Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tif: wwwsilkeborgkommunedk

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3 2 (Offentlig) Orientering om status på Projekt sammenhængende forløb for sårbare gravide 4 3 (Fortrolig) Aktivitetscenter Sorringhus 6 4 (Offentlig) Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drøftelser i forlængelse af Byrådets budgetseminar (Offentlig) Orientering om Projekt Fleksible indlæggelser 8 6 (Offentlig) Status på utilsigtede hændelser 2014 og orientering om læring11 7 (Offentlig) Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen (Offentlig) Godkendelse af Rammeaftale 2016 inden for det specialiserede socialområde 17 9 (Offentlig) Godkendelse af Strategi for udvikling og specialisering af Handicap og Psykiatri (Offentlig) Drøftelse af møde om Psykiatriens Hus (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside28 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Beslutning Godkendt Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes Side 3

4 2 (Offentlig) Orientering om status på Projekt sammenhængende forløb for sårbare gravide Sagsbehandler: DR23697 SagsID: EMN Resume Udvalget orienteres om status på Projekt sammenhængende forløb for sårbare gravide - et treårigt projekt der skal skabe sammenhængende forløb for sårbare gravide i Silkeborg Kommune Lise Schønau sundhedsplejerske og projektleder deltager under punktet Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget at udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Taget til efterretning Ej til stede Tidligere beslutninger Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Dato: Indstillingen godkendt Ej til stede Sagen Side 4

5 Beskrivelse af sagen Sundhedsstyrelsen gav i efteråret 2014 Silkeborg Kommune tilsagn om et tilskud på 238 mio kr til et treårigt projekt der skal skabe sammenhængende forløb for sårbare gravide i Silkeborg Kommune Målet med projektet er at styrke sårbare gravides mestrings- og forældreevner både psykisk socialt og sundhedsmæssigt igennem et tidligt sammenhængende forløb som den gravide dennes partner og relevante professionelle sammen finder frem til Herigennem sikres barnets fysiske og mentale sundhed Projektet er et samarbejde mellem følgende aktører: Børne- og Familieafdelingen i Silkeborg Kommune herunder Sundhedsplejen og Familiesektionen Kvindeafdelingen HE Midt Regionshospitalet Viborg - Y55 Praktiserende læger - Kommunens praksiskonsulent Frivilligcenter Silkeborg Projektet er organisatorisk forankret i Sundhedsplejen og har nu været i gang i et halvt år Der vil på mødet blive orienteret om arbejdet med rekruttering af målgruppen for projektet antal deltagere og barrierer for projektets fremdrift Borgerinddragelse Familiehjælpen - et netværk af frivillige som tilbyder hjælp og støtte til sårbare familier indgår i de enkelte forløb Økonomi Budgettet for det treårige projekt består af de 238 mio kr fra Sundhedsstyrelsen samt en egenfinansiering på kr Egenfinansieringen dækker over lønudgifter til projektkonsulent trivselsteam og praksiskonsulent Side 5

6 3 (Fortrolig) Aktivitetscenter Sorringhus Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN Side 6

7 4 (Offentlig) Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drøftelser i forlængelse af Byrådets budgetseminar 2015 Sagsbehandler: Dr26199 SagsID: EMN Resume Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal set i lyset af Byrådets budgetseminar august 2015 drøfte forslag til budget Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen og Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at sagen drøftes Beslutning Drøftelser indgår i det videre budgetarbejde Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Byrådet afholdt august 2015 budgetseminar hvor formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget havde lejlighed til at give en kort præsentation af udvalgets område med efterfølgende drøftelser Side 7

8 5 (Offentlig) Orientering om Projekt Fleksible indlæggelser Sagsbehandler: Dr18115 SagsID: EMN Resume Projekt Fleksible Indlæggelser endnu et fornyende samarbejde mellem Regionshospitalet Silkeborg praktiserende læger og Silkeborg Kommune har som formål at sikre hurtigere og bedre hjælp til borgere i Silkeborg Kommune med kroniske sygdomme og/eller aldersrelaterede sygdomme Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Handicapudvalget at orienteringen tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På Regionshospitalet Silkeborg viser en undersøgelse foretaget på to tilfældige dage at 82 % af patienterne er indlagt akut med en sygdom med hvilken de i forvejen har kontakt til Diagnostisk Center(DC) Et traditionelt forløb for borgere med akut opstået sygdomsproblem er: - Opkald til praktiserende læge eller vagtlæge - Besøg af læge - Transport til akut modtagelse Side 8

9 - Forværring af tilstand på grund af ventetid der kan nødvendiggøre indlæggelse Fremover kan borgere der tidligere har været indlagt på og i behandling på Diagnostisk Center ringe direkte til specialafsnittet på Diagnostisk Center hvis de oplever opblussen og forværring af deres sygdom Dette uanset tidspunkt på døgnet Ligeledes kan hjemmesygeplejen og borgerens egen læge på vegne af borgeren kontakte specialeafsnittet Ved kontakten afklares om der er behov for indlæggelse/behandling og evt aftale om direkte modtagelse på det specialeafsnit sygdommen relaterer til Hvis tilstanden ikke kræver indlæggelse aftales hvilke indsatser kommunen skal iværksætte Forskning viser at patienter der støttes i at håndtere egne helbredsproblemer bla ved selv at kontakte hospitalet øger deres viden om sygdommen og dermed effekten af behandlingen Det forventes at tiltaget giver borgerne en oplevelse af højere kvalitet mere sammenhæng og smidighed imellem indsatsen fra kommunen praktiserende læger og specialeafsnittene på Regionshospitalet Silkeborg En naturlig følge af dette vil på sigt være færre ambulante undersøgelser og færre indlæggelser I Region Midtjyllands Sundhedsaftale for lægges der vægt på den forebyggende og sammenhængende indsats overfor borgere med en eller flere kroniske og langvarige sygdomme Det betones at kommuner almen praksis og hospital udvikler og etablerer alternativer til akutte indlæggelser hvor behandling og pleje kan etableres straks og med høj kvalitet 24 timer i døgnet Tiltaget korresponderer således med Sundhedsaftalens intentioner og visionerne - På borgerens præmisser - Sundhedsløsninger tæt på borgeren Ligeledes relaterer det også til Silkeborg Kommunes syn på mestring og arbejdet med sammenhæng for alle Projektet strækker sig fra august 2015 til juni 2017 Det blev iværksat den 17 august 2015 som et 6 ugers pilotprojekt hvor det er ca 200 Silkeborg borgere med kronisk lungelidelse der er målgruppen Pilotprojektet evalueres og tilrettes og forventes at udvides til en større målgruppe herefter Borgerinddragelse Ældrerådet og Handicaprådet orienteres Berørte borgere informeres direkte af hospitalet Økonomi Der monitoreres kontinuerligt på projektet efter Triple Aim metoden Det er en evalueringsmetode som parterne i Sundhedsaftalen er enige om at anvende ved tværsektorielle tiltag Triple Aim måler på tre parametre: borgeroplevet kvalitet omkostning pr borger og befolkningssundhed Det er vurderet at der til projektet skal anvendes ca 650 timer til projektmøder og andre møder med henblik på god implementering og opfølgning i hele projektperioden Side 9

10 Det er for nuværende svært at vurdere hvilken effekt tiltaget får på kommunens medfinansieringsudgifter Side 10

11 6 (Offentlig) Status på utilsigtede hændelser 2014 og orientering om læring Sagsbehandler: Dr18115 SagsID: EMN Resume Alle medarbejdere der arbejder med sundhedsopgaver er forpligtede til at rapportere utilsigtede hændelser Rapporteringssystemet skal understøtte den eksisterende kvalitetsudvikling Samtidig understøtter rapporteringerne udviklingen af et miljø hvor det bliver muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Taget til efterretning Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Der blev i Silkeborg Kommune i 2014 rapporteret 1421 utilsigtede hændelser I Rapporteringspligtige er medarbejdere i den kommunale tandpleje forebyggelsescentre hjemmeplejen hjemmesygeplejen de praktiserende læger misbrugsbehandling plejeboliger sociale botilbud sundhedsplejersker tilbud til borgere med handicap træning og andet Hændelsessted Antal ANTAL Side 11

12 rapporteringer 2014 rapporteringer 2013 Andet Silkeborg Kommune Den kommunale tandpleje 2 0 Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Misbrugsbehandling 3 2 Plejecentre Sociale botilbud Sundheds- og sygeplejecentre/midlertidige pladser Sundhedsplejen 1 Træning Øvrige tilbud til borgere med handicap Antal af rapporteringer er ikke nødvendigvis lig med det antal hændelser der reelt er Nationale erfaringer viser at det nærmere kan være udtryk for om der er fokus på at rapportere Fald i antal rapporteringer der ses fra kan være begrundet i at der til stadighed er fokus på læring Ved en utilsigtede hændelse forstås en begivenhed der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl som ikke skyldes patientens sygdom og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre begivenheder Størstedelen af de rapporterede hændelser er i kategorierne ingen skade eller mild skade som illustreret i nedenstående skema Alvorlighed Antal rapporteringer Ingen skade 1176 Mild 196 Moderat 42 Alvorlig 7 Dødelig 0 I alt 1421 Langt størstedelen af de rapporterede hændelser handler om medicinering I tabellen ses en oversigt over alle typer og antallet af rapporterede utilsigtede hændelser Type af hændelser Antal rapporteringer Infektion 1 Patientuheld 28 Medicinering 1209 Selvskade og selvmord 2 Administrative og kliniske processer 181 Patientsikkerhedsmæssige aktiviteter i Silkeborg kommune Side 12

13 Sundhed- og Omsorgsafdelingen Alle nyansatte plejepersoner og elever skal gennemgå introduktion til medicininstruks som er tilgængelig for alle på ZoomIn ansvar og pligter samt gennemgå 1½ times medicinkursus før de må håndtere medicin Der er påbegyndt patientsikkerhedsrunder i hjemmeplejen på plejecentre på midlertidige pladser og i hjemmesygeplejen Formålet med patientsikkerhedsrunder er målrettet og prioriteret at forbedre patientsikkerheden Patientsikkerhedsrunder tager afsæt i hverdagen og er en systematisk og dokumenteret gennemgang indenfor udpegede fokusområder der har betydning for patientsikkerhed På runderne har ledere dialog med personale om hvad de ser som patientsikkerheds risici og hvad der skal til for at minimere disse Patientsikkerhedsrunderne har blandt andet ført til at der er udarbejdet en samlet køreliste over sygeplejefaglige opgaver såsom medicingivning frem for diverse tjeklister På en af sikkerhedsrunderne gik læringen meget på glemt medicin hvad de gør og hvad der kan gøres Dokumentationen nævnes af medarbejderne ofte som et problematisk område fx i forhold til korrekt og rettidig dokumentation og i forlængelse af patientsikkerhedsrunderne er der blandt andet fokus på en kontinuerlig forbedring af dokumentationen Tilbagemeldinger fra personalet på patientsikkerhedsrunderne er positive og opleves som en god erfaring I foråret 2015 har der været løbende fokus på udarbejdelse af vejledninger til forskellige personalegrupper i forhold til dokumentation Der har været afviklet implementeringsmøder vedrørende dette i hele Sundhed- og Omsorgssafdelingen Der arbejdes løbende med forbedring af sikker medicinhåndtering i form af en systematisk planlagt egenkontrol samt systematiske stikprøvekontroller ved sygeplejerske/lokalleder Der er et konstant fokus på arbejdet med utilsigtede hændelser samt kvalitetssikring omkring planlægning arbejdstilrettelægning etc I et område har de indgået en aftale med et apotek om at 3 farmaceuter analyserer og gennemgår medicinen hos 15 borgere der alle har fået ordineret mere end 5 receptpligtige og/eller ikke receptpligtig medicin Kerneårsagsanalyse på 2 alvorlige hændelser har på det ene hændelsessted blandt andet medført ændret arbejdsgang ved modtagelse af nye beboere På det andet hændelsessted har kerneårsagsanalyserne ført til en ændret arbejdsgang ved dokumentation Læringen deles på tværs i Silkeborg Kommune på møder i det tværkommunale netværk for utilsigtede hændelser I det tværsektorielle Patientsikkerhedsnetværk i Midtklyngen som er et samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt og Viborg Skive og Silkeborg Kommune er der med baggrund i et rapporttræk fra Danske Patientsikkerhedsdatabase og en kerneårsagsanalyse fundet at langt størstedelen af de rapporterede utilsigtede hændelser i sektorovergange er relateret til udskrivelse fra hospitalssektor til den kommunale sundhedssektor Netværket har derfor igangsat projektet Kom sikkert ind og hjem I patientens fodspor i sektorovergange mellem hospital og Kommune Formålet med projektet er at give indsigt og viden i arbejdsgangene i de to sektorer i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse med fokus på de største udfordringer/ problemområder; kommunikation og medicin Dette med henblik på at kunne iværksætte sikkerhedsbarrierer og forebyggende tiltag således at sektorerne i højere grad understøtter hinanden og øger Side 13

14 patientsikkerheden i sektorovergangene og medvirker til at patienterne kommer sikkert ind og hjem Handicap- og Psykiatriafdelingen Voksen-handicap arbejder med følgende indsatser Flere oplæg omkring utilsigtede hændelser hvor fokus har været definition og rapportering af utilsigtede hændelser På afdelingslederniveau er der drøftet procedurer og ideer til hvordan patientsikkerheden kan optimeres På alle teammøder løbende refleksion over egen praksis omkring medicinhåndtering Socialpsykiatrisk center arbejder med følgende indsatser 4 møder i læringsforum om året hvor deltagerne er ledere og medarbejdere på de enkelte tilbud Der udveksles procedurer og ideer til hvordan man kan optimere patientsikkerheden Fokus på at pårørende og borgere selv kan rapportere utilsigtede hændelser de har været udsat for Implementering af forskellige procedurer som blandt andet har medvirket til mange nærved-hændelser hvor hændelsen opdages i tide og derved undgås Aggregeret analyse af selvmordsforsøg som har resulteret i en arbejdsgruppe der skal beskrive nærhed og afstand/skærmning i tilbuddene samt udarbejde en samtaleskabelon der skal være med til at sikre systematisk opfølgning på selvmordsforsøg Borgerinddragelse Orienteringen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet Bilag 1 (Patientombuddet - DPSD årsberetning bidrag fra sundhedsvæsenet ) 2 (Det tværsektorielle netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange ) Side 14

15 7 (Offentlig) Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen 2015 Sagsbehandler: Dr24960 SagsID: EMN Resume Sundheds-og Forebyggelsesudvalget skal beslutte hvem af de indstillede kandidater der skal modtage prisen Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget beslutter hvem der skal modtage Frivilligprisen 2015 Beslutning Vinder blev udpeget Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pris på 5000 kr uddeles en gang årligt til en eller flere personer/organisationer/netværk som har ydet en særlig frivillig indsats indenfor det sociale område efter følgende kriterier: Bidraget særligt gennem frivilligt engagement til udvikling og fornyelse der styrker aktivt medborgerskab i Silkeborg Kommune Har været særlig medvirkende til forbedring af effektivitet samarbejde eller arbejdsmiljø Har ydet et ekstraordinært frivilligt bidrag på anden måde Side 15

16 Der har været annoncering i uge 34 og 35 i Ekstraposten på Facebook og på Silkeborg Kommunes hjemmeside Det har i år været muligt at nominere/ indstille på Silkeborg kommunes hjemmeside Prisen uddeles Frivillig fredag 25 september 2015 Job- og Borgerserviceafdelingen har modtaget 11 indstillinger fordelt på 8 forskellige foreninger/ borgere Begrundelser for indstillingerne er samlet i et bilag som sendes ud til medlemmerne med en mail Side 16

17 8 (Offentlig) Godkendelse af Rammeaftale 2016 inden for det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Godkendelse af Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale inden for det specialiserede social område Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område som regionen og kommunerne samarbejder om Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen) Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15 oktober Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne tilkendegivet at de overordnet set oplever at der er sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud Endvidere har kommuner og region aftalt at særlige fokus- og udviklingsområder i 2016 skal være henholdsvis Socialpsykiatrien samt Fælles mål metodeudvikling- og anvendelse I forbindelse med udarbejdelse af Styringsaftalen er parterne enige om at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne som er gennemført i 2015 KKR Midtjylland har på møde 11 juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet Indstilling Direktør Jens Peter Hegelund indstiller til byrådet at Rammeaftalen 2016 godkendes Beslutning Indstillingen anbefales Side 17

18 Ej til stede Tidligere beslutninger Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Dato: Indstillingen anbefales Ej til stede Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget Dato: Indstillingen anbefales Ej til stede Sagen Beskrivelse af sagen Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen) Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 15 oktober Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område Udviklingsstrategien Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud der er omfattet af rammeaftalen Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder: Side 18

19 1 Socialpsykiatri Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir der tegner et samlet billede af hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag: Samarbejdstiltag Mestring Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund 2 Fælles mål metodeudvikling- og anvendelse De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år jf Rammeaftalens bilag 7 Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab hvor de kan give en klarere pejling af hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune Samtidig skal målene tydeliggøre hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger Styringsaftalen Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser Udvikling i taksterne: Der er enighed om følgende udvikling i taksterne: At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig da det må forventes at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud som er fagligt og kvalitativt i orden Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud udvikling af nye og anderledes tilbud kortere opholdstider fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bla gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst Side 19

20 At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter dvs driftsherrerne bla kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 61 % At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud som er fagligt og kvalitativt i orden Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne som er gennemført fra 2014 til 2015 Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet og på de forskellige tilbud Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs uden over- /underskud indregnet) (Afskrivning og forrentning af bygninger mv indgår ikke men følger blot de gældende beregningsprincipper Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres) Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen Netto-takstprincip vs bruttotakst-princip vedr egenbetaling: Der skal særskilt gøres opmærksom på at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi mv fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et nettotakstprincip jf Styringsaftalens bilag 2 afsnit 32 hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således at tilbuddene skal tage indtægterne vedr borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et brutto-takstprincip (hvorved taksterne stiger lidt) I givet fald er det handlekommunes ansvar og ikke tilbuddets - at opkræve egenbetaling vedr kost og logi mv Fordelen ved at anvende et netto-takstprincip er at sagsgangen bliver mest enkel på den måde Det forekommer også naturligt at borgeren betaler for husleje mv direkte til tilbuddet hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtigelser Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen at nå at opkræve egenbetalingen førend borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv) Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af netto-takstprincippet og finder en eventuel overgang til bruttotakstprincippet unødvendig bureaukratisk DASSOS vil sammen med Styregruppen i Hovedstaden påklage det uhensigtsmæssige i brutto-takstprincippet i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen Side 20

21 Borgerinddragelse Rammeaftalen er sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet Ældrerådet har sendt et høringssvar som er vedhæftet som bilag Bilag 1 (Følgebrev Rammeaftale ) 2 (Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale ) 3 (Høringssvar rammeaftale det specialiserede socialområde - Ældrerådet docx ) Side 21

22 9 (Offentlig) Godkendelse af Strategi for udvikling og specialisering af Handicap og Psykiatri Sagsbehandler: Dr25247 SagsID: EMN Resume I en omfattende samskabelsesproces med borgere pårørende frivillige organisationer og virksomheder er der udarbejdet udkast til udvikling- og specialiseringsstrategi for Handicap- og Psykiatri: Det gode liv Strategien fremsendes til drøftelse og godkendelse Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at udviklings- og specialiseringsstrategien Det gode liv for mennesker med handicap eller psykisk sygdom godkendes Beslutning Anbefales til byrådets godkendelse Ej til stede Tidligere beslutninger Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Dato: Indstillingen godkendt Ej til stede Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget Dato: Indstillingen godkendt Ej til stede Side 22

23 Sagen Beskrivelse af sagen Baggrund På det specialiserede socialområde kendetegnes målgrupperne i stigende grad af flere komplekse problemstillinger og en generel tilgang af borgere Samtidig lægger samfundsudviklingen pres på de offentlige ydelser Derfor er der brug for at gentænke indsatser og tilgange på området for at kunne imødekomme nuværende og fremadrettede behov på et højt specialiseret niveau For at sikre bredest mulig inddragelse og så mange perspektiver på fremtidens Handicap og Psykiatri som muligt er der i samarbejde med Danske Handicaporganisationer gennemført en række dialogarrangementer med borgere pårørende fagfolk politikere erhvervsliv og interesseorganisationer Formålet har været både at få input til den kommunale indsats samt drøfte mulighederne for at skabe nye løsninger sammen Strategien Udkastet til udviklings- og specialiseringsstrategien har til formål at understøtte det gode liv for borgere med handicap eller psykisk sygdom i Silkeborg Kommune Strategien tager afsæt i: 1) eksisterende forskning og tendenser for udviklingen af det specialiserede socialområde 2) en grundig kortlægning af samtlige målgrupper herunder omfang type og grad af funktionsnedsættelser 3) screening af alle dokumenterbare kompetencer blandt medarbejderne i Handicap og Psykiatri samt 4) en omfattende dialogproces med borgere pårørende fagfolk politikere virksomheder interesseorganisationer foreninger og frivillige i Silkeborg Kommune De overordnede udviklingstendenser indenfor det specialiserede socialområde er især generel tilgang til området samt stigende kompleksitet i borgernes behov Den lokale kortlægning peger på specialiseringsbehov særligt ift autisme hjerneskade spiseforstyrrelser oligofreni (udviklingshæmning og psykisk sygdom) og andre dobbelte eller multiple diagnoser I dialogprocessen blev behovet for fokus på højt specialiserede tilbud til de svageste understreget som et centralt pejlemærke sammen med meningsfulde fællesskaber plads til individet og sammenhængende indsatser I dialogprocessen blev der endvidere fremsat en lang række forslag og ønsker til konkrete initiativer og nye samarbejdsformer Ud fra udviklingstendenser efterspørgsel i forhold til den aktuelle tilbudsvifte samt pejlemærker og forslag til konkrete initiativer er der identificeret fire overordnede målsætninger: Flere muligheder for og med borgerne Hvordan der kan skabes nye muligheder for og med borgerne blandt andet gennem tidlig og åben dialog om ideer og behov i samspil mellem forskellige aktører Side 23

24 Bedre sammenhæng Hvordan sammenhæng i sagsbehandling sammenhæng på tværs af sektorer sammenhæng for familien og i forhold til borgerens liv i øvrigt kan styrkes bla gennem mere netværksbaserede tilgange i sagsbehandlingen og gennem tidlig og bred information til borgere Bred vifte af tilbud i nærmiljøet Hvordan den lokale vifte af tilbud kan udvides for at imødegå ændringer i målgruppernes behov bedst muligt Der lægges op til at kommunen selv skal udvikle og drive flere tilbud i nærmiljøet i forhold til målgrupper hvor efterspørgslen lokalt er tilstrækkelig Faglige forbilleder Hvordan kvaliteten i indsatserne kan videreudvikles med afsæt i et højt ambitionsniveau om at gå forrest i den faglige udvikling Der lægges op til en tilgang der både skal rumme forsøg og udviklingstiltag og have stort fokus på evidensbaserede tilgange Indenfor for hvert af fokuspunkterne er der en række konkrete initiativer som er identificeret på dialogarrangementerne En række af disse er allerede igangsat herunder udviklingsprojekter vedr oligofreni spiseforstyrrelser og nye veje til beskæftigelse Desuden er der etableret samlet oversigt over relevante tilbud i Silkeborg (både kommunale og ikke-kommunale) for borgere med handicap eller psykisk sygdom I forlængelse af politisk drøftelse og godkendelse af strategien udarbejdes implementeringsplan for de enkelte målsætninger og konkrete initiativer Implementeringsplanen der vil tage afsæt i de positive samskabelseserfaringer fra strategiprocessen vil blive forelagt på kommende udvalgsmøde Borgerinddragelse Strategiudkastet har været sendt i høring hos deltagerne til dialogarrangementerne hos borgere via kommunens hjemmeside og i Handicap- og Psykiatriafdelingens MED-system Sammenfatning af de indkomne høringssvar eftersendes som bilag Bilag 1 (Det gode liv - Strategi for udvikling og specialisering - light udgave ) 2 (Det gode liv - Strategi for udvikling og specialisering ) 3 (Opsummering af høringssvar ) Side 24

25 10 (Offentlig) Drøftelse af møde om Psykiatriens Hus 20 Sagsbehandler: Dr24719 SagsID: EMN Resume Sundheds- og Forebyggelsesudvalget mødes den 16 september 2015 med Region Midtjyllands rådgivende udvalg vedr psykiatri- og socialområdet med henblik på at drøfte videreudvikling af Psykiatriens Hus Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at forberedelse af møde med Region Midtjylland drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samarbejder med Region Midtjyllands rådgivende udvalg vedr psykiatri- og socialområdet om at videreudvikle det fælles arbejde i Psykiatriens Hus Den 16 september 2015 mødes de to udvalg mhp at drøfte det videre udviklingsarbejde Mødet forberedes med afsæt i tre konkrete forslag fremsat af de to udvalgsformænd jf bilag Bilag Side 25

26 1 (Psykiatriens Hus: Den videre udvikling af samarbejdet mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kommune ) Side 26

27 11 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Beslutning Orientering af ansøgning til formandspuljen Orientering om status på analysen af den aktivitetsbestemte medfinansiering Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Status på analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter Side 27

28 12 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Beslutning Ej til stede Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 28

29 Side 29

30 Side 30

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 01-09-2015 08:15 D116, Søvej Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Handicaprådet :15 Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg. Afbud fra:

Handicaprådet :15 Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg. Afbud fra: Handicaprådet Beslutningsprotokol 05-11-2015 16:15 Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg Afbud fra: Teresa Jørgensen var ikke til stede. Lone Eiersted deltog i stedet for Jacob Busk.

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingskonsulent fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap med særligt fokus på rehabilitering deltager under punktet.

Udviklingskonsulent fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap med særligt fokus på rehabilitering deltager under punktet. Dagsorden Dato: 27-08-2015 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Byrådssalen, Servicecenteret i Hørning 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/31908 Under dette punkt godkendes dagsordenen. Handicaprådet

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 18-05-2015 11:00 C118 (M0064) Afbud fra: Helga Sandorf Jacobsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 28 Orientering fra administrationen: 1 29 Orientering og oplæg omkring arbejdet med den nye førtidspensionsreform v/jobcentret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Indledning I Holstebro Kommune arbejdes der med patientsikkerhed ved konstant fokus på kvalitet i det daglige sundhedsfaglige

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Læs mere

Mødedato: 27. august 2015 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 27. august 2015 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 27. august 2015 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Høring Psykiatri strategi 2015 Kl.14:30-15:30 2 2 LUKKET PUNKT Høring - Udbud på Genbrugshjælpemidler

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 23-04-2015 15:30 Vibevej (rundvisning) - herefter afholdes det ordinære møde på Solbo Afbud fra: Jacob Busk. Stedfortræder Susanne Kongerslev deltager i stedet. Harry

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015 chvpe Side 1 06-06-2017 Patientsikkerhed årsrapport 2015 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 2004, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt: 18.10 Jesper Lund

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet

Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet KKR Midtjylland Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet Fælleskommunalt rammepapir November 2016 Forord De midtjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen om at udarbejde fælles

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme

SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme Fællesmål for 13, Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre: (=Udfordring i (=Årsmål i SO 13, Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Teknologiske hjælpemidler Vi skal sikre mere kvalitet

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen

Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen Handicaprådet Referat Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Lene Hornstrup, Tine Hammer Palle Ravn, Gert Lund, Anna Marie Brix Poulsen, Mona Rask og John Børsting.

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2012 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 3 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015

Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Årsberetning for utilsigtede hændelser for Sundhed, Ældre og Handicapområdet for 2015 Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord side 1 2.0 Antal og fordelingen af

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne?

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Oplæg til FAKL-møde d. 2. maj 2013 v. Kommunallæge Malene Vestergaard, Ballerup Kommune mave@balk.dk Drøft

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Mødedato: 27. august 2015 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 27. august 2015 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 27. august 2015 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Høring Psykiatri strategi 2015 Kl.14:30-15:30 2 2 LUKKET PUNKT Høring - Udbud på Genbrugshjælpemidler

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

HERNING KOMMUNE Ældrerådet

HERNING KOMMUNE Ældrerådet HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 B2.01 Fraværende: Ole Kjeldsen, Henry Jeppesen og Kaj Juul. Mødet slut kl. 10.45 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere