REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00"

Transkript

1 Roskilde, d. 28. maj 2013 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 25. maj 2013 kl på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde. Der blev serveret morgenmad fra kl. 8.00, hvorfra der ligeledes var udstillinger, stande mv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2012 for afdelingerne, Boligselskabet Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Demokrati- og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 10. Beslutning om evt. salg eller væsentlig forandring af ejendomme og arealer 11. Handlingsplan Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen 13. Beslutning om gennemførelse af helhedsplan i afd. Anders Larsensvej- Kappellanvej-Sejerøvej, Holbæk 14. Valg af revisor 15. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Formand for Selskabsbestyrelsen, Jan René Petersen, bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Kim Bildsøe Lassen (KBL) blev valgt som dirigent. KBL konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt med lovlig varsel og dermed beslutningsdygtigt. Troels Riis Poulsen blev valgt som referent. Hanne Kjær-Kristoffersen, Søren Peter Nielsen og Christian Milert Hansen blev valgt som stemmetællere, hvis det elektroniske afstemningssystem skulle svigte. Der var i alt 149 repræsentantskabsmedlemmer til stede. 1

2 Ad 2. Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet Forretningsordenen var vedlagt som bilag og blev godkendt. Ad 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2012 Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne som bilag. Bo Jørgensen (BJ) aflagde beretning om driften og forretningsførelsen for Jan René Petersen (JRP) aflagde mundtlig beretning om de politiske forhold. Herefter gav dirigenten ordet frit til debat i salen: Den 2. maj 2013 blev der afholdt temaaften om driften for repræsentantskabsmedlemmer. Der blev debatteret om decentraliseringen. Det er meget positivt for beboere og afdelingsbestyrelserne, der nu har et fast sted at henvende sig. Når der udvises socialt ansvar sker det i en balancegang mellem en fornuftig husleje, og at selskabet fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads. Helhedsplanerne med støtte fra Landsbyggefonden fylder meget i manges bevidsthed. Der gøres en stor indsats, men der bør lægges endnu mere pres på, for at få endnu flere midler til region Sjælland. Det er positivt med beboerinddragelsen, som ikke er på samme niveau i andre boligselskaber. Der blev efterlyst en generel projektplan for gennemførelse af helhedsplanerne. Ekstrabevillingen til de udsatte boligområder anvendes forskelligt i kommunerne. Der blev udtrykt ønske om, at have kontaktoplysninger, herunder særligt adresse på alle repræsentantskabsmedlemmerne. Der blev redegjort for, at oplysningerne ikke må videregives, uden der er hentet samtykke hertil. Dette samtykke er ikke indhentet, og nogle gav udtryk for heller ikke, at ville give det. Selskabet vil arbejde på en løsning, hvor der kan debatteres så alle repræsentantskabsmedlemmer kan deltage uden, at skulle opgive kontaktoplysninger. Den skriftlige og de mundtlige beretninger blev herefter godkendt. Ad 4. Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2012 for afdelingerne, Boligselskabet Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Demokrati- og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2013 Regnskaber og budgetter var udsendt med den endelige dagsorden. Afdelingsregnskaberne var ikke udsendt, men har i perioden op til repræsentantskabsmødet været tilgængelige på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, Den 6. maj 2013 var der en temaaften med regnskabsgennemgang for repræsentantskabsmedlemmer. BJ gennemgik de store poster i Regnskabet for Boligselskabet Sjælland, Demokrati- og Uddannelsesudvalget samt den fælles drift. Herefter gennemgik BJ selskabets dispositionsfond og kunne konstatere, at der desværre ikke plads til at imødekomme alle ønsker. 2

3 Regnskaberne for 2012 og budgetter, herunder takster og timepriser blev godkendt. Ad 5. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indsendt forslag til behandling. Ad 6. Valg af formand Jan René Petersen, Ellebæk, Roskilde Ad 7. Valg af næstformand Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde Ad 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde Chris Warby, Benediktegården, Ringsted Henriette Larsen, Bakkegården, Roskilde Ad 9. Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 1. suppleant Richard Damgård Jensen, Kløverparken 2, Roskilde 2. suppleant Carl Rasmussen, Møllegårdene, Roskilde 3. suppleant Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde 4. suppleant Steen V. Andersen, Karensmindevej, Holbæk 5. suppleant Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde Da der var stemmelighed mellem 4. og 5. suppleanten er der sket lodtrækning. Ad 10. Beslutning om evt. salg eller væsentlig forandring af ejendomme og arealer I henhold til vedtægternes 6 træffer Repræsentantskabet bl.a. beslutning om salg af ejendomme og væsentlige forandringer af disse. Erhvervsarealer mod Sdr. Ringvej/Køgevej, afd. Ringparken, Roskilde I afd. Ringparken, Roskilde er der mod Sdr. Ringvej/Køgevej et erhvervsareal med tre institutioner, en butiksejendom med FAKTA, genbrugsbutik, apoteksudsalg og solcenter/kiosk. Afdelingsmødet har besluttet, at arealet evt. kan sælges helt eller delvist eller væsentligt forandres, hvorefter provenuet kan anvendes til medfinansiering af en eventuel helhedsplan for afdelingen. På baggrund af afdelingsmødets beslutning, anmodes om repræsentantskabets beslutning herom. 3

4 Institution, Fælledvej 28 A, 4000 Roskilde, afd. Fælledvej 30-34, Roskilde Gennem de sidste år har Roskilde Kommune opsagt flere børneinstitutioner på grund af faldende børnetal. Der er risiko for, at yderligere institutioner vil blive opsagt i det kommende år. Fælledvejens Børnehave beliggende Fælledvej 28, Roskilde er ikke opsagt, men en eventuel opsigelse kan ikke udelukkes. For at sikre hurtig reaktion på en eventuel opsigelse anmodes om tilladelse til salg eller nedrivning af ejendommen, der er en del af afd. Fælledgårdene, Roskilde. Et evt. salg forudsætter beslutning på et afdelingsmøde og vil efterfølgende ske i samråd med afdelingsbestyrelsen. Repræsentantskabet besluttede, at ovenstående ejendomme og arealer kan sælges, nedrives eller væsentligt ombygges. Repræsentantskabet bemyndigede endvidere Selskabsbestyrelsen til, at træffe de nærmere beslutninger herom. Ad 11. Handlingsplan 2014 Der skete en fremlæggelse af arbejdet med strategien indtil videre, hvorefter der var drøftelser af selskabets handlingsplan for resten af 2013 og for 2014 i grupper. Der skete en samlet fremlæggelse med konklusionerne af drøftelserne i grupperne: Klima- og miljø: oprettelse af videnbank, så den dybe tallerken ikke skal opfindes flere gange politisk arbejde ang. søgning af midler besparelser ønskes på aflevering af skrald genbrug af regnvand Kommunikation: overholdelse af aftaler og kommunikation, hvis man ikke kan nå det fortsæt den udvikling selskabet er meget mere åbent end tidligere bedre kommunikation omkring mentorordning det skal kommunikeres bedre ud, hvad det vil sige at være repræsentantskabsmedlem når en henvendelse sendes videre i organisationen hvor sendes den så hen? Beboerdemokrati: procedure omkring flyttelejligheder inddragelse af beboerdemokratiet Udvikling: en køreplan (evt. med arbejdsfordeling) ved helhedsplaner hvordan kan vi højne standarden af vores boliger. Forslag om at henlægge så boligerne kan sættes i stand ved fraflytning lav-energiglas ved udskiftning af vinduer løbende udskiftning af hårde hvidevarer ikke afvente at det går i stykker bedre udsugning kan hindre skimmelsvamp undgå dårlige investeringer f.eks. fugtmålere, som ikke er sat i værk endnu. Socialt ansvar: udvidelse af kredsen af de boligsociale medarbejdere efter behov beboercaféen kan evt. udvides til andre områder kommunen skal løfte deres del af ansvaret også økonomisk Ad 12. Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen For at sikre en smidig drift af afdelingerne, var det indstillet det, at Repræsentantskabet delegerer sine kompetencer i henhold til vedtægternes 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. 4

5 Delegeringen sker efter bestemmelsen i vedtægternes 6, stk. 6. Det blev bemærket, at bemyndigelserne alene vedrører afdelingerne og godkendelse af beslutninger, der er truffet på afdelingsmøder i afdelingerne. De overordnede beslutninger for selskabet såsom nybyggeri, grundkøb og salg af selskabets ejendomme mv. skal således fortsat træffes af Repræsentantskabet. Det drejer sig om følgende kompetencer og forhold vedrørende afdelingerne (vedtægternes 6, stk. 5): 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 3) Grundkøb 4) Iværksættelse af nyt byggeri 5) Nedlæggelse af en afdeling 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. 19, stk. 2 Repræsentantskabet kan endvidere jf. 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemme, at flere boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen kræver godkendelse på afdelingsmøderne i de respektive afdelinger. For at kunne gennemføre beslutninger om fuldstændig sammenlægning truffet af afdelingerne indstilles det, at Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at træffe afgørelse i disse sager. Repræsentantskabet bemyndigede i henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 6, stk. 6 sine kompetencer jf. vedtægternes 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. Repræsentantskabet bemyndigede endvidere sin kompetence til at godkende fuldstændig sammenlægning af boligafdelinger til Selskabsbestyrelsen. Det blev besluttet, at indføre bemyndigelserne i Forretningsordenen for repræsentantskabsmødet. Ad 13. Beslutning om gennemførelse af helhedsplan i afd. Anders Larsensvej- Kappellanvej-Sejerøvej, Holbæk Såfremt afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter som blandt andet større renoveringsarbejder og fremtidssikring af bebyggelsen ikke opnås, kan Repræsentantskabet i henhold til Lov om almene boliger mv. 37, stk. 4 træffe beslutning herom. Det er en betingelse, at de pågældende aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtige overfor en bred kreds af boligsøgende. Afd. Anders Larsensvej-Kappellanvej-Sejerøvej, Holbæk består af 20 huse. Seks af husene har været omfattet af etape I af en helhedsplan. Der er tilsagn fra Landsbyggefonden til gennemførelse af etape II af helhedsplanen. Det har ikke været muligt at få afdelingsmødets godkendelse af etape II grundet frygt for en for høj husleje. Såfremt helhedsplanen ikke gennemføres skal arbejdet gennemføres ved forøgelse af henlæggelserne og ustøttet lånefinansiering, hvilket vil resultere i en huslejestigning i niveauet kr pr. m 2. Huslejestigningen frygtes at ville medføre udlejningsvanskeligheder med potentielt lejetab, som skal dækkes af dispositionsfonden, til følge. Ved gennemførelse af helhedsplanen vurderes huslejeniveauet maksimalt at udgøre kr. 950 pr. m 2. 5

6 Det indstilles at Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at gennemføre de fremtidige forhandlinger og træffe de fornødne beslutninger, herunder godkendelse af endeligt projekt, dog således at den endelige husleje maksimalt kan udgøre kr. 950 pr. m 2. Overstiges dette beløb, skal Repræsentantskabet træffe endelig afgørelse herom. Som bilag var redegørelse for sagen vedlagt. Redegørelsen har været forelagt afdelingsbestyrelsen forinden udsendelse af dagsordenen. Afdelingsbestyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at kommentere skriftligt, men vil komme med en kort mundtlig redegørelse på repræsentantskabsmødet. Chef for Byggeri, Søren Peter Nielsen, kom med et kort supplement til det fremsendte. Formand for afdelingsbestyrelsen, Jim. S. Hansen fremførte herefter afdelingsbestyrelsens holdning hertil. Der var spørgsmål fra salen og en mundtlig debat. Dirigenten satte herefter sagen til skriftlig afstemning med følgende resultat: For 92 Imod 26 Blank 17 Repræsentantskabet har hermed besluttet, at gennemføre arbejderne i henhold til beskrivelsen og helhedsplanen i øvrigt. Målet er at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtige overfor en bred kreds af boligsøgende. Repræsentantskabet bemyndigede endvidere Selskabsbestyrelsen til at gennemføre arbejdet og evt. forhandlinger. Ad 14. Valg af revisor PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt. Ad 15. Eventuelt Der skal arbejdes generelt og konkret med affaldshåndtering. Det er vigtigt for Boligselskabet Sjælland at tilpasse sig udviklingen, men også tage hensyn til de svage beboere. Vi skal være omstillingsparate. Lejeledigheden er faldet markant. Der er fortsat tab på erhvervslejemål, men generelt ser det positivt ud. Flere lejemål er i dårlig stand. Det skyldes primært mange års manglende vedligeholdelse. Birgit Brink-Kjær vandt konkurrencen tip en 5 er. Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet. 6

7 Referat godkendt Sjælland, d. 29. maj 2013 Jan René Petersen formand Bo Jørgensen direktør GODKENDT ELEKTRONISK 29/ Kim Bildsøe Lassen dirigent Troels Poulsen referent 7

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden

Indkaldelse og dagsorden Indkaldelse og dagsorden Roskilde, d. 19. december 2014 INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 8, stk. 2 fremsendes hermed indkaldelse og dagsorden

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REGNSKAB & BERETNING 2009 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka 12.500 almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere