DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin AM 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin AM 1.2 Brugsområde Renser og bekæmper skimmelsvamp, mug, alger og mikroorganismer. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark 1.4 Service Vagttelefon ved nødstilfælde: Fareidentifikation Faremærkning i henhold til EC regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser. Farepiktogrammer: Signalord: Ætsning. 2.1 Klassifikation: Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne, der er fastsat i EC- regulativ 1272/2008 (CLP) med senere ændringer og tilføjelser. Produktet kræver et sikkerhedsdatablad, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i EC- regulativ 1907/2006 med senere ændringer. Yderligere oplysninger om risici for sundhed og miljøet findes i afsnit 11 og Regulativ 1272/2008 (CLP) samt senere ændringer og tilføjelser Fare klassifikationer og betegnelser: Øjneskade 1, H318. Hudirritation 2, H af 12

2 2.1.2 Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC samt senere ændringer og tilføjelser Faresymboler: Xn R- fraser: 20/21/22 Den fulde ordlyd af risiko (R) og farer (H) fraserne kan findes i afsnit Fare- og sikkerhedssætninger Faresætninger: H318: Forårsager alvorlige øjenskader. H315: Forårsager hudirritation. Sikkerhedssætninger: P264: Vask grundigt efter brug. P280: Brug beskyttende handsker/ beskyttende tøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352: Ved kontakt med hud: Rens med rigelige mængder vand og sæbe. P310: Ring omgående til lægen. Indeholder: benzalkoniumklorid. 2.3 Andre farer Ingen tilgængelige informationer. 3. Sammensætning/oplysning om bestanddele 3.1 Indhold: Ingen relevante informationer 3.2 Farlige ingredienser og mixturer: Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) Benzalkoniumklorid. 4,5-5 % C R34 Akut toksisk 4, H302 CAS- NR: Xn R21/22 Akut toksisk 4, H302 EINECS- NR: N R50 Hudætsning 1B, H314 Index Akut vand, 1 H400 Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANO 0,6 0,7 Xi R36 Øjenirritation 2, H319 CAS- NR: EINECS- NR: Index Identifikation Koncentration Klassifikation 67/548/EEC Klassifikation 1272/2008 (CPL) 3-Iodo-2-propynyl 2 af 12

3 butyl carbamate 25% 0,2 0,25 % Xn R20/22 Akut toksisk 4, H332 CAS- NR: Xi R41 Øjenskade 1, H318 EINECS- NR: N R50 Akut vand, 1 H400 Index. Ingen Bemærk: Den øvre grænser er ikke inkluderet i intervallet. Den fulde ordlyd af risiko (R) og fare (H) er beskrevet i sektion 16. T+ = høj toksicitet (T+), T = toksicitet (T), Xn = Sundhedsskadelig (Xn), C = Ætsende (C), Xi =Irriterende (Xi), O = Oxiderende (O), E = Eksplosiv (E), F+ = yderst brandfarlig (F+), F = meget brandfarlig (F), N = miljøfarlig (N). 4. Førstehjælpstiltag 4.1 Beskrivelse af førstehjælpestiltag Ved kontakt med øjnene: Hvis kontaktlinser, fjern disse. Skyld omgående med rigelige mængder af vand, i mindst minutter med øjnelågene fuldt åbne. Kontakt læge. Ved kontakt med huden: Fjern urent tøj. Rens omgående huden med et bad. Kontakt læge. Ved indånding: Kontakt lægen omgående. Flyt den implicerede til frisk luft. Ved vejrtrækningsstop, giv hjerte- massage. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger ved redningsarbejde. Ved indtagelse: Drikke store mængder vand og kontakt læge. Undgå opkast, medmindre lægen tillader dette. 4.2 De vigtigste symptomer, akutte og forsinkede For symptomer og effekter forårsaget af indholdet, se afsnit Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og Ingen tilgængelige informationer. særlig behandling er nødvendig. 5. Brandslukningstiltag 5.1 Egnede slukkemidler: Karbondioxid, skum, pulver eller oversprøjtning med vand. Der er ingen kendte uegnede slukningsmidler. 5.2 Særlige farer i forbindelse med indhold Ricisis ved brand: Undgå indånding af røgen fra de og ingredienser brændende produkter. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Generelt: Brug vandstråler til at afkøle beholderne for at forhindre produktnedbrydning og udvikling af indhold som er 3 af 12

4 potentielt farlige for sundheden. Brug altid fuld brandforebyggelse påklædning. Saml slukningsvandet for at forhindre det i at dræne ind i kloaksystemet. Bortskaf forurenet vand fra slukning og resterne fra branden, i henhold til gældende regler. Specielt beskyttelsesudstyr til brandmænd: Normalt brandslukning tøj, dvs. brand kit (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og støvler (HO specifikation A29 og A30) i kombination med åndedrætsudstyr(bs EN 137). 6. Tiltag ved utilsigtet udslip 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, Blokere udslippet, hvis der ikke er nogen farer. Bær passende beskyttelsesudstyr og nødprocedurer beskyttelsesudstyr og nødprocedurer beskyttelsesudstyr (herunder personligt beskyttelsesudstyr, beskrevet i afsnit 8) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning. Disse anvisninger gælder for alt personale, både involverede i ulykken, som omkringværende personale som deltager i nødprocedurer. 6.2 Forholdsregler for beskyttelse af miljøet. Undgå at produktet trænger ned i kloaksystemer, overfladevand og grundvand. 6.3 Metoder og udstyr til opbevaring og Indsaml det lækkede produkt i en egnet beholder. Vurder rengøring egnetheden af beholder i henhold til afsnit 10. Absorber det resterende med inert absorberende materiale. 6.4 Reference til andre afsnit Alle informationer angående personlig beskyttelse og bortskaffelse findes i afsnit 8 og Håndtering og lagring 7.1 Forhåndsregler for sikkerhåndtering: Før håndtering af produktet, gennemgå da alle afsnit i sikkerhedsdatabladet. Undgå lækage af produktet i miljøjet. Spis, drik og ryg ikke mens produktet anvendes. Fjern forurenet tøj og personligt beskyttelsesudstyr inden ophold i rum hvor folk spiser. 7.2 Betingelser for sikker lagring Brug kun den original beholder til lagring. Opbevare beholderende forseglet, væk fra direkte sol lys, et ventileret sted. Hold beholderen væk fra uforenlig materiale, se afsnit 10 for yderligere oplysninger. 4 af 12

5 7.3 Specifik slutanvendelse Ingen tilgængelige informationer. 8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 8.1 Kontrol parametre Regulerende referencer: Storbritannien: EH40/2005 erhvervsmæssig eksponerings- grænser. Indeholder en liste over erhvervsmæssige grænseværdier til kontrol af stoffer, som er farlige for folkesundheden (som ændret). OEL EU: Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EC; Direktiv 2004/37/EC; Direktiv 2000/39/EC. TLC- ACGIH: ACGIH Grænseværdi for Brintoverilte opløsning Type Land TWA/8t STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm OEL EU 67, , Eksponeringskontroller Da anvendelsen af passende tekniskudstyr altid skal prioriteres højere end personligt beskyttelsesudstyr, skal det sikres, at arbejdspladsen er godt udluftet gennem effektiv lokaleudsugning. Ved valg af personligt beskyttelsesudstyr, spørg da en sikkerhedsværktøjsleverandør til råds. Personligt beskyttelsesudstyr skal være CE- mærket, hvilket viser, at det overholder gældende standarder. Stil en nødbruser til rådighed med ansigts- og øjenskyller. Håndbeskyttelse: Beskyt hænderne med kategori 3 arbejdshandsker (jf. Standard EN 374). Følgende bør overvejes ved valg af materiale til arbejdshandskerne; kompatibilitet, nedbrydning og gennemtrængelighed. Arbejdshandskernes modstand overfor kemisk indhold bør kontrolleres inden bruge, da dette kan være uforudsigeligt. Handskernes levetid afhænger af varighed og type af brug. Hudbeskyttelse: Bær langærmede overalls, kategori 2, og sikkerhedsfodtøj (se direktiv 89/686/EEC og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand efter at sikkerhedstøjet er aftaget. Øjenbeskyttelse: Bær en beskyttelsesskærm kombineret med lufttætte sikkerhedsbriller (se standard EN 166). Respirationsbeskyttelse: Hvis tærskelværdien for indholdet eller et af de stoffer som findes i produktet overskides, anvende da en maske med type B- filter, hvor klassen (1,2 5 af 12

6 eller 3) skal vælges i overensstemmelse med grænsen for brugskoncentration (se standard EN 14387). Ved tilstedeværelse af forskellige gasser eller dampe, og/eller gasser eller dampe som indeholder partikler(aerosol- spray, røg, tåge m.v.) er kombineret filtre påkrævet. Respirationsbeskyttelsesudstyr skal benyttes, hvis de teknisk anlagte foranstaltninger ikke er egnede til at begrænse eksponering af indholdet, til en værdi under tærskelværdien. Beskyttelse ved brug af maske, er i alle tilfælde begrænset. Benyt respirationsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 137) eller eksterne luftindtagningsudstyr (i overensstemmelse med standard EN 138), hvis indholdet i betragtning er lugtfrit, og dets lugttærskel er højere end den tilsvarende TLV- TWA, samt i tilfælde af nødsituationer. For korrekt valg af respirationsbeskyttelsesudstyr se standard EN 529. Miljømæssig eksponeringskontroller: Udledninger genereret af produktionsprocesser, herunder dem der er generet af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre, at miljøstandarder overholdes. 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Information om basale fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand: Væske Farve: Gulligt Lugt: Karakteristisk Tærskelværdi for lugt: ph: 3,8 Smelte- / frysepunkt: Kogepunkt: Kogeinterval: Antændelsestemperatur/flammepunkt: > 60 O C Fordampningsrate: Antændelighed (fastform, gas): Nedre antændelighedsgrænse: Øvre antændelighedsgrænse: Nedre eksplosiv grænse: Øvre eksplosiv grænse: Damptryk: Dampdensitet Relativ densitet: 1,000 Kg/l Opløselighed: Fordelingskoefficient: n- octanol/vand: Selvantændelsestemperatur: 6 af 12

7 Nedbrydnings/de- komponeringstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 2 mpa.s 9.2 Andre informationer Ingen tilgængelige informationer. 10. Stabilitet og re- aktivitet 10.1 Re- aktivitet Der er ingen særlig risiko for reaktion med andre stoffer/andet indhold, under normale brugsforhold. Benzalkoniumklorid: Angriber kulstofstål, kobber, aluminium og disses legeringer Kemisk stabilitet Under normale forhold for brug og lagring, er produktet stabilt Risicis for farlige reaktioner Der er ingen forudsigelige farlige reaktioner, når produktet er anvendt og lageret under normale forhold. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Kan reagere med oxidante stoffer. Det former peroxied med atmosfærens oxygen. Når det reagere med aluminium, kan der genereres hyddorgen. Kan danne eksplosiv mixture med luft Forhold der bør undgås Ingen særlige. Men de sædvanlige forholdsregler, ved håndtering af kemiske produkter bør respekteres Inkompatibelt materiale 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Oxiderende stoffer, stærke syrer og alkaliske metaller Farlige nedbrydningsprodukter 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Hydrogen. 11. Toksikologiske informationer 11.1 Informationer om toksikologiske effekter. Grundet mangel på forsøgsdata for selve produktet, er sundhedsfaren evalueret på baggrund af de egenskaber indholdet og ingredienserne i produktet har. Dette er gjort i henhold til gældende kriterier indenfor den regulerede klassificering. Det er derfor nødvendigt, ved vurdering af den toksikologiske virkning produktet udsætter, at tage hensyn til koncentrationen af de enkelte farlige ingredienser der er anført i afsnit 3. Dette produkt kan forårsage alvorlige øjenskader, uklare hornhinder, iris læsioner og uoprettelige øjenkolorering, Akutte virkninger: Hudkontakt kan forårsage: irritation, rødme, væskeansamling, tørhed og sprukken hud. 7 af 12

8 Indånding af damp kan fører til lettere vejrtræknings problemer. Indtagelse kan fører til sundhedsproblemer, herunder maveonde, kvalme og sygdom. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: Kan absorberes gennem inhalering, indtagelse og hudkontakt; Virker irriterende for huden og især for øjnene; milt skader kan forekomme. Inhalering er usandsynlig ved stuetemperatur, grund det lave damptryk i stoffet. 2- (2- BUTOXYETHOXY)ETHANOL: LD50 (Oral) mg/kg Rat. LD50 (Dermal) mg/kg Rabbit. 12. Økologisk information Brug dette produkt i overensstemmelse med gode anvendelsespraksisser. Undgå at spild eller efterlade affald. Hvis produktet kommer i kontakt med vandveje, kloakker, vegetation eller forurener jord, kontrakt da retmæssig myndighed. Varetag venligst alle mulige foranstaltning for at undgå forurening Toksicitet Ingen tilgængelige informationer Udholdenhed og nedbrydelighed Benzalkoniumklorid: Biologisk svært at nedbryde Bio- akkumulering Ingen tilgængelige informationer Mobilitet i jord Ingen tilgængelige informationer Resultater af PBT og vpvb- vurdering På baggrund af de tilgængelige informationer indeholder produktet ikke PBT og vpvb procenter, som er højere end 0,1% Andre skadelige effekter Ingen tilgængelige informationer. 13. Affaldshåndtering: 13.1 Metoder til affaldshåndtering Genbrug, hvis muligt. Produktrester bør betragtes som særlig farligt affald. Farer ved produktrester bør vurderes i henhold til gældende regler. Bortskaffelse skal udføres af et autoriseret affaldshåndterings firma, i overensstemmelse med national og lokale regler. Undgå at spilde eller at efterlade rester. Foruren ikke jord, kloakker eller vandveje. Affaldstransportering kan være underlagt ADR restriktioner. 8 af 12

9 Forurenet emballage skal gendannes eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale forskrifter for affaldshåndtering. 14. Transportoplysninger Disse produkter skal transporteres med køretøjer, der er godkendt til transport af farligt gods i henhold til bestemmelserne i den gældende ADR, samt i henhold gældende nationale reguleringer. Produkterne skal være pakket i originale emballager, eller i emballager fremstillet af materialer som er resistente over for produkternes indhold og ikke reagerer farligt med det. Folk der håndtere lastning og aflæsning af de farlige produkter, skal være trænet i alle de risicis som kan opstå omkring produktet, samt hvordan nødsituationer håndteres. ADR/RID Klasse: UN: Pakke gruppe: Label: Antal Kemler : Begrænset mængde: Tunnel begrænsning kode: Shipping navn: II L (E) Ætsende væske IMO UN: Klasse: Pakke gruppe: Label: EMS : Marine forureningskilde: Shipping navn: 8 5,1 II 8 F- A, S- B Nej Ætsende væske IATA: UN: 5,1 8 Pakke gruppe: II Label: 8 Cargo: Pakke instruktion, maksimum kvantitet: 855, 30 L Pass.: Pakke instruktion, maksimum kvantitet: 851, 1 L Specielle instruktioner A3, A803 Shipping navn: Ætsende væske 15. Reglementsmæssige oplysninger 15.1 Specifikke sikkerheds-, sundheds- og Seveso kategori: Ingen. miljømæssige bestemmelser/lovgivninger for ingredienser og indhold i produktet Restriktioner vedrørende produktet, eller ingredienser 9 af 12

10 indeholdt i produktet, er i henhold til appendiks XVII i EC regulativ 1907/2006. Produkt: 3 point. Ingredienser på kandidatliste (Art. 59 REACH): Point: 55, 2- (2- BUTOXYETHOXY)E THANOL Ingredienser underlagt autorisation (Appendiks XIV REACH): Ingen. Indhold underlagt eksport eller udførselsrapportering i henhold til (EC) Reg. 649/2012: Ingen. Ingredienser underlagt Rotterdam Konventionen: Ingen. Ingredienser underlagt Stokholm Konventionen: Ingen. Sundhedskontrol: Arbejdstagere, som er udsat for kemikaliet, skal ikke gennemgå et sundscheck, da de tilgængelige informationer for risikovurdering viser, at risikoen relateret til arbejdstagerens sundhed og sikkerhed er beskeden, samt at 98/24/EC direktivet er respekteret Vurdering af kemikaliesikkerhed Ingen vurdering er fortaget for produktets mixturer og ingredienser. 16. Anden information Ordlyden af farer (H) indikatorer nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: Øjenskade 1 Alvorlig øjenskade, kategori 1. Øjenirritation 2 Øjenirritation, kategori 2. Hudirritation 2 Hudirritation, kategori 2. Akut vand 1 Farlig for vandmiljø, akut toksicitet, kategori 1. H302 Skadelig ved indtag. H312 Skadelig ved hudkontakt. H332 Skadelig ved inhalation. H314 Forårsager svære hudforbrænding og øjenskade. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H400 Meget giftigt for vandlevende organismer. Ordlyden af risiko (r) fraser nævnt i sikkerhedsdatabladets 2. og 3. afsnit: R20/21/22 Skadelig ved inhalation, hudkontakt og indtagelse. R20/22 Skadelig ved inhalation og indtagelse. R20/21 Skadelig ved hudkontakt og indtagelse. R34 Forårsager forbrænding. 10 af 12

11 R36 R41 R50 Øjenirritation Risiko for alvorlig øjenskade. Meget toksisk for vandlevende organismer. Tegnforklaring: ADR: Europæisk aftale angående transport af farligt gods på veje. CAS nummer: Chemical Abstract Service nummer. CE50: Effektiv koncentration (krævet for at inducere en 50% virkning). CE nummer: Identifikation i ESIS (europæisk arkiv over eksisterende stoffer). CLP: EC regulering 1272/2008. DNEL: Intet afledt effektniveau. EmS: Nødplan. GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA DGR: Det international luftfaretøjssammenslutnings regulativ for farligt gods. IC50: Immobilisering koncentration 50%. IMDG: Den international søfartsorganisations kodeks for farligt gods. IMO: Den international søfartsorganisation. INDEX nummer: Dentifier i appendiks VI til CLP. LC50: Dødelig koncentration 50%. LD50: Dødelig dosis 50%. OEL: Erhvervsbetinget eksponeringsniveau. PBT: Persistent bioakkumulerende og toksisk REACH- forordning. PEC: Forventet miljømæssig koncentration. PEL: Forventet eksponeringsniveau. PNEC: Ingen forventet effekt på koncentration. REACH: EC regulativ 1907/2006. RID: Bestemmelser angående den internationale transport af farligt gods med tog. TVL: Grænsetærskelværdien. TLV CEILING: Den koncentration som ikke skal overskrides på noget tidspunkt under erhvervsmæssigseksponering. TWA STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse. TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse. VOC: Flygtige organiske forbindelser. vpvb: Meget vedvarende og meget bioakkumulerende efter REACH- forordningen. WGK: Vandfarer klasser (tysk). Generel bibliografi: 1. Direktiv 1999/45/EC og efterfølgende ændringer. 2. Direktiv 67/548/EEC og efterfølgende ændringer og tilpasninger. 3. Regulativ (EC) 1907/2006 (REACH) fra Europa Parlamentet. 4. Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP) fra Europa Parlamentet. 5. Regulativ (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 6. Regulativ (EC) 453/2010 fra Europa Parlamentet. 7. Regulativ (EC) 286/2011 (II Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 8. Regulativ (EC) 618/2012 (III Atp. CLP) fra Europa Parlamentet. 9. Merck Index. 10ende udgave. 10. Handling Chemical Safety. 11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. 12. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet). 13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology. 14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials- 7, 1989 udgaven. 15. ECHA hjemmeside. 11 af 12

12 Note til brugere: Informationer indeholdt i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores egen viden, på tidspunktet for sidste version. Brugere skal kontrollere egnethed af de oplyste informationer i henhold til hver enkelt anvendelse af produktet. Dette dokument må ikke betragtes som en garanti for bestemt produktegenskaber. Brugen af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol. Derfor skal brugere, under eget ansvar, følge gældende sikkerheds- og sundhedsmæssige love og reguleringer. Producenten er frataget fra ethvert erstatningskrav som følge af forkert brug. Giv personale træning og uddannelse i brugen af kemikalieprodukter. Ændringer siden sidste opdatering: De følgende afsnit er opdateret: af 12

SurfaPore TM M. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som

SurfaPore TM M. 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som 1. Identifikation af stoffet og selskabet SurfaPore TM M 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: SurfaPore TM M 1.2 Brugsområde Olie og vandafvisende imprægnering til natursten som marmor,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand.

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand. SIKKERHEDSANVISNING Vinyl/CV lim 322 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET, PRODUCENT OG IMPORTØR Kemisk karakteristik: Producent: Polymermikstur Forbo-CTU AG Parkstrasse CH-5012 Schönenwerd Telefon: 0041 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/11/2011 Revision: 23/04/215 Version: 12 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 14/TF16/270711

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Liquid Engineering EU Ltd.

Liquid Engineering EU Ltd. Liquid Engineering EU Ltd SIKKERHEDSDATABLAD I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGEN (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, AFSNIT 1: Navnet på stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden 1.1 Produktbetegnelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

SmokeCloak FL 600 Fluid (V) April 2013

SmokeCloak FL 600 Fluid (V) April 2013 1. Identifikation af stof/præparat og firma 1.1. Produkt identifikation: Navn: FL600 Smoke Fluid Synonym: FL600 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

Revision: 02/12/2009 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 02/12/2009 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 607828 4. 0. 3 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Reagent Produktkode: 607828 (0.1 liter)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere