DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin AM 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin AM 1.2 Brugsområde Renser og bekæmper skimmelsvamp, mug, alger og mikroorganismer. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark 1.4 Service Vagttelefon ved nødstilfælde: Fareidentifikation Faremærkning i henhold til EC regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser. Farepiktogrammer: Signalord: Ætsning. 2.1 Klassifikation: Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne, der er fastsat i EC- regulativ 1272/2008 (CLP) med senere ændringer og tilføjelser. Produktet kræver et sikkerhedsdatablad, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i EC- regulativ 1907/2006 med senere ændringer. Yderligere oplysninger om risici for sundhed og miljøet findes i afsnit 11 og Regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser Fare klassifikationer og betegnelser: Øjneskade 1, H318. Hudirritation 2, H af 12

2 2.1.2 Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC samt senere ændringer og tilføjelser Faresymboler: Xn R- fraser: 20/21/22 Den fulde ordlyd af risiko (R) og farer (H) fraserne kan findes i afsnit Fare- og sikkerhedssætninger Faresætninger: H318: Forårsager alvorlige øjenskader. H315: Forårsager hudirritation. Sikkerhedssætninger: P264: Vask grundigt efter brug. P280: Brug beskyttende handsker/ beskyttende tøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352: Ved kontakt med hud: Rens med rigelige mængder vand og sæbe. P310: Ring omgående til lægen. Indeholder: benzalkoniumklorid. 2.3 Andre farer Ingen tilgængelige informationer. 3. Sammensætning/oplysning om bestanddele 3.1 Indhold: Ingen relevante informationer 3.2 Farlige ingredienser og mixturer: Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) Benzalkoniumklorid. 4,5-5 % C R34 Akut toksisk 4, H302 CAS- NR: Xn R21/22 Akut toksisk 4, H302 EINECS- NR: N R50 Hudætsning 1B, H314 Index Akut vand, 1 H400 Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANO 0,6 0,7 Xi R36 Øjenirritation 2, H319 CAS- NR: EINECS- NR: Index Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) 3-Iodo-2-propynyl 2 af 12

3 butyl carbamate 25% 0,2 0,25 % Xn R20/22 Akut toksisk 4, H332 CAS- NR: Xi R41 Øjenskade 1, H318 EINECS- NR: N R50 Akut vand, 1 H400 Index. Ingen Bemærk: Den øvre grænser er ikke inkluderet i intervallet. Den fulde ordlyd af risiko (R) og fare (H) er beskrevet i sektion 16. T+ = høj toksicitet (T+), T = toksicitet (T), Xn = Sundhedsskadelig (Xn), C = Ætsende (C), Xi =Irriterende (Xi), O = Oxiderende (O), E = Eksplosiv (E), F+ = yderst brandfarlig (F+), F = meget brandfarlig (F), N = miljøfarlig (N). 4. Førstehjælpstiltag 4.1 Beskrivelse af førstehjælpestiltag Ved kontakt med øjnene: Hvis kontaktlinser, fjern disse. Skyld omgående med rigelige mængder af vand, i mindst minutter med øjnelågene fuldt åbne. Kontakt læge. Ved kontakt med huden: Fjern urent tøj. Rens omgående huden med et bad. Kontakt læge. Ved indånding: Kontakt lægen omgående. Flyt den implicerede til frisk luft. Ved vejrtrækningsstop, giv hjerte- massage. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger ved redningsarbejde. Ved indtagelse: Drikke store mængder vand og kontakt læge. Undgå opkast, medmindre lægen tillader dette. 4.2 De vigtigste symptomer, akutte og forsinkede For symptomer og effekter forårsaget af indholdet, se afsnit Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og Ingen tilgængelige informationer. særlig behandling er nødvendig. 5. Brandslukningstiltag 5.1 Egnede slukkemidler: Karbondioxid, skum, pulver eller oversprøjtning med vand. Der er ingen kendte uegnede slukningsmidler. 5.2 Særlige farer i forbindelse med indhold Ricisis ved brand: Undgå indånding af røgen fra de og ingredienser brændende produkter. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Generelt: Brug vandstråler til at afkøle beholderne for at forhindre produktnedbrydning og udvikling af indhold som er 3 af 12

4 potentielt farlige for sundheden. Brug altid fuld brandforebyggelse påklædning. Saml slukningsvandet for at forhindre det i at dræne ind i kloaksystemet. Bortskaf forurenet vand fra slukning og resterne fra branden, i henhold til gældende regler. Specielt beskyttelsesudstyr til brandmænd: Normalt brandslukning tøj, dvs. brand kit (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og støvler (HO specifikation A29 og A30) i kombination med åndedrætsudstyr(bs EN 137). 6. Tiltag ved utilsigtet udslip 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, Blokere udslippet, hvis der ikke er nogen farer. Bær passende beskyttelsesudstyr og nødprocedurer beskyttelsesudstyr og nødprocedurer beskyttelsesudstyr (herunder personligt beskyttelsesudstyr, beskrevet i afsnit 8) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning. Disse anvisninger gælder for alt personale, både involverede i ulykken, som omkringværende personale som deltager i nødprocedurer. 6.2 Forholdsregler for beskyttelse af miljøet. Undgå at produktet trænger ned i kloaksystemer, overfladevand og grundvand. 6.3 Metoder og udstyr til opbevaring og Indsaml det lækkede produkt i en egnet beholder. Vurder rengøring egnetheden af beholder i henhold til afsnit 10. Absorber det resterende med inert absorberende materiale. 6.4 Reference til andre afsnit Alle informationer angående personlig beskyttelse og bortskaffelse findes i afsnit 8 og Håndtering og lagring 7.1 Forhåndsregler for sikkerhåndtering: Før håndtering af produktet, gennemgå da alle afsnit i sikkerhedsdatabladet. Undgå lækage af produktet i miljøjet. Spis, drik og ryg ikke mens produktet anvendes. Fjern forurenet tøj og personligt beskyttelsesudstyr inden ophold i rum hvor folk spiser. 7.2 Betingelser for sikker lagring Brug kun den original beholder til lagring. Opbevare beholderende forseglet, væk fra direkte sol lys, et ventileret sted. Hold beholderen væk fra uforenlig materiale, se afsnit 10 for yderligere oplysninger. 4 af 12

5 7.3 Specifik slutanvendelse Ingen tilgængelige informationer. 8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 8.1 Kontrol parametre Regulerende referencer: Storbritannien: EH40/2005 erhvervsmæssig eksponerings- grænser. Indeholder en liste over erhvervsmæssige grænseværdier til kontrol af stoffer, som er farlige for folkesundheden (som ændret). OEL EU: Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EC; Direktiv 2004/37/EC; Direktiv 2000/39/EC. TLC- ACGIH: ACGIH Grænseværdi for Brintoverilte opløsning Type Land TWA/8t STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm OEL EU 67, , Eksponeringskontroller Da anvendelsen af passende tekniskudstyr altid skal prioriteres højere end personligt beskyttelsesudstyr, skal det sikres, at arbejdspladsen er godt udluftet gennem effektiv lokaleudsugning. Ved valg af personligt beskyttelsesudstyr, spørg da en sikkerhedsværktøjsleverandør til råds. Personligt beskyttelsesudstyr skal være CE- mærket, hvilket viser, at det overholder gældende standarder. Stil en nødbruser til rådighed med ansigts- og øjenskyller. Håndbeskyttelse: Beskyt hænderne med kategori 3 arbejdshandsker (jf. Standard EN 374). Følgende bør overvejes ved valg af materiale til arbejdshandskerne; kompatibilitet, nedbrydning og gennemtrængelighed. Arbejdshandskernes modstand overfor kemisk indhold bør kontrolleres inden bruge, da dette kan være uforudsigeligt. Handskernes levetid afhænger af varighed og type af brug. Hudbeskyttelse: Bær langærmede overalls, kategori 2, og sikkerhedsfodtøj (se direktiv 89/686/EEC og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand efter at sikkerhedstøjet er aftaget. Øjenbeskyttelse: Bær en beskyttelsesskærm kombineret med lufttætte sikkerhedsbriller (se standard EN 166). Respirationsbeskyttelse: Hvis tærskelværdien for indholdet eller et af de stoffer som findes i produktet overskides, anvende da en maske med type B- filter, hvor klassen (1,2 5 af 12

6 eller 3) skal vælges i overensstemmelse med grænsen for brugskoncentration (se standard EN 14387). Ved tilstedeværelse af forskellige gasser eller dampe, og/eller gasser eller dampe som indeholder partikler(aerosol- spray, røg, tåge m.v.) er kombineret filtre påkrævet. Respirationsbeskyttelsesudstyr skal benyttes, hvis de teknisk anlagte foranstaltninger ikke er egnede til at begrænse eksponering af indholdet, til en værdi under tærskelværdien. Beskyttelse ved brug af maske, er i alle tilfælde begrænset. Benyt respirationsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 137) eller eksterne luftindtagningsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 138), hvis indholdet i betragtning er lugtfrit, og dets lugttærskel er højere end den tilsvarende TLV- TWA, samt i tilfælde af nødsituationer. For korrekt valg af respirationsbeskyttelsesudstyr se standard EN 529. Miljømæssig eksponeringskontroller: Udledninger genereret af produktionsprocesser, herunder dem der er generet af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre, at miljøstandarder overholdes. 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Information om basale fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand: Væske Farve: Gulligt Lugt: Karakteristisk Tærskelværdi for lugt: ph: 3,8 Smelte- / frysepunkt: Kogepunkt: Kogeinterval: Antændelsestemperatur/flammepunkt: > 60 O C Fordampningsrate: Antændelighed (fastform, gas): Nedre antændelighedsgrænse: Øvre antændelighedsgrænse: Nedre eksplosiv grænse: Øvre eksplosiv grænse: Damptryk: Dampdensitet Relativ densitet: 1,000 Kg/l Opløselighed: Fordelingskoefficient: n- octanol/vand: Selvantændelsestemperatur: 6 af 12

7 Nedbrydnings/de- komponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 2 mpa.s 9.2 Andre informationer Ingen tilgængelige informationer. 10. Stabilitet og re- aktivitet 10.1 Re- aktivitet Der er ingen særlig risiko for reaktion med andre stoffer/andet indhold, under normale brugsforhold. Benzalkoniumklorid: Angriber kulstofstål, kobber, aluminium og disses legeringer Kemisk stabilitet Under normale forhold for brug og lagring, er produktet stabilt Risicis for farlige reaktioner Der er ingen forudsigelige farlige reaktioner, når produktet er anvendt og lageret under normale forhold. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Kan reagere med oxidante stoffer. Det former peroxied med atmosfærens oxygen. Når det reagere med aluminium, kan der genereres hyddorgen. Kan danne eksplosiv mixture med luft Forhold der bør undgås Ingen særlige. Men de sædvanlige forholdsregler, ved håndtering af kemiske produkter bør respekteres Inkompatibelt materiale 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Oxiderende stoffer, stærke syrer og alkaliske metaller Farlige nedbrydningsprodukter 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Hydrogen. 11. Toksikologiske informationer 11.1 Informationer om toksikologiske effekter. Grundet mangel på forsøgsdata for selve produktet, er sundhedsfaren evalueret på baggrund af de egenskaber indholdet og ingredienserne i produktet har. Dette er gjort i henhold til gældende kriterier indenfor den regulerede klassificering. Det er derfor nødvendigt, ved vurdering af den toksikologiske virkning produktet udsætter, at tage hensyn til koncentrationen af de enkelte farlige ingredienser der er anført i afsnit 3. Dette produkt kan forårsage alvorlige øjenskader, uklare hornhinder, iris læsioner og uoprettelige øjenkolorering, Akutte virkninger: Hudkontakt kan forårsage: irritation, rødme, væskeansamling, tørhed og sprukken hud. 7 af 12

8 Indånding af damp kan fører til lettere vejrtræknings problemer. Indtagelse kan fører til sundhedsproblemer, herunder maveonde, kvalme og sygdom. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Kan absorberes gennem inhalering, indtagelse og hudkontakt; Virker irriterende for huden og især for øjnene; milt skader kan forekomme. Inhalering er usandsynlig ved stuetemperatur, grund det lave damptryk i stoffet. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: LD50 (Oral) mg/kg Rat. LD50 (Dermal) mg/kg Rabbit. 12. Økologisk information Brug dette produkt i overensstemmelse med gode anvendelsespraksisser. Undgå at spild eller efterlade affald. Hvis produktet kommer i kontakt med vandveje, kloakker, vegetation eller forurener jord, kontrakt da retmæssig myndighed. Varetag venligst alle mulige foranstaltning for at undgå forurening Toksicitet Ingen tilgængelige informationer Udholdenhed og nedbrydelighed Benzalkoniumklorid: Biologisk svært at nedbryde Bio- akkumulering Ingen tilgængelige informationer Mobilitet i jord Ingen tilgængelige informationer Resultater af PBT og vpvb- vurdering På baggrund af de tilgængelige informationer indeholder produktet ikke PBT og vpvb procenter, som er højere end 0,1% Andre skadelige effekter Ingen tilgængelige informationer. 13. Affaldshåndtering: 13.1 Metoder til affaldshåndtering Genbrug, hvis muligt. Produktrester bør betragtes som særlig farligt affald. Farer ved produktrester bør vurderes i henhold til gældende regler. Bortskaffelse skal udføres af et autoriseret affaldshåndterings firma, i overensstemmelse med national og lokale regler. Undgå at spilde eller at efterlade rester. Foruren ikke jord, kloakker eller vandveje. Affaldstransportering kan være underlagt ADR restriktioner. 8 af 12

9 Forurenet emballage skal gendannes eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale forskrifter for affaldshåndtering. 14. Transportoplysninger Disse produkter skal transporteres med køretøjer, der er godkendt til transport af farligt gods i henhold til bestemmelserne i den gældende ADR, samt i henhold gældende nationale reguleringer. Produkterne skal være pakket i originale emballager, eller i emballager fremstillet af materialer som er resistente over for produkternes indhold og ikke reagerer farligt med det. Folk der håndtere lastning og aflæsning af de farlige produkter, skal være trænet i alle de risicis som kan opstå omkring produktet, samt hvordan nødsituationer håndteres. ADR/RID Klasse: UN: Pakke gruppe: Label: Antal Kemler : Begrænset mængde: Tunnel begrænsning kode: Shipping navn: II L (E) Ætsende væske IMO UN: Klasse: Pakke gruppe: Label: EMS : Marine forureningskilde: Shipping navn: 8 5,1 II 8 F- A, S- B Nej Ætsende væske IATA: UN: 5,1 8 Pakke gruppe: II Label: 8 Cargo: Pakke instruktion, maksimum kvantitet: 855, 30 L Pass.: Pakke instruktion, maksimum kvantitet: 851, 1 L Specielle instruktioner A3, A803 Shipping navn: Ætsende væske 15. Reglementsmæssige oplysninger 15.1 Specifikke sikkerheds-, sundheds- og Seveso kategori: Ingen. miljømæssige bestemmelser/lovgivninger for ingredienser og indhold i produktet Restriktioner vedrørende produktet, eller ingredienser 9 af 12

10 indeholdt i produktet, er i henhold til appendiks XVII i EC regulativ 1907/2006. Produkt: 3 point. Ingredienser på kandidatliste (Art. 59 REACH): Point: 55, 2- (2- BUTOXYETHOXY)E THANOL Ingredienser underlagt autorisation (Appendiks XIV REACH): Ingen. Indhold underlagt eksport eller udførselsrapportering i henhold til (EC) Reg. 649/2012: Ingen. Ingredienser underlagt Rotterdam Konventionen: Ingen. Ingredienser underlagt Stokholm Konventionen: Ingen. Sundhedskontrol: Arbejdstagere, som er udsat for kemikaliet, skal ikke gennemgå et sundscheck, da de tilgængelige informationer for risikovurdering viser, at risikoen relateret til arbejdstagerens sundhed og sikkerhed er beskeden, samt at 98/24/EC direktivet er respekteret Vurdering af kemikaliesikkerhed Ingen vurdering er fortaget for produktets mixturer og ingredienser. 16. Anden information Ordlyden af farer (H) indikatorer nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: Øjenskade 1 Alvorlig øjenskade, kategori 1. Øjenirritation 2 Øjenirritation, kategori 2. Hudirritation 2 Hudirritation, kategori 2. Akut vand 1 Farlig for vandmiljø, akut toksicitet, kategori 1. H302 Skadelig ved indtag. H312 Skadelig ved hudkontakt. H332 Skadelig ved inhalation. H314 Forårsager svære hudforbrænding og øjenskade. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H400 Meget giftigt for vandlevende organismer. Ordlyden af risiko (r) fraser nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: R20/21/22 Skadelig ved inhalation, hudkontakt og indtagelse. R20/22 Skadelig ved inhalation og indtagelse. R20/21 Skadelig ved hudkontakt og indtagelse. R34 Forårsager forbrænding. 10 af 12

11 R36 R41 R50 Øjenirritation Risiko for alvorlig øjenskade. Meget toksisk for vandlevende organismer. Tegnforklaring: ADR: Europæisk aftale angående transport af farligt gods på veje. CAS nummer: Chemical Abstract Service nummer. CE50: Effektiv koncentration (krævet for at inducere en 50% virkning). CE nummer: Identifikation i ESIS (europæisk arkiv over eksisterende stoffer). CLP: EC regulering 1272/2008. DNEL: Intet afledt effektniveau. EmS: Nødplan. GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA DGR: Det international luftfaretøjssammenslutnings regulativ for farligt gods. IC50: Immobilisering koncentration 50%. IMDG: Den international søfartsorganisations kodeks for farligt gods. IMO: Den international søfartsorganisation. INDEX nummer: Dentifier i appendiks VI til CLP. LC50: Dødelig koncentration 50%. LD50: Dødelig dosis 50%. OEL: Erhvervsbetinget eksponeringsniveau. PBT: Persistent bioakkumulerende og toksisk REACH- forordning. PEC: Forventet miljømæssig koncentration. PEL: Forventet eksponeringsniveau. PNEC: Ingen forventet effekt på koncentration. REACH: EC regulativ 1907/2006. RID: Bestemmelser angående den internationale transport af farligt gods med tog. TVL: Grænsetærskelværdien. TLV CEILING: Den koncentration som ikke skal overskrides på noget tidspunkt under erhvervsmæssigseksponering. TWA STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse. TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse. VOC: Flygtige organiske forbindelser. vpvb: Meget vedvarende og meget bioakkumulerende efter REACH- forordningen. WGK: Vandfarer klasser (tysk). Generel bibliografi: 1. Direktiv 1999/45/EC og efterfølgende ændringer. 2. Direktiv 67/548/EEC og efterfølgende ændringer og tilpasninger. 3. Regulativ (EC) 1907/2006 (REACH) fra Europa Parlamentet. 4. Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP) fra Europa Parlamentet. 5. Regulativ (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 6. Regulativ (EC) 453/2010 fra Europa Parlamentet. 7. Regulativ (EC) 286/2011 (II Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 8. Regulativ (EC) 618/2012 (III Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 9. Merck Index. 10ende udgave. 10. Handling Chemical Safety. 11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. 12. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet). 13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology. 14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials- 7, 1989 udgaven. 15. ECHA hjemmeside. 11 af 12

12 Note til brugere: Informationer indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores egen viden, på tidspunktet for sidste version. Brugere skal kontrollere egnethed af de oplyste informationer i henhold til hver enkelt anvendelse af produktet. Dette dokument må ikke betragtes som en garanti for bestemt produktegenskaber. Brugen af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol. Derfor skal brugere, under eget ansvar, følge gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige love og reguleringer. Producenten er frataget fra ethvert erstatningskrav som følge af forkert brug. Giv personale træning og uddannelse i brugen af kemikalieprodukter. Ændringer siden sidste opdatering: De følgende afsnit er opdateret: af 12

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEPOXY BI-IMP /B

Sikkerhedsdatablad MAPEPOXY BI-IMP /B Sikkerhedsdatablad af 9/5/2015, version 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : CAS-nr. : 848301-67-7 REACH Registreringsnr. : 01-0000020119-75 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark Side : 1 o { 2.3 : Giftige gasser 8 : Ætsende stoffer 9E : Miljøfarlige stoffer Fare PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser,

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Materialets navn : Brug : Brændstof til dieseldrevne motorer til landevejsbrug. Produktkode : 002C0935 Producent/leverandør

Læs mere