Beredskabsplan Ålholmskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan Ålholmskolen"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer 11. Daglig brandmæssig drift 12. Øvelse og vedligehold 13. Brandslukningsmateriel 14. Brand- og evakueringsinstruks 15. Sirenevarsling 16. Førstehjælp 17. Psykisk førstehjælp 18. Vandskade og skimmelsvamp 19. Stormskade 20. Bombetrussel 21. Skoleskyderi 22. Gidseltagning 23. Forsikring 24. Ordforklaring 25. Kvitteringsliste Side 1

2 1. FORORD Generelt Denne beredskabsplan for Ålholmskolen er skabt med det formål at forebygge en brands opståen og øge sikkerheden ved brand eller andre uønskede hændelser. En klog person har engang sagt, at det bedste redskab til brandslukning er forebyggelse sådan forstået, at den bedste måde at reducere brandskader er ved forebyggelse mod, at branden overhovedet opstår og ved sikring af, at brande, der alligevel opstår, ikke får lov til at udvikle og brede sig. Derfor er der i beredskabsplanen lagt stor vægt på ordens- og forholdsregler i dagligdagen og en forståelse af bygningers modstand overfor brand. Er uheldet ude, og opstår en brand, er det uhyre vigtigt, at personalet ved, hvordan de skal handle. Handlingen omfatter både brandslukning, varsling og evakuering. I beredskabsplanen findes vejledning om brugen af brandslukningsmateriel samt instrukser for varsling og evakuering. Som naturligt indhold i beredskabsplanen er medtaget afsnit om håndværkerprocedurer, førstehjælp, vandskade, stormskade, bombetrusler, skoleskyderi og forsikring. Baggrund Skabelonen for beredskabsplanen er udviklet til skolerne i et samarbejde mellem af kommunens beredskab og kommunens sikringsfunktion. Hver skole er anmodet om at benytte skabelonen til at færdiggøre sin egen specifikke beredskabsplan. Beredskabet og sikringsfunktionen er derfor i denne sammenhæng rådgivere for færdiggørelsen. Beredskabsplanen rummer anbefalinger, som hvis de følges, vil forebygge, skabe tryghed og øge sikkerheden ved brand og andre uønskede hændelser på de enkelte skoler. I andre sammenhænge optræder beredskabet som myndighed f.eks. ved brandsyn, der følger de Driftsmæssige forskrifter. Kommentarer og påbud ved brandsyn, skal følges med de frister, der gives i hvert enkelt tilfælde. Dette beskrives nærmere i afsnit 3. Lovgivning. Det er vigtigt, at Ålholmskolen forstår denne adskillelse af beredskabets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed. Side 2

3 Implementering af beredskabsplanen Beredskabet og sikringsfunktionen forventer, at beredskabsplanen implementeres i den daglige drift på Ålholmskolen. Mappen er tænkt som et opslagsværk og som et oplæg til personalemøder. Indholdet kan danne grundlag for fælles gennemgang af ordensregler til forebyggelse af brand og andre uønskede hændelser samt for opfølgning på personalets færdigheder til håndtering heraf. I afsnit 25. Kvitteringsliste er indsat et kvitteringsskema, som benyttes af nye såvel som gamle medarbejdere for kvittering af, at de har læst Beredskabsplanen. Det anbefales, at Ålholmskolen påser, at beredskabsplanen er opdateret, og at der tages kontakt til beredskabet, hvis forhold omkring det brand-mæssige ændres. Side 3

4 2. INVOLVEREDE PARTER Ålholmskolen, Teglværksvej 19, 3400 Hillerød Ole Vadskær Vibeke Neumann Irina Kirina Mette S. Nielsen Timm Larsen Ole Hansen Tlf.: Kontaktperson: Ole Vadskær Konst. skoleleder og Sikkerhedsleder Administrativ leder SFO leder SFO souschef Serviceleder Sikkerhedsrepræsentant En kopi af beredskabsplanen er placeret hos hver af ovennævnte personer. Hillerød Kommunes beredskab Morten Schou Jesper Bachmann Marcussen Beredskabschef Beredskabsinspektør Hillerød Kommunes risikostyring Henrik Tøffner-Clausen Rebecca Dyrby Pedersen Luise Stender Svenn Petersen Sikringskoordinator Forsikringskoordinator Arbejdsmiljøkonsulent SSP Side 4

5 3. HVIS SKADEN ER SKET Følgende beredskabsplaner indlægges på de næste tre sider: A. Beredskabsplan store skader: Ekstern koordination (Brandvæsen tilkaldt) B. Beredskabsplan store skader: Intern koordination (Brandvæsen tilkaldt) C. Beredskabsplan ved akut bygningsskade: Hærværk, indbrud, uheld og vand (Brandvæsen ikke tilkaldt) Side 5

6 A. Beredskabsplan store skader Ekstern koordination (Brandvæsen tilkaldt) Side 6

7 B. Beredskabsplan store skader Intern koordination (Brandvæsen tilkaldt) Side 7

8 C. Beredskabsplan ved akut bygningsskade Hærværk, indbrud, uheld og vand (Brandvæsen ikke tilkaldt) Side 8

9 Side 9

10 4. LOVGIVNING Alle undervisningsafsnit med mere end 150 elever er omfattet af driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, Forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Dette betyder, at brandvæsenet som minimum kommer én gang om året og kontrollerer, at en række forhold er i orden. Selvom en skole ikke er omfattet af forskrifterne, anbefales det alligevel, at skolen lever op til dem, da sikkerheden i forbindelse med brand forventes væsentlig højere, når forskrifterne efterleves. Beredskabets brandsyn skal ikke blot opfattes som et kontrolbesøg men en mulighed for vejledning om de brandmæssige forhold på skolen. I det følgende har vi forsøgt at fremhæve og forklare de forhold, hvor beredskabets og brandvæsenets erfaring viser, at der oftest er mangler med henvisning til punkter i de driftsmæssige forskrifter. Det skal dog understreges, at disse blot er et uddrag af forskrifterne, og det naturligvis er hele regelsættet, der er gældende. Find de driftsmæssige forskrifter her: https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=212&s32=2008 Såfremt der i forklaringen er ord, der er vanskeligt forståelige, henvises til ordforklaringen sidst i mappen. Generelt 2.1 Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget som den driftsansvarlige person, som skal sørge for, at forskrifterne overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne. Dette betyder reelt, at det er skolens leder, der vil blive retsforfulgt, såfremt der findes forhold, der er så grelle, at der foretages politianmeldelse. 2.4 Virksomheder, der ikke er indrettet som hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 dage efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i afsnit Skolen skal meddele Beredskabet når skolen påtænkes benyttet til overnatning for mere end 10 personer. Dette skal gøres skriftligt. Du Side 10

11 finder blanketten her: => For borgere => Beredskab => Anmeldelse af overnatninger. Instruktion af personale 3.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre. Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt Alt skolens personale skal være bekendt med de regler, der gælder for at forebygge brand samt i tilfælde af brand. 3.2 Der skal på steder, hvor personalet jævnligt færdes, og ved alarmeringssteder ophænges en brand- og evakueringsinstruks, der skal indeholde oplysninger om: Alarmering redningsberedskabet alarmeres på aktivering af brandtryk Varsling af personer varsling af personale varsling af andre personer Evakuering personale vejleder om flugtveje Brandslukning betjening af brandslukningsmateriel Særlige forhold, herunder oplysninger om hvordan musikanlæg standses røgmaskiner standses normalbelysning tændes Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet. Der skal udarbejdes en let overskuelig instruks, der beskriver planen for evakuering af skolen. Planen skal hænges op, og alt personale skal have uddannelse i den, mindst en gang om året. Side 11

12 Ordensregler 4.2 Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Vinduer, der kan åbnes, skal kunne åbnes med simple håndtag, der kan betjenes både af skolens personale og elever. 4.3 Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) skal holdes rengjorte og må ikke uden kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse anvendes til henstillen af inventar, varer og lignende. Flugtveje Set med en brandmands øjne, udgør teknikrum generelt en risiko, hvorfor man altid skal have beredskabet med på råd, inden rummet anvendes til oplag. 5.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v. - men ikke trapper - anvendes til andre formål end trafik, såfremt: 1. det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning 2. funktionen som flugtvej ikke reduceres 3. den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres 4. opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinie 5. det i øvrigt er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Såfremt man ønsker at opstille genstande i flugtvejene, bør skolen kontakte beredskabet. 5.2 Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede motorkøretøjer, knallerter og cykler eller oplag, beplantninger og lignende, som kan hindre evakuering. Det skal sikres, at udvendige flugtveje er i en sådan stand, at man med sikkerhed kan færdes der. Side 12

13 5.3 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Flugtveje skal være passable for personer, der opholder sig i lokaler med samtykke fra ejer, bruger eller den driftsansvarlige. Døre i flugtveje skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag m.v.), anbragt i bekvem højde over gulv. På ethvert dørblad må der højst være ét åbningsbeslag. Personale, elever, håndværkere mv. skal til enhver tid kunne komme ud via flugtvejene. Der må kun være et håndtag pr. dør. Alle skolens elever skal kunne åbne dørene. 5.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve flugtvejsdøre, der ikke dagligt benyttes, afmærket med et flugtvejsskilt, der er udført i overensstemmelse med pkt Dette afgøres normalt ved brandsyn. Fordi det ikke er påbudt det ene år, kan det ikke udelukkes, at det vil blive påbudt senere. 5.5 Døre, som ikke er branddøre eller røgtætte døre, kan udføres som automatiske skydedøre, når de er indrettet således, at dørene i tilfælde af svigtende energikilde (elektricitet eller trykluft) automatisk åbner og forbliver i åben stilling, og at der umiddelbart ved dørene er en afmærket nødåbningskontakt, som udløser samme funktioner. Hvis der skulle komme strømsvigt på skolen, skal alle elektriske eller luftdrevne skydedøre automatisk åbne og forblive åbne. 5.6 Flugtvejsdøre må ikke dækkes med skærmvægge eller lignende eller blokeres af inventar og vareopstablinger, ligesom flugtvejsbelysning og skilte ved dørene altid skal være synlige. 5.7 Overflader på vægge i flugtveje må ikke forringes i brandmæssig henseende, f.eks. ved ophængning af træfiberplader eller andet brændbart materiale. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at brændbare materialer i begrænset omfang anvendes til udsmykning af vægge i flugtveje. Skal der udsmykkes på skolen, anbefales det at tage beredskabet med på råd, for at undgå uhensigtsmæssigheder. Side 13

14 5.8 Særlige tyverisikringsanlæg, der ved aktivering udsender tåge eller lignende, således at man ikke med sikkerhed kan færdes på flugtveje og flugtvejsarealer, må ikke kunne aktiveres på tidspunkter, hvor der sker lovlig benyttelse af lokaliteterne. Brandslukningsmateriel 6.1 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Brandslukningsmateriel skal anbringes således, at det ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse. Brandslukningsmateriellet skal fortrinsvis anbringes ved udgange fra lokaliteterne, og anbringelsesstederne skal afmærkes med skilte, der er udført i overensstemmelse med pkt Dette skyldes dels, at det herved er lettere at få øje på slukningsmateriellet og dels, at man har mulighed for at se, at der mangler noget, hvis slukningsmateriellet ved en fejltagelse er blevet fjernet. 6.4 I køkkener skal der anbringes mindst én egnet håndildslukker, jf. pkt. 6.6, fortrinsvis ved udgangsdøren. Endvidere skal der i køkkener med frituregryder anbringes et brandtæppe ved udgangen fra lokalet. I skolekøkkener, fysik- og kemilokaler og andre lokaler med aktiviteter, der indebærer en tilsvarende antændelsesrisiko, skal der anbringes håndildslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) anvisning, jf. pkt Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at der anbringes håndsprøjtebatterier eller håndildslukkere, jf. pkt. 6.6, i eller ved værksteder og andre servicerum. Beredskabet vil under brandsynet kræve slukkere ophængt i skolekøkkener, fysik- og kemilokaler, værksteder og andre servicerum. 6.7 De i pkt. 6.6 nævnte håndildslukkere skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkeres opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandog sikringstekniske Institut. Vandfyldte slangevinder, der er udført efter Side 14

15 Branddøre EN 671-1, skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN Vandfyldte slangevinder, der ikke opfylder kravene i EN 671-1, men som lovligt er taget i brug, skal kontrolleres og vedligeholdes på en måde, der sikrer, at slangevinderne er pålidelige i hele bygningens levetid. Kravet om trykprøvning gælder alene for vandfyldte slangevinder monteret efter 1. juli Hillerød Kommune har lavet en rammeaftale Falck Teknik for levering og tilsyn med brandslukningsmateriel. 7.1 Døre mellem gange og trapper - og alle selvlukkende døre - må ikke fastholdes i åben stilling, jf. dog pkt Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion. 7.2 Uanset bestemmelserne i pkt. 7.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling, hvis de er udstyret med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), der lovligt er udført og installeret i overensstemmelse med forskrift 231 udsendt af Dansk Brand- og sikringstekniske Institut eller en på installationstidspunktet tilsvarende anerkendt standard. 7.3 Konstateres det ved brandsyn, at selvlukkende døre fastholdes i åben stilling i modstrid med bestemmelserne i pkt. 7.1, skal kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt 7.2. Hvis der, på et brandsyn konstateres selvlukkende døre, der er fastholdt i åben stilling, og er dørene uden ADBL-anlæg, vil beredskabet påbyde at der etableres et ABDL-anlæg. 7.4 Ikke-selvlukkende døre (f. eks. EI2 30 eller BD-døre 30-M) skal, så vidt det er muligt, lukkes i tilfælde af brand. Personalet skal være informeret herom. 7.5 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at branddøre og -porte afmærkes med et skilt BRANDDØR - HOLDES LUK- KET, der er udført i overensstemmelse med punkt 2.3. Dørene skal holdes lukkede og må ikke være forsynet med kiler, kroge, hasper eller andet, som kan fastholde dørene i åben stilling. Side 15

16 I praksis betyder dette, at alle døre, der er forsynet med en dørpumpe, ikke må holdes åbentstående. Såfremt dette er et ønske, kan der installeres et ABDL-anlæg på døren (se ordforklaring). Hvis der ved brandsyn konstateres selvlukkende døre, der er fastholdt i åben position, kan der påbydes installation af et ABDL-anlæg Der skal hvert andet år indsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand at panikbelysning har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvgulvarealer i flugtveje at varslingsanlæg er i driftsklar stand at varslingssignal har den krævede lydstyrke at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige I forsamlingslokaler og områder beregnet til mere end 150 personer skal der være ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler. Attesten skal fornys hvert andet år Den i pkt. 3.2 nævnte brand- og evakueringsinstruks skal ophænges på steder, der er tilgængelige for brugere af lokalerne. Beredskabet anbefaler, at der i hvert undervisningslokale ophænges en brand- og evakueringsinstruks. Råder skolen over lokaler med plads til mere end 50 personer, er disse lokaler også omfattet af forskrifterne, og afsnit 6 skærper specielt forhold til flugtveje, døre, nød- og panikbelysning, driftsjournaler, personbelastning og pladsfordelingsplaner. Kontakt beredskabet hvis du er i tvivl. A. Oversigt over brandmateriel - indskoling Side 16

17 5. BRANDMÆSSIG ADSKILLELSE Den brandmæssige opdeling af en bygning betyder meget for en brands udvikling og for brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Et byggeri opdeles i brandsektioner, som igen opdeles i brandceller. Bygningsreglementet stiller krav til størrelse og brandmodstandsevne af brandsektioner og brandceller. Brandmodstandsevnen, dvs. konstruktionernes evne til at modstå en brand, måles i minutter. I daglig brug af bygningen kan den brandmæssige inddeling udgøre den væsentlige forebyggelse, som gør forskellen ved en brand. Også ved eventuelle ombygninger og bygningsændringer må den oprindelige brandmæssige inddeling ligge i baghovedet. Trapper Trapperum fungerer som flugtvej fra etagerne. Disse skal adskilles brandmæssigt fra de etager, de betjener. Dette er især vigtigt, hvis der opstår en brand på en særskilt etage. Hvis trappen ikke er adskilt fra etagen, vil branden og røgen kunne spredes via trappen og dermed flugtvejen og andre etager kan blive berørt af branden. Det er derfor vigtigt, at døre mellem rum, gange og trapper er lukkede. Disse døre vil desuden være udført som branddøre og monteret med dørpumper. Det er altså vigtigt, at disse dørpumper ikke er afmonterede eller sat ud af drift. Desuden må døren ikke være kilet op. Døre Flere af dørene på Ålholmskolen er branddør klasse EI 2 30-C (BD-dør 30). Det betyder, at de er med dørpumper. Det er derfor vigtigt, at lukkefunktionen ikke er sat ud af drift ved f.eks. at sætte en kile i døren. Ved at have selvlukkende døre sikres det, at døre altid er lukkede, og på den måde undgår man at der sker umiddelbar og unødig røg- og brandspredning. Flere døre på Ålholmskolen er branddøre klasse EI 2 30 (BD-dør 30M). Det betyder, at de er uden dørpumper. Ved en brand i et grupperum er det derfor vigtigt, at man ved evakuering lukker døren efter sig, således at der ikke sker umiddelbar og unødig røg- og brandspredning til gangene, som er flugtveje. Er der branddøre med dørpumper, som man ønsker skal stå åbne i den daglige drift, kan dette lade sig gøre ved at installere et Automatisk BrandDørs Luknings-anlæg (ABDL-anlæg). Et sådant anlæg fastholder døren i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer opsat umiddel- Side 17

18 bart på hver side af de pågældende døre. Ved en eventuel brand vil elektromagneterne slå fra, og døren vil dermed lukke. Gange Flugtvejsgange skal udgøre egne brandceller. På døre til rengøringsrum, køkkener, kopirum, kontorer o. lign., skal der være dørpumpe på døren altså mindst det man kalder en branddør klasse EI2 30-C (BD-dør 30). Dette skyldes, at der i sådanne rum er en større brandbelastning og/eller større risiko for, at der opstår brand. Årsagen til, at gange skal udgøre egne brandceller er, at flugtveje skal sikres således, at de ved brand adskilles fra brændende rum. Side 18

19 6. BRANDBELASTNING For at en brand kan opstå, skal der naturligvis være materiale tilstede, som kan brænde. Dette betegnes som brandbelastningen og angiver hvor meget varme, der kan udvikles. Ikke alle materialer brænder lige godt, og ikke alle materialer antændes lige let. F.eks. er træspåner yderst antændelige og brænder med stor hastighed, mens en massiv træklods er vanskelig at antænde og vil brænde ganske langsomt. Ved gennemgang af en bygning vurderer brandvæsenet antændelseskilder og brandbelastninger, som bl.a. har indflydelse på, hvordan en brand vil udvikle sig. I vurderingen er hovedvægten lagt på brandbelastning på trapper og i gangarealer, da disse fungerer som flugtveje. Brandbelastningen i de enkelte rum er naturligvis ikke irrelevant, og man bør derfor jævnligt rydde op og drage omsorg for, at f.eks. papkasser og lignende smides ud umiddelbart efter brug. Trapper Da trapper fungerer som flugtveje fra flere etager, betragter beredskab og brandvæsen populært sagt disse som hellige. Hermed menes, at der normalt ikke accepteres nogen form for brandbelastning af trapper. Hvis der opstår brand i et trapperum, vil brandspredningen foregå hurtigt, da man oplever en skorstenseffekt. Desuden spærres flugtvejen for de overliggende etager. Det er derfor vigtigt, at man drager omsorg for, at der ikke stilles ting i trapperummene. Gange Man tillader, at flugtvejsgange kan benyttes til andre formål, der ikke medfører væsentlig øget brandbelastning eller reduktion af gangens funktion som flugtvej. Hermed menes, at der ikke må opstilles møbler eller andre genstande, der indsnævrer bredden af gangen. Der kan dog gives tilladelse til opstilling af inventar (f.eks. skabe og møbler i massivt træ) i et begrænset omfang. Polstrede møbler og lignende betragtes her som en væsentlig øget brandbelastning. Møbler bør være af ubrændbart eller svært antændeligt materiale. Det er desuden hensigtsmæssigt, hvis stole er i et åbent design, da f.eks. en glød ikke vil kunne lægge sig mellem sæde og stoleryg. Det anbefales, at brandvæsenet konsulteres, før genstande opstilles i flugtvejsgange, for at få klarlagt, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. Side 19

20 Oplag i det fri Påsatte brande er et stadigt stigende problem, og undersøgelser viser, at 45% af alle brande i boligområder i København er påsatte. Brand i affaldscontainere forekommer hyppigt og forårsager ofte store brandskader - især hvis containeren er placeret inde i en bygning, tæt op ad en bygning eller under tagudhæng, halvtage og overdækninger. Risiko for ildspåsættelse reduceres væsentligt ved at hindre adgang til mulige antændelsessteder. Desuden er der en række krav til afstand fra affaldscontainere til bygning. Beredskabet anbefaler, at containere anbringes mindst 10 meter fra vinduer og døre i facader, samt at der drages omsorg for, at brændbart materiale fjernes hurtigt og ikke efterlades eksempelvis i gården. Beredskabet anbefaler, at personalet generelt holder øje med, at sikkerheden i forbindelse med brand er i orden i hele bygningen også selvom det ikke er skolens egne effekter. Hvis der observeres uhensigtsmæssigheder, bør dette hurtigst muligt rapporteres til skolens ledelse. Side 20

21 7. FLUGTVEJE Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde, og inventar eller genstande af nogen art må ikke opstilles. Det skyldes, at det ikke er hensigtsmæssigt at brandbelaste flugtveje. Desuden må flugtveje ikke mindskes eller på anden måde reduceres i funktionen. Det kan være tillokkende f.eks. at anvende en bagtrappe, der normalt ikke benyttes, til opbevaring af diverse effekter. Man skal dog huske, at i en flugtsituation kan selv en kost have betydelige konsekvenser for de personer, der flygter. Vælter først én person over kosten, kan de efterfølgende falde over personen. Desuden skal der drages omsorg for, at flugtveje ikke udvendigt er spærret af parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantning og lignende. Hvis det er udgange, som ikke normalt benyttes, bør man især være opmærksom herpå. Hvis det er et problem kan der evt. opsættes skilte eller markeres med gult, at parkering ikke er tilladt udfor sådanne udgange. I vinterhalvåret bør der ryddes for sne og is foran udgangene. I afsnit 14 er vist en skematiske oversigter over flugtveje på Ålholmskolen. Generelt skal også alle gangarealer og trapper betragtes som flugtveje, hvorfor disse skal være frie og ryddelige. Side 21

22 8. REDNINGSÅBNINGER Iht. Bygningsreglement skal rum med fast personophold (f.eks. kontorer og klasseværelser) udføres med redningsåbninger, medmindre et tilsvarende sikkerhedsniveau er opnået på anden vis. En redningsåbning er et vindue, der kan benyttes, hvis bygningens flugtveje er spærret af brand eller røg. En redningsåbning skal kunne åbnes både af elever og lærere og skal kunne åbnes uden brug af nøgle eller andet værktøj. Sikkerhedsfilosofien ved indretning af Ålholmskolen er, at hvert klasseværelse, kontor mm. udgør en selvstændig brandcelle (sikkert område i 60 minutter) i forhold til gangarealer og flugtveje. Skulle der opstå en brand på Ålholmskolen, hvor flugt er umuliggjort på grund af flammer eller røg i gangarealer og flugtveje, skal man blive i sit lokale, lukke døren til gangarealet, lufte evt. røg ud ad vinduet, alarmere brandvæsenet og give sig til kende i vinduet ved brandvæsenets ankomst. Brandvæsenet redder indespærrede personer ud gennem vinduet (redningsåbningerne) v.h.a. stiger. Redningsåbningerne betragtes som den absolut sidste udvej for brandvæsenet, idet man i alle tilfælde vil forsøge at anvende bygningens naturlige flugtveje i det omfang, det er muligt. På Ålholmskolen kan man fra nogle arealer selv redde sig ud af redningsåbningerne, da en del af skolen ligger i ét plan. Side 22

23 9. FYRAFTENSEFTERSYN Brande, der opstår udenfor normal arbejdstid (tidsrummet, hvor der er få, eller ingen personer til stede) har større mulighed for at udvikle sig uden indbriben. Det anbefales derfor, at foretage fyraftenseftersyn på Ålholmskolen Brandvæsenet anbefaler, at man på et personalemøde diskuterer, hvordan et sådan eftersyn mest hensigtsmæssigt indpasses i driften på Ålholmskolen. Det kan f.eks. aftales, at den sidste, der forlader skolen ved normal arbejdstids ophør, gennemgår nedenstående punkter. Fyraftenseftersynet bør som minimum indeholde kontrol af følgende: Ved fyraftenseftersynet skal alle døre så vidt muligt lukkes. Branddøre skal være lukket. Branddøre skal lukke tætsluttende i fals. Det anbefales, at trække stikket ud af kontakten på elektriske apparater, når de ikke er i brug. Det gælder særligt for termiske apparater som f.eks. kaffemaskiner, elkedler og brødristere. En anden mulighed kan være at tilslutte apparaterne et tænd/sluk ur, der afbryder strømmen automatisk på et fastsat tidspunkt. Lokalerne skal være ryddelige. Det skal kontrolleres, at der ikke er opstillet ting, der forøger brandbelastningen i rum og gange og på trapper. Brandslukningsmateriellet er placeret på de markerede steder. Eventuelle røgalarmer fungerer batterier er ikke udtaget eller uden tilstrækkelig strøm. Det anbefales, at der på Ålholmskolen opsættes en checkliste til fyraftenseftersyn. Vedlagte kontrolskema kan benyttes som skabelon efter eget ønske. Side 23

24 Desuden bør personalet på Ålholmskolen kontrollere, at følgende er i orden: Adgangsveje for brandvæsenet må ikke være spærret. Det skal f.eks. kontrolleres, at der ikke er parkeret biler foran indgangsdøren, som kan hindre brandvæsenets indtrængning i bygningen ved en brand. Affaldscontainere og lignende må ikke være opstillet containere tættere end 5 meter fra åbninger i bygningen. Personalet på Ålholmskolen har ikke alene ansvar for, at dette overholdes, og alle bør generelt være fuldt opmærksomme på, at den almindelige forebyggelse mod brand er opfyldt i hele bygningen. Side 24

25 Fyraftenseftersyn Ved fyraftenseftersynet er følgende kontrolleret: Alle døre lukkede inkl. samtlige branddøre. ABDL-anlæg på branddøre fungerer og er i normal drift. Branddøre lukker tætsluttende i fals. Elektriske apparater slukkede. Evt. er stikket taget ud af kontakten, eller apparatet er tilsluttet et tænd/sluk ur. Lokalerne ryddelige. Det skal kontrolleres, at der ikke er opstillet ting og genstande, der forøger brandbelastningen i rum og gange. Brandslukningsmateriellet er placeret på de markerede steder. Eventuelle røgalarmer fungerer batterier er ikke udtaget eller uden tilstrækkelig strøm. Dato og tid Underskrift Side 25

26 10. HÅNDVÆRKERPROCEDURER Eksterne håndværkere, der skal udføre et arbejde på Ålholmskolen, bør instrueres i de gældende regler. Skolen anbefales derfor, at udarbejde en håndværkerinstruks til formålet. Instruksen bør gennemgås og udleveres til håndværkeren, når arbejdets omfang aftales. Håndværkeren eller firmaet bør anmodes om en underskrift på en genpart, inden arbejdet påbegyndes. Brandsikring under håndværkerarbejder Nedenfor er listet en række punkter som serviceledelsen skal være opmærksomme på under arbejdets udførelse: Tilkørselsveje, brandredningsarealer, brandhaner m.v. skal holdes fri Skurvogne, oplag af byggematerialer, affald m.v. skal placeres min. 5 m fra bygningen Brandfarlige væsker, trykflasker etc. skal håndteres og opbevares korrekt Byggepladsen bør evt. indhegnes Særlig arbejdsplads for varmt arbejde skal indrettes, og slukningsmidler skal forefindes i nærheden. Vedlagte tilladelsesblanket skal underskrives af udførende håndværker, skoleleder og tilsynsførende Tilgængeligt og tilstrækkeligt brandslukningsudstyr samt mulighed for alarmering af brandvæsenet skal være afklaret under hele arbejdet Arbejder, der har indflydelse på bygningens brandmæssige inddeling, skal udføres hurtigst muligt Fjernes der bygningsdele, som har betydning for den brandmæssige opdeling (f.eks. brandmure og branddøre), bør den del af bygningen adskilles fra den øvrige bygning, ved at man afskærmer døre med brandhæmmende plader og/eller opstiller midlertidige vægge Afbrydelse af el-, gas- og vandforsyning må kun ske af autoriserede virksomheder efter forudgående aftale Elinstallationers kapacitet skal vurderes på forhånd for at undgå overbelastning Sikre mod uautoriseret adgang. Sikre at værktøj ikke ligger frit tilgængeligt Side 26

27 Ved brand, ulykke m.v.: 1. Tryk på brandtryk eller 2. Ring 112 / evakuer bygningen 3. Yd førstehjælp til de tilskadekomne Side 27

28 Retningslinjer eksterne håndværkere Velkommen til Ålholmskolen Teglværksvej 19, 3400 Hillerød. Ålholmskolen tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø og miljø. Derfor forventes, at eksterne håndværkere udviser vilje og evne til at overholde arbejdsmiljøregler og miljølovgivning ved arbejdet. Hvis et håndværkervirksomhedens ansatte overtræder lovgivningen, vil det blive påtalt over for virksomheden. Eksterne håndværkere, der færdes på Ålholmskolens område skal derudover sætte sig ind i og overholde de miljø- og sikkerhedsmæssige bestemmelser, der specielt gælder her. Den eksterne håndværkervirksomhed og den udførende håndværker har ansvaret for, at sikkerhedsreglerne for det arbejde, der skal udføres, er gennemgået og vil blive overholdt, herunder bl.a. at: 1. Minimere gener over for personale og elever som følge af arbejdet 2. Afspærre evt. adgang til særlige områder efter aftale med rekvirenten 3. Lukke for vand, gas og el efter aftale med rekvirenten 4. Rydde op efter arbejdets ophør og bortskaffe egne overskudsmaterialer og eget affald på forsvarlig vis 5. Være særlig opmærksom på klude, som kan selvantænde 6. Undgå at efterlade værktøj mv. ved arbejdsstedet uden særlig aftale med rekvirenten 7. Holde adgangs- og udkørselsveje til udrykningskøretøjer ryddelige og ikke blokeres 8. Biler må kun holde, hvor der er anvist plads 9. Anvende så vidt mulig miljørigtige materialer 10. Medbringe og anvende personlige værnemidler i den udstrækning, arbejdet kræver 11. Overholde stedets rus-, alkohol- og rygepolitik 12. Tilkalde assistance på telefon 112 ved alvorlige ulykker. Herefter hurtigst mulig at informere rekvirenten eller sikkerhedslederen 13. Ved arbejde uden for stedets normale arbejdstid, skal rekvirenten informeres på forhånd, således at det sikres, at der ikke opstår utilsigtede tyverialarmer 14. Udløses tyverialarm med tilkald af vagt, fordi den pågældende håndværker ikke har fulgt ovennævnte procedure, faktureres håndværkervirksomheden evt. udgifter hertil 15. Udfyldes en tilladelsesblanket ved udførelse af varmt arbejde. Blanketten skal underskrives af skoleleder, brandvagt og udførende håndværker 16. Ved håndværkerarbejde, som øger risiko for udløsning af blinde ABAalarmer (udvikler røg, varme eller støv), skal det på forhånd aftales med re- Side 28

29 kvirenten, at aktuelle brandalarmer er udkoblet under arbejdet. Hvor brandalarmer midlertidigt afbrydes, skal der forefindes slukningsudstyr og evt. brandvagt. 17. Udløses en brandalarm med tilkald af brandvæsen, fordi den pågældende håndværker ikke har fulgt ovennævnte procedure, faktureres håndværkervirksomheden evt. udgifter hertil Spørgsmål stilles til: Rekvirent Sikkerhedsleder telefon eller telefon Rekvirenten er ansvarlig for at foretage den nødvendige instruktion af retningslinierne, udlevere folderen og indhente underskrift fra eksterne håndværkere. Den person fra den eksterne håndværkervirksomhed, som underskriver, skal orienteres om, at han/hun har pligt til at informere alle de medarbejdere fra virksomheden, der skal arbejde på Ålholmskolen om indholdet af gældende retningslinjer, samt at anvisninger og regler skal efterleves af alle, så længe de arbejder på Ålholmskolens område. Dato Underskrift Virksomhedens navn Rekvirent Side 29

30 TILLADELSESBLANKET TIL UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE Denne tilladelse til udførelse af varmt arbejde skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagt og udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) inden arbejdet påbegyndes. Aktiviteter omkring varmt arbejde, er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibling, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding samt varmt arbejde i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v. Sted På arbejdssted/arbejdsplads: Dato fra-til: i tidsintervallet fra kl.: til kl.: Følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet, under hele arbejdets udførelse Navn: i indtil timer efter arbejdets ophør Nødopkald kan foretages fra følgende lokale: på tlf.: Nærmeste brandtryk findes i lokale: Udførende håndværker Firma og navn: får hermed tilladelse til, under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, at udføre følgende varmt arbejde. Erklæring Vi erklærer herved, at reglerne på bagsiden af denne blanket overholdes, og foranstaltninger gennemføres. Dato: Ansvarlig virksomhedsleder Brandvagt Udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) Side 1 Side 30

31 Virksomhedens opgave er at: REGLER FOR UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet samt mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt. frakoble evt. automatiske brandslukningsanlæg. informere de lokale brandmyndigheder om til-/frakoblingen. sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. informere håndværker om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag mv. sikre at Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde bliver udfyldt og underskrevet og at en kopi bliver forsvarligt arkiveret. Brandvagtens opgave er at: sætte sig ind i sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. rengøre arbejdsstedet for papir, savsmuld, spildt olie o.lign. flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages. beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el. lign., således at dette ikke kan blive antændt. tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer o.lign. klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevindere og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. sørge for, at man kan slå brandalarm i nærheden af arbejdsstedet uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. holde opsyn med arbejdsstedet i hele arbejdsperioden samt mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt. Håndværkerens opgave er at: sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. underskrive Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde. sikre at arbejdsstedet er gjort rent for papir, savsmuld, spildt olie o.lign. tjekke at brandvagten har flyttet brandfarligt materiale og andet inventar. kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet. sikre sig, at slukningsudstyret som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger er gjort klar og opstillet ved arbejdsstedet. erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt. Side 2 Side 31

32 11. DAGLIG BRANDMÆSSIG DRIFT Skolelederen har det overordnede ansvar for, at sikkerhed i forbindelse med brand på Ålholmskolen er tilfredsstillende. Det er dog af stor betydning, at alt personale generelt forstår nødvendigheden i, at alle medvirker til at højne og fastholde sikkerheden, og at de deltager i de daglige rutiner og forholdsregler, som har indflydelse på brandsikkerheden. Derfor skal alle være med til at notere opståede risici af brandmæssig karakter, og underrette ledelsen for udbedring. For at sikre en løbende opfølgning på brandsikkerheden anbefales det at udpege en brandsikkerhedsrepræsentant med overordnet ansvar for dette f.eks. forankret i sikkerhedsorganisationen. Udpeg en suppleant, som tager over i ferie- og sygdomsperioder. De to personer skal have overblik over bygningerne og løbende følge op: Hele personalet skal have modtaget instruks om ordensregler, brug og placering af brandslukningsmateriel. Hele personalet har indenfor det sidste år modtaget vejledning om brandog evakueringsinstruksen. Nye medarbejdere har inden én måned fra ansættelse modtaget denne vejledning. Sikre at fyraftenseftersyn udføres tilfredsstillende, og at eventuelle fejl og mangler bliver rettet. Sikre at ordensreglerne generelt følges. Sikre at brandslukningsmateriel tilses hvert år. Sikre at personalet jævnligt følger op på de retningsliner, der lægges op til i denne beredskabsplan. Placering og brug af håndildslukkerne bør gennemgås jævnligt f.eks. med eftersyn en gang om måneden. Der udføres årlig og formel gennemgang af alt brandslukningsmateriel ved en certificeret serviceleverandør, se afsnit 12. Brandslukningsmateriel. Ved personalets deltagelse i en årlig brandslukningsøvelse prøves håndildslukkere på egen krop, og sandsynligheden for korrekt anvendelse i tilfælde af brand øges. Side 32

33 Det bør gøres til en vane at tage brandsikkerheden op f.eks. som et fast punkt på personalemøder for at diskutere evt. tilbagevendende problemer. Det kan være døre, som jævnligt kiles op, om der den seneste måned har været problemer med oplag på gangene etc. Herved synliggøres eventuelle problemer og procedurer, og små problemer opfanges før de bliver store. Ved at gøre brandsikkerheden til et fast punkt på dagsordenen opnås mere fokus, og alle tvinges til at opretholde brandsikkerheden. Mange gange er det små ting, der starter en brand. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på hvilke brandrisici, der ligger i dagligdagen. Ved at være opmærksom, kan selv enkle handlinger mindske sandsynligheden for, at der opstår brand på Ålholmskolen. Nedenstående opslag Ordensforskrifter giver gode råd til forebyggelse af brand i dagligdagen. Det er vigtigt at gennemgå disse råd det er ikke nok blot at hænge vejledningen op. Alt personalet skal have læst og forstået indholdet i opslaget. Side 33

34 Til personalet: Til personalet: ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND Vær forsigtig med anvendelse af ild og varme Levende lys skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede. Rygeforbud skal overholdes på hele området. Affaldsposer o.lign. skal fjernes og anbringes i særlige affaldsrum, når den daglige rengøring er afsluttet. El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brandbart (stråleovne mindst én meter i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tørring). Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brug og tag stikproppen ud. Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik). Tag stikproppen ud. Olie og fernisklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde, at de ikke kan forårsage brand (f.eks. i jernbeholder med låg). Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand. Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper. Slukningsmateriel skal holdes let tilgængeligt. Side 34

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Beredskabsplan Georgs Æske

Beredskabsplan Georgs Æske INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.,

Læs mere

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt Beredskabscenter Hjørring Forebyggende Afdeling Oktober 2010 Forord I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler

Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler STATENS BRANDINSPEKTION I. FEBRUAR 1983 (Der er senere ændringer til disse forskrifter se beredskabsstyrelsens vejledning, brandinfo s bemærkning) Disse

Læs mere

Om brandforhold på skoler

Om brandforhold på skoler TEMA Brandforhold på skoler Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning side 3 Årsager, sikkerhed og forebyggelse side 4 Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand side 4 Spørgsmål

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Bilag 1. Anvendelsesområde 1.1. Forskrifterne er uanset ibrugtagningstidspunktet,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter fastsætter

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse Hvad er driftsmæssige forskrifter 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983

Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Om brandforhold på skoler

Om brandforhold på skoler TEMA Brandforhold på skoler Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning side 3 Årsager, sikkerhed og forebyggelse side 4 Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand side 4 Spørgsmål

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter

Driftsmæssige Forskrifter Driftsmæssige Forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, Undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Ballerup Brandvæsen 02 Driftsmæssige forskrifter Denne forskrift

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for

Driftsmæssige forskrifter for Høje-Taastrup Høje-Taastrup Brandvæsen Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 TMC@htk.dk Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner

Læs mere

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96 Regler for oprettelse af midlertidig overnatning i undervisningslokaler, forsamlingslokaler, gymnastiksale og lignende, som normalt anvendes til andre formål end overnatning. I forbindelse med skoleudveksling,

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. BEREDSKAB JAMMERBUGT BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt Lundbakvej

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Om brandforhold på skoler. en vejledning

Om brandforhold på skoler. en vejledning Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning Årsager, sikkerhed og forebyggelse Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand Spørgsmål om skolens beredskab Administration og ansvar

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter

Læs mere

Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde

Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde Kend sikkerhedsreglerne og din virksomheds ansvar! Ring gerne til os på 70 12 12 22 eller besøg www.if.dk/varmtarbejde Blot en enkelt gnist kan ulme

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder Gangarealer og fælles områder Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen ikke afgiver mineralulds- eller asbestfibre? Er armaturer forsvarligt ophængt? Er vægbeklædningen brandsikker?

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelsesområde og definitioner. 2. Generelt.

Læs mere

Bilag. 1. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Bilag. 1. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Redningsberedskabet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed.

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed. FORORD Denne beredskabsmappe for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er skabt med det formål, at forebygge at en brand og ulykker opstår samt at øge sikkerheden i forbindelse med en brand og ulykker.

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere