DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin AM 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin AM 1.2 Brugsområde Renser og bekæmper skimmelsvamp, mug, alger og mikroorganismer. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark 1.4 Service Vagttelefon ved nødstilfælde: Fareidentifikation Faremærkning i henhold til EC regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser. Farepiktogrammer: Signalord: Ætsning. 2.1 Klassifikation: Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne, der er fastsat i EC- regulativ 1272/2008 (CLP) med senere ændringer og tilføjelser. Produktet kræver et sikkerhedsdatablad, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i EC- regulativ 1907/2006 med senere ændringer. Yderligere oplysninger om risici for sundhed og miljøet findes i afsnit 11 og Regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser Fare klassifikationer og betegnelser: Øjneskade 1, H318. Hudirritation 2, H af 12

2 2.1.2 Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC samt senere ændringer og tilføjelser Faresymboler: Xn R- fraser: 20/21/22 Den fulde ordlyd af risiko (R) og farer (H) fraserne kan findes i afsnit Fare- og sikkerhedssætninger Faresætninger: H318: Forårsager alvorlige øjenskader. H315: Forårsager hudirritation. Sikkerhedssætninger: P264: Vask grundigt efter brug. P280: Brug beskyttende handsker/ beskyttende tøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352: Ved kontakt med hud: Rens med rigelige mængder vand og sæbe. P310: Ring omgående til lægen. Indeholder: benzalkoniumklorid. 2.3 Andre farer Ingen tilgængelige informationer. 3. Sammensætning/oplysning om bestanddele 3.1 Indhold: Ingen relevante informationer 3.2 Farlige ingredienser og mixturer: Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) Benzalkoniumklorid. 4,5-5 % C R34 Akut toksisk 4, H302 CAS- NR: Xn R21/22 Akut toksisk 4, H302 EINECS- NR: N R50 Hudætsning 1B, H314 Index Akut vand, 1 H400 Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANO 0,6 0,7 Xi R36 Øjenirritation 2, H319 CAS- NR: EINECS- NR: Index Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) 3-Iodo-2-propynyl 2 af 12

3 butyl carbamate 25% 0,2 0,25 % Xn R20/22 Akut toksisk 4, H332 CAS- NR: Xi R41 Øjenskade 1, H318 EINECS- NR: N R50 Akut vand, 1 H400 Index. Ingen Bemærk: Den øvre grænser er ikke inkluderet i intervallet. Den fulde ordlyd af risiko (R) og fare (H) er beskrevet i sektion 16. T+ = høj toksicitet (T+), T = toksicitet (T), Xn = Sundhedsskadelig (Xn), C = Ætsende (C), Xi =Irriterende (Xi), O = Oxiderende (O), E = Eksplosiv (E), F+ = yderst brandfarlig (F+), F = meget brandfarlig (F), N = miljøfarlig (N). 4. Førstehjælpstiltag 4.1 Beskrivelse af førstehjælpestiltag Ved kontakt med øjnene: Hvis kontaktlinser, fjern disse. Skyld omgående med rigelige mængder af vand, i mindst minutter med øjnelågene fuldt åbne. Kontakt læge. Ved kontakt med huden: Fjern urent tøj. Rens omgående huden med et bad. Kontakt læge. Ved indånding: Kontakt lægen omgående. Flyt den implicerede til frisk luft. Ved vejrtrækningsstop, giv hjerte- massage. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger ved redningsarbejde. Ved indtagelse: Drikke store mængder vand og kontakt læge. Undgå opkast, medmindre lægen tillader dette. 4.2 De vigtigste symptomer, akutte og forsinkede For symptomer og effekter forårsaget af indholdet, se afsnit Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og Ingen tilgængelige informationer. særlig behandling er nødvendig. 5. Brandslukningstiltag 5.1 Egnede slukkemidler: Karbondioxid, skum, pulver eller oversprøjtning med vand. Der er ingen kendte uegnede slukningsmidler. 5.2 Særlige farer i forbindelse med indhold Ricisis ved brand: Undgå indånding af røgen fra de og ingredienser brændende produkter. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Generelt: Brug vandstråler til at afkøle beholderne for at forhindre produktnedbrydning og udvikling af indhold som er 3 af 12

4 potentielt farlige for sundheden. Brug altid fuld brandforebyggelse påklædning. Saml slukningsvandet for at forhindre det i at dræne ind i kloaksystemet. Bortskaf forurenet vand fra slukning og resterne fra branden, i henhold til gældende regler. Specielt beskyttelsesudstyr til brandmænd: Normalt brandslukning tøj, dvs. brand kit (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og støvler (HO specifikation A29 og A30) i kombination med åndedrætsudstyr(bs EN 137). 6. Tiltag ved utilsigtet udslip 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, Blokere udslippet, hvis der ikke er nogen farer. Bær passende beskyttelsesudstyr og nødprocedurer beskyttelsesudstyr og nødprocedurer beskyttelsesudstyr (herunder personligt beskyttelsesudstyr, beskrevet i afsnit 8) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning. Disse anvisninger gælder for alt personale, både involverede i ulykken, som omkringværende personale som deltager i nødprocedurer. 6.2 Forholdsregler for beskyttelse af miljøet. Undgå at produktet trænger ned i kloaksystemer, overfladevand og grundvand. 6.3 Metoder og udstyr til opbevaring og Indsaml det lækkede produkt i en egnet beholder. Vurder rengøring egnetheden af beholder i henhold til afsnit 10. Absorber det resterende med inert absorberende materiale. 6.4 Reference til andre afsnit Alle informationer angående personlig beskyttelse og bortskaffelse findes i afsnit 8 og Håndtering og lagring 7.1 Forhåndsregler for sikkerhåndtering: Før håndtering af produktet, gennemgå da alle afsnit i sikkerhedsdatabladet. Undgå lækage af produktet i miljøjet. Spis, drik og ryg ikke mens produktet anvendes. Fjern forurenet tøj og personligt beskyttelsesudstyr inden ophold i rum hvor folk spiser. 7.2 Betingelser for sikker lagring Brug kun den original beholder til lagring. Opbevare beholderende forseglet, væk fra direkte sol lys, et ventileret sted. Hold beholderen væk fra uforenlig materiale, se afsnit 10 for yderligere oplysninger. 4 af 12

5 7.3 Specifik slutanvendelse Ingen tilgængelige informationer. 8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 8.1 Kontrol parametre Regulerende referencer: Storbritannien: EH40/2005 erhvervsmæssig eksponerings- grænser. Indeholder en liste over erhvervsmæssige grænseværdier til kontrol af stoffer, som er farlige for folkesundheden (som ændret). OEL EU: Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EC; Direktiv 2004/37/EC; Direktiv 2000/39/EC. TLC- ACGIH: ACGIH Grænseværdi for Brintoverilte opløsning Type Land TWA/8t STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm OEL EU 67, , Eksponeringskontroller Da anvendelsen af passende tekniskudstyr altid skal prioriteres højere end personligt beskyttelsesudstyr, skal det sikres, at arbejdspladsen er godt udluftet gennem effektiv lokaleudsugning. Ved valg af personligt beskyttelsesudstyr, spørg da en sikkerhedsværktøjsleverandør til råds. Personligt beskyttelsesudstyr skal være CE- mærket, hvilket viser, at det overholder gældende standarder. Stil en nødbruser til rådighed med ansigts- og øjenskyller. Håndbeskyttelse: Beskyt hænderne med kategori 3 arbejdshandsker (jf. Standard EN 374). Følgende bør overvejes ved valg af materiale til arbejdshandskerne; kompatibilitet, nedbrydning og gennemtrængelighed. Arbejdshandskernes modstand overfor kemisk indhold bør kontrolleres inden bruge, da dette kan være uforudsigeligt. Handskernes levetid afhænger af varighed og type af brug. Hudbeskyttelse: Bær langærmede overalls, kategori 2, og sikkerhedsfodtøj (se direktiv 89/686/EEC og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand efter at sikkerhedstøjet er aftaget. Øjenbeskyttelse: Bær en beskyttelsesskærm kombineret med lufttætte sikkerhedsbriller (se standard EN 166). Respirationsbeskyttelse: Hvis tærskelværdien for indholdet eller et af de stoffer som findes i produktet overskides, anvende da en maske med type B- filter, hvor klassen (1,2 5 af 12

6 eller 3) skal vælges i overensstemmelse med grænsen for brugskoncentration (se standard EN 14387). Ved tilstedeværelse af forskellige gasser eller dampe, og/eller gasser eller dampe som indeholder partikler(aerosol- spray, røg, tåge m.v.) er kombineret filtre påkrævet. Respirationsbeskyttelsesudstyr skal benyttes, hvis de teknisk anlagte foranstaltninger ikke er egnede til at begrænse eksponering af indholdet, til en værdi under tærskelværdien. Beskyttelse ved brug af maske, er i alle tilfælde begrænset. Benyt respirationsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 137) eller eksterne luftindtagningsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 138), hvis indholdet i betragtning er lugtfrit, og dets lugttærskel er højere end den tilsvarende TLV- TWA, samt i tilfælde af nødsituationer. For korrekt valg af respirationsbeskyttelsesudstyr se standard EN 529. Miljømæssig eksponeringskontroller: Udledninger genereret af produktionsprocesser, herunder dem der er generet af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre, at miljøstandarder overholdes. 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Information om basale fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand: Væske Farve: Gulligt Lugt: Karakteristisk Tærskelværdi for lugt: ph: 3,8 Smelte- / frysepunkt: Kogepunkt: Kogeinterval: Antændelsestemperatur/flammepunkt: > 60 O C Fordampningsrate: Antændelighed (fastform, gas): Nedre antændelighedsgrænse: Øvre antændelighedsgrænse: Nedre eksplosiv grænse: Øvre eksplosiv grænse: Damptryk: Dampdensitet Relativ densitet: 1,000 Kg/l Opløselighed: Fordelingskoefficient: n- octanol/vand: Selvantændelsestemperatur: 6 af 12

7 Nedbrydnings/de- komponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 2 mpa.s 9.2 Andre informationer Ingen tilgængelige informationer. 10. Stabilitet og re- aktivitet 10.1 Re- aktivitet Der er ingen særlig risiko for reaktion med andre stoffer/andet indhold, under normale brugsforhold. Benzalkoniumklorid: Angriber kulstofstål, kobber, aluminium og disses legeringer Kemisk stabilitet Under normale forhold for brug og lagring, er produktet stabilt Risicis for farlige reaktioner Der er ingen forudsigelige farlige reaktioner, når produktet er anvendt og lageret under normale forhold. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Kan reagere med oxidante stoffer. Det former peroxied med atmosfærens oxygen. Når det reagere med aluminium, kan der genereres hyddorgen. Kan danne eksplosiv mixture med luft Forhold der bør undgås Ingen særlige. Men de sædvanlige forholdsregler, ved håndtering af kemiske produkter bør respekteres Inkompatibelt materiale 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Oxiderende stoffer, stærke syrer og alkaliske metaller Farlige nedbrydningsprodukter 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Hydrogen. 11. Toksikologiske informationer 11.1 Informationer om toksikologiske effekter. Grundet mangel på forsøgsdata for selve produktet, er sundhedsfaren evalueret på baggrund af de egenskaber indholdet og ingredienserne i produktet har. Dette er gjort i henhold til gældende kriterier indenfor den regulerede klassificering. Det er derfor nødvendigt, ved vurdering af den toksikologiske virkning produktet udsætter, at tage hensyn til koncentrationen af de enkelte farlige ingredienser der er anført i afsnit 3. Dette produkt kan forårsage alvorlige øjenskader, uklare hornhinder, iris læsioner og uoprettelige øjenkolorering, Akutte virkninger: Hudkontakt kan forårsage: irritation, rødme, væskeansamling, tørhed og sprukken hud. 7 af 12

8 Indånding af damp kan fører til lettere vejrtræknings problemer. Indtagelse kan fører til sundhedsproblemer, herunder maveonde, kvalme og sygdom. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Kan absorberes gennem inhalering, indtagelse og hudkontakt; Virker irriterende for huden og især for øjnene; milt skader kan forekomme. Inhalering er usandsynlig ved stuetemperatur, grund det lave damptryk i stoffet. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: LD50 (Oral) mg/kg Rat. LD50 (Dermal) mg/kg Rabbit. 12. Økologisk information Brug dette produkt i overensstemmelse med gode anvendelsespraksisser. Undgå at spild eller efterlade affald. Hvis produktet kommer i kontakt med vandveje, kloakker, vegetation eller forurener jord, kontrakt da retmæssig myndighed. Varetag venligst alle mulige foranstaltning for at undgå forurening Toksicitet Ingen tilgængelige informationer Udholdenhed og nedbrydelighed Benzalkoniumklorid: Biologisk svært at nedbryde Bio- akkumulering Ingen tilgængelige informationer Mobilitet i jord Ingen tilgængelige informationer Resultater af PBT og vpvb- vurdering På baggrund af de tilgængelige informationer indeholder produktet ikke PBT og vpvb procenter, som er højere end 0,1% Andre skadelige effekter Ingen tilgængelige informationer. 13. Affaldshåndtering: 13.1 Metoder til affaldshåndtering Genbrug, hvis muligt. Produktrester bør betragtes som særlig farligt affald. Farer ved produktrester bør vurderes i henhold til gældende regler. Bortskaffelse skal udføres af et autoriseret affaldshåndterings firma, i overensstemmelse med national og lokale regler. Undgå at spilde eller at efterlade rester. Foruren ikke jord, kloakker eller vandveje. Affaldstransportering kan være underlagt ADR restriktioner. 8 af 12

9 Forurenet emballage skal gendannes eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale forskrifter for affaldshåndtering. 14. Transportoplysninger Disse produkter skal transporteres med køretøjer, der er godkendt til transport af farligt gods i henhold til bestemmelserne i den gældende ADR, samt i henhold gældende nationale reguleringer. Produkterne skal være pakket i originale emballager, eller i emballager fremstillet af materialer som er resistente over for produkternes indhold og ikke reagerer farligt med det. Folk der håndtere lastning og aflæsning af de farlige produkter, skal være trænet i alle de risicis som kan opstå omkring produktet, samt hvordan nødsituationer håndteres. ADR/RID Klasse: UN: Pakke gruppe: Label: Antal Kemler : Begrænset mængde: Tunnel begrænsning kode: Shipping navn: II L (E) Ætsende væske IMO UN: Klasse: Pakke gruppe: Label: EMS : Marine forureningskilde: Shipping navn: 8 5,1 II 8 F- A, S- B Nej Ætsende væske IATA: UN: 5,1 8 Pakke gruppe: II Label: 8 Cargo: Pakke instruktion, maksimum kvantitet: 855, 30 L Pass.: Pakke instruktion, maksimum kvantitet: 851, 1 L Specielle instruktioner A3, A803 Shipping navn: Ætsende væske 15. Reglementsmæssige oplysninger 15.1 Specifikke sikkerheds-, sundheds- og Seveso kategori: Ingen. miljømæssige bestemmelser/lovgivninger for ingredienser og indhold i produktet Restriktioner vedrørende produktet, eller ingredienser 9 af 12

10 indeholdt i produktet, er i henhold til appendiks XVII i EC regulativ 1907/2006. Produkt: 3 point. Ingredienser på kandidatliste (Art. 59 REACH): Point: 55, 2- (2- BUTOXYETHOXY)E THANOL Ingredienser underlagt autorisation (Appendiks XIV REACH): Ingen. Indhold underlagt eksport eller udførselsrapportering i henhold til (EC) Reg. 649/2012: Ingen. Ingredienser underlagt Rotterdam Konventionen: Ingen. Ingredienser underlagt Stokholm Konventionen: Ingen. Sundhedskontrol: Arbejdstagere, som er udsat for kemikaliet, skal ikke gennemgå et sundscheck, da de tilgængelige informationer for risikovurdering viser, at risikoen relateret til arbejdstagerens sundhed og sikkerhed er beskeden, samt at 98/24/EC direktivet er respekteret Vurdering af kemikaliesikkerhed Ingen vurdering er fortaget for produktets mixturer og ingredienser. 16. Anden information Ordlyden af farer (H) indikatorer nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: Øjenskade 1 Alvorlig øjenskade, kategori 1. Øjenirritation 2 Øjenirritation, kategori 2. Hudirritation 2 Hudirritation, kategori 2. Akut vand 1 Farlig for vandmiljø, akut toksicitet, kategori 1. H302 Skadelig ved indtag. H312 Skadelig ved hudkontakt. H332 Skadelig ved inhalation. H314 Forårsager svære hudforbrænding og øjenskade. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H400 Meget giftigt for vandlevende organismer. Ordlyden af risiko (r) fraser nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: R20/21/22 Skadelig ved inhalation, hudkontakt og indtagelse. R20/22 Skadelig ved inhalation og indtagelse. R20/21 Skadelig ved hudkontakt og indtagelse. R34 Forårsager forbrænding. 10 af 12

11 R36 R41 R50 Øjenirritation Risiko for alvorlig øjenskade. Meget toksisk for vandlevende organismer. Tegnforklaring: ADR: Europæisk aftale angående transport af farligt gods på veje. CAS nummer: Chemical Abstract Service nummer. CE50: Effektiv koncentration (krævet for at inducere en 50% virkning). CE nummer: Identifikation i ESIS (europæisk arkiv over eksisterende stoffer). CLP: EC regulering 1272/2008. DNEL: Intet afledt effektniveau. EmS: Nødplan. GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA DGR: Det international luftfaretøjssammenslutnings regulativ for farligt gods. IC50: Immobilisering koncentration 50%. IMDG: Den international søfartsorganisations kodeks for farligt gods. IMO: Den international søfartsorganisation. INDEX nummer: Dentifier i appendiks VI til CLP. LC50: Dødelig koncentration 50%. LD50: Dødelig dosis 50%. OEL: Erhvervsbetinget eksponeringsniveau. PBT: Persistent bioakkumulerende og toksisk REACH- forordning. PEC: Forventet miljømæssig koncentration. PEL: Forventet eksponeringsniveau. PNEC: Ingen forventet effekt på koncentration. REACH: EC regulativ 1907/2006. RID: Bestemmelser angående den internationale transport af farligt gods med tog. TVL: Grænsetærskelværdien. TLV CEILING: Den koncentration som ikke skal overskrides på noget tidspunkt under erhvervsmæssigseksponering. TWA STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse. TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse. VOC: Flygtige organiske forbindelser. vpvb: Meget vedvarende og meget bioakkumulerende efter REACH- forordningen. WGK: Vandfarer klasser (tysk). Generel bibliografi: 1. Direktiv 1999/45/EC og efterfølgende ændringer. 2. Direktiv 67/548/EEC og efterfølgende ændringer og tilpasninger. 3. Regulativ (EC) 1907/2006 (REACH) fra Europa Parlamentet. 4. Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP) fra Europa Parlamentet. 5. Regulativ (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 6. Regulativ (EC) 453/2010 fra Europa Parlamentet. 7. Regulativ (EC) 286/2011 (II Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 8. Regulativ (EC) 618/2012 (III Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 9. Merck Index. 10ende udgave. 10. Handling Chemical Safety. 11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. 12. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet). 13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology. 14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials- 7, 1989 udgaven. 15. ECHA hjemmeside. 11 af 12

12 Note til brugere: Informationer indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores egen viden, på tidspunktet for sidste version. Brugere skal kontrollere egnethed af de oplyste informationer i henhold til hver enkelt anvendelse af produktet. Dette dokument må ikke betragtes som en garanti for bestemt produktegenskaber. Brugen af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol. Derfor skal brugere, under eget ansvar, følge gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige love og reguleringer. Producenten er frataget fra ethvert erstatningskrav som følge af forkert brug. Giv personale træning og uddannelse i brugen af kemikalieprodukter. Ændringer siden sidste opdatering: De følgende afsnit er opdateret: af 12

SurfaPore TM C. 1.2 Brugsområde Vandafvisende imprægnering til beton, murværk, mørtel,

SurfaPore TM C. 1.2 Brugsområde Vandafvisende imprægnering til beton, murværk, mørtel, 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM C 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM C 1.2 Brugsområde Vandafvisende imprægnering til beton, murværk, mørtel,

Læs mere

SurfaShield TM C. 1.2 Brugsområde Fotokatalytisk selvrensende overfladebehandling /

SurfaShield TM C. 1.2 Brugsområde Fotokatalytisk selvrensende overfladebehandling / 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaShield TM C 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaShield TM C 1.2 Brugsområde Fotokatalytisk selvrensende overfladebehandling /

Læs mere

SurfaPore TM M. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som

SurfaPore TM M. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM M 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM M 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som marmor,

Læs mere

DeSalin TM C. 1.2 Brugsområde Rensemiddel til fugeslør og kalkaflejring

DeSalin TM C. 1.2 Brugsområde Rensemiddel til fugeslør og kalkaflejring 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin TM C 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin TM C 1.2 Brugsområde Rensemiddel til fugeslør og kalkaflejring 1.3 Firma SurfaProducts

Læs mere

DeSalin TM T. 1.2 Brugsområde Rensevæske til marmor, granit og polerede overflader, mod Fedtstoffer, kaffe, vin og Olie.

DeSalin TM T. 1.2 Brugsområde Rensevæske til marmor, granit og polerede overflader, mod Fedtstoffer, kaffe, vin og Olie. 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin TM T 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin TM T 1.2 Brugsområde Rensevæske til marmor, granit og polerede overflader, mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SurfaPore TM W. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til træ og komposit.

SurfaPore TM W. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til træ og komposit. 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM W 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM W 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til træ og komposit.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SurfaPore TM T. 1.2 Brugsområde Porefylder til natursten, marmor, granit og naturkeramik og. terrazzogulve

SurfaPore TM T. 1.2 Brugsområde Porefylder til natursten, marmor, granit og naturkeramik og. terrazzogulve 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM T 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM T 1.2 Brugsområde Porefylder til natursten, marmor, granit og naturkeramik

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Kristalin Bio Kode 110841E Version 1 Udgivelsesdato 27 september 2006 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Calcipast + I Midlertidig rodfyldningsmateriale med iodoform Datablad er lavet i henhold til EU regulation (EC) nr. 1907/2006 af EU Parlamentet og

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

BARDAHL VOKS, HÅRD. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

BARDAHL VOKS, HÅRD. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 67202 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Plastic Padding Bådplast Side 1 fra 6 SDB-nr. : 270093 V001.0 revideret d.: 13.03.2008 Trykdato: 20.09.2011 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Udstedelsesdato Versionsnummer 1,0 Revisionsdato

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER Side: 1 Kompileringsdato: 25/09/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere