Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr."

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing). 1 Indledning Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) er tilrettelagt i henhold til Uddannelsesog Forskningsministeriets bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 (Kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (Karakterbekendtgørelsen). 2 Studienævn og fakultet Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Kandidatuddannelsen hører under censorkorpset for Erhvervsøkonomi. 3 Optagelse Optagelse på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) forudsætter en Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA-almen-linje) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Stk. 2 Der kan optages ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, under forudsætning af, at de efter optagelse på kandidatuddannelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved universitetet svarende til højst 15 ECTS-point. Den supplerende uddannelsesaktivitet skal være bestået senest 12 måneder efter studiestart. Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet. Stk. 4 Den supplerende uddannelsesaktivitet består efter Studienævnet for Erhvervsøkonomis bestemmelse i gennemførelse af en eller flere prøver fastlagt i Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA), 2. del, Aalborg Universitet, september 2013 (eller nyere). Reglerne for prøverne, læringsmål mv. følger bestemmelserne i bachelorstudieordningen. Stk. 5 Indtil 31. august 2016 er der en overgangsordning, der indebærer, at ansøgere, som ikke opfylder kravene enten i stk. 1 eller stk. 2, men som har bestået en bacheloreksamen af relevans for området, kan gives adgang efter en individuel bedømmelse og med en særligt fastlagt supplering. Det er muligt at tage supplerende aktivitet efter afsluttet bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse. Sidste gang dette er muligt, er for de kandidatuddannelser, der har studiestart 1. september /13

2 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er henholdsvis Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) og Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration (International Marketing). Den latinske betegnelse er cand.merc. (candidatus/candidata mercaturae). 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS-point Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) er en toårig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point. 6 Uddannelsens faglige profil Formålet med Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) er: At den studerende udbygger den faglige viden og kundskab inden for international marketing i private og offentlige virksomheder, som vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen, og øger sine teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændighed i forhold til bachelorniveauet. At den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at anvende videregående teori- og metodeelementer, som anvendes inden for forskning i international marketing. At den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse). At den studerende kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor. Stk. 2. Uddannelsens fag Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) rummer muligheder for valgfag svarende til 30 ECTS-point. Valgfag fra andre uddannelsesinstitutioner skal godkendes af koordinator og Studienævnet for Erhvervsøkonomi. De konstituerende fagelementer er på 90 ECTS-point, inklusive kandidatafhandlingen på 30 ECTS-point. Stk. 3. Den studerendes faglige og erhvervsrelevante kompetencer efter afsluttet uddannelse Formålet med Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) er, at den studerende efter endt uddannelse kan: Demonstrere viden inden for fagområdet på baggrund af international forskning på højeste niveau samt kunne relatere fagområdet til de problemstillinger, som gør sig gældende for virksomheder. Forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger. Mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt praktiske færdigheder, der knytter sig til implementering af fagområdets løsninger for konkrete virksomheder. Vurdere og kritisk vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. Styre arbejds- og udviklingssituationer i relation til international marketing, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i en organisation og påtage sig professionelt ansvar i relation til en organisations internationale markedsføring. Tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. Arbejde problemorienteret og tværfagligt. Samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse. 2/13

3 Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for at opnå en individuel kompetenceprofil som følge af friheden til at sammensætte valgfag på tredje semester samt gennemførelse af projektarbejde i alle semestre. 7 Regler om moduler, fagelementer og valgfag Overblik over Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing): Modul Eksamen Undervisning ECTS Eksamen ECTS 1 Strategic Marketing and Consumer Behaviour 2 E-marketing/E-commerce 3 Semesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective Intern, individuel mundtlig eksamen på basis af grupperapport. Varighed: 30 minutter. Ekstern, mundtlig gruppeeksamen på basis af grupperapport. Varighed: 30 minutter per person eller maks. 2,5 time. Ekstern, mundtlig gruppeeksamen på basis af grupperapport. Varighed: 30 minutter per person eller maks. 2,5 time a Research Methodology Særlige spørgsmål i forbindelse med semesterprojekteksamen. 5 3b Semesterprojekt Se punkt 3 ovenfor. 5 4 International Branding and Marketing Communication 5 Valgfag Ekstern, individuel mundtlig eksamen på basis af grupperapport. Varighed: 30 minutter a Export Marketing (B2C & B2B Perspectives) Intern, individuel skriftlig eksamen på basis af case. Varighed: 4 timer b Contemporary Issues in International Marketing Intern, individuel skriftlig 24- timerseksamen /13

4 6 Semesterprojekt: Application of Quantitative and/or Qualitative Methods in Solving International Marketing Problems Ekstern, mundtlig gruppeeksamen på basis af skriftlig rapport. Varighed: 30 minutter per person eller maks. 2,5 time. 10 6a Quantitative and Qualitative Methods in International Marketing/Business Research Særlig spørgsmål i forbindelse med semeserprojekteksamen. 5 6b Semesterprojekt Se punkt 6 ovenfor a 7b 7c 8 Virksomhedssamarbejde (projektorienteret forløb i virksomhed med afsluttende projekt) Arbejde på et akademisk projekt i Danmark Fag fra de øvrige kandidatuddannelser på AAU, et andet dansk universitet eller et studiegodkendt udlandsophold (skal i alt omfatte 30 ECTSpoint) Kandidatafhandling Ekstern, mundtlig individuel eller gruppeeksamen på basis af skriftlig rapport. Varighed: 60 minutter per person eller maks. 3 timer. Ekstern, mundtlig gruppeeksamen på basis af skriftlig rapport. Varighed: 60 minutter per person eller maks. 3 timer Mertioverførsel Ekstern, mundtlig gruppeeksamen på basis af skriftlig rapport. Varighed: 60 minutter per person eller maks. 3 timer. 30 Alle moduler udbydes og afvikles på engelsk og kun engelsk. Det er muligt at udarbejde semesterprojekter på såvel dansk som engelsk. Hvis der f.eks. vælges dansk i projektet, vil eksamenssproget også være dansk. Sprogvalget vil fremgå af den studerendes eksamensbevis. Modul 1. International Strategic Marketing and Consumer Behaviour Mål: Målet med modul 1 er at give den studerende indsigt i og en forståelse for grundlæggende teorier inden for international strategisk marketing og forbrugeradfærd. Indhold: Modulet vil introducere den studerende for teorier og metoder med henblik for at sætte den studerende i stand til at analysere internationale markeder og formulere strategier og planer, der vil øge internationale virksomheders konkurrenceevne på disse markeder. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Læringsmål: Modulet vil sætte den studerende i stand til at: 4/13

5 Demonstrere viden om teorier og metoder inden for strategisk markedsføring og forbrugeradfærd. Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at analysere muligheder for international markedsføring af forbrugsvarer og -ydelser. læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål. Modul 2. E-marketing/E-commerce Mål: Målet med modul 2 er at give den studerende viden om teorier og metoder, der vil sætte den studerende i stand til at analysere og forstå, hvordan digitalisering påvirker miljøet for international markedsføring i dag. Der er fokus på digitale redskabers betydning for områder som marketing og strategisk udvikling. Indhold: Centrale emner og problemstillinger inden for digitalisering, e-marketing og e-handel i relation til formulering af international marketingsstrategi. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer. Forelæsningerne vil give den studerende kendskab til udviklingen i digitalisering af forretningsprocesser samt teorier, der ligger til grund herfor. Den studerende får praktiske redskaber til at analysere digitale processer inden for marketing i internationale virksomheder. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Læringsmål: Modulet vil sætte den studerende i stand til at: Demonstrere viden om digitalisering samt redskaber og strategier inden for e-marketing. Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og metoder til at foretage undersøgelser af marketingrelaterede problemstillinger i en virksomhed. Herunder segmentering og udformning af marketingstrategier. Modul 3. Semesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective Mål: Målet med modul 3 er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for problemformulering, indkredsning og sammenstilling af litteratur, der er relevant for problemstillingen, videnskabelig og filosofisk reflektion over de identificerede teorier og eventuel bearbejdelse heraf med henblik på anvendelse i forbindelse med praktiske beslutninger inden for international marketing. Indhold: De studerende kan vælge bredt mellem emner og problemområder relateret til international marketing. Undervisnings- og arbejdsformer: De studerende skal vælge en international marketingproblemstilling i forlængelse af det stof, der er dækket i modul 1 og 2, og efterfølgende løse følgende opgaver: (1) litteratursøgning i relation til den valgte problemstilling og udformning af begrebsramme, (2) præsentation og diskussion af alternative metodologiske tilgange (på basis af viden inden for videnskabsteori og metodologisk design) og (3) forslag til mulige løsninger af den valgte problemstilling. Semesterprojektet udarbejdes i grupper og præsenteres i en rapport på maks. 50 sider. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. 5/13

6 Læringsmål: Modulet vil give den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Det overordnede mål med modulet er at give den studerende kendskab til specialiserede emner inden for international marketing. Den studerende forventes teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag af disse at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis. Den studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne at relatere modulernes indhold til beslutningsformål i en virksomhed. Den studerende skal være i stand til at formulere en marketingproblemstilling med relevans for en international virksomhed. Den studerende skal være i stand til at gennemføre en systematisk litteratursøgning, som kan danne ramme for konceptualisering af den identificerede problemstilling. Den studerende skal være i stand til at beskrive og diskutere den filosofiske/epistemologiske (videnskabsteoretiske) baggrund for de teorier, der er præsenteret i den gennemgåede litteratur. Den studerende skal være i stand til at udarbejde en model/strategi for undersøgelse af den identificerede problemstilling. Den studerende skal være i stand til at udarbejde en forskningsrapport med en tydelig struktur og et tydeligt sprog. Modul 4. International Branding and Marketing Communication Mål: Målet med modulet er, at den studerende på et videregående niveau opnår viden, færdigheder og kompetencer til at diskutere og analysere centrale begreber, problemstillinger og metoder inden for international branding- og marketingkommunikation. Indhold: Centrale emner og problemstillinger inden for international branding- og marketingkommunikation i relation til strategiformulering for international marketing. Undervisnings- og arbejdsformer: Modulet vil introducere den studerende til teorier inden for branding- og marketingkommunikation i international erhvervssammenhæng samt redskaber, der sætter den studerende i stand til at analysere og formulere branding- og marketingkommunikationsstrategier med henblik på at forbedre internationale virksomheders konkurrenceevne. Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Læringsmål: Modulet vil sætte den studerende i stand til at: Demonstrere viden om teorier og modeller inden for branding- og marketingkommunikation. Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og modeller til at analysere branding- og kommunikationsproblemstillinger i internationale virksomheder. 6/13

7 Modul 5. Valgfag Formålet med modul 5 er: (1) at give den studerende viden om teorier og modeller, der kan forklare eksportmarketingprocesser og -strategier, samt (2) at give den studerende indsigt i aktuelle problemstillinger inden for international marketing. Modulet består af to undermoduler: 5a og 5b. Modul 5a. Eksportmarketing Mål: Målet med modul 5a er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for teori og modeller, der kan forklare eksportmarketingprocesser og -strategier. Indhold: Eksportmarketing udgør det første trin i en international marketingproces. Modul 5a vil derfor introducere den studerende til teorier, modeller og redskaber til at forstå eksportmarketingprocesser og alternative strategier til at forbedre virksomheders konkurrenceevne, hvad angår eksisterende og ny eksport. Undervisnings- og arbejdsformer: Modulet vil introducere den studerende til eksportmarketingteorier samt redskaber, der vil sætte den studerende i stand til at analysere eksportmarketingrelaterede problemstillinger. Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Studerende fra Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) kan deltage i dette valgfag. Læringsmål: Modulet vil sætte den studerende i stand til at: Demonstrere viden om teorier og modeller inden for eksportmarketing. Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og modeller til at analysere eksportmarketingproblemstillinger i internationale virksomheder i en global erhvervskontekst. Modul 5b. Contemporary Issues in International Marketing Mål: Målet med modul 5b er at give den studerende viden om teorier og modeller, der kan forklare eksisterende problemstillinger inden for international marketing og strategi. Indhold: Modulet definerer og diskuterer en række udvalgte eksisterende og fremspirende problemstillinger inden for international marketing, og hvordan disse problemstillinger placerer sig i det teoretiske og ledelsesmæssige landskab. Omfang i ECTS: Fremgår af skema ovenfor. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen gennemføres som en combination af seminarer, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg med henblik på at indfange essensen af fremspirende fænomener. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Studerende på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) kan deltage i dette valgfag. Læringsmål: Modulet vil sætte den studerende i stand til at: Demonstrere viden om teorier og modeller, der relaterer sig til særlige aktuelle problemstillinger inden for international marketing. Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og modeller til at analysere problemstillinger inden for international marketing i internationale virksomheder i en global erhvervskontekst. kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsæt- 7/13

8 ninger, Modul 6. Semesterprojekt: Empirical Investigations for International Marketing Mål: Målet med modul 6 er at give den studerende færdigheder og kompetencer inden for problemformulering samt kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og -analyse i forhold til beslutninger angående international marketing. Indhold: Den studerende skal vælge en valgfri problemstilling inden for international marketing, som ønskes undersøgt. Derefter skal den studerende løse følgende opgaver: (1) Litteratursøgning i relation til den valgte problemstilling samt udarbejdelse af en begrebsramme, (2) indsamling af relevant data og (3) udarbejdelse af forslag til mulige løsninger på den valgte problemstilling. Analysearbejdet udføres i grupper og præsenteres i en rapport på maks. 50 sider. Undervisnings- og arbejdsformer: De studerende skal arbejde i grupper. Hver gruppe beslutter sig for en eller flere marketingproblemstillinger, som ønskes undersøgt ved hjælp af kvantitative eller kvalitative forskningsmetoder (eller en kombination heraf). De studerende skal endvidere analysere den indsamlede data i forhold til litteraturundersøgelsen og begrebsrammen med henblik på at undersøge den valgte problemstilling. Analysen vil danne grundlag for en forskningsrapport. Forudsætninger for deltagelse: Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Læringsmål: Under modulet vil den studerende tilegne sig følgende viden, færdigheder og kompetencer: Fremvise viden om marketingrelaterede problemstillinger, samt hvorledes man analyserer med henblik på beslutningsformål. Formulere en konkret og relevant international marketingproblemstilling, som ønskes undersøgt. Identificere og undersøge teorier med relevans for problemstillingen. Udarbejde en forskningsplan. Enten indsamle primærdata (ved hjælpe af kvantitative og/eller kvalitative metoder) eller anvende sekundærdata til at undersøge den valgte marketingproblemstilling. Bruge resultatet af egen analyse til at udarbejde alternative løsninger til problemstillingen. Præsentere analysen i en forskningsrapport med en tydelig struktur og et tydeligt sprog. læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål. Modul 7. Valgfri studieaktivitet (konstituerende fag) Mål: Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Erhvervsøkonomi skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et konstituerende element i uddannelsen. Den studerendes semesterplan for tredje semester tilrettelægges i samråd med linjekoordinatoren. Den studerende opnår gennem den valgfri studieaktivitet en særlig faglig kompetence, der er et led i den valgte profilering. Modul 7a. Projektorienteret studieforløb 8/13

9 Mål: Målet med modulet er, at den studerende kan omsætte indlæringen fra 1. og 2. semester i et virksomhedsprojekt som en forløber for kandidatafhandlingen i det efterfølgende semester, men virksomhedstilknytning er ingen forudsætning. Indhold: Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved danske eller udenlandske virksomheder, danske institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller udenlandske og internationale organisationer. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte, og de arbejdsopgaver, der indgår, skal være af akademisk karakter. Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelse af en erfaringsrapport og en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete opgaver inden for international marketing, som den studerende har været med til at løse i virksomheden eller organisationen. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurdering og valg mellem alternative løsninger. Omfang i ECTS: Fremgår af skemaet ovenfor Undervisnings- og arbejdsformer: Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende i samarbejde med en udpeget vejleder, som godkender den endelige problemformulering. Forudsætninger for deltagelse: 1. og 2. semester på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing). Læringsmål: Dette modul sætter den studerende i stand til at: (Viden) Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester. Reflektere over problemstillinger inden for international marketing på et videnskabeligt grundlag. (Færdigheder) Anvende teorier inden for international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt. Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller. Formidle forskningsbaseret viden. Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister. (Kompetencer) Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing. Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng. Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Argumentere på et videnskabeligt grundlag. Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. Modul 7b. Forskningsbaseret semesterprojekt 9/13

10 Mål: Målet med modul 7b er at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Semesterprojektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for semesterprojektet vælges af den studerende og godkendes af linjekoordinatoren. Indhold: Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer, men også at arbejdere mere teoretisk/metodisk med en problemstilling. Et semesterprojekt er forankret i et relevant forskningsmiljø. Undervisnings- og arbejdsformer: Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen bør dog godkendes af vejleder. Forudsætninger for deltagelse: 1. og 2. semester på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing). Læringsmål: Modulet vil sætte den studerende i stand til at: (Viden) Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester. Reflektere over problemstillinger inden for international marketing på et videnskabeligt grundlag. (Færdigheder) Anvende teorier inden for international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt. Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller. Formidle forskningsbaseret viden. Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister. (Kompetencer) Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing. Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng. Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Argumentere på et videnskabeligt grundlag. Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. Modul 7c. Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder Mål: Målet med modul 7c er at udvide den studerendes kompetence inden for udvalgte marketingrelaterende eller -strategiske problemstillinger. Dette kan ske enten ved at tage nye faglige elementer ind eller ved at udbygge eksisterende. Den studerende kan vælge studieaktiviteter udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet, andre studienævn ved den erhvervsøkonomiske skole eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Specialiseringsfagene skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi og evalueres som angivet i den for faget gældende studievejledning. 10/13

11 Indhold: Afhænger af de fagelementer, som den studerende vælger. Der skal dog vælges fagelementer, som er relevante for international marketing. Undervisnings- og arbejdsformer: Afhænger af de fagelementer, som den studerende vælger. Forudsætninger for deltagelse: 1. og 2. semester på Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing). Læringsmål: Afhænger af de fagelementer, som den studerende vælger. Vurderingskriterier: Afhænger af de fagelementer, som den studerende vælger. Prøveform: Afhænger af de fagelementer, som den studerende vælger. Modul 8. Kandidatafhandling Mål: Kandidatafhandlingen skal dokumentere kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne byggende på centrale områder inden for international marketing. Afhandlingen kan behandle teoretisk-praktiske problemstillinger, f.eks. i samarbejde med en virksomhed eller organisation, eller rene teoretisk-metodiske problemstillinger. Emnet, der godkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi, skal have en kompleksitet og et omfang, der gør det muligt at gennemføre på et semester. Indhold: Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre: Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende. Besvarelsen er afgrænset, således at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Der er konsistens mellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen. Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår). Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen. Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger). Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion. I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området. Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri. Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst. Undervisnings- og arbejdsformer: Arbejdet med kandidatafhandlingen, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen bør dog godkendes af vejleder. Arbejdet kan foregå individuelt eller i grupper. Forudsætninger for deltagelse: Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02. Læringsmål: Kandidatafhandlingen skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer til at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. (Viden) Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet. 11/13

12 Reflektere over problemstillinger relateret til international marketing på et videnskabeligt grundlag. (Færdigheder) Anvende teorier om international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt. Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller. Analysere problemstillinger relevante for medarbejdere og ledelse. Formidle forskningsbaseret viden. Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister. (Kompetencer) Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing. Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng. Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Argumentere på et videnskabeligt grundlag. Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. 8 Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatafhandlingen og dennes omfang Stk. 1 Ved bedømmelsen af kandidatspecialet og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet modersmål end dansk) dispensere herfor. Stk. 2 Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på mindst 1 og højst 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal per studerende). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af projektet. Stk. 3. Kandidatafhandlingen afslutter uddannelsen. Der indgås en specialekontrakt mellem den studerende, vejleder og studieleder/repræsentant for studieleder. I forbindelse hermed godkendes opgaveformuleringen, og der fastsættes en afleveringsfrist for kandidatafhandlingen. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, godkender vejleder og studieleder en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og de fastsætter samtidig en 12/13

13 ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg. Stk. 4 En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, litteratur- og kildefortegnelser, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. 9 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Ligeledes kan studienævnet godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. 10 Afslutning af kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) skal tilrettelægges som en heltidsuddannelse, sådan at den studerende kan fuldføre kandidatuddannelsen på 24 måneder, i de tilfælde hvor kandidatuddannelsen fortsætter i umiddelbar tilknytning til bacheloruddannelsen. Fortsætter kandidatuddannelsen ikke i umiddelbar tilknytning til bacheloruddannelsen, skal kandidatuddannelsen tilrettelægges, sådan at den studerende kan fuldføre kandidatuddannelsen på 22 måneder ved studiestart i efterårssemestret og 24 måneder ved studiestart i forårssemestret. 11 Eksamensregler Vedrørende eksamenstilmelding, sygeeksamen og omprøver, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: Stk. 2. Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) som et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. For at bestå Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) skal hver prøve bestås. 12 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den førstkommende eksamen. 13 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. september Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2008, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. 13/13

Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Stk. 3 Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2016 Journalnr. 2016-422-00002 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2016 J.nr. 2016-422-00012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr. 2014-422-00475 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer november 2010 og juli 2011 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2017

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2017 Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2017 Journalnummer: 2016-422-00082 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Sag nr. 2014-422-00558 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation Management) ved Aalborg Universitet September 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation Management) ved Aalborg Universitet September 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Innovation Management) ved Aalborg Universitet September 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 69 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business Economics) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer juli 2011 1 Indledning Efter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 med februar 2014, april 2014, november 2014 og juni 2015 ændringer, jf. 24 Sag.nr. 2015-422-00673

Læs mere

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 1 1. Bekendtgørelsesgrundlag Masteruddannelsen

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere