det ville have været meget ønskeligt og mest logisk at ratificere begge dele på en gang, men trods meget ihærdig støtte fra hele oppositionen lykkedes dette desværre ikke. Oppositionens beslutningsforslag vedrørende tiltrædelse af Tillægsprotokollen blev forkastet af regeringen og Dansk Folkeparti den 24/3 d.å. Det betyder, at danske handicappede og deres organisationer ikke kan klage over eventuellle konventionsbrud til FN s overvågningskomite i Geneve. Det er jo umiddelbart overraskende, at regeringsflertallet accepterer konventionen uden forbehold og lover loyalt at opfylde alle forpligtelser i.h.t. denne, men samtidig med næb og klør modsætter sig at give os den klageret, som er et naturligt tilbehør til rettighederne. Rettigheder uden klageret er jo en ren skueret. Vi har naturligvis stadig alle de nationale klagemuligheder, som vi hidtil har haft. Administrativ klageret til en højere instans og til nævnsbehandling ved det sociale nævn og til Ankestyrelsen og til Folketingets Ombudsmand samt til domstolene. Modstanden mod klageret i.h.t. Tillægsprotokollen har Karen Jespersen givet flere og skiftende begrundelser for, de fleste af lidet overbevisende art, bortset fra én. De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er mindre vel indarbejdede i dansk ret end de borgerlige og politiske rettigheder. De sidstnævnte står i vidt omfang i vores grundlov fra Det gør de andre ikke. Hertil kommer, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder indeholder fordelingspolitiske elementer, og fordelingspolitik her i landet ønsker regeringen H. Kallehauge formand ikke, at FN s overvågningskomité skal kunne blande sig i. Frygten herfor virker på den ene side meget overdreven, men risikoen kan på den anden side heller ikke fuldstændig afvises. kan oplyse, at alle borgerlige og politiske PTU rettigheder i.h.t. konventionen trådte i kraft uden nogen form for overgangsperiode fra den dag Folketinget vedtog tiltrædelsesbeslutningen. Omvendt træder de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder først i kraft i takt med de gennemførelsesbeslutninger, der træffes fra dansk side. Afhængig af de enkelte rettigheders indhold vil dette ske ved lov eller ved administrativt fastsatte regler eller ved faktiske handlinger. Dette skal ske i videst muligt omfang inden for de ressourcer, der er til rådighed eller noget stærkere udtrykt på engelsk to the maximum of its available resources. Det betyder, at rige lande som Danmark vil få meget kortere tid til at opfylde de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder end udviklingslandene og andre fattige lande. At gennemførelsen kommer til at foregå med behørig hurtighed efter landets bæreevne vil blive påset af FN s overvågningskomité. ved, at vore medlemmer vil spørge: Hvad kommer konventionen til at betyde for mig? Meget PTU mere, end du tror, men ikke lige i morgen. Gennemførelsen skal først i gang. Det første møde herom, med deltagelse af Velfærdsministeriet, DH s formand Stig Langvad og mig, blev afholdt den 11. maj d.å. Konventionen får bl.a. betydning for tilgængelighed, rehabilitering, sundhed, skolegang og uddannelse, personlig mobilitet, privatliv, familieliv, beskæftigelse, levestandard samt for deltagelse i det politiske og offentlige liv samt i kulturlivet. Alle former for diskrimination på grund af handicap bliver forbudt. Det betyder, at enhver form for usaglig negativ forskelsbehandling er retsstridig fra dag eet. Endelig tør man nok sige det var sandelig også på tide, at mennesker med handicap ikke længere skulle risikere at blive behandlet som andenrangs borgere i deres eget land og være nødt til også at finde sig i det. anser Handicapkonventionen for det største gennembrud og fremskridt i handicapbevægelsens hi- PTU storie. Endelig har vi fået de samme menneskerettigheder som alle andre. Endelig blev diskrimination forbudt, Og endelig er lige muligheder ikke blot en drøm, men en reel mulighed med handicapkonventionen både som vores sværd og skjold eller lidt mindre krigerisk udtrykt som nøglen til en tilværelse på lige fod med andre. 5

6 Polioramte skal være kritiske Rehabiliteringscentret i Warm Springs minder om alt andet end lige netop et hospital. Som polioramt er du ikke bare patient, men forbruger af sundhedsvæsenet. Derfor skal du forholde dig kritisk overfor de tilbud, der findes. Sådan lyder budskabet fra den internationale poliokonference i USA, hvor den seneste forskning på området også blev præsenteret Af afdelingsfysioterapeut Merete Bertelsen, PTU Da polioramte, behandlere og forskere fra hele verden i april mødtes til den internationale poliokonference i Warm Springs i Georgia, USA, blev det slået fast, at polioramte bør se sig selv som forbrugere af sundhedsvæsenet og ikke som patienter. Ifølge Barbara Duryea fra John P. Murtha Neuroscience and Pain Institute, skal man betragte sig som forbrugere af sundhedsydelser. Det betyder, at man skal forholde sig kritisk til de tilbud, der findes. Først og fremmest skal man sikre sig, at de behandlere, man konsulterer, faktisk også ved noget om polio. Fem gode råd Barbara Duryeas råd til polioramte er: Tag dig tid. Vigtige beslutninger om dit helbred skal overvejes nøje, og du skal vurdere, hvad der er bedst for dig. 6

7 Få støtte. Find støtte hos familie, venner eller andre polioramte, som har været der, hvor du er nu. Tal med din læge. God kommunikation med egen læge kan hjælpe dig til at føle dig mere tryg. Få eventuelt en second opinion. Søg information. Når du søger information om dine helbredsproblemer, så find oplysninger, der er videnskabeligt funderet. Læg en behandlingsplan i samarbejde med din læge. Roosevelt og polio Roosevelt Warm Springs Institut for Rehabilitation er grundlagt af den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, der blev ramt af polio i 1921 som 39-årig. Han kom til genoptræning i de varme kilder i Warm Springs og blev så begejstret over træningen i det varme vand, at han købte et stort areal. Her etablerede han et tværfagligt rehabiliteringscenter, som ikke kun tager sig af den fysiske træning, men også den sociale og psykiske side af genoptræningen. I dag behandles godt polioramte hvert år på centeret, der har 500 ansatte. Mange af konferencens deltagere har med andre ord trænet i Warm Springs både som børn og senere i livet. Det gav en særlig ånd under hele konferencen, hvor alle følte sig som en stor familie. I det følgende kan du læse om nogle af de vigtigste forskningsresultater fra konferencen. Biomarkør for postpolio I USA har forskere med dr. Rahuma Wahid i spidsen ledt efter en såkaldt biomarkør for postpolio. Det vil sige egenskaber i immunsystemet, som man kun finder hos mennesker med postpolio. Det vil nemlig både gøre det lettere at stille en præcis diagnose og finde den rigtige behandling. Det viser sig, at patienter med postpolio har et højere niveau end andre af antistoffer og af såkaldte T- celler. Men da halvdelen af de poliopatienter, der ikke har postpolio, også har højere værdier, er der ikke tale om en biomarkør for postpolio. Til gengæld tyder resultatet på, at immunforsvarets måde at reagere på hos poliopatienter er anderledes end for andre. Effekten af immunoglobulin Også på Karolinska Instituttet i Sverige leder forskerne efter biomarkører. Ifølge Dr. Kristian Borg er der fundet fem interessante proteiner, der nu skal undersøges nærmere. Når det gælder behandlingen af postpolio med immunoglobulin, viser det sig nu, at effekten af behandlingen er helt væk efter 2,5 år. Svenskerne har desuden undersøgt teorien om, at poliopatienter er mere mentalt trætte end andre. Resultatet viser det modsatte. Nemlig at poliopatienter rent faktisk oplever mere energi og færre smerter jo ældre de bliver. Problemer med alderen I Holland har man blandt andet undersøgt poliopatienter 39 år efter den akutte polio. Ifølge Dr. Frans Nollet oplever 60 procent af dem tegn på nye svagheder og funktionsproblemer, som kræver brug af flere hjælpemidler. En anden undersøgelse viser, at jo flere lammelser man har, jo mere sandsynligt er det, at man får flere funktionsproblemer senere i livet. I øjeblikket undersøger hollænderne konsekvensen af aldring og andre sygdomme for poliopatienter. Hollænderne har også vist, at jo flere lammelser man har, jo mere energi skal man bruge for at gå. Energiforbruget kan sænkes med ca. 18 procent, hvis man bruger skinner, der er lavet af lettere materiale. Medicin mod træthed Sammen med forskere i Canada arbejder hollænderne med at finde et middel mod træthed, men desværre er det ikke lykkedes endnu. I øjeblikket forskes der i, om man kan nedsætte træthed og forbedre funktion gennem træning og kognitiv terapi. Ifølge Dr. Darian Trojan fra Canada, findes der tre typer af træthed hos poliopatienter. Nemlig generel træthed (som ved influenza), muskulær træthed og muligvis også mental træthed. Man kan godt have flere typer af træthed. Årsagen til muskulær træthed kan skyldes: Problemer i centralnervesystemet med at aktivere de nerveceller, der aktiverer musklerne. Nedsat funktion af nervens evne til overførsel af impuls til muskelcellerne. 7

8 Gode råd til sundhedsforbrugeren Vær kritisk, når du søger oplysninger på nettet. Hvem står bag den hjemmeside, du besøger? Er det en officiel institution med fagfolk bag? Er den brugerstyret? Eller er det et firma, som vil sælge sine produkter? Når det gælder hjemmesider om polio, anbefaler Barbara Duryea følgende: Den amerikanske polioforenings hjemmeside Helbredsoplysninger Medlineplus Medicinsk database med resuméer af medicinske artikler Med opsummeringer af mange artikler Her kan du deltage i debatten i en international poliogruppe Centret er omgivet af smuk natur og varme kilder. Nedsat kapacitet i muskelcellerne til at klare dagligdagens behov. Nedsat udholdenhed i muskelfibre. Mangel på særlige enzymer er påvist. Ikke lammede eller kun let lammede muskler kan være trænet for lidt og dermed være ude af form. Årsagen til generel træthed kan skyldes: Svage muskler, så man konstant er på udmattelsesstadiet. Polioen påvirker måske hjernen. Nye undersøgelser viser tegn på en kronisk betændelse i rygmarvsvæsken Dårlig fysisk form. Psykiske og sociale problemer samt søvnproblemer kan føre til træthed, som hos alle andre mennesker. Årsagen er vigtig Dr. Trojan understreger, at det er vigtigt at få udelukket andre mulige årsager til træthed. Og selv om der ikke er nogen effektiv medicin mod træthed, er der andre behandlingsmuligheder. Hvis man stiller for store krav til sine muskler, kan det hjælpe at omlægge sine aktiviteter, så kræfterne passer bedre til opgaverne. På samme måde kan brug af hjælpemidler aflaste musklerne. Er man inaktiv af frygt for at opbruge sine kræfter, vil træning hjælpe. Træningsprogrammet skal være individuelt planlagt for at virke mod træthed. Polio og narkose Ifølge anæstesiolog Selma Harris fra Californien er poliopatienter ofte meget følsomme overfor narkose. Derfor er det vigtigt før en operation at gøre narkoselægen opmærksom på, at man har haft polio. Især hvis man i det akutte forløb af polio havde eller stadig har problemer med åndedrættet eller lider af søvnapnø (en tilstand, hvor man i kortere tid under søvn holder op med at trække vejret). Det er samtidig vigtigt at ligge rigtigt under operationen. Det bør også drøftes, hvis der er asymmetri i kroppen, der kan medføre øget tryk. Du finder flere oplysninger, som du kan printe ud og tage med til narkoselægen her: Merete Bertelsen har udarbejdet et større referat fra konferencen, som du finder på 8

9 Tag et par ekstra køretimer Er du nervøs for at sætte dig bag rattet i din nye specialindrettede bil? Så er løsningen måske et par ekstra køretimer hos PTU Af Dorte Schmidt Er du en af de mange, der har ventet månedsvis på at få din nye specialindrettede handicapbil leveret? Og er du usikker på, om du kan huske, hvordan det nye udstyr skal betjenes, når bilen endelig er kommet? Så er du ikke alene. Der kan desværre nemt gå måneder eller endnu længere tid, fra den dag, du har været til vejledende helbredsmæssig køretest og til den dag, den ombyggede bil står klar til dig. Og i mellemtiden har du måske glemt, hvordan det nu lige er, man betjener den. Og derfor er du helt forståeligt nervøs for at sætte dig ind i den og bare begynde at køre. I så fald er der hjælp at hente: Du kan nemlig sagtens få et par ekstra køretimer hos PTU, så du kan lære det nye udstyr bedre at kende. Ifølge afdelingschef Britt Jars fra PTU Handicapbiler og PTU s Køreskole, skal der som regel bare en eller to køretimer til, før usikkerheden forsvinder. Så det koster ikke ret meget at få lidt rutine. - Derfor anbefaler vi alle, der er usikre på, om de nu også kan finde ud af at køre i den nye bil, at kontakte os. Vi hjælper gerne, siger hun. Læs mere på Eller ring til køreskolen på tlf Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning - Vi har løsninger til ethvert behov. Langhøj konsulentteam Hos os er professionalisme en selvfølge! Hasselager Centervej Viby J Tlf Fax

10 Kom i form i din ferie Til næste vinter kan du igen komme med PTU og Chris Travel til Tenerife Af Dorte Schmidt At opleve højsommer midt om vinteren er bare helt fantastisk. Og at man så oven i købet får trænet og kommer i bedre form er en dejlig ekstra gevinst, siger Lone Wortziger. Hun og hendes mand Henning var ellers lidt nervøse, da de i januar rejste med PTU for at træne og holde ferie i 14 dage på Tenerife. - Vi har aldrig rigtig rejst før, men vi følte os helt trygge på turen. Både fordi vi rejste sammen med andre, der også er handicappede, og fordi det var PTU s fysioterapeuter, der stod for træningen. Vi var helt sikkert i kyndige hænder, siger hun. Lone har siden en trafikulykke haft benprotese, mens Henning har lammelser efter polio. Træning og oplevelser Det var fysioterapeuterne Hanne Nielsen og Lone Risegaard, der stod for træningen af de i alt 21 PTU ere, der var med på rejsen. Sammen med familie og hjælpere var gruppen oppe på i alt 35 personer. Deltagerne nyder dagligt godt af både træning i varmtvandsbassin og gymnastik og afspænding på tagterrassen. Samtidig er der arrangeret en heldagsudflugt og underholdning om aftenen. - Al træning foregår i grupper. Men vi tager naturligvis individuelle hensyn. Som fysioterapeuter fra PTU kender vi de muligheder og begrænsninger, som følger med de forskellige diagnoser, forklarer Hanne Nielsen. Fuldt tilgængelig Hotellet Mar y Sol, der ligger i Los Christianos, er fuldt tilgængeligt. Det samme er byens 8 km lange strandpromenade med butikker og restauranter, ligesom der på selve stranden er opført en stor platform med adgang for kørestole. Og vil du ud og bade, kan du komme det ved hjælp af særlige vandkørestole. På stranden er der ansat unge, der hjælper dig med for eksempel at komme fra en kørestol til en drømmeseng, hvis du vil solbade. Både på stranden og andre steder i byen er der indrettet handicaptoiletter, som du mod et depositum kan få udleveret en nøgle til. Hjælp ved hånden Når det gælder selve byen er der en del bakker og ramper, så det er svært at komme rundt alene i en ma- Det fuldt tilgængelige hotel ligger forrygende smukt. At gøre gymnastik i det varme bassin, går som en leg. nuel kørestol. En el-scooter er bedre. Du kan naturligvis tage dine egne hjælpemidler med på ferien, men ellers kan du også leje det, du har brug for af firmaet LeRo, der har kontor på hotellet. Her kan du også leje en bil med lift, hvis du vil på tur. Og du kan betale for at få hjælp fra en sygeplejerske eller praktisk hjælp, ligesom firmaet altid har en sygeplejerske i døgnvagt til akut hjælp. Vil du med? Næste år kan du igen komme med PTU og Chris Travel på træningsrejse på Tenerife med afgang i januar eller februar. Prisen for 14 dage er ca kr.. Find flere oplysninger på Links Chris Travel Mar y Sol Udlejning af hjælpemidler 10

11 Træning og ferie på Tenerife i 2010 PTU og ChrisTravel gentager succesen på Hotel Mar Y Sol Opskriften på succes er daglig basistræning og afspænding med PTU s fysioterapeuter, kombineret med ferie i sydens sol og varme i ugerne 5, 6, 7 og 8. Tag venner og familie med i én eller flere uger, og nyd øen med det evige forår. Vi har gode kontakter på stedet og kan formidle både leje af hjælpemidler og personlig assistance. Vi forventer, at prisen pr. person bliver ca kroner for en uge eller kroner for to uger ved to personer i en standardlejlighed. Prisen inkluderer: Fly, transfer i liftbus til og fra lufthavnen og ophold med halvpension. Der bliver arrangeret en fælles udflugt i løbet af opholdet. Vil du med? Er dette noget for dig, så udfyld kuponen og send en uforpligtende tilkendegivelse snarest og senest den 15. august I løbet af efteråret vil du modtage uddybende materiale om opholdet og stedet. En bindende tilmelding sker i begyndelsen af november Send kuponen til: ChrisTravel, Birkegården 76, 3500 Værløse Ring til os på eller send en mail til Navn Adr. By Jeg er interesseret HANDICAPBILER Vort team af specialuddannede teknikere skræddersyr og udfører specialløsninger til stor hjælp og daglig glæde for brugeren. Allerede når du sætter dig ind i din nye specialopbyggede handicapbil fornemmer du, at det er din bil. Den er skræddersyet til lige netop dig og dine behov. Indretningen, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Vi sørger for, at der er taget hensyn til det hele! Vi indretter og opbygger samtlige bilmærker der er på markedet. Vi leverer overalt i Danmark. Vi er specialister i opbygning og indretning af handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Christian Rosendahl Per Zoëga Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf Villy Veirup as. Industrivej Ribe

12 Ret til behandling på tværs af grænser F oto: L a r s B a h l Lobbyisterne Mia Vahamaki, Karin Russel og Hanne Holst Rasmussen, vil ikke finde sig i, at whiplashramte ikke kan få undersøgelser og behandlinger i andre EU-lande. I Danmark bliver skader efter whiplash stadig ikke taget alvorligt. Selv svære skader forklares som regel som en psykosomatisk eller psykosocial lidelse. I andre EU lande findes der til gengæld både undersøgelser og behandling af de fysiske skader efter whiplash. Derfor er det vigtigt for whiplashramte, at det nye EU-direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser også bliver vedtaget. PTU Whiplash vil have ret til at få behandlet nakke- og rygskader efter whiplash i andre EU-lande end Danmark. Kampen starter blandt politikerne i Bruxelles Diagnose søges Af Hanne Holst Rasmussen og Karin Russel, PTU Whiplash Med forslaget til et nyt EU-direktiv om ret til undersøgelser og behandling på tværs af landegrænserne er der håb om, at både whiplashramte og alle andre i fremtiden vil kunne vælge at få behandlet deres skader i andre lande end lige netop Danmark. Hvis du falder ned af en stige eller en trappe, kan du komme til skade på et utal af måder. Og sådan er det også, hvis din ryg og nakke bliver udsat for en piskesmældsbevægelse. Derfor er det vigtigt, at du bliver undersøgt ordentligt og får en egentlig diagnose, der beskriver skaderne, og som kan bruges som grundlag for den videre behandling. Whiplash er nemlig ikke en diagnose i sig selv. Lige så lidt som man kan kalde en faldulykke for en diagnose. Lang vej endnu Men direktivet er langt fra færdigbehandlet. Så for at påvirke politikerne i Europaparlamentet har PTU Whiplash sammen med det nyligt oprettede Nordiske Netværk for Whiplash været en tur i Bruxelles. Formålet er at tale whiplashramtes sag inden førstebehandlingen af direktivet, der fandt sted i maj. På forhånd står det klart, at flere lande er imod det nye direktiv. Blandt de mest hårdnakkede modstandere er de nordiske lande herunder Danmark, som ikke ønsker at afgive deres nationale selvbestemmelsesret på sundhedsområdet. Møder med EU-politikere Det nye Nordiske Netværk for Whiplash blev etableret i marts efter et møde mellem landenes whiplashorganisationer. Initiativet til mødet kom fra den uafhængige analyse- og informationsorganisation Health Consumer Powerhouse i Bruxelles. Og efter et forberedende møde i Stockholm indtog en delegation af whiplashramte Europaparlamentet den 3. marts. Vi holdt møder med 11 parlamentarikere og flere assistenter fra otte forskellige lande. Det gav os rig mulighed for både at fremlægge vores synspunkter og få en god dialog. Vi oplevede, at vi blev hørt og taget seriøst trods stor travlhed. Også den engelske parlamentariker og tidligere sundhedsminister John Bowis, som er ophavsmand til direktivet, fik vi i tale. Krav om ændringer Alle, vi mødte, fik udleveret de forslag til ændringer i direktivet, som vi på forhånd var blevet enige om i det nordiske netværk samt informationer om de særlige 12

13 Quebec Task Force skalaen for skader efter whiplash Grad Klinisk præsentation 0 Ingen nakkesymptomer Ingen fysiske tegn 1 Nakkeklager: smerter, stivhed eller ømhed Ingen fysiske tegn 2 Nakkeklager og tegn fra muskler og bindevæv 3 Nakkeklager og neurologiske tegn 4 Nakkeklager og fraktur eller forskydninger af nakkehvirvler At undersøgelsesresultater fra andre EU lande skal anerkendes i og betales af hjemlandet. At diagnostiske resultater fra andre EU lande bliver taget til indtægt og brugt som udgangspunkt for den videre behandling i Danmark. Lobbyisme virker I Bruxelles fungerede vi som vaskeægte lobbyister. Det er nemlig nødvendigt, at interessegrupper som PTU Whiplash taler patienternes sag. For ellers risikerer vi at blive glemt i det virvar af regler, paragraffer og politiske interesser, der hersker omkring tilblivelsen af et nyt direktiv. Og tilsyneladende har det også virket. I hvert fald har vi fået at vide, at forslaget om, at minoritetsgrupper ikke skal have forhåndsgodkendelse nu er taget med i direktivet. Hvis det bliver vedtaget, er det en stor sejr for minoritetsgruppernes ret til behandling. forhold, der gør sig gældende for whiplashramte. Som udkastet til EU-direktivet ser ud før førstebehandlingen skal alle borgere have en forhåndsgodkendelse i deres eget land for at få lov til at tage til et andet EU land og blive undersøgt eller behandlet. Desuden skal man kun have lov til at få de undersøgelser og behandlinger, som man i forvejen også kan få i hjemlandet. Begge dele ønsker vi ændret. I stedet ønsker vi: At alle borgere i alle lande får gratis adgang til de samme undersøgelser og behandlinger. Uanset om de i forvejen kan få dem i deres eget land eller ej. At minoritetsgrupper af patienter ikke skal have forhåndsgodkendelse for at kunne tage til et andet EU land og modtage gratis undersøgelser eller behandlinger. At alle skal kunne få en gratis second opinion i et andet EU land. Danske tilstande Selv om der efterhånden findes en del forskning, der bekræfter, at piskesmældsbevægelsen under en ulykke kan give skader i nakke og ryg, er whiplashskader ikke ankerkendt som en egentlig diagnose i hverken Danmark eller i de andre nordiske lande. I et brev til PTU Whiplash skriver Sundhedsstyrelsen, at betegnelsen whiplashskade anvendes i almindelig klinisk praksis almindeligvis om de symptomer, der har relation til muskler og bindevæv. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen betegner alle whip lashskader som grad 2 og dermed udelukker de mere alvorlige skader efter grad 3 og 4 i den såkaldte Quebec Task Force skala, som Sundhedsstyrelsen ellers selv har tilsluttet sig i sin redegørelse om whiplash fra Problemet er, at når alle whiplashramte udelukkende betragtes som havende skader på muskler og bindevæv efter grad 2, udelukker man eventuelle skader på nerver, knogler, sener og kar efter grad 3 og 4. For egen regning Mange whiplashramte har med andre ord skader, som 13

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere HJÆLP I HJEMMET til personer med polio Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere 2 HJÆLP I HJEMMET TIL PERSONER MED POLIO Hjælp i hjemmet til personer med polio Særlige

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016 ChrisTravel Dyssevangen 48 3520 Farum Telefon +45 4448 2119 Info@christravel.dk www.christravel.dk CVR.nr. 3245 2205 Danske Bank Reg.nr. 4190 Konto 1053 2574 IBAN 2530000010532574 SWIFT DABADKKK Vil du

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse i 79

Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse i 79 Sundhedsudvalget 2010-11 L 46 Bilag 17 Offentligt 1 Bilag L46. Folketinget, Christiansborg, 1240 København K Att.: Folketingets sundhedsudvalg. Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Familieliv med fart på

Familieliv med fart på Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2005 Familieliv med fart på For familien Berenth er en hverdag fuld af aktiviteter en vigtig del af livet med muskelsvind Af Bodil Jensen Der er ikke mange aftener, hvor familien

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt.

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. 22 Whiplash forskningen rykker markant Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. #5 2011 23 Flere og flere forskere fokuserer nu på vævsskader og andre fysiske

Læs mere

POLIO Nyheder fra ind og udland. Ålborg, Kolding og Køge efterår 2009

POLIO Nyheder fra ind og udland. Ålborg, Kolding og Køge efterår 2009 POLIO Nyheder fra ind og udland Ålborg, Kolding og Køge efterår 2009 Thermalbad Wiesenbad 20. og 21. oktober 2009 Nordisk konference om Polio 20. og 21. november 2008 Polio konference i Warm Springs 23.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere